Page 1

UUS LAHENEMIA{E s/SEKUJUI/DLTSELE

GINA LAZENBY

EESSONA

WI LLI AM SPEARI LT

a

--

.#. !-i=

l:".tj

.{

'q

u#

*4 .-/

ii

:-f ,{ d

*..; *.


ENG SHUI KODUKUJUNDUS UU

S LAHENEMINE SISEK

NA LAZENBY

EEssoNA

UT

UNDU SELE

WILLIAM SPEARILT

n,\ ('

rlrrur,rvo KR I STA KAE R

VARRAK


Minu armsatele vanematele Barbarale ja Geoffrey'le, kes oVetasid mind hindama kodu. Esmatriikk.l99S Contau OctoVus Limited 2-4, Ileron Quay* London E14 4fP Octoyus Publishing Gt'ouy hatu

Kot'dustiikk 4 998, .l 999 ISBN (ingl. k.) 485029895 5 ISBN (eesti k.) ggSS 3 0293 Tekst

@

Eessona

Gifla Lazenby @

,1996

William Syear 4!!8

Disain ia kiiliendss I(uiundus

4

@

@

Conrat OctoVas

4

QQB

Contat Octoyus 4998

@ Tolge eesti keelde,

Kirjastus "Varruk", | 99g

Suzannah Goagh Jenna Jan'man,

Gillian Haslam Satah Sears, Emma Callery Kan'en Bos,en

Jessica Waltou

Bill

Batten

Atabella McNie Julian Deeming Koik oiguseil kaitstud, tihtki setle taamatt osa ei tohi te?toilstseeid.a mehaaniliste e, ektroofliliste

toi

! ahendi tega ega mingil

tiisil kasutaila, kaasa antattd fotoyalitndus, info safuestamine, ilma attori6igtse omaniksloata.

Gina Lazuby attoti6igus sellele raamatsle

or kinnitatsd Attoridiguse Patefldi Aktiga 4988. a.

Infot kiiesoleua raamats kohta t6ib saada Biti Ra

afl atilko

gret r mm at uko gt det ah eli s e s t

koondleataloogist.


EESSONA 7 SISSEJUHATUS 9

BAGUA 16 BAGUA UHEKSA MAJA 20

lesi 20 t r44 22

iiike 24 taul 26

tai chi 28 taevas 3O

iiitt

32

miigi 34

tuli 36 VIIS ENERGIAT 38

talletamine 44

siiraead esemed 48 heli 52 ehsolendid 54 siimbolid 56 oesi 6O

yaigutus 62 viiru 68

torm 74

sissekiiigud, esikud, treyid elutoad 9O

kdiigiil

62

siiiigitoad

magamistoad

4

O2

4 4O

ltaflflitoad'122 lastetoad'l3O tdiitoad 442 KOKKUV6TE 154 INFORMATSIOON 158 INDEKS 158 TANUAVALDUSED

1

60

8O


7

WILLIAM

SPEAB.

Enamik sellest, mis on inimestele tdhtis, on kiiretempolises moodsas maailmas peaaegu kaotsi leinud. Ilule, t6ele, usule ja loodusele heidavad iga pdev vdljakutse uudised, etnilised kokkuporked, kasvav saastatus ja inimeste halvenev tervis. Paljud tunnevad, et ainus turvaline paik on kodu - nende ainus pelgupaik, rahusad am, ashram. Aga selleks, et tuua endale koju see, mis on t6epoolest oluline, ldheb vaja rohkemat

kui lihtsalt head sisekuiundaiat. Palju on kirjutatud nendest tohututest muutustest, mida me kogeme oma kodude kujunduses, ning selleteemalised vaidlused jdtkuvad. I(uid millised universaalsed kodukujundamise pohimotted kehtivad meie ajaloos voi millises aiatus seoses oleme me enda arvates oma kodugal Millised ideed ia tavad muudavad midagi pohia-

likumalt kui lihtsalt vdrske vdrvikord? Loovus on meie ainulaadse loomuse suurejooneline vdljendus. Vliga sageli v6rreldakse riht kirianikku voi kunstnikku teisega. I(unstnik otsib muidugi kogu aeg seda erilist seost, mis eristab teost kui midagi originaalset teistest. See raamat ei tulene mitte vanade ideede timberseadmisest, vaid algse tr.ihjuse loomisest. I(ui meie teadvuses on trihi koht, siis tdidab selle loovus. I(ui kirjanik voi kunstnik koristab dra risu, ilmub ndhtavale peidetud kalliskivi. Sisekujunduses ilmub harva originaalseid loovuse vdljendusi, millel oleks samasugune moju nagu raamatul, mida te lugema hakkate. Ei maksa kahelda - Gina Lazenby on harukordne. ,,Feng Shui kodukujundus" rddgib sellest, milline on iga inimese suhe ruumiga. Selles kaunis koites on tehtud tiiiesti selgeks oluline ktisimus - ruumid, milles me elame, on nii sisemised kui ka vdlimised. Me ei ela mitte ainult oma magamistubades ja kookides, vaid ka oma meeles ia teadvuse loputus ruumis. See raamat tuletab teile meelde, mida te juba teate, ning viib teid tagasi toelise sisekujunduse juurde. See kinnitab, et ptisiv muutus saab alguse seestpoolt, stigavalt meie hingest. Kuigi see raamat ei pruugi teile esmapilgul tunduda erakordse teisenemise teosena, vaadake ette! Sellise filosoofilise tdhtsusega raamatuid on selles valdkonnas vdhe ning Gina Lazenby hiilgav aine esitamise oskus muudab teie elu ldddavalt. Th on mu tiliopilane, kolleeg ja sober ning ta on vallandanud enesevdlienduse ja loovuse, mis on lahutamatud tema enda prihendumusest isiklikule muutumisele. Tema pi.ihendumuse tulemus selles valdkonnas on toonud talle suurt lugupidamist - mitte ainult too eest avalike suhete, organiseerimise ja koolituse alal, vaid nririd ka kirjaniku ja opetajana kordasaadetu eest.See raamat on elegantse lihtsuse meistriteos, mida me k5ik saame nautida. Te asute ni.iiid teele oma teadvuse, uskumuste ja isikliku taju sisemisse stivaruumi. Tulemus v6ib tuua uuesti ilu teie ellu, harmoonia teie suhetesse ja uuenenud usu elu haprasse saladusse. See on sisekujunduse pohiolemus. Saagu teile osaks koige

heldem 6nnistus!


I

L'LAL: Unbritsege end ilusate

asf adega,

midn te armastate. Valige erilise tiihendusegn esemed ning elustage nad uarskete lilledega ja taimedega. Iga kord, kui te neid lnnta.te/ saate positiiuset toetust keskkon-

tast, mis voimendab teie energiat

-

teadlikult voi alateadlikult. Ja ttastuyidi, segadus

ia

tegemata toid meelde tuletavad

nsind kurnavad Videvalt teie energiat. PAREMAL: Koik kohad, kus te istute uoi

yuhkate, mojutavad teie energiat

-

mida

kauem te seal olete, seda tugeuam on moiu.

Rahuliku ja kosutava keskkonna loomine sodmiseks aualdab moju sellele,

rirgutust ei

kui suurt

te toidust saate. Lihtne iimbrus

luhi triheleyanu kdrvale ninglaseb teil

keskenduda toidu fa seltskonna nautimisele. See le

tuba ei ole

liialt tiiis kunstiteoseid

aun i stu s i, mi s tomb aks i d t iihel

toid ult

tira.

U

eV

voi

anu

mmarguse kaun istusega

immargune laud ning ualgusti nende kohal lootad fookuse, mis tdmbab inimesi sinna ruumi. Viirsbed lilled annavad toale elusa tunde, nagu ka aknast avaner \taade aedll.

Kardinate Iisamine klaasustele teeks toa mugavamaks, kui seda kasutataks talyel.

I

t'


9

Mis on f"ng shui/

Feng shui tegeleb ktisimusega, kuidas m6jutab kes!&ond, kus me elame ja tootame,

meie fiirisilist, emotsionaalset ja vaimset heaolu. Eri paigad tekitavad meis eri tundeid. Akendest paistva pdevavalguse hulk, seinte vdrv, toolide liik, piltide ja kaunis-

tuste stiil, elavate taimede olemasolu voi puudumine - k5ik need tegurid m5jutavad meie kogemust.

Ieng shui on uurimus energia liikumisest ja selle liikumise korrapdrast, mis m6jutab meie elu koiki aspekte. Kvantftiiisika kinnitab, et k6ik koosneb energiast. Kogu fritisiline aine, tundugu see nii tahke kui tahes, on tegelikult ainult v6nkuv energia. Koikjal meie iimber, ttihjas ruumis, mida me ei nde, eksisteerib samuti energia. Feng shui tegelebki selle nlihtamatu maailmaga, sest see on meie heaolule niisama tehtis nagu silmaga niihtav maailm.

Kujutlege, nditeks, et te astute tuppa, kus on aset leidnud vihane vaidlus.

tajute pinget, tegelikult voite isegi oelda, et ,,6hku oleks v6inud noaga l6igata", sest tunne, nagu h5ljuks seal ruumis miski, on lausa kiiega katsutav. Samuti on

Te

ntirid loodud seadmed, mis m56davad iga pisematki energia liikumist: valedetektor suudab registreerida koige vaevumdrgatavamad kSikumised kehas liikuva energia v6nkumises. Feng shui aitab meil m6ista, et meie kodu on meie otsene jdtk, peegel, mis peegeldab seda, kes me oleme. Meie elukohad kannavad meie minevikukogemuste,

m6tete ja unistuste tunnistusi ja stimboleid, ning kui me tahame muuta ja parandada oma elu kvaliteeti ja suunda, siis peame m6istma, kuidas on k6ik meie timber

omavahel seotud. Et luua uus tulevik ja teha teoks suurimate soovide tAitumine, peame me vaatama, kuidas on need soovid esindatud meie kodudes praegu. Selles

raamatus saate te teada, kuidas muutused teie kodu sisekujunduses kajastavad muu-

tusi, mida te teete oma elus. Erinevad korraldused m6jutavad energia liikumist teie kodus ja tookohas. Need peegelduvad omakorda teie j6ukuse, tervise, 6nne, v5ima-

luste, suhete ja rahutunde muutustes. Hea feng shui eesmdrk on korraldada ruumi

nii, et chi v5i energia saaks voolata harmooniliselt, nii et

see

tekitaks tasakaalusta-


15

lesi fttna iiike tuul tai chi taetas iiiru miigi tuli


16

TAI CHI tervis

*.9

tD su a


it,,, 'll' I :

.,::..:.::' '::::::.

:::. :i.

:::aa.-aa .aal:t::::

...........

:::"'

:

a:1.:::,:::.,,::::::::,.,

Bagua on energia liikumise kaart mdiiratletud ruumis.

iagatud iabloon, mille v6ib asetada teie brundi, maja, borteri, isegi eraldi tubade

See ondheksabs osaks

Vlaani kohale.

[KUL: Bagua on iidne kaart, mis

Igal bagua tiheksal jaotusel voi majal on teatud iseloomulikud jooned, mis aitavad

b, kuidas energia liigub v6ngete

teil m6ista, mis toimub teie elus, ning kuidas

rmatus maailmas. Selle toimimise

junduses. Energia liikumises ruumis on olemas teatud seaduspdra, mida on tdhelda-

tmine aitab teil luua oma elus uusi

tud tuhandete aastate jooksul. Nditeks kui ndhtamatu energia liigub bagua jaotusse,

alusi. See on v6imalus naha, mil

mida tuntakse kui Maad (2), m5jutab

al valiendab teie kodu teie elu. Kui te

di, igasugused energiavoo hdired Tuule (4) jaotuses mojutavad sealse elaniku varan-

asetanud bagua oma kodule, ilmutab

valt,,I Chingi" trigrammile, millega

i te elate r.ihtlase kujuga paigas ning

esimesest p5hiarvust.

sisustuses v6i korrastatuses

gi ebamugavat. Kui on midagi lahti ilise ruumiga, viib bagua teid selle

peegeldub teie kodu kujus ja siseku-

ftitisilises maailmas teie suhteid. Samamoo-

dust ja rahaasju. Igal bagua majal on palju eri omadusi. Iga maja nimetatakse vasta-

eile, mis teiega sel hetkel toimub.

i iaotus ei puudu, kontrollige eri rsi, kas ei ole nende sisekuiundu-

see

see

see on seotud,

ning seda tlihistab tiks tiheksast

Bagua on alati suunatud teie kodu eesuksest v6i peasissekdigust toa poole.

Isegi kui te kasutate eesust harva ja sisenete alati majja tagauksest, peaksite bagua paika asetamisel siiski kasutama eesustl kasutage teist ust oma ,,eesuksena" ainult siis, kui te mitte kunagi ei ava eesukseks ehitatud ust. Kasutage baguat moodusta-

ipekti hindamisele, mis vastab

vate maagiliste numbrite v6restikku (ndidatud korvallehekriljel), seadke Sabloon oma p5randaplaanile nii, et teie uks siseneb v6restikku kusagil 8., 1. v6i 6. jaotuse

selt sellele jaotusele. Nditeks, kui

juures.

I(uigi bagua on koige v5imsam hoone alumisel korrusel, on igal korrusel

tamata tuba on tAis koli. mis ootab

u Tuulega (4), siis on teie rahaasja-

oma bagua, mida saab mddrata, kasutades mademe tilemist trepiastet ,,eesuksena" ning t6mmates siis bagua serva teie kodu vdlisseinani. Pidage ka meeles, et

toenaoliselt tegu seisakuga.

te saate baguat rakendada oma maja iga toa suhtes ning et ka ilma usteta ukse-

i le elate kortermaias, siis algab

avad v6ivad olla sissepddsud. M5nikord on toal rohkem kui riks sissekdik, kesksel

ra teie korteriuksest, kus algab teie

:oorium. Kui te ii0rite tuba, siis

toal v5ib neid olla kolm v6i neli. Te peate siduma bagua p6hja k6ige sagedamini kasutatava uksega: nditeks koogist soogituppa viivat ust v6ib eelistada elutoa

rtab teid terve maia bagua. K6ige

uksele.

)erimist, ning see tuba langeb

em moju on teile aga siiski teie r

toa v6i selle ruumi bagual, mille

te uuri maksate.

Kui te hindate oma kodu, asetage bagua maja alumise korruse plaanile, et ndha, kas mingi jaotus puudub, ning m6elge, milline vastastikune s6ltuvus on sel teie elus toimuvaga. I(ui kogu Suhete/Maa (2) jaotus puudub, siis ki.isige, kas teil on


18 olnud elu selle aspektiga seotud raskusi4 I(ui te hakkate l6puks m6tlema oma kodu sisekujunduse kohandamisele selleks, et hakata tegema muutusi oma elus, kasutage baguat igas toas eraldi. Jdrelikult, kui te otsustate suurendada oma loovust, kontrolli-

geigaldrve (7)

ala igas toas nagu ka maja igal

korrusel.

4

Baguat on v5imalik venitada, nii et see kataks ristkrilikukujulised ja kor-

rapdratud kujundid. Kui te asetate bagua oma korruse plaani kohale, hakkate saama aimu, mis puudub, see tdhendab, mida nimetatakse negatiivseks ruumiks, ja mis on lisaosa.Kui lisaosa votab tildiselt enda alla rohkem kui poole alast,

millest ta vlilja ulatub, siis peetakse seda negatiivseks ruumiks. I(ui see on vdiksem kui pool, siis peetakse seda vAljaulatuvaks osaks, mis tiihendab, et bagua selle maja tilekaalus olev energia on suurem. Arkliaknaid peetakse vdikesteks eenditeks.

I(orrapdratu kujuga maju, kus on ruumiosad puudu, ei maksa pidada halvaks v6i raskeks, sest kui te ndete v6imalusi, kuidas k5iki tiheksat mala kohandada, saate te aru, et neil on pigem tohutu potentsiaal.

Feng shui kiisimustik Kui asi pole katki, siis dra seda paranda. fdrgmistel lehekrilgedel esitatud ktisimustiku eesmdrk on juhtida teid seoste leidmisele teie elu mitterahuldavate aspektide ja

teie kodu nende osade vahel, mida saaks muuta. Kui teil toimib k5ik hdsti, siis poleks arukas elu asjade liigutamisega hiiirida tiksnes sellepArast, et siit raamatust voib jAiida mulje, nagu peaksite seda tegema. Teie kodu toimib nagu teie peegel,

see

on lihtsalt teie ja teie elus toimuva v6i mittetoimuva pikendus. Lehekiilgedel2037 vaadeldakse tikshaaval iga maja ja esitatakse ktisimused teie elu iga aspekti koh-

ta. Vastake ktisimustele kiirustamata ning miirkige vastused paberilehele, andes iga

kord punkte maksimaalsest punktiarvust 10, pannes kirja esimese numbri, mis teile pdhe tuleb

- t6endoliselt

on vahetu reageering k5ige oigem. I(timme tdhendab suu-

repdrast ja tiks tiihendab suurt rahulolematust. Pange kirja ka k6ik omaduss6nad ja

viiljendid nagu ,,sumbunud ja t5kestatud tunne" v6i ,,olen joudnud ummikusse", ning vaadake siis ringi ja leidke, kus v6iksid need metafoorid olla teie kodus fririsiliselt vdljendatud. Need ktisimused moodustavad aluse k6igile muutustele, mida te voiksite oma kodus teha. Punktisummad nditavad teile pingerida, kus te peaksite muutus-

tega algust tegema: valige koigepealt kaks v6i kolm vdiksema punktisummaga

jaotust. Madalam punktisumma v5ib peegeldada seda, et baguas on puudu mingi teie kodu ala - see on negatiivne ruum. Tehke koik vajalikud muutused vastavalt sellele, kuidas on vaja energiat kosutada. Votke asja

rahulikult ning tehke muutu-

ainult siis, kui need on teile mugavad. Kui te olete tuba kohandanud, vaadake, kas see tundub parem. I(ui teie elus siis umbes kuu aja jooksul midagi uut ei juhtu, poorduge uuesti raamatu poole ja katsetage teist ldhenemist. sed

3; 8


See raamat muudab teie m6tlemist

oma kodust igaYeseks. Ku::e iirs::e:e::i s::;:::::-:::l::e:j ta rakendate neid oma kodus. :'-:-:::c. anda hoogu oma karjAdrile. parandada tervist runE:--= :== =-u tagasi juba kAest libisev Onn. Ainulaadsete nlidete poi--'=- ,l--..'-:-eldatakse ruume ..enne" ja _pirast". r'6i:e ise vee:t:-::. -<-_-=-= feng shui vegi toimib. saate elustada kuhiu',-a^:

::

l

"Feng Shui kodukujundus"  

Autor: Gina Lazenby, William Spear Valdkond: Teatmeteosed, käsiraamatud/Kodu, aed