Page 1

PROPOSTA DE CONTINUACIÓ DE LES TIC AL CEIP “COLORS”

Virgínia Amengual Cortés “Disseny de contextos educatius” Universitat Oberta de Catalunya


ÍNDEX: 1. Introducció i anàlisi de necessitats educatives en TIC del CEIP “COLORS” 2. Objectius generals de la proposta de continuació de les TIC al CEIP “COLORS” 3. Objectius específics de la proposta de continuació de les TIC al CEIP “COLORS” 4. Proposta metodològica de l’ús de les TIC al CEIP “COLORS” 5. Recursos 6. Avaluació del procés metodològic de la proposta de continuació de les TIC al CEIP “COLORS” 7. Bibliografia


1.INTRODUCCIÓ: Tenint en compte la situació general del CEIP Colors, la proposta de continuació de les TIC estarà basada en la modificació d’aspectes que s’han convertit en obstacles per al propi centre per al desenvolupament de les TIC. Per tant, per a que hi hagi un canvi qualitatiu en l’ensenyament de les TIC, es necessari que primer es dugui a terme un anàlisi de necessitats a partir del PFC o de la primera proposta d’ integració de les TIC del CEIP. A partir del anàlisi que es plantejarà a continuació, es desenvoluparà una proposta que consolidi la implementació de les TIC a les aules i doni resposta a aquestes necessitats. A més del canvi qualitatiu, es igualment necessari que tots els membres de la comunitat educativa canviïn la seva percepció i actitud respecte les TIC. No basta en conèixer els diversos instruments tecnològics i alguns procediments. L’ordinador no pot ser entès com un mitjà nou de presentació convencional. Únicament quan s’enfoca amb una perspectiva contextualitzada es pot intuir amb quina mesura i vies els ordinadors canviaran la vida dels professors i alumnes en el seu ambient social. ANÀLISI DE NECESSITATS EDUCATIVES: Les necessitats destacades del CEIP per assolir una pràctica educativa en TIC es basen principalment en: 1. Canvi conceptual de les TIC per part del professorat. 2. Personal docent qualificat en TIC. 3. Disponibilitat per a una formació tecnològica qualificada. 4. Continuació de les TIC al CEIP Colors. 5. Una proposta metodològica que permeti fer un seguiment a la implementació de les TIC al CEIP Colors.


2. OBJECTIUS GENERALS DE LA PROPOSTA: -

Implicar a tots els membres de la comunitat educativa del centre en el projecte continu d’integració i ús de les TIC.

-

Canviar l’actitud i la concepció un tant obsoleta que tenen els docents envers les noves tecnologies i les TIC.

-

Desenvolupar de forma permanent i continuada l’ús de les TIC a la pràctica educativa del centre.

-

Facilitar a docents i alumnes, un aprenentatge en coneixements, habilitats i competències tecnològiques.


3. OBJECTIUS ESPECIFICS DE LA PROPOSTA: -

Distribuir el temps de formació en TIC de forma adequada per aprofitar el màxim les seves possibilitats.

-

Motivar als alumnes i professors en la seva tasca educativa gràcies a experiències tecnològiques que podran aplicar en múltiples àmbits al llarg de la seva vida.

-

No limitar la formació a la introducció dels recursos tecnològics sinó a reflexionar sobre com les NNTT poden estar a l’abast dels professors.

-

Tractar els recursos tecnològics fent-los més propers als alumnes i també als professors a través de la seva presentació física i en la pràctica educativa.

-

Participar i col·laborar de forma interdisciplinària en el desenvolupament de les TIC.

-

Augmentar les activitats que suposin l’ús de les TIC i que siguin d’interès dels alumnes.

-

Intercanviar amb altres centres escolars les experiències educatives en TIC.

-

Desenvolupar noves idees e iniciatives personals dels professors en les seves estratègies didàctiques.

-

Apropar-se a els ritmes, interessos i necessitats dels alumnes respecte les TIC i actuar en conseqüència. Centrar el procés d’ensenyament en l’alumne.


4. METODOLOGIA E IMPLEMENTACIÓ DE LA PROPOSTA: Abans de descriure la proposta metodològica, convé assenyalar diversos criteris que serviran de pautes formals alhora de desenvolupar la proposta. Criteris metodològics: - Màxima implicació docent. La figura del director es fonamental per a motivar i engrescar a la resta de professors i professionals del centre. Si el director no s’implica en la proposta general d’ integració i continuïtat de les TIC, la intervenció metodològica no tindrà èxit. Per tant, la seva figura haurà d’aportar motivació, atenció i accessibilitat entre altres. - Riquesa en el projecte pedagògic en quan a les activitats e iniciatives. - Percepció d’una virtualitat possibilista. - Aprenentatge distribuït. S’han de consolidar els aprenentatges de forma gradual flexibilitzant així el procés d’ensenyament i aprenentatge tant en el període de formació docent, com en la intervenció real a l’aula. Per a dur a terme tant els objectius generals, com els objectius específics, prioritzarem la intervenció de la següent manera: 1) El professorat rebrà una formació més qualificada amb continguts per al ús crític de les NNTT. Un dels obstacles i dificultats que ha tingut el CEIP en la integració de les TIC, és la manca de temps per a formar adequadament als docents. Així, és important que rebin una formació més completa que proporcioni i faciliti estratègies d’ensenyament en un marge de temps prou extens per a assolir la formació. Aquesta es convertirà amb la primera prioritat que el centre ha d’assolir amb el suport de l’administració pública. L’administració per la seva banda, haurà de proporcionar la formació a través de professionals que instrueixin al professorat del CEIP amb sessions que es desenvolupin al propi centre o en un lloc determinat. El personal qualificat assignat, ha de guiar el procés de formació i ha de servir com a referència per al professorat en tot moment.


Per una altra banda, és important que la formació sigui entesa com una formació contínua i no com a un paquet instruccional ràpid. 2) Habilitació física de l’ espai destinat a les NNTT. S’ubicaran els espais en els quals es donarà una formació tecnològica. D’aquesta manera tant els professors com els alumnes identificaran les TIC i hi tindran accés. Per una altra banda, son necessaris més recursos i material tecnològic que generen una despesa amb la qual no compte el centre i que s’hauran de demanar a l’administració pública. Des de la direcció del CEIP es gestionarà aquest procediment per tal de que sigui acceptat. 3) Diversitat en les iniciatives dels professors. Els docents han de fer una proposta (llistat) amb una sèrie d’iniciatives que desenvoluparan a l’aula. Es tracta de la realització de propostes didàctiques a l’aula, disseny de models d’experimentació, ensenyança assistida per sistemes tutorials de simulació, ús de la pissarra digital, recursos educatius MDM, vídeos interactius, creació de biblioteques i revistes virtuals en col·laboració amb altres professionals, activitats d’aprenentatge en situacions reals sincròniques i asincròniques, etc. Els docents, a més hauran d’elaborar dissenys que desenvolupin els continguts adaptats als contextos socioculturals, interessos de professors i alumnes, expectatives de la pròpia comunitat educativa. 4) Intercanvis de coneixement e informació entre centres propers fent ús de les TIC. Per dur a terme aquesta iniciativa, és necessari que els centres amb els quals es pretén mantenir una interacció comptin amb material tecnològic. Es tracta de establir i mantenir una comunicació real amb altres centres per via de les TIC. Així,alguns exemples dels intercanvis educatius poden ser: fòrums, calendaris compartits, ús freqüent del correu electrònic, col·laboracions i aportacions en revistes virtuals i projectes conjunts, creació de grups de discussió, blocs, tallers virtuals i videoconferències entre

docents i professionals d’altres centres per tractar temes

d’interès didàctic. Una altra de les iniciatives que poden potenciar l’intercanvi i millorar les habilitats socials son les jornades de portes obertes al centre.


Aquestes jornades es centraran en les TIC i mostraran algunes de les activitats i treballs realitzats pels alumnes durant el curs escolar. Les jornades van dirigides especialment als pares i mares dels nen/es amb la finalitat de que observin i valorin els resultats aconseguits pels seus fill/es fins al moment. Per tant, un dels objectius d’aquesta jornada es el de potenciar la participació i col·laboració del centre amb les famílies del alumnes, ja que sovint ha existit un recel per part d’alguns professors a mostrar als pares els mètodes d’ensenyament i altres enfocaments didàctics. Les jornades de portes obertes tenen igualment com a finalitat motivar als alumnes i professors a seguir endavant en les pràctiques educatives en TIC. Es compartiran espais del centre com l’aula d’informàtica, les aules de cada grup on es treballa amb els ordinadors. També es podran compartir experiències i treballs individuals o grupals realitzats per els alumnes amb l’ordinador, així com vídeos, fotos, blocs, treballs de recerca e investigació, treballs de les tecnologies audiovisuals,etc.


5.RECURSOS: Els recursos que utilitzaran els professors en les seves aules i activitats son bàsicament els següents: 

Recursos tecnològics: ordinadors, CD-ROMs, projectors i altres aplicacions tecnològiques.

Recursos humans:  Col·laboració entre l’equip docent i tècnics així com amb l’administració educativa i amb docents d’altres centres.  Col·laboració conjunta amb els alumnes del CEIP i amb les seves famílies.

Recursos materials com per exemple dossiers, llibres,etc


6.AVALUACIÓ DEL PROCÉS METODOLÒGIC DE LA PROPOSTA: L’ avaluació facilita a la institució el nivell de rendiment educatiu assolit tant de forma individual com de forma col·lectiva (aula, departament, centre..). Per dur a terme el procés d’avaluació, es seguiran diversos criteris que al igual que en la proposta metodològica serviran per a registrar resultats positius en aquest procés. Criteris d’avaluació: -S’han de realitzar grups de discussió entre docents per deixar clares quines son les postures i com arribar a un consens perquè no surtin més endavant al curs de formació. -Màxima implicació docent al procés d’avaluació. El professorat és el principal destinatari de l'avaluació docent, ja que és el primer interessat en conèixer la satisfacció dels estudiants amb la seva docència i en poder identificar aquells elements d'insatisfacció o de major satisfacció. -Màxima implicació de l’alumnat al procés d’avaluació. Proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda -Flexibilitat horària i disponibilitat en les reunions d’avaluació. L’avaluació de cada iniciativa e intervenció en TIC es durà a terme de forma continuada fent reunions periòdiques d’avaluació de claustre. En aquestes reunions es farà un repàs del procés d’ensenyament que desenvolupa de forma individual i de forma conjunta cada professor a la seva aula o a l’aula d’informàtica. Es a dir, que s’avaluarà si la seva intervenció es adequada així com els obstacles o dubtes que necessiten de l’anàlisi i suport de l’equip docent. L’objectiu de les reunions es a més de tractar les problemàtiques educatives respecte l’ús de les TIC, fomentar la participació entre docents i la comunicació. Les reunions es donaran a l’aula del claustre cada setmana a un horari pactat entre tots. Per una l’altra banda, les famílies dels nen/es i els propis alumnes avaluaran la tasca dels professors a les reunions de pares i mares, mitjançant el correu electrònic i la


pròpia intranet del centre que disposarà d’un espai per realitzar aquesta avaluació. Aquest procés, requereix d’opinions, dubtes i solucions que puguin ajudar a millorar l’ús de les TIC al CEIP. Els alumnes per la seva banda valoraran les activitats realitzades per els professors de cada matèria un cop finalitzat cada període docent amb l’objectiu que puguin expressar la seva satisfacció al voltant de determinats aspectes vinculats a la docència i les assignatures que fan ús de les TIC. Els alumnes de primària, accediran a un Campus global de la intranet del CEIP. Uns 10 dies abans d’iniciar els exàmens finals de cada trimestre o període d’avaluació corresponent. Cada alumne accedirà al Campus per a valorar en una escala del 0 al 10, la matèria, el grup i el professor, que formen la unitat avaluativa. Aquesta valoració es realitzarà a través d’ una pantalla d’avaluació que es troba en el Campus global del CEIP on queden identificats els elements anteriors. A més de valorar numèricament, els alumnes tindran un espai en la mateixa assignatura per fer comentaris i suggeriments. Un cop realitzada l’ avaluació, els resultats quedaran enregistrats de forma anònima. Finalment, mitjançant el intercanvi amb altres centres, l’actuació docent quedarà igualment avaluada ja que hi haurà un apartat en el que quedaran enregistrats els comentaris i suggeriments i propostes dels altres centres educatius.


7.BIBLIOGRAFIA: -Material web de la assignatura de “Disseny de contextos educatius”. UOC. -Revista electrònica de tecnologia educativa,“Edutec-e” UIB.

Proposta de continuació de les TIC al CEIP "COLORS"  
Proposta de continuació de les TIC al CEIP "COLORS"  

Document envers una proposta educativa en TIC.

Advertisement