Page 95

entreprenørene, hvordan de mener prosjektene kanskje kunne vært bedre gjennomført. – Her har jeg mest tro på at desto mer lokalt man løser utfordringene, desto bedre blir det. Vi ønsker oss en evaluering der begge parter kan pushe hverandre slik at begge blir enda bedre. Vi er i alle fall uenige at et karaktersett skal styre og telle i fremtidige anbud. VANN Brodtkorb er skuffet over myndighetenes manglende oppfølging av overflatevann. Hun mener flom ikke lenger bør overraske oss, siden det skjer hvert år og konsekvensene er store. I beste sendetid har hun etterlyst at regjeringen må handle. Bakgrunnen er at norske kommuner har opplevd ekstreme nedbørsmengder og påfølgende store skader. Klimaendringene har ført til kraftigere vannmengder enn tidligere, og prognosene viser at det blir verre i årene fremover. Hun mener at pengeneinvesteringene er kritisk lave, særlig til forebyggende tiltak innen flom og skred, men et annet hovedproblem er at dagens lovgivningen knyttet til flom og skred er fordelt på elleve ulike departementer. – Vann er vår viktigste ressurs og infrastrukturen til vann og avløp er definert som veldig viktig. Men ansvaret er fragmentert, sier hun. (Les mer om denne saken på side 53 i magasinet) Brodtkorb forteller at det er mange saker som er

viktige for MEF, som utdanning, kursing, oppgaver med arbeidsgiveransvaret og det næringspolitiske arbeidet. Så har forbundet enkeltsaker som er viktig både for medlemmene og som har en større samfunnsmessig hensikt. Det er de sakene kun kjenner på at hun kan jobbe best med. – Sakene jeg skal arbeide med må har noe større ved seg. VA er en slik sak, som er til for samfunnets beste og hvor vi, som del av en stor allianse, arbeider med å få på plass nye retningslinjer for, sier hun. – Dette er en ny situasjon for deg, å måtte løpe medlemmenes ærend i slike saker? – Selvsagt løper jeg medlemmenes ærend. Jeg skal bare snakke for medlemmene mine. Men skal jeg gjøre det på en god måte, må jeg ha troverdighet der ute. – Har troverdigheten endret seg, etter at du gikk fra SMK til MEF? – Ja. I saken om overvann stiller journalistene spørsmål om jeg ikke bare snakker for min syke mor, at i denne saken vil våre medlemmene tjene masse penger. Mitt svar har vært at det er jo ikke kommunepolitikerne som skal grave og legge ned VA-ledninger, men mine medlemmer. Men vi må også dra saken opp på et høyere nivå, at dette er en situasjon for samfunnet som ikke er holdbart. Så er det mine medlemmer som absolutt kan bidra med løsninger, hvis politikerne bevilger. Det ser jeg ikke noe problem med.

– Selvsagt løper jeg medlemmenes ærend. Men skal jeg gjøre det på en god måte, må jeg ha troverdighet der ute. Julie Margrethe Brodtkorb

JANUAR 2018

95

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no