Page 80

VANN/AVLØP

Følgende virksomheter er i dag partnere i Pådriv: BYKON/Gaining by sharing, Husbanken, Dark, Doga, Enterspace, Ferd Eiendom. Grønn Byggallianse, Hoi!, Husbanken, Innovasjon Norge, JM Norge AS, Nordic Impact, Norske Arkitekters Landsforbund, Nextbridge Analytics, OREEC, Oslo kommune Oslo Nord, Skalar, Skiforeningen, Snøhetta, SoCentral, Spir Oslo, Sweco, Tekna, Telia og Trefokus. Følgende bidro inn i forprosjektet: Abelia, Forskningsrådet, DOGA, Oslo kommune, Oslo Medtech, Ruter, SoCentral, Telenor og Tekna. Aktivitetene i prosjektet handler om alt fra teknologiutvikling hvor norsk næringsliv får testet og vist frem nye løsninger, til sosial bærekraft hvor innbyggerne er med og skaper morgendagens norske velferdsmodell. Pådriv ønsker å utvikle og synliggjøre løsninger som inspirerer, gir kunnskap og erfaring, med mål om størst mulig spredning nasjonalt og internasjonalt. – Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter. Pådriv som ble lansert offisielt i 2017, har ambisjon om å vare i mange år. Vi vil skape et paradigmeskifte innen hvordan byer jobber med bærekraftig byutvikling, forteller Berman og Bunkholt. FYRTÅRNSPROSJEKTER OG DEMONSTRASJONSOMRÅDER Målet er at Pådriv kan sette i gang, støtte og bistå prosjekter og initiativ som kan bidra til en bærekraftig utvikling av Hovinbyen. Hovinbyen skal utvikles til å bli et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling, et byområde som skal vise hvordan eksisterende og nye løsninger kan fungere sammen i stor skala, og som blir en utviklingsarena og springbrett for nasjonale og internasjonale aktører. Prosjektene som blir organisert skal finansieres og drives selvstendig, men Pådriv er behjelpelig med å identifisere finansieringskilder. BEVEGELSE SOM SER MULIGHETER Berman og Bunkholt forteller at prosjektet skal bidra til at lokale, nasjonale og internasjonale aktører får muligheten til å øke kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger. – Pådriv skal bli en bevegelse av virksomheter og folk som ønsker og evner å se muligheter der andre kun ser problemer. Dette skal vi gjøre ved å bygge et nettverk av pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer, slik at de ulike prosjektene kan realiseres raskere, og oppnå større effekt, sier de. 80

JANUAR 2018

– Pådriv ønsker å utvikle og synliggjøre løsninger som inspirerer, gir kunnskap og erfaring, med mål om størst mulig spredning nasjonalt og internasjonalt. Thomas Berman Aasmund Bunkholt

– I tillegg skal Pådriv etablere møteplasser og sette aktører i kontakt med hverandre, der det er relevant. SoCentrals Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen i Oslo vil bli en slik møteplass, sier Berman. EKSPERT- OG ARBEIDSGRUPPER Ved behov vil Pådriv etablere formelle ekspert- og arbeidsgrupper. Dette vil eksempelvis skje når partnerskapet ønsker å samle kunnskap og innsikt som vil gavne alle prosjekter og partnere. Arbeidet finansieres av partnerskapet. I dag har Pådriv en aktiv arbeidsgruppe som også inngår i nettverksledelsen, som for tiden består av personer fra, Husbanken, Tekna, Telia, Sweco, Snøhetta, Oslo kommune, DOGA Skalar, Grønn Byggallianse, Spir Oslo, Norske Arkitekters Landsforbund, Skiforeningen Ferd Eiendom, JM Norge AS, Oslo Nord, Enterspaceog SoCentral. STYRINGSGRUPPE Styret har det formelle ansvaret for at partnerskapet oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styret er også overordnet ansvarlig for at utvelgelse av prosjekter og initiativ som Pådriv skal involvere seg i og/eller støtte følger fastsatte kriterier. Styringsgruppen ledes av Aasmund Bunkholt i TreFokus og har medlemmer fra Telia, DOGA, Tekna, Sweco, Nordic Impact, Oslo Kommune og BYKON/ Gaining by Sharing. SoCentral med daglig leder Thomas Berman i spissen har ansvaret for den daglig nettverksledelsen og den daglige driften av Pådriv. /

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no