ValueInvest Magasin 01.2022

Page 1

VALUEINVEST DANMARK

INDTJENINGSSTABILE KVALITETSSELSKABER ER ET GODT UDGANGSPUNKT, NÅR MÅLET ER AT BESKYTTE OG ØGE KAPITALEN

ÆR MÆ EM RK NE KEE AN VVA

TT

MEDLEMSBLAD FOR INVESTERINGSFORENINGEN

SS

STIGENDE RENTER

INFLATION

INDSIGT | STATUS | INVESTERINGSCASES | NR. 1-2022

Investeringsfond Investeringsfond


Medlemsblad for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Udgiver ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Bredgade 40 DK-1260 København K Telefon: +45 77 309 000 Telefax: +45 33 144 036 kontakt@valueinvest.dk www.valueinvest.dk Ansvarshavende redaktør Ole Steffensen Redaktion Macquarie Investment Management Europe S.A. Layout og produktion BUCHS AS Kertemindevej 15 DK-8940 Randers SV Telefon: +45 86 420 599 buchs@buchs.dk www.buchs.dk Kilder

N VA

EM ÆRK

E T

S

Macquarie Investment Manage­ ment Europe S.A., ValueInvest Global Equity Team, Bloom­­berg, Clorox, Knorr-Bremse AG

Investeringsfond

3

5

FORORD Efter verden gik i stå med Covid-19, er de globali­ serede forsyningskæder siden kommet under pres og priserne på energi, transport, fødevarer osv. er steget kraftigt. Kan man beskytte sig mod inflation?

7

INDSIGT INTERVIEW med Allan Saustrup Jensen, porteføljemanager hos Fore­ ningens investerings­ rådgiver, om hvordan investeringsteamet navigerer i aktuelle hav af risici og muligheder. Er selskaberne i stand til at håndtere udfordringerne, der er opstået i kølvandet af pandemien? BEGREBER benyttet i magasinet kan findes på www.valueinvest.dk

10

STATUS PÅ VALUEINVEST DANMARK At få mere for pengene er noget, enhver forbruger er tilhænger af. De går gerne på tilbudsjagt for at få mere for deres penge. Som investeringsrådgiver for Foreningen er vores tankeproces den samme, når det gælder investe­ ringer.

13

I 1913 blev det første flydende blegemiddel lanceret på markedet og foræret væk som prøver til forbrugerne. Clorox er sidenhen blevet til kæmpen, man aldrig rigtig har hørt om.

16

CASE: KNORRBREMSE

19

PRAKTISKE OPLYSNINGER

FOKUS PÅ ESG: BÆREDYGTIGHED I 2021 Macquarie Asset Manage­ ment understregede i 2021 igen sin indsats mod Net Zero i 2040 ved at underskrive The Climate Pledge, et globalt samarbejde mellem mere end 100 selskaber og organisationer, der alle deler ambitionen om at nå målene i Parisaftalen 10 år før tid.

CASE: CLOROX

Knorr-Bremse er en tysk nicheproducent af brem­ sesystemer til jernbaneog erhvervskøretøjer. De globale markedsandele inden for de forskellige produktkategorier spæn­ der generelt fra 20-50%.

Investorinformation og oplysninger om penge­ institutter.

Forsigtighed er en dyd. Så må vi leve med afkastet.

A N SVARSFRASKRI VE L SE

EM ÆR AN NEM ÆRK KEE VVA

TT

SS

Hæftet er miljømærket.

Miljømærket Miljømærket tryksag tryksag 5041 0546 0546 5041

ValueInvest Danmark kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i nærværende informationsmateriale - uanset om disse informationer mod forvent­ ning skulle være ukorrekte. ValueInvest Danmark kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af informationer, som findes i informatonsmaterialet. Indholdet af ValueInvest Danmarks informationsmateriale er tænkt som generel information og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Investering kan være forbundet med risiko for tab, og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Nærværende informationsmateriale indeholder oplysninger om historiske afkast og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, der således ikke kan opfattes som en garanti for fremtidige afkast eller allokeringer. Afkast kan blive formindsket eller forøget som følge af udsving i valutakurserne samt udviklingen på aktiemarkederne. Eventuelle udsagn om fremtiden, som er indeholdt i nærværende informationsmateriale, afspejler ledelsens, på daværende tidspunkt, aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Den type forventninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og vi vurderer, at usikkerheden er større, end hvad vi historisk har set. Og da det ydermere er behæftet med meget stor usikkerhed at give bud på den konkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder, vi investerer på, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at komme med konkrete tal for afkastforventningerne for det kommende år. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af denne information, bør generelt foretage deres egne omhyggelige overvejelser om hvilke usikkerheder, der kan have betydning. Det anbefales derfor altid at søge professionel investeringsrådgivning og tillige vejledning om dertil knyttede individuelle skatteforhold, der påvirkes af den aktuelle investering. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, kurser og lignende. For yderligere information, herunder prospekt, henvises til www.valueinvest.dk Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME SA) er ikke et autoriseret indlånsinstitut i henhold til Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia), og MIME SA's forpligtelser repræ­senterer ikke indlån eller andre forpligtelser tilhørende Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542. Enhver investering er underlagt investeringsrisiko, herunder eventuelle forsinkelser i tilbagebetaling og tab af indkomst og investeret hovedstol. Macquarie Bank Limited hverken garanterer eller yder på anden måde sikkerhed for MIME SA's forpligtelser. This information material is not directed at or intended for persons resident in the United States of America, Canada, Australia, Japan, Switzerland or other jurisdictions outside of Denmark, nor is this information material an offer to provide, or a solicitation of any offer to buy or sell, products or services in the United States of America, Canada, Australia, Japan, Switzerland or other jurisdictions outside of Denmark.

2

VALUEINVEST 1:2022


Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom, men har enorme samfundsmæssige følgevirkninger Forord af bestyrelsesformanden Da Covid-19 ramte os som et eksternt chok, gik hele verden i stå. Fra

varer osv. er derfor steget kraftigt. Højere

at være langsomme under den globale finanskrise i 2007-2009 var

produktionsomkostninger trækker på kort

centralbankerne verden over denne gang hurtigere til at reagere, og det tog dem kun få uger at øge likviditeten i det økonomiske system.

sigt overskudsmarginen ned for alle selska­ ber. Det vigtige spørgsmål for investorerne er, hvordan selskaberne beskytter sig mod de stigende omkostninger.

Kære investor

et gammelt værktøj, der historisk har været

Som formand for bestyrelsen i Investe­

benyttet i andre krisesituationer. Money prin­

I dette magasin interviewer

ringsforeningen ValueInvest Danmark (“For­

ting.

vi en porteføljemanager hos

eningen”) har jeg hermed fornøjelsen at

Foreningens investerings­

præsentere det halvårlige medlemsblad.

Da Covid-19 ramte os som et eksternt chok,

rådgiver. Her får vi indblik i,

Investeringsrådgiver for Foreningen, Macqua­

gik hele verden i stå. Fra at være langsomme

hvordan man kan beskytte sig mod inflation,

rie Investment Management Europe S.A. (jf.

under den globale finanskrise i 2007-2009

og hvad man skal kigge efter, når man søger

Ansvarsfraskrivelse på s. 2), vil give indsigt i

var centralbankerne verden over denne gang

efter kvalitetsselskaber.

Foreningens aktiviteter, risici og ESG-aktivi­

hurtigere til at reagere, og det tog dem kun

teter. Inden vi når dertil, vil jeg gerne indlede

få uger at øge likviditeten i det økonomiske

Antal Investorer

medlemsbladet med følgende ord.

system. De hev simpelthen samme hand­

I 2021 steg Foreningens medlemstal netto

lingsplan frem, som de havde brugt til at sty­

med 1.689 nye unikke investorer til knap

re efter under den globale finanskrise.

28.000 investorer. Det skal sammenlignes

Vi lever i gode tider, og vi har set, hvor stor effekt menne­

med en svagt stigende tendens i den sam­

sker og selskaber kan have,

På overfladen virkede planen og udløste et

lede formue til 4,5 mia. kr. På trods af denne

når de står sammen om at

økonomisk opsving efter den dybe og hurtige

tendens var Foreningens formue negativt

bekæmpe coronavirussen. Adskillige vacciner

økonomiske recession i 2020. For året 2021

påvirket af ikke-geninvesterede udbytter

er blevet udviklet og rullet ud globalt, hvilket

gav investeringsrådgivers anbefalede globale

udbetalt i begyndelsen af året, hvilket dog

er en ganske bemærkelsesværdig indsats. De

og japanske strategi tilfredsstillende absolut­

blev opvejet af et positivt afkast og et øget

stærke markedsafkast i 2021 var ikke drevet

te afkast især i betragtning af de defensive

inflow til Foreningen. Vi takker vores investo­

af en enkelt begivenhed, men skal ses i sam­

forretningsmodeller, som Foreningens por­

rer for deres tillid til Foreningen og byder nye

menhæng med flere forskellige.

teføljer er investeret i. Vi ser derfor på frem­

velkommen.

tiden for porteføljeselskaberne med en god For at forstå den nuværende situation kan

portion optimisme.

det være nyttigt at se tilbage i tiden. Den

Tusindvis af investorer har betroet os deres opsparing. Det er vi meget stolte af, og vi gør

globale finanskrise i 2007-2009 var længe

Inflation er atter blevet forsidestof efter at

vores bedste for at leve op til forventninger­

om at udfolde sig. Først da den amerikanske

have ligget i dvale i flere år. Coronavirussen

ne. At forvalte penge er meget mere end blot

centralbank (FED) sammen med andre cen­

fik hele verden til at gå i stå næsten samti­

tal og regneark. Investeringsbeslutninger kan

tralbanker pumpede mere likviditet ud på de

digt, og kort tid efter startede genåbningen,

sjældent koges ned til kun en enkelt faktor,

finansielle markeder, begyndte økonomien og

hvilket har skabt meget stor efterspørgsel.

men består af flere aspekter. Er det et leve­

investorerne at se fremad, og en ny konjunk­

Det har sat de globaliserede forsyningskæ­

dygtigt selskab i en levedygtig industri, og

turcyklus kunne begynde. Kort sagt havde

der under pres, og priserne på basisvarer,

eksekverer selskabet sin forretningsstrategi

centralbankerne og politikerne (gen)opfundet

transport, arbejdskraft, komponenter, føde­

på en bæredygtig måde? Det er store spørgs­

VALUEINVEST 1:2022

3


Følg ValueInvest Danmark på LinkedIn og få investeringskommentarer, inspiration og seneste nyt fra ValueInvest

Figur 1

Afkast på langt sigt (31.12.1998 - 31.12.2021)

700

600

ValueInvest Global A MSCI Verden MSCI Verden Value

MSCI Verden Vækst

MSCI Verden repræsenterer store og mellemstore aktier på tværs af 23 udviklede markeder verden over. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i hvert land.

500

Afkast for ValueInvest er vist i DKK efter alle omkostninger i Foreningen til administration, management, depot, transaktion mv. MSCI Verden er vist i DKK, inklusive reinvesteret udbytte, men før alle omkostninger til administration, management, depot, transaktion mv.

400

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

200

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

22% 15% 31% 31% 30%

18% 31% 25% 37% 2% 6%

-10%

-4% -3% -3% -3%

-4% -6% -2%

8% 14% 14% 14% 22% 22% 22% 22% 17% 19% 18% 20% 23% 11% 6% 15% 7% 11% 16% 6% 2% 7% 3% 12% 1%

28% 27% 24% 30% 14% 20% 17% 23%

4%

2007

-22% -38% -38% -39%

-12% -10% -15% -17% -32% -32% -32%

-20%

-7%

0

-5% -1% -6%

16% 11% 15% 7% 16% 6% 10% 3% 22% 26% 26% 26% 14% 8% 12% 3%

15%

7%

5%

29% 45% 36% 54%

100

2019

2020

2021

steringsmuligheder. Efter vores opfattelse

Bremse, gives i samarbejde med Foreningens

ringsbeslutninger. For at enhver investerings­

har sådanne selskaber en tendens til at øge

investeringsrådgiver indblik i baggrunden for

strategi skal kunne fungere godt over lange

deres værdi over tid, og når vi investerer,

investeringsbeslutningerne og kommunikati­

perioder, er det meget vigtigt at have et godt

ønsker vi at have tiden på vores side.

onen med selskaberne omkring bæredygtig­

 mål, som alle udgør en del af vores investe­

match mellem investorernes forventninger til

hedsspørgsmål samt eksempler herpå.

investeringsprocessen og det investerings­

Vores mål er at tiltrække investorer, der

team, der tager investeringsbeslutningerne.

deler vores overbevisning, når det kommer

Clorox blev solgt ud af de Globale porteføljer

Med et godt match er det meget nemmere at

til investering. Foreningens investeringsfilo­

i begyndelsen af 2021 efter en kraftig covid-

forstå dels, hvordan teamet tænker og arbej­

sofi søger imod investeringer med lav risiko,

drevet stigning i aktiekursen, men blev købt

der, dels de fremkomne resultater. Vi forsø­

og sådan har det været siden Foreningens

tilbage til porteføljen senere i 2021, da kur­

ger at skabe dette match ved at tilbyde en

start i 1998. Strategien har deltaget godt i

sen faldt markant. Knorr-Bremse er føren­de

høj grad af gennemsigtighed i vores investe­

tider med gode markeder og beskyttet mod

leverandør af bremsesystemer til jernbane­

ringsbeslutninger.

for stor nedgang i tider med svage markeder.

industrien. Salg af bremsesystemer og tilhø­

Selvom tidligere afkast ikke er nogen garanti

rende reservedele er efter vores mening en

At købe en portefølje af kvalitetsselskaber,

for fremtidige afkast, kan vi med sikkerhed

god forretningsmodel. Selskaberne har én

når deres aktier er tilgængelige til en attrak­

sige, at vi kan gentage vores investeringspro­

ting til fælles: De er begge giganter på deres

tiv kurs, har altid været vores udgangspunkt

ces og -filosofi.

egne nichemarkeder.

te kvalitetsselskaber med en flerårig inve­

Et kig ind i maskinrummet

God læselyst!

steringshorisont for øje, og vores foretrukne

Længere inde i medlemsbladet byder vi på

selskaber er dem med stabil indtjening, en

et kig ind i maskinrummet. Gennem to nye

Ole Steffensen

aktionærvenlig ledelse og gode geninve­

selskaber i porteføljen, Clorox og Knorr-

Bestyrelsesformand, ValueInvest Danmark

for at investere. Der investeres i nøje udvalg­

4

VALUEINVEST 1:2022

Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A., og Bloomberg

300


Hvem bekymrer sig om risiko? Det gør vi! De globale aktiemarkeder fortsatte med at stige gennem hele 2021 uden hensyntagen til de mørke skyer, der havde samlet sig i kølvandet på Covid-19. Når der er mange penge i omløb på jagt efter for få varer eller finansielle aktiver, opstår der en tendens til pres på de økonomiske og finansielle systemer, hvilket kan ende med at blive en risiko for investorerne på aktiemarkederne. Vi satte os sammen med Allan Saustrup Jensen, porteføljemanager hos ValueInvest Global Equity Team hos Macquarie Investment Management Europa S.A. (Foreningens investeringsrådgiver) til en samtale om, hvordan investeringsteamet navigerer i det aktuelle hav af risici og muligheder.

INTERVIEW med Allan Saustrup Jensen Porteføljemanager hos Foreningens investeringsrådgiver

under høj gæld. Investeringer i teknologisek­ toren er øget gennem SAP og Amadeus IT Group, men vi har ikke været villige til at beta­ le for de høje værdiansættelser af de mest

nedbragt deres varelagre til et meget lavt niveau. Igen reagerede selskaberne meget hurtigt, og de gjorde alle det samme: De begyndte at købe fra deres leverandører for at genopbygge lagrene og imødekomme den store efterspørgsel. Resultatet har været et enormt pres på for­ syningskæderne og inflation, hvilket betyder højere priser på tværs af hele værdikæden. Råvarer, komponenter, logistik osv. Det kan på kort sigt tære på overskudsmarginen i de fleste selskaber. På mellemlangt sigt kan de stærkere selskaber skubbe de højere omkost­ ninger videre i værdikæden, så de i sidste ende havner hos forbrugeren, der så må betale højere priser for brændstof, varer, biler osv. Vi tror, at forbrugerne allerede har fået denne udvikling at mærke.

Hvordan klarede jeres investeringsstrate-

populære teknologiaktier. Vi sigter efter inve­

Hvis inflationens opblussen varer for længe,

gier sig på det stærke marked i 2021?

stering i selskaber, vi opfatter som værende

kan det sende økonomien i bakgear igen. Det

I forhold til det generelle aktiemarked leve­

af høj kvalitet, når deres aktier kan købes til

er en klar risiko efter vores opfattelse. Det,

rede Foreningens globale og

attraktive priser. Det er sådan,

der kan ske, er, at forbrugsmønstret måske

japanske investeringsstrate­

vi tilstræber at beskytte inve­

ændrer sig og bevæger sig væk fra fysiske

gier et mindre, men dog stadig

storernes kapital.

varer som elektronik, biler, nye køkkener osv.

tilfredsstillende afkast. Vi har

til oplevelser som rejser, restaurantbesøg

som altid præference for at

Hvad ser du som den

eller natteliv. Og selvfølgelig er det meget

investere i kvalitetsselskaber

primære risiko lige nu?

vigtigt at huske på, at forbrugernes efter­

med en stabil indtjening over

En potentiel risiko er helt sik­

spørgsel efter basisvarer som fødevarer og

en konjunkturcyklus. For os

kert inflation. Under pandemi­

husholdningsprodukter ikke vil ændre sig

giver det mening at investere

en oplevede mange selskaber,

betydeligt, uanset hvordan økonomien udvik­

at deres forretningsomfang

ler sig. Vi har af samme årsag investeret i

skrumpede alvorligt ind fra den

mange selskaber, der leverer produkter eller

ene dag til den anden. Selska­

serviceydelser med en underliggende stabil

i kvalitetsselskaber med en lang investeringshorisont, da sådanne selskaber har tendens

Allan Saustrup Jensen, portefølje­ manager hos ValueInvest Global Equity Team.

til at være rentable, uanset om økonomien

berne reagerede meget hurtigt, og de gjorde

er stærk eller svag. Nu og da klarer de sig

alle det samme: De holdt op med at købe fra

dårligere end markedet, og 2021 var sådan

deres leverandører og fokuserede i stedet på

Inflation er det helt store samtaleemne

et år. Efter en kraftig og dyb recession som

at nedbringe deres lagre for at frigøre kapi­

i øjeblikket. Er det muligt at beskytte sig

følge af Covid-19 var markedsafkastet dre­

tal. I en krisesituation er kapital og adgang til

imod den?

vet af selskaber med en kombination af høj

likviditet det eneste, der betyder noget for

Det er et vigtigt spørgsmål, vi stiller os

cyklikalitet og høj gæld. Derudover fastholdt

selskabernes overlevelse.

selv for hvert selskab, vi investerer i. Hvor­

teknologisektoren sit stærke performance­

efterspørgsel.

dan evner selskabet at håndtere de højere

momentum. Det er et mønster, vi har set før

Så langt så godt. Da økonomien og forbru­

omkostninger? Mens stigende produktions­

i den tidlige genopretningsperiode efter en

gerne igen begyndte at se fremad, vendte

omkostninger pga. inflation er et kortsigtet

recession.

efterspørgslen efter fysiske varer meget

onde for alle selskaber, er hovedspørgsmålet

stærkt tilbage. I store dele af 2020 og 2021

for os: Er selskabet i stand til at håndtere dis­

Vores investeringsstrategier skabes ved at

var det næsten umuligt at bruge penge på

se højere omkostninger på en smart måde?

balancere kvalitet og værdiansættelse. Fokus

oplevelser som rejser, biografer, restaurant­

på kvalitet har nedsat vores appetit på sel­

besøg, natteliv osv. Fysiske varer skal produ­

Efter vores opfattelse er der på tværs af sel­

skaber med høj forretningsmæssig risiko, her­

ceres af de samme selskaber, som lige havde

skaber visse fælles karakteristika, der indike­

VALUEINVEST 1:2022

5


rer deres evne til at håndtere inflationen. Sel­

mellem mange forskellige leverandører og

eningens portefølje under den antagelse, at

skaber, der sælger forbrugsvarer med stærke

kun er interesseret i den lavest mulige pris.

Covid-19 i fremtiden får langt mindre betyd­

brands, har en god chance for at skubbe

Sådanne selskaber kan have vanskeligere ved

ning, end vi har set i 2020 og 2021.

de højere omkostninger ud af deres eget

at håndtere en stigning i omkostningerne, da

system. For eksempel vil en forbruger næppe

de enten må acceptere en lavere overskuds­

I løbet af 2021 fortsatte vi det, vi begyndte

bemærke, at prisen på ens yndlings-chokola­

margin eller miste kunden til en konkurrent.

på i 2020. Nogle af porteføljeselskaberne oplevede betydelig medvind fra Covid-19, og

de, -kaffe eller -tandpasta stiger med et par øre. For producenterne af disse produkter kan

Hvad ser du ellers som en risikofaktor?

deres aktiekurser steg markant. Andre sel­

nogle få øre pr. produkt være afgørende, når

En risiko, vi ofte taler om i vores team, er risi­

skaber oplevede det modsatte, og vi flyttede

de skal beskytte deres overskudsmargin.

koen for skuffelser. Vi kunne også kalde det

derfor penge fra førstnævnte til sidstnævn­

en værdiansættelsesrisiko, og denne ligger

te. Som følge heraf, reducerede vi investe­

os meget stærkt på sinde.

ringerne i kommunikations- og fødevare­

Ganske enkelt leder vi efter selskaber, der sælger produkter eller tjenester på tilbage­

selskaber, mens vi øgede investeringerne i

vendende basis til kunder, som har ringe

Kort sagt udspringer afkastet fra aktiemar­

selskaber inden for sundhedspleje, teknologi

incitament til at skifte over til et konkurre­

kedsinvesteringer fra to kilder: Det funda­

og industri.

rende produkt. Efter vores mening er det den

mentale afkast og det spekulative afkast.

bedste måde at beskytte sig mod inflation.

Udbytte og indtjeningsvækst er de vigtigste

For at give et par selskabsspecifikke eksem­

Sådanne kvaliteter findes i mange forskellige

faktorer for langsigtede investorer. Det kal­

pler på den øvelse, vil jeg gerne nævne, at vi

typer selskaber, ikke kun inden for føde- og

der vi det fundamentale afkast, og det er af

solgte investeringerne i Hormel Foods, Mon­

drikkevareselskaber. For eksempel er tekno­

høj kvalitet, fordi udbytterne og indtjenin­

delez og Next i løbet af året efter stigninger i

logiselskaber, der sælger software på abon­

gen kommer år efter år, og der er principielt

aktiekurserne. Mange af disse selskaber blev

nementsbasis til en loyal kundebase, normalt

ingen øvre grænse for, hvor højt det kan

positivt påvirket, da forbrugerne blev tvunget

en god forretning efter vores opfattelse. Det

blive. Dernæst er der det spekulative afkast,

til at blive hjemme på grund af Covid-19.

samme kan siges om industriselskaber, der

som måles på, hvor meget værdiansættel­

sælger højteknologiske og innovative kom­

sesfaktoren kan ændre sig. Dette er efter

ponenter, der kun udgør en meget lille del af

vores mening et afkast af lav kvalitet, fordi

de samlede omkostninger ved slutproduk­

det basalt set er styret af humøret og stem­

tet. Dette var blot to eksempler fra selskaber

ningen hos aktiemarkedets deltagere. Hvis

(SAP og 3M) i Foreningens portefølje.

de er optimistiske, er de villige til at betale en

Smith & Nephew, SAP, Henry Schein og Lamb

%

På den anden side købte eller tilføjede vi i eksisterende investeringer i selskaber som Amadeus IT Group, Kao,

høj kurs. Hvis de derimod er pessimistiske, vil

Weston. Selskaberne kommer fra forskel­

Foreningens portefølje indeholder i høj grad

de kun betale en lav kurs. Kombinationen af

lige brancher, men alligevel har de et par ting

sådanne selskaber, og vi har allerede set

fundamentalt afkast og spekulativt afkast

til fælles. For det første har de været ude i

mange af dem eksekvere på pricing power.

udgør det samlede afkast af investeringen,

Covid-19-relateret modvind. For det andet har

Pricing power er knyttet til et selskabs kon­

og enhver ændring i en af de to variabler kan

de ifølge vores analyser stærke markedsposi­

kurrencemæssige fordele og afspejler, hvor

påvirke det samlede afkast.

tioner i deres respektive brancher. Vi har også været aktive købere og sælgere af Pfizer, der

værdifulde dets produkter eller tjenester er for dets kunder. Evnen til at forblive relevant

I investeringsverdenen er risikoen normalt

har været et af de helt centrale selskaber i

kræver et konstant fokus på innovation og

højest, når den føles lavest. Hvem bekym­

den globale udrulning af Covid-19 vacciner.

differentiering, løsning af problemer for slut­

rer sig om risiko? Det gør vi! I vores verden

brugerne eller endda skabelse af nye behov

handler det netop om at undgå risiko, og vi

Aktiekursen har svunget en del siden marts

eller måder at forbruge på. Vi ser både for­

forsøger at begrænse investeringsrisikoen

2020, og vi har udnyttet store kursudsving til

brugerrettede selskaber som industriselska­

i Foreningens portefølje ved at være disci­

både køb og salg.

ber have denne evne og derfor være i stand

plinerede med hensyn til ikke at betale for

til at hæve priserne for at imødekomme infla­

meget for selskaber af høj kvalitet.

Selvom vi aldrig kan garantere udfaldet af fremtidige begivenheder, mener vi, at vi har

tionen. Vi følger nøje dette emne, som du sik­ Hvordan positionerer I porteføljerne til

positioneret vores porteføljer i retning af ind­

fremtiden?

tjeningsstabile og robuste selskaber, der bør

På den anden side gør vi vores bedste for at

Ujævnhederne i opsvinget og specifikke akti­

kunne klare sig fornuftigt i årene fremover.

undgå at investere i selskaber, der sælger

ers kursudvikling har skabt et rigt jagtområde

Det tror vi er et godt udgangspunkt for at

standardprodukter til kunder, der kan vælge

for os. Som udgangspunkt forvalter vi For­

skabe et attraktivt afkast til vores investorer.

kert kan forestille dig.

6

VALUEINVEST 1:2022


Status på ValueInvest Danmark Mere for pengene AF FORENINGENS INVESTERINGSRÅDGIVER

At få mere for pengene er noget, enhver forbruger er tilhænger af. Når forbrugsvarer kommer på udsalg, stiller forbrugerne sig normalt i kø for at købe. Kort sagt, de går gerne på tilbudsjagt for at få mere for deres penge. Som investeringsrådgiver for Foreningen er vores tankeproces den samme, når det gælder investering.

TIS Inc. IT-koncernen har oplevet øgede ITinvesteringer blandt kernekunder, og genåb­ ningen har bidraget til positive resultater. Adeka. Producenten af kemikalier og fødeva­ reindgredienser er blevet belønnet af marke­ det efter flere omsætnings- og indtjenings­ opjusteringer.

Vi ønsker at få mest muligt ud af den risiko,

bale kunder. Ahold Delhaize. Den hollandske

vi er villige til at påtage os. Selvom vi aldrig

fødevarekæde har klaret sig godt som følge

kan garantere et bestemt afkast af investe­

af stærk efterspørgsel fra forbrugerne, hvil­

î

ringerne, er målet at beskytte investorernes

ket har resulteret i opjusterede indtjenings­

Kirin. Ølbryggeriet oplever svag forbrugeref­

kapital og opnå et godt risikojusteret afkast.

forventninger.

terspørgsel drevet af covid-19-nedlukninger.

I forhold til det generelle aktiemarked leve­ rede Foreningens globale og japanske inve­

De mest negative bidrag til afkastet i Japan porteføljen i 2021 kom fra:

Kao. Kosmetik- og husholdningsproduktsel­ De mest negative bidrag til afkastet i

skabet har oplevet en nedgang i efterspørgs­

de Globale porteføljer i 2021 kom fra:

len, da de japanske forbrugere har brugt

steringsstrategi et mindre, men dog stadig

î

tilfredsstillende afkast. Især de to Globale

Lamb Weston. Lavere efterspørgsel hos den

færre penge end forventet under de læn­

porteføljer leverede ret stærke afkast i abso­

amerikanske pommes frites producent har

gerevarende covid-19-nedlukninger i Japan.

lut forstand.

sænket selskabets produktionsvolumen og

Secom. Der er mindre efterspørgsel efter sik­

dermed forårsaget en nedgang i indtjenin­

ringskoncernens sikkerhedstjenester under

gen. Fresenius Medical Care. Det tyske dia­

covid-19- nedlukninger.

Positive og negative bidrag til afkastet I Foreningens Globale porteføljer

lyseselskabs behandlingsklinikker har haft

kom de mest positive bidrag til afkas­

færre patientbesøg under Covid-19, hvilket

Ændringer i sektoreksponering

tet i 2021 fra:

trækker indtjeningen ned. Kao. De japan­

Otte selskaber forlod i 2021 Foreningens

Novo Nordisk. Det danske medicinalselskab

ske forbrugere har brugt færre penge end

Globale porteføljer, mens syv selskaber

har annonceret gode resultater og lovende

forventet under de længerevarende covid-

blev budt velkommen. På sektorniveau var de

nyheder om deres nye lægemiddel til brug

19-nedlukninger i Japan, herunder også på

vigtigste ændringer i 2021 en reduktion af

for behandling af fedme. Dette er et uudnyt­

varer fra det japanske kosmetik- og hushold­

investeringer i Stabilt Forbrug og Kommuni­

tet marked med et stort potentiale, og Novo

ningsproduktselskab. Smith & Nephew.

kationstjenester, mens positioner inden for

Nordisks produkt Wegovy har vist stærke

Hofte- og knæoperationer er blevet udskudt

Medicinal og IT blev øget. Ved udgangen af

omsætningstal. Diageo. Den verdensfø­

under Covid-19, hvilket sænker den nuværen­

2021 var de Globale porteføljer investeret i

rende britiske spiritusproducent blev ramt

de efterspørgsel efter nogle af nøgleproduk­

36 selskaber fra syv forskellige sektorer.

af Covid-19 og kommer sig hurtigere end

terne fra den britisk-baserede producent af

forventet. Pfizer. Covid-19-vacciner, der er

medicinsk udstyr.

ì

udviklet og markedsført i samarbejde med en anden industriaktør, har givet omsætningen

I Foreningens Japan portefølje var der ingen ændringer på selskabsniveau. Der blev

I Foreningens Japan portefølje kom

omfordelt selskaberne imellem, når dette gav

de mest positive bidrag til afkastet i

mening. På sektorniveau blev investeringerne

medvind og overskud på milliarder af US-dol­

ì

lars for det amerikanske medicinalselskab.

2021 fra:

reduceret inden for Kommunikationstjenester

Publicis. Det franske reklamebureau har

Ajinomoto. Hjemmearbejdende forbrugere

og Industri, mens de inden for IT og Råvarer

leveret gode resultater og opgraderet deres

har udvist stor efterspørgsel efter krydderier

blev øget. Ved udgangen af 2021 var Japan

indtjeningsforventninger. Selskabet oplever

fra krydderiproducenten, og indtjeningen har

porteføljen investeret i 26 selskaber fra syv

stigende efterspørgsel fra deres store glo­

været stærk i konglomeratet Ajinomoto.

forskellige sektorer.

VALUEINVEST 1:2022

7


Figur 1

Sektor allokering for ValueInvest Global og MSCI Verden 42%

Figur 2

0% 3%

m nd om Ej e

Fo rs

Rå v

e

0% 3%

yn in g

ar

gi

er

0% 3%

4% 4%

7%

8% 3%

Ko m

Cy k

m

lis

k

In du st

Fo rb ru g

na l ed ici M

IT

Fi na ns

0%

ri un ik a tje tio ne ns st er St ab ilt Fo rb ru g

0%

10%

9% 10%

11% 12%

7%

13%

20%

13%

24%

30%

MSCI Verden repræsenterer store og mellemstore aktier på tværs af 23 udviklede markeder verden over. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i hvert land.

MSCI Verden

24%

ValueInvest Global

En er

40%

Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A., og Bloomberg. Data: pr. 31.12.2021

 Ændringer i porteføljerne

det fremtidige forventede afkast blev mindre attraktivt i forhold til andre investeringsmu­

der er foretaget i 2021 på tværs af de for­

ligheder. Clorox er en amerikansk producent

skellige sektorer: 40%

af husholdningsprodukter, som også ople­ ValueInvest Japan

42%

Nedenfor er nævnt de primære ændringer,

MSCI Japan repræsenterer

MSCI Japan

vede en betydelig stigning i efterspørgslen store og mellemstore segmenter af det japanske

efter sine produkter drevet af Covid-19. marked. Indekset dækker Som 19%

resterende position i selskabet blev solgt i

m

frasolgt i løbet af året. Vi anser Next for at være en af de stærkeste detailkæder i Euro­ pa. Gennem det seneste årti har Next været inde og ude af Foreningens porteføljer to gange. Det er et selskab, vi holder øje med. Investeringerne er øget i det tyske sports­ brand adidas og den franske globale udby­ der af kantinedrift/catering Sodexo i løbet af 2021.

3%

5%

7%

0% 1%

1%

0%

0%

0%

Allerede et par måneder senere opstod der gi

in

yn

m

er

g

e

m

r

re

va

g

ru

rb

En

rs

Fo

do

en

Fo

en markant lavere pris. Du kan læse mere om ilt

na

ns

mulighed for at geninvestere i selskabet til Ej

m

un

M

Ko

Cy

kl

is

k

Positionen i den britiske tøjkæde Next blev

begyndelsen af 2021 til den forhøjede kurs.

Fi

ici

ik a tje tio ne ns st er

l na

IT

ed

In

Fo

du

rb

ru

ri

st

g

0%

Cyklisk Forbrug

9%

8%

2%

5%

9%

8%

kant10% i Japan porteføljen efter en kraftig stig­

ab

10%

af de Globale porteføljer og reduceret mar­ ning i aktiekursen i løbet af året.

cirka 85% af den samlede

følge heraf steg aktiekursen hurtigt. markedsværdi i Japan. Den

16%

15%

20%

19%

Det japanske teleselskab KDDI blev solgt ud

Clorox senere i dette medlemsblad.

St

22%

Kommunikationstjenester 30%

Investeringen i Lamb Weston blev øget i for­

Beholdningsliste for de Globale porteføljer

Selskab Lamb Weston Diageo Néstle Smith & Nephew Pfizer Amadeus IT Group Air Liquide Kimberly-Clark Fresenius Medical Care Danone Ahold Delhaize Henry Schein Sodexo SAP Merck & Co Securitas Adidas Novo Nordisk Swatch Essity Ingredion General Mills Roche 3M ConAgra Brands Orange Clorox Kao Seven & I Holdings Knorr-Bremse AG H&M Asahi Group Lawson Parker Hannifin Intertek Publicis Groupe Kontant

4%

3%

2%

1%

Vægt 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,1% 1,0% 1,0% 0,6%

Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A. Data: pr. 31.12.2021

ventning om, at markedslederen inden for

tivt. Efter vores opfattelse kan disse to sel­

pommes frites vil kunne forbedre sin indtje­

skaber drage fordel af en normalisering af det

ningsprofil, når restauranterne globalt set

globale sundhedssystem, når vi lander på den

igen kommer til at fungere normalt efter

anden side af Covid-19.

Covid-19. Det japanske kosmetik- og hushold­ ningsproduktselskab Kao er i både de Glo­

Industri

bale porteføljer såvel som i Japan porteføljen.

Eksponeringen mod industriselskaber ændre­

Stabilt Forbrug

Positionen i selskabet blev øget i løbet af

de sig ikke meget i løbet af året, men indenfor

Dette er vores største sektor for investerin­

2021 i forventning om øget efterspørgsel på

sektoren var der høj aktivitet. Sikkerhedssel­

gerne, da vi har identificeret flere selskaber,

slutmarkedet efter Covid-19.

skabet G4S blev frasolgt de Globale porteføl­

der har mange af de kvalitetskarakteristika,

jer kort tid før, det blev overtaget af en kon­

vi leder efter. De har en tendens til at sælge

Medicinal

kurrent. Efter flere års ejerskab var vi tilfredse

produkter, som der er en stabil efterspørgsel

Britiske Smith & Nephew og amerikanske

med at se, at andre aktører fra branchen også

efter uanset det økonomiske klima i øvrigt.

Henry Schein blev tilføjet til de Globale por­

kunne se værdien i selskabet. Det amerikan­

2021 gav os gode muligheder for at foretage

teføljer i løbet af 2021. Efter vores opfat­

ske selskab 3M er ny i de Globale porteføljer.

ændringer i sektoren, hvor Covid-19 har bety­

telse har begge selskaber en grundlæggende

Efter vores opfattelse er 3M en samling af

det et løft for nogle selskaber og nedgang

stabil indtjening, men begge er imidlertid

niche-selskaber, der drager fordel af 3M's glo­

for andre. For eksempel har vi sagt farvel de

blevet ramt af covid-19-forstyrrelser i deres

bale tilstedeværelse, samtidig med at de fast­

amerikanske fødevareproducenter Hormel

forretningsområder for hhv. medicinsk udstyr

holder et højt innovationsniveau. Mange af

Foods og Mondelez i de Globale porteføl­

og dental- & medicinalgrossist. Det gav os

3M's produkter er forbrugsvarer eller vigtige

jer. Disse selskaber oplevede en stor efter­

mulighed for at investere i dem, da deres

teknologier knyttet til andre produkter, hvilket

spørgsel fra hjemmearbejdende forbrugere,

aktiekurs kom ned på et niveau, hvor vi synes,

skaber høj stabilitet i selskabets diversifice­

og deres aktiekurser steg til niveauer, hvor

at det fremtidige forventede afkast er attrak­

rede forretningsmodel. 3M har øget sit faste

8

VALUEINVEST 1:2022


udbytte hvert år siden 1989. Det tager vi

Forventninger til 2022 og årene frem

at værdiansættelsen af de fleste finansielle

som et kvalitetstegn. Den tyske producent af

Vi forventer, at 2022 og årene frem vil blive

aktiver kan blive negativt påvirket.

bremser til jernbaneindustrien Knorr-Bremse

mindre påvirket af Covid-19 takket være en

er også ny i de Globale porteføljer. Vi er til­

kombination af vacciner og piller, der kan

Ingen kender det fremtidige renteniveau,

trukket af selskabets stærke markedsposi­

hjælpe dem, der bliver ramt af Covid-19. Der­

men det er en matematisk kendsgerning, at

tion på nichemarkeder. Læs mere om Knorr-

udover har vi tiltro til, at folk har et ønske om

hvis den diskonteringsrente, der anvendes i

Bremse senere i dette medlemsblad. Britiske

at komme videre og lære nye måder at leve

værdiansættelsen, stiger, så falder nutids­

Intertek blev tilkøbt til de Globale porteføljer.

med virussen på, hvis den skulle blive hæn­

værdien af selskabernes pengestrømme.

Selskabet leverer test, inspektion og kvali­

gende hos os gennem længere tid.

Eller sagt på godt dansk: Selskaberne bliver

tetssikring til en meget bred kundeskare i

mindre værd. Dette kan især være negativt

hele verden. Endelig blev investeringen i sik­

Inflationspresset kan gå hen og fortsætte

for de selskaber, der i øjeblikket har en høj

ringskoncernen Secom solgt henholdsvis

noget længere tid end forventet, da forsy­

værdiansættelse baseret på håbet om pen­

reduceret i de Globale porteføljer og Japan

ningskæderne i dag er meget globaliserede,

gestrømme i en fjern fremtid. Det kan være

porteføljen, da andre investeringsmuligheder

og der kun skal et svagt led til i den samlede

mindre negativt for selskaber, der i øjeblikket

var mere attraktive.

værdikæde før, der opstår flaskehalse andre

har en lav eller rimelig værdiansættelse base­ ret på konkrete pengestrømme, der allerede

for den fremtidige inflation, men vi håber, at

genereres idag eller den nære fremtid. For­

Amadeus IT Group blev budt velkommen

vores selskaber kan bruge deres styrke (pri­

eningens porteføljer indeholder kun selska­

til de Globale porteføljer i løbet af året. Sel­

cing power) til at sende de højere omkostnin­

ber med forretningsmodeller, som allerede

skabet er fra Spanien og leverer software til

ger videre ud til deres kunder. Vores analyser

har bevist deres værd, og som vi vurderer

rejsebranchen. Covid-19 greb naturligvis for­

peger på, at pricing power i høj grad er knyt­

fortsat er levedygtige på den lange bane.

styrrende ind i en ellers stabil forretningsmo­

tet til, hvor vigtigt det solgte produkt er for

Fælles for dem er, at de generer høje penge­

del. Vi har tiltro til, at Amadeus IT Group kan

slutkunden. Selskaber, der sælger mærkeva­

strømme til deres ejere allerede nu, og vi for­

genvinde sin stabilitet efter Covid-19. Inve­

rer, funktionskritiske komponenter eller soft­

venter, det vil fortsætte i mange år fremover.

steringen i SAP, den tyske leverandør af soft­

ware på abonnementsbasis, kan have større

Vi har tiltro til, at vores fokus på at opbyg­

ware til selskaber, blev øget. SAP kom ind i de

chance end gennemsnittet for at være herre

ge en portefølje af kvalitetsselskaber, der

Globale porteføljer i slutningen af 2020. Vi er

over deres egne priser. Det er, hvad pricing

er erhvervet til fornuftige priser, er et godt

Verden store power betyder MSCI for os, ogrepræsenterer efter vores opfat­ og mellemstore aktier på tværs af 23 udviklede markeder verden over. telse har porteføljeselskaberne den kvalitet Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i hvert land. indbygget i deres forretningsmodeller.

udgangspunkt, når målet er at beskytte og

Ko

Cy

m

ovennævnte sektorer, da vi ikke har været i

En

m e

yn

er g

om

in g

i

r

re

va

en d

rs

Ej

Fo

mening ikke nogen dårlig ting. Det er over­

m un

In

Fo

kl is

k

M

Fi

Foreningens porteføljer er ikke investeret i

et. En moderat rentestigning er efter vores

ik a tje tio ne ns st er St ab ilt Fo rb ru g

du

rb

st ri

g

ru

l

na

ed ici

na

IT

ns

Energi, Finans, Ejendomme, Forsyning

skueligt for de fleste, måske undtaget dem

stand til at identificere selskaber, der lever op

med for meget gæld med variabel rente. Hvis

til vores krav til kvalitet og værdiansættelse.

renten stiger hurtigt og kraftigt, mener vi,

Figur 3

42%

Sektor allokering for ValueInvest Japan og MSCI Japan

0%

0% 1%

gi er En

e m m do en Ej

yn in g

0%

5%

r re va Rå

g ru rb Fo ilt

Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A., og Bloomberg. Data: pr. 31.12.2021

rs

19% 7%

9% 0%

ns na ab

un m m

Fi

ici ed

ik a tje tio ne ns st er

l na

IT M

Ko

Cy

kl is

k

In

Fo

du

rb

st

ru

ri

g

0%

St

2%

8%

10%

16% 5%

10%

9%

8%

15%

20%

19%

22%

30%

1%

MSCI Japan repræsenterer store og mellemstore segmenter af det japanske marked. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i Japan.

MSCI Japan

Fo

ValueInvest Japan

3%

40%

forøge investorernes kapital. Figur 4

Det store spørgsmål er omkring renteniveau­

0%

0%

0% 3%

3%

7%

vendende omsætning og høj rentabilitet. 10%

8%

9% 10%

11% 12%

13%

13%

vores vurdering et solidt grundlag for tilbage­ 20%

0% 3%

24%

24%

30% integreret i kundernes drift. Det skaber efter

0% 3%

MSCI Verden

4% 4%

tiltrukket af forretningsmodellen, som er dybt ValueInvest Global

7%

40%

42%

steder i værdikæden. Vi kender ikke niveauet IT

Beholdningsliste for Japan porteføljen

Selskab Ajinomoto Seven & I Holdings Adeka TIS Inc Air Water Kurita Water Asahi Group Bridgestone Lawson Nippon Flour Mills Nippon Sanso Holdings Corp. Toyo Suisan Rinnai Corp Kuraray Kao Kirin AIN Holdings Astellas Pharma AEON Delight Itochu Techno-Solutions Makita NSK KDDI Corp Terumo House Foods Secom Kontant

7%

5%

4%

3% 2%

Vægt 7,1% 5,9% 5,9% 5,6% 5,3% 5,1% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 3,8% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 2,8% 2,6% 2,4% 1,7% 1,7% 1,5% 1,0% 2,0%

Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A. Data: pr. 31.12.2021

VALUEINVEST 1:2022

9


Bæredygtighed 2021 var et banebrydende år, når det kommer til ESG AF FORENINGENS INVESTERINGSRÅDGIVER

Det store fokus på bæredygtighed kulminerede med FN's klimakonference (COP26), der blev afholdt i Glasgow i november måned. Flere selskaber benyttede konferencen til at annoncere deres støtte til Parisaftalen og målet om at reducere udledningen af drivhusgasser samt til at offentliggøre deres ambitioner om at opnå klimaneutralitet, også kaldet Net Zero, inden udgangen af 2050

Data på CO2-udledning På vegne af Foreningen bestræber Foreningens inve­ steringsrådgiver sig på at måle og offentliggøre porteføljernes klima­ aftryk. Disse data kan give investorer indblik i

• Macquarie Asset Management, som For­

10 principper. Læs mere om, hvordan disse

de risici og muligheder, der er forbundet med

eningens investeringsrådgiver, Macquarie

principper og andre bæredygtighedsrisici er

klimaændringer. Der måles bl.a. på porteføl­

Investment Management Europe S.A. er en

en integreret del af investeringsprocessen,

jernes CO2-intensitet (tCO2/$ omsætning)

del af, understregede i 2021 igen sin indsats

og hvordan Foreningen fremmer miljømæs­

og vægtede CO2-intensitet (på porteføljeni­

mod Net Zero i 2040 ved at underskrive The

sige og sociale karakteristika, på valueinvest.

veau). For alle tal gælder det, at et lavere tal

Climate Pledge, et globalt samarbejde mellem

dk/esg-sfdr.

er lig en lavere udledning.

der alle deler ambitionen om at nå målene i

Svanemærket – det nordiske miljømærke

CO2-intensitet er et udtryk for porteføljens

Parisaftalen 10 år før tid.

I 2020 blev alle Foreningens fonde Svane­

CO2-effektivitet og giver investorer mulig­

mere end 100 selskaber og organisationer,

hed for at måle porteføljeselskabernes CO2-

mærkede produkter, hvor por­

udledning pr. dollar omsætning. Den væg­

I Europa var grønne nuancer det helt store

teføljerne screenes ud fra visse

samtaleemne, da EU i marts 2021 indførte

bæredygtighedskriterier og

forordningen Sustainable Finance Disclo­

f.eks. eliminerer tobak, kontro­

sure Regulation (SFDR), som stiller en række

versielle våben og i vid udstræk­

bæredygtighedsrelaterede oplysningskrav til

ning også fossile brændstoffer og konven­

CO2e, som en investor er ansvarlig for. Det

bl.a. finansielle rådgivere.

tionelle våben. Desuden har et flertal af de

kan forklares med et simpelt eksempel:

VA

NEM ÆRK

E

tede gennemsnitlige CO2-intensitet viser en

T

S

mærket. Foreningen kan derfor tilbyde miljø­ EU’s nye bæredygtighedsforordning

porteføljes eksponering til kulstofintensive selskaber, og CO2-aftrykket (eller den sam­ lede CO2-udledning) måler de absolutte tons

Investeringsfond

selskaber, der investeres i, stærke ESG-profi­ GREENWASHING når noget markedsføres som værende mere bæredygtigt end det i virkeligheden er.

Forordningen

ler, og andre arbejder på at forbedre sig.

Hvis en investors position i et selskab

blev bl.a. indført

Alle selskaber overholder de internationale

er lig med 1% af selskabets samlede

for at eliminere

anerkendte normer, hvilket betyder, at de for

markedsværdi, så ejer investoren 1%

greenwashing

eksempel er screenet for menneskerettig­

af selskabet og er dermed ansvarlig

og har til formål at hjælpe investorer med

hedskrænkelser, alvorlig miljøødelæggelse og

for 1% af selskabets CO2-udledning

at forstå, sammenligne og monitorere fon­

korruption. Svanemærket understøtter For­

(tons CO2e).

des bæredygtighedskarakteristika ved at

eningens allerede eksisterende ESG-praksis.

Kilde: MSCI, Carbon Footprinting 101 (september 2015)

ensrette oplysningerne om bæredygtighed. ValueInvest Danmark er underlagt Artikel

CO2-intensitet og CO2-aftryk for Foreningens tre fonde

8 i bæredygtighedsforordningen (SFDR) og rapporterer om relevante bæredygtigheds­

ValueInvest Global

ValueInvest MSCI Verden ValueInvest Global Akk. Japan

MSCI Japan

CO2-intensitet

88

88

195

103

109

ønsker at fremme de miljømæssige og sociale

Vægtet gennemsnitlig CO2-intensitet

101

98

129

113

72

karakteristika fastlagt i UN Global Compact's

CO2-aftryk

51

52

60

139

128

aspekter i årsrapporten for 2021. Foreningen

10

VALUEINVEST 1:2022

MSCI Verden repræsenterer store og mellem­ store aktier på tværs af 23 udviklede markeder verden over. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i hvert land. MSCI Japan repræsenterer store og mellemstore segmenter af det japanske marked. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i Japan. Kilde: MSCI ESG, pr. 31.12.2021


Stemmeafgivelse

vere selskaber til at gennemføre væsentlige

Et af de vigtigste redskaber, man som inve­

ændringer og forbedringer, der kan forbedre

stor kan tage i brug for at udøve indflydelse

selskabernes praksis. Det kræver tid og tål­

på et selskab, er at gøre brug af sin stemme­

modighed at indgå i dialog med selskaberne

rettighed (Proxy Voting) på selskabernes årli­

og en stærk overbevisning om, at porteføljer­

ge generalforsamling. Dette giver mulighed

ne repræsenterer kvalitetsselskaber, der for­

for at indgå i effektiv dialog med selskaber­

mår og er villige til at tilpasse og forbedre sig.

nes bestyrelse

En positiv forandring på både selskabs- og

100%

og ledelse. Ved at stemme til

stemmeafgivelse I rapporteringsåret er der stemt på alle porteføljeselska­ bernes generalfor­ samlinger.

generalforsam­ linger kan aktio­ nærerne påvirke og styre deres investering. På vegne af aktio­ nærerne udøves

aktivt ejerskab, og Foreningens investerings­

sektorniveau kan afspejle sig positivt i sel­

ESG – fokusområder

skabet og dermed også i porteføljens resul­ Reduktionsmål

tater. Resultat af dialog med selskaberne 75% af alle selskaber i de Globale porteføljer og Japan porteføljen indgik i forbindelse med den årlige generalforsamling i dialog med Foreningens investeringsrådgiver omkring de udvalgte ESG-fokusområder.

rådgiver afgiver stemmer via Proxy Voting. I rapporteringsåret er der stemt på alle porte­

I dialogen med og via research af selskaberne

føljeselskabernes generalforsamlinger.

blev det afdækket, at 29% af selskaberne i

I 2021 var klimaneutralitet og reduktions­ mål for CO2 et fokusområde i den dialog, som Foreningens investeringsrådgiver havde med selskaberne i forbindelse med generalforsamlingerne. Samtlige porteføl­ jeselskaber blev kontaktet med henblik på at afdække deres reduktionsmål og ambi­ tioner om at opnå klimaneutralitet, samt hvordan selskaberne påtænker at redu­ cere deres CO2-udledninger i drift og pro­ duktion samt i hele værdikæden.

øjeblikket har integreret bæredygtighedsmål i

Aflønning

I henhold til principperne om ansvarlig inve­

deres kort- eller langsigtede aflønningsstruk­

stering bliver følgende aspekter taget med

tur, 93% af selskaberne har implementeret

i betragtning ved afgivelse af stemmer;

mål for reduktion af CO2, og 68% af selska­

langsigtet værdiskabelse, bæredygtig for­

berne har offentliggjort en ambition om at

retningspraksis, bestyrelsesansvar og gen­

opnå klimaneutralitet. (Kilde: Macquarie Inve­

nemsigtighed i selskabets kommunikation. I

stment Management Europe S.A. via dialog

Aflønning blev ligeledes fremhævet under generalforsamlingerne i 2021. Da For­ eningens investeringsrådgiver henvendte sig til selskaber, blev såvel aktionærernes interesser som integreringen af bæredyg­ tighed i selskabernes korte og/eller lang­ sigtede aflønningsstrukturer adresseret.

forhold til ledelse og beslutningsprocesser er

med selskaberne). Bæredygtighed

målet at identificere de praksis, der vareta­ ger selskabets og aktionærernes interesser

Andre resultater fra dialog med selskaberne

bedst muligt.

samt en analyse af deres CO2-udledning og tendenser fra afstemning på generalfor­

Værdiskabende dialog med selskaber

samlingerne i 2021 kan findes i Foreningens

Det er en del af Foreningens investeringsråd­

ESG-rapport for 2021, som offentliggøres på

givers filosofi og investeringsproces at moti­

valueinvest.dk i starten af 2022. 

Aktivt ejerskab for de Globale porteføljer og Japan porteføljen 57 generalforsamlinger fordelt på lande

25 Japan

Stemmer for og imod ledelsen

85,8%

11 USA

Se mere på valueinvest.dk

For forslag

14,0%

Imod forslag

1 Danmark

100 % stemmeaf-

6 Frankrig

givelse

3 Storbritannien 2 Schweiz

Som medlem af World Benchmarking Alliance (WBA) assisterede Foreningens investeringsrådgiver i 2021 WBA med at udvikle organisationens benchmark for fødevarer og landbrug sektoren samt med at kontakte relevante porteføljeselskaber for at opfordre dem til at tilslutte sig WBA og G7-initiativerne, der ønsker at få store fødevare- og landbrugsselskaber til at for­ pligte sig til at fremme et mere bæredyg­ tigt fødevaresystem.

0,2% Blank

ESG

3 Tyskland 1 Holland

1 Spanien 4 Sverige

Kilde: Glass Lewis, pr. 31.12.2021

VALUEINVEST 1:2022

11


Investeringsforeningen ValueInvest Danmarks tre investeringsfonde er Svanemærket

Som investeringsrådgiver er det givende at se, at vores fokus på bæredygtighed bliver anerkendt. Hos os er ESG lig med kvalitet, mindre risiko og en vigtig faktor i at generere afkast – både økonomiske og sam­ fundsmæssige. Lotte Beck, Senior ESG Manager hos Foreningens rådgiver

ValueInvest Global A / DK001024639-6 Svanemærket licensnr. 3101 0050 ValueInvest Global Akk. A / DK006003249-8 Svanemærket licensnr. 3101 0051 ValueInvest Japan A / DK001024647-9 Svanemærket licensnr. 3101 0049

Macquarie Investment Management Europe S.A.

MÅLRETTET INDSATS GENNEM FLERE

ket lægger således stor vægt på, at der bliver

VÆRD AT VIDE OM SVANEMÆRKEDE

ÅR FOR MERE BÆREDYGTIG FREMTID

investeret i selskaber, som allerede udmærker

INVESTERINGSFONDE

Foreningens rådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A., har arbejdet med

sig på bæredygtighed, eller som arbejder mål­ rettet hermed.

miljø, sociale forhold, god selskabsledelse og

Foreningen ser frem til at fortsætte arbejdet

bæredygtighed (ESG) siden 2010, hvor de

omkring bæredygtighed. Svanemærket er et

tiltrådte FN's initiativ for ansvarlige investe­

kvalitetsstempel, der understøtter vores ESG-

ringer: PRI. ESG er i dag en integreret del af

principper og er med til at sikre en bæredyg­

investeringsprocessen, hvor de direkte porte­

tig fremtid, hvor vi kan være med til at gøre

føljer bliver bæredygtighedsanalyseret.

en forskel.

I 2020 blev alle Foreningens fonde Sva­

Læs mere på www.valueinvest.dk/esg

nemærket. For at blive svanemærket skal investeringsfonden gennem en omfattende

N VA

EM ÆRK

E

T

ning kontrollerer, at fonden lever op til de 25

S

certificeringsproces, hvor Nordisk Miljømærk­ obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, hvorpå selskaber kan påvirkes. Det vil blandt andet sige gennem fra- og tilvalg af selskaber, hvori der investeres. Ved at investere i en svanemærket investe­ ringsfond er investor med til at påvirke sel­ skaber i en bæredygtig retning. Svanemær­

12

VALUEINVEST 1:2022

Investeringsfond

Når man investerer i en svanemærket investerings­ fond, får man som forbruger eller investor en tryg­ hed for, at fonden har fokus på bæredygtighed og har dokumentation herfor. Den måde, vi i dag både forbruger og producerer på, er ikke bæredygtig. Investeringsfonde råder over store summer af kapital verden over og har dermed et stort potentiale til at påvirke erhvervslivet i en bæredygtig retning. En svanemærket investerings­ fond er et miljømærket alternativ til både private opsparere og professionelle investorer. At en investeringsfond er svanemærket, betyder ikke nødvendigvis, at alle de selskaber, som fonden investerer i, er bæredygtige eller helt uden proble­ mer og udfordringer. Svanemærkets krav til investe­ ringsfonde sigter i stedet imod, at du gennem din investering kan påvirke markeder, industrier og virk­ somheder i en mere bæredygtig retning. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og i 2017 blev det muligt også at svanemærke investerings­ fonde, da der er et enormt miljøpotentiale i at moti­ vere banker, pensionskasser og investeringsfonde til bæredygtige investeringer. Læs mere på www.ecolabel.dk


case

Casen er udelukkende udvalgt til at illustrere analyse­ processen hos Foreningens investeringsrådgiver og er således ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier. Rådgiverens udtalelser kan til enhver tid ændre sig.

I dag strækker produktporteføljen sig langt udover det originale Clorox blegemiddel. Flere varianter og anvendelsesmuligheder af Clorox er sidenhen blevet udviklet og lanceret på markedet. Derud­ over har selskabet enten selv udviklet nye eller opkøbt eksisterende produktlinjer, der senere er blevet stærke brands på deres nichemar­

Case af Foreningens investeringsrådgiver

keder. Clorox er en stærk nichespiller inden for mange husholdnings­ produktkategorier og har opnået en førende markedsposition, da

CLOROX – kæmpen, man aldrig rigtig har hørt om Clorox er en amerikansk producent og distributør af husholdningsprodukter. Selskabet er mere end 100 år gammelt og blev grundlagt under navnet Electro-Alkaline Company.

mere end 80% af omsætningen stammer fra kategorier, hvor selska­ bet enten har en førende eller anden position. GRILLKUL BLEGEMIDDEL VANDFILTRERING SERVIETTER KVALITETSAFFALDSPOSER SALATDRESSING LAEBEPOMADE

KATTEGRUS Kilde: Clorox

• I 1913 blev det første flydende blegemiddel lanceret på markedet.

No 1 ˜

No 2 ˜

Forbrugerne vidste ikke meget om dette nye produkt, og derfor blev

Clorox er et lille selskab i forhold til en del andre selskaber, der sælger

blegemidlet oprindeligt foræret væk som prøver til husstandene, som

brandede forbrugsvarer. I 2019 havde Clorox en omsætning på ca. 6

således lærte at bruge produktet som desinfektions-, blege- og ren­

mia. USD, mens Procter & Gamble genererede 67 mia. USD, Nestlé 93

semiddel. Forbrugerne tog godt imod produktet, og kendskabet til det

mia. USD og Unilever 58 mia. USD. Lille er dog ikke ensbetydende med

spredtes. Betydningen af Clorox-produktet kan ikke overvurderes, og

svag. Det giver faktisk Clorox nogle fordele, som vi vil komme ind på

selskabet skiftede derfor senere navn til Clorox.

senere i denne case. Clorox kan vel være den kæmpe, man aldrig rigtig har hørt om. I mere end 100 år har Clorox arbejdet på at hjælpe mennesker i hele verden til at leve et gladere, sundere liv. Foto: Clorox ©

Hvad leder vi efter i et selskab? Når vi skal træffe investeringsbeslutninger, er vores udgangspunkt ren og skær sund fornuft. Først må vi finde ud af, om vi ønsker at eje et bestemt selskab. Foto: Clorox ©

Derefter er næste skridt at fastsætte vores vurde­ ring af selskabets Fair Value, og til sidst skal vi afgøre, hvilken pris vi er villige til at betale for selskabet. Den­ ne tankerække hjælper os med at fastholde fokus på det, der reelt skaber værdi i en given investering, samtidig med at vi inkluderer en sikkerhedsmargin for at undgå at betale for meget for selskabet. Clorox's forretningsmodel er ligetil. Selskabet køber Clorox startede i Oakland, Californien i 1913. I dag er der afdelinger i 25 lande og produkterne sælges på mere end 100 markeder. Foto: Clorox ©

store mængder af bredt tilgængelige råvarer og omdanner disse til forbrugsvarer med høj genkendelighed hos private og professionelle forbrugere. Produkterne sælges til private og professionelle forbruge­ re via traditionelle detailhandlere som supermarkeder, specialbutikker, engrosbutikker osv. Stærke brands med et stærkt omdømme har stærke priser, og Clorox

VALUEINVEST 1:2022

13


 er i stand til at sælge sin produktportefølje til en pris, der ligger 78%

I vores dialog med Clorox har vi opfordret selskabet til at opstille

over produktionsomkostningerne (kilde: Clorox’s 2019 regnskab).

videnskabsbaserede mål for drivhusgas- og vandreduktion i deres

Clorox's produkter er af natur forbrugsvarer, hvilket betyder, at de kun

produktion. I september 2021 offentliggjorde selskabet et 2030-mål

kan bruges én gang. Når for eksempel desinfektionsmidlet er opbrugt,

for reduktion af drivhusgasser og et tilsagn om at opnå klimaneutra­

eller kullene på grillen brændt, skal der indkøbes nye produkter. Med

litet inden udgangen af 2050. Som ejere af Clorox er det tilfredsstil­

pålidelige produkter og en stærk markedsføringsindsats har Clorox

lende at se, at selskabet gør en indsats for at reducere den påvirk­

opbygget en loyal kundebase.

ning, det har på miljøet.

Forbrugsvarer, der ikke ændrer sig meget over tid, og en loyal kunde­

Hvorfor er aktien en del af porteføljen?

base er en stærk kombination, der genererer en høj stabil indtjening

Vi kender Clorox ganske godt. Selskabet var en del af Foreningens

og høje avancer. Dette er et vigtigt kvalitetskendetegn, som vi ser

Globale porteføljer fra slutningen af 2013 til begyndelsen af 2021,

efter i vores investeringer, og Clorox opfylder bestemt dette mål iføl­

hvor det gav betydelige afkast. I denne periode voksede selskabet

ge vores analyser.

på en sund måde, som resulterede i både udbyttebetaling og indtje­

Hvordan er det muligt for Clorox at have så god en for­ retningsmodel? Som vist oven­ for er Clorox meget mindre end de store forbrugsvaresel­ skaber, men det vigtigste er at forstå, at Clorox ikke nødven­ digvis konkurrerer ret meget med disse selskaber. Clorox har opbygget sin forretningsmodel

50%

Clorox har opbygget sin forretningsmodel omkring ganske snævre nichemar­ keder og herved opnået betydelige markedsande­ le. I nogle tilfælde langt over 50%.

omkring ganske snævre niche­ markeder, som måske er for små for de største af selskaberne at foku­ sere på. På disse nichemarkeder har Clorox opnået betydelige mar­ kedsandele, i nogle tilfælde langt over 50%. En dominerende position på et nichemarked er i sidste ende en stærk drivkraft for indtjeningen. ESG-profil Vores analyser peger på, at Clorox har en stærk ESG-profil. Selskabet følger praksis på de fleste ESG-områder. For særligt relevante emner har Clorox implementeret omfattende politikker, praksis og projekter og rapporterer om mål, ambitioner og fremskridt.

14

VALUEINVEST 1:2022

ningsvækst, hvilket er noget vi gerne ser. Clorox’s aktiekurs steg kraftigt i løbet af 2020 som følge af en kombi­ nation af stærk efterspørgsel fra hjemmearbejdende forbrugere og et aktiemarked, der var villigt til at betale en stadig højere pris for indtje­ ningen. Vi benyttede den mulighed til at sælge alle Clorox-aktierne i porteføljen. At sælge er ikke ensbetydende med at glemme. På salgs­ tidspunktet vidste vi, at vi ville være villige til at købe aktierne tilbage, hvis de senere blev tilgængelige til en mere attraktiv pris. I efteråret 2021 opstod den mulighed for os, da aktiekursen faldt ca. 30% fra sommeren 2020 til sommeren 2021.


ESG

I september 2021 of­ fentliggjorde selskabet et 2030-mål for reduk­ tion af drivhusgasser og et tilsagn om at opnå klimaneutralitet inden udgangen af 2050.

Hvordan passer aktien ind i Foreningens Globale porteføljer?

Risikokategori

Vi tør gå mod markedskonsensus i vores porteføljeopbygning. Når

Som aktionær og ejer af et selskab er den risiko, der giver anledning til bekymring, forbundet med udsving i indtjeningen.

jer, ser vi altid på porteføljerne som en helhed med det formål at eje

Hvor hurtigt og sikkert er det, at den fremtidige indtjening giver pen­ gene tilbage. Der er etableret fem risikokategorier: A, B, C, D og E, hvor A indeholder de mest indtjeningsstabile selskaber og E de mest cykliske selskaber. Alle selskaber i rådgivers globale univers er blevet klassifice­ ret i en af disse fem risikokategorier. For at mindske og begrænse kurs­ tabsrisikoen i porteføljen, skal mindst 2/3 af porteføljen til enhver tid være investeret i risikokategorierne A, B og C.

og stabilt voksende indtjening.

vi enten tilkøber eller frasælger selskaber fra Foreningens porteføl­ 30-50 nøje udvalgte selskaber, der som en gruppe indbringer en høj

Vi forventer, at Clorox kan give et solidt udbytte, og at ledelsesteam­ et fortsætter med at geninvestere en del af indtjeningen til et attrak­ tivt afkast. Vores analyser indikerer, at en fornuftig geninvestering af en del af indtjeningen har skabt værdi over tid. Selvom vi aldrig kan garantere udfaldet af fremtidige begivenheder,

Vores beslutning om at investere i Clorox er baseret på en række

håber vi, at Clorox kan give en vis beskyttelse i tilfælde af et kraftigt

nøglefaktorer:

fald på det samlede aktiemarked. 

 Høj cash flow generering giver mulighed for udbytte, aktietilbage­ køb og vækstinvesteringer.  Clorox har brancheførende afkast på den investerede kapital.  Solid forretningsplatform og stærke kunderelationer giver mulighed for at tilføje flere nichemarkedsbrands til forretningen i fremtiden.  Vi mener, at Clorox har en acceptabel pricing power (evne til at fast­sætte prisen uden at påvirke efterspørgslen), der giver lang­ sigtet beskyttelse mod højere råvareomkostninger.  Efter vores vurdering har Clorox en stærk ESG-profil.

Clorox

www.clorox.com

Omsætningen fordelt Hjemsted Trusler på segment USA Konkurrence fra private labels 41% af omsætningen stam­ med lavere prissætning. Etableringsår mer fra Health & Wellness, Grundlagt i Oakland, Califor­ Omsætning 06/2021 27% fra Household, 16% fra nien i 1913 som Electro7.341.000.000 USD Lifestyle og 16% uden for ì stigning på 9% fra 6/2020 Alkaline Company og reorga­ USA. niseret som Clorox Chemical Markedsværdi Styrker Corporation i 1922. 25.309.886.359 USD Stærke brands med høje avan­ Antal ansatte cer, stærk markedsposition på Forventet driftsresultat Selskabet beskæftiger ca. nichemarkeder, høj cash flow (EBIT) 06/2022 9.000 medarbejder globalt og generering. 1.235.900.000 USD er repræsenteret i 50 lande/ regioner dækkende mere end Svagheder Driftsresultat (EBIT) ift. 100 markeder. Nødvendige IT investeringer den gældfrie virksomhed skal foretages. 4,9% (Earnings Yield) Produkter Amerikansk producent og Muligheder Global, vægtet 10 årig distributør af husholdnings­ Tilføjelse af nye brands til statsrente(1) produkter, med førende eller Clorox-platformen. Ændret 1,2% anden position på grillkul, ble­ forbrugeradfærd efter Merafkast for virksomgemiddel, vandfiltrering, ser­ Covid-19 kan skabe nye hedsejeren vietter, kvalitetsaffaldsposer, nichemarkeder. 3,7% point salatdressing, kattegrus og læbepomade. Indtjeningsstabilitet Meget høj

(1) Global, vægtet 10 årig statsrente: 10 årig statsobligationsrente vægtet sammen i f.t. MSCI Verdens vægtning landene imellem. Det såkaldte risikofrie afkast. MSCI Verden repræsenterer store og mellemstore aktier på tværs af 23 udviklede markeder verden over. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i hvert land. Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A., Bloomberg og Clorox. Data: pr. 31.12.2021. Foto: Clorox ©

VALUEINVEST 1:2022

15


case

Casen er udelukkende udvalgt til at illustrere analyse­ processen hos Foreningens investeringsrådgiver og er således ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier. Rådgiverens udtalelser kan til enhver tid ændre sig.

produktkategorier spænder generelt fra 20-50%, og Knorr-Bremse er således væsentligt større end sine nærmeste konkurrenter (kilde: Knorr-Bremse.com). Udover bremseforretningen har Knorr-Bremse aktiviteter inden for indgangssystemer og klimaanlæg til tog samt Case af Foreningens investeringsrådgiver

styreelektronik til erhvervskøretøjer. Den vigtigste indtjeningskilde er dog salg af bremsesystemer til jernbane-/togindustrien.

Knorr-Bremse – En kæmpe på et nichemarked

Hvad leder vi efter i et selskab?

Knorr-Bremse er en tysk producent af bremsesy­ stemer til jernbane- og erhvervskøretøjer. Selska­ bet tilhører overordnet set sektoren Industri og har mere end 100 års historie bag sig.

et bestemt selskab. Derefter er næste skridt at fastsætte vores vur­

Når vi skal træffe investeringsbeslutninger, er vores udgangspunkt ren og skær sund fornuft. Først må vi finde ud af, om vi ønsker at eje dering af selskabets Fair Value, og til sidst skal vi afgøre, hvilken pris vi er villige til at betale for selskabet. Denne tankerække hjælper os med at fastholde fokus på det, der reelt skaber værdi i en given inve­ stering, samtidig med at vi inkluderer en sikkerhedsmargin for at und­ gå at betale for meget for selskabet.

Selskabet blev dog først børsnoteret i 2018, da den stiftende fami­ lie besluttede sig for at åbne op for eksterne investorer. Familien ejer

Knorr-Bremse opfylder mange af de kvalitetskendetegn, vi har øje

fortsat en væsentlig aktiepost i selskabet.

for. Da bremser slides og skal udskiftes, stammer en betydelig del af selskabets aktiviteter fra reservedelsomsætning. Bremsesystemerne

Knorr-Bremse er i dag en kæmpe på et nichemarked for bremsesy­

alene udgør kun en lille del af de samlede omkostninger ved selve

stemer og andre funktionskritiske komponenter til jernbane-/tog­

køretøjet (en togvogn eller et erhvervskøretøj), men er af afgørende

industrien og erhvervskøretøjer, hvor det har en meget stærk mar­

betydning for køretøjets funktion og dermed også for køretøjsprodu­

kedsposition. De globale markedsandele inden for de forskellige

centens omdømme.

Georg Knorr ved testanlæg for bremseventiler til tog.

Foto: Knorr-Bremse AG ©

16

VALUEINVEST 1:2022


ESG

ESG og bæredygtighed er en integreret del af Knorr-Bremses forret­ nings- og produktudvik­ ling. Knorr-Bremse har en robust ESG-struktur. Fotos: Knorr-Bremse AG ©

Når det gælder sådanne komponenter foretrækker bilfabrikanterne

Knorr-Bremse fremviser robuste ESG-strukturer, stærk forretningsetik

leverandører med et stærkt ry for kvalitet og pålidelighed, hvilket

samt solide sundheds- og sikkerhedsinitiativer, men kunne forbedre

giver Knorr-Bremse mulighed for at tjene høje avancer på deres pro­

sig ift. medarbejderledelse.

dukter. Ifølge vores analyser er Knorr-Bremse mere rentabel end både sine kunder og leverandører. Det burde indikere en meget solid posi­

Hvorfor er aktien en del af porteføljen?

tion i værdikæden.

Vores beslutning om at investere i Knorr-Bremse er baseret på en

Knorr-Bremses strukturelle vækst for­ ventes at ligge på ca. 5%. Jernbanefor­ retningen understøttes af regulerede

5%

vedligeholdelsesplaner for sikkerhedskri­ tiske bremser og et overordnet politisk ønske om at fremme jernbanetransport som en mere klimavenlig måde at pendle

Knorr-Bremses strukturelle vækst forventes at ligge på ca. 5%.

på. Lastbilforretningen er fokuseret på

række nøglefaktorer:  Knorr-Bremse dominerer industrien for togskinnebremser, som er et nichemarked, selskabet selv har udviklet gennem 100 år. Der er kun få konkurrenter på dette marked.  Produkter med lav pris, men stor betydning sælges til kunder, som har ringe incitament til at skifte udbyder.  Risiko for produktforstyrrelser er lav. Bremsesystemer skal bruges i

mega-trenden mod assisteret kørsel, som kræver systemer til at for­

erhvervskøretøjer og tog, uanset om fremdriften er elektrisk, drevet

binde styretøjet med bremsen. Med udbud af disse løsninger forven­

af traditionelt brændstof eller noget helt tredje.

tes selskabet at have mulighed for at udvide sit forretningsomfang pr. køretøj i de kommende år. Kombinationen af en høj og robust indtjening, en dominerende markedsposition, en stærk position i værdikæden og solide vækstmulighe­ der er alt sammen tegn på, at Knorr-Bremse er et kvalitetsselskab. ESG-profil Knorr-Bremses forretnings- og produktudvikling,

Kilde: Knorr-Bremse AG

ESG og bæredygtighed er en integreret del af

Our equity strategy is based on two key principles: growing more rapidly than our target markets, and ensuring that our business model and profitability remain highly resilient. Dr. Jan Mrosik, CEO

og selskabet har således initiativer på plads til at minimere enhver negativ påvirkning fra produk­ ter og systemer på miljøet.

VALUEINVEST 1:2022

17


  Begge Knorr-Bremses forretningssegmenter er attraktive og renta­

stede i mange aktiemarkedsindekser. Når vi enten tilkøber eller fra­

ble, og der er solid avance på både originale komponenter og reser­

sælger selskaber fra Foreningens porteføljer, ser vi altid på porte­

vedele.

føljerne som en helhed med det formål at eje 30-50 nøje udvalgte

 Høj markedsandel med en solid størrelsesforskel i forhold til nær­ meste konkurrenter.  Industrien har høje adgangsbarrierer drevet af regulering, omdøm­ me, lange godkendelsesprocedurer i forhold til teknikken og et meget stort servicenetværk.  Efter vores vurdering har Knorr-Bremse en tilfredsstillende ESG-

Kilde: Knorr-Bremse AG

In a pilot project, Knorr-Bremse plans to reduce and offset greenhouse gas emissions resulting from flights.

selskaber, der som en gruppe indbringer en høj og stabilt voksende indtjening. Vi forventer, at det fremtidige afkast fra Knorr-Bremse kan blive dre­ vet af indtjeningsvækst fra en høj og voksende andel af eftermarke­ det med en høj margin, samt at selskabets udbyttebetaling kan være regelmæssig.

profil. I løbet af sommeren 2021 blev aktierne i Knorr-Bremse tilgængelige til en pris, der efter vores vurdering forventes at kunne give et stærkt fremtidigt afkast på investeringen. Selvom vi aldrig kan garantere udfaldet af fremtidige begivenheder, har vi tiltro til, at investerin­ gen i Knorr-Bremse vil kunne tilbyde attraktive fremtidige potentielle afkast. Hvordan passer aktien ind i Foreningens Globale porteføljer? Vi tør gå mod markedskonsensus i porteføljesammensætningen. Knorr-Bremse er et godt eksempel på dette, da selskabet ikke er til

Risikokategori Som aktionær og ejer af et selskab er den risiko, der giver anledning til bekymring, forbundet med udsving i indtjeningen. Hvor hurtigt og sikkert er det, at den fremtidige indtjening giver pen­ gene tilbage. Der er etableret fem risikokategorier: A, B, C, D og E, hvor A indeholder de mest indtjeningsstabile selskaber og E de mest cykliske selskaber. Alle selskaber i rådgivers globale univers er blevet klassifice­ ret i en af disse fem risikokategorier. For at mindske og begrænse kurs­ tabsrisikoen i porteføljen, skal mindst 2/3 af porteføljen til enhver tid være investeret i risikokategorierne A, B og C.

18

VALUEINVEST 1:2022

Knorr-Bremse AG Styrker Hjemsted Tyskland Høj rentabilitet, høj andel af eftermarked og stærk konkur­ Etableringsår renceposition. Georg Knorr grundlægger Svagheder Knorr-Bremse GmbH i Berlin Stor afhængighed af Kina i i 1905. segmentet jernbanekøretøjer. Antal ansatte Eventuel forbedring af pro­ Selskabet beskæftiger på duktudbud i segmentet for globalt plan knap 30.000 erhvervskøretøjer. medarbejdere fordelt på mere end 100 lokationer i mere end Muligheder Større omsætning fra efter­ 30 lande. marked end fra originalt Produkter udstyr. Urbanisering øger En kæmpe på et nichemarked behovet for massetransport for bremsesystemer og andre inden for og ind til byerne. funktionskritiske komponent­ Øge forretningsomfanget er til jernbane-/togindustrien pr. køretøj i segmentet og erhvervskøretøjer, med en erhvervskøretøjer. meget stærk markedsposi­ Trusler tion. Kina kan beslutte sig for at Omsætningen fordelt gøre sig mindre afhængig af på segment Jernbanekøretøjer 54%, Indtjeningsstabilitet erhvervskøretøjer 46%.

www.knorr-bremse.com

internationale leverandører. Annullering af store jernbane­ projekter. Omsætning 2020 6.156.746.000 EUR í -11% fra 2019 Markedsværdi 14.919.045.000 EUR Forventet driftsresultat (EBIT) 2021 1.203.351.700 EUR Driftsresultat (EBIT) i f.t. den gældfrie virksomhed 8,1% (Earnings Yield) Global, vægtet 10 årig statsrente(1) 1,2% Merafkast for virksomhedsejeren 6,9% point Mellem

(1) Global, vægtet 10 årig statsrente: 10 årig statsobligationsrente vægtet sammen i f.t. MSCI Verdens vægtning landene imellem. Det såkaldte risikofrie afkast. MSCI Verden repræsenterer store og mellemstore aktier på tværs af 23 udviklede markeder verden over. Indekset dækker cirka 85% af den samlede markedsværdi i hvert land. Kilde: Macquarie Investment Management Europe S.A., Bloomberg og Knorr-Bremse AG. Data: pr. 31.12.2021.


ValueInvest Danmark har følgende tre svanemærkede andelsklasser, der er målrettet danske detailinvestorer og noteret på Københavns Fondsbørs: Fondskoder ValueInvest Global A DK001024639-6 Svanemærket licensnr. 3101 0050

ValueInvest Global Akkumulerende A DK006003249-8 Svanemærket licensnr. 3101 0051

ValueInvest Japan A DK001024647-9 Svanemærket licensnr. 3101 0049

Pengeinstitutter

Information

ValueInvest Danmark. Ved at lade

BankNordik

ValueInvest Danmark samarbej­

Deres investeringsbeviser navne­

der med en række pengeinsti­

notere modtager De automatisk

tutter, der alle yder professionel

Foreningens medlemsblad og

Frøs Sparekasse

investeringsrådgivning. Via Deres

andet skriftligt materiale, der ud-

Fynske Bank

eget pengeinstitut kan De blive

sendes til investorerne.

Djurslands Bank

Jyske Bank Kreditbanken

tilmelde Dem ValueInvest Dan­

for Deres

marks nyheder. De kan endvidere

Lån & Spar Bank

• Kapitalpension

Maj Bank

• Aldersopsparing

Middelfart Sparekasse

Nordnet

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Bredgade 40 DK-1260 København K

Nykredit Bank

Tel: +45 77 309 000 Fax: +45 33 144 036

Spar Nord Bank

Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 København K Tel: +45 33 317 044

• Ratepension • Livrente

dagligt følge Foreningens indre værdi m.m. Her er det desuden muligt at se bl.a. hel- og halvårs­ rapporter samt beholdningsover­ sigter.

Med ValueInvest Global Akkumu­

N VA

EM ÆRK

E T

Husk navnenotering.

ValueInvest Global Equity Team 10a, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg Tel: +352 315 155 Fax: +352 315 155 31

På www.valueinvest.dk kan De

frie midler, men derudover også

Nordfyns Bank

Foreningens investeringsrådgiver Macquarie Investment Management Europe S.A.

De kan naturligvis investere for

Lollands Bank

Investeringsbeviser kan købes gennem alle danske pengeinstitutter.

kontakt@valueinvest.dk www.valueinvest.dk

investor i ValueInvest Danmark.

S

Praktiske forhold

lerende er det muligt, også for selvstændige erhvervsdrivende,

Ringkjøbing Landbobank

der benytter virksomhedsordnin­

Skjern Bank

gen, at investere gennem

Investeringsfond

Sparekassen Danmark Sparekassen Kronjylland Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy

Tilmelding til e-nyhedsbrev Afmelding af medlemsbladet

Dette gøres helt enkelt ved at gå ind på Foreningens hjem­meside www.valueinvest.dk - klik på tilmelding til nyhedsbrev. Afmelding af medlemsblad gøres ved at sende en e-mail med

Sydbank

navn, adresse og evt. telefon nr. til kontakt@valueinvest.dk

Totalbanken

Skriv venligst MEDLEMSBLAD som emne efterfulgt af et NEJ TAK.

vestjyskBANK

MAMVIInfo@macquarie.com www.macquarieim.com/valueinvest

VALUEINVEST 1:2022

19


D A N MA R K

D A N MA R K

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet den 16. april 1998 som en dansk, medlemsejet investeringsforening under tilsyn af Finanstilsynet

N VA

EM ÆRK

E

T

S

ValueInvest Danmarks gennemprøvede investerings­ strategi med over 20 år på bagen har givet gode langsigtede resultater, der har slået det generelle aktiemarked. Det er et klart vidnesbyrd om, at aktie­ markedet ikke er fuldstændig effektivt, og at der eksi­ sterer lommer af ineffektivitet, som vi med en foku­ seret og langsigtet investeringstilgang kan søge at udnytte.

Investeringsfond

ValueInvest Danmark har tre overordnede svanemærkede afdelinger: ValueInvest Global KL ValueInvest Global Akkumulerende KL ValueInvest Japan KL

Markeringen ”KL” angiver, at den overordnede afde­ ling er opdelt i andelsklasser/porteføljer med samme investeringspolitik og risikoprofil m.v. som den overord­ nede afdeling, de tilhører, medmindre andet specifikt er anført. Afdelingerne forvaltes ikke med henvisning til et bench­mark (konstrueret indeks) og rummer derfor udelukkende selskaber og sektorer, der er identificeret positivt ud fra vores investeringsproces.

ValueInvest Danmark indgår i Investering Danmarks afkast­ statistik (brancheforening under Finans Danmark). Læs mere på www.finansdanmark.dk/ investering-danmark

afkast value stabilitet

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark sam­ arbejder med Spar Nord Bank A/S som depotbank og med BI Management A/S som administrationsselskab og direktion. BESTYRELSEN • Formand Ole Steffensen • Næstformand Jens Harck • Mikael Bernhoft • Bent Erik Carlsen • Caroline Hjort Kasten I N VE S TE R I N G S R Å D G I VE R Macquarie Investment Management Europe S.A., ValueInvest Global Equity Team blev stiftet den 13. januar 1998. Selskabet, der er hjemmehørende i Luxembourg og under tilsyn af det luxembourg­ ske Finanstilsyn CSSF, er en del af Macquarie Asset Management, Macquarie Group.

Se mere på www.valueinvest.dk

ValueInvest Danmark

c/o BI Management A/S

Bredgade 40

DK-1260 København K

BESTYRELSEN HOS I N VE S TE R I N G S R Å D G I VE R • Formand John Leonard Macquarie Asset Management

• Næstformand James Robert Burns Macquarie Asset Management

• Konrad Kontriner

Macquarie Asset Management

• Holly Coleman

Macquarie Asset Management

• Jens Hansen

Macquarie Investment Management Europe S.A. ValueInvest Global Equity Team

DIREKTION • Jens Hansen, MD - CIO, Luxembourg • Andrew Boutchinski, MD, Luxembourg • Brian Sparkes, MD, Luxembourg

Langsigtet kapitalbeskyttelse og -forøgelse er Foreningens primære opgave, når den investerer på vegne af sine kunder.

Tel: +45 77 309 000

www.valueinvest.dk