Page 1

ved at være det selskab med de mindste udsving i de seneste 10 år.

Next retail ltd. Af Claus Juul, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A.

Next Retail har leveret en gennemsnitlig overskudsgrad på 14,2% i de seneste 9 år, og realiserede i 2007 en overskudsgrad på præcis 14,2%, dvs. før den finansielle krise for alvor brød ud. På imponerende vis så Next kun sin overskudsgrad falde til 13,2% i 2008, som anses for et af de værste år siden »The Great Depression« for så allerede året efter, i 2009, igen at være »tilbage« på en overskudsgrad på

En af porteføljens bedste investeringer

14,2%. Ganske enkelt imponerende for et selskab klassificeret som et

Stor eksponering inden for tøjdetailhandel og så i Storbritanien lyder

C-selskab, hvor man ikke bør blive overrasket over visse udsving i ind-

risikofyldt. Bedre bliver det næppe, når det vides, at Foreningen købte

tjeningen.

den engelske detailkæde Next tilbage i juni 2008, hvor verden stemningsmæssigt så anderledes ud end i dag, og skulle komme til at se

Udover at være en virksomhed som har vist styrke, selv i nedgangsti-

endnu mere dyster ud i de kommende måneder. Alle ingredienser skul-

der, så har Next som sagt også formået at videreudvikle Next Direc-

le således være til stede for en sprængfarlig cocktail. Ikke desto min-

tory fra i starten en ren katalogforretning for kunder i Storbritannien

dre har dette ikke været tilfældet. Next har derimod været blandt por-

til i dag en succesfyldt international internetportal. Indtjeningsmæs-

teføljens bedste investeringer - ikke kun i 2011, men også fra Nexts

sigt er divisionen gået fra at udgøre 22% af driftsindtjeningen i Next

første dag i porteføljen og frem til i dag.

i 2002 til 38% i 2010 med en overskudsgrad på imponerende 23,7% mod 13,8% i 2002. Herudover viste halvårsregnskabet for 2011, at

Next tøjmærket blev grundlagt i 1982 i Storbritannien, først til kvin-

Next Directory har fået endnu mere fart på og udgjorde 45% af Next’

der og sidenhen i 1984 og 1987 til hhv. mænd og børn. Next Home

totale driftsindtjening. Vi kan nævne to milepæle i udviklingen; i 2006

(produkter til hjemmet) blev lanceret i 1985, det samme år Next åbne-

overhalede internetsalg katalogsalg, og samtidig kom der bedre styr

de sit første stormagasin i London. Next Retail har tilsammen 500

på omkostningerne i form af nye lagerfaciliteter og bedre logistik.

forretninger i England og Irland. Next Directory som katalogsalg blev

Overskudsgraden steg således i ét enkelt år fra 14,1% til 18,6%, hvor

startet i 1988, mens nutidens Next Directory er en kombination af

3,8%-point af denne stigning kunne tilskrives en reduktion i omkost-

katalogsalg samt internetsalg, hvor sidstnævnte blev muligt fra 1999

ningerne. Det andet kvantespring skete i 2009, hvor Next Directory

og i dag har mere end 3 mio. aktive kunder. Seneste sommerkatalog

ekspanderede internationalt, hvormed overskudsgraden pga. øget

var således på 1.400 sider med alt inden for tøj og ting til hjemmet.

salg (og produktmix) steg fra 19,3% i året 2008 til godt 24% i 2010.

I sin start var Next Directory online kun for kunder i Storbritannien,

Next har således, i en for mange detailkæder vanskelig periode, for-

men fra 2009 blev markedet udvidet til USA og andre lande, og i dag

mået at fastholde en stærk basis-

leveres der til 44 lande. Herudover er Next repræsenteret i 180 forret-

forretning via deres butikker, og på

ninger uden for Storbritannien.

samme tid på en profitabel måde udviklet virksomheden i retning af

Udfordringerne for en detailkæde som Next er talrige. At ramme

øget salg fra internettet.

moden rigtigt er én ting, noget andet er den nærmest umulige opgave at forudsige forbrugerens fremtidige købekraft. Herudover giver

Dybt kendskab til sine kunder

prissvingninger (og specielt stigninger) i råvarer som eksempelvis

Den måde Next har udviklet sig på vidner om en høj grad af dygtig-

bomuld samt løninflation i lavtlønsproducerende lande også udfor-

hed. Next fremstår således som et selskab med dybt kendskab til sine

dringer, i særdeleshed når disse stigende omkostninger skal overvæl-

kunder, et selskab værende i stand til at manøvrere under forskellige

tes på en økonomisk svag forbruger. Detailbranchen er derfor også

konjunkturforløb, herunder udviklingen i råvareomkostninger, og ikke

en branche med til tider ganske store udsving i indtjeningen ved skift

mindst dygtige til at forudsige konjunkturerne i form af forbruge-

i konjunkturer, hvilket har betydet, at mange aktører, specielt mindre,

rens generelle økonomiske helbred. Selskabet har endvidere en evne

helt må lade livet i nedgangstider, og selv store aktører med kendte

til ikke at lade sig rive med af folkestemningen, som ofte er enten

mærker/brands kan komme i farezonen pga. faldende indtjening (og

meget optimistisk eller meget pessimistisk. Således udtalte Next i

cash flow) og heraf manglende evne til at forrente deres gæld. For-

januar 2009: »We anticipate that consumer demand will remain weak

eningen har risikomæssigt klassificeret branchen og Next som en

during 2009, although we would caution against some of the more

C-risiko, dvs. mellemrisiko på Foreningens risikoskala, der går fra A-E.

extreme economic forecasts«. Dette vidner om en god portion klarsyn på et tidspunkt, hvor mange detailhandlere befandt sig i fuldstændig

Uanset hvilken sektor der investeres i, er indtjeningsstabilitet for et

forsvarsposition (mange af økonomisk nød skal retfærdigvis siges).

specifikt selskab altid i højsædet for Foreningen. På dette område

Derfor kunne Next forberede sig på en forbruger, som naturligvis var

udmærker Next sig, målt på sin overskudsgrad indenfor sin sektor,

svækket, men langt fra færdig, og selskabet formåede i 2009 at øge

26

Va l u e I n v e s t 1 : 2 0 1 2


driftsindtjeningen i Next Retail og Next Directory med hhv. 12% og

Returnering af kontanter til aktionærerne

16%. Når vi skal fastlægge potentialet for stigning i driftsresultaterne

Next har i de seneste 5 år tilbagekøbt 26% af selskabets aktier eller

baserer vi det på selskabernes egne forventninger. For 2012 ser Next

46%, hvis perioden udvides til 10 år. Manøvren kræver en pæn cash

ikke et behov for at hæve salgspriserne som følge af stigninger i råva-

flow generering, når den gennemsnitlige markedsværdi for Next i

rerne, idet inflationspresset her er aftagende. Tillige begynder Next

10-års perioden har været små GBP 3,4 mia. Hertil skal lægges en

også at indkøbe varer fra billigere produktionsområder som det syd-

ganske attraktiv udbyttepolitik, hvor Next de seneste 10 år har udbe-

lige Indien, nordvestlige Kina og Bangladesh. Uden at det bliver nogen

talt et årligt udbytte i niveauet 2,8% - 5,6%. På nær i kriseåret 2008,

forbrugsfest forventer Next dog, at 2012 bliver bedre end 2011, om

hvor dividenden blev fastholdt på uændret niveau, har selskabet

end langsomt og at fremgangen først vil kunne spores fra tidligst 2.

hævet udbyttet pr. aktie i hvert af de ti år fra 27,5 pence pr. aktie i

kvartal 2012.

2001 til 78 pence pr. aktie i 2010. På trods af stor vilje til at returnere kontanter til aktionærerne er Next fortsat et finansielt stærkt selskab. Next har således kun udnyttet 26% af den gældskapacitet selskabet har med vores forventninger om en vækst i driftsindtjeningen på 2%. Sagt med andre ord kan Next »holde« til at væksten i driftsindtjeningen falder til -74% før Foreningens gældskriterie overskrides. Selskabet er ikke længere blandt de 10 største positioner i porteføljen, da Foreningen på det seneste har reduceret beholdningen på grund af solide kursstigninger og det forhold, at Next ikke længere hører til blandt de billigste aktier i porteføljen, men er dog fortsat kun prisfastsat til 50% af Fair Value med et direkte udbytte på 3,4%. 

We anticipate that consumer demand will remain weak during 2009, although we would caution against some of the more extreme economic forecasts. Risikoen i Nextaktien er naturligvis, at forventningerne til selskabet er høje, og det nærmest forventes, at Next aldrig skuffer, og altid rammer konjunkturer og mode rigtigt. Netop moderisikoen (eller fashion risk) er stigende for Next, hvilket selskabet selv har givet udtryk for. For bl.a. at sikre forsyningssikkerheden, men også for at få bedre indkøbsbetingelser (billigere), har Next i 2011 med henblik på 2011/12 sæsonen allerede sikret sig en større og bredere andel varer tidligere i produktcyklusen end tilfældet var i 2010. Herudover har Next gearet en anelse op for produktion på egne fabrikker. Med andre ord, større mængder, flere farvekombinationer, hvilket naturligvis giver bedre indkøbsbetingelser og bedre indtjening for Next, men også en større risiko, såfremt tøjlinjerne ikke slår igennem hos forbrugeren. Som Next har formuleret manøvren i forbindelse med halvårsregnskabet sidste år: »so far the riskier, less flexible approach has been succesful«. Satsningen er dog også begrundet i, at Next sidste år blev fanget lidt på mellemhånd pga. ovennævnte kapacitetsproblemer i verdens produktionshal, Kina. Således havde man ikke de ønskede farvevarianter inden for nogle af de bedst sælgende tøjlinjer til specielt kvinder, hvorfor selskabet allerede efter nogle uger måtte melde udsolgt. Nogle vil givetvis se det som lidt af et luksusproblem, men ikke desto mindre så Next det som et problem og ikke mindst som tabt indtjening, hvilket egentlig vidner om et særdeles ambitiøst selskab.

27

Case Next  

Case Next, ValueInvest Danmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you