Page 1

MGEGUòĀSD ßEßTADIENISm.R m)ßEINATREþIADIENIAISIRßEßTADIENIAISm+AINA ,T

Šiandien skaitykite: m 2YTIEþIĂ IßMINTIS SAKO NORI BĄTILAIMINGASnBĄK4URBĄTJAIR VADOVAUJASI 6ILNIAUS RAJONE  NETOLI-AIßIAGALOS úSIKĄRüS!LFONSAS 'EDMINAS

SODYBA, 7L f m+AIKURIĂRĄßIĂVĀòLIAIGALIGYVENTINETIKIMETĂ TAþIAUTIK TADA JEIYRATINKAMAIPRIòIĄRIMI

SODYBA, 10L f m 6ARGU AR KAS NORS PAJĀGTĂ TIKSLIAUNUMATYTITEATROATEITú NEI 6IKTORIJA+UODYTĀ þIUOPIANTIJAUNOSIOSTEATRALĂKARTOSPULSøÞIPUIKI AKTORĀ YRA IR PASIßVENTUSI PEDAGOGĀ ,IETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOJEJIAUGINAJAUNIMøTARSI JAUNøVYßNIĂSODø

ŠEŠTADIENIS, 11L f 2(=N?DURKJQKPN=QGKO

6ALDAS+VEDARAS

JOSúSPEISTAúKAMPø 6YRIAUSYBĀ SIĄLO3EIMUIßúúSTATYMøNAIKINTI KAIPNEATITINKANTú%UROPOS+OMI6OSMETUSGYVAVUSúPRAĀJUSIOS SIJOSREGLAMENTĂIRJIEMSPRIEßTAKADENCIJOS3EIMEPRIIMTø4IEKIA- RAUJANTúÞISúSTATYMASNEOÆCIA MĂRINKAITRøßĂ4RøßĂ úSTATY- LIAIúVARDIJAMASIRKAIPGALIMAI MøTEKSKEISTI%UROPOS+OMISI- LOBISTINIS

0RIIMTASIßIMTIESTVARKA

6,òURNALISTAS

2012 m. birželio pabaigoje Trąšų įstatymas buvo priimtas nenumatytame posėdyje. Teigta, kad jo paskirtis – nustatyti, kad šaliai tiekiamos trąšos atitiktų teisės aktuose

įtvirtintus reikalavimus užtikrinant augalų, maisto ir aplinkos kokybę. Už įstatymą balsavo 79 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 13 parlamentarų.

m9RAGALVOSSKAUSMORĄßIĂ $IAGNOZIĂ MAIßALYNĀJE NE VIENAS GALĀTĂNUSILAUòTIKOJø.ETJAUþIANT STIPRIAUSIøSKAUSMøGALIMAGYVENTI DEßIMTMEþIUS VIENOSRĄßIESSKAUSMøGALIKEISTIKITAS OKARTAISSKAUSMAS ATSIRANDA IR DĀL VAISTĂ NUO SKAUSMO +AS GALI PADĀTI NUOLAT KENþIANTIESIEMSSKAUSMUS

*QGAHP=ú2L f

6IENARANKAGLOSTO KITAnMUßA +LIMATOKAITAIRJOSSUKELTOSGAMTOSANOMALIJOSnVIENASIßSVARBIAUSIĂIßߥKIĂòMONIJAI 4AþIAUJISGALITAPTIPOLITINIĂIREKONOMINIĂINTERESĂGINKLUGALINGĂJĂRANKOSE 6IDA4AVORIENĀ

KADTAMDAUGIAUSIAúTAKOSTURI 3AULĀSAKTYVUMAS-ATPAAIßKĀJO KADßILTNAMIOEFEKTASPASTE-OKSLININKAIKOLKASNESUTARIA  BĀTASIRKITOSEPLANETOSE PAVYZKOKIOSYRAESMINĀSVYKSTANþIĂ DòIUI -ARSEIR6ENEROJE KUR KAIP GAMTOSPOKYþIĂPRIEòASTYS6IENI MANOMA NĀRANĀGYVOSDVASIOS TVIRTINA KADKLIMATOKAITøSUKĀLĀ +LIMATOKAITAIúTAKOSGALITURĀTINETIKòMONIĂVEIKLA BETIR3AULĀSAKTYVUMAS òMONIĂVEIKLA+ITIDAROPRIELAIDø  alloverpress.eeJQKPN=QG= *QGAHP=úL f 6,òURNALISTĀ

36%)+!4!, 21L f 4REþIADIENú6,SUPRIEDAIS

ăGEJEJGĂòEJEKO )KPANOL=O=QHEO 0ĀREßGĀOßREAO=


2

MGEGUòĀSDmNr. 42 (9370) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

0ASKUBOMISPRIIMTU4RøĂ&#x;Ä‚ĂşSTATYMUUòSIMOTAKONTROLIUOTIĂ&#x;ALIESVIDAUSTRøĂ&#x;Ä‚RINKø

Raimundo Ĺ uikos nuotrauka

,OBISTINIOúSTATYMOPAKASYNOS e Atkelta iť 1 p. Priimtu įstatymu ketinta kontroliuoti ťalies vidaus trąťų rinką nuo įveŞimo iki sunaudojimo ir nustatyti tiekiamų rinkai trąťų ir trąťų produktų Şenklinimo, pakavimo, laikymo, naudojimo, jų registravimo trąťų registre reikalavimus ir valstybinės trąťų bei trąťų produktų kontrolės teisinius pagrindus. Praėjusių metų geguŞės 1 dieną įsigaliojusiame įstatyme taip pat įtvirtintas tiekiamų rinkai trąťų ir tręťiamųjų produktų registravimas. Pagal priimtas nuostatas Trąťų registrą turėjo steigti ir jo nuostatus tvirtinti Vyriausybė. Registro objektais turėjo bōti tiekiamos rinkai trąťos, tręťiamieji produktai ir trąťų tiekėjai rinkai. Teisės akte nustatyta, kad Registre nebus registruojamos Europos Bendrijos trąťos.

„Achemos“ ausys TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymo projektÄ… praÄ—jusios kadencijos Seime parengÄ— konservatorius Edmundas Pupinis ir socialdemokratas Bronius PauĹža. Politikai aiĹĄkino, kad „įstatymo rengimÄ… paskatino nevisiĹĄkai atitinkanti trÄ…ĹĄĹł rinkos prieĹžiĹŤros tvarka“. ÄŽstatymo projekto aiĹĄkinamajame raĹĄte buvo pabrÄ—Ĺžiama, kad Lietuvoje nÄ—ra pakankamos teisinÄ—s trÄ…ĹĄĹł gamybos, importo, tiekimo rinkai ir naudojimo kontrolÄ—s bazÄ—s, todÄ—l daĹžnai reiĹĄkiamas nepasitenkinimas iĹĄ treÄ?iĹł-

jĹł ĹĄaliĹł ÄŻveĹžamĹł ir rinkai tiekiamĹł trÄ…ĹĄĹł ir trÄ…ĹĄĹł produktĹł kokybe bei kontrolÄ—s stoka. Be to, dauguma ES valstybiĹł nariĹł, siekdamos uĹžtikrinti kokybiĹĄkĹł trÄ…ĹĄĹł ÄŻveĹžimÄ… ir naudojimÄ… ĹžemÄ—s ĹŤkyje, yra ÄŻsteigusios trÄ…ĹĄĹł registrus. Kokie konkreÄ?iai Ĺžemdirbiai nepatenkinti trÄ…ĹĄĹł kokybe, kiek ir kokiĹł nekokybiĹĄkĹł trÄ…ĹĄĹł tiekimo atvejĹł nustatyta, politikai neuĹžsiminÄ—. Ĺ ios kadencijos Seime patylomis kalbama, kad TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymas yra lobistinis, atitinkantis vienintelio didĹžiausio ĹĄalies trÄ…ĹĄĹł gamintojo – koncerno „Achemos grupė“ – interesus. Seimo Kaimo reikalĹł komitetas patvirtino, kad, svarstant ÄŻstatymo projektÄ…, Seime ne kartÄ… lankÄ—si tuo metu pagrindinis koncerno savininkas ir vadovas ĹĄviesaus atminimo Bronislovas Lubys. Ĺ iandien galima tik ginÄ?ytis ir spÄ—lioti, ar tikrai „Achemos grupė“ buvo suinteresuota ĹĄiuo ÄŻstatymu, taÄ?iau ÄŻstatymÄ… tikrai gyrÄ—. „Lietuvos trÄ…ĹĄĹł gamintojai negali lygiaverÄ?iai konkuruoti su VakarĹł ir RytĹł Europos trÄ…ĹĄĹł gamintojais dÄ—l aukĹĄtos gamtiniĹł dujĹł kainos. UĹž dujas mokame beveik treÄ?daliu daugiau, palyginti su Vidurio ir Ĺ iaurÄ—s Europos ir NVS trÄ…ĹĄĹł gamintojais. TodÄ—l, tikslu tinkamai sureguliuoti trÄ…ĹĄĹł prekybos tvarkÄ… bei paÄ?iÄ… rinkÄ…, Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupÄ— paruoĹĄÄ— trÄ…ĹĄĹł tvarkymo ÄŻstatymo projektÄ…, kuris artimiausiu metu bus uĹžregistruotas Lietuvos Respublikos Seime.

PraĹĄo didesnio GELBÄ€JIMOSIRATO ĂłEMÄ€S Ä„KIO MINISTERIJA NENULEIDòIARANKÄ‚IRVÄ€LATKAKLIAI PRAĂ&#x;OBESISPYRIOJANĂžIOS%UROPOS +OMISIJOSPAKEISTI,IETUVOSÄ„KININKAMSDIDELĂşNEPASITENKINIMø KELIANTĂşnMREFERENCINĂşLAIKOTARPĂş PAGALKURĂşMOKAMA PEREINAMOJOLAIKOTARPIONACIONALINÄ€PARAMA0,.0 UòPIENø Jau anksÄ?iau ÄŻ Lietuvos skundÄ… EK buvo atsakiusi, kad referenci-

nio laikotarpio, pagal kurÄŻ skiriama PLNP, keisti negalima. Toks yra politinis susitarimas, o 2014– 2020 m. PLNP turi bĹŤti teikiama tokiomis paÄ?iomis sÄ…lygomis, kaip ir 2013 m. PrieĹĄingu atveju, pasak EK, bĹŤtĹł paĹžeidĹžiamas paramos atsiejimo nuo gaminamos produkcijos kiekio principas. Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministro prof. Vigilijaus Juknos laiĹĄke ES ĹžemÄ—s ĹŤkio ir kaimo plÄ—tros komisarui Dacia-

Siekiant, kad ĹĄis ÄŻstatymas greiÄ?iau ÄŻsigalÄ—tĹł ir sudarytĹł tinkamas sÄ…lygas trÄ…ĹĄĹł konkurencingumui Lietuvos rinkoje, kas kartu yra labai svarbu Lietuvos Ĺžemdirbiams bei maisto pramonei, tikslinga, kad ĹĄio projekto svarstymas bĹŤtĹł pradÄ—tas ĹĄiĹł metĹł pavasario Lietuvos Respublikos Seimo posÄ—dĹžiĹł sesijoje“, – toks oficialus ÄŻraĹĄas vieĹĄai skelbiamas 2012 m. balandĹžio 25 d. Seimo Kaimo reikalĹł komiteto iĹĄvadose, padarytose svarstant TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymo projektÄ…. Nurodoma, kad ĹĄios citatos-pasiĹŤlymo autorius – koncernas „Achemos grupė“, jis pateiktas 2011 m. birĹželio 1-Ä…jÄ….

Abejojo ir prieĹĄinosi TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymo projektÄ… iĹĄanalizavÄ™s Seimo Kanceliarijos teisÄ—s departamentas pateikÄ— bent trisdeĹĄimt pastabĹł, kaip reikÄ—tĹł taisyti rengiamÄ… dokumentÄ…. Daugelis pastebÄ—jimĹł buvo techninio pobĹŤdĹžio, ÄŻ daugelÄŻ jĹł Komitetas atsiĹžvelgÄ—. Europos teisÄ—s departamento prie Teisingumo ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Karolis Dieninis spÄ—jo, ar kartais Europos Bendrijos (EB) „trÄ…ĹĄĹł ÄŻtraukimas ÄŻ identifikavimo sÄ…raĹĄÄ… nebus tiekimo ÄŻ rinkÄ… apribojimas ir dÄ—l to neprieĹĄtaraus ĹĄiai reglamento nuostatai“. Europos teisÄ—s departamentas nuogÄ…stavo, kad kai kurie ÄŻstatymo straipsniai, taigi ir pats teisÄ—s aktas gali prieĹĄtarauti Europos Parlamento bei Tarybos reglamen-

tams. Ĺ ioms pastaboms Komitetas pritarÄ—, taÄ?iau ar ÄŻ jas atsiĹžvelgÄ— ir kokios buvo padarytos pataisos, iĹĄvadose neuĹžfiksuota. Sutikdami, kad TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymas reikalingas, Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio rĹŤmai savo atsiliepime konstatavo, kad ÄŻstatymo projekte labiau akcentuojama iĹĄ ES, o ne iĹĄ treÄ?iĹłjĹł ĹĄaliĹł arba vietoje gaminamĹł trÄ…ĹĄĹł kontrolÄ—. „Rengiamas ÄŻstatymas darbo grupÄ—je dar turÄ—tĹł bĹŤti tobulinamas, atsiĹžvelgiant ÄŻ tai, jog Europos SÄ…jungoje rengiamas naujas TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymas. Ĺ iuo klausimu turÄ—tĹł bĹŤti pateikta ES Lietuvos atstovo TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymo rengimo grupÄ—je nuomonė“, – atsiliepime 2012 m. balandĹžio pabaigoje raĹĄÄ— Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio rĹŤmĹł atstovai. Politikai ÄŻ ĹžemdirbiĹł pastabas reagavo tik iĹĄ dalies. O ĹĄtai Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤkio bendroviĹł asociacija ir Lietuvos ĹŤkininkĹł sÄ…junga politikams kirto iĹĄ peties. „Europos SÄ…jungos institucijos parengÄ— ir derina naujos redakcijos TrÄ…ĹĄĹł reglamentÄ…, kuriame trÄ…ĹĄĹł kokybÄ—s, sudÄ—ties, jĹł tiekimo rinkai, naudojimo ir kiti klausimai bus naujai reglamentuojami. Tai Ĺžinant, nÄ—ra jokios prasmÄ—s rengti ir priiminÄ—ti naujÄ… ÄŻstatymÄ…, kuris turÄ—s bĹŤti keiÄ?iamas. Juolab kad ĹĄiuo metu veikianÄ?ios institucijos ir galiojantys dokumentai leidĹžia kontroliuoti ir bausti nekokybiĹĄkomis prekÄ—mis prekiaujanÄ?ias ÄŻmones, o ĹŤkio subjektai pakankamai gerai vykdo trÄ…ĹĄĹł apskaitÄ… ir laikosi jĹł naudojimui nustatytĹł reikalavimĹł. Lietu-

vos ĹžemÄ—s ĹŤkio bendroviĹł asociacijai ir Lietuvos ĹŤkininkĹł sÄ…jungai neĹžinomi atvejai, kad dÄ—l mineraliniĹł trÄ…ĹĄĹł naudojimo bĹŤtĹł kilÄ™ nesutarimĹł su aplinkosaugos ar kitomis institucijomis“, – teigiama ĹĄiĹł visuomeniniĹł organizacijĹł pasiraĹĄytame raĹĄte. Ir tai – dar ne viskas. Jos sutinka, kad toks ÄŻstatymas bĹŤtĹł priimtas su kai kuriomis jĹł siĹŤlomomis pataisomis, „jei yra kitĹł, Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤkio bendroviĹł asociacijai ir Lietuvos ĹŤkininkĹł sÄ…jungai neĹžinomĹł politiniĹł, konjunktĹŤriniĹł, lobistiniĹł ar kitokiĹł susitarimĹł dÄ—l bĹŤtinybÄ—s priimti naujÄ… LR tiekiamĹł rinkai trÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymą“. Ĺ ioms visuomeniniĹł organizacijĹł pastaboms Seimo Kaimo reikalĹł komitetas nepritarÄ— ir konstatavo, kad jam neĹžinoma, „kada bus priimtas naujos redakcijos TrÄ…ĹĄĹł reglamentas“. ÄŽ replikÄ… apie galimai lobistinÄŻ ÄŻstatymÄ… politikai niekaip nereagavo. Seimo Kaimo reikalĹł komitete TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymo projektas paskutinÄŻ kartÄ… buvo svarstytas 2012 m. birĹželio 20 d., o Seimas jÄŻ priÄ—mÄ— nenumatytame posÄ—dyje birĹželio 29-Ä…jÄ….

Vetavo Europos Komisija Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio gamybos ir maisto pramonÄ—s departamento direktorius Rimantas Krasuckis „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ sakÄ—, kad Europos teisÄ—s departamentui prie Teisingumo ministerijos su Europos Komisija (EK) Ä—mus derinti kai kuriuos TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymui reikalingus jo ÄŻgyvendinamuosius aktus paaiĹĄkÄ—jo, kad ÄŻstatymÄ… reikÄ—s naikinti. EK, iĹĄnagrinÄ—jusi jai pateiktĹł teisÄ—s aktĹł, kurie leistĹł ÄŻgyvendinti TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymÄ…, projektus, pateikÄ— iĹĄsamiÄ… nuomonÄ™ ir komentarus, atkreipdama dÄ—mesÄŻ, kad Bendrijos trÄ…ĹĄĹł rinkÄ… reglamentuoja dar 2003 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas su 2012 m. kovÄ… (dar iki Seimui priimant TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymÄ…) padarytais pakeitimais. Reglamentas, EK teigimu, taikomas tiesiogiai, todÄ—l Lietuvoje priimami aktai negali prieĹĄtarauti minÄ—tam reglamentui. EK taip pat pabrėŞė, kad TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymas pagal minÄ—tÄ… direktyvÄ… nesuderintas su EK, neaiĹĄki ÄŻstatymo taikymo sritis. Vyriausybei adresuotame Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos raĹĄte, kuriame iĹĄdÄ—stomi argumentai panaikinti TrÄ…ĹĄĹł ÄŻstatymÄ…, konstatuojama, kad tai bĹŤtina padaryti norint „paĹĄalinti konkurencijos sÄ…lygĹł ir laisvo prekiĹł judÄ—jimo bendrojoje rinkoje apribojimus, garantuoti tiesioginÄŻ, kaip numatyta Europos Bendrijos steigimo sutartyje, reglamento taikymą“.

nui Ciolosui nurodyta, kad dabartinÄ— PLNP neskatina iĹĄlaikyti esamo gamybos lygio: dÄ—l ĹĄalies ĹŤkininkĹł senÄ—jimo ir nepalankios situacijos pieno sektoriuje Lietuvoje sparÄ?iai maŞėja pieno ĹŤkiĹł. „Manome, kad EK turÄ—tĹł lanksÄ?iau ir pagal realiÄ… situacijÄ… vertinti valstybiĹł nariĹł situacijas, ypaÄ? tais atvejais, kai sektoriai patiria dideliĹł sunkumĹł, o teisÄ—s aktais ÄŻtvirtintos paramos skyrimo nuostatos neduoda apÄ?iuopiamos naudos“, – raĹĄoma ministro V.Juknos laiĹĄke. Jame praĹĄoma leidimo nukrypti nuo minÄ—to politinio susitarimo nuostatos dÄ—l PLNP skyrimo tvarkos 2014– 2020 m. ŽŪM inf.

$Ä€LĂ&#x;ALIESÄ„KININKÄ‚SENÄ€JIMOIRNEPALANKIOSSITUACIJOSPIENOSEKTORIUJE Klaudijaus Driskiaus nuotrauka SPARĂžIAIMAòĀJAPIENOÄ„KIÄ‚


MGEGUòĀSDmNr. 42 (9370) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

6IENARANKAGLOSTO KITAnMUĂ&#x;A

mai chemikalĹł likuÄ?iams produkte skiriasi net ĹĄimtÄ… kartĹł. EuropieÄ?iai sako, kad pesticidĹł, herbicidĹł likuÄ?iai kenkia Ĺžmogui, o amerikieÄ?iai tvirtina, kad tai reikia ÄŻrodyti. Jei neÄŻrodyta, vadinasi, galima vartoti“, – sakÄ— A.StanÄ?ikas. Kad JAV maĹžai rĹŤpi vartotojai, jis sakÄ— ÄŻsitikinÄ™s Meksikoje, kur pernai vyko ES ir Ĺ iaurÄ—s Amerikos atstovĹł konferencija, kurios svarbiausia tema buvo derybos dÄ—l laisvosios prekybos sutarties. „Airiai ten plÄ—ĹĄÄ—si aiĹĄkindami, kiek jie stengiasi dÄ—l vartotojo, dÄ—l gaminamo produkto atsekamumo ir pan. O JAV atstovas pareiĹĄkÄ—, kad vartotojui nebĹŤtina Ĺžinoti apie gamybÄ…, jo pareiga – pirkti ir vartoti. Tokia pozicija mus ĹĄokiravo“, – pasakojo ŽŪR vadovas.

e Atkelta iĹĄ 1 p. Mada ir nauda Naujos prievolÄ—s laukia ir mĹŤsĹł ĹžemdirbiĹł. Briuselis nurodÄ—, kad ne maĹžiau kaip 30 proc. Kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. programos biudĹžeto – beveik 2 mlrd. litĹł – turi atitekti klimato kaitos pasekmÄ—ms ĹĄvelninti. Nekyla jokiĹł abejoniĹł, kad Ĺžemdirbiai privalo tausoti gamtÄ… ir Ĺ˝emÄ™. Tik jei kalbame apie globalius klimato pokyÄ?ius, vienodos Ĺžaidimo taisyklÄ—s turÄ—tĹł galioti ir europieÄ?iui, ir amerikieÄ?iui, ir kinui. ĹŞkininkai ĹĄmaikĹĄtauja, kad svarbu, jog sutarus Ĺžaisti futbolÄ…, viena komanda neĹžaistĹł apsiavusi batais, o kita – plaukmenimis. Atrodo, kad kol kas ĹžaidĹžiama bĹŤtent taip. Juk didĹžiausia ĹĄiltnamio efektÄ… skatinanti tarĹĄa yra JAV (20 proc.) bei Kinijoje (15 proc.). O Lietuvoje, palyginti su didĹžiosiomis valstybÄ—mis, per metus iĹĄmetamĹł ĹĄiltnamio efektÄ… skatinanÄ?iĹł dujĹł kiekis sudaro labai menkÄ… dalÄŻ (apie 0,05 proc.) pasaulyje iĹĄmetamĹł tokiĹł dujĹł. „Mes milijonus skiriame paukĹĄteliams saugoti, branginame maisto gamybÄ…, o Amerikoje, kitose ĹĄalyse auga herbicidams atspariĹł ir gausiai jais apdorojamĹł genetiĹĄkai modifikuotĹł augalĹł plotai. Ar Ĺžinome, kiek dÄ—l to jie turi problemĹł? Greitai pasekmes srÄ—bsime visi. Akivaizdu, kad pasaulyje ÄŻsigalÄ—jo dvigubi standartai. Vieniems viskas galima, o kitiems – tik tai, kÄ… nurodo pirmieji. Ĺ i taisyklÄ— galios ir taikantis prie klimato kaitos“, – ÄŻsitikinÄ™s

0ERMENKASINDÄ€LIS

"RIUSELISLIETUVIAMSNURODÄ€ KADNEMAòIAUKAIPPROC+AIMOPLÄ€TROSnMPROGRAMOSBIUDòETOnBEALLOVERPRESSEEnuotrauka VEIKMLRDLITÄ‚nTURIATITEKTIKLIMATOKAITOSPASEKMÄ€MSĂ&#x;VELNINTI

'AMTOSSERGÄ€TOJAI nesutaria Jei dÄ—l klimato atĹĄilimo kaltinama ĹžmoniĹł veikla, ĹžemÄ—s ĹŤkis yra vienas iĹĄ svaresniĹł ĹĄiltnamio efektÄ… skatinanÄ?iĹł veiksniĹł. Galvijai iĹĄ-

sistemĹł atnaujinimÄ…, ir uĹžimtumo bei verslĹł ÄŻvairovÄ—s didinimÄ… kaimo vietovÄ—se, ir kt. Daug grieĹžÄ?iau ĹžiĹŤrima ÄŻ ĹžalinimÄ… – tam privaloma skirti 30 proc. tiesioginiĹł iĹĄmokĹł voko“, – sakÄ— J.Kraujelis. Anot A.StanÄ?iko, diskutuojant

ĂłEMÄ€SÄ„KIORÄ„MÄ‚PIRMININKAS!3TANĂžIKASNEABEJOJA KADòEMDIRBIAMS NEVALIAPYKTISSUGAMTA4AĂžIAUJAMAKIVAIZDUIRTAI KADPASINAUDOJUS KLIMATOKAITOSGRÄ€SMÄ€MISSIEKIAMA JOGMÄ„SÄ‚Ä„KININKAIMAòIAUGAMINTÄ‚ nemaĹžai pasaulio ĹĄaliĹł aplankÄ™s Ĺžilagalvis Ĺžemdirbys, nenorÄ—jÄ™s, kad jo pavardÄ— bĹŤtĹł minima laikraĹĄtyje. Ĺ is garbaus amĹžiaus ĹŤkininkas ir ĹžemÄ—s ĹŤkio specialistas turi nemaĹžai bendraminÄ?iĹł. Vis daĹžniau kalbama, kad klimato kaitos tema tapo ir madinga, ir naudinga. MĹŤsĹł ĹžemÄ—s ĹŤkio specialistai taip pat nevienareikĹĄmiĹĄkai vertina dÄ—l klimato kaitos atsirandanÄ?ius apribojimus ĹžemÄ—s ĹŤkiui. „IĹĄ dalies galima suprasti Briuselio reikalavimus dÄ—l klimato kaitos. Tai – tarsi paaiĹĄkinimas europietiĹĄkai visuomenei, kad reikia remti ĹžemÄ—s ĹŤkÄŻ ir kaimo plÄ—trÄ…, jei norime ĹĄvelninti gamtos pokyÄ?ius“, – pabrėŞė Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤko bendroviĹł asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis. Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio rĹŤmĹł (ŽŪR) pirmininkas Andriejus StanÄ?ikas neabejoja, kad Ĺžemdirbiams ne valia pyktis su gamta. TaÄ?iau jam akivaizdu ir tai, kad pasinaudojus klimato kaitos grÄ—smÄ—mis siekiama, jog mĹŤsĹł ĹŤkininkai maĹžiau gamintĹł. „Olandai po pÄ—dÄ… atkovoja ĹžemÄ™ iĹĄ jĹŤros. O mes verÄ?iami savo ĹžemÄ™ palikti pĹŤdymuoti. Pasaulyje auga maisto poreikis, taigi, turime labai atsakingai galvoti, kaip racionaliai naudoti ĹžemÄ™: nenualinti jos, bet ir nekurti pertekliniĹł apribojimĹłâ€œ, – samprotavo A.StanÄ?ikas.

3

Aktualijos

skiria didelius kiekius metano, dÄ—l pasÄ—liĹł tręťimo daugÄ—ja azoto dioksido, aplinkÄ… terĹĄia ĹžemÄ—s ĹŤkio maĹĄinos ir kt. Turint omenyje, kad 2050 m. reikÄ—s iĹĄmaitinti jau apie 9 mlrd. pasaulio gyventojĹł, tarĹĄa dÄ—l ĹžemÄ—s ĹŤkio tik didÄ—s, aiĹĄku, jei iki to laiko nebĹŤsime priversti valgyti laboratorijĹł mÄ—gintuvÄ—liuose iĹĄaugintos mÄ—sos bei kitokiĹł produktĹł, pagamintĹł taikant naujas technologijas. Kaip ir reikalauja Briuselis, Lietuvos kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. programoje daug kalbama apie klimato kaitÄ… ir jos pasekmiĹł ĹĄvelninimÄ…. Numatoma skatinti paĹžangesnÄŻ ĹŤkininkavimÄ…, kuris maĹžintĹł ĹĄiltnamio efektÄ… sukelianÄ?iĹł dujĹł emisijÄ…. Ĺ˝emdirbiai bus skatinami statyti biodujĹł jÄ—gaines, iĹĄ biomasÄ—s gaminti energijÄ…, ĹŤkininkauti ekologiĹĄkai bei tausojant aplinkÄ…, taikyti klimatÄ… sauganÄ?iÄ… augalininkystÄ—s kultĹŤrĹł rotacijÄ… bei kitokias Ĺžalinimo priemones, iĹĄlaikyti biologinÄ™ ÄŻvairovÄ™ ir kt. „DÄ—l priemoniĹł klimato kaitos pasekmÄ—ms ĹĄvelninti jau susitaikÄ—me ir per daug nepurkĹĄtaujame, juolab kad patys Ä?ia, Lietuvoje, raĹĄysime taisykles, kaip tÄ… paramÄ… naudosime. ÄŒia nebus tokiĹł grieĹžtĹł apribojimĹł, tad, manau, dideliĹł bÄ—dĹł neturÄ—sime. Prie ĹĄiĹł priemoniĹł galÄ—sime priskirti ir melioracijos

klimato kaitos tema galima ÄŻĹžvelgti nemaĹžai gamtos sergÄ—tojĹł prieĹĄtaravimĹł. „Štai aplinkosaugininkai sako, kad gyvuliĹł mÄ—ĹĄlas dabar yra pats baisiausias dalykas. Bet kaip atkurti dirvoĹžemÄŻ, kuriame maŞėja humuso? Tai – rimta problema. Kiti kalba apie sÄ—jomainÄ…. Sutinku, kad jÄ… reikia taikyti. AnksÄ?iau Lietuvoje buvo taikoma ir trilaukÄ—, ir penkialaukÄ— sÄ—jomaina. Turi bĹŤti augalĹł kaita, taÄ?iau kitose ĹĄalyse nuolat auginamos monokultĹŤros, pavyzdĹžiui: kukurĹŤzai, sojos. Kaip visa tai suderinti ir kaip rasti tiesÄ…? Kur slypi tikras rĹŤpestis, o kur – ekonominiai ar politiniai interesai?“ – klausÄ— ŽŪR pirmininkas.

ja: kalbama apie tai, kad galbĹŤt ĹĄalys narÄ—s paÄ?ios turÄ—tĹł dÄ—l to apsisprÄ™sti. Nesunku ÄŻsivaizduoti, kas bus, kai ÄŻ mĹŤsĹł rinkÄ… pateks dÄ—l maĹžesniĹł energijos sÄ…naudĹł bei GMO naudojimo pigesni JAV produktai. MĹŤsĹł ĹĄalies vartotojĹł pajamos nedidelÄ—s, tad daĹžnas pirmiausia ĹžiĹŤri ÄŻ kainÄ…. Kiek tada reikÄ—s mĹŤsĹł produkcijos? Ar mĹŤsĹł ĹŤkininkai apskritai galÄ—s konkuruoti, jei jie rĹŤpinsis klimato kaitos pasekmiĹł ĹĄvelninimu, ÄŻgyvendins kitas aplinkosaugos prievoles, o naujas rinkas uĹžkariauti pasiruoĹĄÄ™ amerikieÄ?iai pigins gamybÄ… dabar skambiai vadinamomis biotechnologijomis?“ – dÄ—l naujĹł grÄ—smiĹł susirĹŤpinÄ™s sakÄ— ŽŪR vadovas. Ko verti bus ir ES gyvĹŤnĹł gerovÄ—s, mÄ—ĹĄlui tvarkyti nustatyti reikalavimai, dÄ—l kuriĹł brangsta gamybos sÄ…naudos? MĹŤsĹł ĹŤkininkai labai daug ÄŻ tai investuoja, o JAV tokiĹł prievoliĹł nÄ—ra. „Štai dar vienas pavyzdys. ES ir Amerikos reikalavi-

Ĺ˝emdirbiams atstovaujanÄ?iĹł organizacijĹł lyderiai pabrėŞė, kad jei europinÄ—s paramos panaudojimÄ… lydi nurodymas dÄ—l klimato kaitos pasekmiĹł ĹĄvelninimo, prie Kaimo plÄ—tros programos ÄŻgyvendinimo galÄ—tĹł labiau prisidÄ—ti ir mĹŤsĹł valstybÄ—. Ankstesniu laikotarpiu valstybÄ—s lÄ—ĹĄos sudarÄ— 25 proc. viso Kaimo plÄ—tros programos biudĹžeto, o 2014–2020 m. planuojamas valstybÄ—s indÄ—lis sumenko iki 15 proc. „2007–2013 m. Lietuva iĹĄ savo biudĹžeto pridÄ—jo beveik 1,8 mlrd. litĹł, o dabar jos indÄ—lis sumaŞėjo iki maĹždaug 1,2 mlrd. litĹł. Kai pasiteiravome, kodÄ—l negalÄ—tĹł kofinansavimui skirti daugiau lÄ—ĹĄĹł (juk ekonomika atsigauna), Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerija paaiĹĄkino, kad taip reglamentavo Briuselis: 85 proc. – ES paramos lÄ—ĹĄos ir 15 proc. – valstybiĹł nariĹł lÄ—ĹĄos. Mums nesuprantama, kodÄ—l reguliuojamas net valstybÄ—s biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł skirstymas“, – stebÄ—josi J.Kraujelis. ŽŪR pirmininkas ÄŻsitikinÄ™s, kad Kaimo plÄ—tros programos kofinansavimo jokiu bĹŤdu nereikÄ—tĹł maĹžinti, o prieĹĄingai – padidinti iki 30 proc. „Kofinansavimo kartelÄ— buvo nuleista iki 15 proc. dÄ—l Graikijos, kitĹł ĹĄaliĹł finansiniĹł problemĹł. Bet juk niekas nedraudĹžia daugiau lÄ—ĹĄĹł skirti iĹĄ valstybÄ—s biudĹžeto. PavyzdĹžiui, austrai iĹĄ nacionalinio biudĹžeto finansuoja 50 proc. Kaimo plÄ—tros programos priemoniĹł. Jei mĹŤsĹł VyriausybÄ— sutiktĹł kofinansuoti 28 proc., Kaimo plÄ—tros programos biudĹžetas prilygtĹł praÄ—jusio laikotarpio paramai“, – aiĹĄkino A.StanÄ?ikas.

!RNAUDINGASDRAUDIMASNEPILNAMEÞIAMS PIRKTIENERGINIĂGĀRIMĂ 4OKúKLAUSIMøBUVOMEPATEIKßINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT -AòIAUPIRKS Niekas nepasikeis. 6ISTIEKúSIGIS .ETURIUNUOMONĀS

64 proc. 10 proc. 22 proc. 4 proc.

.EPAISONAUJÄ‚GRÄ€SMIÄ‚ Pasak A.StanÄ?iko, ES ĹŤkininkĹł laukia nauji iĹĄĹĄĹŤkiai, kurie dar nÄ—ra pakankamai ÄŻvertinti ir ÄŻsisÄ…moninti. Vyksta ES ir JAV derybos dÄ—l laisvosios prekybos sutarties. PasiraĹĄius jÄ…, ES turÄ—tĹł ÄŻsileisti produktus, kuriĹł gamyboje naudojami augimo hormonai, genetiĹĄkai modifikuoti organizmai, bei produktai, kurie sterilizuoti naudojant pieno rĹŤgĹĄtÄŻ ar chlorÄ…, ir pan. „ES buvo nusiteikusiĹłjĹł prieĹĄ GMO ir augimo hormonus, taÄ?iau dabar pozicija jau ĹĄiek tiek ĹĄvelnÄ—-

$ELÞIA. 3AULÞTEKA   LEIDòIASI 21.26.

Ĺ iandien

Rytoj

Poryt

$IENø +25 +30°

$IENø +26 +31°

$IENø +24 +29°

.AKTú +15 +20°

.AKTú +14 +19°

.AKTú +14 +19°

ĂžE=J@EAJREAPKIEOPNQIL=EOQLANGÄ„JEF=L=HEO ,EAPNUĂžEÄ‚RÄ€F=O@EAJøLÄ„Oj I OAG CNAEĂžEQĂ&#x;GR=HKIAPQC=HEIECÄ„OE=E j I OAG +N=OĂşG=EOEGEj  H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO .UPKFĂş(EAPQRø=POHEJGO@NÄ€CJAOJEOKN=O *=GPĂşREAPKIEO @EAJø@=QCGQNC=HEIEPNQILEHEAPÄ„O  EAJøJQI=PKI=LANGÄ„JEF=Ă&#x;GR=H=O *=GPĂş LÄ„OOEHLJ=OLEAPNUĂžEÄ‚RÄ€F=O  EAJøFEOL=OEOQGOEĂ&#x;LEAPR=G=NEÄ‚R=G=NÄ‚ENOQOPELNÄ€O Ă&#x;GR=HKIAPQC=HEIECÄ„OE=EEGE jI OAG +NKPAILAN=PÄ„N=J=GPĂş>QO j  @EAJøjj H=ELOJEOĂ&#x;EHQIKO ,ENI=@EAJĂşREAPKIEOC=HEPNQIL=EOQLANGÄ„JEF= L=HUPE ,Ä„ORE@QPEJEKOPELNQIKĂ&#x;E=QNÄ€ORÄ€F=O *=GPĂşKNKPAILAN=PÄ„N=>QO j  @EAJøjjH=ELOJE=EĂ&#x;EHQIKO  orai.lt, VL inf.


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Šeštadienis Viktorijos Kuodytės jaunasis vyšnių sodas

Aktorius nuo Dievo Likimo akibrokštu Antanas Šurna vadino savo gimimą kovo 27-ąją, kurią tik vėliau pradėjome švęsti kaip Teatro dieną. Šiemet tą dieną aktorius šventė savo 74metį, nepraradęs ugnies, neapleidęs scenos, Jaunimo teatre sukūręs dar vieną ir, deja, paskutinį, labai šurnišką vaid­menį – pasiutusio senuko rokerio, neigiančio senatvę. Su teatru, kuriam A.Šurna buvo prisiekęs amžiną meilę, jį išskyrė tik mirtis.

Vargu ar kas nors pajėgtų tiksliau numatyti teatro ateitį, nei Viktorija Kuodytė, čiuopianti jaunosios teatralų kartos pulsą. Ši puiki aktorė yra ir pasišventusi pedagogė: Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji augina jaunimą tarsi jauną vyšnių sodą. Ankstyvųjų Eimunto Nekrošiaus spektaklių mūza, gaila, retai pasirodo scenoje. Bet jeigu išeina, tai ir pribloškia!

11 p.

17 p.

Rūta Klišytė

Sodyba Tylus draugas ilgam

Dvasingas gyvenimas prie Karvelės upelio Rytiečių išmintis sako: nori būti laimingas – būk. Turbūt ja ir vadovaujasi Vilniaus rajone, netoli Maišiagalos, įsikūręs Alfonsas Gedminas. Nijolė Baronienė

7 p.

Kai kurių rūšių vėžliai gali gyventi net iki 100 metų, tačiau tik

tada, jei yra tinkamai prižiūrimi.

Rapolas Tamošiūnas

10 p.

Sveikata Žaibas pavojingesnis kaime, karštis – mieste Šią savaitę Lietuvą užplūdo tropinės liūtys. Būtų nieko, jei ne audros ir škvalas, kuris pridarė daug bėdų. Sinoptikai ateityje žada ne tik audrų, bet ir sunkiai pakeliamą karštį.

Varginantis skausmas sutramdomas

Yra 220 galvos skausmo rūšių. Diagnozių maišalynėje ne vienas galėtų nusilaužti koją. Net jaučiant stipriausią skausmą galima gyventi dešimtmečius, vienos rūšies skausmą gali keisti kitas, o kartais skausmas atsiranda ir dėl vaistų nuo skausmo. Kas gali padėti nuolat kenčiantiesiems skausmus?

Aušrinė Šėmienė

Daiva Ausėnaitė

21 p.

21 p.

Valstiečių laikraštis 2014 05 24  

Valstiečių laikraštis 2014 05 24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you