Page 1

MGEGUòĀSD TREĂžIADIENISm.R m)Ă&#x;EINATREĂžIADIENIAISIRĂ&#x;EĂ&#x;TADIENIAISm+AINA ,T

ăKININKAIVERĂžIAMI MOKESĂžIÄ‚PRIEVAIZDAIS -OKESĂžIÄ‚INSPEKTORIAIÄ„KININKÄ‚RANKOMISNORISURINKTI òEMÄ€SSAVININKÄ‚NESUMOKÄ€TøGYVENTOJÄ‚ PAJAMÄ‚MOKESTĂşUò òEMÄ€SNUOMø

6IDA4AVORIENĀ 6,òURNALISTĀ

Ĺ iandien skaitykite:

m"ULVIÄ‚AUGINTOJAITEIGIA KAD POnSEZONÄ‚NEATNAUJINTOSVEISăKININKAIPIKTINASI KADJIEMS NORIMAUòKRAUTIDARBø KURIOESø LÄ€SBULVIÄ‚DERLIUSMAòĀJA4ODÄ€LJAS NEATLIKOMOKESĂžIÄ‚INSPEKTORIAI IR PATARTINAĂşSIGYTITIKSERTIÆKUOTAS òEMÄ€SSAVININKAMSPRIKLAUSANĂžIøPRIEVOLĂź)MDAMIESIMOKESĂžIÄ‚ INSPEKTORIÄ‚VAIDMENS òEMDIRBIAI RIZIKUOJAPATEKTIĂşòEMÄ€SNUOMOTOJÄ‚NEMALONĂź

5òKROVÄ€PAPILDOMÄ‚DARBÄ‚ ĹŞkininkams atsirado naujĹł prievoliĹł. IĹĄ ValstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos (VMI) jie gavo anketas, kuriose turi nurodyti duomenis apie asmenis, iĹĄ kuriĹł nuomojasi ĹžemÄ™. MokesÄ?iĹł inspektoriams rĹŤpi iĹĄsiaiĹĄkinti, kurie ĹžemÄ—s savininkai nemoka privalomojo 15 proc. gyventojĹł pajamĹł mokesÄ?io uĹž ĹžemÄ—s nuomÄ…. Pasak anketas gavusiĹł ĹžemdirbiĹł, jie turi nurodyti savininkĹł, iĹĄ kuriĹł nuomojasi ĹžemÄ™, vardÄ…, pavardÄ™, asmens kodÄ…, kiek nuomoja ĹžemÄ—s, kokia forma – pagal nuomos ar panaudos sutartÄŻ, kiek moka uĹž nuomÄ… ir kt. ĹŞkininkai stebÄ—josi, kad jĹł praĹĄoma surankioti tokius praÄ—jusiĹł trejĹł ar ketveriĹł metĹł duomenis. Atrodo, kad ĹžemdirbiĹł rankomis siekiama surinkti ĹžemÄ—s savininkĹł nesumokÄ—tÄ… pajamĹł mokestÄŻ uĹž nuomÄ…. „MokesÄ?iĹł inspektoriai mĹŤsĹł pateiktus duomenis panaudos, matyt, tam, kad iĹĄ ĹžemÄ—s savininkĹł iĹĄsireikalautĹł nesumokÄ—tus mokesÄ?ius. Tik kodÄ—l ÄŻ ĹĄÄŻ reikalÄ… ÄŻveliami mes, ĹŤkininkai? Ar MokesÄ?iĹł inspekcija negalÄ—jo tiesiai savininkams iĹĄsiĹłsti priminimĹł, kokius mokesÄ?ius jie privalo sumokÄ—ti? Sako, kad ĹžemÄ—s savininkĹł labai daug – 900 tĹŤkst. Bet jiems siunÄ?iamos ĹžemÄ—s mokesÄ?io deklaracijos. Ar sudÄ—tinga ten ÄŻraĹĄyti kelis sakinius apie mokestinÄ™ prievolÄ™ uĹž nuomÄ…?“ – iĹĄplatinta anketa nustebino Jonavos rajono ĹŤkininkĹł sÄ…jungos pirmininkÄ… RimantÄ… KubiliĹŤnÄ…. Anot jo, ĹŤkininkai neturi ĹŤpo kreiptis ÄŻ ĹžemÄ—s savininkus ir teirautis, ar jie sumokÄ—jo mokesÄ?ius, juolab uĹž kelerius praÄ—jusius metus. *QGAHP=Ăş2 p. f

ă+).).+Ä Ăł).)/3, 7 p. f m +AUNE ĂşSIKÄ„RUSIOSE 3TAMBIÄ‚JÄ‚ GYVÄ„NÄ‚ KLINIKOJE BEI 0ATOLOGIJOS CENTRE PATYRUSIEMS SPECIALISTAMS TALKINA BÄ„SIMIEJI VETERINARIJOSGYDYTOJAI

ă+).).+Ä Ăł).)/3, 7 p. f m0SICHOLOGÄ€%GLÄ€-IRONĂžIKIENÄ€ òMONIÄ‚VEIDUSSKAITOKAIPKNYGø )RNETODÄ€L KADJITURÄ€TÄ‚KOKIÄ‚NORS PARANORMALIÄ‚GALIÄ‚ OTODÄ€L KAD IĂ&#x;MANO KAIPEMOCIJOSVALDORAUMENIS 0SICHOKOSMETINÄ€S VEIDO GIMNASTIKOS SPECIALISTÄ€ TVIRTINA KADNEIGIAMOSEMOCIJOSIĂ&#x;TIESÄ‚ KENKIA GROòIUI +AD TUO ĂşSITIKINTUME JIRAGINAPASIòIÄ„RÄ€TIĂşSAVO NUOTRAUKASJAUNYSTÄ€JEIRDABAR

MOTERS PASAULIS, 13 p. f

*UODIPLASTIKOIRMAISTODUETODARBELIAI 6ISMANTASĂłUKLEVIĂžIUS

-IGRUOJAúMAISTø

6,òURNALISTAS

.EKARTøESAMEGIRDÄ€JĂź KAD ĂşVAIRIUSMAISTOPRODUKTUSGERIAU LAIKYTINEPLASTIKINIUOSE OSTIKLINIUOSEINDUOSE4AIPPATGIRDIME KADNESVEIKAGERTIVANDENĂşIĂ&#x;PLASTIKINIÄ‚BUTELIÄ‚ PATARIAMARINKTIS IĂ&#x;PILSTYTøĂşEKOLOGIĂ&#x;KESNĂźPAKUOTĂź4AInNEIĂ&#x;PIRĂ&#x;TOLAUòTOSKALBOS0ASIRODO PLASTIKINÄ€JEPAKUOTÄ€JEESANĂžIOSTOKSIĂ&#x;KOSMEDòIAGOS LENGVAIPATENKAĂşMAISTOPRODUKTø ARVANDENĂş JASTAIPPATGREITAIPASISAVINAIRòMOGAUSORGANIZMAS

Galima drÄ…siai teigti, kad stiklÄ… dÄ—l per didelio svorio pakeitÄ™s lengvas it pĹŤkelis plastikas yra tapÄ™s ÄŻvairiĹł gaminiĹł, taip pat ir maisto produktĹł, pakavimo karaliumi. Dabar retas lietuvis beapsieitĹł be plastikiniĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł ir maiĹĄeliĹł maistui fasuoti, vienkartiniĹł indĹł, pakavimo plÄ—velÄ—s, plastikiniĹł buteliĹł ir pan. TaÄ?iau kiekvienas patogumas turi kainÄ…. Skelbiama vis daugiau moksliniĹł tyrimĹł rezultatĹł, kurie atskleidĹžia, kad ĹžmoniĹł sveikatai pavojingos medĹžiagos iĹĄ plastiko migruoja ÄŻ mĹŤsĹł maistÄ…. *QGAHP=Ăş p. f

1òO 

ĂžEĂ&#x;TADIENĂş6,SUPRIEDAIS Sodyba Ĺ eĹĄtadienis Sveikata

0LASTIKINÄ€SPAKUOTÄ€SPATOGIOS TAĂžIAUJEIIĂ&#x;JÄ‚DAòNAIVALGOMAARGERIAMA alloverpress.ee nuotrauka GALISUTRIKTISVEIKATA


2

MGEGUòĀSDmNr. 37 (9365) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

ăKININKAIVERĂžIAMI MOKESĂžIÄ‚PRIEVAIZDAIS 2(BKPKIKJP=ò=O

e Atkelta iĹĄ 1 p. „Pats iĹĄ daugelio savininkĹł nuomoju po kelis hektarus ĹžemÄ—s. NatĹŤralu, kad jie nepatenkinti, kai reikia kalbÄ—ti apie mokesÄ?ius. Ar mes turime lÄŻsti ÄŻ ĹžemÄ—s nuomotojĹł piniginÄ™?“ – sakÄ— ÄŻ nejaukiÄ… situacijÄ… ÄŻstumtas R.KubiliĹŤnas.

"IJOTEISMÄ‚ AnykĹĄÄ?iĹł rajono ĹŤkininkĹł sÄ…jungos vadovas Romualdas Kubaitis neabejoja, kad ir ĹŤkininkai, ir ĹžemÄ—s savininkai turi sumokÄ—ti jiems priklausanÄ?ius mokesÄ?ius. TaÄ?iau jis mano, kad mokesÄ?iĹł inspektoriĹł pasirinktas bĹŤdas surinkti mokesÄ?ius nÄ—ra geras. „UĹž pajamĹł mokestÄŻ uĹž ĹžemÄ—s nuomÄ… atsakingas pats nuomotojas. Tad jam ir reikia uĹždavinÄ—ti klausimus, jÄŻ raginti ir pan. Kaip ĹžemÄ—s savininkas dabar ĹžiĹŤrÄ—s ÄŻ ĹŤkininkÄ…, kuris rĹŤpinasi nuomotojo pinigais?“ – gĹŤĹžÄ?iojo peÄ?iais anykĹĄtÄ—nas. R.KubiliĹŤnas nuogÄ…stavo, kad ĹŤkininkai, pildydami VMI atsiĹłstas anketas, gali ne tik pakliĹŤti ÄŻ ĹžemÄ—s nuomotojĹł nemalonÄ™, bet ir galbĹŤt nusiĹžengti ÄŻstatymui. „Mes turÄ—tume nurodyti ĹžemÄ—s nuomotojĹł asmens kodÄ…, nors tretiesiems asmenims negalima teikti asmens duomenĹł. Ar neatsitiks taip, kad dar ir teismuose atsidursime?“ – svarstÄ— Jonavos rajono ĹŤkininkĹł sÄ…jungos pirmininkas.

3IÄ„LOSUVIENODINTI NUOMOSSøLYGAS Kalbinti ĹŤkininkai sakÄ—, kad neatsisakytĹł iĹĄ nuompinigiĹł iĹĄskaiÄ?iuoti reikiamÄ… gyventojĹł pajamĹł mokestÄŻ ir uĹž ĹžemÄ—s savininkÄ… jÄŻ sumokÄ—ti valstybei, jei bĹŤtĹł reglamentuota tokia tvarka. Dabar taip daro ĹžemÄ—s ĹŤkio bendrovÄ—s, t. y. juridiniai asmenys. Jei gyventojas ĹžemÄ™ nuomoja ĹžemÄ—s ĹŤkio bendrovei, jam rĹŤpintis ĹĄiuo mokesÄ?iu nereikia – uĹž jÄŻ ĹĄiÄ… prievolÄ™ privalo prisiimti juridinis asmuo, o jei nuomoja ĹŤkininkams (fiziniams asmenims), sumokÄ—ti pajamĹł mokestÄŻ tenka paÄ?iam nuomotojui. „Man bĹŤtĹł lengviau sumokÄ—ti pajamĹł mokestÄŻ uĹž ĹžemÄ—s nuomotojÄ…, nei pildyti tokias anketas“, – prisipaĹžino R.KubiliĹŤnas. PanaĹĄios nuomonÄ—s buvo ir AnykĹĄÄ?iĹł rajono ĹŤkininkas: „Jei bĹŤtĹł reglamentuota, kad ĹĄÄŻ mokestÄŻ privalo sumokÄ—ti ĹŤkininkas, manau, nekiltĹł problemĹł. Tai numatytume sutartyse ir jas vykdytume. Tik mokesÄ?iĹł inspektoriams reikia tartis ir bendradarbiauti su ĹŤkininkais, daugiau informuoti ĹžemÄ—s savininkus, o ne Ĺžvalgytis atgal ir atgaline data ieĹĄkoti mokesÄ?iĹł.“ Lietuvos ĹžemÄ—s savininkĹł sÄ…jungos vadovas Gintaras NaguleviÄ?ius mano, kad reikÄ—tĹł suvienodinti sÄ…lygas nuomojant ĹžemÄ™ tiek bendrovÄ—ms, tiek ĹŤkininkams. „Daug ĹžemÄ—s savininkĹł yra garbaus amĹžiaus, neĹžino, kaip deklaruoti pajamas ir mokÄ—ti

mokesÄ?ius, gal ir uĹžmirĹĄta. Jei ĹŤkininkai, kaip ir bendrovÄ—s, bĹŤtĹł ÄŻpareigoti sumokÄ—ti ĹžemÄ—s nuomos pajamĹł mokestÄŻ, bĹŤtĹł rami galva. AiĹĄku, ĹŤkininkams bĹŤtĹł papildoma naĹĄta, bet jie ÄŻgytĹł ir privalumĹł: sudarydami legalias sutartis jie turÄ—tĹł pirmumÄ… pirkti nuomojamÄ… ĹžemÄ™, jei savininkas sumanytĹł jÄ… parduoti“, – aiĹĄkino ĹžemÄ—s savininkams atstovaujanÄ?ios organizacijos vadovas. AnykĹĄÄ?iĹł rajono ĹŤkininkĹł sÄ…jungos vadovas ÄŻsitikinÄ™s, kad po mokesÄ?iĹł prievaizdĹł vajaus dÄ—l pajamĹł mokesÄ?io uĹž ĹžemÄ—s nuomÄ… kentÄ—s ĹžemdirbiĹł kiĹĄenÄ—s. „Nuomotojai, kurie nemokÄ—jo ĹĄio mokesÄ?io, nenorÄ—s netekti pinigĹł. Gali bĹŤti, kad jie pabrangins nuomą“, – svarstÄ— R.Kubaitis.

6,òURNALISTĀ

+ASMETGEGUòĀS øJø,IETU VOJEMINIMA3PAUDOSATGAVIMO KALBOSIRKNYGOSDIENAnIRMÄ„SÄ‚ òURNALISTÄ‚ PROFESINÄ€Ă&#x;VENTÄ€'RA òUSSUTAPIMASGEGUòĀS IOJIYRA IR0ASAULINÄ€SPAUDOSLAISVÄ€SDIE NA *UNGTINIÄ‚4AUTÄ‚*4 ĂşTEISINTA TIESA KURKASVÄ€LIAU TIKM 4AIGIMÄ„SÄ‚KNYGNEĂ&#x;IÄ‚TAUTAKUR KASGERIAUIRSENIAUUò6AKARÄ‚ KAIMYNUSòINO SUKUOYRAVAL GOMALAISVOòODòIODRUSKA .QOEFKOEILANEFKOR=H@òE= j IAP=EOIÄ„OÄ‚G=H>=EP=EGÄ€òE=QNE=ONALNAOEF=OHEAPQREĂ&#x;G=OL=Q@=>QRK

@N=Q@òE=I= JAP  IAPÄ‚ 0=ĂžE=Q IÄ„OÄ‚LNKOAJAHE=EJAL=IENĂ&#x;KG=H>Ä€PE HEAPQREĂ&#x;G=EKLAN@N=Q@EIKH=EGKP=NLĂş >QRKEĂ&#x;OL=QO@EJPKOJAP HEAPQREĂ&#x;GKOGJUCKOGQNE=O@E@RUNE=EGJUC JAĂ&#x;E=EC=>AJKNEVEGQK@=IECURU>A

0=ECEEĂ&#x;PEGNÄ‚FÄ‚PQNEIAGøIEJÄ€PEEN GQK@òE=QCPEO *AOAJE=E(EAPQRKFAH=JGĂźOEOC=NOQOIKGOHEJEJG=OIK>EHEKFK PAHABKJKEĂ&#x;N=@Ä€F=O)=NPEJ=OKKLANEO @E@òE=EOPA>Ä€FKOEJAPEAGIÄ„OÄ‚L=ò=JC=J=QF=QOEÄ‚PA?DJKHKCEFÄ‚ONEPUFAGQNE=LNEHUCOP=IA@E@òEKOEKIOL=O=QHEK R=HOPU>Ä€IOK

OAJ=CUR=IÄ„OÄ‚G=H>=ENHEAPQREĂ&#x;GKOOL=Q@KOC=QO= &EO O=GÄ€JAC=HĂşOL=PEGÄ€PEG=@PKGE=I=ò= P=QP=REO@=NG=H>=N=Ă&#x;KOG=EPKO=RK OAJ=QJEG=HE==JKPFKJAL=LN=OP=E OQ@Ä€PEJC=G=H>= %Ă&#x;PEAOG=H>KOGHAOPÄ€FEI=OHEQ@EF=P=QPKO>N=J@QIøK OL=QO@EJPKòK@òEKH=EORÄ€jR=HOPU>Ä€O

'ALISULAUKTI BAUDÄ‚IRPATIKRÄ‚

daromos 100 ha. Juk dabar ĹžemÄ—s hektaro nuoma kainuoja 200–300 litĹłâ€œ, – samprotavo R.KubiliĹŤnas. NemaĹžai ir tokiĹł atvejĹł, kai Ĺžemdirbiai nuomotojams atsilygina natĹŤra (grĹŤdais, bulvÄ—mis ir pan.). „Kaip tokiu atveju suskaiÄ?iuoti mokesÄ?ius? Jei bulves, kvieÄ?ius ÄŻvertinsiu vienokia kaina, mokesÄ?iĹł inspektoriai gali paprieĹĄtarauti, kad sumokÄ—ta per maĹžai mokesÄ?iĹłâ€œ, – AnykĹĄÄ?iĹł rajono ĹŤkininkas R.Kubaitis neĹžino, kaip ÄŻtikti ir mokesÄ?iĹł prievaizdams, ir ĹžemÄ—s nuomotojams. G.NaguleviÄ?ius pastebÄ—jo, kad ĹžemÄ—s panaudos sutartis – sena praktika. Anot jo, ĹŤkininkai esÄ… ilgÄ… laikÄ… ĹžemÄ—s savininkams nemokÄ—jo uĹž nuomÄ…: ĹžemÄ™ atgavusiems ĹžmonÄ—ms buvo svarbu, kad ĹžemÄ— nedirvonuotĹł ir nebĹŤtĹł apleista. „Bet pastaraisiais metais situacija pasikeitÄ— – uĹž ĹžemÄ—s nuomÄ… mokami normalĹŤs pinigai. Tad laikas keisti ir sutartis. Jau seniai ĹžemÄ—s savininkus kvieÄ?iame atsisakyti panaudos, o sudaryti nuomos sutartis. Gali bĹŤti, kad kai kuriems savininkams nesinori keisti nusistovÄ—jusiĹł santykiĹł su ĹŤkininkais. Bet negalima atmesti galimybÄ—s, kad tokiu bĹŤdu piktnaudĹžiaujama ir vengiama mokesÄ?iĹł. Matyt, yra visko. TaÄ?iau reikÄ—tĹł sekti tais ĹŤkininkais ir ĹžemiĹł nuomotojais, kurie visus ÄŻsipareigojimus suraĹĄo nuomos sutartyse. Taip iĹĄvengiama nesusipratimĹł ir dviprasmybiĹłâ€œ, – aiĹĄkino Lietuvos ĹžemÄ—s savininkĹł sÄ…jungos vadovas.

3TASÄ€!LIUKONYTÄ€ ĂžNIRIENÄ€, VMI ,=OH=QCÄ‚IKGAOĂžEÄ‚IKGÄ€PKF=IO @AL=NP=IAJPK@ENAGPKNÄ€

PøREAPøP=NL RANPEJPÄ‚R=HOPU>EÄ‚ ,=OENK@K(EAPQRKFAòEJE=OGH=E@KOH=EORÄ€OUN=@=QCE=QJAE@=QCQIKFA@E@òEÄ‚FÄ‚2=G=NÄ‚R=HOPU>EÄ‚IÄ„OÄ‚ Ă&#x;=HEO=LHAJGÄ€JAP&QJCPEJAO2=HOPEF=O REAP= E@òEøFøNEP=JEFøREAP=,N=J?Ä„VEFøREAP=%OL=JEFø EN%P=HEFø ,=RUV@òEQIQIOEĂ&#x;HEAG= CANE=QOE=EĂşRANPEJPKO/QKIEF=*U@ANH=J@=EEN*KNRACEF= !OPEF=EPAGK = 2KGEAPEF=Ej =(AJGEF=Ej =K (=PREF=Ej =REAP= .QOEF=EOGENP=PEG =REAP=@N=QCEFøF=EOQ@=NKPKGEKO LN=OPKONALQP=?EFKOĂ&#x;=HUOG=ELĂžE=QNÄ€O 'KNÄ€F=EN0QNGIÄ€JEF= ĂžE=J@EAJGN=QLEÄ‚1GN=EJKOĂşRUGEÄ‚ .=EIQJ@KĂžQEGKOJQKPN=QG= =GER=EV@KFAEĂ&#x;.QOEFKOOGHEJ@=JP@AI=>N=J@øENFKOLEHEAĂžEÄ‚OøIKJEJCQIø CKCEF=EENRUGOP=JPPEGN=IFKOQòGQNP=I %NĂ&#x;E=LN=OIAIQIOUN=GQK@E@òEQK- JQKòIE=IEJBKNI=?EJE=IG=NQEC=HEIA PEOĂ˜0N=@E?EJE=IAGøPEGL=OGAH>P=IA ĂşRANPEJPEP=EGøPQNEIAGKGOPQNP=OEN òEJE=OGH=E@KOH=EORÄ€OEJ@AGOKPUNEIA Ă&#x;E=J@EAJUN=H=EOR=OHEAPQREĂ&#x;G=OòK@EO GQNĂşG=OIAP=PHEAG=,=NUòEQFAĂşOEGÄ„NQOE @Ä€HGQNEKEĂ&#x;HEGEIKL=OE=QGKF=I=EGKRKFK JARUNE=QOU>EJÄ€KNC=JEV=?EF=].ALKN- IÄ„OÄ‚LNKPÄ€RE=E #=HEIAOQRKGPEGKGE= PANE=E>AOEAJÄ‚g(EAPQR=LANIAPQO PN=LEUN=òK@òEKH=EORÄ€G=EĂ&#x;=HE=UN=PKL=GEHQOEREAJ=LKVE?EF=QòEI==QGĂ&#x;- GE==CNAOUREG=EIUJÄ€G=EL.QOEF= 

'KGEKIEOOøHUCKIEOOG=EPUPKFQEUN= QòPEGNEJ=I=OH=EOR=OòK@EO'KGEKIEO OøHUCKIEO@EN>=òQNJ=HEOP=ERAEGE=HAE@ĀF=EGQNEQKOOL=Q@KOI=CJ=P=EOR=@EJPE JĄJ=EJA=LOERANÞE=HEAòQREOLRANGPEJKIEOJAOLKòUIEKOEKO

IAPÄ‚ J=GPEJÄ€OIKGAOĂžEÄ‚NABKNIKOLNE@Ä€PEJÄ€ORANPÄ€OIKGAOPEOLANEK@EJAEOL=Q@=E>QRKL=GAHP=OJAPG=NPQO &KOHAE@Ä€F=IOENòQNJ=HEOP=IOREO=EHEAPQREĂ&#x;G=E òEJE=OGH=E@=ELKHEPEG=EOQ@=RÄ€JAOQRKGE=I=EOG=Q@Ä‚OIÄ„CĂşJQKGQNEKFEREO@=N JAC=HE=POEC=QPE =J@UP=G=OPE>=JGNKPK @QK>ĂźH=EOR=EOL=Q@=EQò@Ä€PEF=EIKGAOĂžEÄ‚=LUJ=ONĂşj@AF=EĂ&#x;@=HEAOP=EL=RUGK 0KGEKIEO=LHEJGU>Ä€IEOJAEĂ&#x;RAJCE=I=E OQLQPKF=LQNR=OĂşL=RENĂ&#x;EÄ‚EĂ&#x;GUH=Ă&#x;EQGĂ&#x;HÄ€OEĂ&#x;OEGANKF=bulvarasJQOPAH>@=I=O GQHPÄ„NEJCøOL=Q@øGQNELNERANOP=]OQOEPN=QGPEgG=@EĂ&#x;CURAJPÄ‚ '=ELL=OEPEGOEIAO=RKR=HOPU>Ä€O=PGÄ„NEIK IAPĂş(=EG=OL=NK@UO + Ă&#x;E=J@EAJĂ&#x;RAJĂžE=IAENPKHE=Q@EN>=IA FQIOIEAHEOG=EPUPKF=E &Ä„OÄ‚L=H=EGUI=OIQIOH=>=EOR=N>QOĂ˜

.UOMOJAUòDYKø Kalbant apie ĹžemÄ—s nuomÄ…, bĹŤtina Ĺžinoti, kad daug (galbĹŤt pusÄ—) ĹžemÄ—s nuomojimo atvejĹł yra registruota panauda. Tai reikĹĄtĹł, kad ĹžemÄ—s savininkas ĹŤkininkui atiduoda ĹžemÄ™ naudotis neatlygintinai. Ir ĹŤkininkĹł, ir ĹžemÄ—s savininkĹł atstovai sutinka, kad ĹžemÄ—s nuomÄ… reikÄ—tĹł aiĹĄkiau apibrÄ—Ĺžti, kad neliktĹł spragĹł piktnaudĹžiauti. „Dabar nÄ—ra reglamentuota, kada galimos ĹžemÄ—s panaudos, o kada – nuomos sutartys. Suprantama, kai ĹžemÄ™ dirbti panaudos bĹŤdu susitariama su artimaisiais, giminaiÄ?iais arba kai dirbamas nedidelis plotas. TaÄ?iau gana keista, kai panaudos sutartys su-

3PAUDOSLAISVÄ€STURTASIRJOKAINA 2Ä„TA+LIĂ&#x;YTÄ€

Jis pabrėŞė, kad ĹžemÄ—s nuomos sutartys, kuriose nurodomos realios nuomos sumos, praverstĹł ĹŤkininkams kaip argumentas Briuselyje derantis dÄ—l didesniĹł tiesioginiĹł iĹĄmokĹł. „Dabar galima iĹĄgirsti sakant, kad pas mus neva maĹžos nuomos kainos, tad ir maĹžesniĹł iĹĄmokĹł pakanka“, – teigÄ— G.NaguleviÄ?ius. ĹŞkininkai sako, kad ĹžemÄ—s savininkai dabar nesikuklina ir brangina ĹžemÄ—s nuomÄ…. Nelygu, koks rajonas, uĹž ĹžemÄ—s nuomÄ… mokama ir pusÄ— hektarui tenkanÄ?iĹł iĹĄmokĹł sumos, ir daugiau nei visa iĹĄmoka. „Dabar ĹŤkininkai konkuruoja dÄ—l ĹžemÄ—s, auga ĹžemÄ—s kainos, taigi, brangsta ir nuoma. PripaŞįstama, kad normali hektaro nuomos kaina sudaro 3–5 proc. hektaro rinkos kainos vertÄ—s. Jei dabar dirbamos ĹžemÄ—s hektaras kainuoja apie 10 tĹŤkst. litĹł, 400 litĹł uĹž nuomÄ… – padori suma, ypaÄ? ten, kur geros ĹžemÄ—s ir intensyvi Ĺžemdirbystė“, – sakÄ— G.NaguleviÄ?ius.

2=HOPU>EJÄ€IKGAOĂžEÄ‚EJOLAG?EF= OEAG@=I=G=@GQKI=òE=QCURAJPKFÄ‚RAJCPÄ‚@AGH=NQKPEREO=OL=F=I=O ENIKGÄ€PÄ‚IKGAOĂžEQO=PHEGKòAIÄ€O O=REJEJGÄ‚ j I PQNÄ€FQOEÄ‚ @=QCòAIÄ€OÄ„GEKL=OGENPEAOòAIÄ€O P=ĂžE=QJA@AGH=N=RQOEÄ‚òAIÄ€OJQKIKOL=F=IÄ‚=N>=@AGH=N=RQOEÄ‚H=>=E I=ò=OL=F=I=O=J=HEVĂźEN=PN=JGø J=HEVQKF=JP@QKIAJEO>QRKOQ@=NUP=OC=HEI=EòAIÄ€OJQKIKOL=F=IÄ‚JA@AGH=N=RQOEÄ‚=N>=@AGH=N=RQOEÄ‚JALNKLKN?EJC=EI=ò=OL=F=I=OòAIÄ€OO=REJEJGÄ‚OøN=Ă&#x;=O *KNEJPPEGOHE=QJQOP=PUPE=OIAJEOJQKIKF=JĂžEQOòAIĂź>APJAIKG=JĂžEQO IKGAOĂžEÄ‚OQ@=NUP=OENOøN=Ă&#x;=OÄ„GEJEJGÄ‚GQNEÄ‚@AGH=NQKF=IEL=OÄ€HEÄ‚ LHKP=E@E@AOJEJAEPQNEI=JQKO=R= òAIÄ€ %JBKNI=?EF=NAJG=I=EĂ&#x; Ä„GEJEJGÄ‚GQNEA@AGH=N=RK@E@AOJEQO L=OÄ€HEÄ‚LHKPQOJAEJQKO=R=òAIÄ€ j I /QNEJGQOEEJBKNI=?EFøEĂ&#x;Ä„GEJEJGÄ‚2)%PEGNEJO=NòAIÄ€O JQKIKPKF=EUN=L=PAEGĂź@AGH=N=?EF=O EN@AGH=N=RĂźòAIÄ€OJQKIKOL=F=I=O &AECURAJPKF=E>QOJA@AGH=N=RĂźL=F=IÄ‚EĂ&#x;òAIÄ€OJQKIKOFEAIO >QOOQBKNIQKPKOLNEARKHÄ€OENEĂ&#x;OEÄ‚OPE LNEIEJEI=E@AGH=NQKPEL=F=I=OENòEJKI=OQIKGÄ€PEIKGAOĂžEQO 


MGEGUòĀSDmNr. 37 (9365) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

3

Juodi plastiko ir maisto dueto darbeliai e Atkelta iĹĄ 1 p. Kuo maistas skystesnis, ĹĄiltesnis arba riebesnis, tuo geriau jis tas medĹžiagas sugeria. Keliauti mÄ—gstantys lietuviai turbĹŤt pastebÄ—jo, kad Vokietijoje, PrancĹŤzijoje, Graikijoje ir kitose ĹĄalyse sĹŤris, mÄ—sa, vaisiai, darĹžovÄ—s ir kiti produktai daugelyje prekybos centrĹł pakuojami ÄŻ popieriĹł. Taip daroma atsiĹžvelgiant ÄŻ Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto rekomendacijas, mat popierinÄ— pakuotÄ— yra maĹžiausiai Ĺžmogaus organizmÄ… neigiamai veikiantis gaminys. StiklinÄ— pakuotÄ— bĹŤtĹł dar tinkamesnÄ—, taÄ?iau ji nelanksti ir sunki, todÄ—l jos panaudojimo galimybÄ—s maĹžesnÄ—s. Lietuvoje sveriami maisto produktai dedami ÄŻ plastikinius maiĹĄelius ar vyniojami ÄŻ plastikinÄ™ plÄ—velÄ™, kurioje yra sveikatai pavojingo polivinilchlorido (PVC). Ĺ is plastikas daĹžniausiai naudojamas gaminant automobiliĹł vidinÄ—s apdailos detales, vamzdĹžius, elektros laidĹł izoliavimo medĹžiagas ir kitus ne maisto pramonÄ—je naudojamus gaminius, iĹĄskyrus jau minÄ—tÄ… permatomÄ… plastikinÄ™ plÄ—velÄ™, kuria neretai apvyniojami ÄŻvairĹŤs prekybos centruose pjaustyti gaminiai, praplyĹĄusios biriĹł produktĹł pakuotÄ—s, besibaigianÄ?io galiojimo prekÄ—s ir kt. TaÄ?iau ne PVC labiausiai kenkia Ĺžmogaus sveikatai. PlastikinÄ—se pakuotÄ—se yra ir mokslininkus ypaÄ? dominanÄ?io bisfenolio A.

Plastikui – ne! Bisfenolis A yra pramoninis chemikalas ((CH3)2C(C6H4OH)2), komerciniais tikslais naudojamas jau nuo 1957 m., daugiausia polikarbonatĹł ir dirbtinÄ—s dervos gamyboje. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) specialistai „ValstieÄ?iĹł

Ä?io plastiko ÄŻ maisto produktÄ… iĹĄsiskiria dar daugiau BPA. VokieÄ?iĹł specialistai ÄŻvairiose publikacijose taip pat rekomenduoja vandenÄŻ, kitus gÄ—rimus ir maisto produktus pirkti stiklinÄ—se ar popierinÄ—se pakuotÄ—se. Lietuvos BEF aplinkosaugos specialistÄ— patarÄ—, jei tik galima, vengti bet kokiĹł pakuoÄ?iĹł. „PakuoÄ?iĹł apskritai reikÄ—tĹł vengti. Ir ne vien todÄ—l, kad kenksmingos medĹžiagos gali patekti ÄŻ maistÄ…, aplinkÄ… ir pakenkti mĹŤsĹł sveikatai, bet ir todÄ—l, kad tai yra iĹĄtekliĹł ĹĄvaistymas“, – tikino J.BuzelytÄ—. Pasak jos, pirmiausia derÄ—tĹł, jei ÄŻmanoma, apskritai vengti pakuoÄ?iĹł, jeigu neÄŻmanoma, – rinktis lengviau perdirbamas ir rĹŤĹĄiuoti atliekas, kurias galima perdirbti. PavyzdĹžiui, PVC yra sunkiai perdirbamas plastikas. Pateikiame plastikĹł piramidÄ™, sudÄ—liotÄ… pagal plastikĹł pavojingumÄ… (PVC – problemiĹĄkiausias plastikas, o bioplastikai – patys saugiausi).

.EUòLEIDòIALYDERIOPOZICIJĂ

3PECIALISTAIPATARIAVIENKARTINIÄ‚INDÄ‚NENAUDOTIKELISKARTUS ALLOVERPRESSEEJQKPN=QG= ĂžALTINISn"%&ATMINTINĂž

take – TDI). Tai kiekis, kurÄŻ Ĺžmogus gali suvartoti kiekvienÄ… dienÄ…, t. y. visÄ… gyvenimÄ…, nepadarydamas neigiamo poveikio sveikatai. Bisfenolio A TDI yra 0,05 miligramo kĹŤno svorio kilogramui. Taigi, 80 kilogramĹł sverianÄ?iam Ĺžmogui esÄ… nepakenktĹł 4 mg ĹĄios toksiĹĄkos medĹžiagos. Vis dÄ—lto BEF aplinkosaugos specialistÄ— patarÄ— kuo labiau vengti plastikiniĹł pakuoÄ?iĹł. Pasak jos, BPA daĹžniausiai naudojamas polikarbonatinio plastiko gamyboje. „Tai skaidrus ir kietas plastikas, pakuotÄ—se Ĺžymimas nu-

5 dienas valgÄ— konservuotÄ… sriubÄ… iĹĄ plastikiniĹł pakeliĹł. BPA koncentracija ĹĄlapime iĹĄaugo net 20 kartĹł – iki 20,8 Îźg/l. Kitame tyrime dalyvavo motinos, kuriĹł ĹĄlapime buvo rasti didesni BPA kiekiai. Jos neslÄ—pÄ— naudojanÄ?ios plastikinius indus, vandenÄŻ gerianÄ?ios iĹĄ plastikiniĹł buteliĹł. Buvo tiriami ir tokiĹł motinĹł vaikai. PastebÄ—ta, kad tokiĹł mamĹł atĹžalos turÄ—jo daugiau elgesio problemĹł. TaÄ?iau mokslininkai tuo neapsiribojo. PrieĹĄ keletÄ… metĹł Amerikos medikĹł asociacijos Ĺžurnale paskelbta iĹĄsamesnÄ— JAV mokslininkĹł medĹžiaga

a"0!SIEJAMASSUNUTUKIMU Ă&#x;IRDIESLIGOMIS KRÄ„TIES PROSTATOSVĀòIU DIABETU VAISINGUMOPROBLEMOMIS SMEGENÄ‚VYSTYMOSISUTRIKIMAISk n ,IETUVOSGYVENTOJUSPERSPÄ€JO*"UZELYTÄ€ laikraĹĄtÄŻâ€œ informavo, kad ĹĄios medĹžiagos gali bĹŤti ne tik plastikiniuose gaminiuose, kurie neretai naudojami ÄŻvairiems maisto produktams laikyti, bet ir iki 2011 m. pagamintuose buteliukuose kĹŤdikiams maitinti. „Ši medĹžiaga ÄŻ Ĺžmogaus organizmÄ… gali patekti iĹĄ ÄŻvairiĹł ĹĄaltiniĹł, pavyzdĹžiui, iĹĄ vandens buteliĹł ar mikrobangĹł krosnelÄ—se naudojamĹł indĹłâ€œ, – teigiama NMVRVI praneĹĄime. Baltijos aplinkos forumo (angl. Baltic Environmental Forum, toliau – BEF) Lietuvoje aplinkosaugos specialistÄ— JustÄ— BuzelytÄ— bisfenolÄŻ A apibĹŤdino kaip medĹžiagÄ…, naudojamÄ… plastiko ir epoksidiniĹł dervĹł gamyboje. „Bisfenolio A, daĹžnai trumpinamo BPA, yra ir maisto bei gÄ—rimĹł skardinÄ—se, medicininiuose prietaisuose, kompiuteriuose ar netgi parduotuviĹł Ä?ekiuose“, – „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ sakÄ— J.BuzelytÄ—. Europos standartuose yra nustatytas bisfenolio A priimtinas kasdien suvartoti kiekis (ang. tolerable daily in-

meriu 7 (taip gali bĹŤti Ĺžymimi ir bioplastikai). BPA naudojamas ir dervĹł, kuriomis daĹžnai iĹĄ vidaus bĹŤna padengiamos metalinÄ—s maisto ar gÄ—rimĹł pakuotÄ—s, skardinÄ—s, gamyboje, – perspÄ—jo BEF specialistÄ—. – BPA iĹĄ plastiko ar epoksidiniĹł dervĹł gali maĹžais kiekiais patekti ÄŻ maistÄ… ar aplinkÄ…, ypaÄ? veikiant aukĹĄtesnei temperatĹŤrai, UV spinduliams ar esant stipriai rĹŤgĹĄtinei ar ĹĄarminei terpei.“

Imituoja moteriĹĄkus hormonus IlgÄ… laikÄ… manyta, kad maĹži BPA kiekiai Ĺžmogaus sveikatai nekenkia. TaÄ?iau JAV maisto ir vaistĹł administracija 2010 m. pradÄ—jo iĹĄsamius mokslinius tyrimus, kokiÄ… ÄŻtakÄ… sveikatai daro BPA. Atliekant vienÄ… tyrimÄ… 75 sveiki savanoriai 5 dienas buvo maitinami namine sriuba ir kitu namuose gamintu maistu. Tuo laikotarpiu BPA kiekis savanoriĹł ĹĄlapime buvo iki 1,1 Îźg/l. Po kiek laiko savanoriai

apie BPA. Tyrimo iĹĄvadose teigiama, kad ĹĄi medĹžiaga skatina ankstyvÄ… lytinÄŻ brendimÄ…, hormonĹł pasiausvyros pokyÄ?ius (testosterono sumaŞėjimÄ…), prostatos padidÄ—jimÄ…, sukelia elgesio sutrikimĹł (hiperaktyvumÄ…, agresyvumÄ…), nesugebÄ—jimÄ… mokytis, silpnina imuninÄ™ sistemÄ…. Taip pat nustatyta, kad BPA imituoja moteriĹĄkus reprodukcinius hormonus. Yra nemaĹžai ÄŻtarimĹł, kad jis gali sukelti ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł, diabetÄ… bei kepenĹł pakitimĹł. Lietuvos mokslininkĹł teigimu, BPA sukelia endokrininÄ—s sistemos sutrikimĹł. Kaip „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ aiĹĄkino J.BuzelytÄ—, BPA veikia panaĹĄiai (pvz., gali pamÄ—gdĹžioti) kaip natĹŤralĹŤs hormonai ir taip trikdo normaliÄ… endokrininÄ—s sistemos veiklÄ…. „StiprĹł neigiamÄ… poveikÄŻ net maĹžas BPA kiekis gali turÄ—ti dar negimusiam kĹŤdikiui, maĹžiems vaikams, kuriĹł organizmas dar vystosi, – tÄ—velius ÄŻspÄ—jo BEF aplinkosaugos specialistÄ—. – Ĺ i medĹžiaga siejama su

smegenĹł vystymosi sutrikimais, nutukimu, ĹĄirdies ligomis, krĹŤties, prostatos vÄ—Ĺžiu, diabetu, vaisingumo problemomis.“ Pasak aplinkosaugos specialistÄ—s, BPA yra uĹždraustas naudoti kĹŤdikiĹł buteliukĹł gamyboje ES, o Danijoje, Belgijoje, Ĺ vedijoje ĹĄi medĹžiaga draudĹžiama naudoti su maistu besilieÄ?ianÄ?ios pakuotÄ—s, skirtos vaikams iki 3 metĹł, gamyboje. „PrancĹŤzijoje nuo 2015 metĹł ÄŻsigalios visĹł su maistu besilieÄ?ianÄ?iĹł pakuoÄ?iĹł, kuriose yra BPA, draudimas“, – apie uĹžsienio ĹĄaliĹł rĹŤpinimÄ…si gyventojĹł sveikata pasakojo J.BuzelytÄ—.

Pataria rinkis perdirbamas pakuotes BritĹł mokslininkai moterims rekomenduoja atidĹžiau patyrinÄ—ti savo kĹŤnÄ…. „Jei moteris apsivelka suknelÄ™ be petneĹĄÄ—liĹł, o riebalĹł sluoksnis tarsi verĹžiasi pro virĹĄĹł, jos Ĺžastai ĹĄiurkĹĄtĹŤs, putlĹŤs, kaltinti derÄ—tĹł plastikines maisto produktĹł pakuotes“, – teigiama sveikatos mokslĹł leidinyje „Environmental Health Perspectives“. Vokietijos federalinis rizikos vertinimo institutas rekomenduoja neĹĄildyti sriubos ar kito maisto plastikiniuose induose, nevirinti vandens plastikiniame virdulyje, nes iĹĄ ĹĄylan-

Prieťpilnis. 3AULÞTEKA  LEIDòIASI 21.00.

Ĺ iandien

BEF aplinkosaugos specialistÄ—s teigimu, reikÄ—tĹł saugotis ne tik BPA. Pasak jos, kalbant apie plastikines maisto pakuotes, verta atminti, kad iĹĄ polistireno pakuoÄ?iĹł (Ĺžymima PS, Nr. 6) gali iĹĄsiskirti stirenas, kuris neigiamai veikia smegenis ir nervĹł sistemÄ…. „Šis plastikas naudojamas polistireno indĹł, kiauĹĄiniĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł, vienkartiniĹł puodeliĹł, nepermatomĹł plastikiniĹł ÄŻrankiĹł gamyboje“, – vardijo specialistÄ—. BEF aplinkosaugos specialistÄ—, kaip ir Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto specialistai, nepatarÄ— vienkartiniuose induose ĹĄildyti maisto, mat kylanti temperatĹŤra gali pagreitinti stireno iĹĄsiskyrimÄ…. „PakuoÄ?iĹł, daĹžniausiai ne maisto, gamyboje naudojamas PVC, ant pakuoÄ?iĹł Ĺžymima V ar PVC, Nr. 3. PastebÄ—ta, kad ĹžmonÄ—s, dirbantys su vinilchloridu, daĹžniau serga kepenĹł vÄ—Ĺžiu. PVC yra daug chloro, jÄŻ gaminant naudojama ÄŻvairiĹł priedĹł, pavyzdĹžiui, plastifikatoriai ftalatai PVC padaro minkĹĄtesnÄŻ, taÄ?iau jie sukelia endokrininÄ—s sistemos sutrikimĹł, – perspÄ—jo J.BuzelytÄ—. – O ĹĄtai etilheksil adipatas (DEHA) gali bĹŤti naudojamas gaminant pakavimo plÄ—velÄ™, iĹĄ kurios jis gali patekti ÄŻ riebĹł maistÄ… jÄŻ ĹĄildant. Ĺ i medĹžiaga neigiamai veikia kepenis, inkstus, bluĹžnÄŻ.“ SpecialistÄ— patarÄ— nenaudoti vienkartiniĹł indĹł, ypaÄ? kelis kartus, mat tuomet didÄ—ja tikimybÄ—, kad plastike esanÄ?ios medĹžiagos pateks ÄŻ aplinkÄ… ir Ĺžmogaus organizmÄ…. Taigi, sveikos mitybos ĹĄalininkai turÄ—tĹł rinktis ne tik ĹĄvarius ir organizmui naudingus maisto produktus, bet ir sveikatai nekenksmingÄ… pakuotÄ™. O specialistÄ— patarÄ— vengti jos.

Rytoj

Poryt

$IENø+11 +26o

$IENø+15 +20o

$IENø+14 +19o

.AKTĂş+1 +6o

.AKTĂş+6 +11o

.AKTĂş+6 +11o

ĂžE=J@EAJJ=GPĂş(EAPQRøL=OEAGOPH=JPK?EGHKJKL=GN=Ă&#x;PUO '=EGQNPNQIL=EL=HEO 2Ä€F=OL=OEOQGOEĂ&#x;LEAPÄ‚LEAPNUĂžEÄ‚EN>QOj I OAG 2UN=QO jH=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQI=G=EGQN JQI=PKIKOĂ&#x;=HJKOEGE jH=ELOJEÄ‚Ă&#x;=HĂžEK

EAJø?EGHKJKĂşP=G=L=@E@Ä€O 0NQILEHEAPÄ„OJQI=PKIE@=QCAHUFAĂ&#x;=HEAON=FKJÄ‚ 2EAPKIEOC=HECNE=Q@Ä€PELANGÄ„JEF= ,Ä„OLEAPEJEÄ‚GNULĂžEÄ‚RÄ€F=O 0AILAN=PÄ„N=L=GEHOEGE j H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO

'APRENP=@EAJĂş@=QCAHUFAN=FKJÄ‚L=HEO ,Ä„OOEHLJ=O>AOEGAEĂžE=JĂžEKOGNULPEAORÄ€F=O +NK PAILAN=PÄ„N=PKHE=QGEHOJ=GPĂş>QOj @EAJøj j L=FÄ„NUFAj j H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO

,=J=Ă&#x;Ä„OKN=E>QOENLAJGP=@EAJĂşPEGJ=GPĂşI=òE=QHEO

orai.lt, VL inf.


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Ūkininkų žinios Sėklines bulves būtina atnaujinti Gyvūnų gydyklai Bulvių augintojai teigia, nestinga pacientų kad po 2–3 sezonų neatnaujintos veislės bulvių derlius mažėja. Todėl patartina įsigyti sertifikuotų gumbų.

Ne visi žino, kad Lietuvoje yra klinika, kurioje gydomi tik gyvūnai. Beveik prieš 80 metų Kauno pakraštyje pastatyta ir įrengta Stambiųjų gyvūnų klinika priartėjo prie miesto centro, tačiau vis dar atlieka svarbias funkcijas. Šalia klinikos įsikūręs šiuolaikinis Patologijos centras.

Albinas Čaplikas

Jolita Žurauskienė

7 psl.

7 psl.

Moters pasaulis Blogos emocijos kenkia grožiui

Psichologė Eglė Mirončikienė žmonių veidus skaito kaip knygą. Ir ne todėl, kad ji turėtų kokių nors paranormalių galių, o todėl, kad išmano, kaip emocijos valdo raumenis. Psichokosmetinės veido gimnastikos specialistė tvirtina, kad neigiamos emocijos iš tiesų kenkia grožiui. Kad tuo įsitikintume, ji ragina pasižiūrėti į savo nuotraukas jaunystėje ir dabar.

Popietė gamtoje

Šiemet orai mus pradėjo lepinti išties anksti. Vis dažniau norisi ištrūkti prie upės, ežero, juoba jei yra proga – gimtadienis, vardadienis ar susitikimas su seniai matytais draugais. Galų gale gamtoje švęsti ir pigiau, ir originaliau nei kokiame nors restorane.

Aušrinė Šėmienė

13 psl.

Sportas

Pasiekti pergalę padės optimizmas

15 psl.

Užsienyje Jau šį savaitgalį Lietuvos regbio jaunių (U-19) rinktinė išbandys jėgas Portugalijoje vyksiančiame Europos regbio-7 (septyniukių) čempionate, kuriame dalyvaus šešiolika ekipų, suskirstytų į keturias grupes.

Siriją vadina teroristų lopšiu JAV federalinio tyrimų biuro (FTB) pareigūnai įspėja, kad padaugėjus kariauti į Siriją vykstančių Jungtinių Valstijų ir ES piliečių galimi nauji teroro išpuoliai, prilygstantys 2001 m. rugsėjo 11 d. atakoms.

Marius Eidukonis

12 psl.

16 psl.

Valstiečių laikraštis 2014 05 07  

Valstiečių laikraštis 2014 05 07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you