Page 1

MBALANDòIOD ßEßTADIENISm.R m)ßEINATREþIADIENIAISIRßEßTADIENIAISm+AINA ,T

2OòINĀSVERßIENOSVILIOTINIS ăKININKAIRAGINAMIAUGINTIDAUGIAUGYVULIĂIRSUKURTIDIDESNüPRIDĀTINüVERTü òADAMA KAD òEMĀSĄKIOPRODUKCIJAIATSIVERSNAUJOSPLAþIOSEKSPORTORINKOSNUO*!6IKI+INIJOS4AþIAUßIE PAòADAIIRRAGINIMAIGYVULIĂAUGINTOJUSTIKERZINA *QGAHP=ú2L f

Šiandien skaitykite: m!TßILUSORAMSòMONĀSIMASI STATYBĂ 6IENI RENþIA KITI MĄRIJA NES VISI NORI GYVENTI PATOGIAU IR ßILþIAUNEIANKßTUOSEBUTUOSE

SODYBA, 7L f m .EúTIKĀTINA BET -INDAUGAS 2OJUS ßIANDIEN ,IETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PREMJEROJE DAINUOJANTIS &IGARO PARTIJø TIKSTUDIJUODAMAS+LAIPĀDOS KONSERVATORIJOJE úTIKĀJO KAD GALIDAINUOTI

ŠEŠTADIENIS, 11L f m $AR NIEKADA NETEKO MATYTI TIEKDAUGERKIĂ KAIPßIEMET2ODOS JOSSKRISTEATSKRENDA KIBIOMIS KOJYTĀMISPRISITVIRTINAPRIEKĄNOIR BANDO úSISIURBTI -EDIKAI TEIGIA KADJAUKOVOPRADòIOJEUòÆKSUOTI PIRMIEJIERKIĂúSISIURBIMOATVEJAI

0RIEßMETUSKGJAUTúAUGINTOJASPARDUODAVOUò,T ODABARnUò,T0ERMETUSGYVULIĂSUPIRKIMOKAINAKRITOKETVIRTADALIU!TITINKAMAISUMAòĀJOIRVERßELIĂSUPIRKIMOKAINAnNUOn,TIKIn,TUòKILOGRAMø .=EIQJ@KÞQEGKOJQKPN=QG=

!UKSINIOBOSO SUGRúòIMAS 6ALDAS+VEDARAS 6,òURNALISTAS

4URIZMOVERSLøSUDEGINOMILIJONINĀS SKOLOS TAþIAU NETRUKUSJISATGIMĀKITU NEVA+IPRE REGISTRUOTĂBENDROVIĂPAVIDALU BANKROTĂTRIUKAISSKANDALINGAI PAGARSĀJüSVILNIETISVERSLININKAS -ARTYNAS,AIVYSIRTOLIAUVILIOJA PATIKLIUSKELIAUTOJUS

Maždaug 2003 m. pradėjęs vadovauti tarptautinio kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ bendrovei Lietuvoje, M.Laivys šoktelėjo iki grupės, atsakingos už plėtros projektus kitose Europos šalyse, vadovo pareigų. 2007-aisiais „Tez Tour“ kolektyvas jam suteikė „Auksinio metų boso“ titulą, tačiau 2009 m. pradžioje kelionių organizatorius staiga pareiškė keliantis sparnus. *QGAHP=úL f

36%)+!4!, 21L f +ITAS6,NUMERISIßEIS ßEßTADIENú BALANDòIOD ÞEßTADIENú6,SUPRIEDAIS

Šeštadienis Sodyba EþEĂ=REHUO ăGEJEJGĂòEJEKO )KPANOL=O=QHEO

1òO 


2

MBALANDòIODmNr. 32 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

!KTUALIJOS

2OòINÄ€SVERĂ&#x;IENOSVILIOTINIS e Atkelta iĹĄ 1 p. 6IDA4AVORIENÄ€ 6,òURNALISTÄ€

)Ă&#x;MOKOSUòPAAUGINTUSGALVIJUSPASKATINODALúĄKININKÄ‚NESKUBÄ€TI PARDAVINÄ€TI NEDIDELIÄ‚ VERĂ&#x;ELIÄ‚ OAUGINTIJUOSIKISKERSTITINKAMOSVORIO"ETDABARGYVULIÄ‚AUGINTOJAIPRIVERSTIPARDAVINÄ€TIJUOSPUSVELĂžIUI4ADLIEKA VIENINTELISKELIASnKUOGREIĂžIAU ATSIKRATYTIVERĂ&#x;ELIÄ‚ARBAGAMINTI IĂ&#x;SKIRTINĂź VADINAMøJøROòINĂźAR BALTø VERĂ&#x;IENø

'ERÄ‚NORÄ‚NEPAKAKS Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos patvirtintoje GyvulininkystÄ—s plÄ—tros 2014– 2020 m. programoje nustatyta, kiek kasmet ĹĄalies ĹŤkiuose turÄ—tĹł padaugÄ—ti galvijĹł, kiauliĹł, aviĹł, oĹžkĹł ir kitĹł gyvuliĹł. ĹŞkininkai palaiko ĹžemÄ—s ĹŤkio strategĹł planus gaivinti gyvulininkystÄ™, taÄ?iau nuogÄ…stauja, kad vien gerĹł norĹł tam nepakaks. DÄ—l politinÄ—s ÄŻtampos su Rusija gali bĹŤti prarastos reikĹĄmingos eksporto rinkos. O svaiÄ?iojimai apie eksportÄ… ÄŻ JAV, KinijÄ… ar AfrikÄ… ĹžemÄ—s ĹŤkio produkcijos gamintojus tik erzina. „Kiek deklaracijĹł dabar girdime! Atrodo, kad jau uĹžkariautos Kinijos, JAV, Indijos ir Japonijos rinkos. TaÄ?iau kol kas kalbos apie alternatyvias rinkas – tik skambĹŤs ĹĄĹŤkiai. Kam to reikia, jei iki eksporto ÄŻ tas ĹĄalis dar toli. Kai bus konkretĹŤs susitarimai, tada ir dĹžiaugsimÄ—s“, – peÄ?iais gĹŤĹžÄ?iojo Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤkio bendroviĹł asociacijos direktorius Jonas Sviderskis.

0RIVERSTIPARDUOTI PUSVELĂžIUI Dabar it musÄ™ kandÄ™ yra galvijĹł augintojai, priversti pusvelÄ?iui pardavinÄ—ti gyvulius. IĹĄmokos uĹž paaugintus galvijus paskatino dalÄŻ ĹŤkininkĹł neskubÄ—ti pardavinÄ—ti nedideliĹł verĹĄeliĹł, o auginti juos iki skersti tinkamo svorio. TaÄ?iau pastaraisiais metais ĹĄiek kiek sumaŞėjÄ™s verĹĄeliĹł eksportas ÄŻ Vakarus gali vÄ—l suklestÄ—ti. Daugiausia jĹł – beveik 150 tĹŤkst. – iĹĄ Lietuvos buvo

Pilnatis. 3AULÞTEKA  LEIDòIASI 20.27.

ĂžIANDIEN

4IEKMÄ€SOSGAMINTOJAI TIEKMÄ€SOSRINKOSEKSPERTAISKEPTIĂ&#x;KAI VERTINAGALIMYBESMÄ€SOSPRODUKTUSPLUKDYTIUò!TLANTO )=NPUJK2E@V>AHEKJQKPN=QGKO

sio dienĹł, ĹĄvenÄ?iĹł pluĹĄÄ—ti gyvuliĹł ĹŤkyje. Gal geriau visiems auginti grĹŤdus?“ – liĹŤdnai svarstÄ— BirŞų rajono pieno gamintojas Petras AukĹĄtikalnis.

paaiĹĄkÄ—jo, kad tokios jautienos pH nepalankus – mÄ—sa yra didesnio ĹĄarmingumo. Taip atsitinka dÄ—l gyvuliĹł agresyvumo, jĹł patiriamo streso“, – prastÄ… ĹžiniÄ… augintojams praneĹĄÄ— E.MackeviÄ?ius.

5òTVAROSĂşMUSULMONIĂ&#x;KÄ‚ +øPLUKDYTIUò!TLANTO Ă&#x;ALIÄ‚RINKAS iĹĄveĹžta 2007 m. Pernai eksportuota per 101 tĹŤkst. verĹĄeliĹł. „PrieĹĄ metus 100 kg jautÄŻ augintojas parduodavo uĹž 1 159 Lt, o dabar parduoda uĹž 887 Lt. Per metus gyvuliĹł supirkimo kaina krito ketvirtadaliu. Atitinkamai sumaŞėjo ir verĹĄeliĹł supirkimo kaina – nuo 8–9 Lt iki 5–6 Lt uĹž kilogramÄ…. SumaŞėjo ir pieno Ĺžaliavos supirkimo kainos. Tad ar ĹŤkininkai norÄ—s auginti gyvulius, juolab plÄ—sti ĹŤkius?“ – klausÄ— J.Sviderskis. Lietuvoje uĹžauginama maĹždaug dvigubai daugiau galvijĹł, nei jĹł reikÄ—tĹł vidaus rinkai. Daugiausia auginama pieniniĹł veisliĹł galvijĹł ar miĹĄrĹŤnĹł. Apie 70 proc. tokios galvijienos buvo eksportuojama ÄŻ RusijÄ…. TaÄ?iau pernai vasarÄ… ĹĄiai ĹĄaliai 3 mÄ—nesiams sustabdĹžius lietuviĹĄkos jautienos importÄ…, mĹŤsĹł perdirbÄ—jai, taip pat ir verĹĄeliĹł supirkÄ—jai beveik treÄ?daliu sumaĹžino gyvuliĹł supirkimo kainas. „UĹž verĹĄelÄŻ gauname tik 400 Lt! Auginti jÄŻ taip pat neapsimoka, nes ir uĹž didesnÄŻ galvijÄ… moka neadekvaÄ?iÄ… kainÄ…, vÄ—l maĹžina ir pieno kainas. Apskritai vis daĹžniau kyla klausimas, ar verta kasdien be poil-

2YTOJ

0ORYT

$IENø +14 +19°

$IENø +17 +22°

$IENø +14 +19°

.AKTú +4 +9°

.AKTú +5 +10°

.AKTú +6 +11°

ĂžE=J@EAJOQĂ&#x;EHOEGE j H=ELOJEÄ‚KĂ&#x;=HEAOLEAPQKOAjEGE jH=ELOJEÄ‚ +'QNĂ&#x;EÄ‚JANEFKFA>QORÄ€OE=Qj j H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO )=ò=EPEGÄ€PEJ=G=@HEOPEGJ=GPĂş C=HEREAPKIEOL=HUJKPE>QOj H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO ĂžR 2AHUGÄ‚@EAJ=>QOĂ&#x;EHP=CN=òECEA@N= )=ò=EPEGÄ€PEJ=G=@HEOĂ&#x;EHOEGE jH=ELOJEÄ‚ 'QNĂ&#x;EÄ‚JANEFKFARUN=QO j H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQI= ,ENI=@EAJĂş>QO@A>AOQKP=REAPKIEOJQI=PKI=OJAOI=NGQOHEAPQOOQLANGÄ„JEF=

orai.lt, VL inf.

Pasak Lietuvos mÄ—sos perdirbÄ—jĹł asociacijos direktoriaus Egidijaus MackeviÄ?iaus, pernykĹĄtis jautienos eksportas, palyginti su 2012 m., susitraukÄ— perpus – nuo 200 mln. Lt iki 100 mln. Lt. „Kol tris mÄ—nesius negalÄ—jome jautienos eksportuoti ÄŻ RusijÄ…, mÄ—sÄ… pradÄ—jo veĹžti iĹĄ PietĹł Amerikos. Argentinoje, Brazilijoje jÄ… pigiau pagaminti, tad mums konkuruoti ir susigrÄ…Ĺžinti rinkas sunku. ÄŽ RusijÄ… negalima iĹĄveĹžti ir kiaulienos. NetekÄ™ eksporto rinkĹł, gamintojai netenka ir pelno, nes vietos rinkoje rentabilumas siekia vos 1–2 proc. O vidaus rinkoje vartojimas nedidÄ—ja. Be to, treÄ?dalis vartotojĹł mÄ—sÄ… perka turguje, kur daugiausia lenkiĹĄkos produkcijos“, – aiĹĄkino mÄ—sos perdirbÄ—jams atstovaujanÄ?ios organizacijos vadovas. EksportÄ… ÄŻ RusijÄ… daĹžnai perkoĹĄia ÄŻvairĹŤs politiniai vÄ—jai, negailestingai smogiantys gamybininkams. TodÄ—l sudÄ—ti visus kiauĹĄinius ÄŻ vienÄ… eksporto pintinÄ™ perdÄ—m pavojinga. TaÄ?iau kai kurioms alternatyvioms rinkoms uĹžtvaras stato valdĹžia. „Negalime eksportuoti galvijienos ÄŻ musulmoniĹĄkas ĹĄalis – Saudo ArabijÄ…, OmanÄ… ir kitas, nes jos perka tik pagal jĹł tradicijas paskerstĹł gyvuliĹł mÄ—sÄ…. O taip skersti mums draudĹžia GyvĹŤnĹł gerovÄ—s ÄŻstatymo nuostatos. Kol jos nebus pakeistos, neturÄ—sime net teorinÄ—s galimybÄ—s eksportuoti ÄŻ ĹĄias ĹĄalis“, – pareiĹĄkÄ— E.MackeviÄ?ius. VakarieÄ?iams neÄŻsiĹŤlysi pieniniĹł galvijĹł mÄ—sos – jie daugiau vartoja mÄ—siniĹł galvijĹł mÄ—sÄ…. Lietuvos mÄ—sos perdirbÄ—jĹł asociacijos direktorius pabrėŞė, kad paaiĹĄkÄ—jo dar viena prieĹžastis, kodÄ—l vakarieÄ?iai atmeta lietuviĹĄkÄ… jautienÄ…. „IĹĄtyrus

Tiek mÄ—sos gamintojai, tiek mÄ—sos rinkos ekspertai skeptiĹĄkai vertina galimybes mÄ—sos produktus plukdy-

kai parduoda verĹĄelius, kuriĹł dabar daug iĹĄgabenama ÄŻ OlandijÄ…, BelgijÄ…. „Kai augintojai negauna geros kainos uĹž suaugusius galvijus, verĹĄeliĹł eksportas – tam tikra alternatyva ĹŤkininkams. Juk mĹŤsĹł ĹĄalyje galvijĹł supirkimo kainos yra maĹžiausios ES. Tiesa, kai iĹĄ Lietuvos daug galvijĹł buvo iĹĄveĹžama ÄŻ TurkijÄ…, kainomis buvome aplenkÄ™ 7 valstybes. TaÄ?iau Turkijos rinka greitai uĹžsidarÄ—. Geriausia bĹŤtĹł, kad perdirbÄ—jai ir augintojai bendradarbiautĹł ir sutartĹł, kiek ir ko auginti“, – samprotavo ĹžemÄ—s ĹŤkio produkcijos rinkĹł ekspertas. Pasak A.GabĹĄio, verĹĄeliĹł eksportÄ… ÄŻ Vakarus galima bĹŤtĹł pristabdyti ir sukurti didesnÄ™ pridÄ—tinÄ™ vertÄ™ savo ĹĄalyje. ÄŽ OlandijÄ…, BelgijÄ… iĹĄveĹžti maĹži verĹĄeliai atitinkamai penimi ir auginami vadinamajai baltai arba roĹžinei verĹĄienai gauti. Taip iĹĄaugintĹł verĹĄeliĹł mÄ—sa yra iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s ir skirta gurmanams. Ar mĹŤsĹł ĹŤkininkams tai – neÄŻkandamas verslas? „Tuos verĹĄelius galima bĹŤtĹł auginti ir Lietuvoje, tik netikima, kad mĹŤsĹł ĹŤkininkai iki skersti tinkamo svorio juos ĹĄers antriniais pieno bei kitais produktais ir tinkamai priĹžiĹŤrÄ—s“, – teigÄ— Lietuvos agrarinÄ—s ekonomikos instituto skyriaus vedÄ—jas. E.MackeviÄ?ius pabrėŞė, kad tokia kokybiĹĄka verĹĄiena gali sudominti ir amerikieÄ?ius. „Jeigu sutartume dÄ—l iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s verĹĄienos eksporto uĹž Atlanto, augintojams bĹŤtĹł proga daugiau uĹždirbti“, – aiĹĄkino Lietuvos mÄ—sos perdirbÄ—jĹł asociacijos vadovas. J.Sviderskis ÄŻsitikinÄ™s, kad mĹŤsĹł augintojai bĹŤtĹł pajÄ—gĹŤs gaminti iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s verĹĄienÄ…. „Jei moka auginti kolegos vakarieÄ?iai, iĹĄmoktume ir mes. Nemanau, kad tam reikia kokiĹł nors stebuklingĹł technologijĹł. AiĹĄku, reikÄ—tĹł didesniĹł kiekiĹł pro-

0ASAK,IETUVOSMÄ€SOSPERDIRBÄ€JÄ‚ASOCIACIJOSDIREKTORIAUS%GIDIJAUS-ACKEVIĂžIAUS PERNYKĂ&#x;TIS JAUTIENOSEKSPORTAS PALYGINTISUM SUSITRAUKÄ€PERPUSnNUOMLN,TIKIMLN,T ti uĹž Atlanto. „Gal rudenÄŻ ir turÄ—sime leidimÄ… eksportuoti ÄŻ JAV, taÄ?iau neaiĹĄku, kÄ… galÄ—tume toms rinkoms pasiĹŤlyti. AmerikieÄ?iĹł mÄ—sos pramonÄ— labai stipri, kainos maĹžesnÄ—s nei Europoje“, – svarstÄ— E.MackeviÄ?ius. Lietuvos agrarinÄ—s ekonomikos instituto ProduktĹł rinkotyros skyriaus vedÄ—jas Albertas GapĹĄys abejoja, ar mĹŤsĹł rinkoje esanti perteklinÄ— galvijiena atitiktĹł JAV gyventojĹł lĹŤkesÄ?ius. „Jiems reikia kokybiĹĄkos produkcijos, o tokios jie daug patys pagamina. Jei pirksime gerÄ… mÄ—sÄ…, gaminsime deĹĄras ir jas eksportuosime, savo vidaus problemĹł neiĹĄsprÄ™sime“, – sakÄ— rinkĹł tyrÄ—jas. Kol kas daug tikÄ—tis nereikÄ—tĹł ir iĹĄ plaÄ?ios Kinijos rinkos. Lietuva yra pradÄ—jusi procedĹŤras dÄ—l pieno ir kiaulienos eksporto. TaÄ?iau atitinkami sertifikatai nÄ—ra patvirtinti ir neaiĹĄku, kada kinai tai padarys. DÄ—l jautienos importo net nepradÄ—ta derÄ—tis, nes pagal kinĹł taisykles reikia pabaigti jau pradÄ—tas procedĹŤras.

ăKININKAMS NEĂşKANDAMASVERSLAS Pasak A.GabĹĄio, nereikÄ—tĹł stebÄ—tis, kad ĹŤkininkai supirkÄ—jams masiĹĄ-

dukcijos, kad bĹŤtĹł patrauklu eksportuoti. TaÄ?iau bÄ—da ta, kad Ĺžemdirbiai praradÄ™ pasitikÄ—jimÄ… partneriais“, – apgailestavo Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤkio bendroviĹł asociacijos direktorius.

)Ă&#x;SKIRTINÄ€VERĂ&#x;IENA LABAIBRANGI %DVARDAS -ICKEVIĂžIUS I=EOPK PA?DJKHKCEFKOIKGOHÄ‚@=GP=N=O 2ANĂ&#x;AHE=EGQNEAEĂ&#x;RAò=IEĂş+H=J@EFø%VN=AHĂş=QCEJ=IE>=HP=E=NNKòEJAEIÄ€O=E &EAPQNE>Ä„PE=PEPEJG=I=ELAJEIE=LEA LNK? L=Ă&#x;=NK PQNEOQ@=NUPELEAJKGEHIÄ€OI=EOPK IA@òE=CKORÄ€HE=QLNE@A@=I=GQGQNÄ„VÄ‚ EĂ&#x;GQPKGEÄ‚RANĂ&#x;AHEÄ‚=QCEJEIKO=REG=EJ=C=J=@E@AHÄ€ 1òP=P ENPKGE=RANĂ&#x;EAJ=UN=>N=JCE +H=J@EFKFAUN==LEA

RANĂ&#x;AHEÄ‚=QCEJEIKBANIÄ‚ ĂžEĂ&#x;=HEOG=OIAPEILKNPQKF=@=QCE=QG=ELLQOĂźIEHEFKJK RANĂ&#x;AHEÄ‚L=C=IEJ=@=QCE=QG=EL 

 PÄ„GOP PKJÄ‚ RANĂ&#x;EAJKO LEA LNK? FKOAGOLKNPQKF=I=ĂşGEP=O Ă&#x;=HEO *QK I KH=J@Ä‚>=HPKO RANĂ&#x;EAJKOC=IU>KOPA?DJKHKCEF= LH=ĂžE=QL=LHEPK&2 Ă˝E=OQOEGÄ„NQOE 2ANĂ&#x;AHEÄ‚=QCEJPKFÄ‚=OK?E=?EF=GQNE REAJEF==LEA 

=QCEJPKFÄ‚Ă&#x;AEIÄ‚ &2UN=@E@òE=QOE=RANĂ&#x;EAJKO C=IEJPKF=L=O=QHUFA


MBALANDòIODmNr. 32 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

3

!UKSINIOBOSO SUGRúòIMAS

-,AIVYSTEISMAMSGUODĀSIESøSBETURTIS VL archyvo, fotodiena.lt JQKPN=QGKO

e Atkelta iĹĄ 1 p. „Turiu naujĹł ambicingĹł tikslĹł, taÄ?iau kol kas norÄ—Ä?iau susilaikyti nuo platesniĹł komentarĹł. Kartu su „Tez Tour“ nueitÄ… keliÄ… laikau neÄŻkainojama vertybe ir esu tikras, kad ĹĄios kompanijos perspektyvos puikios“, – tada paslaptingai kalbÄ—jo M.Laivys. Netrukus jis fotografams pozavo ant lÄ—ktuvo trapo: mat Ä—mÄ— vadovauti turizmo paslaugas teikianÄ?iai bendrovei „Star Team Group“ bei antrinÄ—ms jos ÄŻmonÄ—ms „Star Holidays“ ir „Star1 Airlines“. SiĹŤlydamas maĹžesnes nei rinkos kainas, naujai sukurtas holdingas nuviliojo kelioniĹł mÄ—gÄ—jus nuo konkurentĹł, tarp kuriĹł buvo ir ankstesnÄ— M.Laivio darbovietÄ— – kompanija „Tez Tour“. Po metĹł dÄ—l nesumokÄ—tĹł mokesÄ?iĹł buvo areĹĄtuotas nuomotas lÄ—ktuvas, o bendrovÄ—ms iĹĄkeltos bankroto bylos. „Auksinis“ beturtis berniukas ĹĄiandien vÄ—l sukasi turizmo versle. Tik jo uĹžuomazgos – neva Kipre registruotose paslaptingose bendrovÄ—se. Pats M.Laivys apie grÄŻĹžimÄ… ÄŻ verslÄ… bei pradinÄŻ kapitalÄ… (bendrovÄ— nuomojasi du orlaivius) kalbÄ—ti nepanoro.

+LIENTAIPATYRÄ€Ă&#x;OKø Jau 2010-ĹłjĹł rugsÄ—jÄŻ poilsines keliones ar ĹĄiaip skrydĹžiĹł bilietus ÄŻsigijÄ™ asmenys Ä—mÄ— nerimauti, kad bendrovei „Star Team Group“ ir antrinÄ—ms jos ÄŻmonÄ—ms gresia bankrotas. M.Laivys ir jo pavaldiniai ramino, neva tai – konkurentĹł pramanai. Vis dÄ—lto mÄ—nesio pabaigoje skrydĹžiai buvo atĹĄaukti, Dubline dÄ—l nesumokÄ—tĹł mokesÄ?iĹł sulaikytas bendrovÄ—s „Star1 Airlines“ nuomotas lÄ—ktuvas. Spalio 1-Ä…jÄ…, praÄ—jus valandai po vidurnakÄ?io, vis dar abejojantiems klientams buvo oficialiai praneĹĄta: „UAB „Star Team Group“, neradusi papil-

domĹł galimybiĹł finansuoti savo valdomos ÄŻmonÄ—s UAB „Star1 Airlines“ veiklos ir atsiĹžvelgdama ÄŻ tai, kad UAB „Star1 Airlines“ neturi galimybÄ—s savo veikloje naudoti pagrindinÄ—s priemonÄ—s – Dubline sulaikyto orlaivio, priÄ—mÄ— sprendimÄ… kreiptis ÄŻ teismÄ… dÄ—l bankroto bylos iĹĄkÄ—limo UAB „Star1 Airlines“.“

-ILIJONINIAINUOSTOLIAI „Star Team Group“ bankroto administratorius KÄ™stutis Butkus nustatÄ—, kad ĹĄios pagrindinÄ—s bendrovÄ—s ÄŻsiskolinimai – 15,089 mln. litĹł. PanaĹĄiÄ… sumÄ… teko nuraĹĄyti, nes turto bendrovÄ— beveik neturÄ—jo – tik biuro ÄŻrangos ir debitoriniĹł skolĹł. IĹĄ ĹĄios sumos daugiausia, apie 10,2 mln. litĹł, bankrutavusi bendrovÄ— buvo skolinga antrinei savo ÄŻmonei, taip pat bankrutuojanÄ?iai oro bendrovei „Star1 Airlines“. Dar apie 1,5 mln. litĹł neteko partneriai iĹĄ Egipto, 0,5 mln. litĹł – iĹĄ Turkijos. UĹž neÄŻvykdytas keliones ÄŻ kreditoriĹł eilÄ™ stojo apie tĹŤkstantÄŻ kreditoriĹł, ir tik nedidelÄ— dalis atgavo pinigus iĹĄ draudimo. K.Butkaus teigimu, „Star1 Airlines“ bankrotÄ… lÄ—mÄ— nuostolinga „Star Holidays“ veikla. Tuo metu vyko didĹžiulis karas dÄ—l klientĹł tarp „Tez Tour“, „Novaturo“ ir „Star Holidays“, buvo dempinguojamos kainos. „Star Holidays“ nesugebÄ—jo suvaldyti nuostoliĹł.

+ARĂ&#x;TASISRUGPJÄ„TIS PraÄ—jusiĹł metĹł vasaros pabaigoje M.Laivys patyrÄ— skaudĹžius dviejĹł bankroto administratoriĹł dĹŤrius. Abu jie kreipÄ—si ÄŻ teismus ir praĹĄÄ—, kad bendroviĹł patirtus milijoninius nuostolius padengtĹł pats M.Laivys. RugpjĹŤÄ?io 26 d. Lietuvos apeliacinis teismas iĹĄ dalies patenkino ieĹĄkovo – bankrutavusios UAB „Star1

Airlines“ – apeliacinÄŻ skundÄ…, kuriuo buvo praĹĄoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimÄ… ir priteisti iĹĄ M.Laivio bendrovei padarytÄ… ĹžalÄ… – 10 116 404,49 lito. Pirmos instancijos teisme M.Laivys iĹĄsisuko – ieĹĄkinys buvo atmestas. Galima spÄ—ti, kad ĹĄÄŻkart M.Laivys suvokÄ— neiĹĄsisuksiÄ…s, mat teismo praĹĄÄ—, jei bus priteista atlyginti nuostolius, iĹĄieĹĄkomÄ… sumÄ… kiek galima sumaĹžinti. Atsakovas apeliavo kartu su sutuoktine turintis nekilnojamojo turto vos uĹž 203 tĹŤkst. litĹł, o neÄŻkeisto bankui – tik uĹž 34 tĹŤkst. litĹł. Be to, teigÄ— privalantis iĹĄlaikyti tris maĹžameÄ?ius vaikus. „Akivaizdu, kad priteisus visÄ… nuostoliĹł sumÄ… itin neigiamĹł ir nepriimtinai sunkiĹł pasekmiĹł patirs ne tik atsakovas, bet ir jo ĹĄeima (...) Teisingumo principas reikalauja paisyti ir kalto asmens interesĹł, t. y. kad jam liktĹł nors minimaliĹł socialiai ir ekonomiĹĄkai oraus gyvenimo perspektyvĹł, kad jam taikomos priemonÄ—s neÄŻstumtĹł jo ÄŻ ekonomiĹĄkai beviltiĹĄkÄ… situaciją“, – M.Laivio graudenimais patikÄ—jo teismas ir ieĹĄkinio sumÄ… sumaĹžino keturiskart – priteisÄ— jo paties vadovautai bankrutavusiai bendrovei „Star1 Airlines“ sumokÄ—ti 2,5 mln. litĹł. RugpjĹŤÄ?io 30-Ä…jÄ… Lietuvos apeliacinis teismas M.Laiviui praneĹĄÄ— dar vienÄ… nemaloniÄ… ĹžiniÄ… – atmetÄ— jo apeliacinÄŻ skundÄ… dÄ—l pirmos instancijos teismo sprendimo. Pastarasis buvo nusprendÄ™s, kad M.Laivys ir jo vadovauta

)Ă&#x;NAUJAIĂşTURIZMOVERSLøPUOLUSIO M.Laivio antstoliai PRIVALÄ€TÄ‚IĂ&#x;IEĂ&#x;KOTIBEVEIKMLNLITÄ‚ UAB „Star Team Group“ privalo solidariai atlyginti bendrovei „Star1 Airlines“ padarytÄ… beveik 472 tĹŤkst. litĹł ĹžalÄ…, o nuo bylos iĹĄkÄ—limo iki teismo sprendimo ÄŻvykdymo dienos turi mokÄ—ti dar ir 5–6 proc. metines palĹŤkanas. Ĺ i skola atsirado gana keistomis aplinkybÄ—mis. 2009 m. birĹželio 15 d. UAB „Star1 Airlines“ ir UAB „Star Team Group“ sudarÄ— administravimo ir konsultaciniĹł paslaugĹł teikimo sutartÄŻ, pagal kuriÄ… UAB „Star Team Group“ ÄŻsipareigojo teikti administravimo ir konsultavimo paslaugas. UAB „Star Team Group“ nuo 2009 m. liepos 31 d. iki 2010 m. spalio 29 d. iĹĄraĹĄytos PVM sÄ…skaitos faktĹŤros uĹž administravimo ir konsultavimo paslaugas

1òO 

bei banko sÄ…skaitos iĹĄraĹĄai patvirtino, kad uĹž suteiktas konsultavimo ir administravimo paslaugas „Star1 Airlines“ bendrovei „Star Team Group“ sumokÄ—jo 471 693,34 lito. TaÄ?iau tarp perimtĹł ÄŻmonÄ—s dokumentĹł bankroto administratorius nerado nÄ— vienos suteiktĹł paslaugĹł ataskaitos bei dokumentĹł, kurie patvirtintĹł, kad buvo suteiktos realios konsultavimo ir administravimo paslaugos. Taigi iĹĄ naujai ÄŻ turizmo verslÄ… puolusio M.Laivio antstoliai privalÄ—tĹł iĹĄieĹĄkoti beveik 3 mln. litĹł.

,YG&ENIKSASIĂ&#x;PELENÄ‚ „Pastarosiomis dienomis akis vis uĹžkliĹŤva uĹž straipsniĹł apie bankrutuojanÄ?ias kelioniĹł agentĹŤras ir besisteigianÄ?ias naujas. Apima nuoĹĄirdus pyktis: mes buvome tarp tĹł ĹĄeimĹł, kurios taip ir neatgavo pinigĹł iĹĄ bankrutavusios „Star Holidays“. NeĹžabotÄ… pyktÄŻ kelia tai, kad tie patys veidai dabar vÄ—l siĹŤlo keliones, tik jau nauju pavadinimu – „Go Planet Travel“, – vilnietÄ— Asta piktinasi, kad verslo nevykÄ—liai vÄ—l agituoja patiklius klientus. Asta nevisiĹĄkai teisi. KelioniĹł organizatoriui „Go Planet Travel“ vadovavo bent keli direktoriai, pastaruoju metu, RegistrĹł centro duomenimis, – Vidmantas Stonys. O ĹĄtai ĹĄios bendrovÄ—s „sesutÄ—s“ – atvykstamojo turizmo UAB „Go Baltic Travel“ – direktorius tikrai yra tas pats M.Laivys. Abi ĹĄios bendrovÄ—s turi dar vienÄ… „seserÄŻâ€œ – maĹžiau nei prieĹĄ metus veŞėjo paĹžymÄ—jimÄ… gavusiÄ… oro bendrovÄ™ „Grand Cru Airlines“, kuriai vadovauja bankrutavusios „Aurelos“ direktorius Valdas Barakauskas. „Grand Cru Airlines“ bendrovÄ— nuomoja du orlaivius. Oficialiai teigiama, kad nei M.Laivys, nei kiti Lietuvos turizmo versle Ĺžinomi asmenys nÄ—ra ĹĄiĹł

bendroviĹł savininkai. RegistrĹł centro duomenimis, vienintelÄ— abiejĹł turizmo bendroviĹł akcininkÄ— – Kipre registruota bendrovÄ— „Grand Go Group Ltd.“. Ji valdo ir 51 proc. „Grand Cru Airlines“ akcijĹł. Kiti 49 proc. priklauso taip pat Kipre registruotai bendrovei „Brenalan Investments Ltd.“. Neseniai skrydĹžius pristaÄ?iusios bendrovÄ—s „Grand Cru Airlines“ atstovai teigÄ—, kad „Grand Go Group Ltd.“ steigÄ—jas yra Chambis Charalambousas, turintis beveik 20 metĹł patirtÄŻ turizmo versle. Redakcija panĹŤdo suĹžinoti, kokios prieĹžastys paskatino ilgametÄ™ verslo patirtÄŻ turintÄŻ graikÄ… partneriais pasirinkti anksÄ?iau bankrutavusius Lietuvos verslininkus. IĹĄ Kipro atÄ—jo atsakymas – tokiĹł bendroviĹł Ä?ia nÄ—ra. Gal atsakymas klaidingas? TaÄ?iau ir visagalis internetas paĹžeria neigiamÄ… atsakymÄ…. Ch.Charalambouso taip pat nepavyksta aptikti. Kaip suprasti: vienas verslininkas prisikelia iĹĄ pelenĹł, kitas prasmenga skradĹžiai ĹžemÄ™? TikÄ—damiesi, kad ĹĄiÄ… mÄŻslÄ™ padÄ—s ÄŻminti pats M.Laivys, bandome jo ieĹĄkoti. O jis elgiasi panaĹĄiai, kaip ir prieĹĄ „Star Team Group“ bankrotÄ…, – ÄŻ nepaŞįstamus skambuÄ?ius neatsiliepia. Galiausiai neapsikentÄ™s ilgai ir nuobodĹžiai Ä?irĹĄkianÄ?io telefono, skambutÄŻ atmeta. „Verslas su Rusija sekasi normaliai“, – vos prisistaÄ?ius ir nespÄ—jus nieko paklausti, raportuoja M.Laivys ir iĹĄkart nuliĹŤdina, kad negali kalbÄ—ti, nes dalyvauja susitikime. TaÄ?iau paskiria laikÄ…, kada bĹŤtĹł galima jÄŻ pakalbinti. PaĹžadÄ—tu „laisvu“ laiku ir vÄ—liau atsakas vienas: arba auksinis berniukas telefonu neatsiliepia, arba pasigirsta trumpi pypsÄ—jimai. Gal pabĹŤgo, kad spausime prie sienos grÄ…Ĺžinti beveik 3 mln. litĹł skolÄ…?


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Šeštadienis

Trigubos Velykos primena Mindaugo Rojaus kelias į operą bendras religijos šaknis Neįtikėtina, bet šis jaunas vyras, šiandien Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) premjeroje dainuojantis Figaro partiją, tik studijuodamas Klaipėdos konservatorijoje įtikėjo, kad gali dainuoti. „Pats stebiuosi. Matyt, Dievulis mane už rankos vedė ir štai čia atvedė“, – paprastai paaiškino Mindaugas Rojus savo atsiradimą LNOBT ir nusijuokė, išduodamas gražų baritoną.

Paprastai katalikų ir stačiatikių Velykas skiria 13 dienų, o šiemet jos sutampa. Negana to, ir žydų Velykų – Pesach – savaitė šiemet švenčiama tuo pat metu. Iš tikrųjų tai – tik datų, skaičiuojamų pagal įvairias sistemas, sutapimas. Dvasininkai, suvokdami šias kalendorines peripetijas, nelinkę to sureikšminti, o eiliniam tikinčiajam ar tik prijaučiantiesiems dėl to smagu: juo didesnė, juo platesnė, gražesnė ši pavasario šventė!

Rūta Klišytė

11 p.

17 p.

Rūta Klišytė

Sodyba Neprašo ypatingo dėmesio

Pavasarį būstu rūpinasi ne tik paukščiai

Atšilus orams žmonės imasi statybų. Vieni renčia, kiti mūrija, nes visi nori gyventi patogiau ir šilčiau nei ankštuose butuose. Nijolė Baronienė

7 p.

Kiekvieną pavasarį tvarkantieji aplinką ir ieškantieji atsparių šalčiams, nereiklių ir gražių augalų suka galvas, ką rinktis. Juolab kad apsispręsti nelengva, nes pasiūla labai didelė. Rapolas Tamošiūnas

7 p.

Sveikata Bijai erkės – neik į mišką

Visur gerai, bet namie geriausia

Dar niekada neteko matyti tiek daug erkių, kaip šiemet. Rodos, jos skriste atskrenda, kibiomis kojytėmis prisitvirtina prie kūno ir bando įsisiurbti. Medikai teigia, kad jau kovo pradžioje užfiksuoti pirmieji erkių įsisiurbimo atvejai. Aušrinė Šėmienė

21 p.

Nuo sausio 1-osios Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) dirba chirurgas Algirdas Vasauskas. Ir vėl naujas daktaras Raseiniuose? Ne, ne naujas, o tik namo po daugelio metų grįžęs, gyvenimą bei darbą sostinėje į gimtąją pirkią iškeitęs. Nijolė Mitkevičienė

21 p.

Valstiečių laikraštis 2014 04 19  

Valstiečių laikraštis 2014 04 19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you