Page 1

MKOVOD Ă&#x;EĂ&#x;TADIENISm.R m)Ă&#x;EINATREĂžIADIENIAISIRĂ&#x;EĂ&#x;TADIENIAISm+AINA ,T

.UMOVÄ€PASKUTINESKELNES $Ä€LAFRIKINIOKIAULIÄ‚MAROKIAULESSKERSTIPRIVERSTIÄ„KININKAIIRKAIMO GYVENTOJAINETENKAPRAGYVENIMOĂ&#x;ALTINIOIRPAPILDOPAĂ&#x;ALPÄ‚GAVÄ€JÄ‚ GRETAS6ALDòIAòADÄ€JOPAPILDOMASKOMPENSACIJASKITOSRÄ„Ă&#x;IESGYVU LIAMSĂşSIGYTI TAĂžIAUTAMLÄ€Ă&#x;Ä‚KOLKASNERADO

6IDA4AVORIENĀ 6,òURNALISTĀ

6YRIAUSYBÄ€ UòSIBRĀòUSITIKSLøGAIVINTIGYVULININKYSTĂź PRALEIDòIAPROGøIMTISREALIÄ‚VEIKSMÄ‚ KAD2YTÄ‚IR0IETRYĂžIÄ‚,IETUVOS MAòIAUNAĂ&#x;IOSEòEMÄ€SEGANYTÄ‚SIGYVULIAI6IEĂ&#x;Ä€DAMAS!LYTUJE  PREMJERAS!LGIRDAS"UTKEVIĂžIUS PAREIĂ&#x;KÄ€ KADTIEMSGYVENTOJAMS  KURIEIĂ&#x;SKERDÄ€KIAULES SKIRTIPAPILDOMAILÄ€Ă&#x;Ä‚GALVIJAMSARPAUKĂ&#x;ĂžIAMSĂşSIGYTI NÄ€RAGALIMYBIÄ‚

,IKOSUòLUGDYTASIR APGAUTAS

alloverpress.eeJQKPN=QG=

Alytaus rajono ĹŤkininkas Jonas Murauskis, du deĹĄimtmeÄ?ius auginÄ™s kiaules, skyrÄ™s nemaĹžai lÄ—ĹĄĹł biologinÄ—s saugos reikalavimams ÄŻgyvendinti, ĹĄiemet liko be savo verslo ir pragyvenimo ĹĄaltinio. Dar metĹł pradĹžioje jo fermoje buvo 70 kiauliĹł, o pirmÄ…jÄ… kovo savaitÄ™ neliko nÄ— vienos. ĹŞkininkas skubÄ—jo sÄ…Ĺžiningai ÄŻgyvendinti veterinarijos specialistĹł nurodymÄ… iki kovo vidurio atsikratyti visĹł praŞōtingam maro virusui imliĹł gyvuliĹł, taÄ?iau liko apgautas. „Esu visiĹĄkai suĹžlugdytas ir dar apgautas. Ne valdininkai, o piemenys“, – apmaudo neslÄ—pÄ— alytiĹĄkis, staiga likÄ™s be darbo ir be pajamĹł. ĹŞkininkas piktinosi, kad valdininkai, iĹĄ pradĹžiĹł reikalavÄ™ kiaules iĹĄskersti iki kovo vidurio, dar mÄ—nesiui (iki balandĹžio 15 d.) pratÄ™sÄ— ĹĄi terminÄ…. „Jei bĹŤÄ?iau neskubÄ—jÄ™s ir dar mÄ—nesÄŻ paauginÄ™s parĹĄelius, nuostoliai bĹŤtĹł buvÄ™ nors kiek maĹžesni. Ar jie supranta, kad taip neatsakingai elgdamiesi ĹžaidĹžia ĹžmoniĹł likimais?“ – retoriĹĄkai klausÄ— J.Murauskis. Vyrui teko parduoti neuĹžaugusius parĹĄelius. „Likviduoti juos buvo ne taip paprasta. Juk valstybÄ— iĹĄ manÄ™s jĹł nepirko. O supirkÄ—jai naudojosi kiauliĹł augintojams nepalankia situacija ir maĹžino supirkimo kainas. Esu sulaukÄ™s anekdotiniĹł pasiĹŤlymĹłâ€œ, – sakÄ— nepavydÄ—tinoje situacijoje atsidĹŤrÄ™s ĹŤkininkas. *QGAHP=Ăş2L f

Ĺ iandien skaitykite: m6EISLYNOa+ALNÄ‚Ă&#x;UOkSAVININKAS )4ARNAUSKASSAKO KADGERAIIĂ&#x;AUK LÄ€TASĂ&#x;UOnNEKOKSKAIMOBLUSIUS  KURISVAMBRIJABEPRIEòASTIESIRBE TIKSLO*EI)RMANTOAUGINTINISPASAKÄ€ aAUk VADINASI TAIKAòKøREIĂ&#x;KIA

SODYBA, 7L f  m ĂšVAIRIOSE MUGÄ€SE IĂ&#x; AMATI NINKÄ‚ IR TAUTODAILININKÄ‚ ĂşSIGYTAIS SKONINGAISDAIKTAISGALIMAPAPUOĂ&#x; TIINTERJERøARSUKURTIKAIMIĂ&#x;KOSTI LIAUSSODYBø

SODYBA, 7L f m+LAUSIMÄ€LISARòINOTE KASYRA ,24VYRIAUSIOJIREòISIERÄ€0ERTELEVI ZIJøJOSNEMATOTE OJUKTELEVIZIJOJE Ă&#x;ISòMOGUSSUKASIBENEKASDIEN 0AREIGOSNEITINMOTERIĂ&#x;KOS NER VINGOS TAĂžIAU!STA%INIKYTÄ€TIKINA  KADTAInJOSVIRTUVÄ€ O,24JIATSI DAVUSIVISAĂ&#x;IRDIMI

Ĺ EĹ TADIENIS, 11L f m$AUGUMALIETUVIÄ‚òINO KADRIE BALAIKENKIASVEIKATAI TAĂžIAUVISTIEK MAITINASINESVEIKAI4ODÄ€LĂ&#x;IRDIESIR KRAUJAGYSLIÄ‚LIGOMISSERGANETTRIS KARTUSDAòNIAUNEIVAKARIEĂžIAI

+IEKLITÄ‚KAINUOSEUROĂ&#x;IUGòDESYS "IRUTĀóEMAITYTÄ€

tai patvirtinti, ĹžiĹŤrÄ—damas visiems ÄŻ akis“, – atsakydamas ÄŻ klausimÄ…, ar ,IETUVOSVALDòIATVIRTINA KAD  atsistatydins, jei 2015 metais LieLITøKEIĂžIANTEURU KAINOSKILSMI- tuva neÄŻsives euro, tuomet pareiĹĄkÄ— NIMALIAI TAĂžIAUaNESISTEMINIAIk A.ButkeviÄ?ius. EKSPERTAITUOABEJOJA Atrodo, ĹĄio paĹžado tesÄ—ti jam nereikÄ—s. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ posÄ—dĹžiavÄ™s Europos Parlamento (EP) Ekono!TSISTATYDINTINEREIKÄ€S mikos ir pinigĹł politikos komitetas Pamenate, kai sausio vidury- (ECON), nors ir apgailestaudamas, je ÄŻ PolitinÄ™ tarybÄ… susirinkÄ™ val- kad Lietuvos gyventojĹł nuomonÄ— danÄ?iosios koalicijos atstovai su- dÄ—l euro ÄŻvedimo, praÄ—jusiĹł metĹł tarÄ—, kad sieks ÄŻvesti eurÄ… nuo kitĹł apklausos duomenimis, vis dar yra metĹł, premjeras Algirdas Butkevi- neigiama, pravÄ—rÄ— mums galimybÄ—s Ä?ius paĹžadÄ—jo atsistatydinti, jei to nuo kitĹł metĹł ÄŻsivesti bendrÄ…jÄ… Eunepavyks padaryti? „Suprantama. ropos valiutÄ… duris. JokiĹł abejoniĹł negali bĹŤti, galiu *QGAHP=ĂşL f

36%)+!4!, 21L f 4REĂžIADIENĂş6,SUPRIEDAIS

ăGEJEJGÄ‚òEJEKO )KPANOL=O=QHEO 0Ä€REĂ&#x;GÄ€OĂ&#x;REAO=

alloverpress.ee JQKPN=QG=


2

MKOVODmNr. 24 (9352) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

.UMOVÄ€PASKUTINESKELNES e Atkelta iĹĄ 1 p.

ne maĹžiau kaip 12 mÄ—nesiĹł nuo paskutinio teigiamo atvejo“, – aiĹĄkino M.Masiulis. TaÄ?iau VMVT skyriaus vedÄ—jas pripaĹžino, kad gyventojai gali ilgesniam laikui pamirĹĄti kiauliĹł auginimÄ…. „Jei nebus daugiau uĹžfiksuota maro atvejĹł, po metĹł draudimas auginti gali bĹŤti atĹĄauktas. TaÄ?iau dar metus toje zonoje bus vykdoma grieĹžta veterinarinÄ— kontrolÄ—. Tad ÄŻ smulkius ĹŤkius kiaulÄ—s galÄ—s grÄŻĹžti maĹždaug po 2 metĹłâ€œ, – nieko gero neĹžadÄ—jo VMVT atstovas. Jei gyventojai ir ĹŤkininkai negalÄ—s ir kitÄ…met auginti kiauliĹł, jie tikÄ—tĹłsi kompensacijĹł ir uĹž kitus metus. TaÄ?iau valdininkai apie tai nekalba. Pasak M.Masiulio, pernai dÄ—l kompensacijĹł uĹž paskertas kiaules kreipÄ—si apie 800 apsauginÄ—s zonos gyventojĹł. Kompensacijos (nuo 160 iki 200 litĹł) iĹĄmokÄ—tos uĹž 2 400 kiauliĹł.

+OMPENSACIJOSNEGUODòIA UĹž paskerstas kiaules numatytos kompensacijos, taÄ?iau jos visiĹĄkai neguodĹžia Alytaus rajono ĹŤkininko. „ŽadÄ—jo, kad uĹž vienÄ… kiaulÄ™ skirs maĹžiausiai 200 litĹł, dabar suma sumaŞėjo iki 160 ar 165 litĹł. Bet dar neĹžinia, ar ir tiek gausime. Girdime, kad esÄ… lÄ—ĹĄĹł nÄ—ra, neĹžinia kada iĹĄmokÄ—s. Dabar aĹĄ jĹł ÄŻ kiemÄ… neÄŻsileisÄ?iau be dokumentĹł, kuriuose bĹŤtĹł labai konkreÄ?iai patvirtinta: kiek, kada ir kaip mokÄ—s kompensacijas“, – rėŞė J.Murauskis. Jis turÄ—tĹł gauti vienkartines iĹĄmokas uĹž 56 gyvulius. Anot ĹŤkininko, kompensacija neatlygins patirtĹł nuostoliĹł. „AĹĄ jiems 50 tĹŤkst. litĹł pasiĹŤlyÄ?iau, kad tik nesiĹŤlytĹł tĹł kompensacijĹł ir neverstĹł likviduoti kiauliĹłâ€œ, – sakÄ— alytiĹĄkis. Dabar J.Murauskis suka galvÄ…, kokios veiklos imtis. Jei bĹŤtĹł pasiĹŤlyta papildomĹł kompensacijĹł kitos rĹŤĹĄies gyvuliams ÄŻsigyti, apsisprÄ™sti bĹŤtĹł lengviau. TaÄ?iau ant ledo palikti ĹŤkininkai – niekam nÄ— motais. „Teks pradÄ—ti nuo nulio. Yra pastatai, galima dairytis kitĹł gyvuliĹł, taÄ?iau tam reikia nemaĹžai pinigĹł. Paskolos niekas neduos, nes neturiu ko uĹžstatyti. Auginau tik kiaules, nesiblaĹĄkiau, nes lakstant tarp karviĹł ir kiauliĹł nieko gero neiĹĄeitĹł ir jÄ—gĹł neuĹžtektĹł. Dabar iĹĄmuĹĄÄ— pagrindÄ… iĹĄ po kojĹłâ€œ, – atsiduso ĹŤkininkas. Pasak Alytaus rajono savivaldybÄ—s Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio skyriaus vedÄ—jo Stasio SupranaviÄ?iaus, ĹžmonÄ—ms bĹŤtĹł labai naudingos papildomos kompensacijos galvijams ar paukĹĄÄ?iams ÄŻsigyti. „Tie, kurie laikÄ— po vienÄ… du parĹĄelius, per daug nenukentÄ—s. Bet

4EKSPRAĂ&#x;YTIPAĂ&#x;ALPÄ‚

.UMATYTOSKOMPENSACIJOSUòPASKERSTASKIAULESĄKININKĂNEGUODòIA ALLOVERPRESSEEJQKPN=QG=

mĹł atlyginti uĹž paskerstas kiaules. „Kompensacijas skaiÄ?iuojame pagal praÄ—jusio mÄ—nesio kiauliĹł rinkos kainas. Dabar iĹĄeina 165 litai. IĹĄmokas gavÄ™ gyventojai ÄŻsipareigoja metus

+IAULIÄ‚NELIKS Dar pernai nustatytoje apsauginÄ—je zonoje (nuo ZarasĹł iki LazdijĹł), nuo pasienio su Baltarusija nu-

$Ä€LAFRIKINIOKIAULIÄ‚MAROKENĂžIAVISASĂ&#x;ALIESKIAULININKYSTÄ€SSEKTORIUS !NOTòEMÄ€SÄ„KIOMINISTRO6IGILIJAUS*UKNOS ,IETUVOSÄ„KIAIDÄ€LSUMAòĀJUSIÄ‚KIAULIENOSSUPIRKIMOKAINÄ‚JAUPATYRÄ€BEMAòMLNLITÄ‚NUOSTOLIÄ‚ vargas tiems, kas jĹł turÄ—jo daugiau“, – pasakojo jis. Anot S.SupranaviÄ?iaus, savivaldybÄ™ jau pasiekÄ— 170 praĹĄy-

Pilnatis. 3AULÞTEKA   LEIDòIASI 18.32.

nelaikyti kiauliĹł. O kaip bus toliau, niekas dabar negali pasakyti“, – aiĹĄkino Alytaus rajono savivaldybÄ—s atstovas.

Ĺ iandien

Rytoj

Poryt

$IENø +7 +12°

$IENø +7 +12°

$IENø +4 +9°

.AKTú +1 +6°

.AKTú +3 +8°

.AKTú +1 +6°

ĂžE=J@EAJI=òE=QHEOJQNEIORÄ€F=O>QOĂ&#x;EHP=jRUN=QOj H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQI= ,EAPEJEQKOAENLEAPNUPEJEQKOAN=FKJQKOAPAILAN=PÄ„N=C=HEGEHPEEGE H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO

/AGI=@EAJĂşHEAPQO>QOEJPAJOURAOJEOENHEO@=QCAHUFAN=FKJÄ‚ ,Ä„OLEAPEJEÄ‚ GNULĂžEÄ‚RE@QPEJEKOPELNQIKRÄ€F=O 0AILAN=PÄ„N=OAGI=@EAJEKJ=GPĂş>QOj H=ELOJE=EK@EAJøjj H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKOLEAPEJEQKOAN=FKJQKOAC=HEOQĂ&#x;EHPEEGE j H=ELOJEÄ‚

orai.lt, VL inf.

!R,IETUVOSVALDòIATURÄ€TÄ‚ATSIòVELGTIĂşVERSLININKÄ‚ INTERESUSIRSUĂ&#x;VELNINTIUòSIENIOPOLITIKø2USIJOSATòVILGIU 4OKĂşKLAUSIMøBUVOMEPATEIKĂźINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT Taip, antraip Lietuvos ekonomika PATIRSDIDELIÄ‚NUOSTOLIÄ‚ Taip, reikia palaikyti gerus SANTYKIUSSUKAIMYNAIS .E VALSTYBÄ€SSAUGUMASYRA SVARBIAUUòVERSLOINTERESUS .ETURIUNUOMONÄ€S

PROC PROC PROC PROC

tolusioje apie 10 kilometrĹł, kiaules auginti nedraudĹžiama, taÄ?iau augintojai privalo laikytis grieĹžtĹł biologinÄ—s saugos reikalavimĹł. Ĺ iemet sausio pabaigoje ĹĄernĹł mÄ—giniuose nustaÄ?ius afrikinio kiauliĹł maro uĹžkratÄ…, apsaugos zona buvo iĹĄplÄ—sta ir kai kur uĹždrausta auginti kiaules. Pasak ValstybinÄ—s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Skubios veiklos skyriaus vedÄ—jo Mariaus Masiulio, kiauliĹł neleidĹžiama auginti dalyje Alytaus rajono (AlovÄ—s, ButrimoniĹł, DaugĹł, NemunaiÄ?io, PivaĹĄiĹŤnĹł, Punios ir RaitininkĹł seniĹŤnijose), Ĺ alÄ?ininkĹł rajono (DieveniĹĄkiĹł, KalesninkĹł, Baltosios VokÄ—s ir JaĹĄiĹŤnĹł seniĹŤnijose) ir VarÄ—nos rajono (MatuizĹł, MerkinÄ—s ir VarÄ—nos seniĹŤnijose). ÄŽ ĹĄiÄ… zonÄ… patenka ir Alytaus miestas. VMVT atstovo teigimu, ĹĄioje zonoje suskaiÄ?iuojama beveik 11 tĹŤkst. kiauliĹł. Jas likviduoti privaloma iki balandĹžio 15 d. „Kol kas apribojimai nustatyti metams. Jei nustatomas afrikinio kiauliĹł maro uĹžkratas ĹĄernuose, tokios grieĹžtos priemonÄ—s taikomos

Lietuvos ĹŤkininkĹł sÄ…jungos Ignalinos rajono skyriaus vadovÄ— MarytÄ— LukaĹĄeviÄ?ienÄ— sakÄ—, kad dÄ—l pernai vykdytĹł prevenciniĹł afrikinio kiauliĹł maro priemoniĹł ne viena ĹĄeima prarado pajamas ir papildÄ— paĹĄalpĹł gavÄ—jĹł gretas. „Daug kas iĹĄpjovÄ— ne tik po vienÄ… kitÄ… savo reikmÄ—ms laikytÄ… parĹĄelÄŻ, bet ir bandas. Ne viena jauna ĹĄeima laikÄ— iki 10 parĹĄavedĹžiĹł, augino parĹĄelius ir taip uĹžsidirbdavo papildomĹł pajamĹł. KiauliĹł augintojai turÄ—jo maĹžai ĹžemÄ—s, tad dabar jiems teks praĹĄyti paĹĄalpĹłâ€œ, – sakÄ— ĹŤkininkÄ—, susirĹŤpinusi dÄ—l pasienio zonos gyventojus iĹĄtikusiĹł nesÄ—kmiĹł. M.LukaĹĄeviÄ?ienÄ— apgailestavo, kad valdĹžia neiĹĄnaudojo progos paskatinti kaimo gyventojus ÄŻsigyti kitĹł gyvuliĹł. „Juk galÄ—jo skirti papildomÄ… kompensacijÄ… ir paraginti pirkti avis, paukĹĄÄ?ius ar kt. Ar geriau paĹĄalpas mokÄ—ti?“ – svarstÄ— Ignalinos rajono ĹŤkininkÄ—. Moteris ÄŻsitikinusi, kad veterinarijos prievaizdai, kalbÄ—dami apie kiauliĹł augintojams keliamus grieĹžtus reikalavimus, perdÄ—m gÄ…sdino Ĺžmones. „AtrodÄ—, kad jokiu bĹŤdu bus neÄŻmanoma susitvarkyti – tik skersti kiaules. O dabar, kai veterinarijos specialistai vaĹžinÄ—ja po ĹŤkius ir tikrina, tai pasirodo, kad galima uĹžtikrinti tĹł biologinÄ—s saugos reikalavimĹł vykdymą“, – tvirtino M.LukaĹĄeviÄ?ienÄ—.

3KAIĂžIUOJANUOSTOLIUS DÄ—l afrikinio kiauliĹł maro kenÄ?ia visas ĹĄalies kiaulininkystÄ—s sektorius. Anot ĹžemÄ—s ĹŤkio ministro Vigilijaus Juknos, Lietuvos ĹŤkiai dÄ—l sumaŞėjusiĹł kiaulienos supirkimo kainĹł jau patyrÄ— bemaĹž 14 mln. litĹł nuostoliĹł. Lietuvos kiauliĹł augintojĹł asociacijos (LKAA) vadovas Algis Baravykas suskaiÄ?iavo, kad vasario pradĹžioje dÄ—l kiaulienos supirkimo kainĹł, kurios buvo iki maro protrĹŤkio ir po jo, skirtumo sektorius kas dienÄ… patirdavo apie 120 tĹŤkst. litĹł nuostoliĹł. „Kainos ir toliau krito, ir buvo pasiektas toks lygis, kad nuostoliĹł per dienÄ… bĹŤdavo iki 240 tĹŤkst. litĹł. PraeitÄ… savaitÄ™ kainos pradÄ—jo

augti, tad ir nuostoliai pradÄ—jo maŞėti“, – aiĹĄkino A.Baravykas. LKAA vadovas teigÄ—, kad apsauginÄ—je zonoje problemĹł dar daugiau. TaÄ?iau pabrėŞė, kad toje zonoje nÄ—ra daug intensyvios kiaulininkystÄ—s ĹŤkiĹł. „Čia daugiau smulkiĹł augintojĹł, kurie ir iki apribojimĹł ÄŻvedimo daugiausia kiauliĹł parduodavo vietos rinkoje. Dabar Ä?ia jĹł kaina labiausiai krito“, – sakÄ— jis. A.Baravykas ÄŻsitikinÄ™s, kad apribojimai apsauginÄ—je zonoje galios ne vienus metus. „IĹĄ ES ateina ĹžiniĹł, kad ji bus uĹždaryta iki 2018 m. TaÄ?iau nuostoliĹł kompensavimo tvarkoje tai nenumatyta. JauÄ?iama valdĹžios baimÄ—, kad tik nebĹŤtĹł litu kitu permokÄ—ta atlyginant netektÄŻ. Manau, kad valstybÄ— nesuklystĹł, jei skirtĹł papildomÄ… kompensacijÄ… kitos rĹŤĹĄies gyvuliams ÄŻsigyti. Tai atitiktĹł VyriausybÄ—s deklaruojamÄ… siekÄŻ padÄ—ti gyvulininkystÄ—s sektoriui“, – ÄŻsitikinÄ™s LKAA vadovas.

0ATVIRTINOPARAMø Pasak M.Masiulio, Europos Komisija priÄ—mÄ— sprendimÄ… skirti finansinÄ™ paramÄ… Lietuvai, Estijai, Latvijai ir Lenkijai kovai su afrikiniu kiauliĹł maru ir jo prevencijai 2014 m. Lietuva gali gauti beveik 2 mln. eurĹł (6,9 mln. litĹł). „NorÄ—dami gauti paramÄ… turime iĹĄleisti daugiau kaip 4,5 mln. eurĹł (apie 16 mln. litĹł) savo lÄ—ĹĄĹł. Tada mums bus kompensuojama nuo 30 proc. iki 50 proc. panaudotĹł lÄ—ĹĄĹłâ€œ, – skaiÄ?iavo VMVT skyriaus vedÄ—jas. EuropinÄ—mis lÄ—ĹĄomis bus remiamos visos Lietuvos numatytos priemonÄ—s: mÄ—giniĹł paÄ—mimas ir tyrimas, kiauliĹł skerdimo iĹĄlaidos, mobilios ĹĄernĹł naikinimo bei mÄ—giniĹł tyrimo ÄŻrangos, dezinfekavimo medĹžiagĹł ÄŻsigijimas ir kt. Tverti tvorÄ… pasienyje atsisakyta.

"RIUSELISPRISIDÄ€SPRIE KOMPENSACIJÄ‚ 2IMANTAS+RASUCKISĂłAIÄ€OÄ„GEK IEJEOPANEFKOĂłAIÄ€OÄ„GEKC=IU>KO ENI=EOPKLN=IKJÄ€O@AL=NP=IAJPK @ENAGPKNEQO

'KILAJO=?EFKO >QO OG=EĂžEQKF=IKO=POEòRAHCE=JPĂşGE=QHEÄ‚@U@Ăş NÄ„Ă&#x;ĂşGE=QHÄ€L=NĂ&#x;AHEOL=NĂ&#x;=RA@Ä€EN NEJGKOG=EJø &AEP=NGEIAL=OGAN@Ä€ CURQHĂşGQNEO@=NJA>QRKLNE=QCĂźO EGEL=N@=REIQENAEGE=IKORKNEKP=O OGENPQI=O>QO=PHUCEJ=I=OP=ELL=P ENJQRAòEIKEGEOGAN@UGHKO>AEOGAN@EIKOøJ=Q@KO 'E=QHEÄ‚OGAN@EIK GKILAJO=REIKPR=NG=L=J=Ă&#x;EĂşLANJUGĂ&#x;PĂź ,=PK>QHEJP=GKILAJO=?EFÄ‚ QòL=NĂ&#x;=RA@AO=LOG=EĂžE=REIKBKNIQHÄ€ /=RER=H@U>EÄ‚GKIEOEFKOREOGø ĂşRANPEJOEN=LOG=EĂžEQKOK*=?EKJ=HEJÄ€IKGÄ€FEIK=CAJPÄ„N=EĂ&#x;IKGÄ€OJQOP=PUPøOQIø !QNKLKO'KIEOEF=F=Q L=PRENPEJKG=@ LNK? GKILAJO=?EFÄ‚OQ@=NUOAQNKLEJÄ€L=N=I= + JQKOPKHE=IO@Ä€HGE=QHEAJKONEJGKO JQKOIQGEK=PHUCEJPEC=HE>Ä„PEOGENP=  LNK? AQNKLEJÄ€OL=N=IKO 0=ĂžE=Q @Ä€HPKOLNAJ@EI=O@=NJALNEEIP=O Ăš NEQOAHĂşGNAELE=IÄ€OG=@>Ä„PÄ‚=PHUCEJPKOENEĂ&#x;H=E@KORAEOHEJE=IOCURQHE=IOĂşOECUPE 'KHG=O@ANU>KO>AR=EOÄ€O !QNKLKO'KIEOEF=I=JKG=@ OGUNQOPKGEøL=N=Iø>Ä„PÄ‚EĂ&#x;GN=ELKI=NEJG=


MKOVODmNr. 24 (9352) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

+IEKLITÄ‚KAINUOS EUROĂ&#x;IUGòDESYS

3

Lietuvos banko atstovai tikina, kad euro zonos valstybių patirtis rodo, jog bendrosios Europos valiutos įvedimo poveikis ťalies kainų lygiui yra trumpalaikis – Lietuvoje pirmais mėnesiais kainos dėl to iťaugtų tik 0,2–0,3 procento, arba 20– 30 centų dabar iťleidŞiant 100 litų. Taip pat nurodoma, kad iki 2012 metų iť 17 valstybių, įsivedusių eurą, tik keturiose kainos augo daugiau nei vidutinis darbo uŞmokestis ir reali gyventojų perkamoji galia.

0RAKTINÄ€EKONOMIKA PAGAL!2UDĂş

!2UDYSa6ALDòIA TEIGIANTI KADDÄ€LEUROĂşVEDIMONIEKASNEPABRANGS Ă&#x;VEL fotodiena.lt nuotrauka NIAITARIANT PASAKOTIKDALĂşTIESOSk

e Atkelta iĹĄ 1 p. Tad premjeras suskubo pareikĹĄti, kad „Lietuva turi suaktyvinti vieĹĄinimo darbÄ…, teikiant visuomenei informacijÄ… apie tam tikrÄ… euro ÄŻvedimo tvarkÄ… ir privalumus bei kokios yra galimos grÄ—smÄ—s ir trĹŤkumai“, o neigiama visuomenÄ—s nuomonÄ— nebus kliĹŤtis.

+AINOSDRAMATIĂ&#x;KAINEKILS Ar gyventojĹł nerimas, kad ĹĄaliai ÄŻsivedant eurÄ… kainos kils, o jĹł gyvenimo lygis smuks, bent iĹĄ dalies pagrÄŻstas, teirautasi ekonomikos specialistĹł. „Poveikis kainĹł lygiui turÄ—tĹł bĹŤti, bet jis bus vienkartinis. Manau, kad ĹžmonÄ—s pervertina manydami, kad kainos ÄŻvedant eurÄ… iĹĄaugs nesuvokia-

nesio iĹĄlaidos padidÄ—s 6 litais. Statistiniai duomenys rodo, kad vidutinis mÄ—nesinis atlyginimas, ÄŻvedus eurÄ…, SlovÄ—nijoje padidÄ—jo 1,1 proc., Airijoje 1,4 proc., Suomijoje 2,6 proc.“, – tÄ™sia SocialdemokratĹł sÄ…jungos narys ir ekonomistas Jonas Valatka. Pasak jo, ÄŻvedus eurÄ…, valdĹžia, kad ir kokia ji bĹŤtĹł, privalÄ—s kelti biudĹžetininkams atlyginimus, nes jie labai ryĹĄkiai skirsis nuo kitĹł ES ĹĄaliĹł. Privataus sektoriaus darbdaviai, J. Valatkos teigimu, irgi aiĹĄkiai pamatys, kad jĹł mokami atlyginimai eurais dramatiĹĄkai atsilieka nuo ES vidurkio. „Palyginimas skatins didinti atlyginimus“, – prognozuoja jis, tarsi uĹžmirĹĄÄ™s, kokie debatai vyksta kas kartÄ…, kai uĹžsimenama, kad reikia didinti MMA.

%UROEFEKTASSUVEIKÄ€ „Eurostat“ ekspertai teigia, kad beveik neÄŻmanoma tiksliai apskaiÄ?iuoti valiutos pakeitimo ÄŻtakos prekiĹł krepĹĄelio kainai, ir nesiryĹžta sieti euro ÄŻvedimo su kainĹł au-

Vis dÄ—lto ne be reikalo juokaujama, kad kalbant apie ekonomikÄ… 2+2 niekada nebĹŤna lygu 4-iems. PrieĹžasÄ?iĹł nerimauti yra, sako NepriklausomybÄ—s Akto signataras, Referendumo dÄ—l lito iĹĄsaugojimo iniciatyvinÄ—s grupÄ—s narys Audrius Rudys. Jei taip, kas nutylima? „VienkartinÄ— infliacija nedidelÄ—, ir dÄ—l apvalinimo kainos tikrai keisis nedaug. ValstybÄ— Ĺžada, kad tam tikrÄ… laikotarpÄŻ matysime abi kainas, tiek laiko jos ir iĹĄliks tokios – suapvalintos. TaÄ?iau maĹžmeniniame tinkle daĹžniausiai nustatomos Ĺžmogui psichologiĹĄkai priimtinos kainos. Sakykime, 4,99 o ne 5, todÄ—l manau, kad vÄ—liau maĹžmenininkai kainas apvalins iki panaĹĄiĹł psichologiniĹł ribĹł. PavyzdĹžiui, iĹĄ 4,73 euro suapvalinus ilgainiui padarys 4,99. Juk galima pakeisti pavadinimÄ…, o tada nustatyti kokiÄ… nori kainÄ…, – aiĹĄkina vienas ryĹĄkiausiĹł SÄ…jĹŤdĹžio laikĹł ekonomistĹł. – Tarkime, kas nors kainuoja 4,99 lito. Kiek tai bus eurais? Dalijame iĹĄ 3,4528 ir gauname 1,4452. NatĹŤralus Ĺžingsnis – apvaliname iki 1,45. Galime sakyti, kad tai ta pati kaina. Bet jei padÄ—tis rinkoje netrukdys, po kurio laiko iĹĄ 1,45 pasidarys, pavyzdĹžiui, 1,49. Kitas Ĺžingsnis – jeigu anksÄ?iau buvo beveik 5 litai, kodÄ—l dabar negali bĹŤti beveik 2 eurai? Ir kaina jau bus 1,99 (o tai jau 6,87 lito – red. past.) euro. Kiek kitaip, pasak A.RudĹžio, viskas klostysis paslaugĹł sferoje. Jis mano, kad batsiuviĹł, taksistĹł, kirpÄ—jĹł paslaugĹł kainos augs gerokai daugiau. „Neseniai neĹĄiau batus remontuoti. Man sako: „Lopas ten, lopas ten, 12 litĹł.“ Kai nÄ—ra fiksuotĹł kainĹł, kyla natĹŤralus noras apvalinti, ir, Ĺžinoma, ÄŻ didesnÄ™ pusÄ™, – sako A. Rudys ir pateikia dar vienÄ… pavyzdÄŻ. – Neseniai vaĹžiavau taksi, taksometras parodÄ—,

1òO  

kompensuotĹł padidÄ—jusias jĹł iĹĄlaidas kitose srityse. Juk pas batsiuvius vaikĹĄto tie, kuriems nusipirkti naujus batus sudÄ—tinga, o kaip tik jĹł galimybÄ—s dar labiau sumaŞės, nes net uĹž suvartotÄ… energijÄ… teks mokÄ—ti keliais centais daugiau“, – aiĹĄkina A.Rudys. Tiesa, jis pastebi, kad gali bĹŤti ir laimÄ—jusiĹł – pavyzdĹžiui, padavÄ—jams arbatpinigiai bus paliekami didesnÄ—s vertÄ—s kupiĹŤromis arba monetomis. Dar viena prieĹžastis, dÄ—l kurios mĹŤsĹł iĹĄlaidos eurais bus didesnÄ—s negu litais, – mĹŤsĹł paÄ?iĹł nuostatos bei tradicijos. „Tarkime, gimtadienio proga neĹĄate 100 litĹł dovanÄ…. Ĺ iÄ… sumÄ… verÄ?iame eurais, bet negi kas nors neĹĄ dovanĹł 28 eurus 96 centus? Niekaip. Ilgainiui net ir 30 eurĹł nelabai neĹĄ. NegraĹžiai atrodo, kai vienas popieriukas 20, o kitas 10. Tai dÄ—s ÄŻ vokÄ… du po 20. Na, 50 eurĹł iĹĄ pradĹžiĹł nedÄ—s, bet pamaĹžu natĹŤraliai eis prie to. O

Reklamos ÄŒIA neiĹĄjungsi mai ir viskas taps neÄŻperkama. Kainos gali ĹĄiek tiek pakilti, bet ne dramatiĹĄkai“, – skuba malĹĄinti nerimÄ… banko „Finasta“ vyriausioji ekonomistÄ— RĹŤta MedaiskytÄ—. Ji primena, jog su prekybininkais siekiama susitarti, kad kainĹł augimas nebĹŤtĹł perkeltas ant vartotojĹł peÄ?iĹł. „Ďvedant eurÄ…, pradedant SlovÄ—nija 2007 metais ir baigiant Latvija 2014-aisiais, statistinis prekiĹł ir paslaugĹł krepĹĄelis pabrango 0,2–0,3 procento. Jeigu laikysime, kad mÄ—nesinis krepĹĄelis lygus 2 000 litĹł, mÄ—-

gimu. Vis dÄ—lto jie pripaŞįsta, kad kai kuriĹł produktĹł grupiĹł kainas vadinamasis euro efektas paveikÄ—. PavyzdĹžiui, Kipre labiau negu dÄ—l paprasto suapvalinimo augo kainos restoranĹł, sveikatos, groĹžio salonĹł paslaugĹł sektoriuose, Maltoje – telekomunikacijos, kitose ĹĄalyse ĹŤgtelÄ—jo drabuĹžiĹł, kai kuriĹł paslaugĹł kainos. Gal ne duonos ir pieno, bet kai kuriĹł prekiĹł kainos ĹĄiek tiek augo net „dÄ—l patogumo ir paprastumo“. PripaŞįstama, kad, pavyzdĹžiui, jei N prekÄ—s kaina perskaiÄ?iavus eurais yra 1, 9555, ji greitai buvo suapvalinta ÄŻ 2.

kad turÄ—Ä?iau mokÄ—ti 24 litus 42 centus, bet taksistas paÄ—mÄ— tik 24 litus. TaÄ?iau litas tris su puse karto pigesnis negu euras, ir taksistui padaryti 42 euro centĹł (1,6 lito) nuolaidÄ… jau bus brangu. Vadinasi, jis apvalins ÄŻ didesnÄ™ pusÄ™, o vaĹžiuoti taksi bus brangiau.“ PaĹĄnekovas teigia, kad neteisinga manyti, jog kirpÄ—jai, batsiuviai ar padavÄ—jai dÄ—l to turÄ—s galimybÄ™ padidinti savo pajamas ar bent kompensuoti praradimus. „Gali atsitikti taip, kad dÄ—l padidÄ—jusiĹł kitĹł iĹĄlaidĹł ĹžmonÄ—s pas batsiuvÄŻ ar kirpÄ—jÄ… ateis reÄ?iau. Jeigu sumaŞėja klientĹł srautas, pajamos gali nepadidÄ—ti tiek, kad

Ä?iau pasakyti, ar Ĺžmogui, gyvenanÄ?iam iĹĄ minimalaus ar kiek didesnio atlyginimo, kuriam dabar jo ĹĄiaip taip uĹžtenka, tĹł pinigĹł pakaks po dvejĹł metĹł ir kiek paslaugĹł jis galÄ—s uĹž juos nusipirkti, – sako A.Rudys. – TaÄ?iau tĹł, kurie dabar aktyviau naudojasi ÄŻvairiomis paslaugomis, gali leisti sau nueiti ÄŻ vieĹĄojo maitinimo ÄŻstaigÄ… pasÄ—dÄ—ti ar pasilinksminti, galimybÄ—s, manau, ĹĄiek tiek sumaŞės. Kiek – nesiimu sprÄ™sti, bet paslaugĹł sferoje kainos padidÄ—s tikrai ne 0,2–0,3 proc. DrÄ…siai galime dÄ—ti keletÄ… procentĹł.“ „Vadinasi, valdĹžia, teigianti, kad dÄ—l euro ÄŻvedimo niekas nepabrangs, ĹĄvelniai tariant, pasako tik dalÄŻ tiesos?“ – klausiame A.RudĹžio. „AĹĄ sakyÄ?iau kitaip: jĹł analizÄ— nÄ—ra tiksli. Jeigu valdĹžios atstovai ÄŻsitikinÄ™ tuo, kÄ… sako, vadinasi, tokie jie ir „mokslininkai“. O jeigu Ĺžino ir tyÄ?ia nesako, tada meluoja“, – atsako jis ir priduria, kad vienintelis kompensavimo mechanizmas, kurÄŻ ir Ĺžada Vy-

DÄ—l reklamos „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄtyje“ kreipkitÄ—s: el.pastas reklama@valstietis.lt, tel. 8 685 69 496.

dar reikia gÄ—liĹł nusineĹĄti, kaip ÄŻprasta... Vadinasi, net aplankyti draugus, pasveikinti su gimtadieniu bus gerokai brangiau“, – skaiÄ?iuoja A.Rudys.

.UKENTÄ€SSKURDESNIEJI PapraĹĄytas prognozuoti, kiek per metus ar dvejus galÄ—tĹł padidÄ—ti standartinio prekiĹł ir paslaugĹł krepĹĄelio kaina, A.Rudys aiĹĄkino, kad jai ÄŻtakos gali turÄ—ti daugybÄ— veiksniĹł, tarp jĹł – ir politinÄ— padÄ—tis, todÄ—l skaiÄ?iuojant reikÄ—tĹł ÄŻ tai atsiĹžvelgti, kitaip prognozÄ— nebĹŤtĹł tiksli. „AritmetiĹĄkai galima suskaiÄ?iuoti, bet tai nebus tikslu. TodÄ—l negalÄ—-

riausybÄ—, – perskaiÄ?iuojant atlyginimus „valdiĹĄkose“ ÄŻstaigose ir ÄŻmonÄ—se bus apvalinama ÄŻ didesnÄ™ pusÄ™. O privaÄ?iame bus kaip bus. „Jeigu valstybÄ— labai norÄ—tĹł, privaÄ?iam sektoriui galÄ—tĹł pasiĹŤlyti: jeigu jĹŤs (nepadidinsite atlyginimĹł – red. past.), pelno mokestÄŻ mes padidiname 2–3 procentiniais punktais. TodÄ—l jĹŤs, verslininkai, pasistenkite, kad mums ĹĄito nereikÄ—tĹł ÄŻgyvendinti. Bet aĹĄ manau, kad mĹŤsĹł VyriausybÄ— yra tokia mÄ—mÄ— ekonomikos valdymo prasme, kad net ĹĄito nesugebÄ—s. Net pagÄ…sdinti nesugebÄ—s“, – sako NepriklausomybÄ—s Akto signataras.


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Šeštadienis

Kipras, arba kaip žiema virsta vasara

Vyriausioji režisierė nebijo eterio bangų

Rojus jaukiame Viduržemio jūros glėbyje, sala, kurioje pasilepinti kaitria saule ir pasimėgauti užburiančiais kraštovaizdžiais galima ištisus metus... Tai – Kipras.

Klausimėlis: ar žinote, kas yra LRT vyriausioji režisierė? Per televiziją jos nematote, o juk televizijoje šis žmogus sukasi bene kasdien. Pareigos ne itin moteriškos, nervingos, tačiau Asta Einikytė tikina, kad tai – jos virtuvė, o LRT ji atsidavusi visa širdimi.

Audrius Bareišis

Rūta Klišytė

11 p.

19 p.

Sodyba Iš lietuviško kiemo į platų pasaulį

Veislyno „Kalnų šuo“ savininkas Irmantas Tarnauskas sako, kad gerai išauklėtas šuo – ne koks kaimo blusius, kuris vambrija be priežasties ir be tikslo. Jei Irmanto augintinis pasakė „au“, vadinasi, tai kažką reiškia.

Kaimiškų akcentų apsuptyje Įvairiose mugėse iš amatininkų ir tautodailininkų įsigytais skoningais daiktais galima papuošti interjerą ar sukurti kaimiško stiliaus sodybą.

Nijolė Mitkevičienė

Rapolas Tamošiūnas

7 p.

7 p.

Sveikata Ant kasdienio stalo – per daug riebalų

Kai nosyje ledonešis Dauguma lietuvių žino, kad riebalai kenkia sveikatai, tačiau vis tiek maitinasi nesveikai. Todėl širdies ir kraujagyslių ligomis serga net tris kartus dažniau nei vakariečiai.

Ankstyvas šių metų pavasaris džiugina ne visus – anksčiau sprogsta medžiai, kalasi žolės, tad jautrius žmones anksčiau ima kankinti šienligė, kurią sukelia ore sklandančios žiedadulkės. Gintarė Kaminskienė

Alė Sima

21 p.

21 p.

Valstiečių laikraštis 2013 03 22  

Valstiečių laikraštis 2013 03 22

Valstiečių laikraštis 2013 03 22  

Valstiečių laikraštis 2013 03 22

Advertisement