Page 1

MKOVOD TREĂžIADIENISm.R m)Ă&#x;EINATREĂžIADIENIAISIRĂ&#x;EĂ&#x;TADIENIAISm+AINA ,T

ăKININKÄ‚STATYBAS SUSTABDÄ€KLERKAI ĂłEMÄ€SÄ„KIOMINISTERIJAĂłÄƒ- NEPATEISINAMAIUòTĂźSĀúSTATYMOĂşGYVENDINAMOJOTEISÄ€SAKTOn+AIMOPLÄ€TROSòEMÄ€TVARKOSPROJEKTÄ‚RENGIMO TAISYKLIÄ‚nGIMDYMø+AIMEFAKTIĂ&#x;KAISUSTOJOVISIPROJEKTAVIMODARBAI

Ĺ iandien skaitykite:

6ALDAS+VEDARAS 6,òURNALISTAS

4APOTE Ä„KININKU IR KETINATE STATYTISSODYBø4URITEDVIIĂ&#x;EITISARBAPRADÄ€TISTATYTINELEGALIAI ARBALAUKTIIKINAUJOBULVIÄ‚ DERLIAUSĂłÄƒ-VALDININKAIa6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TĂşkPATIKINO KADIKI RUDENSTURÄ€TÄ‚BÄ„TIPATVIRTINTOS NAUJOS+AIMOPLÄ€TROSòEMÄ€TVARKOSPROJEKTÄ‚RENGIMOTAISYKLÄ€S PraÄ—jusiĹł metĹł birĹželÄŻ Seimui priÄ—mus TeritorijĹł planavimo ÄŻstatymo pataisas, kurios turÄ—jo palengvinti teritorijĹł planavimÄ… bei statybas, sklypĹł kaime projektavimo problemas Aplinkos ministerija perleido ŽŪM. Pastaroji turÄ—jo net ĹĄeĹĄis mÄ—nesius naujoms taisyklÄ—ms parengti, nes senosios nuo ĹĄiĹł metĹł pradĹžios negalioja. Baigiasi devintas mÄ—nuo, taÄ?iau kĹŤdikio gimimo dar nematyti.

0ATIRSNUOSTOLIÄ‚

2(BKPKIKJP=ò=O

KretingiĹĄkÄ— SnieguolÄ— RumbutienÄ— pernai tapo tÄ—vĹł dovanotĹł trijĹł hektarĹł savininke. FinansĹł apskaitos bendrovei vadovaujanti moteris prisipaĹžino, kad su vaikais nutarÄ— uĹžsiimti turizmo verslu. KlaipÄ—dos rajono StanÄ?iĹł kaime esantis sklypas – visai netoli kelio KlaipÄ—da–Palanga, strategiĹĄkai palankioje vietoje. TodÄ—l tikÄ—tina, kad sodyba nebus tuĹĄÄ?ia. „PraÄ—jusiĹł metĹł pabaigoje tvarkÄ—me sklypo dovanojimo dokumentus – reikÄ—jo jÄŻ atidalyti nuo bendro, kurÄŻ tÄ—vai nuomoja bendrovei. VÄ—liau registravau valstieÄ?iĹł ĹŤkÄŻ. Kol buvo tvarkomi dokumentai, artÄ—jo ir ĹĄventÄ—s – KalÄ—dos, Naujieji. Su architektu, kuris turÄ—s projektuoti sodybÄ…, sutarÄ—me, kad dokumentus dÄ—l sÄ…lygĹł patvirtinimo ÄŻ KlaipÄ—dos rajono savivaldybÄ™ neĹĄime jau ĹĄiais metais“, – S.RumbutienÄ— prisipaĹžino neĹžinojusi ir nesitikÄ—jusi, kad dÄ—l keliĹł savaiÄ?iĹł uĹždelsimo bus dideliĹł rĹŤpesÄ?iĹł. KlaipÄ—dos rajono savivaldybÄ—s administracijoje S.RumbutienÄ—s praĹĄymo pateikti ĹŤkininko sodybos statybos sÄ…lygas nepriÄ—mÄ—. Girdi, nuo metĹł pradĹžios pasikeitusi tvarka ir dabar ĹŤkininko sodybos formavimu rĹŤpinasi NacionalinÄ— ĹžemÄ—s tarnyba prie Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos (NĹ˝T). *QGAHP=Ăş2 p. f

m Lietuvoje yra beveik  MLN HA òEMÄ€S Ä„KIO PASKIRTIES òEMÄ€S  IĂ&#x; JÄ‚ DAUGIAU KAIP TÄ„KSTHAnVALSTYBINÄ€òEMÄ€S Ä„KIOPASKIRTIESòEMÄ€4ADNIEKO NUOSTABAUS KADNUMATOMIAPRIBOJIMAINORINTIESIEMSJøDIRBTI ARTÄ€JANTGEGUòĀS AJAI KELIAAISTRAS

ă+).).+Ä Ăł).)/3, 7 p. f m 3OJOS n VIENI IĂ&#x; SENIAUSIÄ‚ PASAULIO AUGALÄ‚ *Ä‚ YRA APIE RÄ„Ă&#x;IÄ‚IRDAUGYBÄ€VEISLIÄ‚,IETUVOJESOJOMIS KAIPVAISTINIAISAUGALAIS PRADÄ€TADOMÄ€TISM OJÄ‚ SELEKCIJAPRADÄ€TAM

ă+).).+Ä Ăł).)/3, 10 p. f m"UVUSIVERSLININKÄ€ ODABAR LAIMINGATRIJÄ‚VAIKÄ‚MAMA$AINA "OSASVIENOJEIĂ&#x;TELEVIZIJOSLAIDÄ‚ TEIGÄ€ KADGERAMAMAIRSÄ€KMÄ€S LYDIMAVERSLININKÄ€TÄ€RAMITAS4AĂžIAUAKIVAIZDU KADVISDAUGIAU MAMÄ‚IEĂ&#x;KOBÄ„DÄ‚UòSIDIRBTI

MOTERS PASAULIS, 13 p. f

1òO  

ĂžEĂ&#x;TADIENĂş6,SUPRIEDAIS Sodyba Ĺ eĹĄtadienis Sveikata

1òO  

1òO  


2

MKOVODmNr. 23 (9351) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

ăKININKÄ‚STATYBASSUSTABDÄ€KLERKAI e Atkelta iĹĄ 1 p. Moteris dokumentus nuneĹĄÄ— ÄŻ NĹ˝T KlaipÄ—dos rajono skyriĹł. Jo specialistai moterÄŻ apgręŞė atgalios: dokumentĹł nepriims, nes nepatvirtintos naujos ĹžemÄ—tvarkos projektĹł rengimo taisyklÄ—s. „Sako, lauk, kol ŽŪM patvirtins“, – prisiminÄ— S.RumbutienÄ—. Moteris laukti nenorÄ—jo – ministerijoje Ä—mÄ— teirautis. Jai liepÄ— laukti. „Jau pavasaris, o ĹĄis ypaÄ? ankstyvas. Laukas dar bendrovÄ—s suartas, reikÄ—tĹł sÄ—ti ĹžolÄ™. TaÄ?iau kaip tai daryti, jei neĹžinai, kur bus ÄŻvaĹžiavimas ÄŻ sodybÄ…, kur – pastatai, kur – miĹĄkas ir vaismedĹžiai?“ – sakÄ— S.RumbutienÄ—, ĹĄiandien negalinti pajudinti nÄ— pirĹĄto. Sklypo perimetrÄ… ji svajoja apsodinti eglÄ—mis ir puĹĄimis, bet vÄ—l neaiĹĄku, leis ar ne tai padaryti. Pagaliau ir medelius reikÄ—tĹł pavasarÄŻ sodinti. ĹŞkininkÄ— pripaŞįsta, kad dÄ—l valdininkĹł aplaidumo ji patiria nemaĹžai nuostoliĹł. „Jei Statybos ÄŻstatymas buvo keiÄ?iamas praÄ—jusiĹł metĹł viduryje, jie turÄ—jo visÄ… pusmetÄŻ naujam ÄŻstatymo ÄŻgyvendinamajam teisÄ—s aktui parengti. KÄ… jie darÄ— visÄ… ĹĄÄŻ laikÄ…?“ – S.RumbutienÄ— negalÄ—jo atsistebÄ—ti tokiu klerkĹł tingumu. KretingiĹĄkÄ— prisipaĹžino, kad jai buvo siĹŤlyta statybas pradÄ—ti nelegaliai, negavus leidimo. TaÄ?iau pabijojo vÄ—l ÄŻklimpti ÄŻ bÄ—dÄ…. S.RumbutienÄ—s ĹŤkininko sodybÄ… planuosiantis architektas Edmundas Petrauskas „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ sakÄ—, kad jo klientÄ— – ne vienintelÄ—, negalinti pradÄ—ti statybĹł. „AĹĄ pats Ĺžinau bent ĹĄeĹĄis– septynis atvejus ÄŻvairiuose rajonuose. Skirtumas tik tas, kad vienur dokumentĹł iĹĄ ĹŤkininkĹł nepriima, kituose NĹ˝T skyriuose priimti neatsisako, bet padeda ÄŻ stalÄ?ius – lauks, kol bus patvirtintos taisyklÄ—s“, – sakÄ— architektas. Jo manymu, visoje ĹĄalyje gali bĹŤti ne viena deĹĄimtis ĹŤkininkĹł, patyrusiĹł ĹĄiÄ… problemÄ….

ĂšVAIRIUOSERAJONOSE.Ăł4SKYRIÄ‚DARBUOTOJAIELGIASISKIRTINGAInVIENURIĂ&#x;Ä„KININKÄ‚DOKUMENTÄ‚NEPRIIMA KITURPRIIMTINEATSISAKO BETPADEDAĂşSTALĂžIUS alloverpress.ee nuotrauka

lusiÄ… problemÄ… ir pasiaiĹĄkinti, kodÄ—l ministerija iki ĹĄiol nÄ—ra parengusi projektavimo taisykliĹł, ĹžurnalistÄ… atĹĄaldÄ—: nÄ—ra jokios problemos! Paklaustas, kodÄ—l NĹ˝T darbuotojai nepriima dokumentĹł iĹĄ ĹŤkininkĹł, o iĹĄ kuriĹł ir priima, neduoda leidimo projektuoti, A.PetkeviÄ?ius teigÄ—, kad einama neteisingu keliu. „Reikia kreiptis ÄŻ savivaldybÄ—s administracijÄ…, ten dokumentus tvarko“, –

+RETINGIĂ&#x;KÄ€32UMBUTIENÄ€PRISIPAòINO KADJAI BUVOSIÄ„LYTASTATYBASPRADÄ€TINELEGALIAI NEGAVUSLEIDIMO4AĂžIAUJIPABIJOJOVÄ€LĂşKLIMPTIĂşBÄ€Dø Valdininkai klaidina ŽŪM Ĺ˝emÄ—s ir iĹĄtekliĹł politikos departamento direktorius Audrius PetkeviÄ?ius, kurio „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄtis“ ketino pasiteirauti apie naujai ki-

keliÄ… parodÄ— politikÄ… kaime formuojantis valdininkas. TiesÄ… sakant, ginÄ?ytis arba aiĹĄkinti kÄ… nors neapsivertÄ— lieĹžuvis – visgi valdininkas, virĹĄininkas... Kaip mÄ—gsta ne vienas aukĹĄto ran-

,EIDOĂşSIVESTIEURø Teigiama Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigĹł politikos komiteto („Econ“) ataskaita dÄ—l Lietuvos galimybÄ—s ÄŻsivesti eurÄ… leidĹžia pradÄ—ti bendrosios valiutos ÄŻvedimo procedĹŤras, teigÄ— Lietuvos premjeras. „Po ĹĄito ÄŻvertinimo Lietuva turi suaktyvinti vieĹĄinimo darbÄ…, teikiant visuomenei informacijÄ… apie euro ÄŻvedimo tam tikrÄ… tvarkÄ… ir privalumus bei galimas grÄ—smes ir trĹŤkumus. Po ĹĄio ÄŻvertinimo kaip tik galime pradÄ—ti ÄŻgyvendinti mĹŤsĹł priemoniĹł planÄ…, nes, kol nebuvo ĹĄio ÄŻvertinimo, mes vargu ar

galÄ—jome startuoti ir kalbÄ—ti plaÄ?iai, kÄ… reikÄ—tĹł Lietuvai padaryti, kad pasiruoĹĄtume sÄ—kmingam euro ÄŻvedimui 2015 metais“, – vakar interviu Lietuvos radijui sakÄ— Algirdas ButkeviÄ?ius. Pasak jo, neigiama visuomenÄ—s nuomonÄ— nesutrukdys ÄŻsivesti bendrosios Europos SÄ…jungos valiutos. „Econ“ vakar paskelbÄ— ataskaitÄ…, kurioje teigiamai ÄŻvertino Lietuvos pastangas ÄŻsivesti eurÄ…. Komiteto nariai paĹžymÄ—jo, kad ĹĄalies finansinÄ— sistema yra likvidi, o neveiksniĹł paskolĹł maŞėja. TaÄ?iau Komiteto nariai apgailestauja, kad daugiau nei

go valdininkas sakyti, nebĹŤtina viskÄ…, pavyzdĹžiui, Seimo priimtus ÄŻstatymus, Ĺžinoti.

Laukimo stadija NĹ˝T – tarpuvaldis, laukiama naujo vadovo. Laikinai direktoriaus pareigas einantis Vaidas Pakalka jau kiek laiko atostogauja, taigi tarnybos vairÄ… laiko vos kelias savaites Ä?ia dirbantis Evaldas ÄŒijauskas, neprastas ĹžemÄ—s ĹŤkio problemĹł Ĺžinovas, mat vadovavo ne vienai ministerijai pavaldĹžiai ÄŻstaigai. „JokiĹł problemĹł. IĹĄsiaiĹĄkinsiu, kodÄ—l stringa dokumentai“, – iĹĄgirdÄ™s naujienÄ…, kad ĹŤkininkai negali statytis sodybĹł, ir neketinantis iĹĄklausyti istorijos, jau iĹĄ anksto ĹžadÄ—jo valdininkas. VÄ—liau suabejojo paĹžadu: gal kretingiĹĄkÄ— neÄŻtraukta ÄŻ ĹŞkininkĹł ĹŤkiĹł registrÄ…? IĹĄgirdÄ™s teigiamÄ… atsakymÄ…, paĹžadÄ—jo aiĹĄkintis. IĹĄsiaiĹĄkino: „Taip, nÄ—ra patvirtintos taisyklÄ—s. Teks pusÄ— gyventojĹł nepritaria euro ÄŻvedimui. Pernai lapkritÄŻ, Eurobarometro duomenimis, uĹž bendrÄ…jÄ… Europos SÄ…jungos valiutÄ… pasisakÄ— 40 proc. Lietuvos gyventojĹł, prieĹĄ – 49 proc., o nuomonÄ—s ĹĄiuo klausimu neturÄ—jo 11 proc. ĹžmoniĹł. ES institucijos galutinÄŻ sprendimÄ… dÄ—l Lietuvos prisijungimo prie euro zonos nuo 2015 m. priims liepÄ…. Euro ĹĄalininkai teigia, kad jÄŻ ÄŻvedus sumaŞės skolinimosi kaĹĄtai, bus paskatintos investicijos ir Lietuva giliau integruosis ÄŻ ES struktĹŤras. Kritikai nuogÄ…stauja dÄ—l kainĹł augimo ir Lietuvos indÄ—lio ÄŻ finansinÄ—s pagalbos fondÄ…. BNS inf.

laukti.“ Tiesa, E.ÄŒijauskas nesÄ—dÄ—jo rankĹł sudÄ—jÄ™s, kaip ministerijos klerkai. NĹ˝T Ĺ˝emÄ—tvarkos skyriaus vedÄ—jo pavaduotoja Daiva MikalauskienÄ— netrukus „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄtÄŻâ€œ informavo, kad tarnyba skuba ĹŤkininkams ÄŻ pagalbÄ… – parengÄ— laikinÄ…sias taisykles, kaip tokiu atveju turÄ—tĹł elgtis tarnybos skyriai rajonuose. Pasak D.MikalauskienÄ—s, TeritorijĹł planavimo ÄŻstatymo naujoje redakcijoje nustatyta, kad specialiojo teritorijĹł planavimo dokumentai, kuriems priskiriami ir kaimo plÄ—tros ĹžemÄ—tvarkos projektai, pradedami rengti specialiojo teritorijĹł planavimo dokumentÄ… tvirtinanÄ?io subjekto sprendimu dÄ—l specialiojo teritorijĹł planavimo dokumento rengimo pradĹžios ir planavimo tikslĹł. Ĺ˝emÄ—tvarkos projektus tvirtina NĹ˝T vadovas ar jo ÄŻgaliotas teritorinio padalinio vadovas. „Kadangi detali tvarka, kuria vadovaujantis NĹ˝T specialistai galÄ—tĹł priimti minÄ—tus sprendimus, juos vieĹĄinti, taip pat nagrinÄ—ti ir atitinkamus sprendimus priimti gavus pasiĹŤlymus dÄ—l planavimo tikslĹł, ĹĄiame ÄŻstatyme neapraĹĄyta, o kolegialiĹł institucijĹł patvirtintos kaimo plÄ—tros ĹžemÄ—tvarkos rengimo taisyklÄ—s ĹĄiuo metu nÄ—ra patikslintos, parengÄ—me rekomendacijas, kurios artimiausiu metu bus pavieĹĄintos NĹ˝T teritoriniams padaliniams, kad kaimo plÄ—tros ĹžemÄ—tvarkos projektĹł rengimo procesas be trukdĹžiĹł judÄ—tĹł toliau“, – teigÄ— D.MikalauskienÄ—.

Statybos – tik rudeniop AtvirkĹĄÄ?iai nei A.PetkeviÄ?ius, jo pavaldinÄ— Ĺ˝emÄ—s tvarkymo ir administravimo skyriaus vedÄ—ja Laima KasparaviÄ?iĹŤtÄ— puikiai Ĺžino, kad Seimas dar praÄ—jusiÄ… vasarÄ… ĹŤkininkus ÄŻspÄ—jo, jog dÄ—l projektĹł teks kreiptis ne ÄŻ savivaldybiĹł administracijas, o ÄŻ NĹ˝T. Kita vertus, kaip galima neĹžinoti: bĹŤtent ĹĄiÄ… valdininkÄ™ ne kartÄ… telefonu atakavo kretingiĹĄkÄ— S.RumbutienÄ—, manydama, kad taip galÄ—s paskubinti ÄŻstatymo ÄŻgyvendinamojo teisÄ—s akto kĹŤrybos procesÄ…. „Jau esame parengÄ™ naujĹł taisykliĹł projektÄ…, laukiame pastabĹł, tada derinsime su teisininkais, Aplinkos ministerija“, – „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ sakÄ— L.KasparaviÄ?iĹŤtÄ— ir pridĹŤrÄ—, kad taisykliĹł dar teks palaukti. Kiek? Kai tik bus suderintos

ir ministrĹł pasiraĹĄytos, bet konkreÄ?ios datos valdininkÄ— teigÄ— negalinti pasakyti. „Rudeniop ĹŤkininkai jau tikrai galÄ—s pradÄ—ti statyti“, – tikino L.KasparaviÄ?iĹŤtÄ—. Paklausta, kodÄ—l taip ilgai nesugebÄ—ta parengti vieno iĹĄ svarbiausiĹł ĹŤkininkams ÄŻstatymo ÄŻgyvendinamojo teisÄ—s akto, paĹĄnekovÄ— tikino, kad ministerijoje bĹŤta svarbesniĹł darbĹł: „Ne vien tuo uĹžsiÄ—mÄ—me. TurÄ—jome daug kitĹł teisÄ—s aktĹł.“

Galima vadovautis ĂşSTATYMÄ‚VIRĂ&#x;ENYBÄ€S principu 6IGILIJUS*UKNA, òAIÄ€OÄ„GEKIEJEOPN=O

*=QF=0ANEPKNEFÄ‚LH=J=REIKĂşOP=PUIKNA@=G?EF=OQPAEGE=C=HEIU>Ăź NAJCPEG=EIKLHÄ€PNKOòAIÄ€PR=NGKO LNKFAGPQOG=ELEN=JGOĂžE=Q %Ă&#x;AOIÄ€O REOKOJQKOP=PKOOQOEFQOEKOOQPKGEKIEOG=EIKLHÄ€PNKOòAIÄ€PR=NGKOLNKFAGPKNAJCEIKLNK?A@Ä„NKIEOG=EL OLNAJ@EIK@Ä€HLNKFAGPKNAJCEIK LN=@òEKOENLH=J=REIKPEGOHÄ‚LNEÄ€IEIKLH=J=REIKOøHUCÄ‚EĂ&#x;@=REIK LNKFAGPK@ANEJEIKREAĂ&#x;EJEIKPEGNEJEIK=NPRENPEJEIKUN=JQOP=PUPKO JQK I O=QOEK @ C=HEKF=JĂžEKONA@=G?EFKO0ANEPKNEFÄ‚LH=J=REIK ĂşOP=PUIAENĂłAIÄ€OĂşOP=PUIA '=EIK LHÄ€PNKOòAIÄ€PR=NGKOLNKFAGPKPA?DJEJE=INAJCEIQEC=HE>Ä„PEP=EGKIKO EN@=>=NC=HEKF=JĂžEÄ‚'=EIKLHÄ€PNKO òAIÄ€PR=NGKOLNKFAGPÄ‚NAJCEIKEN ĂşCURAJ@EJEIKP=EOUGHEÄ‚JQKOP=PKO  'EP=ELP=NE=JPJQK I O=QOEK @ ĂşOEC=HEKFQO0ANEPKNEFÄ‚LH=J=REIKĂşOP=PUIKL=GAEPEI=IOG=EIKLHÄ€PNKOòAIÄ€PR=NGKOLNKFAGPÄ‚ NAJCEIKLNK?AO=OC=HE>Ä„PEPĂźOE=I=OR=@KR=QF=JPEOĂşOP=PUIÄ‚RENĂ&#x;AJU>Ä€OLNEJ?ELQP U Ă&#x;EOLNK?AO=O RUG@KI=OR=@KR=QF=JPEO0ANEPKNEFÄ‚ LH=J=REIKĂşOP=PUIQ=NĂłAIÄ€OĂşOP=PUIQ>AE@=>=NC=HEKF=JĂžEKIEO'=EIKLHÄ€PNKOòAIÄ€PR=NGKOLNKFAGPÄ‚ NAJCEIKENĂşCURAJ@EJEIKP=EOUGHEÄ‚ JQKOP=PKIEOGQNEKOJALNEAĂ&#x;P=N=QF= IEJÄ€PEAIOĂşOP=PUI=IO  NPEIE=QOEQ IAPQ JQI=PKI= '=EIKLHÄ€PNKOòAIÄ€PR=NGKOLNKFAGPÄ‚NAJCEIKENĂşCURAJ@EJEIKP=EOUGHEÄ‚LNKFAGPø>=ECPEPEGOHEJPEL=C=H C=QP=OOQEJPANAOQKPÄ‚=OIAJÄ‚L=OP=>=O>AEL=OEÄ„HUIQOENL=PRENPEJPE

alloverpress.ee nuotrauka


MKOVODmNr. 23 (9351) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

!KTUALIJOS

3

tuos, kurie neleiĹžia laisvai patekti prie vandens telkiniĹł, konsultuoja geri specialistai. Vos tik priimamas koks nors teisÄ—s aktas, jie iĹĄsyk suranda bĹŤdĹł, kaip jÄŻ apeiti“, – svarstÄ— J.Dautartas.

0ROBLEMOSNEVISUR

6ANDENSTELKINIĂNEBUSGALIMANETIKAPTVERTITVOROMIS BETIRAPSODINTIKRĄMAISARMEDòIAIS

Raimundo Ĺ uikos nuotrauka

4VOROMISEòERĂNEBERĀMINS Marius Eidukonis 6,òURNALISTAS

Aplinkos ministerija (AM) nuo GEGUòĀSPIRMOSIOSKETINAPRADÄ€TI GRIAUTIĂ&#x;ALIESPAEòERÄ€SEIĂ&#x;DYGUSIASNELEGALIASTVORAS.ELEGALIÄ‚ STATINIÄ‚ SAVININKAMS  RIBOJANTIEMSPAPRASTÄ‚PILIEĂžIÄ‚PATEKIMø PRIEVANDENSTELKINIÄ‚ GRESIA LITÄ‚UòVIENøMETRøTVOROSBAUDA

ĂšSTATYMAINEVEIKIA AM duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 22 tĹŤkst. upiĹł ir upeliĹł, kuriĹł bendras ilgis yra beveik 77 tĹŤkst. km, o pakranÄ?iĹł ilgis siekia daugiau kaip 150 tĹŤkst. km. Taip pat skaiÄ?iuojama, kad yra kone 2 900 eĹžerĹł, taÄ?iau ne prie visĹł jĹł pakranÄ?iĹł paprastam gyventojui lengva prieiti, o neretai jĹł paprasÄ?iausiai neÄŻmanoma pasiekti. Lietuvos Respublikos ÄŻstatymuose yra ÄŻtvirtinta nuostata, kad vandens telkiniai yra visĹł ĹžmoniĹł turtas, kuris, neatsiĹžvelgiant ÄŻ nuosavybÄ—s formÄ…, turi tarnauti vieĹĄajam interesui ir visuomenÄ—s poreikiams. ÄŽ Ĺ˝emÄ—s ÄŻstatymÄ… yra ÄŻtraukta nuostata, kad ĹžemÄ—s savininkai ir kiti naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie pavirĹĄinio vandens telkiniĹł nustatytomis pakrantÄ—s apsaugos juostomis, lankyti bendro naudojimo rekreacines teritorijas. Trumpai tariant, kiekvienas Ĺžmogus kada tik uĹžsinorÄ—jÄ™s turi laisvai patekti prie norimo vandens telkinio pakrantÄ—s. Nepaisant ĹĄiĹł nuostatĹł, dÄ—l neapgalvotos ĹžemÄ—s reformos ir prasto teisinio reguliavimo kai kurios

Pilnatis. 3AULÞTEKA   LEIDòIASI 18.28.

ĂžIANDIEN

vandens telkiniĹł pakrantÄ—s buvo privatizuotos ir tapo neprieinamos. Po aplinkosaugininkĹł patikrinimo paaiĹĄkÄ—jo, kad kai kurie ĹžemÄ—s savininkai nesilaiko reikalavimo neuĹžtverti pakranÄ?iĹł. Jie priÄ—jimus prie vandens telkinio pakrantÄ—s uĹžtveria tvoromis arba suverÄ?ia ant jĹł krĹŤvas ĹĄakĹł, pakrantÄ™ apĹželdina dygliuotais Ĺželdiniais. Jeigu paÄ?ios pakrantÄ—s nebĹŤna uĹžtvertos, tai iki vandens telkiniĹł patekti vis tiek neÄŻmanoma, nes grÄ…Ĺžinant ĹžemÄ™ parengti ĹžemÄ—tvarkos projektai nenumatÄ— priÄ—jimĹł prie jĹł.

gerai, priÄ—mÄ— ÄŻstatymÄ…, kad atsirastĹł galimybÄ— prieiti prie eĹžero. Buvo ÄŻvesta vandens telkinio apsauginÄ— zona – 5 metrai“, – susidariusiÄ… situacijÄ… aiĹĄkino V.Mazuronis. Paklaustas, ar nepakanka dabar galiojanÄ?iĹł teisÄ—s aktĹł, kuriuose taip pat numatyta, kaip drausminti nelegaliĹł tvorĹł statytojus, ministras atsakÄ—, kad ĹĄi tvarka visiĹĄkai neveikia. „ProblemĹł sprendimas visai nejuda. Negana to, jis ÄŻgyja dar didesnÄŻ mastÄ…. Net ir ta statistika, kuri dabar yra pateikta man, atrodo neÄŻti-

dens telkiniĹł. „Pasitaiko atvejĹł, kai Ĺžmogus savo valdas aptveria vielos tvora, kuriÄ… suvynioja per kelias minutes, vos pamatÄ™s, kad artÄ—ja inspektoriai. Jiems nuÄ—jus, tvora vÄ—l atsiranda“, – apie kuriozines situacijas „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ pasakojo J.Dautartas. Aplinkosaugininkas teigÄ—, kad pasitelkiami ir dar iĹĄradingesni bĹŤdai, kaip vandens telkinio pakrantÄ™ pasilikti vien tik savo Ĺžinioje. „Neretai bandoma dirbtinai sukurti pelkes, kad eĹžerÄ… bĹŤtĹł sunku apeiti“, –

aLITÄ‚UòTVOROSMETRøNELEISTINOSTVOROSSAVININKUIREIKÄ€SMOKÄ€TI KASMÄ€NESĂş KOLTVORANEBUSNUGRIAUTA4OKSREGULIAVIMASYRAREIKALINGAS NESTVOROSIĂ&#x;TIESÄ‚DARODAUGòALOSGAMTAI0ROJASNEGALIPRAEITI NETIKòMONÄ€S BETIRGYVÄ„NAIk nSAKÄ€APLINKOSMINISTRAS6-AZURONIS +OVOSPLANAS AM parengtas veiksmĹł planas numato, kaip bus kovojama su nelegaliai iĹĄkilusiais aptvarais ant vandens telkiniĹł krantĹł. Nuo ĹĄiĹł metĹł geguŞės 1 d. nelegaliĹł tvorĹł savininkams numatoma skirti 500 litĹł baudÄ… uĹž vienÄ… tvoros metrÄ…. Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pabrėŞė, kad tai nereiĹĄkia, jog kiekviena pakrantÄ— taps vieĹĄuoju paplĹŤdimiu. Tokia pakrante bus galima tik praeiti, taÄ?iau, panorus iĹĄsimaudyti, teks praĹĄyti ĹžemÄ—s savininko leidimo. „Privatizavome visas pakrantes, nepalikdami nÄ— menkiausio takelio patekti prie eĹžero. VÄ—liau ÄŻstatymĹł leidÄ—jai, pastebÄ—jÄ™, kad ne viskas

2YTOJ

0ORYT

$IENø+2 +7O

$IENø0 +5O

$IENø+5 +10O

.AKTĂş-1 +4O

.AKTĂş-5 0O

.AKTĂş-2 +3O

ĂžE=J@EAJ@=QCGQNJQI=PKIEGNEPQHE=E '=EGQNHEAPQOI=EĂ&#x;UOEOOQĂ&#x;H=L@NE>= ,Ä„ORE@QPEJEOR=G=NEJEÄ‚GNULĂžEÄ‚RÄ€F=O 0AILAN=PÄ„N=L=GEHOEGEjH=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO

,ANI=EJEJCEKN=ELNKCJKVQKF=IEENGAPRENP=@EAJĂş 2Ä€H>QOJAI=ò=EGNEPQHEÄ‚ *=GPĂş LÄ„Oj I OAG LEAPR=G=NEÄ‚R=G=NÄ‚Ă&#x;E=QNÄ€OR=G=NÄ‚RÄ€F=O@=QCGQNCÄ„OE=E>QO j  I OAG @EAJøRUN=QOj I OAG Ă&#x;E=QNÄ€OR=G=NÄ‚Ă&#x;E=QNÄ€ORÄ€F=O 0AILAN=PÄ„N=J=GPĂşEN @EAJøI=ò=EGAEOEOEN>QO jH=ELOJE=EĂ&#x;EHQIKO

,AJGP=@EAJĂşKN=EL=CANÄ€OENLN=@Ä€OĂ&#x;EHPEUL=Ăž@EAJKIEO /=R=EPÄ€OL=>=ECKFAKNKPAILAN=PÄ„N=@EAJø@=QCGQN>QO=LEA H=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKOKREAPKIEOjENĂ&#x;EAGPEAG@=QCE=Q

orai.lt, VL inf.

kima. Manau, kad tokiĹł tvorĹł, stovinÄ?iĹł vos ne vandens telkinyje, yra kur kas daugiau“, – mintimis dalijosi ministras. Kaip tik tokia statistika ir paskatino AM valdininkus ieĹĄkoti efektyvesniĹł kovos su paĹžeidÄ—jais bĹŤdĹł. „Mes parengÄ—me planÄ… ir viliamÄ—s, kad ĹĄiÄ… vasarÄ… bus daug lengviau patekti prie eĹžerĹł. Manau, kad visos tvoros, ÄŻvedus naujÄ…jÄ… tvarkÄ…, bus greitai savanoriĹĄkai iĹĄardytos, nes numatytos ir ekonominio skatinimo priemonÄ—s“, – planais dalijosi ministras. Jo teigimu, ketinama ÄŻ ÄŻstatymus ÄŻtraukti Ĺžalos aplinkai sÄ…vokÄ…. „Tuos anksÄ?iau paminÄ—tus 500 litĹł uĹž tvoros metrÄ… tvoros savininkas turÄ—s mokÄ—ti kas mÄ—nesÄŻ, kol tvoros nenugriaus. Toks reguliavimas yra reikalingas, nes savavaliĹĄkos uĹžtvaros pridaro daug Ĺžalos gamtai. Pro jas negali praeiti ne tik ĹžmonÄ—s, bet ir gyvĹŤnai. Visi turi turÄ—ti galimybÄ™ apeiti aplink eĹžerą“, – sakÄ— AM vadovas.

)Ă&#x;RADINGUMONESTINGA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) direktoriaus pavaduotojas Juozas Dautartas pripaĹžino, kad kai kurie ĹžemÄ—s savininkai yra itin gudrĹŤs ir, formaliai nepaĹžeisdami ÄŻstatymĹł, apriboja patekimÄ… prie van-

Aplinkos apsaugos kontroLÄ€SPAREIGÄ„NAIPERMETUS IRDUĂ&#x;IÄ‚METÄ‚MÄ€NESIUSPATIK RINOVANDENSTELKINIÄ‚PAkrantes. ĂžIÄ‚PATIKRINIMÄ‚METUNUSTATYTINELEGALIÄ‚UòTVARÄ‚PRIE VANDENSTELKINIÄ‚ATVEJAI IĂ&#x;JÄ‚ ATVEJAISDÄ€LPAòEIDIMÄ‚POBÄ„DòIO NUSPRĂźSTAMEDòIAGøPERDUOTI STATYBASKONTROLIUOJANTIEMSPAREIGÄ„NAMSPAòEIDIMUSPADARĂźASMENYSJAUPAĂ&#x;ALINOJÄ‚ PADARINIUS ĹžemÄ—s savininkĹł iĹĄradingumu stebÄ—josi J.Dautartas. Vilniaus RAAD direktoriaus pavaduotojo teigimu, Lietuvoje yra ir privaÄ?iĹł eĹžerĹł. „Tokiais atvejais savininkai ne tik nepalieka apsauginÄ—s juostos , bet ir visÄ… eĹžerÄ… aptveria gana dideliu spinduliu. To daryti taip pat negalima. ÄŽstatymiĹĄkai numatyta, kad savininkai negali drausti patekti nei ÄŻ privatĹł miĹĄkÄ…, nei prie vandens telkinio“, – teigÄ— J.Dautartas. Pasak jo, tokie gudroÄ?iai teisinasi padarÄ™ vartelius, kad ĹžmonÄ—s galÄ—tĹł laisvai prieiti prie vandens telkinio, taÄ?iau praeivis, atvÄ—rÄ™s vartelius, pamato po teritorijÄ… besiblaĹĄkanÄ?ius palaidus ĹĄunis ir tikrai nebenori eiti. „Manau, kad

BÄ—dĹł dÄ—l aptvertĹł pakranÄ?iĹł yra ne visur. Ĺ tai DzĹŤkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis GudeleviÄ?ius teigÄ—, kad nacionalinio parko teritorijose visi eĹžerai laisvai pasiekiami poilsiautojams. „Parke yra apie 50 eĹžerĹł ir 30 upeliĹł, o visa parko teritorija iĹĄsibarsÄ?iusi miĹĄkuose, tad prie vandens telkiniĹł gyventojĹł beveik nÄ—ra, nestatomos ir tvoros“, – sakÄ— E.GudeleviÄ?ius. Pasak jo, neretai ĹžmonÄ—s tvoras pastato ne dÄ—l to, kad siekia uĹžsitverti sau vandens telkinio pakrantÄ™, o tam, kad iĹĄ kiemo neiĹĄbÄ—gtĹł naminiai gyvuliai. Kolegos iĹĄ DzĹŤkijos nuomonei pritarÄ— ir TrakĹł istorinio nacionalinio parko (TINP) direktorius Gintaras AbaraviÄ?ius. Jo teigimu, iĹĄtisus eĹžerus apsitverti galÄ—jo ir vis dar tebegali iĹĄskirtiniai pilieÄ?iai, kurie neskaiÄ?iuoja pinigĹł arba yra ÄŻtakingi. Beveik visi TINP teritorijoje esantys eĹžerai yra valstybiniai, o privatizuoti tik trys. BitiĹĄkiĹł eĹžeras privatizuotas tik iĹĄ dalies. Poilsiautojai Trakuose lengvai gali patekti prie visĹł eĹžerĹł, taÄ?iau nacionalinio parko direktorius „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“ pripaĹžino, kad kai kurie savininkai bando neteisÄ—tai uĹžtverti tvoras, blokuodami keliukus, vedanÄ?ius eĹžerĹł pakranÄ?iĹł link. Pasitaiko ir atvejĹł kai ĹžmonÄ—s gÄ…sdinami ĹĄunimis. Aplinkos viceministas Linas Jonauskas teigÄ—, kad vandens telkiniĹł nebus galima ne tik aptverti tvoromis, bet ir apsodinti krĹŤmais ar medĹžiais. PrincipinÄ— nuostata – praÄ—jimas paeĹžere ar upÄ—s krantu turi likti laisvas. Jei ĹžmonÄ—ms prieiti prie vandens trukdys krĹŤmai, ĹžemÄ—s sklypo savininkas bus baudĹžiamas lygiai taip pat. Jo teigimu, aptverti tvoromis bus galima tik tam tikrus objektus – zoologijos ir botanikos sodus, ganyklas, tiesa, tokiu atveju tvoros privalo turÄ—ti vartelius, kuriais gyventojai galÄ—tĹł naudotis.

+ONTROLIUOSĂ&#x;IUKĂ&#x;LINTOJUS „ŽmonÄ—s turi teisÄ™ patekti prie vandens, bet jie neturi teisÄ—s ĹĄiukĹĄlinti, „baliavoti“, iĹĄvaĹžiuoti ir palikti kalnus ĹĄiukĹĄliĹł. Tada savininkai gali bĹŤti apkaltinti teritorijos neprieĹžiĹŤra. TodÄ—l SaugomĹł teritorijĹł ÄŻstatyme siĹŤlome ÄŻtvirtinti savininkĹł teises. Neaptverta teritorija ĹžmonÄ—s galÄ—s praeiti, bet sustoti be savininko leidimo negalÄ—s. Visur kabos lentelÄ—s su savininko vardu, pavarde ir telefono numeriu. Savininko interesai bus apginti, kad jo teritorijoje nebĹŤtĹł orgijĹłâ€œ, – sakÄ— V. Mazuronis. PrieĹĄ metus buvo priimta nuostata, kad Ĺžvejai 5 metrĹł zonÄ… apie Ĺžvejybos vietÄ… privalo iĹĄlaikyti ĹĄvariÄ…. Ĺ˝vejai laikosi taisykliĹł ir nebeĹĄiukĹĄlina. Yra ir ekonominiai svertai – minimalus atliekĹł kiekis „kainuoja“ 500 Lt. SaugomĹł teritorijĹł ÄŻstatymo pakeitimui dar turi pritarti Seimas. Ministras teigÄ—, kad tai turÄ—tĹł ÄŻvykti pavasario sesijos metu. Jis pridĹŤrÄ—, kad nelegalius tvorĹł tvÄ—rÄ—jus persekios aplinkosaugininkai, o jei paĹžeidÄ—jai nenorÄ—s geranoriĹĄkai mokÄ—ti pinigĹł, jie bus iĹĄieĹĄkomi antstoliĹł.


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Ūkininkų žinios Kova dėl žemės maitintojos nerimsta

Savivalda siūlo paprastus, bet veiksmingus „saugiklius“ Lietuvoje yra beveik 4 mln. ha žemės ūkio paskirties žemės, iš jų daugiau kaip 553 tūkst. ha – valstybinė žemės ūkio paskirties žemė. Tad nieko nuostabaus, kad numatomi apribojimai norintiesiems ją dirbti, artėjant gegužės 1-ajai, kelia aistras.

Žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje galės įsigyti tik asmenys, galintys ir mokantys ūkininkauti bei gebantys lietuviškai skaityti įstatymus. Albinas Čaplikas

Nijolė Baronienė

7 psl.

7 psl.

Moters pasaulis Verslas ir motinystė suderinama

Buvusi verslininkė, o dabar laiminga trijų vaikų mama Daina Bosas vienoje iš televizijos laidų teigė, kad gera mama ir sėkmės lydima verslininkė tėra mitas. Tačiau akivaizdu, kad vis daugiau mamų ieško būdų užsidirbti.

Įprasti produktai neįprastai Vyne troškintas veršiuko liežuvis, gražgarstės su saulėje džiovintais pomidorais, elnienos gabalėliai su aguonų plutele, šafranų kremas, cukruje išvolioti gėlių žiedai, molekulinė virtuvė, kai specialiais aparatais maisto produktams suteikiamas neįprastas skonis. Daug įmantrybių sugalvoja virėjai, kad pamalonintų nuobodžiaujančių turtuolių gomurį.

Gintarė Kaminskienė

15 psl.

13 psl.

Aktualijos

Užsienyje

Kariuomenė važinėja „zuikiu“ Apie Lietuvos kariuomenės finansavimo gerinimą kalbama dviem atvejais: prieš biudžeto svarstymus ir tada, kai už kelių šimtų kilometrų vyksta realūs kariniai manevrai. Pirmuoju atveju diskusijos vyksta kasmet, o antrojo nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu dar nėra buvę.

Rusijos paviliotas Per savaitgalį vykusį referendumą dėl Krymo prisijungimo prie Rusijos net 96,77 proc. balsavusiųjų pasisakė už šio regiono prijungimą prie Rusijos. Marius Eidukonis

Karolis Birgilas

4 psl.

16 psl.

Valstiečių laikraštis 2014 03 19  

Valstiečių laikraštis 2014 03 19

Advertisement