Page 1

MKOVOD KETVIRTADIENISm.R m)Ă&#x;EINATREĂžIADIENIAISIRĂ&#x;EĂ&#x;TADIENIAISm+AINA ,T

0REKYBININKĂGALIA SUNKIAIòABOJAMA

Ĺ iandien skaitykite:

6IDA4AVORIENĀ 6,òURNALISTĀ

+ETURIPOVISø,IETUVøIĂ&#x;PLITĂźDIDIEJIPREKYBOSTINKLAISAVOGALIANAUDOJASIIRPIRKÄ€JAMSVILIOTI IRTIEKÄ€JAMSSPAUSTI

-AòMENINÄ€SPREKYBOSTINKLAI Ä€MÄ€TAIKYTISKAIDRESNĂźJÄ‚DAROMÄ‚ PREKIÄ‚KAINÄ‚NUOLAIDÄ‚APSKAIĂžIAVIMOTIEKÄ€JAMSSISTEMø TAĂžIAU APIESANTYKIÄ‚SUPREKYBININKAIS PAGERÄ€JIMøKALBATIKNEDAUGELIS TIEKÄ€JÄ‚$AUGUMAJÄ‚TVIRTINA KAD PADÄ€TISNESIKEIĂžIA4OKIASIĂ&#x;VADASPADARÄ€+ONKURENCIJOSTARYBA PASKELBUSIKASMETINĂź-AòMENINÄ€SPREKYBOSĂşMONIÄ‚NESøòININGÄ‚ VEIKSMÄ‚DRAUDIMOĂşSTATYMOSTEBÄ€SENOSPAòYMø%KSPERTAISAKO KADMÄ„SÄ‚IRPREKYBOS IRPERDIRBIMOSEKTORIAMSBÄ„DINGAOLIGOPOLIJA TADDÄ€LTONUKENĂžIAòEMDIRBIAI BEIVARTOTOJAI

3ANTYKIAINEPASIKEITÄ€ Ĺ iuo metu Lietuvoje maĹžmeninÄ—s prekybos ÄŻmoniĹł, turinÄ?iĹł didelÄ™ rinkos galiÄ…, kriterijus atitinka keturios maĹžmeninÄ—s prekybos ÄŻmonÄ—s: „Maxima LT“, „Palink“, „Rimi Lietuva“ ir „Norfos maĹžmena“. Ĺ iĹł tinklĹł parduotuvÄ—s pritraukia daugiausia vartotojĹł, tad tiekÄ—jai neretai sukandÄ™ dantis kenÄ?ia ir taikstosi su prekybininkĹł reikalavimais: jei pasiĹĄakosi, vietÄ… uĹžims konkurentas. TaÄ?iau konkurencijos prievaizdai pastebÄ—jo, kad maĹžmeninÄ—s prekybos tinklĹł ir tiekÄ—jĹł santykiai pamaĹžu gerÄ—ja. Konkurencijos tarybos ekspertai, raĹĄtu apklausÄ™ 100 tiekÄ—jĹł bei 4 prekybos tinklus, konstatavo, kad prekybos tinklai Ä—mÄ— taikyti skaidresnÄ™ nuolaidĹł apskaiÄ?iavimo sistemÄ…. 10 proc. apklaustĹł tiekÄ—jĹł tvirtino, kad jĹł pozicijos derantis dÄ—l naujĹł sutarÄ?iĹł pasiraĹĄymo sÄ…lygĹł pagerÄ—jo. Bet 82 proc. tiekÄ—jĹł nurodÄ—, kad santykiai su maĹžmeninÄ—s prekybos tinklais nepasikeitÄ—. !TSAKYMO ARVISADAPAGRĂşSTAIBRANGSTAMAISTOPRODUKTAI VARTOTOJAIDAòNIAUSIAINESULAUKIAKlaudijaus Driskiaus nuotrauka

!TOMINIAIBRÄ„ZGYNAI 6YRIAUSYBÄ€NIEKAIPNESUGALVOJA KøDARYTISU6ISAGINOATOMINÄ€S ELEKTRINÄ€S6!% PROJEKTU KAINAVUSIUĂ&#x;IMTUSMILIJONÄ‚LITÄ‚/KAIMYNINÄ€SEĂ&#x;ALYSEJAUSTATOMOSIRPLANUOJAMOSSTATYTINAUJOSJÄ€GAINÄ€S 4OMASĂ˝YVAS

Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

0OPASKUTINIÄ‚3EIMORINKIMÄ‚ IRKARTUSUJAISVYKUSIOPATARIAMOJOREFERENDUMO KURIAMEDAUGUMABALSAVUSIÄ‚JÄ‚PASISAKÄ€PRIEĂ&#x; ATOMINĂźENERGETIKø ,IETUVOSVALDòIALÄ„KURIUOJAIRNURODOVISNAUJASDATAS KADAAPSISPRĂźSnTĂźSTIAR NEANKSTESNÄ€S6YRIAUSYBÄ€SPRADÄ€TøBRANDUOLINĂşPROJEKTø0ASTARUOJUMETUPREMJERAS ,IETUVOS SOCIALDEMOKRATÄ‚PARTIJOSVADOVAS !LGIRDAS"UTKEVIĂžIUSTVIRTINO KAD APSISPRĂźSTABUSBALANDĂş4IESA TAI JAUNEPIRMAIRNETREĂžIANURODOMADATA

m$IDòIAUSIOĂ&#x;ALYJEEKOLOGINIO PIENO Ä„KIO SAVININKAI DEĂ&#x;IMT METÄ‚RINKAITIEKĂźEKOLOGIĂ&#x;KøPIENø Ă&#x;IEMETATSISAKÄ€TOKIOSGAMYBOS +AS PASTÄ„MÄ€JO KEISTI ILGAI PUOSELÄ€TOEKOLOGINIOÄ„KIOKRYPTĂş

ă+).).+Ä Ăł).)/3, 7 p. f m4INKAMASVEISLÄ€SPASIRINKIMAS LEMIA APIE PROC CUKRINIÄ‚RUNKELIÄ‚DERLIAUSĂžIUOMETU AUGINTOJAMS SIÄ„LOMA DAUGYBÄ€ VEISLIÄ‚MNACIONALINIAME AUGALÄ‚VEISLIÄ‚SøRAĂ&#x;EĂşRAĂ&#x;YTOSNET CUKRINIÄ‚RUNKELIÄ‚VEISLÄ€S

ă+).).+Ä Ăł).)/3, 7 p. f m-ASINÄ€SGAMYBOSPASAULYJE AUTORINISANTSPAUDASnELEGANTIĂ&#x;KASTAPATUMOòENKLAS*UOGALIMA PAòYMÄ€TIKNYGAS LAIĂ&#x;KUS DOVANÄ‚ KUPONUS SVARBIUSDOKUMENTUS LAIĂ&#x;KUS'RAÆKÄ€*Ä„RATÄ€+EMEKLYTÄ€ "AGDONIENÄ€IRKULTÄ„ROSISTORIKÄ€.ERINGA*ARMALIENÄ€SENøMENOĂ&#x;AKø BANDOPAVERSTIMALONIUVERSLU

*QGAHP=Ăş2 p. f

Projektas atpigo?! Projekto ÄŻgyvendinimo iĹĄlaidos tampa vis didesne mistika. Palyginkime du atsakymus, kuriuos VAE atstovÄ&#x2014; spaudai GiedrÄ&#x2014; Krinicina pateikÄ&#x2014; prieĹĄ daugiau nei metus ir rengiant ĹĄÄŻ straipsnÄŻ. OficialĹŤs 2013 m. geguĹžÄ&#x2014;s duomenys apie tai, kiek Lietuvai jau kainavo atominis projektas: â&#x20AC;&#x17E;2008 metais ÄŻkurta speciali naujosios AE projekto vystymo bendrovÄ&#x2014; Visagino atominÄ&#x2014; elektrinÄ&#x2014;, tÄ&#x2122;susi 2007 metais AB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijaâ&#x20AC;&#x153; pradÄ&#x2014;tus parengiamuosius projekto darbus <...>. Per 5 metus UAB Visagino atominÄ&#x2014;s elektrinÄ&#x2014;s iĹĄlaidos yra apie 135 mln. litĹł, iĹĄ jĹł apie 80 mln. litĹł, tikÄ&#x2014;tina, bus ÄŻvertintos kaip Lietuvos ÄŻnaĹĄas ÄŻ naujos AE projekto vystymo bendrovÄ&#x2122;.â&#x20AC;&#x153; Ĺ iandien G.Krinicina raĹĄo, kad â&#x20AC;&#x17E;<...> nuo 2006 metĹł iki 2013 metĹł imtinai iĹĄlaidos yra apie 130 mln. litĹł, iĹĄ jĹł apie 80 mln. litĹł turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti ÄŻvertinta kaip Lietuvos ÄŻnaĹĄas ÄŻ naujos AE projekto vystymo bendrovÄ&#x2122;. *QGAHP=Ăş3 p. f

MOTERS PASAULIS, 13 p. f

1òO 

Ă&#x17E;EĂ&#x;TADIENĂş6,SUPRIEDAIS Sodyba Ĺ eĹĄtadienis Sveikata


2

MKOVODmNr. 21 (9349) 6ALSTIEĂžIÄ&#x201A;LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

0REKYBININKÄ&#x201A;GALIA SUNKIAIòABOJAMA

â&#x20AC;&#x17E;Niekada nepatyriau prekybininkĹł spaudimo ir neturiu jokiĹł paslapÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atvirai apie produkcijos tiekimÄ&#x2026; prekybos tinklams kalbÄ&#x2014;jo vienas didĹžiausiĹł ĹĄalies darĹžoviĹł augintojĹł Gintautas Dominas. Kooperatyvui â&#x20AC;&#x17E;Savas derliusâ&#x20AC;&#x153; priklausantis ir didelius kiekius bulviĹł bei svogĹŤnĹł iĹĄauginantis ĹŤkininkas pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad svarbiausias jo uĹždavinys â&#x20AC;&#x201C; iĹĄauginti kokybiĹĄkÄ&#x2026; produkcijÄ&#x2026; ir jÄ&#x2026; gerai paruoĹĄti prekybai. TokiÄ&#x2026; visada galima parduoti. â&#x20AC;&#x17E;Su prekybos tinklais sudarome sutartis, kuriose neÄŻsipareigojame nei dÄ&#x2014;l konkreÄ?iĹł kiekiĹł, nei dÄ&#x2014;l kainĹł. Tai bĹŤtĹł rizikinga ir ĹŤkininkams, ir prekybininkams, nes darĹžoviĹł kainos daĹžnai svyruoja, o derliaus kiekÄŻ sunku nuspÄ&#x2014;ti dÄ&#x2014;l gamtos sÄ&#x2026;lygĹł. Prekybos tinklai nuolat rengia kaĹžkÄ&#x2026; panaĹĄaus ÄŻ aukcionus ir ima produkcijÄ&#x2026; iĹĄ tĹł, kurie parduoda uĹž palankiausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; ir pasiĹŤlo kokybiĹĄkÄ&#x2026; prekÄ&#x2122;. Viskas vyksta tvarkingaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino ĹŤkininkas. G.Dominas pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad dÄ&#x2014;l vietos prekybos centre konkuruoja ne tik vietos ĹŤkininkai, bet ir kitĹł Europos SÄ&#x2026;jungos ĹĄaliĹł augintojai. â&#x20AC;&#x17E;Jei mes pakelsime kainas, prekybininkai atsiveĹĄ lenkiĹĄkĹł, olandiĹĄkĹł darĹžoviĹł. Tad Ä?ia nepaĹĄokinÄ&#x2014;si. MĹŤsĹł augintojai privalo rĹŤpintis produkcijos kokybe ir atsiĹžvelgti ÄŻ vartotojĹł poreikiusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; samprotavo stambaus ĹŤkio savininkas.

e Atkelta iĹĄ 1 p. 6ENGÄ&#x20AC;IĂ&#x;SAMIAUKALBÄ&#x20AC;TI Ar Konkurencijos tarybos iĹĄvados atspindi realiÄ&#x2026; situacijÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x17E;Pabandykite kÄ&#x2026; nors parduoti prekybos tinklams ir pamatysiteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; mÄŻslingai tarstelÄ&#x2014;jo vienas tiekÄ&#x2014;jĹł atstovas. Dauguma tiekÄ&#x2014;jĹł, kalbintĹł apie santykius su prekybininkais, kruopĹĄÄ?iai rinko ĹžodĹžius ir kalbÄ&#x2014;jo labai aptakiai. Nenuostabu, nes ir Konkurencijos tarybai sunkiai sekÄ&#x2014;si prakalbinti kai kuriuos tiekÄ&#x2014;jus. Anot konkurencijos prievaizdĹł, tyrimĹł metu tiekÄ&#x2014;jai vengÄ&#x2014; iĹĄsamiĹł atsakymĹł ÄŻ paklausimus, nepateikÄ&#x2014; tyrimui reikalingĹł paaiĹĄkinimĹł. Toks elgesys suprantamas â&#x20AC;&#x201C; jie nenori susipykti su prekybos ÄŻmonÄ&#x2014;mis. PanaĹĄu, kad dÄ&#x2014;l to tiekÄ&#x2014;jai niekam nesiskundĹžia. Nuo 2010 m. balandĹžio 1 d., kai ÄŻsigaliojo MaĹžmeninÄ&#x2014;s prekybos ÄŻmoniĹł nesÄ&#x2026;ĹžiningĹł veiksmĹł draudimo ÄŻstatymas, konkurencijos prievaizdai negavo nÄ&#x2014; vieno skundo dÄ&#x2014;l ĹĄio ÄŻstatymo paĹžeidimo. Konkurencijos taryba skelbÄ&#x2014;, kad pernai savo iniciatyva pradÄ&#x2014;jo 2 tyrimus dÄ&#x2014;l prekybos tinklĹł veiksmĹł ir pripaĹžino, kad jie paĹžeidÄ&#x2014; ÄŻstatymÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Maximaiâ&#x20AC;&#x153; buvo paskirta 40 tĹŤkst. litĹł bauda, o â&#x20AC;&#x17E;Norfos maĹžmenaiâ&#x20AC;&#x153; ir Rivonaiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bendra 90 tĹŤkst. litĹł bauda. 2012 m. Konkurencijos taryba uĹž minÄ&#x2014;to ÄŻstatymo paĹžeidimus 360 tĹŤkst. litĹł bauda buvo nubaudusi bendrovÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Palinkâ&#x20AC;&#x153;. Ir pirmos instancijos teismas, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino paĹžeidimÄ&#x2026;, taÄ?iau baudÄ&#x2026; sumaĹžino iki 280 tĹŤkst. litĹł.

4RÄ&#x201E;KSTAKONKURENCIJOS Albertas GapĹĄys(EAPQRKO=CN=NEJÄ&#x20AC;OAGKJKIEGKOEJOPEPQPK,NK@QGPÄ&#x201A; NEJGKPUNKOOGUNE=QORA@Ä&#x20AC;F=O

)=EOPK LNK@QGPÄ&#x201A; G=EJKO LNEGH=QOKENJQKLNAGU>EJEJGÄ&#x201A;ENJQK LAN@EN>Ä&#x20AC;FÄ&#x201A;GKJGQNAJ?EFKO +IÄ&#x201E;OÄ&#x201A; LNAGU>=EENLAN@EN>EIQE>Ä&#x201E;@EJC= KHECKLKHEF=PK@Ä&#x20AC;HNA=HEGKJGQNAJ?EF=UN=I=òKG= *QKPKLNEGH=QOK ENòAIÄ&#x20AC;OÄ&#x201E;GEKLNK@QG?EFKOOQLENGEIKG=EJKOENG=EJ=R=NPKPKF=IO Ă&#x17E;P=ELEAJKOAGPKNEQFAC=IU>=OQPAHGP=GAHEÄ&#x201A;ĂşIKJEÄ&#x201A;N=JGKOA !QNKOP=PK@QKIAJEIEOIÄ&#x201E;OÄ&#x201A;Ă&#x;=HUFA LEAJKLNK@QGPÄ&#x201A;G=EJKOLNEHUCOP= G=EJKIO2KGEAPEFKFAP=ĂžE=QL=C=H LANG=IøFøC=HEøEGERKGEAĂžEÄ&#x201A;IQIO @=NPKHE )EHPQOC=IEJ=ENCEGAHEKO ĂşIKJÄ&#x20AC;O=LEA LNK? @QKJKOC=IU>KO NEJGKO R=H@K ĂşIKJÄ&#x20AC;O 'KJGQNAJ?EF=UN=P=NLIÄ&#x20AC;OKOLAN@EN>Ä&#x20AC;FÄ&#x201A;PK@Ä&#x20AC;HIÄ&#x20AC;OKOG=EJKO=QC= JA@=QC LOGNEP=E!QNKLKFAENL=O=QHUFALNAGU>EJEJGÄ&#x201A;ENLAN@EN>Ä&#x20AC;FÄ&#x201A;@=HUOI=EOPKLNK@QGPÄ&#x201A;G=EJKO CN=J@EJÄ&#x20AC;FA@E@Ä&#x20AC;F=

.UOLAIDOSKITÄ&#x201A;SøSKAITA

Ă&#x17E;VIEòIAMÄ&#x20AC;SAnBENEVIENINTELISMAISTOPRODUKTAS KURIOKAINAPERPASTARøJĂşDEĂ&#x;IMTMETĂşBEVEIKNEPAKITO .=EIQJ@KĂ&#x17E;QEGKOJQKPN=QG=

3KUNDAISNESIĂ&#x;VAISTO Lietuvos mÄ&#x2014;sos perdirbÄ&#x2014;jĹł asociacijos direktorius Egidijus MackeviÄ?ius pastebÄ&#x2014;jo, kad mÄ&#x2014;sos perdirbÄ&#x2014;jĹł mĹŤsĹł rinkoje daug, taÄ?iau dalis jĹł iĹĄnaudoja tik apie pusÄ&#x2122; visĹł gamybos pajÄ&#x2014;gumĹł, tad ir jĹł derybĹł galios nÄ&#x2014;ra tokios stiprios. â&#x20AC;&#x17E;TiekÄ&#x2014;jai neturi kitos iĹĄeities, tik vykdyti prekybininkĹł sÄ&#x2026;lygas. TaÄ?iau ÄŻmonÄ&#x2014;s asociacijai jokiĹł skundĹł neiĹĄsakoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; jis. MÄ&#x2014;sos perdirbimo ÄŻmonÄ&#x2014;ms atstovaujanÄ?ios organizacijos vadovas sakÄ&#x2014;, kad uĹžpernai rudenÄŻ, kai pasaulinÄ&#x2014;se rinkose stipriai pabrango kiauliena, mÄ&#x2014;sos perdirbÄ&#x2014;jai buvo atsidĹŤrÄ&#x2122; spÄ&#x2026;stuose. DÄ&#x2014;l pabrangusios Ĺžaliavos iĹĄaugo gamybos sÄ&#x2026;naudos, taÄ?iau prekybininkai sutarÄ?iĹł su mÄ&#x2014;sos perdirbÄ&#x2014;jais ir kainĹł lentynose nepakeitÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Tad kiek laiko, kol kainos vÄ&#x2014;l tapo normalios, ÄŻmonÄ&#x2014;s dirbo nuostolingaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; mÄ&#x2014;sos perdirbÄ&#x2014;jams nepalankĹł metÄ&#x2026; prisiminÄ&#x2014; E.MackeviÄ?ius. Jis atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ, kad ĹĄvieĹžia mÄ&#x2014;sa â&#x20AC;&#x201C; bene vienintelis maisto produktas, kurio kaina per pastarÄ&#x2026;jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ beveik nepakito. â&#x20AC;&#x17E;Jei dar skelbiama kainos nuolaida, mÄ&#x2014;sa tampa pigesnÄ&#x2014; nei turguje ir privilioja daug pirkÄ&#x2014;jĹł ÄŻ prekybos centrÄ&#x2026;. Ĺ˝alios mÄ&#x2014;sos antkainis nÄ&#x2014;ra didelis, tad parduodant ĹĄÄŻ produktÄ&#x2026; daug neuĹždirbama. Kas kita â&#x20AC;&#x201C; deĹĄros ir kiti mÄ&#x2014;sos gami-

niai. Ekonomistai galÄ&#x2014;tĹł pasigilinti ir ÄŻvertinti, ar jĹł kaina negalÄ&#x2014;tĹł bĹŤti palankesnÄ&#x2014; vartotojuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; E.MackeviÄ?ius.

TiekÄ&#x2014;jai nevienareikĹĄmiĹĄkai vertina prekybininkĹł pastangas prisivilioti kuo daugiau pirkÄ&#x2014;jĹł akcijomis ir nuolaidomis. PirkÄ&#x2014;jui gali atrodyti, kad dosnĹŤs yra prekybininkai. TaÄ?iau, anot tiekÄ&#x2014;jĹł, tokios akcijos kerta per jĹł kiĹĄenÄ&#x2122;. Konkurencijos prievaizdams jie nurodÄ&#x2014;, kad didÄ&#x2014;ja akcijĹł skaiÄ?ius ir prekiĹł pardavimai jĹł metu. â&#x20AC;&#x17E;Ne visos akcijos â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ tiekÄ&#x2014;jĹł kiĹĄenÄ&#x2014;s, taÄ?iau daĹžniausiai bĹŤna iĹĄ jĹł kiĹĄenÄ&#x2014;s. Be to, mums neparanku ir tai, kad jei vienas prekybos tinklas daro nuolaidas kokiai nors prekei, kiti tuoj pat irgi pareikalauja nuolaidos.

.UTRAUKÄ&#x20AC;TYRIMø Parlamentaras, buvÄ&#x2122;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministras Kazys StarkeviÄ?ius ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad Konkurencijos taryba turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti aktyvesnÄ&#x2014; ir ÄŻvertinti, ar visada pagrÄŻstai kyla maisto produktĹł kainos, kodÄ&#x2014;l jos nemaĹžÄ&#x2014;ja, kai atpinga Ĺžaliavos ir energijos iĹĄtekliai. Kai 2010 m. daugelio maisto produktĹł kainos kilo kaip ant mieliĹł, K.StarkeviÄ?ius bedÄ&#x2014; pirĹĄtu ÄŻ perdirbÄ&#x2014;jĹł ir prekybininkĹł stovyklÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Tais metais pasaulinÄ&#x2014;se rinkose buvo rekordiĹĄkai pabrangÄ&#x2122; grĹŤdai, todÄ&#x2014;l tai buvo laikoma duonos ir miltĹł gaminiĹł pabrangimo prieĹžastimi. Buvo tvirtinama, kad dÄ&#x2014;l ĹžaliavĹł esÄ&#x2026; brangsta ir kiti maisto produktai. TaÄ?iau, pavyzdĹžiui, grĹŤdĹł kainos nukrito, o duona ir kiti gaminiai neatpigo. KodÄ&#x2014;l? Konkurencijos taryba turÄ&#x2014;tĹł tai ÄŻvertintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Seimo narys. Konkurencijos taryba buvo ÄŻpareigota iĹĄsiaiĹĄkinti, kas pelnosi iĹĄ brangstanÄ?iĹł maisto produktĹł. TaÄ?iau 2010 m. spalio 21 d. pradÄ&#x2014;tas tyrimas dÄ&#x2014;l maĹžmeninÄ&#x2014;s prekybos maisto produktais rinkos tyrimo pernai vasarÄ&#x2026; buvo nutrauktas. Konkurencijos taryba paaiĹĄkino, kad tyrimas pradÄ&#x2014;tas, atsiĹžvelgus ÄŻ poreikÄŻ sistemingai tirti maĹžmeninÄ&#x2014;s prekybos maisto produktais rinkÄ&#x2026;, analizuojant su maĹžmeninÄ&#x2014;mis maisto produktĹł kainomis susijusiÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;, kad bĹŤtĹł sudarytos sÄ&#x2026;lygos reaguoti ÄŻ reikĹĄmingus maisto produktĹł kainĹł pokyÄ?ius ir operatyviai pateikti preliminarĹł ĹĄiĹł pokyÄ?iĹł prieĹžasÄ?iĹł vertinimÄ&#x2026;. Tyrimu taip pat buvo siekiama uĹžtikrinti tinkamÄ&#x2026; vartotojĹł informavimÄ&#x2026; apie padÄ&#x2014;tÄŻ maĹžmeninÄ&#x2014;s prekybos maisto produktais rinkoje, sudaryti prielaidas galimĹł paĹžeidimĹł prevencijai bei skatinti prekybininkĹł konkurencijÄ&#x2026;. TaÄ?iau buvo nusprÄ&#x2122;sta, kad tai daryti netikslinga, nes ÄŻvairi informacija apie maĹžmenines maisto produk-

4IEKÄ&#x20AC;JAINEVIENAREIKĂ&#x;MIĂ&#x;KAIVERTINAPREKYBININKÄ&#x201A;PASTANGASPRISIVILIOTIKUO DAUGIAUPIRKÄ&#x20AC;JÄ&#x201A;AKCIJOMISIRNUOLAIDOMIS0IRKÄ&#x20AC;JUIGALIATRODYTI KADDOSNÄ&#x201E;S YRAPREKYBININKAI4AĂžIAU ANOTTIEKÄ&#x20AC;JÄ&#x201A; TOKIOSAKCIJOSKERTAPERJÄ&#x201A;KIĂ&#x;ENĂź .EVISIEMSBLOGAI Prekybininkais nesiskundÄ&#x2014; darĹžoviĹł augintojai, savo iĹĄaugintÄ&#x2026; produkcijÄ&#x2026; tiekiantys didiesiems prekybos tinklams. Jie teigÄ&#x2014;, kad pastaraisiais metais bendradarbiavimas su prekybos tinklais gerÄ&#x2014;ja. â&#x20AC;&#x17E;Dabar problemĹł neturime. Kaina nustatoma atsiĹžvelgiant ÄŻ europinÄ&#x2122; rinkÄ&#x2026;, tad nieko Ä?ia nepaspausi. Gerai, kad maĹžmeninÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s laiku atsiskaito. Blogiau yra su tomis ÄŻmonÄ&#x2014;mis, kurios veĹža darĹžoves mokykloms, darĹželiams ir pan. Jos teisinasi, kad laiku negauna pinigĹł iĹĄ savivaldybiĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Lietuvos darĹžoviĹł augintojĹł asociacijos valdybos primininkas Vidmantas Kvedaras. Anot ĹŤkininko, vieni prekybos tinklai sumaĹžino logistikos mokestÄŻ iki 1,5â&#x20AC;&#x201C;2 proc., kiti jo visai netaiko. Nereikalaujama mokÄ&#x2014;ti uĹž naujĹł parduotuviĹł atidarymÄ&#x2026;, atlikti kitĹł papildomĹł mokÄ&#x2014;jimĹł.

DarĹžovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; perkamos prekÄ&#x2014;s, tad dÄ&#x2014;l joms taikomĹł nuolaidĹł priviliojama daug pirkÄ&#x2014;jĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prekybos uĹžkulisius atskleidÄ&#x2014; V.Kvedaras. G.Dominas pastebÄ&#x2014;jo, kad akcijomis bĹŤna suinteresuoti ir tiekÄ&#x2014;jai. â&#x20AC;&#x17E;Kartais jas siĹŤlo prekybininkai, kartais mes norime pigiau parduoti ir padidinti apyvartÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; ĹŤkininkas.

Prieťpilnis. 3AULÞTEKA  LEIDòIASI 18.16.

Ĺ iandien

tĹł kainas pradÄ&#x2014;ta skelbti interneto svetainÄ&#x2014;je (produktukainos.lt) bei kituose oficialiosios statistikos ĹĄaltiniuose, buvo sukurta naujĹł interneto svetainiĹł, kur pateikiama informacija apie maisto produktĹł kainas. Taigi atsakymo, ar visada pagrÄŻstai brangsta maisto produktai, vartotojai nesulaukÄ&#x2014;.

Rytoj

Poryt

$IENø+7 +12o

$IENø+6 +11o

$IENø+3 +8o

.AKTĂş-2 +3o

.AKTĂş-1 +4o

.AKTĂş-2 +3o

Ă&#x17E;E=J@EAJKN=E>QOO=QOE /QGEJÄ&#x20AC;OEORE@QPEJEKOPELNQIKR=G=NEJEÄ&#x201A;GNULĂžEÄ&#x201A;RÄ&#x20AC;F=O EAJøHALEJOI=HKJEj H=ELOJEÄ&#x201A;Ă&#x;EHQI= 0EG=HPEFKOL=GN=JPÄ&#x20AC;FAKNøEGEjH=ELOJEÄ&#x201A;Ă&#x;EHQIKORÄ&#x20AC;OEJOĂ&#x;=HPAOJEOFÄ&#x201E;NKOR=J@QK E@AHEÄ&#x201A;GNEPQHEÄ&#x201A;JAJQI=PKI=ENLAJGP=@EAJĂş ARAEGJAOEGAEOJAERÄ&#x20AC;FKGNULPEOJAE CNAEPEOP=@ENPAILAN=PÄ&#x201E;N=EĂ&#x;HEGOL=J=Ă&#x;E *=GPĂşJQI=PKI=JQKH=ELOJEÄ&#x201A;Ă&#x;EHQIKOEGE H=ELOJEKĂ&#x;=HĂžEK@EAJøRUN=QOj H=ELOJEÄ&#x201A;Ă&#x;EHQI= /=R=EPC=HĂşJQOEOPKRÄ&#x20AC;FQOEøKNÄ&#x201A;N=IU>ĂźOQF=QGO=GPURQOPH=JPK?EGHKJ=O &EOĂşIÄ&#x201E;OÄ&#x201A; Ă&#x;=HĂş=PJAĂ&#x;GNEPQHEQO (EAPÄ&#x201A;GAEOĂ&#x;H=L@NE>=KOAGI=@EAJĂşjC=HJAPENOJEAC=O '=NPQOQ GNEPQHE=EO=POENEOENĂ&#x;=HPAOJEÄ&#x201A;KNÄ&#x201A;>=JC=

orai.lt, VL inf.


MKOVODmNr. 21 (9349) 6ALSTIEĂžIÄ&#x201A;LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

Atominiai BRÄ&#x201E;ZGYNAI

staigiai Ä&#x2014;mÄ&#x2014; ir surĹŤdijo naftotiekis â&#x20AC;&#x17E;DruĹžba?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ironizavo Seimo narys. Anot energetikos komisijos pirmininko, ne tiek baisi ir konkurencinÄ&#x2014; situacija. â&#x20AC;&#x17E;Kaliningrado atominÄ&#x2014;s kol kas nematyti, patys sustabdÄ&#x2014;, o kaip atrodys baltarusiai â&#x20AC;&#x201C; irgi didelis klausimas. Baltarusiams ta jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014; pirmiausia reikalinga patiems, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo K.DaukĹĄys. â&#x20AC;&#x201C; <...> AtominÄ&#x2014;s elektrinÄ&#x2014;s klausimas iĹĄ esmÄ&#x2014; yra aktualus dviem aspektais. Pirmiausia, tai apsirĹŤpinimas sava elektros energija. Jeigu mes elektrinÄ&#x2014;s nestatome, turime mÄ&#x2026;styti, kaip apsirĹŤpinsime energija. Lietuva negali 70 proc. priklausyti nuo importo. Antras dalykas â&#x20AC;&#x201C; sinchronizacijos (su Vakarais) klausimas. Jei nestatome atominÄ&#x2014;s, ir sinchronizacijos nelabai reikia.â&#x20AC;&#x153;

,AUKIAMEBALANDòIO 'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

e Atkelta iĹĄ 1 p. Atkreiptinas dÄ&#x2014;mesys â&#x20AC;&#x201C; jums 2013 metĹł geguĹžÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;nesÄŻ buvo pateiktos visos bendrovÄ&#x2014;s Visagino atominÄ&#x2014; elektrinÄ&#x2014;s, kuri buvo ne tik VAE projektÄ&#x2026; vykdanti, bet ir patronuojanti energetikos ÄŻmoniĹł bendrovÄ&#x2014; bei vykdÄ&#x2014; ÄŻmoniĹł grupÄ&#x2014;s valdymÄ&#x2026; ir kontrolÄ&#x2122;, iĹĄlaidos, todÄ&#x2014;l skaiÄ?ius buvo didesnis uĹž dabar pateiktÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Taigi, jei praeis dar metai, koks nors reformatorius vÄ&#x2014;l supainios ir sukeis iĹĄkabas, projektas dar atpigs?! Kiekvieno valia tuo tikÄ&#x2014;ti ar ne, bet Ä?ia, spÄ&#x2014;tina, dar neÄŻtrauktos ÄŻvairiĹł aplink veikianÄ?iĹł bendroviĹł ir bendrovÄ&#x2014;liĹł iĹĄlaidos bei iĹĄlaidÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s, tad tikro bendro skaiÄ?iaus iĹĄ niekur ir negausi.

Aplinkiniai projektai VyriausybÄ&#x2014; vis tariasi su gudragalviais ekspertais ir besispyriojanÄ?iais partneriais, o kitos ĹĄalys eina ÄŻ priekÄŻ. GruodÄŻ Suomijos industriniĹł kompanijĹł grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Fennovoimaâ&#x20AC;&#x153; pasiraĹĄÄ&#x2014; sutartÄŻ su Rusijos bendrove â&#x20AC;&#x17E;Rosatomâ&#x20AC;&#x153;, ir pastaroji iki 2024 metĹł turÄ&#x2014;tĹł pastatyti 6 mlrd. (eurĹł) vertÄ&#x2014;s 1 200 megavatĹł galios reaktoriĹł ĹĄiaurinÄ&#x2014;je Suomijoje. Be to, Suomijoje yra nebaigta statyti jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014;, mat jÄ&#x2026; staÄ?iusi prancĹŤzĹł kompanija â&#x20AC;&#x17E;Arevaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;netilpoâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ jokius numatytus grafikus. Visai netoli Lietuvos sienos, Astrave, kaimynÄ&#x2014; Baltarusija, nepaisydama diplomatiniĹł Lietuvos demarĹĄĹł dÄ&#x2014;l galimo poveikio aplinkai, vykdo savo projektÄ&#x2026;, kurÄŻ ÄŻgyvendinus iĹĄdygs dar du rusiĹĄki reaktoriai. Kaliningrado srityje laikinai ÄŻĹĄaldytas dar vienas Baltijos atominÄ&#x2014;s elektrinÄ&#x2014;s projektas. Ä&#x152;ia norÄ&#x2014;ta statyti rusiĹĄkus reaktorius, bet projektas sustojo iĹĄ dalies dÄ&#x2014;l Lietuvos noro desinchronizuoti savo tinklus ir sujungti juos su europiniais. Tokiu atveju Kaliningrado energetikos sistema bĹŤtĹł izoliuota, ir statyti reaktorius, kuriĹł bendras pajÄ&#x2014;gumas virĹĄytĹł 2 gigavatus, nebebĹŤtĹł prasmÄ&#x2014;s, nes neliktĹł galimybÄ&#x2014;s eksportuoti, o ĹĄildyti jĹŤrÄ&#x2026;, kaip juokauja ekspertai, nÄ&#x2014;ra prasmÄ&#x2014;s. Dabar svarstoma galimybÄ&#x2014; Baltijos atominÄ&#x2014;je elektrinÄ&#x2014;je ÄŻrengti nedidelius â&#x20AC;&#x201C; iki 40 megavatĹł â&#x20AC;&#x201C; reaktorius, kuriĹł galÄ&#x2014;tĹł bĹŤti iki aĹĄtuoniĹł. PolitinÄŻ sprendimÄ&#x2026; statyti savo jÄ&#x2014;gainÄ&#x2122; neseniai priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ir Lenkija, prieĹĄ tai pasitraukusi iĹĄ bendro Baltijos ĹĄaliĹł projekto. Ä&#x152;ia iki 2035 metĹł planuojama ÄŻrengti 3 000 megavatĹł galios jÄ&#x2014;gainÄ&#x2122;. Vengrijos parlamentas neseniai palaimino sutartÄŻ su tuo pa-

Ä?iu â&#x20AC;&#x17E;Rosatomâ&#x20AC;&#x153; ir ÄŻsigys 10 mlrd. eurĹł vertÄ&#x2014;s reaktorius.

)Ă&#x;RUSÄ&#x201A;VARPINÄ&#x20AC;S Kaip nuogÄ&#x2026;stauja kai kurie mĹŤsĹł ĹĄalies ekspertai, dÄ&#x2014;l Lietuvos ir Rusijos tinklĹł desinchronizacijos ÄŻ kebliÄ&#x2026; padÄ&#x2014;tÄŻ gali patekti Kaliningrado sritis, o tai turÄ&#x2014;tĹł ÄŻtakos naujiems nesutarimams per blokadas mÄ&#x2014;sai, pienui ar dar kam nors. KÄ&#x2026; apie atominius ir energetinius Lietuvos planus mano Rusijos specialistai? TarptautiniĹł tyrinÄ&#x2014;jimĹł instituto analitinio centro ekspertas Leonidas Gusevas sakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos VyriausybÄ&#x2014; ketina diversifikuoti energetinÄŻ balansÄ&#x2026;, plÄ&#x2014;todama VAE projektÄ&#x2026; (tik Lietuvos VyriausybÄ&#x2014; to niekaip nepasako â&#x20AC;&#x201C; aut. past.) ir maĹžindama naftos bei dujĹł importÄ&#x2026; iĹĄ Rusijos. PanaĹĄi diversifikacija, Ĺžinoma, yra logiĹĄkas ir suprantamas Ĺžingsnis siekiant energetinÄ&#x2014;s nepriklausomybÄ&#x2014;s. TaÄ?iau energetinio balanso turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti siekiama ir atsiĹžvelgiant ÄŻ ekonominÄŻ pagrÄŻstumÄ&#x2026; bei regiono energetinÄ&#x2014;s rinkos konjunktĹŤrÄ&#x2026;. <...> Bet kuriuo atveju atominÄ&#x2014;s elektrinÄ&#x2014;s statyba Lietuvoje kol kas neatrodo ekonomiĹĄkai pagrÄŻsta: jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014; taps ilgalaike brangia statyba, o energetikos problemas reikia sprÄ&#x2122;sti jau ĹĄiandien. Lietuva nesvarsto galimybÄ&#x2014;s pirkti elektrÄ&#x2026; iĹĄ Baltijos arba Astravo jÄ&#x2014;gainiĹł, ketina atsijungti nuo bendrĹł Rusijos ir Baltarusijos energetikos tinklĹł ir sinchronizuotis su europine sistema. Su tuo susijusias iĹĄlaidas turÄ&#x2014;s padengti vartotojai arba Europos SÄ&#x2026;junga. Ĺ iame kontekste labiau pagrÄŻsta pozicija laikyÄ?iau Lietuvos ir kitĹł Baltijos ĹĄaliĹł siekÄŻ ne desinchronizuotis, o kurti bendrÄ&#x2026; elektros energijos rinkÄ&#x2026; su visomis ĹĄalimis kaimynÄ&#x2014;mis. Tokiu atveju jungÄ?iĹł ÄŻrengimo iĹĄlaidas pasidalytĹł visi naujos rinkos dalyviai, o Lietuva galÄ&#x2014;tĹł pirkti elektrÄ&#x2026; uĹž adekvaÄ?iÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Tai bĹŤtĹł rinkos santykius atitinkantis sprendimas, kuris sumaĹžintĹł ĹĄalies priklausomybÄ&#x2122; nuo naftos ir dujĹł importo bei atitiktĹł europinius dekarbonizacijos planus.â&#x20AC;&#x153; Tokius rusĹł siĹŤlymus skeptiĹĄkai vertino net prorusiĹĄka laikomos Darbo partijos atstovas, Seimo Energetikos komisijos pirmininkas KÄ&#x2122;stutis DaukĹĄys. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ suprantu, kad norima dalyvauti versle. Jungtys su Ĺ vedija ir Lenkija mums suteikia galimybÄ&#x2122; prekiauti elektros energija iĹĄ pietĹł ÄŻ ĹĄiaurÄ&#x2122;, iĹĄ rytĹł ÄŻ vakarus ir atvirkĹĄÄ?iai. Jei tai yra mĹŤsĹł jungtys, mes jas valdome, tai ir tam tikrÄ&#x2026; pelnÄ&#x2026; gauname. Ä&#x152;ia kaip

su magistraliniu dujotakiu. Ĺ˝inoma, jei viskas bus protingai daroma. Beje, mes savo elektros rinkÄ&#x2026; (birĹžÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; aut. past.) jau pardavÄ&#x2014;me skandinavĹł kapitalui. JungtÄŻ su Lenkija finansuojame mes ir lenkai, jungtÄŻ su ĹĄvedais â&#x20AC;&#x201C; mes ir ĹĄvedai. Ar Ä?ia reikalingi nauji partneriai, neĹžinauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; jis.

Naujas kontekstas Rusijos agresija Ukrainoje sustiprina nuogÄ&#x2026;stavimus dÄ&#x2014;l Rusijos, kaip partnerÄ&#x2014;s. Tai ĹĄiek tiek keiÄ?ia kontekstÄ&#x2026;. Pasak K.DaukĹĄio, pirmiausia tai pasakytina apie visuomenÄ&#x2014;s nuomonÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiausia problema ir buvo referendume iĹĄsakyta neigiama visuomenÄ&#x2014;s nuomonÄ&#x2014;. BĹŤtent todÄ&#x2014;l, mano manymu, iki ĹĄiol nÄ&#x2014;ra aiĹĄkumo. Tai nuomonei ÄŻtakos turi daug dalykĹł. Tada ÄŻtakos turÄ&#x2014;jo katastrofa Japonijos FukuĹĄimos jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014;je. ÄŽvykiai Ukrainoje rodo, kad Rusija gali tam tikru momentu pasielgti neprognozuojamai, tad padÄ&#x2014;tis gali netikÄ&#x2014;tai pasikeisti. Kas bus, jei pas rusus â&#x20AC;&#x17E;netyÄ?iaâ&#x20AC;&#x153; koks laidas sudegs, kaip

Vis dÄ&#x2014;lto ÄŻ klausimÄ&#x2026;, ar statysime, kada statysime ir su kuo statysime, iki ĹĄiol nÄ&#x2014;ra jokiĹł atsakymĹł, nors laikas bÄ&#x2014;ga, o pinigai kapsi. Jau minÄ&#x2014;tas referendumas taip sujaukÄ&#x2014; kortas, kad artÄ&#x2014;jant prezidento rinkimams net ĹĄalies vadovÄ&#x2014; Dalia GrybauskaitÄ&#x2014;, kuri yra kritikavusi premjerÄ&#x2026; A.ButkeviÄ?iĹł uĹž mindĹžikavimÄ&#x2026; bei

Kas bus, jei pas rusus aNETYĂžIAkKOKSLAIDAS SUDEGS KAIPSTAIGIAI Ä&#x20AC;MÄ&#x20AC;IRSURÄ&#x201E;DIJONAFTOTIEKISa$RUòBAk sakiusi, kad Lietuva ima kvailai atrodyti partneriĹł akyse, vargu ar ryĹĄis grieĹžtai reikalauti tÄ&#x2122;sti projektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; poveikis reitingams bĹŤtĹł neaiĹĄkus. â&#x20AC;&#x17E;Dabar yra keli lygmenys. Vienas dalykas â&#x20AC;&#x201C; grynai ekonominiai skaiÄ?iavimai, reikalingi, kad teisingai bĹŤtĹł apskaiÄ?iuotos iĹĄlaidos, atsipirkimo laikotarpis, nes keiÄ?iasi palĹŤkanos ir kiti veiksniai. Kitas dalykas â&#x20AC;&#x201C;

3

politinÄ&#x2014; koncepcija, kad stato trys Baltijos ĹĄalys. Mes politine prasme matome ĹĄiokiĹł tokiĹł abejoniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄvelniai akivaizdĹł Estijos nenorÄ&#x2026; statyti Baltijos atominÄ&#x2122; elektrinÄ&#x2122; komentavo K.DaukĹĄys. Tiesa, yra pasirodÄ&#x2122; pareiĹĄkimĹł, kad Lietuva gali projektÄ&#x2026; ÄŻgyvendinti viena. Ĺ eĹĄÄ&#x2014;linis energetikos ministras konservatorius Dainius Kreivys prieĹĄ daugiau nei mÄ&#x2014;nesÄŻ Ĺžiniasklaidai sakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s Lenkijoje yra didĹžiulis elektros energijos trĹŤkumas, KaraliauÄ?iuje rusai matÄ&#x2014; komercinÄ&#x2122; ĹĄio projekto perspektyvÄ&#x2026;, o mes savo ĹĄalyje nematome? <...> DabartinÄ&#x2014; VyriausybÄ&#x2014;, kuri buvo kategoriĹĄkai prieĹĄ atominÄ&#x2014;s elektrinÄ&#x2014;s projektÄ&#x2026;, iki ĹĄiol jokios alternatyvos nepateikÄ&#x2014;, tik maĹždaug 15 kartĹł nukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; datÄ&#x2026;, kada pateiks atsakymÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l VAE.â&#x20AC;&#x153; K.DaukĹĄys tokiÄ&#x2026; nuomonÄ&#x2122; vertino atsargiai. â&#x20AC;&#x17E;KaĹžin, ar Lietuva galÄ&#x2014;tĹł viena pastatyti atominÄ&#x2122;. TeoriĹĄkai gal ir ÄŻmanoma, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; jis. â&#x20AC;&#x201C; Reikia labai dideliĹł investicijĹł. Tam prireiktĹł maĹžiausiai 50 mlrd. litĹł. Ĺ˝inoma, jei viskÄ&#x2026; sudÄ&#x2014;tume, kÄ&#x2026; ketiname investuoti ÄŻ energetikÄ&#x2026;, panaĹĄiai ir iĹĄeitĹł. Viena galbĹŤt neiĹĄgalÄ&#x2014;tĹł, bet, tarkim, su lenkais, su kuriais dabar nesiĹĄnekame tuo klausimu, pavyktĹł. O jiems galbĹŤt bĹŤtĹł ÄŻdomu.â&#x20AC;&#x153; BuvÄ&#x2122;s Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas socialdemokratas Dainius Budrys sakÄ&#x2014;, kad ÄŻgyvendinti tokÄŻ projektÄ&#x2026; bĹŤtĹł ÄŻmanoma nebent gavus Europos SÄ&#x2026;jungos paramÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Tauta savo nuomonÄ&#x2122; pasakÄ&#x2014;, bet ÄŻvykiai Ukrainoje verÄ?ia susimÄ&#x2026;styti, net jei partneriai trauktĹłsi. Tik uĹž kokius pinigus? Tokiu atveju turÄ&#x2014;tĹł remti ES. Tik ar tai tikÄ&#x2014;tina? Ignalinos atominÄ&#x2122; sustabdÄ&#x2014;me, numatytos paramos negauname. â&#x20AC;&#x17E;Rail Balticaâ&#x20AC;&#x153; projektui tikimÄ&#x2014;s iki 85 proc. ES paramosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino D.Budrys. â&#x20AC;&#x17E;Premjeras ĹžadÄ&#x2014;jo, kad balandÄŻ jau bus aiĹĄku, tikiuosi, kad taip ir busâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; gĹŤĹžÄ?iojo peÄ?iais K.DaukĹĄys. Mes irgi laukiame, kad eilinis premjero praneĹĄimas ĹĄia tema netaptĹł eiliniu balandĹžio pirmosios pokĹĄtu.

1òO 


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Ūkininkų žinios Apkarto ekologiško pieno gamyba

ASU mokslininkai žvelgia į ateitį Ateityje portatyvine hiperspektrine kamera, kuri bus įmontuota į mobilųjį telefoną, prieš pirkdami maisto produktus galėsime nustatyti jų kokybę.

Didžiausio šalyje ekologinio pieno ūkio savininkai, dešimt metų rinkai tiekę ekologišką pieną, šiemet atsisakė tokios gamybos. Kas pastūmėjo keisti ilgai puoselėto ekologinio ūkio kryptį?

Albinas Čaplikas

Vida Tavorienė

7 psl.

7 psl.

Moters pasaulis Verslo idėją pašnibždėjo istorija

Masinės gamybos pasaulyje autorinis antspaudas – elegantiškas tapatumo ženklas. Juo galima pažymėti knygas, laiškus, dovanų kuponus, svarbius dokumentus, laiškus. Grafikė Jūratė KemeklytėBagdonienė ir kultūros istorikė Neringa Jarmalienė seną meno šaką bando paversti mažu ir maloniu verslu.

Skanūs pietūs gavėniai Paprastesnio, labiau žinomo ir plačiau naudojamo maisto produkto už miltus turbūt negali būti. Archeologai nustatė, kad iš grūdų miltai buvo malami daugiau nei prieš 75 tūkstančius metų.

Aušrinė Šėmienė

15 psl.

13 psl. Aktualijos

Užsienyje

Kovo 11-ąją – Kremliaus Lietuvos nepriklausomybės provokacija atkūrimo 24-osios metinės

sostinėje buvo paminėtos ne tik Seime, jau tradicinėmis tapusiomis patriotinio jaunimo eitynėmis Gedimino prospektu, įvairiais kultūros renginiais, bet ir išskirtine solidarizacija su Krymą prarandančia Ukraina. Neišvengta ir kelių nepriklausomybės šauklių akibrokštų. Negana to, mūsų šaliai svarbią dieną Lietuvos rusai raginami dėti parašus už Klaipėdos krašto atsiskyrimą. Vismantas Žuklevičius

4 psl.

Krymas – Rytų ir Vakarų konflikto aikštelė Lietuvoje minint Nepri-

klausomybės atkūrimo dieną, Kryme promaskvietiški įstatymų leidėjai balsavo už Krymo regiono atskyrimą nuo Ukrainos. Kovo 16-ąją krymiečiai dar turės referendume pasakyti, ar jie norėtų, kad Krymas priklausytų Rusijos Federacijai. ES šį referendumą vadina neteisėtu. Marius Eidukonis

16 psl.

Valstiečių laikraštis 2014 03 13  
Valstiečių laikraštis 2014 03 13  

Valstiečių laikraštis 2014 03 13

Advertisement