Page 1

MKOVOD Ă&#x;EĂ&#x;TADIENISm.R m)Ă&#x;EINATREĂžIADIENIAISIRĂ&#x;EĂ&#x;TADIENIAISm+AINA ,T

!ROGANCIJOSPILNAS!3IAURUSEVIĂžIUSNEATRODÄ€IDEALUS KANDIDATAS TAĂžIAU,IETUVOSRADIJOIRTELEVIZIJOS GENERALINIUDIREKTORIUMIPERRINKTASANTRAIKADENCIJAI *ISLABIAUSIAIIĂ&#x;GARSÄ€JOTUO KAD Ä‚JÄ‚3EIMO RINKIMÄ‚NAKTĂşGIRTUTÄ€LISSPRUKONUOòURNALISTÄ‚ ATSIDÄ„RÄ€VIEĂ&#x;BUĂžIOELEKTROSSKYDINÄ€JE KURUòSIDARĂźS NUOFOTOGRAFÄ‚PRALEIDOKELIASVALANDAS KADIĂ&#x;BLAIVYTÄ‚

+OVO OSIOSVAKARøTEATRASPRA SIDÄ€JONENUODRABUòINÄ€S KAIPSAKÄ€ !Ă˝ECHOVAS ONUORAUDONOKILIMO IĂ&#x;TIESTOANT6ALSTYBINIONACIONALINIO DRAMOSTEATROLAIPTÄ‚4EATRODIENOS PROGAĂžIABUVOIĂ&#x;KILMINGAIIĂ&#x;DALYTI a!UKSINIAISCENOSKRYòIAIk

LEAP=Ej p. f

.AUJAPRIVATAUS KAPITALOAUKSOGYSLA !/CURAJPKF=E OQGEHKLNEAĂ&#x;NEQOAHEK>EQNKGN=PÄ‚ OEAGĂşLNER=PEVQKPE CANE=IKFKR=J@AJOPEAGEIø 

LEAP=Ej p. f

6IDA4AVORIENĀ 6,òURNALISTĀ

!KTYVIAUSIAITAMPRIEĂ&#x;INASIVO KIEĂžIAI SURINKĂźDAUGIAUKAIPMI LIJONøPARAĂ&#x;Ä‚,IETUVOJEPRIEĂ&#x;TO KIUSPLANUSPASIRAĂ&#x;Ä€IRINTERNETU BALSAVOPERGYVENTOJÄ‚0I LIEĂžIÄ‚AKCIJAa6ANDUOYRAòMOGAUS TEISÄ€k KURIø%3ORGANIZUOJAPRO FESINÄ€SSøJUNGOS TĂźSISIKIRUGSÄ€JO PRADòIOS

MĹŤsĹł kraĹĄte yra vieni didĹžiausiĹł gÄ—lo vandens iĹĄtekliĹł pasaulyje. Ateityje ĹĄis nacionalinis turtas bus kur kas vertingesnis uĹž naftÄ… ir dujas. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos ĹĄaliĹł, vandens tiekimas yra valstybÄ—s prerogatyva. TaÄ?iau ÄŻ ĹĄiÄ… sritÄŻ nusitaikÄ™ verslininkai spaudĹžia politikus, kad jie atvertĹł kelius privatizuoti vandens tiekimÄ… gyventojams. Briuselyje jau rengiami teisÄ—s aktai, kuriuos priÄ—mus bus sudarytos sÄ…lygos nacionalinÄŻ turtÄ… ir vieĹĄÄ…jÄ… gÄ—rybÄ™ paversti preke. Lietuvoje privaÄ?iam verslui tai galÄ—tĹł tapti nauja aukso gysla. Lietuvos geologijos institutas nurodo, kad mĹŤsĹł ĹĄalies poĹžeminio geriamojo vandens iĹĄtekliai sudaro didelÄ™ nacionalinio turto dalÄŻ. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vien nuodugniai iĹĄtirtĹł geriamojo vandens iĹĄtekliĹł ekonominÄ— vertÄ— yra daugiau kaip 20 mlrd. Lt, dar per 10 mlrd. Lt ÄŻvertinti mineralinio vandens iĹĄtekliai. *QGAHP=Ăş2 p. f

$EIVÄ€S0AUKĂ&#x;TÄ€SVIRSMAS6ELYKÄ‚RYTø 6,òURNALISTÄ€

$ANTISSUKANDĂźPERNAISTEBÄ€JO ME KAIPPRIEĂ&#x;6ELYKASSTEBUKLIN GAIBRANGSTANETTRIVIALÄ„SPAUKĂ&#x; TYNÄ‚VIĂ&#x;TÄ‚KIAUĂ&#x;INIAIGALJÄ‚LEDø PRAMUĂ&#x;ĂźSIĂ&#x;TIKRÄ‚JÄ‚RASISIDABRøIR AUKSø/GALPREKYBININKAIJUOS PARDUODAJAUPAĂ&#x;VENTINTUSĂžIAIP ARTAIP IRĂ&#x;IEMETDIDòIULÄ€KIAUĂ&#x;I NIÄ‚PAKLAUSARODO KADĂžV6ELY KASNORIAIĂ&#x;VENĂžIAME MARGUĂžIUS DAòOME DOVANOJAMEIRVALGOME 4IKARòINOMETÄ‚RITUALÄ‚PRASMĂź $AUGUMAĂ&#x;IOSDIDòIAUSIOSPAVA SARIOĂ&#x;VENTÄ€SPAPROĂžIÄ‚JAUIĂ&#x;BLU KĂź PAMESTI PRARADĂźTURINĂş TA

m ĂžIUO METU NETOLI 6ILNIAUS IĂ&#x; TÄ€VIĂ&#x;KÄ€SATSIKELTAMENAMELYJEGYVENANTIS --ARTINAITIS DARO TAI Kø BÄ„TÄ‚ DARĂźS IR PASILIKĂźS 0ASERBENTYJE n SKUTINÄ€TÄ‚ MARGUĂžIUS )R NESIJAUĂžIA VIENIĂ&#x;AS KAIP NÄ€RA VIENIĂ&#x;AS Ăş DARBø NIRTE PANIRĂźS AR MEDITUOJANTISòMOGUS

.ORIPAVERSTIPELNO Ă&#x;ALTINIU

'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

2Ä„TA+LIĂ&#x;YTÄ€

Ĺ iandien skaitykite:

ĂžIAUĂžV6ELYKÄ‚IĂ&#x;VAKARÄ€SnGERA PROGAJAISPASIDOMÄ€TI.ETNUOS TABU KAIPGAMTAIIRSIELAIBUN DANTDERA+RISTAUSPRISIKÄ€LIMAS IRDEIVÄ€S0AUKĂ&#x;TÄ€SSUGRúòIMASĂœ

Ĺ EĹ TADIENIS, 11 p. f m5òSIIMANTIEMSKAIMOTURIZMU ĂžV6ELYKOSnYPATINGAĂ&#x;VENTÄ€0O JOS DAòNIAUSIAI PRASIDEDA NAUJASISDòIAUGSMÄ‚IRRÄ„PESĂžIÄ‚KUPINAS SEZONAS

SODYBA, 7 p. f m2ETASPANEIGTÄ‚ KADKUOTOLIAU TUOLABIAUJAUNOJIKARTATOLSTA NUO GAMTOS *ø PASIGLEMòIA VIRTUALUSINFORMACINIÄ‚TECHNOLOGIJÄ‚ PASAULIS ")Ă˝)Ä !6),93 p. f

ÞúSAVAIT GALĂş NAK TĂşIĂ&#x;KOVO OSIOSĂş KOVO øJø PA SUKSIMELAIKRODòIÄ‚RODYKLES VALANDøPIRMYNIRPEREISIME PRIEVASAROSLAIKO

-IGRUOJANTIDATA VelykĹł pavadinimÄ… kai kas laiko skoliniu ir sieja jÄŻ su rusiĹĄku Velikij denj, didi diena, nors patys rusai ĹĄiÄ… ĹĄventÄ™ vadina ĹžydiĹĄku ĹžodĹžiu Pascha. Manding, teisĹŤs tie etnologai, kurie Velykas kildina iĹĄ ĹžodĹžio vÄ—lÄ—s. Mat senovÄ—s lietuviai, garbinÄ™ protÄ—vius ir pavasarÄŻ lankydavÄ™ jĹł kapus, net aukodavÄ™ jiems marguÄ?iĹł. *QGAHP=Ăş3 p. f

4REĂžIADIENĂş6,SUPRIEDAIS ăGEJEJGÄ‚òEJEKO )KPANOL=O=QHEO

$AUGELYJESENOVÄ€SKULTÄ„RÄ‚YRAMITASAPIEPASAULIOATSIRADIMøIĂ&#x;KIAUĂ&#x;INIO +IAUĂ&#x;INISnPRADòIOSIRPABAIGOS GYVYBÄ€SIRMIRTIESSIMBOLIS 'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=


2

MKOVODmNr. 25 (9250) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

Nauja privataus kapitalo aukso gysla

Stiprins vandens TIEKÄ€JÄ‚KONTROLĂź 6ALENTINAS-AZURONIS, aplinkos ministras

-Ä„SÄ‚KRAĂ&#x;TEYRAVIENIDIDòIAUSIÄ‚GÄ€LOVANDENSIĂ&#x;TEKLIÄ‚PASAULYJE!TEITYJE Ă&#x;ISNACIONALINISTURTASBUSKURKASVERTINGESNISUòNAFTøIRDUJAS .=EIQJ@KĂžQEGKOJQKPN=QG=

'=PACKNEĂ&#x;G=E L=OEO=G=Q LNEAĂ&#x; R=J@AJO PEAGEIK LNER=PEV=REIø ĂžEÄ‚L=OH=QCÄ‚=PE@=REI=OĂşLNER=ĂžE=O N=JG=O>Ä„PÄ‚JACAN=OENJAPAEOEJC=O òEJCOJEO )QIOG=ELPEGNAEGE=OPELNEJPEO=RER=H@U>EÄ‚R=H@KIÄ‚CANE=IKFKR=J@AJOPEAGÄ€FÄ‚GKJPNKHĂź 2=J@AJOPEAGEIKOEOPAIøNAEGE=NAKNC=JEVQKPEOQI=òEJ=JPR=J@AJOPEAGÄ€FÄ‚ OG=EĂžEÄ‚ 0=EJQI=PUP=NAJCE=IKOA 2=J@AJOĂşOP=PUIKL=P=EOKOA =>=N R=J@AJOPEAGÄ€FÄ‚UN==LEAe Atkelta iĹĄ 1 p. Europos vieĹĄĹłjĹł paslaugĹł profesiniĹł sÄ…jungĹł federacija pernai visoje ES pradÄ—jo pilieÄ?iĹł akcijÄ… „Vanduo yra Ĺžmogaus teisė“, kuria siekiama, kad atitinkama direktyva nebĹŤtĹł patvirtinta. Jau surinkta apie pusantro milijono paraĹĄĹł.

Pilnatis. 3AULÞTEKA  LEIDòIASI 18.49.

ĂžIANDIEN

Kad Europos Komisijos (EK) pareigĹŤnai atsiĹžvelgtĹł ÄŻ pilieÄ?iĹł nuomonÄ™, pakanka 1 milijono ES gyventojĹł paraĹĄĹł. TaÄ?iau jie turi bĹŤti surinkti ketvirtadalyje ES ĹĄaliĹł, kurioms nustatyta (pagal ĹĄaliai Europos Parlamente atstovaujanÄ?iĹł politikĹł skaiÄ?iĹł) atitinkama paraĹĄĹł kvota. JÄ… jau pasiekÄ— vokieÄ?iai, austrai, belgai, slovÄ—nai ir slovakai. Lietuva turi surinkti 9 000 paraĹĄĹł. Pasak akcijos „Vanduo yra Ĺžmogaus teisė“ mĹŤsĹł ĹĄalyje koordinatoriaus Lietuvos pramonÄ—s profesiniĹł sÄ…jungĹł federacijos vadovo Juozo Neverausko, gyventojai savo valiÄ… iĹĄreikĹĄti ir peticijÄ… pasiraĹĄyti gali bibliotekose.

Vanduo pabrango 4 kartus Matyt, neatsitiktinai siekiui privatizuoti vandens tiekimÄ… akty-

2YTOJ

0ORYT

$IENø °

$IENø °

$IENø 0 °

.AKTú °

.AKTú - °

.AKTú °

ĂžAĂ&#x;P=@EAJĂşKNQOIÄ„OÄ‚Ă&#x;=HUFAHAIOEĂ&#x;LEAPR=G=NEÄ‚LNE=NPÄ€FĂźO?EGHKJKOÄ„GQNUO =QCGQNJQI=PKIEGNEPQHE=E@=QCE=QOE=OJEAC=OREAPKIEOLANAEJ=JPEOĂşĂ&#x;H=L@NE>ø .UPÄ‚LEAPNUĂžEÄ‚RÄ€F=OL=I=òQNEIOPEGJ=GPĂşREAPKIEOEĂ&#x;HEGO j I O CÄ„OE=E 0AILAN=PÄ„N=J=GPĂş>QOjH=ELOJE=EĂ&#x;=HĂžEK@EAJøjJQKH=ELOJEÄ‚Ă&#x;=HĂžEKEGEH=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO ,ENIøFøĂžR 2AHUGÄ‚@EAJøOAGI=@EAJĂşJQI=PKIE@A>AOQKPEN=IÄ„OENJAĂ&#x;=HPE KN=E 'NEPQHEÄ‚>QOJA@=QCJA@E@AHEOOJEAC=O=N>=Ă&#x;H=L@NE>=JQI=PKIEPEGREAPKIEO *=GPĂşL=Ă&#x;=HOEGE jH=ELOJEÄ‚@EAJø@=QCAHUFAN=FKJÄ‚PAILAN=PÄ„N=L=GEHO RENĂ&#x;JQHEKEGE jH=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKOPEGGQNJAGQNC=HEEĂ&#x;HEGPEOEHLJ=EJAECE=I=

,ENI=@EAJĂş=JPNøFøĂžR 2AHUGÄ‚@EAJøKN=EI=ò=EGAEOEOPEGGNEPQHEÄ‚C=HE>Ä„PEĂ&#x;EAG tiek daugiau. Eltos, orai.lt, VL inf.

viausiai prieĹĄinasi vokieÄ?iai, surinkÄ™ daugiau kaip milijonÄ… gyventojĹł paraĹĄĹł. „Vokietijoje kai kur jau privatizuotas vandens tiekimas. Ten gyventojams padidÄ—jo vandens kainos ir pablogÄ—jo jo kokybÄ—. Matydami tokias privatizavimo pasekmes, gy-

įsitikinęs Lietuvos Şaliųjų partijos pirmininkas.

4RIJULÄ€SPAUDòIA privatizuoti Ar surinkti pilieÄ?iĹł paraĹĄai turÄ—s ÄŻtakos EK pareigĹŤnĹł sprendimams? Anot L.Balsio, kitaip nei Lietuvoje, VakarĹł Europos ĹĄalyse paisoma pilieÄ?iĹł valios. „Ten ĹžmoniĹł balsai turi svorÄŻ, o Lietuvoje stengiamasi juos ignoruoti. Ĺ tai referendumas dÄ—l atominÄ—s elektrinÄ—s turi privalomÄ…jÄ… galiÄ…, taÄ?iau jos nepaisoma ir bandoma iĹĄ naujo diskutuoti“, – samprotavo parlamentaras, daug metĹł dirbÄ™s Ĺžurnalistu Briuselyje. Pasak akcijos organizatoriĹł, direktyvÄ… dÄ—l vandens privatizavimo EK stumia remdamasi Tarptautinio valiutos fondo ir Europos centrinio banko rekomendacijomis. „Ši trijulÄ— spaudĹžia finansiniĹł sunkumĹł turinÄ?ias ES nares, kad jos ÄŻ vieĹĄÄ…jÄŻ sektoriĹł ÄŻsileistĹł privaÄ?ius investuotojus. Europos profesinÄ—s sÄ…jungos sukÄ—lÄ— skandalÄ… iĹĄsiaiĹĄkinusios, kad Europos centrinis bankas prieĹĄ metus Italijos valdĹžiÄ… spaudÄ— privatizuoti vieĹĄÄ…sias paslaugas“, – teigÄ— J.Neverauskas. EK stumia KoncesijĹł direktyvÄ…, pagal kuriÄ… ÄŻ privaÄ?ias rankas ketinama atiduoti sveikatos apsaugÄ…, vieĹĄÄ…jÄŻ transportÄ…, vandens bei elektros tiekimÄ… ir kitas vieĹĄÄ…sias paslaugas. Anot Lietuvos pramonÄ—s profesiniĹł sÄ…jungĹł federacijos pirmininko, kalbama, kad KoncesijĹł direktyvÄ… ĹĄalims narÄ—ms siĹŤloma svarstyti uĹž uĹždarĹł durĹł. Ĺ i direktyva nebĹŤtĹł privaloma, taÄ?iau, Ĺžinant mĹŤsĹł politikĹł „atsparumą“ privataus kapitalo galiai, jos rekomendacinis pobĹŤdis gali likti nepastebÄ—tas.

2EIKIAGRIEòTOATKIRÞIO Lietuva jau pademonstravo savo poŞiōrį į vandens tiekimą gyventojams. Teisė į geriamąjį vandenį deklaruota Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos, kuri 2010 m.

3PAUDIMONEJAUĂžIA Algimantas Salamakinas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas

Vandens, kaip ir ĹĄilumos, tiekimo bei GEPKOREAĂ&#x;KOEKOL=OH=QCKOPQNE>Ä„PER=HOPU>Ä€ON=JGKOA &=OLNER=PEV=RQOL=LN=OP=E CURAJPKF=EIKG=@=QCE=QJAORANOH=O OEAGE=LAHJK +R=HOPU>AEOQJGQOQGKJPNKHEQKPE=N>N=JCEI=OUN=L=CNĂşOP=O &AE komitete ĹĄis klausimas bus svarstomas, LNER=PEV=REIQEJALNEP=NOEQ 'KHG=O@Ä€HPK @EOGQOEFÄ‚JAGEHKFKGEKOL=Q@EIKJAF=QĂžE=IA LEAP=EJA>QRKG=H>=I=ENOQOEPEGEIAOQ!'=LHEJGKOGKIEO=NQ 

6ALSTYBESĂşVAROĂşKAMPø Vilniaus universiteto (VU) profesoriui Romui Lazutkai mintis privatizuoti vandens tiekimÄ…, kaip ir kitas vieĹĄÄ…sias paslaugas, nÄ—ra patraukli. Anot jo, Lietuvos valstybei, kur silpna demokratija, sunku suvaldyti privataus sektoriaus siekius. „ProblemĹł yra tose srityse, kur turÄ—tĹł efektyviai veikti konkurencija, pavyzdĹžiui, prekyboje. AtrodytĹł, kad Ä?ia neturÄ—tĹł bĹŤti jokio dominavimo. TaÄ?iau jauÄ?iame, kad Ä?ia ne viskas gerai, nors formaliai niekas to neÄŻrodo. PrivatĹł kapitalÄ… ÄŻleidus ÄŻ vieĹĄÄ…jÄŻ sektoriĹł, reikalinga akyla valstybÄ—s prieĹžiĹŤra. O tai padaryti nÄ—ra lengva, todÄ—l prasideda bÄ—dos“, – aiĹĄkino ekonomistas ir sociologas. VU profesorius siĹŤlytĹł Lietuvai pasimokyti iĹĄ Norvegijos, kuri gamtos iĹĄtekliĹł eksploatavimÄ… laiko savo rankose. O mĹŤsĹł valstybÄ— laikoma prasta ĹĄeimininke, todÄ—l skubama viskÄ… privatizuoti. „MĹŤsĹł pilieÄ?iai negeba efektyviai priĹžiĹŤrÄ—ti valdĹžios, kuri linkusi piktnaudĹžiauti, todÄ—l atsiranda sÄ…lygos privaÄ?ioms ÄŻmonÄ—ms naudotis dominuojanÄ?ia padÄ—timi ir pelnytis iĹĄ gyventojams teikiamĹł paslaugĹłâ€œ, – teigÄ— R.Lazutka.

3EIMONARYS,INAS"ALSYSĂşSITIKINĂźS KADSPAUDIMUIPRIVATIZUOTI VIEĂ&#x;øSIASPASLAUGASREIKIAGRIEòTOATKIRĂžIO0ATYSGYVENTOJAITURÄ€TÄ‚ NELIKTIABEJINGIIRGINTISAVOINTERESUS0ARAĂ&#x;Ä‚RINKIMASPRIEĂ&#x; VANDENSPRIVATIZAVIMønGERAVIEĂ&#x;UMOIRPILIETIĂ&#x;KUMOAKCIJA ventojai tam prieĹĄtarauja“, – sakÄ— pilietinÄ—s akcijos Lietuvoje koordinatorius. Anot jo, drastiĹĄkas pasekmes pajuto ir Portugalijos miesto Pacos de Ferreira gyventojai. Privatizavus vandens tiekimÄ…, per keletÄ… metĹł vanduo pabrango net 4 kartus ir toliau pamaĹžu brangsta. SkundĹžiasi Londono ir Bordo miestĹł, kur ĹĄias paslaugas perÄ—mÄ— privatĹŤs investuotojai, gyventojai. „Tokie padariniai nestebina, nes verslas spaudĹžia pelną“, – teigÄ— J.Neverauskas. Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nario Lino Balsio, ÄŻ ĹĄiÄ… sritÄŻ negalima ÄŻsileisti privataus kapitalo. „Leidus privatizuoti vandens tiekimÄ…, galima tikÄ—tis ir vandens pabrangimo, ir besaikio iĹĄtekliĹł naudojimo bei pardavinÄ—jimo, nes privaÄ?iĹł ÄŻmoniĹł siekis – pelnas. Tai jau parodÄ— kai kuriĹł ĹĄaliĹł patirtis. Vanduo neturÄ—tĹł tapti komercijos objektu ir pelno ĹĄaltiniu“, –

patvirtino rezoliucijÄ… „Žmogaus teisÄ— ÄŻ vandenÄŻ ir sanitariją“. Balsuojant dÄ—l ĹĄios rezoliucijos net 17 ES ĹĄaliĹł susilaikÄ—. Tarp jĹł, pasak J.Neverausko, yra ir Lietuva (taip pat Latvija ir Estija). L.Balsys ÄŻsitikinÄ™s, kad spaudimui privatizuoti vieĹĄÄ…sias paslaugas reikia grieĹžto atkirÄ?io. Patys gyventojai turÄ—tĹł nelikti abejingi ir ginti savo interesus. ParaĹĄĹł rinkimas prieĹĄ vandens privatizavimÄ… – gera vieĹĄumo ir pilietiĹĄkumo akcija. „Aplinkos apsaugos komitete trumpai kalbÄ—jome apie vandens tiekimo privatizavimÄ…, taÄ?iau platesniĹł diskusijĹł Seime nebuvo. Kolegos laikÄ—si panaĹĄios nuomones, kad vanduo – nacionalinis turtas. Jo vertÄ— kiekvienÄ… deĹĄimtÄŻ iĹĄauga keleriopai. Lietuvos geologijos tarnybos vadovas teigÄ—, kad greitai vanduo bus vertingesnis uĹž naftÄ… ir dujas“, – teigÄ— Lietuvos ĹžaliĹłjĹł partijos vadovas.

VU profesorius ÄŻĹžvelgia ir daugiau prastĹł tendencijĹł, kurios vis labiau pasireiĹĄkia tokiose ĹĄalyse kaip Lietuva, kuriose demokratija dar labai trapi. „Šiais laikais privaÄ?ios finansinÄ—s struktĹŤros tiesiog ÄŻkalina valstybes, demokratijos maŞėja. ValstybÄ—s spaudĹžiamos nedidinti mokesÄ?iĹł verslui, kad tai neatbaidytĹł investuotojĹł, o socialiniai gyventojĹł poreikiai tenkinami iĹĄ skolintĹł lÄ—ĹĄĹł. Taip valdĹžia ÄŻvaroma ÄŻ kampÄ…. Ĺ tai Lietuvoje visas socialines ir ekonomines naujienas ir praneĹĄa, ir komentuoja bankĹł atstovai. Taip sukuriamas atitinkamas informacinis laukas, daromas spaudimas politikams“, – teigÄ— R.Lazutka.

+URĂ&#x;VĂźSITEĂžV6ELYKAS 4OKĂşKLAUSIMøBUVOMEPATEIKĂź INTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt. Kaime Mieste 5òSIENYJE .EĂ&#x;VĂźSIU

40 proc. 39 proc. 7 proc. 15 proc.


MKOVODmNr. 25 (9250) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

$EIVÄ€S0AUKĂ&#x;TÄ€SVIRSMAS6ELYKÄ‚RYTø "UDINDAVĂźVÄ€LES

+IEKVIENASVAIKASòINO KADSUVALGYTIBAòNYĂžIOJEPAĂ&#x;VENTINTø DOVANOTøARLAIMÄ€TøMARGUTĂşnVISAIKASKITA NEI PUSRYĂžIAMSSUPUSTIKIETAIVIRTøKIAUĂ&#x;INĂş fotodiena.lt nuotrauka

e Atkelta iĹĄ 1 p. TikÄ—ta, kad ĹĄiuo metu kartu su atgimstanÄ?ia gamta prisikelia ir mirusiĹłjĹł vÄ—lÄ—s. Atgal jas pargina tik pirmojo perkĹŤno griausmas. Kasmet tenka specialiai domÄ—tis, kada gi ĹĄiemet iĹĄpuls Ĺ v.Velykos, nes jos ÄŻvairiais metais bĹŤna vis kitÄ… dienÄ…. ÄŽdomu, kodÄ—l: nejau Kristaus prisikÄ—limo data nÄ—ra tiksli? Etnologas prof. Libertas Klimka linkÄ™s manyti, kad senovÄ—je ĹĄi kalendorinÄ— ĹĄventÄ— kasmet turÄ—jo tiksliÄ… datÄ…. Tai rodo dar iĹĄlikÄ™ archajiĹĄki paproÄ?iai, pavyzdĹžiui, prausimasis saulei tekant iĹĄ rytĹł tenkanÄ?io upelio ar ĹĄaltinio vandeniu. BĹŤdavo prausiamasi DidĹžiÄ…jÄ… savaitÄ™ arba VelykĹł rytÄ…, taÄ?iau tik lygiadienio rytÄ… saulÄ— pateka tiksliai rytuose. IĹĄ rytĹł tekanÄ?io upelio tÄ—kmÄ— ir tekanÄ?ios saulÄ—s padÄ—tis tÄ…dien idealiai sutampa. Anot L.Klimkos, pavasario lygiadienÄŻ ĹĄvÄ™sdavo visos senĹłjĹł kultĹŤrĹł tautos. Tik krikĹĄÄ?ionybei ÄŻsigalÄ—jus VelykĹł datÄ… imta derinti su MÄ—nulio fazÄ—mis. Romos katalikai ir dauguma protestantĹł Velykas ĹĄvenÄ?ia pirmÄ…jÄŻ sekmadienÄŻ po pirmos MÄ—nulio pilnaties, pavasario lygiadieniui praÄ—jus. PopieĹžiaus Grigaliaus, pagal kurio kalendoriĹł skaiÄ?iuojamas laikas, nurodymu 1582 m. Neapolio astronomas A.Lilius ir matematikas Ch.Clavius sudarÄ— VelykĹł dienos apskaiÄ?iavimo algoritmÄ…. Gal taip buvo mÄ—tomos pÄ—dos, kad Kristaus prisikÄ—limo ĹĄventÄ— nesutaptĹł su vis dar ĹĄvenÄ?iamu pagoniĹĄku lygiadieniu, senĹłjĹł dievĹł garbinimu?

-IRTIESIRGYVYBÄ€S simbolis Kiekvienas vaikas Ĺžino, kad suvalgyti baĹžnyÄ?ioje paĹĄventintÄ…, dovanotÄ… ar laimÄ—tÄ… margutÄŻ – visai kas kita, nei pusryÄ?iams supusti kietai virtÄ… kiauĹĄinÄŻ. KiauĹĄinis – vienas svarbiausiĹł, seniausiĹł archetipiniĹł simboliĹł. Daugelyje senovÄ—s kultĹŤrĹł yra mitas apie pasaulio atsiradimÄ… iĹĄ kiauĹĄinio. KiauĹĄinyje slypi pradĹžia ir pabaiga, gyvybÄ— ir mirtis. Pasakose nenugalimo raganiaus ar Nemariojo KaĹĄÄ?Ä—jaus mirtis slypi kiauĹĄinyje, uĹžkastame pasaulio kraĹĄte.

KiauĹĄiniĹł marginimo paprotys yra labai senas, o tokie marginimo raĹĄtai, kaip gyvatÄ—lÄ—s, saulutÄ—s, trikampiai, rombai, yra itin archajiĹĄki. Vilniuje netoli Gedimino kalno rastas XIII a. akmeninis margutis, DainĹł slÄ—nyje – medinis: ĹĄiose vietose, manoma, buvo pagoniĹł dievĹł ĹĄventyklos. Prof. L.Klimka spÄ—ja, kad pirmasis saulutÄ—mis ir ĹžalÄ?iais margintas kiauĹĄinis bĹŤdavo aukojamas deivei PaukĹĄtei, pavasarÄŻ grÄ…Ĺžindavusiai paukĹĄÄ?ius. Anot etnologo, ĹžmonÄ—s anuomet, taupydami maisto atsargas, ĹžiemÄ… neretai alkdavo, badaudavo, tad paukĹĄÄ?iĹł grÄŻĹžimas pavasarÄŻ ir pirmĹłjĹł kiauĹĄiniĹł sudÄ—jimas jiems reiĹĄkÄ— gyvybÄ™, sunkmeÄ?io pabaigÄ…. Garsi lietuviĹł kilmÄ—s archeologÄ— Marija GimbutienÄ— deivÄ™ PaukĹĄtÄ™ mini savo ÄŻstabiame veikale „Senoji Europa“ (1997 m.). Ji ir pati yra radusi, iĹĄtyrinÄ—jusi ne vienÄ… 5 tĹŤkst. pr. Kr. sukurtÄ… statulÄ—lÄ™, kur deivÄ— PaukĹĄtÄ—, visagalÄ— valdovÄ—, vaizduojama kaip krĹŤtininga moteris su paukĹĄÄ?io galva ir sparnais, iĹĄmarginta V formos Ĺženklais, gyvatÄ—lÄ—mis. SpÄ—jama, kad deivÄ™ PaukĹĄtÄ™ vÄ—liau baltai garbino kaip LaimÄ… – gimimo, gyvenimo ir mirties deivÄ™. Dainose ji daĹžnai siejama su paukĹĄÄ?iais, ypaÄ? gegute, laimÄ—s lÄ—mÄ—ja. Ir ĹĄiandien, savaip suprasdami laimÄ™, pirmÄ…kart gegutei uĹžkukavus, Ĺžvanginame kiĹĄenÄ—s ar piniginÄ—s turiniu.

PamirĹĄtas Lados kultas VelykĹł paproÄ?iai itin ÄŻdomĹŤs, taÄ?iau iĹĄ daugelio likÄ™s tik veiksmas be mums suprantamo turinio. Ĺ tai VelykĹł dienÄ… suaugusieji eidavo lalauti: dar neseniai vadinamieji lalauninkai bĹŤreliu traukdavo per kaimÄ… dainuodami, priedainis – bĹŤtinai su ĹžodelyÄ?iais „ai lalu lalu“, „ei lalo“. Ĺ iĹł prasmÄ—s patys lalauninkai nebesuprasdavo, o mes nĹŤnai tepajÄ—giame groŞėtis ĹĄiomis dainomis be jokios nuovokos: Kur akÄ—ta, te gyvuoja, ei lalo / Kur uĹžsÄ—ta, te Ĺžaliuoja, ei lalo / Ĺ ventas Jurgis rasÄ… krÄ—tÄ—, ei lalo / Ĺ ventas Jonas mÄ—ĹĄlÄ… veŞė, ei lalo... Anot etnologĹł, lalavimas – itin archajiĹĄkas paprotys. SenovÄ—je panaĹĄiai bĹŤdavo garbinama deivÄ— Lela, Lados dukra. PagonybÄ—s laikais pavasario lygiadienÄŻ lalaunin-

3

Aktualijos

kai, lankydami laukus ir kaimynus, uĹžkalbÄ—jimais „Ei, Lada! Ei, Lela!“ melsdavo deivÄ—s visokiĹł maloniĹł. O tie ĹĄventieji dainoje atsidĹŤrÄ— daug vÄ—liau, „įstumti“ Ä?ia krikĹĄÄ?ionybÄ—s.

Lietuviai Velykas ĹĄvÄ™sdavo net keturias dienas, o didĹžiosios linksmybÄ—s ir pramogos prasidÄ—davusios antrÄ…jÄ… VelykĹł dienÄ…. Vaikai eidavo kiauĹĄiniauti, ne ĹĄiaip kaulydavo marguÄ?iĹł, o su dainele: „AĹĄ maĹžas vaikelis, kaip pupĹł pÄ—delis...VelykĹł rytÄ… lelija praĹžydo, ne dÄ—l manÄ™s vieno, ale dÄ—l viso svieto...“ Jei vaikas padainavÄ™s ÄŻsikiĹĄdavo ÄŻ burnÄ… pirĹĄtÄ… – vadinasi, pakaks vieno kiauĹĄinio, du pirĹĄtai burnoj reiĹĄkÄ—, kad praĹĄo dviejĹł, taÄ?iau labai godĹžiam bĹŤti nederÄ—davo – godus likdavo nieko nepeĹĄÄ™s. Vyrai eidavo bukyniĹł, t. y. dauĹždavo kiauĹĄinius rungdamiesi, kurio kiauĹĄinis tvirÄ?iausias. BĹŤdavo renkamas ir graĹžiausias – marguÄ?iĹł karalius. AntrÄ…jÄ… VelykĹł dienÄ… marguÄ?iai bĹŤdavo ne tik dauĹžiami, bet ir ridinÄ—jami, bĹŤtinai lauke, mat susiliesdami su Ĺžeme jie ĹžadindavÄ™ vÄ—les. VÄ—liau marguÄ?iĹł ridenimo varĹžyboms bĹŤdavo sukalamas lovelis: tas, kurio kiauĹĄinis nuriedÄ—davo toliausiai, buvo laikomas laimÄ—s palytÄ—tu – tokiam seksis visus metus! Bernai ir pusberniai eidavo dÄ—dinÄ—ti – lankyti mergi-

,IETUVIAI6ELYKASĂ&#x;VĂźSDAVONETKETURIASDIENAS ODIDòIOSIOSLINKSMYBÄ€SIRPRAMOGOS PRASIDÄ€DAVUSIOSANTRøJø6ELYKÄ‚DIENø Lada – tai didĹžioji baltĹł deivÄ— pramotÄ—, dar vadinama didĹžiÄ…ja motina, pagimdĹžiusi pirmuosius dievus dvynius – dukterÄŻ LelÄ… ir sĹŤnĹł LÄ—lÄŻ. SenovÄ—s graikĹł Leda, Kretos ir MikÄ—nĹł kultĹŤros Lato, romÄ—nĹł Ladona – tai vis ta pati deivÄ—, kurios kultas buvo iĹĄplitÄ™s nuo Adrijos iki Baltijos jĹŤrĹł. Toks kulto iĹĄplitimas rodo jo archajiĹĄkumÄ…. SlavĹł kalbos ĹžodĹžiai „ladno“ , „laduĹĄki“ – Lados garbinimo liekanos. BaltĹł gyventoje teritorijoje rasta ĹžalvariniĹł didĹžiosios deivÄ—s su iĹĄkeltomis rankomis statulÄ—liĹł. PanaĹĄĹŤs radiniai saugomi Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje Vilniuje. Netoli DruskininkĹł rastas kiauĹĄinio formos amuletas su deive, stovinÄ?ia ant pusmÄ—nulio, su saulÄ—s Ĺženklu galvoje: spÄ—jama, kad tai deivÄ— gimdytoja Lada. Ĺ iauliĹł apylinkÄ—se rastas kitas kiauĹĄinio pavidalo amuletas su, kaip manoma, deivÄ—s Lados veidu. NeÄŻtikÄ—tina, bet dar XIX a. pradĹžioje Bresto (Baltarusija) apylinkÄ—se per Velykas buvo giedama apie pasaulio karalienÄ™ deivÄ™ LadÄ…, dainose vadinamÄ… ir aukso boba. Vaikinai ir merginos sukdavo ratelius susikibÄ™ iĹĄkeltomis rankomis, tokie ĹĄokiai buvo vadinami Lados rateliais. Ir ĹžemaiÄ?iai Motiejaus ValanÄ?iaus laikais dar ĹĄvÄ™sdavÄ™ deivÄ—s Lados dienÄ…. Vyskupo liudijimu, tÄ… pirmÄ…jÄŻ treÄ?iadienÄŻ po VelykĹł bĹŤdavo uĹžginta imtis bet kokio darbo, nederÄ—davo nÄ— pirĹĄto pajudinti, kad pasÄ—liai bĹŤtĹł apsaugoti nuo perkĹŤnijĹł ir kruĹĄĹł. Ketvirtoji VelykĹł diena buvo vadinama LedĹł diena. Buvo tikima, kad ĹĄiÄ… dienÄ… nevalia ĹžemÄ—s liesti, nÄ— kuolo ĹžemÄ—n ÄŻkalti, kad ledai javĹł vasarÄ… neiĹĄkapotĹł.

nĹł, kurios turÄ—davusios atsipirkti marguÄ?iais. Jei kuri mergina ĹĄiĹł gailÄ—davo ar neturÄ—davo, bĹŤdavo jÄ—ga nutempiama ÄŻ viĹĄtidÄ™ ir sodinama ÄŻ viĹĄtos gĹŤĹžtÄ… perÄ—ti. Ĺ tai kokie juokai belikÄ™ iĹĄ didĹžiosios PaukĹĄtÄ—s garbinimo...

"OBOS6ELYKÄ€SLIKIMAS Kai kuriuose Lietuvos kaimuose dar ir dabar puoĹĄiamas VelykĹł medis arba eglutÄ— – maĹžas didĹžiojo Pasaulio medĹžio priminimas. Prie tiesios ĹĄakos bĹŤdavo riĹĄamos eglÄ—s ĹĄakelÄ—s, ant jĹł ÄŻtaisomi lizdeliai su 9 ar 12 marguÄ?iĹł, nes toks skaiÄ?ius neĹĄdavÄ™s laimÄ™. Medelis puoĹĄiamas iĹĄsprogusiomis blindÄ—s ĹĄakelÄ—mis, popierinÄ—mis lelijomis, roŞėmis. O vaikams bĹŤdavo porinama, kad trobelÄ—je uĹž miĹĄko gyvena bobutÄ— VelykÄ—, kuri naktÄŻ margintus kiauĹĄinius sudeda ÄŻ vaĹĄko veĹžimaitÄŻ, kiĹĄkiĹł traukiamÄ…, ir dar nepraĹĄvitus veĹža vaikams dovanĹł. Toji VelykÄ—, matyt, liekana tos Ĺžilos senovÄ—s deivÄ—s pramotÄ—s, nuo krikĹĄÄ?ioniĹĄkojo pasaulio priverstos slÄ—ptis miĹĄke bobutÄ—s pavidalu. Ryte prabudÄ™ maĹžieji rasdavo ĹžadÄ—tas dovanas – po porÄ… bobos VelykÄ—s kiauĹĄiniĹł ant palangÄ—s. Dvejetas, porelÄ— bĹŤdavo labai svarbu: koks gi vaisingumas be poros? VislĹŤs kiĹĄkiai Ä?ia taip pat kaip sykis: ĹĄtai PrancĹŤzija velykmeÄ?iu tampa didĹžiuliu ĹĄokoladiniu kiĹĄkiu ir viĹĄtĹł rojumi. PrancĹŤzijoje VelykĹł simboliais laikomi ne tik kiĹĄkis ar viĹĄta, bet ir Ĺžuvis. TikÄ—ta, kad marguÄ?iai, ypaÄ? ĹĄventinti, turi stebuklingĹł galiĹł: jĹł valgydavo sergantieji, negalinÄ?ios pastoti moterys. Vyrai kelis marguÄ?ius pakasdavo laukuose, kad ĹĄie veĹĄliau derÄ—tĹł, moterys paslÄ—pdavo namuose, kad apsaugotĹł ĹĄiuos nuo PerkĹŤno... ÄŽdomu, nuo kokiĹł nelaimiĹł gali apsaugoti nĹŤnai taip madingas struÄ?io kiauĹĄinis? Tik, anot bandĹžiusiĹłjĹł, jo neÄŻmanoma nei dorai nudaĹžyti, juolab dailiai iĹĄskutinÄ—ti, – kietas kaip akmuo! Nesvarbu, kaip kokie delikatesiniai kiauĹĄiniai per ĹĄias ĹĄventes valgomi. Svarbiausias yra tai, apie kÄ… gieda vaikai kiauĹĄiniautojai: kad lelija ar roŞė, praĹžydusi Ĺ v.VelykĹł rytÄ…, yra ne vieno naudai ar prekybininkĹł pelnui, o visam svietui.

1òO 

1òO 


4

MKOVODmNr. 25 (9250) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

+OMENTARAI

0RISIKÄ€LIMOKELIAS Per Velykas mes ĹĄvenÄ?iame svarbiausiÄ… krikĹĄÄ?ioniĹĄkojo tikÄ—jimo slÄ—pinÄŻ, ant kurio pastatytas mĹŤsĹł krikĹĄÄ?ioniĹĄkasis gyvenimas ir bĹŤsimojo prisikÄ—limo viltis. ApaĹĄtalas Paulius ragino krikĹĄÄ?ionis tvirtai tikÄ—ti Kristaus prisikÄ—limu: „KrikĹĄtu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip JÄ—zus buvo prikeltas iĹĄ numirusiĹł TÄ—vo ĹĄlovinga galia, taip ir mes pradÄ—tume gyventi atnaujintÄ… gyvenimÄ….“ DÄ—l ĹĄios prieĹžasties per Velykas mes dĹžiĹŤgaujame ir giedame: „ŠiÄ… dienÄ… laimingÄ… VieĹĄpats padarÄ—, dĹžiĹŤgaukim, kelkim linksmybes!“ Sveikiname jus, brangĹŤs kunigai, vienuoliai ir pasaulieÄ?iai, JÄ—zaus Kristaus PrisikÄ—limo ĹĄventÄ—je, dalijamÄ—s su jumis velykiniu dĹžiaugsmu ir trokĹĄtame, kad kiekvieno jĹŤsĹł ĹĄirdis bĹŤtĹł kupina dĹžiaugsmo, kuriuo spinduliuoja VelykĹł Ĺžinia. TaÄ?iau kad ĹĄis linkÄ—jimas iĹĄsipildytĹł, reikia mĹŤsĹł pasiryĹžimo VelykĹł slÄ—pinÄŻ paversti savo gyvenimo tikrove.

Po JÄ—zaus mirties ir palaidojimo dĹžiaugsmo tikrai nebuvo. AtskubÄ—jusi prie kapo Marija MagdalietÄ— JÄ—zaus kĹŤno nerado; ji matÄ— tik numestas drobules, todÄ—l stovÄ—jo prie kapo angos ir verkÄ—. ÄŒia jai apsireiĹĄkÄ— prisikÄ—lÄ™s JÄ—zus ir paĹĄaukÄ— vardu: „Marija!“ Buvusi nusidÄ—jÄ—lÄ— tampa pirmÄ…ja JÄ—zaus prisikÄ—limo liudytoja. PrisikÄ—limo ĹžiniÄ… ji nuneĹĄ JÄ—zaus mokiniams, kad ĹĄie irgi ÄŻtikÄ—tĹł ir kitiems liudytĹł apie prisikÄ—lusÄŻ MokytojÄ….

Per KrikĹĄtÄ… Dievas kiekvienÄ… ĹžmogĹł, kaip ir MarijÄ… MagdalietÄ™, paĹĄaukia vardu pradÄ—ti prisikÄ—lusio Ĺžmogaus gyvenimÄ…, pilnÄ… dvasinÄ—s ĹĄviesos, meilÄ—s ir broliĹĄkumo. O kaip viso to ĹĄiandien mums reikia! Mus kasdien atakuoja informacija apie ĹžmoniĹł susvetimÄ—jimÄ…, susiskaldymÄ…, nepagarbÄ… vieni kitiems, Ĺžiaurumus, o kartais net sunkiai suvokiamus nusikaltimus. Mus ĹĄiurpina nusivylÄ™ ir iĹĄ gyvenimo savo

dÄ—mÄ—je – tai tĹŤnojimas kape, nuo kurio angos VelykĹł angelas dar nenuritino akmens. Velykos kvieÄ?ia mus prisikelti ir pradÄ—ti gyvenimÄ… su Kristumi. Dar daugiau – Velykos kvieÄ?ia mus neĹĄti PrisikÄ—limo ĹžiniÄ…, dĹžiaugsmÄ… ir viltÄŻ ÄŻ ĹžmoniĹł bendruomenÄ™. IĹĄ ĹĄalies niekas mĹŤsĹł nepakeis ir neprikels naujam gyvenimui, tai padaryti galime ir turime mes patys drauge su prisikÄ—lusiuoju Kristumi. Kai Argentinos kardinolÄ… J.M.Bergoglio iĹĄrinko popieĹžiumi, Ĺžurnalistai suskubo klausti: tai kÄ… gi dabar padarys popieĹžius PranciĹĄ-

6ELYKOSKVIEĂžIAMUSPRISIKELTIIRPRADÄ€TIGYVENIMøSU+RISTUMI $ARDAUGIAUn6ELYKOSKVIEĂžIAMUSNEĂ&#x;TI0RISIKÄ€LIMOòINIø DòIAUGSMøIRVILTúúòMONIÄ‚BENDRUOMENĂź)Ă&#x;Ă&#x;ALIESNIEKASMÄ„SÄ‚ NEPAKEISIRNEPRIKELSNAUJAMGYVENIMUI TAIPADARYTIGALIMEIR TURIMEMESPATYSDRAUGESUPRISIKÄ€LUSIUOJU+RISTUMI Marijos MagdalietÄ—s pavyzdys yra labai brangus. PrisikÄ—lusÄŻ JÄ—zĹł tikintis Ĺžmogus gali bĹŤti labai iĹĄtikimas savo KrikĹĄto ÄŻsipareigojimams, bet gali klysti ir nusidÄ—ti, taÄ?iau ir ĹĄiuo blogiausiu atveju jis pasitiki Dievo gailestingumu, kuris gali prikelti jÄŻ iĹĄ giliausio moralinio kapo. Dievas, kaip taikliai pasakÄ— popieĹžius PranciĹĄkus, nepavargsta bĹŤti gailestingas, tik mums reikia nepavargti pasinaudoti Dievo gailestingumu.

valia pasitraukiantys ĹžmonÄ—s. Tokiais atvejais mes klausiame: iĹĄ kur visa tai? Netiesa, kad tik medĹžiaginis vargas padaro ĹžmogĹł beĹĄirdÄŻ ar priverÄ?ia jÄŻ taip nusivilti gyvenimu, kad tik saviĹžudybÄ—je rastĹł iĹĄeitÄŻ. Baisesnis yra dvasinis vargas. BeĹĄirdiĹĄkumas ir Ĺžiaurumas atsiranda ir suveĹĄi dirvoje, kuriÄ… tręťia neskaistumas, neapykanta, godumas, pavydas, puikybÄ—, girtuokliavimas ir kitos nuodÄ—mÄ—s. Gyvenimas nuo-

kus? KÄ… jis duos pasauliui? Atrodo, kad iĹĄ popieĹžiaus laukiama kaĹžko kaip iĹĄ burtininko, taÄ?iau stebuklingos lazdelÄ—s yra tik pasakose. PopieĹžius tikrai Ĺžino, ko pasauliui reikia, kad jis keistĹłsi ÄŻ gera. Reikia meilÄ—s, broliĹĄkumo ir solidarumo su silpnais ir kenÄ?ianÄ?iais ĹžmonÄ—mis; reikia pagarbos ĹĄalia mĹŤsĹł esanÄ?iam Ĺžmogui. Ĺ˝moguje reikia matyti ne daiktÄ…, kuriuo galima pasinaudoti, bet KristĹł, kuriam galima pasitarnauti. Po-

pieĹžius PranciĹĄkus ĹĄitai ne tik Ĺžino – jis tuo ir gyvena. Jis tiesiog spinduliuoja meile ir broliĹĄkumu. Inauguracijos dienos rytÄ… popieĹžius PranciĹĄkus telefonu paskambino ÄŻ Buenos Aires, kur ĹžmonÄ—s budÄ—jo ir laukÄ—, kada galÄ—s ekranuose stebÄ—ti buvusio savo ganytojo, o dabar popieĹžiaus iĹĄkilmingas MiĹĄias Ĺ v. Petro aikĹĄtÄ—je. PopieĹžius kalbÄ—jo tautieÄ?iams: „PraĹĄau, kad visi eitumÄ—te kartu; saugokite vieni kitus. Globokite savo ĹĄeimas, saugokite gamtÄ…, priĹžiĹŤrÄ—kite vaikus, globokite senelius; tenebĹŤna neapykantos, tenebĹŤna barniĹł, atmeskite pavydÄ…, nieko neĹžeiskite. BĹŤkite nuoĹĄirdesni ir artÄ—kite prie Dievo. Dievas yra geras, Jis visuomet atleidĹžia, supranta, nebijokite. Jis – TÄ—vas, artÄ—kite prie Jo.“ Ĺ tai Ĺ ventojo TÄ—vo receptas, ko reikia nĹŤdienos pasauliui. PopieĹžius rodo velykinio prisikÄ—limo – meilÄ—s ir gerumo – keliÄ… ir kvieÄ?ia mus juo eiti. Jo ĹžodĹžiai labai aktualĹŤs mums, sunkiai gydantiems praeities prievartos ir dabarties neatsakingos laisvÄ—s padarytas Ĺžaizdas. TodÄ—l, ĹĄvÄ™sdami Kristaus PrisikÄ—limo slÄ—pinÄŻ, maldoje palinkÄ—kime vieni kitiems daug gerumo, atlaidumo ir broliĹĄkumo. Tenelieka nÄ— vieno Ĺžmogaus, kurio neapglÄ—btĹł mĹŤsĹł meilÄ— ir gero linkÄ—jimas, tuomet ir mes patys tikrai patirsime dvasinio prisikÄ—limo dĹžiaugsmÄ…. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TamkeviÄ?ius SJ ir vyskupas KÄ™stutis KÄ—valas

3AVAITÄ€SKOMENTARAS

0ERMAINĂVĀJAINEGRESIA !RĄNAS$AUGĀLA 6,òURNALISTAS

Lietuvos radijas ir televizija (LRT) turi naujÄ… senÄ… generalinÄŻ direktoriĹł – pirmÄ… kartÄ… po nepriklausomybÄ—s atkĹŤrimo juo buvo perrinktas dabartinis nacionalinio transliuotojo vadovas Ĺžurnalistas Audrius SiauruseviÄ?ius. Taigi, permainĹł LRT nebus. Pasak A.SiauruseviÄ?iaus, visuomeninis transliuotojas privalo iĹĄlikti alternatyva masiniam skoniui bei gaminti produkcijÄ…, kuri turÄ—tĹł iĹĄliekamÄ…jÄ… vertÄ™, ir taip konkuruoti rinkoje. Atsikirsdamas ÄŻ nuolatinius priekaiĹĄtus dÄ—l neĹŤkiĹĄkumo ir dideliĹł LRT skolĹł, jis tikino, kad Lietuvos nacionalinis transliuotojas vis dar maĹžiausiai finansuojamas ES. Formaliai dvejus pastaruosius metus LRT dirbo pelningai, taÄ?iau pirmoji jo kadencijos pusÄ— buvo labai nuostolinga. AiĹĄku, A.SiauruseviÄ?ius kukliai nutylÄ—jo, kad LRT skolĹł nedidino dar ir todÄ—l, kad atsisakÄ— mokÄ—ti Lietuvos radijo ir televizijos centrui (Telecentrui) 10,3 mln. litĹł ir dÄ—l ĹĄios sumos bylinÄ—jasi teisme. Mat Telecentras nesutiko sumaĹžinti ÄŻkainiĹł taip, kaip pageidavo A.SiauruseviÄ?ius. PanaĹĄiai atrodytumÄ—te ir jĹŤs, jei parduotuvÄ—je staiga

pareikĹĄtumÄ—te, kad uĹž norimÄ… prekÄ™ nemokÄ—site visos kainos. Neaudituotas LRT pelnas 2012 m. buvo 1,9 mln. litĹł, 2011 m. – 911,4 tĹŤkst. litĹł. BendrovÄ—s apyvarta atitinkamai buvo 71 mln. litĹł ir 65 mln. litĹł. Per penkerius metus A.SiauruseviÄ?ius uĹžgyveno daugiau nei 9 mln. litĹł skolos, beje, gaudamas 13 tĹŤkst. litĹł algÄ… „ant popieriaus“. Tapti LRT generaliniu direktoriumi pretendavo net septyni asmenys. NorÄ—dami suprasti LRT tarybos pasirinkimo motyvus, turÄ—tume nors trumpai apĹžvelgti, kas jie tokie ir kÄ… gi jie siĹŤlÄ—. Vienas iĹĄ kandidatĹł – Kovo 11-osios valstybÄ—s atkĹŤrimo akto signataras Virginijus Pikturna, kuris, pasirodo, prieĹĄ dvejus metus atsisakÄ— bĹŤti pilieÄ?iu valstybÄ—s, kuriÄ… atkĹŤrÄ—. Gavo JAV pilietybÄ™. Tai jam nesutrukdÄ— neteisÄ—tai naudotis Lietuvos diplomatiniu pasu. Juk malonu vaidinti diplomatÄ…. Jis dirba „Laisvosios Europos radijo / LaisvÄ—s radijo“ informacijos ir analiziĹł skyriaus vadovu VaĹĄingtone. Kandidatuodamas ÄŻ LRT vadovo postÄ… neslÄ—pÄ—, kad ruoĹĄÄ—si kiĹĄtis ÄŻ ĹžurnalistĹł darbÄ…, kad „transliuotojo turinys bĹŤtĹł kokybiĹĄkesnis“. Kadangi kĹŤrybiĹĄkumas – individualus reikalas, galima ÄŻsivaizduoti, kaip tai bĹŤtĹł atrodÄ™ praktiĹĄkai. Nenuilstamas kovotojas uĹž Ĺžurnalisto etikÄ…, nuo 2003 m. einantis Lietuvos ĹžurnalistĹł sÄ…jungos pirmininko pareigas Dainius RadzeviÄ?ius, buvÄ™s LRT tarybos pirmininku nuo 2008-ĹłjĹł iki ĹĄiĹł metĹł kovo, pirmininkavo LRT tarybos posÄ—dĹžiui, kai buvo tvirtinamos konkurso ÄŻ generalinio direktoriaus postÄ…

sÄ…lygos, taigi, supainiojo vieĹĄuosius ir privaÄ?ius interesus. Jis pernelyg garsiai mÄ…stÄ— apie pokyÄ?ius LRT vadovybÄ—je – neslÄ—pÄ—, kad atliktĹł „administracinius bei struktĹŤrinius pakeitimus“. Dabartiniai vadovai, pavyzdĹžiui, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir televizijos direktorius Rimvydas Paleckis bei TV naujienĹł tarnybos direktorius Audrius Matonis, turÄ—jo sunerimti. Kaip ir kiti A.SiauruseviÄ?iaus draugeliai. Ĺ˝urnalistÄ— ir Baltarusijoje Ĺžuvusio ar nuĹžudyto ValstybÄ—s saugumo departamento pareigĹŤno Vytauto PociĹŤno naĹĄlÄ— Liudvika PociĹŤnienÄ—, siekdama LRT vadovo posto, sakÄ—si bandysianti laviruoti tarp rinkos tendencijĹł, „destruktyviai veikianÄ?iĹł ĹžiĹŤrovÄ… ir ĹžiniĹł kokybę“, bei programĹł kokybÄ—s. Neva pataikaujant ĹžiĹŤrovui yra smukdoma produkcijos kokybÄ—. Tokie aĹĄtrĹŤs iĹĄsireiĹĄkimai reiĹĄkia, kad ji spjautĹł ÄŻ ĹžiĹŤrovĹł poreikius.

kia, kad jis darytĹł tai, kÄ… daro visos didĹžiosios televizijos. BNS ÄŻkĹŤrÄ—jas ir buvÄ™s redaktorius Edvinas Butkus pasisakÄ— uĹž „kokybiĹĄkÄ… kultĹŤrą“ ir piktinosi sporto programomis, kurias vadino skandalingomis. Taip pat jis mÄŻslingai ketino standartizuoti „Panoramą“, kad jos „struktĹŤra taptĹł suprantama“, t. y. bĹŤtĹł ÄŻvardyti jos prioritetai ir sukurtas redaktoriaus vadovas Ĺžinioms raĹĄyti. KÄ… tai reiĹĄkia, nuspÄ—ti nesunku, – ĹžiniĹł pateikimÄ… telegrafine kalba ir kuo sausiau. Vienas iĹĄ pirmĹłjĹł nepriklausomĹł TV laidĹł prodiuseriĹł Lietuvoje Saulius JakutaviÄ?ius siĹŤlÄ— kapoti viskÄ… iĹĄ eilÄ—s ir smarkiai atnaujinti LRT laidas, „susitelkti ÄŻ jaunesnÄ™ auditoriją“. Vadinasi, jis ruoĹĄÄ—si iĹĄvaikyti vyresnio amĹžiaus darbuotojus, kuriĹł LRT nemaĹžai. TurÄ—jo atrodyti komiĹĄkai: „Rinkite mane, o aĹĄ jus iĹĄvaikysiu.“ TaÄ?iau verta dÄ—mesio jo mintis, kad

tas. Jis bene labiausiai iĹĄgarsÄ—jo tuo, kad 2008-ĹłjĹł Seimo rinkimĹł naktÄŻ girtutÄ—lis spruko nuo ĹžurnalistĹł, supainiojo duris ir atsidĹŤrÄ— vieĹĄbuÄ?io elektros skydinÄ—je, kur uĹžsidarÄ™s nuo fotografĹł praleido kelias valandas, kad iĹĄsiblaivytĹł. TaÄ?iau po ĹĄio nemalonaus incidento net ir virtÄ™s paĹĄaipĹł objektu, A.SiauruseviÄ?ius sugebÄ—jo susitvarkyti ir daugiau ÄŻ girtuokliavimo istorijas neÄŻsivÄ—lÄ—. LRT pamaĹžu patyrÄ— teigiamĹł pokyÄ?iĹł. Jis asmeniĹĄkai ĹĄefuoja kultĹŤros kanalÄ… ir susilaukÄ— teigiamĹł atsiliepimĹł. Net ir per teismus su Telecentru, net ir skriausdamas darbuotojus, jis iĹĄsuko LRT nuo grÄ—susio bankroto. Be to, sugebÄ—jo ÄŻveikti garsiuosius biudĹžeto „karpymus“, kai LRT finansavimas buvo sumaĹžintas daugiau negu bet kuriai kitai valstybÄ—s finansuojamai institucijai. Nors buvo galima ÄŻtarti, kad A.SiauruseviÄ?ius kaĹžkaip papirko LRT tarybos narius, arba tiesiog skelbti, kad „valstybininkĹł klanas“, kuriam LRT vadovas taip pat buvo

"UVOGALIMAĂşTARTI KAD!3IAURUSEVIĂžIUSKAòKAIPPAPIRKO ,24TARYBOSNARIUS ARBATIESIOGSKELBTI KADaVALSTYBININKÄ‚KLANASk KURIAM,24VADOVASTAIPPATBUVOARTIMAS TOLIAUSÄ€KMINGAIGYVUOJA /MATANTJOVARòOVUSRINKIMUOSEĂşGENERALINIODIREKTORIAUSPOSTø DARYTINAIĂ&#x;VADA JOG,24TARYBANETURÄ€JOKITOPASIRINKIMO Vienas iĹĄ „ERGO Lietuva“ vadovĹł Irmantas Ĺ erys ketino labiau komercializuoti LRT – pritraukti papildomĹł finansavimo ĹĄaltiniĹł ir taip maĹžinti priklausomybÄ™ nuo valstybÄ—s biudĹžeto. Jis ruoĹĄÄ—si pritaikyti LRT platesniam vartotojĹł ratui, kas, jo nuomone, pritrauktĹł daugiau pajamĹł. IĹĄ esmÄ—s tai reiĹĄ-

ĹĄiandien LRT trĹŤksta analitiniĹł, ĹžurnalistiniĹł programĹł. PavyzdĹžiui, Lietuvoje nuolat skundĹžiamasi, kad teismai neteisingi, korupcijos daug, todÄ—l galÄ—tĹł atsirasti laida apie lietuviĹĄkos TemidÄ—s uĹžkulisius. NepanaĹĄu, kad A.SiauruseviÄ?ius tam ryĹžtĹłsi. Arogancijos pilnas A.SiauruseviÄ?ius neatrodÄ— idealus kandida-

artimas, toliau sÄ—kmingai gyvuoja, matant jo varĹžovus rinkimuose ÄŻ generalinio direktoriaus postÄ… darytina iĹĄvada, jog LRT taryba neturÄ—jo kito pasirinkimo. A.SiauruseviÄ?ius idealiai atitiko aukso viduriukÄ… tarp norinÄ?iĹłjĹł viskÄ… griauti, perdaryti, visus atleisti ir tĹł, kurie norÄ—jo LRT dar labiau nutolinti nuo ĹžiĹŤrovĹł daugumos.


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Šeštadienis

Padėk sau

Poetai į pensiją neišeina Nesileiskite liečiami be reikalo Literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė sakė kartą klaususi Marcelijaus Martinaičio: „Kas su tavimi būtų buvę, jei būtum likęs gimtajame Paserbenčio kaime prie Kalnujų?“ Marcelijus atsakė: „Taip ir būtų buvę. Būčiau dirbęs savuosius darbus, gyvenęs savąjį gyvenimą, vilkėjęs tėvo kailiniais, mūvėjęs jo guminiais batais... Būtų lietingas vakaras. Vesčiausi karvę palei Žemaičių plentą, o tuo plentu autobusu važiuotų Viktorija Daujotytė. Ir nesustotų, neišliptų Kalnujuose, nepaklaustų: „Kur tu čia toks vienišas eini?“.

„Mano senyva giminaitė kažkokiam aferistui, neva prekybos agentui, atidavė paskutinis pinigus už bevertį daiktą. Klausiu, kaip jam pavyko jai, šiaip nekvailai moteriškei, užkalbėti dantį, o ta tvirtina, kad anas jos beveik nešnekinęs, tik labai nuoširdžiai paspaudęs ranką įeidamas ir išeidamas. Ką apie tai manote, ar čia kokie burtai?“ – norėtų sužinoti vilnietė Stasė. Atsako psichologė Rūta Bubelienė

Rūta Klišytė

12 p.

11 p.

Sodyba Norinčiųjų sėti ir sodinti nemažėja

„Širvynėje“ nuobodžiauti neteks Užpalių krašte Šeimyniškių kaime įsikūrę Rasa ir Dainius Širviai margučius ridens ten, kur svajojo būti ne vienus metus – savuose namuose gamtos pašonėje.

Prekybininkai tikina, kad, nepaisant neįprastai šalto kovo, šiais metais norinčiųjų auginti daržoves, puošti aplinką gėlėmis nemažėja.

Nijolė Baronienė

Rapolas Tamošiūnas

7 p.

7 p.

Bičių avilys Mokėsi pažinti ir pamilti bites

Pravers skrupulinga globa Ne dejuoti dėl vis daugiau laiko prie kompiuterių praleidžiančių moksleivių, o imtis veiklos, kuri padėtų naujai pažvelgti į magišką gamtos pasaulį, sumanė sostinės Fabijoniškių vidurinės mokyklos pedagogai ir moksleiviai. Nijolė Baronienė

23 p.

Šių metų kovą kaip reta šalti orai bitynuose sutrukdė imtis svarbių darbų. Tik kovo 6-oji buvo šilta. Tada beveik visuose bitynuose apsiskraidė bitės.

Meilutė Močiškytė

23 p.

Valstiečių laikraštis 2013 03 30  

Valstiečių laikraštis 2013 03 30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you