Page 1

MVASARIOD Ă&#x;EĂ&#x;TADIENISm.R m)Ă&#x;EINATREĂžIADIENIAISIRĂ&#x;EĂ&#x;TADIENIAISm+AINA ,T

"ULGARIJOSVYRIAUSYBÄ€TREĂžIADIENĂş PRANEĂ&#x;Ä€APIEATSISTATYDINIMø DÄ€LNESILIAUJANĂžIÄ‚PROTESTÄ‚ *I KAIPIRKITÄ‚KELIÄ‚%UROPOS Ă&#x;ALIÄ‚VYRIAUSYBÄ€S DÄ€LGRIEòTO TAUPYMONETEKOVALDòIOS

ES ťalyse jautiena ťaldytuose PUSGAMINIUOSEBUVOKEIÞIAMAPIGESNE ARKLIENAVIENDĀLÆNANSINIĂPRIEòASÞIĂ 4AIGIPIKTINTISGALIMATIKDĀLTO KADVARTOTOJAIBUVOAPGAUDINĀJAMI /ARKLIENOSNUVERTINTINEDERĀTĂ Apie tai – p. f

Apie tai – 22 p. f

3Ä€KLININKYSTÄ€SPAòANGAn NEPAGALAUGINTOJÄ‚KIĂ&#x;ENĂź 3Ä€KLÄ‚PARDAVÄ€JAIIRSELEKCININKAIVILIASI KAD ,IETUVOJEĂşVEDUSSELEKCINĂşUòMOKESTĂş òEMDIRBIAIIĂ&#x;JÄ‚DAUGIAUPIRKSSERTIÆKUOTÄ‚SÄ€KLÄ‚4AĂžIAUJAVÄ‚AUGINTOJAINEòADAATSISAKYTIPIGESNIOBÄ„DOnPASIRUOĂ&#x;TISÄ€KLASSAVOÄ„KYJE

m!PIEJAUNUSTALENTUS NETRYĂ&#x;KIUS PAPRASTAI NEBÄ„NA DAUG Kø RAĂ&#x;YTIPAKANKAĂşJUOSòIÄ„RÄ€TI GERIAUSIUATVEJUKLAUSYTIS4AĂžIAU6ILIJA -ATAĂžIÄ„NAITÄ€ NORSIRJAUNA JAUYRA PASIEKUSIBRANDøMUZIKOSSRITYJE

6IDA4AVORIENĀ 6,òURNALISTĀ

ĂłEMDIRBIAIPRIEKAIĂ&#x;TAUJASÄ€KLÄ‚ PARDAVÄ€JAMS KADBRANGIOSSERTIÆKUOTOSSÄ€KLOSNEVISADAATITINKA JÄ‚LÄ„KESĂžIUS TODÄ€LJIEMSPARANKIAUSAVOÄ„KYJEPADAUGINTI BEICUOTIIRVALYTISÄ€KLAS

2UOĂ&#x;IASISÄ€JAI

'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

Ĺ iandien skaitykite:

JavĹł augintojai jau rĹŤpinasi sÄ—klomis pavasario sÄ—jai. Dauguma jĹł ruoĹĄia ĹŤkines sÄ—klas, o sertifikuotĹł perka nedaug – tik padauginti. Lietuvos sÄ—klininkystÄ—s asociacijos duomenimis, sertifikuotomis sÄ—klomis kasmet apsÄ—jama tik 10– 20 proc. ĹĄalies laukĹł. „SÄ—klos ruoĹĄÄ—jams – pats darbymetis. Netrukus paruoĹĄtas sÄ—klas jau pristatinÄ—sime augintojams. Jas Ĺžemdirbiai pradÄ—jo uĹžsisakinÄ—ti dar gruodÄŻâ€œ, – sakÄ— bendrovÄ—s „Dotnuvos projektai“ SÄ—klininkystÄ—s skyriaus vadovas Sigitas Augas. ĹŞkininkĹł ÄŻproÄ?iai renkantis sÄ—klas gana skirtingi. KÄ… sÄ—s pavasarÄŻ, vieni Ĺžino dar prieĹĄ Naujuosius, kiti sÄ—klomis pradeda rĹŤpintis tik prieĹĄ pat sÄ—jÄ…. SkubotÄ… apsisprendimÄ… daĹžnai lemia ir gamtinÄ—s sÄ…lygos, kai paaiĹĄkÄ—ja, kaip perĹžiemojo pasÄ—liai. *QGAHP=Ăş2 p. f

ŠEŠTADIENIS, 11 p. f m+AIKURIEòMONĀS NETNEBIOLOGAI DIDòIøJøGYVENIMODALúSKIRIA AUGALAMS IR SUKAUPIA GAUSIø JĂ KOLEKCIJø

SODYBA, 7 p. f m3ODININKÄ‚BENDRIJÄ‚GYVENTOJAMSDAòNIAUNEIKITIEMSKYLAKLAUSIMÄ‚ KAS ATSAKINGAS Uò òELDINIÄ‚ PO ELEKTROS LAIDAIS TVARKYMø "E TO RÄ„PESĂžIÄ‚KAIMYNAMSPRIDAROIR MANANTIEJI KADSAVOSKLYPUOSEGALI DARYTI KøNORI SODYBA, 7 p. f m"ITININKAIòINO KADPREKIAUTI MEDUMINELENGVA"EJE DAUGUMAI Ă&#x;ISDARBASNETEIKIAMALONUMO

3KURDASBADOAKIS -INIMALUSVALANDINISATLYGIS,IETUVOJEYRAĂ&#x;EĂ&#x;IS KARTUSMAòESNISNEINYKĂ&#x;TUKINIAME,IUKSEMBURGE BETBEVEIKTRISKARTDIDESNISNEI2USIJOJE 'EDIMINAS3TANIĂ&#x;AUSKAS

")Ă˝)Ä !6),93, 23 p. f

4REĂžIADIENĂş6,SUPRIEDAIS

0INIGAISNESIĂ&#x;VAISTOME

ăGEJEJGÄ‚òEJEKO )KPANOL=O=QHEO 0Ä€REĂ&#x;GÄ€OĂ&#x;REAO=

6,òURNALISTAS

,IETUVOJENUSTATYTAS ,T MINIMALUS VALANDINIS ATLYGIS YRAVIENASMAòIAUSIĂ%3 TAÞIAU ,IETUVALENKIAVALSTYBIĂòEMYNE4IESA LIETUVIAIPLĄSTANE ú2USIJøAR5KRAINø OTEN KURUò VALANDøDARBOSUMOKAMA,T

Minimalus valandinis atlygis (MVA) yra ne kas kita, kaip proporcingai padalyta minimali mÄ—nesio alga (MMA). Abu dydĹžius tvirtina VyriausybÄ— TriĹĄalÄ—s tarybos teikimu. Kitaip tariant, MVA savo esme nesiskiria nuo MMA, nes MVA apskaiÄ?iuojamas pagal MMA. *QGAHP=Ăş3 p. f

3KURDEGYVENAAPIEPROC,IETUVOSPILIEĂžIÄ‚

)=NPUJK2E@V>AHEKJQKPN=QG=


2

MVASARIODmNr. 15 (9240) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

3Ä€KLININKYSTÄ€SPAòANGAn NEPAGALAUGINTOJÄ‚KIĂ&#x;ENĂź Greitai iĹĄsigimsta ĹŞkininkas R.JukneviÄ?ius sutinka, kad selekcinis uĹžmokestis skatina pirkti ir auginti naujĹł veisliĹł sÄ—klas. „Tie, kurie siekia maksimaliĹł pajamĹł iĹĄ hektaro, stengiasi iĹĄnaudoti visas galimybes, taip pat ir selekcines. O ĹĄioje srityje daroma didelÄ— paĹžanga. SenesniĹł veisliĹł genetinis potencialas kasmet silpnÄ—ja, todÄ—l ir derlius maŞėja“, – teigÄ— javĹł augintojas. TaÄ?iau sparti augalĹł selekcijos paĹžanga kelia ir nemaĹžai rĹŤpesÄ?iĹł ĹŤkininkams. „Naujos produktyvios veislÄ—s pirmaisiais metais gali duoti apÄ?iuopiamos naudos, bet vÄ—liau, ĹŤkyje bandant jas padauginti, jos labai greitai iĹĄsigimsta ir praranda selekcines savybes. Gal tai lemia ĹĄiuolaikinÄ—s selekcijos technologijos, o gal taip siekiama naudos?“ – svarstÄ— R.JukneviÄ?ius.

ăKININKÄ‚ĂşPROĂžIAIRENKANTISSÄ€KLASGANASKIRTINGI+øSÄ€SPAVASARĂş VIENIòINODARPRIEĂ&#x;.AUJUOSIUS KITISÄ€KLOMIS ,APNK)=HÄ„GKJQKPN=QG= PRADEDARÄ„PINTISTIKPRIEĂ&#x;PATSÄ€Jø

e Atkelta iĹĄ 1 p. Anot Ĺ iauliĹł kraĹĄto ĹŤkininkĹł sÄ…jungos vadovo Raimundo JukneviÄ?iaus, rinkdamiesi ar ruoĹĄdami sÄ—klas labiau stengiasi tie, kurie siekia efektyviau ĹŤkininkauti. TaÄ?iau yra ir tokiĹł ĹžemdirbiĹł, kuriems ĹŤkininkavimas – lyg loterija.

.EATSISAKYSÄ„KINIÄ‚SÄ€KLÄ‚ Ĺ iemet sÄ—klĹł pardavÄ—jai viliasi, kad augintojai pirks daugiau sertifikuotĹł sÄ—klĹł. Mat 2012 m. ÄŻvestas selekcinis uĹžmokestis, kuriuo Ĺžemdirbiai nepatenkinti. Pernai selekcinis uĹžmokestis uĹž javĹł veisles buvo 8 Lt uĹž ha, uĹž rapsĹł – 18 Lt uĹž ha. Ĺ iemet jis bus 1 Lt didesnis uĹž javus ir 3 Lt didesnis uĹž rapsus. Selekcinio uĹžmokesÄ?io mokÄ—ti nereikia pasÄ—jus sertifikuotas sÄ—klas, nes tokias sÄ—klas parduodanÄ?ios ÄŻmonÄ—s sumoka licencinÄŻ mokestÄŻ. GalbĹŤt augintojams bus parankiau kasmet pirkti ir sÄ—ti sertifikuotas sÄ—klas, nei savo ĹŤkyje dauginti bei ruoĹĄti sÄ—klas ir mokÄ—ti selekcinÄŻ uĹžmokestÄŻ.

Jurbarko rajono ĹŤkininkĹł sÄ…jungos vadovas Raimundas Jovarauskas ÄŻsitikinÄ™s, kad augintojai neatsisakys ÄŻproÄ?io pasiruoĹĄti sÄ—klas. „MokÄ—ti selekcinÄŻ uĹžmokestÄŻ pigiau nei pirkti sertifikuotas sÄ—klas. AiĹĄku, jei pirktume jĹł daugiau, gal bĹŤtĹł pigesnÄ—s. TaÄ?iau kol kas jos mums per brangios. IĹĄmokĹł tiek negauname, kaip kolegos iĹĄ ES senbuviĹł ĹĄaliĹłâ€œ, – teigÄ— ĹŤkininkas, neskubantis sÄ—klĹł pardavÄ—jams plaÄ?iau atverti piniginÄ™. Kaip ir dauguma augintojĹł, jis perka

nedaug sertifikuotų sėklų ir jas padaugina savo ōkyje. Tiesa, pats neruoťia rapsų sėklų – kasmet visą reikiamą jų kiekį perka iť įmonių. Anot ōkininkų, rapsų sėklos greitai iťsigimsta, t. y. praranda selekcinį potencialą, todėl retas augintojas jas daugina ōkyje.

4OKĂşKLAUSIMøBUVOMEPATEIKĂźINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt. 'ERAI JAUNIMASSKLEIDòIAPATRIOTINIUSJAUSMUS4Ä€VYNEI "LOGAI NACIONALISTÄ‚EITYNÄ€SJUODINA ,IETUVOSVARDøPASAULIOAKYSE 6ASARIO øJøREIKIAĂ&#x;VĂźSTITAIKIAI %ITYNÄ€MISNESIDOMIUIR6ASARIO OSIOSNEĂ&#x;VENĂžIU

ĂžIANDIEN

PokyÄ?iĹł sÄ—klĹł rinkoje laukia sÄ—klĹł pardavÄ—jai. Pasak bendrovÄ—s „Litagra“ sÄ—klĹł vadybininko Romo Pukinsko, dÄ—l selekcinio uĹžmokesÄ?io turÄ—tĹł iĹĄaugti sertifikuotĹł sÄ—klĹł paklausa, bet ne tiek daug. SÄ—klĹł pardavÄ—jai jauÄ?ia, kad ĹŤkininkai savo iĹĄlaidas planuoja atsiĹžvelgdami ÄŻ pajamas. Jei grĹŤdĹł kainos didelÄ—s, augintojai daugiau pinigĹł gali atseikÄ—ti ir sÄ—kloms.

.USIPERKAIRPIKTòOLIĂ

0AòEIDĀJAIBAUDòIAMI

JavĹł augintojai priekaiĹĄtauja ir sÄ—klĹł pardavÄ—jams. Anot jĹł, sertifikuotos sÄ—klos ne visada atitinka augintojĹł lĹŤkesÄ?ius. TodÄ—l ĹŤkininkai nerizikuoja daugiau jĹł pirkti. „Ne vienÄ… sertifikuotos sÄ—klos yra nuvylusios. Ir pats esu nusipirkÄ™s prastĹł sÄ—klĹł. Jei jau brangiai mokame, jos turÄ—tĹł bĹŤti tinkamai paruoĹĄtos. TodÄ—l geriau nusipirkti nedaug, iĹĄbandyti ir paruoĹĄti ĹŤkines sÄ—klas“, – samprotavo R.Jovarauskas. Ĺ iauliĹł rajono ĹŤkininkas R.JukneviÄ?ius neslÄ—pÄ—, kad ir jis turi karÄ?ios patirties. Tiesa, sertifikuotĹł sÄ—klĹł pirko kaimynas, taÄ?iau kartu su jomis iĹĄpli-

-ARIJA!LECHNOVIÞ2=HOPU>EJĀO=QC=HEJEJGUOPĀOP=NJU>KOQC=HĂ@=QCEJ=IKOEKOIA@òE=CKOOGUNE=QORA@ĀF=

!UGINTOJAIPASTEBI KADĂşMÄ„SÄ‚RINKøPATENKANENAUJAUSIOSIRPRODUKTYVIAUSIOS O PIGESNÄ€S VEISLÄ€S a!TRODO KAD NUPERKA KAS PIGIAU O MUMSSIÄ„LOKAIPaAUKSOVERĂ&#x;Ăşk nTEIGÄ€2AIMUNDAS*UKNEVIĂžIUS

+AIPVERTINATE4AUTINIOJAUNIMOSøJUNGOSEITYNES+AUNE

Prieťpilnis. 3AULÞTEKA  LEIDòIASI 17.40.

.ESITIKIPROVERòIO

2YTOJ

55 proc. 13 proc. 20 proc. 12 proc.

0ORYT

$IENø °

$IENø °

$IENø °

.AKTú °

.AKTú °

.AKTú °

ĂžAĂ&#x;P=@EAJĂşRÄ€F=OL=OEOQGOEĂ&#x;NUPÄ‚EN>QORE@QPEJEKOPELNQIK 0AILAN=PÄ„N= J=GPĂş>QO j REAPKIEO@=QCE=QOE=LEAPEJEQKOAN=FKJQKOAjj@EAJøj

jH=ELOJE=EĂ&#x;=HĂžEK /AGI=@EAJĂşEĂ&#x;LEAPR=G=NEÄ‚LNE=NPÄ€O?EGHKJK@A>AOÄ‚VKJ= =JCÄ‚F=QLN=@Ä€O @AJCPEOPKNAOJE@A>AOUO '=EGQNC=HEEĂ&#x;GNEOPEGAHEKOOJ=ECÄ€O ,EAPNUĂžEÄ‚NUPÄ‚RÄ€F=O OQOPELNÄ€OEGEj I O A>AOQKPøJ=GPĂşKN=ORÄ€OEGEj H=ELOJEÄ‚Ă&#x;=HĂžEK@EAJø LNKCJKVQKF=I=JQKH=ELOJEÄ‚Ă&#x;=HĂžEKEGEH=ELOJEÄ‚Ă&#x;EHQIKO 'EPKOO=R=EPÄ€OLN=@òEKFA@E@AOJEÄ‚KNÄ‚L=OEGAEPEIÄ‚JAJQI=PKI=

Eltos, orai.lt, VL inf.

„SertifikuotĹł sÄ—klĹł poreikis auga. Tam ÄŻtakos turi pagerÄ—jusios finansinÄ—s ĹŤkininkĹł galimybÄ—s: pernai buvo ir geri derliai, ir geros kainos. Bet pagal bendrÄ… keleriĹł metĹł statistikÄ… proverĹžio ĹĄioje srityje nÄ—ra – sertifikuotomis sÄ—klomis apsÄ—jama 10–15 proc. visĹł plotĹłâ€œ, – pastebÄ—jo S.Augas. R.Pukinskas sutinka, kad bĹŤtĹł nerealu tikÄ—tis, jog Ĺžemdirbiai visus plotus apsÄ—s sertifikuotomis sÄ—klomis. „Bet jei pasÄ—tĹł 30 proc., bĹŤtĹł gerai. Suprantama, kad kitais metais sertifikuotĹł sÄ—klĹł nepirks, o sÄ—s padaugintas ĹŤkyje. Taip daro ir mĹŤsĹł bendrovÄ—s. TaÄ?iau tie, kurie ĹŤkines sÄ—klas sÄ—ja iĹĄ eilÄ—s 3, 4 ar 5 metus, labai klysta, nes sÄ—klos ne tik susimaiĹĄo, bet ir praranda genetinÄŻ potencialą“, – aiĹĄkino R.Pukinskas. Pasak sÄ—klĹł pardavÄ—jĹł, jĹł parduodamĹł sÄ—klĹł kaina priklauso nuo grĹŤdĹł kainos – sertifikuotos sÄ—klos gali bĹŤti iki 2 kartĹł brangesnÄ—s uĹž grĹŤdus. „Jei reikia atsÄ—ti nuĹĄalusius ĹžiemkenÄ?ius, vasariniĹł javĹł sÄ—klos trigubai iĹĄbrangsta. TaÄ?iau ĹŤkininkai jau pamokyti, todÄ—l daĹžnas tokiems atvejams turi pasilikÄ™s ĹŤkiniĹł sÄ—klĹłâ€œ, – teigÄ— R.Jovarauskas.

mo audringai diskutuojantys Ĺžemdirbiai prakalbo ir apie tai, kad ĹĄio uĹžmokesÄ?io surinkimo modelis apsukresniems leidĹžia jo iĹĄvengti. Lietuvos sÄ—klininkystÄ—s asociacija selekcinio uĹžmokesÄ?io dydÄŻ apskaiÄ?iavo pagal pasÄ—liĹł deklaracijĹł duomenis. Pernai deklaruodami pasÄ—lius Ĺžemdirbiai turÄ—jo ÄŻraĹĄyti, kokiĹł veisliĹł ir kokius kultĹŤrĹł plotus jie augino. Taip pat jie galÄ—jo nurodyti, kad sÄ—jo neĹžinomÄ… arba senÄ… veislÄ™, ir taip iĹĄvengti selekcinio uĹžmokesÄ?io. Kai kurie tuo sÄ…moningai ar nesÄ…moningai pasinaudojo. „Gali bĹŤti, kad atsiras daugiau apsukruoliĹł, kurie deklaruos, kad sÄ—jo senas ir jau teisiĹĄkai nebesaugomas ar neĹžinomas veisles. DÄ—l tokio mÄ…stymo ir elgsenos galime negauti naujausiĹł veisliĹłâ€œ, – kolegas perspÄ—jo R.JukneviÄ?ius. SÄ—klĹł pardavÄ—jai siekia, kad pasÄ—liĹł deklaracijose augintojams neliktĹł galimybÄ—s „pasislÄ—pti“ po neĹžinoma ar sena veisle. „Deklaracijose neturi bĹŤti abstrakÄ?ios grafos „Kitos veislÄ—s“. NeÄŻsivaizduoju, kad ĹŤkininkas gali neĹžinoti, kÄ… sÄ—ja“, – teigÄ— „Litagros“ sÄ—klĹł vadybininkas R.Pukinskas.

tusios piktĹžolÄ—s okupuoja ir jo laukus. „Kaimynas, pasÄ—jÄ™s sertifikuotĹł vasariniĹł kvieÄ?iĹł sÄ—klĹł, iki ĹĄiol negali atsiginti smilguoliĹł, nors iki tol jo laukai buvo ĹĄvarĹŤs. Ĺ iĹł piktĹžoliĹł sÄ—klos plinta ir po mano laukus“, – sakÄ— R.JukneviÄ?ius. Anot jo, kartais ĹŤkininkai nusiperka jau nebe pirmo sezono sÄ—klĹł. „Dotnuvos projektĹłâ€œ SÄ—klininkystÄ—s skyriaus vadovas S.Augas pabrėŞė, kad parduodamos sÄ—klos turi atitikti ES ir valstybÄ—s nustatytus standartus. „Dirbame po atviru dangumi, tad visko gali pasitaikyti. Be to, viena kita priemaiĹĄa leistina“, – sakÄ— sÄ—klomis prekiaujanÄ?ios bendrovÄ—s atstovas. Augintojai taip pat pastebi, kad ÄŻ mĹŤsĹł rinkÄ… patenka ne naujausios ir produktyviausios, o pigesnÄ—s veislÄ—s. „Atrodo, kad nuperka, kas pigiau, o mums siĹŤlo kaip „aukso verĹĄÄŻâ€œ, – teigÄ— Ĺ iauliĹł kraĹĄto ĹŤkininkĹł sÄ…jungos vadovas. ĹŞkininkai sutinka, kad taip galÄ—jo atsitikti ir todÄ—l, jog jie ilgai nemokÄ—jo selekcinio uĹžmokesÄ?io, maĹžai pirko sertifikuotĹł sÄ—klĹł.

4RAMDYSAPSUKRUOLIUS DÄ—l selekcinio uĹžmokesÄ?io dydĹžio, tikslingumo ir administravi-

QCEJPKF=EC=HEGNAELPEOĂşIÄ„OÄ‚P=NJU>øFAEĂşOECUF=OÄ€GHÄ‚@Ä€HGQNEÄ‚GUH= ĂşP=NEIÄ‚ ,ANJ=EPKGEÄ‚JQOEOGQJ@EIÄ‚ JAC=RKIA I >QRK=PHEGPE @=QCEJ=IKOEKOIA@òE=CKOPEGNEJEI=E LNAGU>KOENO=J@Ä€HE=REIKREAPKOA =QC@Ä€IAOEKOGENP=OÄ€GHKIOPEGNEJPEOLA?E=HEVQKPKOAOÄ€GHÄ‚L=N@QKPQRÄ€OAIQCÄ€OAENPQNC=REAPÄ€OA ,=PEGNEJEI=E>QRK=PHEGPEENL=C=HOL=Q@KFA AO=JĂžEQOOÄ€GHÄ‚L=N@=REIKOGAH>EIQO 0EGNEJ=JPJQOP=PUPE@=QCEJ=IKOEKO IA@òE=CKOPEAGEIKNEJG=EL=òAE@EI=E =PRAF=EO>QRKLNAGE=QP=JAOANPEĂ‚GQKP=@=QCEJ=IøF=IA@òE=C= L=òAE@EIÄ‚JQOP=PUP=@Ä€HLNAGU>KOEĂ&#x; JAO=J@=NEÄ‚ENJAL=òAJGHEJPÄ‚B=OQKĂžEÄ‚ EN @Ä€HLNAGU>KOOQL=OE>=ECQOEQ@=ECQIKC=HEKFEIKH=EGQ

.ORIIĂ&#x;VENGTI PIKTNAUDòIAVIMO 6IDMANTAS!Ă&#x;MONASĂłAIÄ€OÄ„GEK IEJEOPANEFKO QC=HEJEJGUOPÄ€O OGUNE=QORA@Ä€F=O

*AOAJE=EúóAIÄ€OÄ„GEKIEJEOPANEFø >QRKOQOENEJGĂźòAI@EN>EÄ‚KNC=JEV=?EFÄ‚(EAPQRKOOÄ€GHEJEJGUOPÄ€O=OK?E=?EFKO=POPKR=E &EA@EOGQP=RK@Ä€HOAHAG?EJEKQòIKGAOĂžEKENFKOQNEJGEIK IK@AHEK /AHAG?EJEJG=EL=OEÄ„HÄ€@AGH=N=?EFKOAL=GAEOPECN=Bø]'EPKORAEOHÄ€OgGQNEHAE@òE=EĂ&#x;RAJCPEOAHAG?EJEK QòIKGAOĂžEK 'KHG=O@Ä€HPKJA>QRK =LOEOLNĂźOP=jL=H=QGOEIAòAI@EN>EÄ‚ O=RER=H@KOLKVE?EFKO


MVASARIODmNr. 15 (9240) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos )KIBALANDòIODTURIPAAIĂ&#x;KÄ€TI KAIPSMULKÄ‚IRVIDUTINĂşVERSLøPAVEIKÄ€--!DIDINIMASIKI,T4ADABUSSPRENDòIAMA AR REIKIAĂşMONÄ€MSLENGVATÄ‚ ,APNK)=HÄ„GKJQKPN=QG=

3KURDASBADOAKIS e Atkelta iĹĄ 1 p. Taip nusprÄ™sta todÄ—l, kad uĹž atliktÄ… darbÄ… su darbuotoju darbdavys atsiskaitytĹł jam priimtiniausia forma. „Turime vienÄ… liberaliausiĹł darbo uĹžmokesÄ?io nustatymo sistemĹł pasaulyje“, – sakÄ— Darbo ir socialiniĹł tyrimĹł instituto direktorius Boguslavas GruĹževskis. Pagal valandinÄŻ atlygÄŻ Lietuva ES lenkia tik tris valstybes – BulgarijÄ…, RumunijÄ… ir VengrijÄ…. Ĺ˝emyne Lietuva lenkia 15 ĹĄaliĹł, tarp jĹł ir ne tokias turtingas ĹĄalis kaip Rusija (2,17 Lt), Baltarusija (1,79 Lt) ar Moldova (0,93 Lt). DidĹžiausias MVA ĹĄiuo metu yra Liuksemrburge (35,94 Lt), Monake ir PrancĹŤzijoje (31,83 Lt) bei lietuviĹł pamÄ—gtoje Airijoje (29,86 Lt). „Jei Lietuvos valdĹžia nedidins minimalaus darbo uĹžmokesÄ?io, socialinÄ— atskirtis didÄ—s. Vidutinis darbo uĹžmokestis ĹĄalyje irgi nekils“, – sakÄ— B.GruĹževskis.

3IÄ„LOMOKÄ€TIDAUGIAU Dvejus metus Norvegijoje dirbantis Vytautas „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iui“

aiĹĄkino, kad ĹĄioje ĹĄalyje minimalaus valandinio atlygio nÄ—ra, kaip beje, ir MMA. „NeĹžinau, ar tai gerai, ar blogai. Tiesiog dirbu pamainomis ir, atrodytĹł, uĹžsidirbu, bet labai daug tenka mokÄ—ti uĹž bĹŤsto nuomÄ… (apie 5 000 Lt per mÄ—nesÄŻ), – pasakojo Vytautas. – PanaĹĄiai tiek iĹĄleidĹžiu pragyvenimui.“ Jis viliasi, kad jam pavyks rasti darbÄ… pagal ilgalaikÄ™ sutartÄŻ, nes tik tada jis galÄ—s padidinti pajamas. Pragyvenimas Norvegijoje, nepaisant iĹĄ paĹžiĹŤros gero uĹždarbio, yra labai brangus. MMA ir MVA dydĹžiĹł nÄ—ra Danijoje, Ĺ vedijoje, Ĺ veicarijoje, Vokietijoje ir dar keliose turtingomis laikomose Europos ĹĄalyse. O Spaldinge pirmus metus dirbanti 20 metĹł Kristina pasakojo, kad MVA JungtinÄ—je KaralystÄ—je yra 24,50 Lt (6,19 svarĹł sterlingĹł). „Darbas nereguliarus, todÄ—l man moka pagal iĹĄdirbtas valandas. AiĹĄku, tiek uĹž valandÄ… darbo Lietuvoje niekas nemokÄ—tĹłâ€œ, – sakÄ— Kristina. Lietuvos verslo darbdaviĹł konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas sakÄ—, kad Lietuvos pilieÄ?iams ĹžavÄ—tis uĹžsienyje iĹĄmokamais didesniais valandiniais atly-

1òO 

giais nevertÄ—tĹł. „Anglijoje tu darbo turi 5 valandas – tiek ir dirbi. Po to gali kitÄ… dienÄ… darbo neturÄ—ti, todÄ—l vien dÄ—l to nestabilumo MVA ir yra gerokai didesnis nei Lietuvoje. Be to, reikia atsiĹžvelgti dar ir ÄŻ pragyvenimo lygÄŻ, bĹŤsto nuomą“, – sakÄ— D.Arlauskas. TaÄ?iau jis pripaĹžino, kad Lietuvoje bent jau MVA galÄ—tĹł bĹŤti didesnis ir jÄŻ reikÄ—tĹł atsieti nuo MMA. „Taigi, mĹŤsĹł darbdaviai ne-

laikinÄ™ darbo apmokÄ—jimo sistemÄ…, ypaÄ? kai darbuotojas dirba ne visÄ… darbo laikÄ…, pavyzdĹžiui, keletÄ… valandĹł per savaitÄ™ ar pan.“, – sakÄ— SADM Darbo teisÄ—s skyriaus patarÄ—ja LaimutÄ— ViĹĄinskienÄ—. Ji kol kas neÄŻĹžvelgia galimybiĹł MVA didinti artimiausiu metu, nes MMA iki 1 000 Lt jau didÄ—jo nuo ĹĄiĹł metĹł sausio 1 d., o ĹĄis dydis susietas su MVA. „Šiuo metu TriĹĄalei tarybai (kuriÄ… sudaro darbdaviai, profesinÄ—s sÄ…jungos ir valdĹžios atstovai) nepateiktas siĹŤlymas didinti MMA ir MVA“, – pabrėŞė L.ViĹĄinskienÄ—. Tiesa, yra vilÄ?iĹł, kad MMA ir MVA vis dÄ—lto vÄ—l didÄ—s. VyriausybÄ—s programoje ÄŻtvirtinta siekiamybÄ—, jog 2012–2016 m. MMA bus nuosekliai didinamas ir pasieks 50 proc. vidutinio darbo uĹžmokesÄ?io. Ĺ iuo metu vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra 2 171 Lt, o pagal valdĹžios ÄŻsipareigojimus MMA dabar turÄ—tĹł siekti bent 1 085,5 Lt, MVA – apie 6,5 Lt. TikÄ—tina, kad gerÄ—jant ekonominei situacijai, taip ir nutiks.

0ENKTADALISPILIEĂžIÄ‚ GYVENASKURDE Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertÄ— Rita GriguolaitÄ— nesutinka, kad Lietuvoje MMA yra vienas maĹžiausiĹł ES, nes, pasak jos, ÄŻvertinus MMA santykÄŻ su vidutiniu ĹĄalies darbo uĹžmokesÄ?iu, Lietuva lenkia daugelÄŻ ES ĹĄaliĹł. „Pas mus MMA siekia apie 41 proc. viduti-

3

darbdavys turÄ—tĹł uĹž valandÄ… darbo jam sumokÄ—ti ne maĹžiau, nei nustatÄ— VyriausybÄ— (6,06 Lt/val.)“, – sakÄ— Lietuvos profesiniĹł sÄ…jungĹł konfederacijos pirmininkas ArĹŤnas ÄŒerniauskas. PavyzdĹžiui, 4 valandas iĹĄdirbusiam Ĺžmogui darbdavys privalo skaiÄ?iuoti ne maĹžesnÄŻ nei 24,24 Lt atlygÄŻ uĹž tÄ… dienÄ…. Jis nesileido ÄŻ diskusijas, ar MMA ĹĄiuo metu nustatytas teisingai, kai Lietuvoje skurdo riba ĹĄeimai (kuriÄ… sudaro du suaugusieji ir du nepilnameÄ?iai vaikai iki 14 metĹł) yra 1 452 Lt. Statistikos departamento duomenimis, skurde gyvena apie 20 proc. pilieÄ?iĹł.

3UòAVÄ€JO$ANIJOSPATIRTIS Lietuvos verslo darbdaviĹł konfederacijos generalinis direktorius D.Arlauskas sykiu vadovauja darbo grupei, kuri iki balandĹžio 1 d. turÄ—s pateikti Vyriausybei iĹĄvadas, kaip smulkĹł ir vidutinÄŻ verslÄ… paveikÄ— MMA didinimas iki 1 000 Lt. „Bent jau kol kas jokiĹł blogĹł signalĹł iĹĄ savo nariĹł nesulaukÄ—me, o konkreÄ?iau apie tai galÄ—sime pakalbÄ—ti kovo viduryje, kai suplauks visi duomenys“, – sakÄ— D.Arlauskas. Vadovaujantis ĹĄiomis iĹĄvadomis bus sprendĹžiama, ar bĹŤtinos lengvatos ÄŻmonÄ—ms, kurioms pasunkÄ—jo verslo naĹĄta padidinus MMA. „Žinoma, jei galvojame apie darbuotojÄ…, tai turÄ—tume perimti Danijos patirtÄŻ, kur nÄ—ra nei MMA, nei MVA.

%KSPERTÄ€TIKINO KAD-6!IR--!NUSTATYMASYRAAPSKRITAINETEISINGAS NESaJISMOKAMASNEPAGALTAI KIEKDARBUOTOJASSUKÄ„RÄ€ IRNE PAGALTAI KIEKSUTARÄ€DARBUOTOJASIRDARBDAVYS OPAGALTAI KAIPNUSTATÄ€VALSTYBÄ€ka4AIYRAPAPRASĂžIAUSIASPOLITINISSPRENDIMAS DÄ€LKURIOMAòIAUPINIGÄ‚LIEKADARBĂ&#x;TESNIEMSk nKALBÄ€JO2'RIGUOLAITÄ€ galÄ—tĹł gudrauti, kai pakÄ—lus MMA iki 1 000 litĹł, jĹł darbuotojas dirbtĹł 8 valandas, nors apskaitos Ĺžurnale bĹŤtĹł fiksuojamos tik 4 valandos“, – siĹŤlÄ— D.Arlauskas.

)Ă&#x;EITISnKOLEKTYVINÄ€S SUTARTYS ValstybÄ—s institucijos nurodo, kad kolektyvinÄ—se sutartyse galima ÄŻtvirtinti didesnius negu VyriausybÄ—s nustatyti MMA ir MVA dydĹžiai. SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerija (SADM) teigÄ—, kad MVA svarbus tose ÄŻmonÄ—se, kuriose dirbantiesiems nustatytos laiko normos (pvz., sargams). „ŽemÄ—s ĹŤkyje MVA praverstĹł, jei darbas apmokamas uĹž iĹĄdirbio normĹł ÄŻvykdymÄ…, taip pat taikant

nio darbo uĹžmokesÄ?io. Palyginti su vidutiniu darbo uĹžmokesÄ?iu, Lietuvoje MMA yra didesnis uĹž MMA Ispanijoje, Estijoje, Vengrijoje ar Anglijoje“, – aiĹĄkino R.GriguolaitÄ—. EkspertÄ— tikino, kad MVA ir MMA nustatymas yra apskritai neteisingas, nes „jis mokamas ne pagal tai, kiek darbuotojas sukĹŤrÄ—, ir ne pagal tai, kiek sutarÄ— darbuotojas ir darbdavys, o pagal tai, kaip nustatÄ— valstybė“. „Tai yra paprasÄ?iausias politinis sprendimas, dÄ—l kurio maĹžiau pinigĹł lieka darbĹĄtesniems“, – kalbÄ—jo R.GriguolaitÄ—. ProfesiniĹł sÄ…jungĹł lyderiai ÄŻsitikinÄ™, kad Lietuvoje bĹŤtina iĹĄsaugoti ir MMA, ir MVA dydĹžius. JĹł nederÄ—tĹł ir atsieti. „Jei Ĺžmogus dirba ne visÄ… darbo dienÄ…, jis atlyginimÄ… turi gauti pagal iĹĄdirbtas valandas ir

Ten saugomas Ĺžmogus, o ne darbo vieta, – kalbÄ—jo D.Arlauskas. – Ten viskas sutvarkyta taip, kad bedarbiu tapÄ™s Ĺžmogus turÄ—tĹł dideles socialines garantijas. Bedarbio paĹĄalpa jam mokama iĹĄ specialaus fondo.“ Tiesa, tada ÄŻmokos ÄŻ fondÄ… bĹŤtĹł ne 0,2 proc., kiek dabar darbdavys sumoka Garantiniam fondui, iĹĄ kurio remiami bankrutavusiĹł ÄŻmoniĹł darbuotojai, bet gerokai didesnÄ—s. Danijoje ne darbdavys iĹĄmoka iĹĄeitinÄ™ iĹĄmokÄ…, o jau minÄ—tas fondas remia bedarbiu tapusÄŻ ĹžmogĹł. „Pas mus irgi galÄ—tĹł bĹŤti kas nors panaĹĄaus, liberalizavus Darbo kodeksÄ…, bet jei Ĺžmogus atleidĹžiamas iĹĄ darbo, jam tenka ir solidi parama“, – sakÄ— D.Arlauskas. Jo nuomone, tik tada galÄ—tume visiĹĄkai atsisakyti MMA ir MVA.

1òO 


4

MVASARIODmNr. 15 (9240) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

+OMENTARAI

,IETUVOSNEPRIKLAUSOMYBÄ&#x20AC;SDIENA Lietuvos nepriklausomybÄ&#x2014;s diena yra proga apmÄ&#x2026;styti mĹŤsĹł tautos istorijÄ&#x2026; ir Dievo jai patikÄ&#x2014;tÄ&#x2026; misijÄ&#x2026;. 1996 m. Regensburgo rotuĹĄÄ&#x2014;je turÄ&#x2014;jau galimybÄ&#x2122; iĹĄklausyti dabartinio popieĹžiaus Benedikto XVI kalbÄ&#x2026; apie Lietuvos istorinÄŻ keliÄ&#x2026;. Cituoju kelias iĹĄtraukas: â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos istorijÄ&#x2026; iĹĄ anksto paĹženklino jos geografinÄ&#x2014; padÄ&#x2014;tis, sankirta skirtingĹł kultĹŤrĹł ir tautĹł, kurios Ä?ia susidurdavo. IĹĄ VakarĹł verĹžÄ&#x2014;si VokieÄ?iĹł ordinas, trokĹĄdamas iĹĄplÄ&#x2014;sti savo galios sritÄŻ, iĹĄ RytĹł su Lietuva ribojasi Rusija su imperinÄ&#x2014;mis uĹžmaÄ?iomis; pietuose ĹĄalis susilieÄ?ia su Lenkija, su kuria bendra dalia suvienytoje Lenkijos ir Lietuvos karalystÄ&#x2014;je ji dalijosi nuo XIV a. iki paskutiniojo AbiejĹł TautĹł Respublikos padalijimo tragedijos 1795 m. Tad Ä?ia susitinka germanĹł ir slavĹł pasaulis, lotyniĹĄkoji ir bizantiĹĄkoji krikĹĄÄ?ionybÄ&#x2014;, o nuo reformacijos iĹĄ RytprĹŤsiĹł, buvusio VokieÄ?iĹł ordino kraĹĄto, daugiau ar maĹžiau energingai ÄŻ Lenkijos ir Lietuvos vartus belsdavosi protestantizmas. Palaimintomis istorijos valandomis toks ÄŻvairiĹł dvasiniĹł, politiniĹł ir etniniĹł jÄ&#x2014;gĹł sÄ&#x2026;lytis, vienam iĹĄ kito imant ir vienas kitam duodant, gali bĹŤti praturtinanti malonÄ&#x2014;. <...> Koks konkretus galÄ&#x2014;jo bĹŤti toks daugialypis kultĹŤrĹł susitikimas, liudija vienas Krokuvos kanauninkas, kuris taip

prisistatÄ&#x2014;: tautybe esu lenkas, gimimu â&#x20AC;&#x201C; lietuvis, kilme â&#x20AC;&#x201C; Ĺžydas, tikÄ&#x2014;jimu â&#x20AC;&#x201C; katalikas. Ar tai ne tiesiog Europos modelis, rodantis, kad kultĹŤrĹł ir tautĹł ÄŻvairovÄ&#x2014; nebĹŤtinai kelia prieĹĄiĹĄkumÄ&#x2026; ir karÄ&#x2026;, bet, atvirai susitikdamos ir viena kitÄ&#x2026; priimdamos, steigia didĹžiulÄŻ bendrabĹŤvÄŻ ir lemia didĹžiulÄŻ dvasinÄŻ turtingumÄ&#x2026;, perĹžengiantÄŻ sienas, kurios liaujasi bĹŤti sienomis? Deja, Europos istorijoje periodai, kai skirtingos jÄ&#x2014;gos susidurdavo taikos dvasia ir per tai tapdavo vaisingos, visada tebĹŤdavo praeinantys epizodai. Vilniui, ĹĄitaip klestÄ&#x2014;jusiam XVI a., kitais dviem ĹĄimtmeÄ?iais teko iĹĄgyventi tris didelius sugriovimus: 1655 m. rusĹł antplĹŤdÄŻ su aĹĄtuonias dienas trukusiu gaisru ir maĹždaug 20 tĹŤkst. aukĹł; 1702 m. nuniokojimÄ&#x2026; uĹžÄ&#x2014;jus ĹĄvedams ir iĹĄ naujo 1705 m. â&#x20AC;&#x201C; uĹžÄ&#x2014;jus rusams bei galiausiai 1710 m. maro siautÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, nusineĹĄusÄŻ 35 tĹŤkst. gyvybiĹł. <...>

ypatingos istorinÄ&#x2014;s misijos iĹĄlaikymo. Kaunas ĹĄiame XIX a. buvo jÄ&#x2014;gĹł, nepaliovusiĹł grumtis dÄ&#x2014;l nepriklausomybÄ&#x2014;s ir laisvÄ&#x2014;s, centras. Ĺ iuo laiku, po Ĺžiauriai nuslopinto 1863 m. sukilimo, ant KryĹžiĹł kalno buvo pastatyti pirmieji kryĹžiai.â&#x20AC;&#x153; Kardinolas Josephas Ratzingeris tada su didele pagarba Lietuvai pasakÄ&#x2014; daug svarbiĹł ĹžodĹžiĹł. Mes, lietuviai, gyvename tokioje geografinÄ&#x2014;je erdvÄ&#x2014;je, kur susiduria galingĹł kaimynĹł interesai. Siekiama daryti mums vienokiÄ&#x2026; ar kitokiÄ&#x2026; ÄŻtakÄ&#x2026;, daĹžnai suprieĹĄinant vienus su kitais. UĹžuot pasisavinÄ&#x2122; iĹĄ kitĹł tai, kas geriausia, mes pradedame vieni kitus niekinti, daĹžnai net nekÄ&#x2122;sti. Antrojo pasaulinio karo metu naciai pasinaudojo lietuviais Ĺžudydami Ĺžydus, pokario metais sovietai pasinaudojo lietuviais ir padarÄ&#x2014; juos stribais ar kolaborantais. Vilniaus kraĹĄtas tapo tarsi arena, kur kovoja dviejĹł tautybiĹł ĹžmonÄ&#x2014;s.

3USIPRIEĂ&#x;INIMASYRATARSIATVIRAòAIZDA KURI Ă&#x;IANDIENNELEIDòIADòIAUGTISLAISVEIREIKVOJA MÄ&#x201E;SÄ&#x201A;JÄ&#x20AC;GAS KURIASGALÄ&#x20AC;TUMENUKREIPTIPOZITYVIAMDARBUIIRKÄ&#x201E;RYBAISAVOTAUTOSLABUI IĹĄ popieĹžiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 1993 m. visi gerai atsimename ÄŻspĹŤdingus kalvos su kryĹžiais vaizdus â&#x20AC;&#x201C; kalvos, ÄŻsirÄ&#x2014;Ĺžusios man kaip jaudinantis ĹĄios ĹĄalies ir ĹĄios tautos kanÄ?iĹł paveikslas. Ji atsirado ilgu carinÄ&#x2014;s Rusijos valdymo laikotarpiu, trukusiu nuo 1795 iki 1918 m., lietuviĹł tautai aistringai kovojant dÄ&#x2014;l savo tapatybÄ&#x2014;s, savo tikÄ&#x2014;jimo, savo

SusiprieĹĄinimas yra tarsi atvira Ĺžaizda, kuri ĹĄiandien neleidĹžia dĹžiaugtis laisve ir eikvoja mĹŤsĹł jÄ&#x2014;gas, kurias galÄ&#x2014;tume nukreipti pozityviam darbui ir kĹŤrybai savo tautos labui. Radikalus nacionalizmas, teisÄ&#x2014;tvarkos neigimas, prieĹĄĹł ieĹĄkojimas â&#x20AC;&#x201C; bĹŤtĹł galima vardyti ir vardyti tas nelemtas radikalumo apraiĹĄkas â&#x20AC;&#x201C; visi ĹĄie keliai veda ÄŻ

niekur, ÄŻ tautos susinaikinimÄ&#x2026;. Kur iĹĄeitis? Kai kas mÄ&#x2026;sto, kad Lietuvai reikÄ&#x2014;tĹł atmesti per amĹžius ÄŻgytas vertybes, ypaÄ? krikĹĄÄ?ionybÄ&#x2122;, ir sugrÄŻĹžti prie pagoniĹĄkosios praeities arba, dar geriau, krikĹĄÄ?ionybÄ&#x2122; visiĹĄkai iĹĄstumti iĹĄ ĹžmoniĹł sÄ&#x2026;monÄ&#x2014;s. Ĺ ie ĹžmonÄ&#x2014;s net nepagalvoja, kad, atsisakÄ&#x2122; Evangelijos kelio, kuriuo lietuviai eina daugiau kaip ĹĄeĹĄis ĹĄimtmeÄ?ius, taptume barbarais, sugebanÄ?iais plÄ&#x2014;ĹĄti, prievartauti ir Ĺžudyti. Argi nematome ĹĄiandien ĹĄalia savÄ&#x2122;s, kaip ĹĄi barbarybÄ&#x2014; veĹĄa visur, kur tik nelieka vietos Kristaus neĹĄtai meilei? Kai tik uĹžmirĹĄtamas evangelinis poĹžiĹŤris ÄŻ ĹžmogĹł, kad jis yra ne prieĹĄas, bet brolis ir sesuo, tada mĹŤsĹł gatvÄ&#x2014;mis pradeda Ĺžygiuoti barbarai. MinÄ&#x2014;dami savo NepriklausomybÄ&#x2122;, dÄ&#x2014;kokime Dievui uĹž tai, kad, nors ir pavÄ&#x2014;luotai, nors ir paskutinieji Europoje, sutikome KristĹł, jo meilÄ&#x2122; ir ĹĄimtmeÄ?iais mokÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s gerbti vieni kitus, vieni kitiems daryti gera. O jei kurie ĹĄiĹł pamokĹł neiĹĄmokome, tiems gavÄ&#x2014;nios metas teprimena: â&#x20AC;&#x17E;Atsiverskite ir tikÄ&#x2014;kite Evangelija!â&#x20AC;&#x153; KrikĹĄÄ?ionybÄ&#x2014; tuo ir brangi, kad ji nenuraĹĄo nÄ&#x2014; vieno Ĺžmogaus, bet net ir didĹžiausiÄ&#x2026; nusidÄ&#x2014;jÄ&#x2014;lÄŻ laiko Dievo vaiku, ĹĄiandien gal labai klystanÄ?iu, bet vis tiek galinÄ?iu prisikelti. Apie ĹĄÄŻ prisikÄ&#x2014;limÄ&#x2026; mums visiems reikia mÄ&#x2026;styti, nes iĹĄ ĹĄalies vargu kas padÄ&#x2014;s mums bĹŤti mylintiems, vieningiems ir vieni kitiems gera linkintiems. Ĺ itai padarykime patys. Padarykime dÄ&#x2014;l savo TÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;s ir savo paÄ?iĹł labui.

3AVAITÄ&#x20AC;SKOMENTARAS

)Ă&#x;PÄ&#x201E;STASSKANDALASDÄ&#x20AC;LARKLIENOS

!LBINASýAPLIKAS 6,òURNALISTAS

Negaliu uĹžmirĹĄti VentÄ&#x2014;s rage dirbanÄ?io ornitologo Leono Jezersko aĹĄarĹł. Veterano akyse jos pasirodÄ&#x2014;, kai paklausiau, kodÄ&#x2014;l tiek nedaug vieversiĹł pavasariais grÄŻĹžta ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad prieĹžastis labai ĹžmogiĹĄka â&#x20AC;&#x201C; daug jĹł ÄŻ spÄ&#x2026;stus patenka PrancĹŤzijoje. Ten ĹĄiĹł paukĹĄteliĹł mÄ&#x2014;sa yra iĹĄskirtinis delikatesas. Baisu, siaubinga! PrancĹŤzai mĹŤsĹł vieversius valgo pasigardĹžiuodami! Ar jiems negaila taip graĹžiai giedanÄ?iĹł paukĹĄteliĹł? Tikriausiai gaila, taÄ?iau nei patiekalĹł kaina, nei vieversiĹł iĹĄskirtinumas jĹł apetito nesumaĹžina. KaĹžkada lankiausi UĹžpaliuose, nuostabioje sportiniĹł arkliĹł augintojos Viktorijos JovarienÄ&#x2014;s sodyboje. Ĺ˝inoma lenktynininkÄ&#x2014; ÄŻsijautusi pasakojo apie tik jai Ĺžinomus ir tik jos akims atsiverianÄ?ius ĹžirgĹł bendravimo niuansus. Kokie jie gudrĹŤs, aikĹĄtingi, pavydĹŤs ir geraĹĄirdĹžiai â&#x20AC;&#x201C; visai kaip ĹžmonÄ&#x2014;s. Ar ragavo arklienos? Ne, tai neÄŻmanoma! Viktorija ÄŻsitikinusi, kad Ĺžirgai, o ne ĹĄunys yra iĹĄtikimiausi ir artimiausi Ĺžmogaus draugai.

Nieko nenustebinsiu primindamas, kad daĹžniausiai valgome kaip tik tuos, kuriuos mylime. Visomis prasmÄ&#x2014;mis. Ĺ tai smagu parĹĄiukui pakasyti paausÄŻ, o kaip nekaltai ÄŻ mus ĹžiĹŤri drebantis verĹĄelis, taÄ?iau Ĺžmogus negailestingai ÄŻ kiaulÄ&#x2014;s ĹĄirdÄŻ suvaro ilgÄ&#x2026; peilÄŻ, o jautukui perrÄ&#x2014;Ĺžia gerklÄ&#x2122;. Nesipiktinkime, nes taip daroma tik todÄ&#x2014;l, kad daugeliui iĹĄ mĹŤsĹł atÄ&#x2014;jus pietĹł metui alkis uĹžgoĹžia visus jausmus ir mes nesusimÄ&#x2026;stydami kertame mÄ&#x2014;sos kepsnÄŻ. TodÄ&#x2014;l pastaruoju metu pasklidusi Ĺžinia, kad kai kuriose ES ĹĄalyse vietoj jautienos buvo tiekiama arkliena, ma-

gai, ypaÄ? jÄ&#x2026; vertina italai. Gal meilÄ&#x2122; arklienai italai paveldÄ&#x2014;jo iĹĄ senovÄ&#x2014;s Romos aukĹĄtuomenÄ&#x2014;s, kurios puotose gardĹžiausias patiekalas buvo kumeliukĹł mÄ&#x2014;sa. EuropieÄ?iai mÄ&#x2014;gavosi arkliena iki VIII a. vidurio, kai popieĹžius Grigorijus III jÄ&#x2026; uĹždraudÄ&#x2014;, nes tuo metu nuo arkliĹł gausumo priklausÄ&#x2014; prekybiniĹł santykiĹł, ĹžemdirbystÄ&#x2014;s ir kavalerijos plÄ&#x2014;tra. ÄŽdomu, kad ĹĄis draudimas buvo tyliai panaikintas tik pirmojoje XIX a. pusÄ&#x2014;je, kai atsirado mechanizuotos transporto priemonÄ&#x2014;s ir ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio technika. Tiesa, bĹŤta ir iĹĄimÄ?iĹł. Ĺ tai popieĹžiaus draudimui pasiprieĹĄino karingieji is-

Nesigilindamas ÄŻ moralinius niuansus galiu pasakyti, kad tinkamai paruoĹĄta arkliena yra skani, salstelÄ&#x2014;jusi ir labai sultinga. Joje yra daug proteinĹł. Neatsitiktinai savo veikaluose arklienÄ&#x2026; gyrÄ&#x2014; prieĹĄ mĹŤsĹł erÄ&#x2026; gyvenÄ&#x2122;s filosofas Herodotas, o gerokai vÄ&#x2014;liau â&#x20AC;&#x201C; Avicena ir kiti mÄ&#x2026;stytojai. Beje, arkliĹł mÄ&#x2014;sa yra dietinÄ&#x2014;, pranaĹĄesnÄ&#x2014; uĹž kitas mÄ&#x2014;sos rĹŤĹĄis, nes joje yra daug vitaminĹł, geleĹžies, kalio ir net vario. Ĺ i mÄ&#x2014;sa vertinama kaip ĹĄvariausia, nes arkliai atsparĹŤs parazitĹł sukeliamoms ligoms. Ji lengvai virĹĄkinama. PavyzdĹžiui, jautienÄ&#x2026; virĹĄkiname net apie 24 valandas, o arklienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 3â&#x20AC;&#x201C;4 valandas.

0IKTINTISGALIMATIKDÄ&#x20AC;LTO KADMÄ&#x20AC;SOSPERDIRBÄ&#x20AC;JAIEUROPIEĂžIUSAPGAUDINÄ&#x20AC;JO TAĂžIAUARKLIENOSNENUVERTINKIMEnTINKAMAIPARUOĂ&#x;TAARKLIENA YRASKANI LABAISULTINGA JOJEDAUGVITAMINÄ&#x201A; JILENGVAIVIRĂ&#x;KINAMA nÄ&#x2122;s labai nenustebimo. Ar jau uĹžmirĹĄome, kaip prieĹĄ 5â&#x20AC;&#x201C;8 metus buvo nustatyta, kad mĹŤsĹł mÄ&#x2014;sos perdirbÄ&#x2014;jai ÄŻ deĹĄras vietoj jautienos kimĹĄo buivolienÄ&#x2026;? Kita vertus, atmerkime akis â&#x20AC;&#x201C; Lietuvoje jautienos parduodama tik keli procentai, o visa kita yra ne jautiena, bet karviena â&#x20AC;&#x201C; skerdĹžiamĹł pienininkystei nebetinkamĹł karvuÄ?iĹł mÄ&#x2014;sa. ES ĹĄalyse jautiena buvo keiÄ?iama pigesne arkliena vien dÄ&#x2014;l finansiniĹł prieĹžasÄ?iĹł. Taigi piktintis galima tik dÄ&#x2014;l to, kad vartotojai buvo apgaudinÄ&#x2014;jami. O arklienos nenuvertinkime. JÄ&#x2026; labiausiai mÄ&#x2014;gsta prancĹŤzai, bel-

landai. DÄ&#x2014;l ĹĄio draudimo jie net atidÄ&#x2014;liojo krikĹĄÄ?ionybÄ&#x2014;s ÄŻvedimÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l BaĹžnyÄ?ia trumpam nusileido. Dar arklienÄ&#x2026; tradiciĹĄkai mÄ&#x2014;gsta kazachai â&#x20AC;&#x201C; senovÄ&#x2014;je klajokliĹł tauta be arklienos negalÄ&#x2014;jo iĹĄgyventi. BĹŤtent kolegos kazacho DĹžamajaus dÄ&#x2014;ka ir aĹĄ pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; paragavau garsiojo jĹł tautinio iĹĄ arklienos ir avienos gaminamo patiekalo beĹĄbarmako. Beje, sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;damas prie kazachĹł stalo labai apsidĹžiaugiau, kad nesu vyriausias â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ vyriausiÄ&#x2026;jÄŻ su pagarba buvo padÄ&#x2014;ta didelÄ&#x2014; lÄ&#x2014;kĹĄtÄ&#x2014;, kurioje buvo avino galva, o jo akys ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo ÄŻ sveÄ?iÄ&#x2026;.

Lietuva arklius ir arklienÄ&#x2026; eksportavo ir prieĹĄkariu, ir sovietiniais laikais. Deja, ĹĄiuo metu arkliĹł mĹŤsĹł ĹĄalyje auginti neapsimoka. Kukliausiais skaiÄ?iavimais, per metus arkliui reikia skirti daugiau nei 1 500 Lt, o auginti tenka apie 3â&#x20AC;&#x201C;4 metus. VidutiniĹĄkai uĹžauginama iki 600â&#x20AC;&#x201C;650 kg svorio, o supirkÄ&#x2014;jai uĹž kilogramÄ&#x2026; arklienos moka tik apie 4 Lt. Taigi arkliui uĹžauginti iĹĄ viso reikia 4 500â&#x20AC;&#x201C;6 000 Lt, o jÄŻ pardavÄ&#x2122;s gausi tik 2 400â&#x20AC;&#x201C;2 600 Lt. Taigi, kol nevÄ&#x2014;lu, ragaukite arklienos. Po keleriĹł metĹł jos nebeÄŻpirksite.

)NĂ&#x2021;IACIJA KIEKPADIDÄ&#x20AC;S WÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻĆ?ĆľÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ŽŊƿĹŹÄ&#x201A;Ĺ?Ŝƿ Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĆ?Ä&#x152;Íž^s</ÍżÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ć?ĹŹÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x201C;Ĺ?ƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ĹśĹ&#x2021;Ĺ?Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;ĎŽĎŹĎ­ĎŻĹľÍ&#x2DC;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝žČŜÄ&#x17E;Ć?ĹĽÍ&#x2022;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x2021;Ĺ?Ĺ?ĹśĆ&#x;Ć?ƾώϏϭϯžÍ&#x2DC;Ć?Ä&#x201A;ĆľĆ?Ĺ?ĆľÍ&#x2022;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ä?ĆťĆ&#x; ĎŹÍ&#x2022;Ď­Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Í&#x2DC;Í&#x2022;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ?ŜŽÇ&#x152;ƾŽŊÄ&#x201A;>Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;ĆľÇ&#x20AC;Ĺ˝Ć?Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?Ć&#x;ĹŹĹ˝Ć?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć?Í&#x2DC;DÄ&#x17E;Ć&#x;ŜČĹ?ŜĨůĹ?Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝žČŜÄ&#x17E;Ć?ĹĽÍ&#x2022;Ć&#x;ĹŹÄŚĆ&#x;ĹśÄ&#x201A;Í&#x2022;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻĹ? Ć?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x;ĎŽÍ&#x2022;Ď°Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Í&#x2DC;Í&#x2022;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;ĆľĆ&#x;ŜČĹľÄ&#x17E;Ć&#x;ŜČÍ´ ĎŻĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Í&#x2DC;ÍžĆ?Ä&#x201A;ĆľĆ?Ĺ?Ĺ˝žČŜÍ&#x2DC;ĆľÇ&#x17D;ĨĹ?ĹŹĆ?ƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A; ĹľÄ&#x17E;Ć&#x;ŜČĹ?ĹśĹ&#x2021;Ĺ?Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;Ä?ĆľÇ&#x20AC;ŽώÍ&#x2022;ĎłĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Í&#x2DC;Í&#x2022;Ĺ˝ Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;ĆľĆ&#x;ŜČĹľÄ&#x17E;Ć&#x;ŜČÍ´ĎŻÍ&#x2022;Ď­Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Í&#x2DC;ÍżÍ&#x2DC; TikÄ&#x2014;tina, kad didĹžiausiÄ&#x2026; ÄŻtakÄ&#x2026; vasario infliacijai turÄ&#x2014;s dÄ&#x2014;l brangstanÄ?iĹł degalĹł ĹĄiek tiek didÄ&#x2014;janÄ?ios transporto prekiĹł grupÄ&#x2014;s kainos. AugimÄ&#x2026; turÄ&#x2014;tĹł pristabdyti sezoninis Ĺžiemos drabuĹžiĹł ir avalynÄ&#x2014;s iĹĄpardavimas. KitĹł prekiĹł ir paslaugĹł grupiĹł kainos, tikÄ&#x2014;tina, reikĹĄmingai nekis ir turÄ&#x2014;s nedaug ÄŻtakos SVKI dinamikai, teigia Statistikos departamentas. Labiausiai nuo 2012 m. pradĹžios kilo alkoholiniĹł gÄ&#x2014;rimĹł ir tabako gaminiĹł kainos. DrabuĹžiĹł ir avalynÄ&#x2014;s kainos, kaip ÄŻprasta, svyravo dÄ&#x2014;l sezoniĹĄkumo, taÄ?iau pastebÄ&#x2014;tas ir jĹł augimas. Maisto produktĹł ir nealkoholiniĹł gÄ&#x2014;rimĹł kainos bei transporto prekiĹł grupÄ&#x2014;s kainos pastaruoju metu pasiekÄ&#x2014; bendrÄ&#x2026; kainĹł lygÄŻ. Eltos inf.

+ELIONÄ&#x20AC;MS NEPAĂ&#x;YKĂ&#x;TÄ&#x20AC;JO ^Ä&#x17E;Ĺ?žŽÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x161;Ç&#x2021;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201C;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ŜżĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć&#x152;Ć&#x;ŜŽĎŽĎŹĎ­ĎŻĹľÍ&#x2DC;ĹŻÄŚĆ&#x201C;ĆżŏŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;ƾŽÄ&#x201C;Ĺ?ĆżĹ?Ć&#x201C;ĹŻÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x161;ŽžĆ?Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x152;Í&#x2022;ĹŹĆľĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ŏŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;ƾŽĆ&#x161;ÄŚĹľĆ?Ĺ?Ć&#x201C;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ĺ˝ŜƾžÄ&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x161;Ä&#x201A; Ď­Í&#x2022;Ď°žůŜÍ&#x2DC;ĹŻĹ?Ć&#x161;ĆżÍ&#x2DC;/Ć&#x201C;Ć&#x201C;Ĺ?ĆżĆ&#x2030;Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?ĆżŏŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;ƾŽĆ&#x161;ÄŚĹľĆ?Í&#x2022;Ć?ĆľĆ?Ĺ?ĹŠĆľĆ?Ĺ?ŽžĆ?Ć?ĆľĆ&#x2030;Ĺ?Ć&#x152;ĹľĹ?ĹśĹ?ŜŏÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ĺ?žƾ^dÄ&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x2021;Ä?Ä&#x201A;Ĺ?Í&#x2022;ŜƾžÄ&#x201A;Ć&#x161;ŽžÄ&#x201A; Ć?ĹŹĹ?Ć&#x152;Ć&#x;ώϹϏĆ&#x161;ƝŏĆ?Ć&#x161;Í&#x2DC;ĹŻĹ?Ć&#x161;ĆżÍ&#x2DC;^Ä&#x17E;Ĺ?žŽÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ćż ŏŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;ƾŽĆ&#x161;ÄŚĹľĆ?Ć&#x201C;Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;ŜƾžÄ&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x161;Ä&#x201A; ĎŽĎŹĎŹĆ&#x161;ƝŏĆ?Ć&#x161;Í&#x2DC;ĹŻĹ?Ć&#x161;ĆżÍ&#x2022;Ĺ?Ć&#x201C;ŊƿϰϏĆ&#x161;ƝŏĆ?Ć&#x161;Í&#x2DC;>Ć&#x161;Í´ Ć?ĆľĆ&#x2030;Ĺ?Ć&#x152;ĹľĹ?ĹśĹ?ŜŏÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ĺ?žƾĆ?ĆľĆ?Ĺ?ĹŠĆľĆ?Ĺ?ŽžĆ?ŏŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;ƾŽĆ&#x161;ÄŚĹľĆ?Í&#x2DC; Seimo parlamentinÄ&#x2014;ms delegacijoms tarptautinÄ&#x2014;se organizacijose ir forumuose arba asamblÄ&#x2014;jose skirta 500 tĹŤkst. Lt. Daugiausia lÄ&#x2014;ĹĄĹł patvirtinta Seimo delegacijoms Europos Tarybos ParlamentinÄ&#x2014;je AsamblÄ&#x2014;joje (170 tĹŤkst. Lt) ir NATO ParlamentinÄ&#x2014;je AsamblÄ&#x2014;joje (105 tĹŤkst. Lt). Penkiolikos Seimo komitetĹł komandiruotÄ&#x2014;ms numatyta skirti iĹĄ viso 555 tĹŤkst. Lt, iĹĄ jĹł 210 tĹŤkst. Lt â&#x20AC;&#x201C; susijusioms su pirmininkavimu. Daugiausia lÄ&#x2014;ĹĄĹł patvirtinta Europos reikalĹł komitetui â&#x20AC;&#x201C; 110 tĹŤkst. Lt (iĹĄ jĹł 20 tĹŤkst. Lt â&#x20AC;&#x201C; susijusioms su pirmininkavimu) ir UĹžsienio reikalĹł komitetui â&#x20AC;&#x201C; 80 tĹŤkst. Lt (iĹĄ jĹł 20 tĹŤkst. Lt â&#x20AC;&#x201C; susijusioms su pirmininkavimu), maĹžiausiai (po 15 tĹŤkst. Lt) numatyta skirti Audito, Sveikatos reikalĹł ir Ĺ˝mogaus teisiĹł komitetĹł nariĹł komandiruotÄ&#x2014;ms. 145 tĹŤkst. Lt skirta iĹĄ anksto nenumatytoms komandiruotÄ&#x2014;ms. Panaudojus ĹĄiuo Seimo valdybos sprendimu komandiruotÄ&#x2014;ms skirtas lÄ&#x2014;ĹĄas, sprendimai dÄ&#x2014;l Seimo nariĹł komandiruoÄ?iĹł nebus priimami, teigiama Seimo RyĹĄiĹł su visuomene skyriaus praneĹĄime. Eltos inf.


MVASARIODmNr. 15 (9240) 6ALSTIEĂžIÄ&#x201A;LAIKRAĂ&#x;TIS

!KTUALIJOS

5

!SMENSDOKUMENTÄ&#x201A;KEITIMOBUMAS !RÄ&#x201E;NAS$AUGÄ&#x20AC;LA 6,òURNALISTAS

WĆ&#x152;Ä&#x201A;ČŊŽŊÄ&#x201A;ĆľÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x201C;Ĺ?ĹľĆ&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;ĆżŜƾŽ Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x201A;Í&#x2022; ĹŹÄ&#x201A;Ĺ? Ä?ĆľÇ&#x20AC;Ĺ˝ Ĺ?Ć&#x201C;Ä&#x161;ƾŽĆ&#x161;Ĺ? Ć&#x2030;Ĺ?Ć&#x152;ĹľĹ?Ä&#x17E;ĹŠĹ?>Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;ĆľÇ&#x20AC;Ĺ˝Ć?ZÄ&#x17E;Ć?Ć&#x2030;ĆľÄ?ĹŻĹ?ĹŹĹ˝Ć?Ć&#x2030;Ĺ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä&#x201C;Ĺ?Ĺ˝ Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A;Ĺ?Í&#x2DC;aĹ?ƿŊÄ&#x201A;ƾŜÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŹĹŻÄ&#x201A;ĆľĆ?ŽžŽŊÄ&#x17E; >Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;ĆľÇ&#x20AC;ŽŊÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x201C;Ä&#x161;ƾŽĆ&#x161;ĆżÄ&#x201A;Ć?ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x161;ŽŏƾžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;ĆżĹ?Ä&#x201A;ĹŻĹ?ŽŊĹ?žŽĹŻÄ&#x201A;Ĺ?ĹŹÄ&#x201A;Ć?Ĺ?Ć&#x152;Ä?ĆľÇ&#x20AC;Ĺ˝ ŜƾžÄ&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć?ĎŽĎŹĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;ĆżÍ&#x2DC;dŽŏĹ?ĆżÄ&#x161;Ä&#x201A;ĆľĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĆľĹ?ŜŽĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ĺ?ĹŠÄ&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201C;Ĺ?ĆżÄ&#x161;ŽŏƾžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;ĆżĹ?Ć&#x201C;Ä&#x161;ƾŽĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ď°ĎŹĎŹĆ&#x161;ƝŏĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201C;Ĺ?ĆżÍ&#x2DC;WĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä&#x201C;Ĺ?Ä&#x201A;Ĺ?Í&#x2022;ĹŹĆľĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ϭϾϾώÄ&#x201A;Ć&#x152;ϭϾϾϯ ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć?ĆľĆ?Í&#x2022;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ĺ?Ä?Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ?ĆľĆ?Ä&#x201A;Ć&#x152; Ä?Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĆ&#x;Ć?ĹŠĆżĹ?Ä&#x201A;ĹŻĹ?ŽŊĹ?žŽĹŻÄ&#x201A;Ĺ?ĹŹĆľĹ?Í&#x2022;Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;ÄŚĆ&#x161;ƿŏĆ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x2030;Ć&#x;Ć?Ä&#x161;ÄŚĹŻÄ&#x201A;Ć?ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x161;ŽŏƾžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;ƿŏÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x;žŽÍ&#x2DC;

70 litĹł, per vienÄ&#x2026; darbo dienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 110 litĹł. Paso kaina, jÄŻ gaunant arba keiÄ?iant bendra tvarka, yra 150 litĹł, ÄŻsigyjant per penkias darbo dienas â&#x20AC;&#x201C; 200 litĹł, per vienÄ&#x2026; darbo dienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 250 litĹł. Beje, uĹž asmens tapatybÄ&#x2014;s kortelÄ&#x2014;s iĹĄdavimÄ&#x2026; ar keitimÄ&#x2026; vaikams iki 18 metĹł, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvÄ&#x2014;s pensijos amĹžius, reikia mokÄ&#x2014;ti 15 litĹł, uĹž paso â&#x20AC;&#x201C; 75 lius. Jei ĹĄie asmenys pageidauja ÄŻsigyti asmens tapaty-

bÄ&#x2014;s kortelÄ&#x2122; ir pasÄ&#x2026;, rinkliavos dydis 50 proc. sumaĹžinamas tik uĹž vieno iĹĄ dokumentĹł iĹĄdavimÄ&#x2026; ar keitimÄ&#x2026; bendra tvarka. DokumentÄ&#x2026; iĹĄduodant skubos tvarka, mokama visa kaina. Sveikatos draudimas Ĺžmogui, neturinÄ?iam naujo pavyzdĹžio asmens dokumento, galioti nenustoja. Jis ir toliau gali nemokamai gauti bĹŤtiniausiÄ&#x2026; pagalbÄ&#x2026; ir kreiptis ÄŻ gydymo ÄŻstaigas dÄ&#x2014;l sveikatos prieĹžiĹŤros paslaugĹł suteikimo. fotodiena.lt nuotrauka

$IRBANEPAKELDAMI GALVÄ&#x201A; Ĺ iais metais sueina deĹĄimtmetis, kai iĹĄduotos ir pirmos asmens tapatybÄ&#x2014;s kortelÄ&#x2014;s. Ĺ iuos asmens dokumentus privalantys keisti asmenys kvieÄ?iami tÄ&#x2026; padaryti kuo anksÄ?iau, o ne paskutinÄ&#x2014;mis dokumentĹł galiojimo dienomis. Be to, tvarkingi asmens dokumentai â&#x20AC;&#x201C; kiekvieno pareigingo Lietuvos pilieÄ?io reikalas, jie ypaÄ? svarbĹŤs keliaujant po uĹžsienio ĹĄalis. Kaip â&#x20AC;&#x17E;ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?iuiâ&#x20AC;&#x153; pasakojo rajonĹł migracijos tarnybĹł darbuotojai, didelis norinÄ?iĹłjĹł asmens dokumentus pasikeisti antplĹŤdis, ypaÄ? iki pietĹł, verÄ?ia rajonĹł migracijos tarnybĹł darbuotojus dirbti nepakeliant galvĹł. Nors jie dirba sparÄ?iai, norintiesiems pasikeisti dokumentus vis tiek tenka laukti.

$AUGSENOLIÄ&#x201A; Dalis darbuotojĹł su biometriniĹł duomenĹł nuskaitymo ÄŻranga turi vaĹžiuoti pas negaliÄ&#x2026; turinÄ?ius gyventojus, senolius. Norintiesiems, kad mobilioji grupÄ&#x2014; atvyktĹł ÄŻ namus, tereikia susisiekti su savivaldybÄ&#x2014;s migracijos tarnyba telefonu arba globÄ&#x2014;jams atvykti ir uĹžregistruoti praĹĄymÄ&#x2026;. Asmenys, ketinantys atvykti ÄŻ savo miesto migracijos tarnybÄ&#x2026; keisti asmens dokumentĹł, iĹĄ anksto gali uĹžsiregistruoti internetu adresu www.epolicija.lt/rezervacija. TaÄ?iau taip elgiasi vienas kitas, nes dauguma besikeiÄ?ianÄ?iĹłjĹł dokumentus yra tie, kuriems 1993 m. buvo sukakÄ&#x2122; 45 metai ir daugiau metĹł. Taigi, dabar nemaĹža dalis jĹł yra pensinio amĹžiaus, ligoti. â&#x20AC;&#x17E;Atvykstantieji â&#x20AC;&#x201C; vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ&#x2014;s, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ĺ ilalÄ&#x2014;s migracijos tarnybos darbuotoja, â&#x20AC;&#x201C; todÄ&#x2014;l kartais uĹžtrunka, kol uĹžpildomi duomenys ir atliekami kiti formalumai, bet aptarnaujame visus.â&#x20AC;&#x153;

+AINOSNEPASIKEITÄ&#x20AC; Kaip teigÄ&#x2014; migracijos tarnybĹł darbuotojai, asmenys privalo atvykti ÄŻ Migracijos tarnybÄ&#x2026; pateikti biometriniĹł duomenĹł. Jie fotografuojami, imami pirĹĄtĹł antspaudai. PraĹĄymas dokumentams pakeisti iĹĄspausdinamas biometriniĹł duomenĹł registravimo metu. UĹž asmens tapatybÄ&#x2014;s kortelÄ&#x2122;, jÄ&#x2026; gaunant arba keiÄ?iant bendra tvarka, reikia mokÄ&#x2014;ti 30 litĹł, ÄŻsigyjant per penkias darbo dienas â&#x20AC;&#x201C; 1òO 


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Šeštadienis

Padėk sau

Vilija įteka į Nemuną

Drovuoliai pernelyg susirūpinę savimi

Apie jaunus talentus, net ryškius, paprastai nebūna daug ką rašyti: pakanka į juos žiūrėti, geriausiu atveju klausytis. Tokia atrodo ir simpatiška balsinga netekėjusi 26-erių mergina, kuri vis dar laikoma nuotaka, o šiai viskas – priešaky. Tačiau Vilija Matačiūnaitė, nors ir jauna, jau yra pasiekusi brandą muzikos srityje. Be to, ji išdainuoja daugiau nei gali pasakyti interviu.

„Esu pernelyg drovi, susikausčiusi, gretai raustu. Tai mane kartais varo į neviltį. Dėl to jaunystėje nevaikščiojau į šokius. Ir dabar vengiu švenčių, vakarėlių, einu nebent su gera drauge, bijau kalbėti viešai. Kaip atsikratyti patologinio drovumo?“ – teiraujasi Inesa iš Vilniaus r. Atsako psichologė Rūta Bubelienė

Rūta Klišytė

12 p.

11 p.

Sodyba Sukūrė orchidėjų rojų

Kaimynus sukiršino medis

Kai kurie žmonės, net ne biologai, didžiąją gyvenimo dalį skiria augalams ir sukaupia gausią jų kolekciją. Vilnie­ tė Kristina Popovienė – tiksliųjų mokslų atstovė. Tačiau mažai kas tiek išmano apie orchidėjas, sukulentus, kitus kambarinius augalus, kiek ji, ir mažai kas jų tiek turi.

Sodininkų bendrijų gyventojams dažniau nei kitiems kyla klausimų, kas atsakingas už želdinių po elektros laidais tvarkymą. Be to, rūpesčių kaimynams pridaro ir manantieji, kad savo sklypuose gali daryti, ką nori.

Nijolė Baronienė

Rapolas Tamošiūnas

7 p.

7 p.

Bičių avilys Pirkėjus privilioja išmoningomis Pažino ir pamilo pakuotėmis ir pasakojimais Bitininkui Jonui Gvildžiui medaus gabenti į turgų nereikia. Atvykstantieji pas jį žino, kad medaus koriai, bičių duonelė, medus indeliuose, proginės vaško žvakės, įvairūs dovanų rinkinėliai bus itin gražiai supakuoti. Jūratė Kairaitienė

23 p.

Vieni vaikus tik pratina valgyti medų, kiti jiems pasakoja apie bičių gyvenimą, o treti net į bityną atvyksta. Utenos mokyklos-darželio „Eglutė“ auklėtoja ekspertė Grita Kalytienė kartu su kolegomis parengė kūrybingumą skatinančią ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės taku“.

Vijolė Aguonaitė

23 p.

VL 2013 02 23  

VL 2013 02 23

VL 2013 02 23  

VL 2013 02 23

Advertisement