Page 1

MVASARIOD ßEßTADIENISm.R m)ßEINATREþIADIENIAISIRßEßTADIENIAISm+AINA ,T

5òSIENIOREIKALĂMINISTRAS ,,INKEVIþIUSúSITIKINüS KADUòSIENIO POLITIKOJEVISKøLEMIAASMENINIAI KONTAKTAI*OòODòIAIS aGALIMA PASIRAßYTISUSITARIMø DOKUMENTUS SUDERINTI TAþIAUJEINEBUSKONTAKTĂ TIESUSITARIMAINEJUDĀSk

-INĀDAMA MEþIOSUKAKTú KAIBUVO úKURTAS,IETUVOSLAISVĀSKOVOSSøJĄDISIR PRIIMTAMVASARIO OSIOSDEKLARACIJA VALDòIAòADĀJOSUTVARKYTIISTORINIUSSTATINIUS MENANþIUSòIAURIASPOKARIOKOVAS0AòADAI BUVOIßTESĀTI TAþIAUTINKAMAIATLIKTIDARBĂ NESUGEBĀJOSTATYBININKAI

Apie tai – p. f

Apie tai – p. f

)ßPĄSTASòEMĀSMOKESTIS NEDUODARAMYBĀS .UOSAUSIODúSIGALIOJüSNAUJOSREDAKCIJOSóEMĀSMOKESþIO úSTATYMASIRPIKTINA IRKELIASUMAIßTú

Šiandien skaitykite: m 0RAĀJUSIEJI METAI AKTOREI )NGAI .ORKUTEI BUVO YPATINGI 4AIS PAþIAIS METAIS JI IR SUSIòADĀJO IR SUSITUOKĀ SU ILGAMEþIU DRAUGU AKTORIUMI!URIMUóVINIU"ET)NGA NELINKUSISUREIKßMINTINETGITOKIĂ KIEKVIENAIMOTERIAISVARBIĂúVYKIĂ

Gediminas Stanišauskas 6,òURNALISTAS

ŠEŠTADIENIS, 11 p. f

$ALISPILIEþIĂ GYVENANþIĂDID MIESþIUOSE KURòEMĀSVERTĀGE ROKAIDIDESNĀNEIKITUR SUSIĀMĀ UòGALVĂ BETDARLABIAUSUNERIMO PRIEMIESþIUOSEDIRBANTYSĄKININ KAI NESJĂòEMĀTAPOAUKSOVER TĀS TODĀLUòJøMOKĀTIIRGITEKS KURKASDAUGIAU

m+IEKVIENAISMETAISPAPILDOMĂ REIKALAVIMĂ MOKESþIĂIRKITOKIĂPILIEþIAMSTENKANþIĂPRIEVOLIĂNAßTA TIKDIDĀJA%NERGINIONAUDINGUMO SERTIÆKATASnDARVIENASTOúRODYMAS

0RIEMIESþIUOSEn òEMDIRBIĂNERIMAS Žemdirbiai, kurie nuomojasi žemę, sunerimę, kad, nuo sausio 1 d. pasikeitus žemės vertės apskaičiavimo tvarkai, neišvengiamai kils žemės ūkio paskirties žemės nuomos kainos. „Žmonės kol kas nežino, kaip ir pagal kokius tarifus bus apskaičiuojama žemės vertė ir koks galiausiai bus mokesčio dydis“, – „Valstiečių laikraščiui“ sakė vienas stambiausių pakaunės ūkininkų Juozas Staliūnas. *QGAHP=ú2 p. f

SODYBA, 7 p. f m0RIVAþIĂIRVALSTYBINIĂMEDICINOS úSTAIGĂ VADOVAI BERIA VIENI KITIEMS PRIEKAIßTUS O PACIENTAI NUOGøSTAUJADĀLSAVOLIKIMO

9PAþSKAUDòIAIòEMĀSMOKESTISSMOGSPRIVAþIĂNAMĂSAVININKAMS0USANTROPROCENTOMOKESTúNUOòEMĀSVERTĀS ,APNK)=HĄGKJQKPN=QG= TEKSMOKĀTI)GNALINOS *URBARKO ,AZDIJĂ 2OKIßKIO ÞVENþIONIĂRAJONĂGYVENTOJAMS

.EMOKAMASPIENASVAIKAMSn PERSUNKINAßTAVALSTYBEI óEMĀSĄKIOMINISTERIJASPRENDĀGALVOSĄKú KAIP PIENOPRODUKTAISNEMOKAMAIPAMAITINTIVISUS NORINþIUSßALIESDARòELINUKUSIRPRADINUKUS 6IDA4AVORIENĀ

VISIßALIESDARòELINUKAIIRPRADINU KAI TAþIAUTOKSPOREIKISnPERSUN KIÆNANSINĀNAßTAóEMĀSĄKIOMI $ĀLLĀßĂSTYGIAUSRIBOJAMASPAS NISTERIJAIóă- &ORMUOJANTVAIKĂ TARAISIAISMETAISITINIßPOPULIARĀJU SVEIKOSMITYBOSúGĄDòIUSIRPARE SIOSPROGRAMOSa0IENASVAIKAMSk MIANTßEIMASJISIĄLOTELKTISIRKI úGYVENDINIMAS.EMOKAMAIDALI TOMSMINISTERIJOMS 0ENKISKARTUSPERSAVAITüNEMOKAMAIPIENOPRODUKTĂGAUDAVüIKIMOKYKLINU JAMĂPIENOPRODUKTĂNORĀTĂKONE ,APNK)=HĄGKJQKPN=QG= *QGAHP=ú3 p. f KAIIRPRADINUKAIßIEMETJĂGAUSTIKTRISKARTUS 6,òURNALISTĀ

36%)+!4!, 23 p. f

+ITASa6ALSTIEþIĂ LAIKRAßþIOkNUMERISIßEIS VASARIOD PENKTADIENú

0ENKTADIENú6,SUPRIEDAIS ăGEJEJGĂòEJEKO )KPANOL=O=QHEO ÞAßP=@EAJEO /K@U>= /RAEG=P=


2

MVASARIODmNr. 11 (9236) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

)Ă&#x;PÄ„STASòEMÄ€SMOKESTIS NEDUODARAMYBÄ€S

ĂłEMDIRBIAITVIRTINA KADòEMÄ€TURIBÄ„TIVERTATIEK KIEKIĂ&#x;JOSGALIMABÄ„TÄ‚GAUTINAUDOS ONETIEK KIEKNURODYTAPIRKIMOIRPARDAVIMOSANDORIUOSE Martyno Vidzbelio nuotrauka

e Atkelta iĹĄ 1 p. Iki ĹĄiol jis kasmet uĹž savo ĹžemÄ™, kurios ĹĄalia Kauno turi apie 200 ha, mokÄ—davo po 17 Lt uĹž ha. Kauno rajono Ĺžemdirbiai neseniai surengtame susirinkime kalbÄ—jo apie naujÄ… ĹžemÄ—s mokesÄ?io apskaiÄ?iavimo tvarkÄ…. „ŽmonÄ—s baiminasi, kad ĹžemÄ—s mokestis gerokai smogs per kiĹĄenę“, – kalbÄ—jo J.StaliĹŤnas. Pasak jo, vienos ĹŤkininkÄ—s sklypas greta Kauno iki ĹĄiol buvo ÄŻvertintas tik 4 000 Lt, bet po indeksacijos jo kaina pakilo iki 200 000 Lt. SavininkÄ— apskaiÄ?iavo, kad vietoje 60 Lt ji nuo ĹĄiol kasmet privalÄ—s mokÄ—ti jau 200 ar net 400 Lt. ÄŽdomus kitas faktas – Kauno rajone mokesÄ?io tarifas ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties Ĺžemei, ĹĄio rajono politikĹł sprendimu yra maĹžiausias Lietuvoje. AtsiĹžvelgiant ÄŻ vietÄ…, tokiai Ĺžemei taikomas tik 0,1–0,2 proc. tarifas.

0AINIAVADÄ€L APSKAIĂžIAVIMOTVARKOS Nuo naujĹłjĹł metĹł apskaiÄ?iuojant ĹžemÄ—s mokestÄŻ, sklypo mokestine

verte yra laikoma ĹžemÄ—s sklypo vidutinÄ— rinkos vertÄ—, nors iki 2013 m. ĹžemÄ—s mokestis buvo apskaiÄ?iuojamas nuo indeksuotos sklypo vertÄ—s. „Nors sklypo mokestine verte laikoma RegistrĹł centro nustatyta ĹžemÄ—s sklypo vidutinÄ— rinkos vertÄ—, gyventojai gali pakeisti savo ĹžemÄ—s mokestinÄ™ vertÄ™, jeigu jĹł netenkina RegistrĹł centro nustatyta Ĺže-

mÄ—s vertė“, – aiĹĄkino VMI MokesÄ?iĹł departamento specialistÄ— RĹŤta AsadauskaitÄ—. Tokiu atveju iki liepos 1 d. reikia kreiptis ÄŻ RegistrĹł centrÄ…, kur galima pateikti skundus dÄ—l jo nustatytos ĹžemÄ—s vidutinÄ—s rinkos vertÄ—s ir praĹĄymus ĹžemÄ—s mokestine verte laikyti ĹžemÄ—s vertÄ™, nustatytÄ… atlikus individualĹł vertinimÄ…. Nekilnojamojo turto ekspertĹł atlikti individualĹŤs vertinimai kainuoja kelis ĹĄimtus litĹł. TikÄ—tina, kad ateityje Ĺžmogui vÄ—l teks uĹžsa-

4OKĂşKLAUSIMøBUVOMEPATEIKĂźINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt. Reikia rengti 2014–2015 m., kai PAAIĂ&#x;KÄ€STECHNINIS!%PROJEKTAS .EREIKIA NESTAUTASAVONUOMONĂźJAUIĂ&#x;SAKÄ€ ,IETUVOSENERGETIKOSVIZIJAMANNEĂşDOMI 1 proc.

ĂžIANDIEN

3ULAUKÄ€PALAIKYMO Ĺ˝emÄ—s mokesÄ?io ÄŻstatyme numatytas 0,01–4 proc. ĹžemÄ—s mokesÄ?io tarifas pagal ĹžemÄ—s vertÄ™, bet konkretĹł mokesÄ?io dydÄŻ nusta-

.ORISENOSTVARKOS Lietuvos ĹŤkininkĹł sÄ…jungos (LĹŞS) pirmininkas Jonas Talmantas nusivylÄ— ankstesne valdĹžia, kuri esÄ… neÄŻsiklausÄ— ÄŻ ĹžemdirbiĹł praĹĄymus ir nesuteikÄ— jiems jokiĹł iĹĄlygĹł. Pasak J.Talmanto, ir LĹŞS prezidiumas praÄ—jusiÄ… vasarÄ… nepritarÄ—

+OLKASSUNKUPASAKYTI KIEKòEMÄ€SSAVININKÄ‚NEIĂ&#x;GALÄ€SSUSIMOKÄ€TIPADIDÄ€JUSIOòEMÄ€SMOKESĂžIO6-)DUOMENIMIS òEMÄ€SMOKESĂžIO KASMETNESUMOKAnTÄ„KSTòMONIÄ‚0ERNAITOKIÄ‚BUVOTÄ„KST

!RREIKIAANTROJOREFERENDUMODÄ€LATOMINÄ€SELEKTRINÄ€S

Jaunatis. 3AULÞTEKA  LEIDòIASI 17.12.

kyti naujÄ… vertinimÄ…, nes RegistrĹł centras vidutines ĹžemÄ—s vertes skelbia kas 5 metus.

2YTOJ

26 proc. 73 proc.

0ORYT

$IENø °

$IENø °

$IENø °

.AKTú °

.AKTú °

.AKTú °

/=R=EPC=HEKKN=E@E@AOJEÄ‚OP=ECIAJÄ‚JAL=òANO *=GPEIEO@=QCE=QOE=>QOj @EAJøjH=ELOJE=EĂ&#x;=HĂžEK 0EGÄ€PEJ=OOJEAC=O=NĂ&#x;H=L@NE>=

)APAKNKHKCĂ@QKIAJEIEORE@QPEJĀO=QOEKIĀJAOEKKNKPAILAN=PĄN=>QRK jH=ELOJE=EOòAIAOJĀJAEúLN=OP=

Eltos, orai.lt, VL inf.

to kiekviena savivaldybÄ— atskirai. Ji gali nustatyti skirtingus tarifus, atsiĹžvelgdama ÄŻ ĹžemÄ—s paskirtÄŻ – ar ĹžemÄ— skirta gyvenamajai teritorijai, ar komercinei aplinkai, ar, pavyzdĹžiui, ĹžemÄ—s ĹŤkio produkcijai auginti. Ĺ˝emdirbiĹł atĹžvilgiu palankiausiai, atrodytĹł, nusiteikusi Kauno rajono savivaldybÄ—, nustaÄ?iusi 0,1– 0,2 proc. tarifÄ…, o PanevÄ—Ĺžio ir Ĺ ilutÄ—s rajonĹł valdĹžios nustatÄ— didĹžiausiÄ… – 2,4–2,5 proc. – tarifÄ… ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties Ĺžemei. „Toks palyginimas ne visai tikslus, – teigÄ— buvÄ™s ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras Kazys StarkeviÄ?ius. – Ties PanevÄ—Ĺžiu ĹŤkininkaujantys Ĺžemdirbiai mokÄ—s netgi maĹžiau nei iki ĹĄiol, o ĹĄtai Kauno rajone, kur ĹžemÄ— nepalyginti brangesnÄ—, mokestis iĹĄaugs tik keliais litais.“ Pasak K.StarkeviÄ?iaus, net Lietuvos ĹŤkininkĹł sÄ…junga buvo pritarusi Ĺ˝emÄ—s mokesÄ?io ÄŻstatymo projektui, bet dabar ĹĄi organizacija kaĹžkodÄ—l kritikuoja naujÄ… tvarkÄ…. „Svarbu tai, kad maksimalus 4 proc. mokesÄ?io tarifas numatytas uĹž apleistas Ĺžemes. Ĺ˝emdirbiai mus nuolat spaudÄ—, kad kÄ… nors darytume su apleistomis ĹžemÄ—mis, o priÄ—mus ĹĄiuos sprendimus, kyla nepasitenkinimas“, – stebÄ—josi buvÄ™s ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras K.StarkeviÄ?ius.

tokiems greitiems ĹžemÄ—s mokesÄ?io pakeitimams. „ŽemÄ—s ĹŤkio ministerijos ir mĹŤsĹł iniciatyva prieĹĄ 8 mÄ—nesius buvo sudaryta darbo grupÄ—, kuri turÄ—jo parengti ÄŻstatymo ÄŻgyvendinamuosius aktus, bet jos darbÄ… valdĹžia dirbtinai vilkino, ÄŻ posÄ—dĹžius kaĹžkodÄ—l nebuvome kvieÄ?iami“, – piktinosi jis. LĹŞS vadovas pats turi apie 300 ha nuosavos ĹžemÄ—s KÄ—dainiĹł rajone. „Iki ĹĄiol uĹž hektarÄ… mokÄ—davau ne daugiau kaip 25–26 Lt, bet dabar tas mokestis gali padidÄ—ti iki 50 Lt“, – kalbÄ—jo paĹĄnekovas. J.Talmantas tikino, kad Ĺžemdirbiai neketina sudÄ—ti ginklĹł ir iĹĄlygĹł reikalaus iĹĄ Algirdo ButkeviÄ?iaus vadovaujamos VyriausybÄ—s. „ŽemÄ—s mokestis turi bĹŤti apskaiÄ?iuojamas ne pagal vertes, o pagal ĹžemÄ—s ekonominio naĹĄumo balą“, – teigÄ— LĹŞS pirmininkas J.Talmantas. ĹŞkininkai reikalauja, kad bĹŤtĹł nustatytos ir ĹžemÄ—s mokesÄ?io „lubos“, kurios neturÄ—tĹł perkopti 50 Lt uĹž ha. Ĺ˝emdirbiai argumentuoja, kad ĹžemÄ— turi bĹŤti verta tiek, kiek iĹĄ jos galima bĹŤtĹł gauti naudos, o ne tiek, kiek nurodyta pirkimo ir pardavimo sandoriuose. Pagal ĹĄiĹł sandoriĹł statistikÄ… verÄ?iĹł ĹžemÄ—lapius ir sudarÄ— RegistrĹł centras.

-OKESTISSMOGSNET DAUGIABUĂžIÄ‚GYVENTOJAMS Ĺ˝emÄ—s mokesÄ?io ÄŻstatymas aktualus ir sodininkams, privaÄ?iĹł ir net daugiabuÄ?iĹł namĹł gyventojams. PavyzdĹžiui, sodininkams didĹžiausiÄ… tarifÄ… taiko Rietavo savivaldybÄ—. Jos sodininkĹł bendrijĹł nariai uĹž ĹžemÄ™ mokÄ—s 4 proc. ĹžemÄ—s mokestÄŻ. MaĹžiausias tarifas nustatytas Kauno rajono savivaldybÄ—je. ÄŒia sodininkĹł bendrijĹł nariai uĹž ĹžemÄ™ 2013 m. mokÄ—s tik 0,02 proc. nuo ĹžemÄ—s vertÄ—s. NeramĹŤs metai laukia ir komercinÄ—s ĹžemÄ—s savininkĹł. Jiems nepalankiausios sÄ…lygos sudarytos Ignalinos, Rietavo ir Ĺ ilalÄ—s rajonuose, kur patvirtinti 2 proc. tarifai. MaĹžiausiai priekaiĹĄtĹł savo valdĹžiai turÄ—tĹł reikĹĄti Vilniaus rajone komercinÄ™ ĹžemÄ™ valdantys savininkai (0,3 proc. tarifas). YpaÄ? skaudĹžiai ĹžemÄ—s mokestis smogs privaÄ?iĹł namĹł savininkams. Pusantro procento mokestÄŻ nuo ĹžemÄ—s vertÄ—s teks mokÄ—ti Ignalinos, Jurbarko, LazdijĹł, RokiĹĄkio, Ĺ venÄ?ioniĹł rajonĹł gyventojams. Kol kas sunku pasakyti, kiek ĹžemÄ—s savininkĹł neiĹĄgalÄ—s susimokÄ—ti padidÄ—jusio ĹžemÄ—s mokesÄ?io. VMI duomenimis, ĹžemÄ—s mokesÄ?io kasmet nesumoka 60– 70 tĹŤkst. ĹžmoniĹł. Pernai tokiĹł buvo 72 tĹŤkst. Ĺ iĹł metĹł sausio 1 d. ĹžemÄ—s mokesÄ?io nepriemokĹł valstybei turÄ—jo daugiau kaip 81 tĹŤkst. gyventojĹł. JĹł bendra skola virĹĄija 8 mln. Lt. „NesumokÄ—jusiems skolininkams, kuriĹł bendra skola virĹĄija neiĹĄieĹĄkomÄ… minimumÄ…, per antstolius vykdomi priverstiniai iĹĄieĹĄkojimai“, – paaiĹĄkino VMI MokesÄ?iĹł departamento specialistÄ— R.AsadauskaitÄ—. VMI duomenimis, kasmet Lietuvoje surenkama 40–46 mln. Lt ĹžemÄ—s mokesÄ?io. 2012 m. didĹžiausiÄ… ĹžemÄ—s mokesÄ?io sumÄ… sumokÄ—jo JAV gyvenantis Lietuvos pilietis. UĹž tris sklypus KaiĹĄiadoryse ir Kaune jam teko sumokÄ—ti per 69 tĹŤkst. Lt.

.ENAĂ&#x;IòEMÄ€NETURÄ€TÄ‚ BÄ„TIAPMOKESTINAMA *ERONIMAS+RAUJELIS(EAPQRKOòAIÄ€O Ä„GEK >AJ@NKREÄ‚ =OK?E=?EFKO prezidentas

ĂłAIÄ€J=Q@KF=I=òAIÄ€OÄ„GEK LNK@QG?EF=EC=IEJPEPQNE>Ä„PE=LIKGAOPEJ=I=L=C=HòAIÄ€OJ=Ă&#x;QIK >=HøKJAL=C=HRE@QPEJĂźFKORANPĂź &=QENJ=QFKOG=@AJ?EFKO/AEIQE@=N H=LGNEPĂşL=PAEGÄ€IAL=LN=OPøHAJPAHĂź GQNEKFAL=N=Ă&#x;UP=G=@L=RUV@òEQE >=HÄ‚J=Ă&#x;QIKòAIÄ€=LOGNEP=EJAPQNÄ€PÄ‚>Ä„PE=LIKGAOPEJ=I= &QGPKGE=òAIÄ€B=GPEĂ&#x;G=EJA@QK@=FKGEK@E@AHEK@ANHE=QO &AEòAIÄ€OJ=Ă&#x;QI=O >=HÄ‚EN@=QCE=QP=EENP=NEB=OP=EGKI=O@E@AOJEO *=QF=OEOòAIÄ€OÄ„GEK IEJEOPN=O2ECEHEFQO&QGJ=P=NOELNEP=NÄ€ IÄ„OÄ‚L=OEÄ„HUI=IO>APĂşFQKOJA>QRKĂşOEGH=QOUP= GER=EV@QG=@JAL=GAEPQOĂłAIÄ€OIKGAOĂžEKĂşOP=PUIK JALNEP=EGEQOEĂ&#x;HUCÄ‚òAIÄ€OÄ„GEKL=OGENPEAOòAIAEFKOJQKI=òAI@EN>E=IOCANKG=EEĂ&#x;=QCO


MVASARIODmNr. 11 (9236) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

Aktualijos

Nemokamas pienas vaikams – PERSUNKINAĂ&#x;TAVALSTYBEI

Pedagogai NELIEKANUOĂ&#x;ALYJE

3

Dr. Rolandas Zuoza, Ĺ vietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus ugdymo ir ĹĄvietimo pagalbos skyNE=QORA@Ä€F=O

Poreikis staigiai iĹĄaugo

"AIMINAMASI KADúDĀTOSPASTANGOSPRATINANTVAIKUSPRIESVEIKĂPRODUKTĂIRFORMUOJANTGERUSMITYBOSúPROÞIUS GALINUEITIPERNIEK JEIÆNANSAVIMASIRTOLIAUTIRPS 2(BKPKIKJP=ò=O

S.MotiejauskienÄ— prisimena, jog reikÄ—jo ÄŻdÄ—ti nemaĹžai pastangĹł, kad programa ÄŻsibÄ—gÄ—tĹł. Pirmiausia buvo nelengva ÄŻtikinti suaugusiuosius, kad vaikai, ypaÄ? kaimiĹĄkĹł vietoviĹł darĹželiuose ir mokyklose, gers pienÄ… ar vartos pieno produktus. IĹĄ tikrĹłjĹł vaikai prie pieno pratinosi ne itin noriai. TaÄ?iau atsiradus galimybei jiems pasiĹŤlyti ÄŻvairesniĹł pieno produktĹł, programa tapo patrauklesnÄ—. Be pieno, dabar vaikams dar siĹŤloma ĹĄvieĹžiĹł varĹĄkÄ—s sĹŤriĹł, varĹĄkÄ—s, kefyro, jogurtĹł, sĹŤrio lazdeliĹł. Vaikai itin mÄ—gsta ĹĄiuos produktus. Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤkio ir maisto produktĹł rinkos reguliavimo agentĹŤros duomenimis, pernai vaikai iĹĄgÄ—rÄ— 940 tonĹł pieno, 1,81 tonos pagardinto pieno, 148 tonas kefyro, 351 tonÄ… jogurto, suvalgÄ— 354 tonas ĹĄvieĹžiĹł varĹĄkÄ—s sĹŤriĹł, 153 tonas varĹĄkÄ—s ir 0,69 tonos fermentiniĹł sĹŤriĹł. Tai, kad nemokamĹł pieno produktĹł paklausa ĹĄvietimo ÄŻstaigose iĹĄaugo pastaraisiais metais, galÄ—jo lemti ir sunkmetis, ir aktyvesnis programos populiarinimas. Buvo rengiami seminarai mokyklĹł, darĹželiĹł, rajonĹł savivaldybiĹł ĹĄvietimo skyriĹł darbuotojams, surengtas pieĹĄiniĹł konkursas vaikams ir kt. Pastangos pasiteisino – nuo 2011 m. paramos pareiĹĄkÄ—jĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo net 22 proc., o vaikĹł, gerianÄ?iĹł pienÄ…, skaiÄ?ius iĹĄaugo daugiau kaip 2 kartus. ES senbuvÄ—se ĹĄalyse 1965 m. pradÄ—ta ÄŻgyvendinti pieno produktĹł vartojimÄ… skatinanti programa didĹžiausio populiarumo sulaukÄ— tik po 25-eriĹł metĹł.

e Atkelta iĹĄ 1 p.

3IÄ„LOSUSITELKTI

0IENOPRODUKTÄ‚ GAUSMAòIAU Penkis kartus per savaitÄ™ nemokamai pieno produktĹł gaudavÄ™ ikimokyklinukai ir pradinukai ĹĄiemet turÄ—s tenkintis trimis porcijomis. Be to, parama nebus teikiama vasaros mÄ—nesiais. SumaŞėjus programai skirtĹł lÄ—ĹĄĹł, bus maĹžesnis ir produktĹł pasirinkimas. PrieĹĄ devynerius metus Lietuvos ĹĄvietimo ÄŻstaigose pradÄ—ta ÄŻgyvendinti programa „Pienas vaikams“ praÄ—jusiais metais pasiekÄ— didĹžiausiÄ… mastÄ… – joje dalyvavo apie 1 340 ÄŻstaigĹł, o nemokamai ÄŻvairiĹł pieno produktĹł vartojo apie 199 tĹŤkst. ĹĄalies darĹželinukĹł ir pradinukĹł. Tam buvo atseikÄ—ta apie 17 mln. litĹł, iĹĄ kuriĹł 20 proc. – ES parama. Kitus milijonus skiria ŽŪM. PanaĹĄios ar net didesnÄ—s sumos reikÄ—tĹł ir ĹĄiemet. TaÄ?iau, kaip informuoja ŽŪM, buvusios VyriausybÄ—s parengtame valstybÄ—s 2013 m. biudĹžete programai „Pienas vaikams“ numatyta maĹždaug perpus maĹžiau lÄ—ĹĄĹł. JĹł ikimokyklinukams ir pradinukams nemokamai iĹĄdalijamiems pieno

produktams uĹžtektĹł tik maĹždaug pusmeÄ?iui. „DÄ—l sumaĹžinto biudĹžeto teko keisti pieno produktĹł dalijimo taisykles. Kartu su ES parama ĹĄiemet tam numatyta skirti apie 11 mln. litĹł, o pernai buvo skirta apie 17 mln. litĹł. Tad tenka ieĹĄkoti

sveikĹł produktĹł ir formuojant gerus mitybos ÄŻproÄ?ius gali nueiti perniek, jei finansavimas ir toliau tirps. „Kai stinga lÄ—ĹĄĹł, tenka maĹžinti dalijimĹł skaiÄ?iĹł per savaitÄ™. Pirmaisiais metais, kai dalyviĹł nebuvo daug, pinigĹł uĹžtekdavo. Dabar, kai ÄŻsitraukÄ— be-

Pasak ŽŪM Žemės ir maisto ōkio departamento direktoriaus Rimanto Krasuckio, pirmaisiais programos įgyvendinimo mōsų ťalyje metais jai iť nacionalinio biudŞeto buvo skirta po 0,5–2 mln.

Ĺ vietimo darbuotojai neslepia, kad nemokamai dalijami pieno proDUKTAIIRVAISIAInIĂ&#x;SIGELBÄ€JIMASSOCIALIAIREMTINÄ‚Ă&#x;EIMÄ‚VAIKAMS .ERETAITAIBÄ„NAVIENINTELIAISKANÄ€STAI KURIUOSJIEGAUNA iĹĄeiÄ?iĹłâ€œ, – sakÄ— programos „Pienas vaikams“ paramÄ… administruojanÄ?ios Lietuvos ĹžemÄ—s ĹŤkio ir maisto produktĹł rinkos reguliavimo agentĹŤros generalinio direktoriaus pavaduotojas Germanas Lamsodis.

ĂłINGSNISATGAL Ĺ vietimo darbuotojai, ypaÄ? tie, kurie pienÄ… ir jo produktus vaikams nemokamai dalija jau devintus metus, apgailestauja, kad ribojamas maĹžiesiems reikalingos programos ÄŻgyvendinimas. Jie nuogÄ…stauja, kad ÄŻdÄ—tos pastangos pratinant vaikus prie

veik visos Lietuvos darĹželinukai ir pradinukai, tenka susispausti“, – priekaiĹĄtĹł programos rÄ—mÄ—jams neturÄ—jo vienos aktyviausiai ÄŻ jos ÄŻgyvendinimÄ… nuo pat pirmĹłjĹł metĹł ÄŻsitraukusios PanevÄ—Ĺžio rajono savivaldybÄ—s Ĺ vietimo, kultĹŤros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistÄ— Salvinija MotiejauskienÄ—. Ĺ vietimo darbuotojai neslepia, kad nemokamai dalijami pieno produktai ir vaisiai (kita programa – „Vaisiai mokykloms“) – iĹĄsigelbÄ—jimas socialiai remtinĹł ĹĄeimĹł vaikams. Neretai tai bĹŤna vieninteliai skanÄ—stai, kuriuos jie gauna.

litĹł, taÄ?iau jie nebuvo panaudoti, nes nei darĹželiai, nei mokyklos nerodÄ— iniciatyvos. Pieno produktĹł dalijimas vaikams – papildomas rĹŤpestis peda-

Ĺ vietimo ir mokslo ministeriF=LNEOE@A@=LNEALEAJKLNK@QGPÄ‚EN R=EOEÄ‚R=NPKFEIKOG=PEJEIKIKGUGHKOAENEGEIKGUGHEJÄ€OAĂşOP=ECKOAj LA@=CKC=EQòOEEI=A@QG=?EJARAEGH=NAJCE=ĂşR=ENEQOGKJGQNOQOENGP 0=IOGENE=I=JA@=QCHÄ€Ă&#x;Ä‚ A=>AFK ĹĄios programos labai naudingos vaiG=IOPK@Ä€HLNEOE@Ä€PEENEAĂ&#x;GKPEC=HEIU>EÄ‚Ă‚J=JOEĂ&#x;G=EL=NAIPEF=OC=HÄ€PÄ‚ ir kitos ministerijos. Juolab kad 2013ieji paskelbti Sveikatingumo metais. ĂłÄƒ)C=HÄ€PÄ‚EJE?EFQKPE@EOGQOEF=O

gogams, todÄ—l jie nerodÄ— didelio entuziazmo. TaÄ?iau vÄ—liau poĹžiĹŤris ÄŻ sveikatinimo programas ugdymo ÄŻstaigose keitÄ—si. „Kai pradÄ—jome aktyviau populiarinti, 2012 m. pieno produktĹł buvo iĹĄdalyta tiek, kad prireikÄ— 15 mln. litĹł iĹĄ biudĹžeto. ÄŽsitraukÄ— beveik visos darĹželinukĹł ir pradinukĹł ÄŻstaigos. NenumatÄ—me, kad taip sparÄ?iai padaugÄ—s dalyviĹłâ€œ, – aiĹĄkino R.Krasuckis. ES 20 proc. pieno produktĹł kainos sutinka kompensuoti tiek, kiek praĹĄoma. TaÄ?iau iĹĄ nacionalinio biudĹžeto skiriamĹł lÄ—ĹĄĹł nepakanka. Programos „Pienas vaikams“ tikslas – formuoti taisyklingos ir sveikos vaikĹł mitybos ÄŻproÄ?ius, taip pat skatinti didesnÄŻ pieno vartojimÄ… vidaus rinkoje. ŽŪM suinteresuota, kad vietos rinkoje bĹŤtĹł vartojama kuo daugiau vietiniĹł ĹžemÄ—s ĹŤkio produktĹł. TaÄ?iau skatinant vaikĹł sveikatingumÄ… susidomÄ—jimÄ… galÄ—tĹł parodyti ir kitos ministerijos – Ĺ vietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ar SocialinÄ—s apsaugos ir darbo. „NacionalinÄ—s lÄ—ĹĄos paramos priemonei „Pienas vaikams“ galÄ—tĹł bĹŤti skiriamos ne tik iĹĄ asignavimĹł Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijai, bet ir iĹĄ sveikatos apsaugai bei ĹĄvietimui skirtĹł lÄ—ĹĄĹł, nes minÄ—ta priemonÄ— ne tik skatina pieno gaminiĹł vartojimÄ…, ji pirmiausia yra naudinga vaikĹł sveikatai“, – susitelkti kelioms ministerijoms siĹŤlo ŽŪM Ĺ˝emÄ—s ir maisto ĹŤkio departamento direktorius. Specialistai neabejoja, kad investicijos ÄŻ vaikĹł sveikatos stiprinimÄ… ir sveikĹł maitinimosi ÄŻgĹŤdĹžiĹł formavimÄ… su kaupu atsipirks pirmiausia dÄ—l maĹžesniĹł iĹĄlaidĹł sveikatos apsaugai. Duomenys rodo, kad Lietuvoje vienas Ĺžmogus per metus iĹĄgeria vidutiniĹĄkai 25 litrus pieno, o ĹĄtai Estijoje ir Lenkijoje – 60 litrĹł, Suomijoje – net 140 litrĹł.

1òO 


4

MVASARIODmNr. 11 (9236) 6ALSTIEĂžIÄ‚LAIKRAĂ&#x;TIS

+OMENTARAI

0RANAĂ&#x;IĂ&#x;KAMISIJA

Ĺ eĹĄtajame amĹžiuje prieĹĄ Kristaus gimimÄ… Izraelio tauta sulaukÄ— dideliĹł iĹĄbandymĹł – tremties ÄŻ BabilonijÄ…, JeruzalÄ—s ir ĹĄventyklos sunaikinimo. Blogiau ir bĹŤti negalÄ—jo. ArtÄ—jant ĹĄiems iĹĄrinktosios tautos iĹĄbandymams, Dievas paĹĄaukÄ— bĹŤti pranaĹĄu jaunÄ… vyrÄ…, vardu Jeremijas. Ĺ is vyras buvo ÄŻsitikinÄ™s, kad nepajÄ—gs veikti Dievo vardu, ir prieĹĄinosi kvietimui. Jeremijas suprato, kad Izraelio tautos nelaimÄ— buvo Sandoros su Dievu nepaisymas, todÄ—l ragino JudÄ—jos karaliĹł ZedekijÄ… neieĹĄkoti pagalbos Egipte, bet atkurti SandorÄ… su Dievu. Deja, karalius paklausÄ— klaidinanÄ?iĹł balsĹł, kurie pritarÄ— jo sumanymui sudaryti sÄ…jungÄ… su Egiptu, ir dÄ—l ĹĄios prieĹžasties uĹžsitraukÄ— Babilonijos karaliaus rĹŤstybÄ™. JeruzalÄ— ir ĹĄventykla buvo visiĹĄkai sugriautos. PranaĹĄas liko JeruzalÄ—je, tarp griuvÄ—siĹł, bet ir toliau kvietÄ— tautÄ… laikytis Sandoros su Dievu, kad neatsitiktĹł dar blogiau. Jeremijas buvo neparankus Dievo Sandoros nepaisiusiems tautieÄ?iams ir buvo nuĹžudytas. Tik po pranaĹĄo mirties Izraelis suprato turÄ—jÄ™s Dievo ĹžmogĹł, bet ÄŻ jo ĹžodĹžius, savo nelaimei, nekreipÄ™s dÄ—mesio. KÄ… ĹĄi tragiĹĄka pranaĹĄo Jeremijo istorija gali pasakyti mums, XXI am-

Ĺžiaus pradĹžios lietuviams? Labai daug. Ĺ iandien pranaĹĄo Jeremijo vaidmenÄŻ atlieka BaĹžnyÄ?ia. Ji laiku ir ne laiku, kaip sako apaĹĄtalas Paulius, skelbia, kad tauta turi bĹŤti iĹĄtikima Dievui, kad ĹžmonÄ—s turi laikytis per KrikĹĄtÄ… sudarytos Sandoros su Dievu ir kad JÄ—zus Kristus yra vienintelis GelbÄ—tojas, kurio reikia klausyti ir juo sekti. Kai 1993 m. mus aplankÄ— popieĹžius Jonas Paulius II, mums, tik kÄ… atgavusiems laisvÄ™, palaimintasis ĹĄitaip kalbÄ—jo: „Lietuva gerai Ĺžino, kÄ… reiĹĄkia tvarkyti Ĺžmogaus gyvenimÄ… be Dievo. LiĹŤdnÄ… praeitÄŻ visi puikiai mena. Broliai ir sesÄ—s, reikia atverti duris kitiems akiraÄ?iams. Ĺ iam tikslui BaĹžnyÄ?ia siĹŤlo remtis Evangelija, kuri yra ĹĄviesa,

Dievu, bet buvimas Europos SÄ…jungoje ir iĹĄ ten gaunami dideli pinigai. Ĺ alia pranaĹĄiĹĄko BaĹžnyÄ?ios balso mes nuolat girdime kitus balsus, siĹŤlanÄ?ius kitĹł keliĹł ÄŻ labai trokĹĄtamÄ… laimÄ™. Mums sako, kad galime bĹŤti laimingi ir be Dievo, nes Ĺžmogaus laimei reikia tik daug malonumĹł ir pinigĹł, ypaÄ? lengvai gaunamĹł. Sakoma, kad Ĺžmogaus laimei reikia nevarĹžomos laisvÄ—s. Nereikia jokiĹł religinÄ—s moralÄ—s varĹžtĹł, nes jie prieĹĄtarauja Ĺžmogaus laisvei: moralu tai, kas ĹžmonÄ—ms naudinga, kÄ… jie susitaria laikyti doru elgesiu. Mums kalbama tik apie ekonomikÄ…, kad tik ji gali mus iĹĄgelbÄ—ti. Anuomet klaidinantys pranaĹĄai ÄŻkalbÄ—jo Izraelio tautos vadus, kad ĹĄalÄŻ gali iĹĄgelbÄ—ti tik Egiptas, nes Dievas yra toli ir jis nieko nepadÄ—s.

Dar paĹžvelkime ÄŻ paties JÄ—zaus gyvenimÄ…. Jis ateina ÄŻ savo gimtÄ…jÄŻ kaimÄ… NazaretÄ…, sinagogoje paskaito pranaĹĄo Izaijo knygÄ… ir paskelbia, kad iĹĄsipildÄ— Ĺ ventojo RaĹĄto ĹžodĹžiai. Bet tautieÄ?iai laukia ne jo ĹžodĹžiĹł, o stebuklĹł, apie kuriuos buvo girdÄ—jÄ™ Kafarnaume. TodÄ—l jie pyksta, kai JÄ—zus aiĹĄkina, kad Dievas gali pirmiau padÄ—ti svetimĹĄaliui, bet ne Ĺžydui, jei ĹĄis nesilaiko Dievo ĹžodĹžio. Lukas uĹžraĹĄÄ— Evangelijoje liĹŤdnus ĹžodĹžius: „Tai iĹĄgirdÄ™, visi, kurie buvo sinagogoje, labai uĹžsirĹŤstino; jie pakilÄ™ iĹĄsivarÄ— jÄŻ uĹž miesto, iki pakriĹŤtÄ—s to kalno, ant kurio buvo pastatytas jĹł miestas, ir norÄ—jo nustumti jÄŻ Ĺžemyn.“ Tiesa, ĹĄÄŻkart jiems nepavyko, taÄ?iau JeruzalÄ—je JÄ—zus bus pasmerktas ir nukryĹžiuotas. Bet ir ĹĄiuo atveju iĹĄsipildÄ— Dievo Ĺžodis, pasakytas Jeremijui: „PrieĹĄ tave jie

+AI"AòNYĂžIANESILIAUJAKALBÄ€JUSIAPIEVIENINTELĂşIĂ&#x;SIGELBÄ€JIMOKELIøn IĂ&#x;TIKIMYBĂź$IEVUI JIRIZIKUOJAPRISIIMTI*EREMIJOLIKIMø/"AòNYĂžIAVIS TIEKKALBAIRKALBÄ€S NES*Ä€ZUS+RISTUSJAISKYRÄ€PRANAĂ&#x;IĂ&#x;KøMISIJøn PRIMINTIòMONÄ€MS KADUòVISKøSVARBESNÄ€YRA3ANDORASU$IEVU 0RIEĂ&#x;TARAVIMAS"AòNYĂžIOSBALSUINÄ€RAKAòKASNELAUKTOIRNETIKÄ€TO TAI TIESIOGUòPROGRAMUOTADRAUGESUJOSPRANAĂ&#x;IĂ&#x;KAMISIJA apĹĄvieÄ?ianti Ĺžmogaus vertÄ… visuomeninÄ—s paĹžangos keliÄ…. Ĺ iame kelyje kiekvienas asmuo pripaŞįstamas kaip gyvojo Dievo paveikslas. Ĺ ios ĹĄviesos dÄ—ka lietuviai sugebÄ—s kurti gÄ—rÄŻ, vieningai ir taikiai gyventi.“ Ar paklausÄ—me ĹĄiĹł pranaĹĄiĹĄkĹł popieĹžiaus ĹžodĹžiĹł? Deja, daugelis tautieÄ?iĹł, kaip anuomet Izraelis, mÄ…stÄ— kitaip – jiems atrodÄ—, kad Evangelijos laikymasis bĹŤtĹł kliĹŤtis jĹł laimei. JÄ… uĹžtikrins ne Sandora su

Kai BaĹžnyÄ?ia nesiliauja kalbÄ—jusi apie vienintelÄŻ iĹĄsigelbÄ—jimo keliÄ… – iĹĄtikimybÄ™ Dievui, ji rizikuoja prisiimti Jeremijo likimÄ…. O BaĹžnyÄ?ia vis tiek kalba ir kalbÄ—s, nes JÄ—zus Kristus jai skyrÄ— pranaĹĄiĹĄkÄ… misijÄ… – priminti ĹžmonÄ—ms, kad uĹž viskÄ… svarbesnÄ— yra Sandora su Dievu. PrieĹĄtaravimas BaĹžnyÄ?ios balsui nÄ—ra kaĹžkas nelaukto ir netikÄ—to, tai tiesiog uĹžprogramuota drauge su jos pranaĹĄiĹĄka misija.

kovos, bet tavÄ™s neÄŻveiks, nes aĹĄ esu su tavimi, kad tave iĹĄgelbÄ—Ä?iau, – tai VieĹĄpaties Ĺžodis.“ JÄ—zus buvo nukryĹžiuotas, bet prisikÄ—lÄ—, kad prisikelti pakviestĹł ir mus. ApaĹĄtalas Paulius primena, kad Sandoros su Dievu pagrindas yra tikÄ—jimas, viltis ir meilÄ—: „Taigi dabar pasilieka tikÄ—jimas, viltis ir meilÄ— – ĹĄis trejetas, bet didĹžiausia jame yra meilÄ—.“

3AVAITÄ€SKOMENTARAS

!SMENINIĂPAòINÞIĂGALIA

Gediminas Staniťauskas 6,òURNALISTAS

UĹžsienio reikalĹł ministras Linas LinkeviÄ?ius ÄŻsitikinÄ™s, kad uĹžsienio politikoje viskÄ… lemia asmeniniai kontaktai. „Visada“, – taip interviu LRT visuomeniniam kanalui tvirtino naujame poste kojas vos apĹĄilÄ™s L.LinkeviÄ?ius. Jo ĹžodĹžiais, „gali pasiraĹĄy-

met kokios asmeninÄ—s L.LinkeviÄ?iaus paĹžintys lÄ—mÄ— VyriausybÄ—s sprendimÄ… pritarti diplomatiniĹł santykiĹł su Mikronezijos FederacinÄ—mis Valstijomis, Papua NaujÄ…ja GvinÄ—ja ir Tonga uĹžmezgimui? Apie tai buvo praneĹĄta treÄ?iadienÄŻ. Susitarimas, jei remtumÄ—s L.LinkeviÄ?iaus logika, „pajudÄ—jo“. Dokumentai lyg ir suderinti. Tad ÄŻdomu, ar ponas L.LinkeviÄ?ius asmeniĹĄkai susipaĹžino su Papua Naujosios GvinÄ—jos aborigenais, kartkartÄ—mis mintanÄ?iais prieĹĄiĹĄkĹł genÄ?iĹł atstovais, ar kas iĹĄ jo patarÄ—jĹł lankÄ—si ĹĄioje valstybÄ—je. Juk ten, Papua Naujojoje GvinÄ—joje, tikima, kad suvalgius nedorÄ—lÄŻ (pavyzdĹžiui, nuĹžudĹžiusÄŻ jĹŤsĹł giminaitÄŻ) sykiu atsikratoma ir blogio, kuris buvo ÄŻsikĹŤnijÄ™s ÄŻ nusi-

vyrams. Ĺ ie per kelias savaites jam ir papasakojo savo paproÄ?ius, kelianÄ?ius siaubÄ… VakarĹł civilizacijos atstovams. Tikiu, kad L.LinkeviÄ?ius Ĺžmogienos nevalgo. Jos nevalgo ir jo patarÄ—jai. Matyt, nei tabaku, nei kitomis dovanomis jis neÄŻsiteikinÄ—ja ir kitĹł ĹĄaliĹł vadovams, mÄ—gindamas uĹžmegzti diplomatinius santykius ar pasiraĹĄyti susitarimus. Bet, kaip sakÄ— L.LinkeviÄ?ius, asmeniniai kontaktai lemia viskÄ…. Jei tiesiogiai priimtume ĹĄiÄ… frazÄ™, turÄ—tume patikÄ—ti, kad visgi L.LinkeviÄ?ius kaĹžkÄ… asmeniĹĄkai aptarinÄ—jo su Okeanijos valstybiĹł vadovais ar bent jau ministrais. TaÄ?iau tose ĹĄalyse nei jis, nei jo patarÄ—jai nesilankÄ—. Pirmas jo vizitas suko ne Ramiojo vandenyno salĹł link, o kur kas arÄ?iau – ÄŻ Lenkijos pusÄ™. Ten

'ALIMETIKÄ€TI KADIĂ&#x;TIESÄ‚UòSIENIOPOLITIKOJEVISKøLEMIAASMENINIAIKONTAKTAI*EIGUTAIP TUOMETKOKIOSASMENINÄ€S,,INKEVIĂžIAUSPAòINTYSLÄ€MÄ€ 6YRIAUSYBÄ€SSPRENDIMøPRITARTIDIPLOMATINIÄ‚SANTYKIÄ‚SU-IKRONEZIJOS &EDERACINÄ€MIS6ALSTIJOMIS 0APUA.AUJøJA'VINÄ€JAIR4ONGAUòMEZGIMUI ti susitarimÄ…, dokumentus suderinti, taÄ?iau jei nebus kontaktĹł, tie susitarimai nejudÄ—s“. Kitaip tariant, mĹŤsĹł ir jĹŤsĹł likimas valdomas kaĹžkieno asmeninÄ—mis simpatijomis ir antipatijomis. Visada! Taip buvo, yra ir bus. L.LinkeviÄ?iaus pareiĹĄkimÄ… galima vertinti dvejopai. Galime tikÄ—ti, kad iĹĄ tiesĹł uĹžsienio politikoje viskÄ… lemia asmeniniai kontaktai. Jeigu taip, tuo-

kaltÄ—lÄŻ. Ir tai neturi nieko bendra su pomÄ—giu valgyti kiaulienÄ…, arklienÄ… ar ĹžmogienÄ…. Tiesiog ten vis dar gajos tokios tradicijos. Netikite, pasiĹžiĹŤrÄ—kite dokumentinÄŻ BBC serialÄ… „Gentis“ (angl. „Tribe“). Vienoje jo serijĹł („Kombai“) britĹł keliautojas ir Ĺžurnalistas Bruce’as Parrys, dovanodamas tabakÄ…, ÄŻsiteikÄ— dĹžiunglÄ—se gyvenantiems kombai genties

jis susitiko su Lenkijos uĹžsienio reikalĹł ministru Radoslawu Sikorskiu, su kuriuo L.LinkeviÄ?ius paŞįstamas nuo 1995 m., kai abu diplomatai Ä—jo savo valstybiĹł kraĹĄto apsaugos ministrĹł pareigas. DrÄŻstu abejoti, kad sprendimÄ… vykti pirmo vizito bĹŤtent ÄŻ LenkijÄ… nulÄ—mÄ— asmeninÄ— L.LinkeviÄ?iaus paĹžintis. Bet jeigu iĹĄ tiesĹł visada viskÄ… nulemia pa-

Ĺžintys, ar tokiu atveju ne per didelÄ— galia suteikiama dviem ĹžmonÄ—ms sprÄ™sti, kas naudinga, o kas nenaudinga Tautai? PavyzdĹžiui, man asmeniĹĄkai jokios alergijos nesukelia dvikalbÄ—s lentelÄ—s kaĹžkur Ĺ alÄ?ininkuose. Man nesukelia isterijos ir vardĹł bei pavardĹžiĹł raĹĄymas pasuose taip, kaip to siekia Lietuvos lenkai. Ar tas Ĺžmogus bus Radoslavas ar Radoslaw, man, kaip sakoma, visiĹĄkai tas pats. Jei Ĺžmogui dÄ—l to geriau, tai kuo Ä?ia aĹĄ dÄ—tas? Kur kas baisiau, kai komentaruose dalis lietuviĹł nenaudoja lietuviĹĄko raidyno, o dar bjauriau, kai vietoje „viskas“ raĹĄo „wiskas“, vietoje „praĹĄau“ raĹĄo „prashau“. Tada ta isterija dÄ—l dvikalbiĹł lenteliĹł Ĺ alÄ?ininkuose atrodo lyg devyniasdeĹĄimtmetÄ—s maivymasis prieĹĄ veidrodÄŻ ir paĹžadai sau kitÄ… deĹĄimtmetÄŻ bĹŤtinai iĹĄtekÄ—ti. Bet yra ir mananÄ?iĹłjĹł, neva dvikalbiĹł lenteliĹł ÄŻteisinimas – tai nepagrÄŻstas nuolaidĹžiavimas Lenkijai. Vis dÄ—lto, mano galva, jei L.LinkeviÄ?iui su R.Sikorskiu pavyks uĹžglaistyti Lietuvos ir Lenkijos nesutarimus (dÄ—l lietuviĹĄkĹł mokyklĹł Lenkijoje arba Lietuvos lenkams suteikiamĹł iĹĄlygĹł), net ir pasinaudojant asmeniniais kontaktais, nuo to geriau bus visiems. Kita vertus, asmeniniĹł kontaktĹł galia galbĹŤt perdedama. Juk PrezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ— atsisakÄ— pietauti su JAV Prezidentu Baraku Obama, bet tai nesutrukdÄ— jai aptarti Lietuvos santykiĹł su didĹžiosiomis JAV kompanijomis. Tad gal ne paĹžintys lemia uĹžsienio politikÄ…, o interesai? Jei Lietuvai naudinga, bendraujame ir su „Gazpromu“, jei nenaudinga, ieĹĄkome alternatyvĹł ir kalbamÄ—s su kitais.

.AUJAS'INTARO MUZIEJAUS GYVENIMAS !NGELÄ€!DOMAITIENÄ€ Palangos gintaro muziejus, ĹĽĆ?Ĺ?ĹŹĆťĆŒÄ§Ć?y/yĂ͘ƉĂÄ?Ä‚Ĺ?Ĺ?ŽŊĞĹ?Ć“ĹŹĹ?ĹŻĆľĆ?Ĺ?ƾŽĆ?Äž ŜĞŽŏůĂĆ?Ĺ?Ä?Ĺ?Ć?ĆšĹ?ĹśĹ?Ĺ˝ Ć?ĆšĹ?ĹŻĹ?Ä‚ĆľĆ? Ĺ?ĆŒÄ‚Ä¨ĆżdĹ?ƓŏĞǀĹ?Ä“Ĺ?ĆżĆŒĆťĹľĆľĹ˝Ć?Ğ͕ÄšÄ‚ĆŒĹŻÄ‚Ä?Ĺ?Ä‚ĆľĹ?Ä‚ĆŒĆ?Ĺ?ĹśĆ?>Ĺ?ÄžĆšĆľÇ€ÄŒĹ?ĆŒžƝĆ?ƿůĹ?ĞƚƾǀĹ?Ć“ĹŹÄŒĂƾŏĆ?ČʹĹ?Ĺ?ĹśĆšÄ‚ĆŒÄŒÍ˜ZƝžĂĹ? ŏĞůĹ?Ä‚ĹľĹ?ŜĂƾŊĂžĹ?LJǀĞŜĹ?žƾĹ?Í´ŏĂƉĹ?ƚĂůĹ?ĹśĹ?Ć?'Ĺ?ĹśĆšÄ‚ĆŒĹ˝ĹľĆľÇŒĹ?ĞŊĂƾĆ?ĆŒÄžĹľĹ˝ĹśĆšÄ‚Ć?ƉĂĆ&#x;ŏČƚĂĆ?Ć?ƚĂƚLJÄ?ĆżÄ?ÄžĹśÄšĆŒĹ˝Ç€ÄžĹ?ÍŁ/ĆŒÄšÄ‚Ĺ?ǀĂ͕͞ĆšĆľĆŒĹ?ŜēĹ?Ä‚Ĺ?ÄšĹ?ĚĞůħ ƉĂǀĞůĚŽĆ?Ä‚ĆľĹ?Ĺ˝Ć?Ĺ˝Ä?ŊĞŏƚƿÄ‚ĆšĆ?ƚĂƚLJžŽ͕ĆŒÄžĆ?ĆšÄ‚ĆľĆŒÄ‚Ç€Ĺ?žŽĹ?ĆŒĆŒÄžĹŹĹ˝ĹśĆ?ĆšĆŒÄ‚Ç€Ĺ?žŽƉĂĆ&#x;ĆŒĆ§Í˜ PusÄ™ amĹžiaus nuo pat ÄŻsteigimo 1963 m. iĹĄ esmÄ—s neremontuoti rĹŤmai po kapitalinÄ—s rekonstrukcijos iĹĄplÄ—s erdves, pasipuoĹĄ prabangiu varinÄ—s skardos stogu, nauju parketu, durimis, elektronine bei santechnine ÄŻranga ir kt. Kosmetinis rĹŤmĹł remontas ir kai kurie bĹŤtini tvarkymo darbai buvo atlikti neseniai: pakeisti langai, atnaujinta ekspozicinÄ— ÄŻranga, prieĹĄ ÄŻÄ—jimÄ… ÄŻ muziejĹł atlietos vazos. Tai kainavo 2,9 mln. litĹł. Projektas 2009–2011 m. ÄŻgyvendintas iĹĄ ES struktĹŤrinÄ—s paramos lÄ—ĹĄĹł pagal Sanglaudos skatinimo programÄ…. KapitalinÄ— rekonstrukcija pagal projektÄ… „Palangos gintaro muziejaus reprezentaciniĹł rĹŤmĹł restauracija ir pritaikymas ĹĄiuolaikiniams kultĹŤrinio turizmo poreikiams“ taip pat bus finansuojama iĹĄ minÄ—to fondo, iĹĄ viso tam skirta daugiau nei 4,4 mln. litĹł. Lietuvos dailÄ—s muziejaus skelbtÄ… Gintaro muziejaus rekonstrukcijos konkursÄ… laimÄ—jo didelÄ™ tokiĹł darbĹł patirtÄŻ turinti statybĹł bendrovÄ— „Irdaiva“. „Pastato bĹŤklÄ— yra apgailÄ—tina: pro stogÄ… bÄ—ga vanduo, parketas vietomis iĹĄpuvÄ™s ir iĹĄsiklaipÄ™s, inĹžinerinÄ—, elektros bei santechninÄ— ÄŻranga pasenusi, nÄ—ra liftĹł. Verkiant reikia keisti visĹł aukĹĄtĹł perdangas, lubas, pertvarkyti palÄ—pÄ™ ir rĹŤsÄŻâ€œ, – pasakojo UAB „Irdaiva“ KlaipÄ—dos regiono vadovas Rolandas Ĺ veikauskas. „DidĹžiÄ…jÄ… dalÄŻ juodĹł darbĹł planuojame baigti iki geguŞės, t. y. iki vasaros sezono pradĹžios, kad turistai jau galÄ—tĹł patogiai lankyti muziejĹłâ€œ, – teigÄ— jis.

Palangos gintaro muziejus rekonsTRUOJAMASPIRMøKARTøNUOúKĄRImo 1963 m. QPKNĀOJQKPN=QG=


Kitus straipsnius skaitykite laikraštyje

Šeštadienis

Padėk sau

Inga Norkutė nebijo provincijos

Ne hipnozė, o kyšininkavimas

Praėjusieji metai aktorei Ingai Norkutei buvo ypatingi. Tais pačiais metais ji ir susižadėjo, ir susituokė su ilgamečiu draugu aktoriumi Aurimu Žviniu. Bet Inga nelinkusi sureikšminti netgi tokių, regis, kiekvienai moteriai svarbių įvykių, greičiau nusijuoks, kad jokių ypatingų pokyčių gyvenime nepajuto, na, pasikeitė pavardę, sugyventinės vardą pakeitė žmonos statusas.

„Negaliu suvokti, kaip ir iš mano mamos telefonu buvo išviliota nemenka pinigų suma. Visą gyvenimą ji dirbo parduotuvės vedėja, buvo labai apdairi, ir še tau... Ar jai buvo taikoma hipnozė? O gal čia kalta prasidėjusi senatvės liga, tarkim, Alzheimerio?“ – nuogąstauja Alma iš Panevėžio.. Atsako psichologė Rūta Bubelienė

Elvyra Žvirblienė

12 p.

11 p.

Sodyba Energinio naudingumo sertifikatas Norime taupyti, bet dar nemokame naudingas tik pasipinigautojams Dauguma mūsų šalies gyRegis, pripratome, kad kiekvienais metais papildomų reikalavimų, mokesčių ir kitokių piliečiams tenkančių prievolių našta tik didėja. Energinio naudingumo sertifikatas – dar vienas to įrodymas. Nijolė Baronienė

7 p.

ventojų tvirtina namuose taupantys elektrą ir taip darantys dėl didelės elektros energijos kainos. Tačiau Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (LESTO) užsakymu „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa rodo ką kitą – lietuvių teiginiai prasilenkia su veiksmais.

Vijolė Aguonaitė

7 p.

Sveikata Sveikatos apsaugos reforma Kerinčios šypsenos paslaptys kiršina medikus Privačių ir valstybinių medicinos įstaigų vadovai beria vieni kitiems priekaištus, o pacientai nuogąstauja dėl savo likimo.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Lietuvoje profilaktiškai burnos sveikatą tikrinasi kas ketvirtas gyventojas. Beveik penktadalis pas odontologą apsilanko tik tada, kai nebegali pakelti dantų skausmo, 37 proc. – pajutę nedidelį skausmą, 12 proc. užsuka, kai skausmas tęsiasi ilgą laiką. Ką reikėtų daryti norint pagerinti burnos priežiūros įgūdžius, kokį dantų šepetėlį ir pastą rinktis, pataria Rūta Bab­ravičienė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Metodinės pagalbos ir strategijos formavimo skyriaus vedėja.

Eglė Valionienė

23 p.

23 p.

2013 02 09  

Valtiečių Laikraštis 2013 02 09