Page 1

LIETUVA

PR SUSISIEKIMAS

Lietuvos keliai: nauda visuomenei ar privaçiam kapitalui? jantis tokia logika, turbt reikòt˜ privatizuoti absoliuãiai visà keli˜ prieÏirà Lietuvoje, ∞skaitant ir atsakingas institucijas.

TOMAS NERYLA

Ødiegus vie‰osios ir privaãios partnerystòs model∞, strateginis valstybòs turtas atsidurt˜ privataus akcininko rankose.

·.MAÎEIKOS (BFL) NUOTR.

Îvyrkeliai sulyginti su magistralòmis

augiau nei prie‰ metus tuometis kandidatas ∞ Susisiekimo ministerijos vadovo kòd´ Eligijus Masiulis kaip savo politinòs kampanijos a‰∞ akcentavo silymà privatizuoti visas vienuolika valstybini˜ region˜ keli˜ prieÏiros ∞moni˜. ·i˜ keli˜ prieÏirà buvo siloma patikòti privaãiam kapitalui. Regis, pamaÏu ‰iuos teorinius paÏadus norima paversti knu.

Keliai bt˜ tik aptvarkomi Prie‰ mònes∞ Vyriausybei jau pateiktas vadinamojo vie‰ojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo modelis. Skubotas, menkai ekonomi‰kai pagr∞stas, pilnas vizij˜ ir be konkreãi˜ skaiãiavim˜. Kol kas ai‰ku tik tai, kad privatininkas, pasira‰ius sutart∞, ∞sipareigot˜ valstybinius kelius priÏiròti 20–25 metus, o valstybò savo ruoÏtu kasmet mokòt˜ nustatytà sumà uÏ "efektyvesnes" koncesininko paslaugas. Susisiekimo ministerijos ekspertai apskaiãiavo, kad taip esà bt˜ sutaupyta apie 140 mln. Lt. Priminsime, kad 2010 m. keliams priÏiròti keli˜ prieÏiros ∞monòms skirta 243 mln. Lt. Taigi po reformos ‰i suma turòt˜ sumaÏòti iki 100 mln. Lt per metus. Specialist˜ vertinimu, keliai tokiu atveju bt˜ ne priÏirimi, o tiesiog aptvarkomi, nes paprasãiausiai neuÏtekt˜ lò‰˜ visiems reikalingiems darbams. Ødomu pastebòti, kad idòja atiduoti regionines keli˜ prieÏiros ∞mones ∞ privaãias rankas buvo kilusi jau prie‰ tris – keturis metus, bet tuometinò vyriausybò ‰iai provokacijai nepasidavò. 2010 / 04 / 26

veidas

·.MAÎEIKOS (BFL) NUOTR.

D

Konsultuojantis su LAKD specialistais ∞ akis krinta pasirinkti nepagr∞sti skaiãiai ir tendencinga informacija, kuria norima ∞rodyti ‰iuo metu veikianãi˜ ∞moni˜ neefektyvumà. Kaip palyginamasis rodiklis paimtas vienas fizinis kelio kilometras, visai nekreipiant dòmesio, koks tai kelio ruoÏas, ir bandoma lyginti Ïmoni˜, technikos i‰teklius 1 kilometrui Ïvyrkelio su i‰laidomis 1 kilometrui automagistralòs. Be to, reformoje pateikiami 2008 met˜ ekonomikos pakilimo laikotarpio duomenys, kai buvo padidòj´s finansavimas ir pagerinti keli˜ prieÏiros lygiai. Taãiau nutylima statistika, kaip palyginti gerai ir lanksãiai ∞monòs savo pareigas atliko priÏiròdamos kelius esant tokiai at‰iauriai Ïiemai kaip praòjusi. "Dràsiai galime teigti, kad valstybinis keli˜ prieÏiros sektorius jau prisitaikò prie sudòting˜ sunkmeãio sàlyg˜. Mes tikrai operatyviai persitvarkòme 2009 ir 2010 metais. Optimizavome ∞moni˜ veiklà, lò‰˜, panaudojam˜ keli˜ prieÏirai, apimtys sumaÏòjo 30 proc., maÏòjo darbuotoj˜ (j˜ atleista apie ‰e‰is ‰imtus) ir administravimo i‰laidos sumaÏintos apie 20 proc.", – sakò LAKD atstovas. Vidutinis atlyginimas sumaÏintas septyniais ‰imtais lit˜ (iki 1984 Lt), ∞vesta grieÏta transporto sànaud˜ GPS kontrolòs sistema. Keli˜ direkcijos specialist˜ vertinimu, reforma liudija apie tendencingà norà parodyti keli˜ sektori˜ kaip neefektyviai dirbant∞ ir perduoti valstybòs turtà ∞ privaãias rankas. Nurodytos vie‰ojo ir privataus sektoriaus partnerystòs principas keli˜ prieÏiros srityje niekur pasaulyje nòra taikomas. Tokios ‰alys kaip Anglija ar Lenkija (kurios minimos kaip pavyzdys Lietuvai) keli˜ tinklo nuolatinei prieÏirai netaiko nei ilgametòs valstybei priklausanãi˜ gamybini˜ pajògum˜ ir darbuotoj˜ nuomos, nei ■ vie‰ojo ir privataus modelio.

Lietuvos automobili˜ keli˜ direkcijos (LAKD) ekspertai teigia, kad kelius galima tvarkyti net ir uÏ 20 mln. Lt, bet tokiu atveju keliuose nebt˜ uÏtikrinama eismo sauga. âia deròt˜ prisiminti, kad ‰iuo metu Ïuvusi˜j˜ keliuose kreivò krinta Ïemyn, o saugumas keliuose priklauso ne tik nuo automobili˜ kokybòs, Ïmoni˜ vairavimo kultros, bet ir nuo eismo sàlyg˜. Pagal silomà reformà privatus kapitalas perimt˜ dabartini˜ ∞moni˜ personalà ir ∞rangà, o keliai likt˜ valstybiniai. Tai rei‰kia, kad valstybòs jau sukurtas turtas – keliai – bt˜ perduodamas priÏiròti privatininkui ir dar sudaromos visos sàlygos krautis sau pelnà. Geresn∞ sandòr∞ pelno siekianãiam subjektui sunku bt˜ sugalvoti. Taãiau atrodo, jog pamir‰tama apie tai, kad privatus subjektas niekada nesivers per galvà dòl kokybòs, kuri neduoda pelno. Bus stengiamasi plòtoti keli˜ tinklà kuo maÏesnòmis sànaudomis, o tai yra prakti‰kai mirties nuosprendis keli˜ kokybei. Greiãiausiai ministras ir jo pataròjai susipainiojo tarp argument˜ ir prielaid˜. Pastar˜j˜ projekte yra daug daugiau. Reformos projekte abstrakãiai teigiama, kad valstybinòs keli˜ prieÏiros ∞monòs blogai atlieka savo darbà, taãiau tai ne∞rodoma jokiais pavyzdÏiais nei faktais. Vadovau-

29

VEIDAS (zurnalas) keliai susisiekimas  

VEIDAS (zurnalas) keliai susisiekimas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you