Page 1

VALSTAR VISIE

VALSTAR VISIE NR 9 - JAARGANG 5 - 2013

9

"Geslaagde renovatie provinciekantoor Noord-Holland"

IN GESPREK MET

THEMA

PROJECT IN BEELD

Johan Remkes, commissaris van de Koning

Transitie commercieel vastgoed

Hagaziekenhuis den haag


>Colofon

>Woord

vooraf

Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, comfort en veiligheid in gebouwen. Valstar Simonis telt 80 medewerkers en heeft vestigingen in Rijswijk, Apeldoorn, Eindhoven, Amsterdam en Groningen. Voor meer informatie: T 070 307 22 22 www.valstar-simonis.nl Wilt u ook Valstar Visie ontvangen, stuur dan een mail naar: valstarvisie@valstar-simonis.nl Redactie Valstar Simonis Lay out & concept SD Communicatie, Rotterdam Tekst & Advies Schinkelshoek & Verhoog Fotografie Wim van der Spiegel

directieteam Valstar Simonis:, (v.l.n.r.) Luciano dos Santos, Theo de Boer, Wilfried van Mierlo en Jacques Mol

2

De vestigingen: RIJSWIJK Veraartlaan 4 Postbus 1935 2280 DX Rijswijk T 070 307 22 22 rijswijk@valstar-simonis.nl APELDOORN Laan van Westenenk 731A Postbus 1375 7301 BP Apeldoorn T 055 526 37 77 apeldoorn@valstar-simonis.nl EINDHOVEN Hondsruglaan 89 5628 DB Eindhoven T 040 290 26 62 eindhoven@valstar-simonis.nl AMSTERDAM Jan Evertsenstraat 731 1061 XZ Amsterdam T 020 448 98 50 amsterdam@valstar-simonis.nl GRONINGEN Kieler Bocht 5 9723 JA Groningen 050 547 05 20 groningen@valstar-simonis.nl Coverfoto Feestelijke opening provinciekantoor Noord-Holland (foto: provincie NoordHolland)

VARIATIES OP EEN THEMA

O

ok in deze aflevering van Valstar Visie staat de rubriek Valstar Varia. Niets bijzonders zult u denken, maar de titel is veel zeggend. Wij “bewijzen” immers dagelijks hoe breed en gevarieerd ons adviesvak eigenlijk wel is. Wij werken in verschillende combinaties met architecten, ontwikkelaars, aannemers,

constructeurs en andere adviseurs voor opdrachtgevers uit de publieke en private sector en ook nog eens voor totaal verschillende projecten. Van eenvoudig tot complex en innovatief. Gefocust op duurzaamheid en energiebesparing. Soms vanuit juridisch, bestuurlijk en financieel ingewikkelde constructies. Maar vooral op basis van vertrouwen en lange termijn cont(r)acten. Ondanks die verscheidenheid blijven de professionaliteit en onafhankelijkheid van onze adviestaak de bindende factoren. Dat bewijzen we niet alleen door de voorbeelden in dit magazine, maar vooral door de waardering van onze opdrachtgevers. Deze is geworteld in vaak jarenlange relaties en gestoeld op positieve ervaringen. Of, zoals Commissaris van de Koning, Johan Remkes, over onze bemoeienissen met de renovatie van het Noordhollandse provinciekantoor zegt: “Het eindresultaat mag er wezen. Het hele project is binnen de tijdsplanning gebleven en misschien nog wel opvallender, binnen het budget”. Voor de Variatie, goed nieuws!

>INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Renovatie provinciekantoor Noord-Holland geslaagd Transformatie bestaand vastgoed kansrijk HagaZiekenhuis: Welbevinden patiënten centraal Beheer en waardecreatie Valstar Varia

www.valstar-simonis.nl

2 3 6 8 10 11


>In

gesprek met

RENOVATIE PROVINCIEKANTOOR NOORD-HOLLAND GESLAAGD S

inds enkele maanden functioneert het meest duurzame, gerenoveerde kantoor van ons land naar volle tevredenheid. Het is het provinciekantoor aan het Haarlemse Houtplein waar voor 1400 medewerkers van de provincie Noord-Holland duizend flexplekken zijn ingericht. “De

renovatie heeft zo’n twee jaar geduurd en heeft ons een nieuw, flexibel kantoor opgeleverd dat niet alleen qua esthetiek of duurzaamheid voldoet, maar bovenal bruikbaar is in het dagelijks functioneren”, aldus de trotse Commissaris van de Koning, Johan Remkes. De renovatie van het provinciekantoor was echt nodig. Er vond dan ook een complete metamorfose plaats. De betonkolos werd tot op het casco gestript, er ontstond een compleet nieuwe inrichting en er is op een innovatieve manier gebruik gemaakt van energiebesparende technieken en duurzame materialen. Ledverlichting, bamboe, warmte- en koudeopslag en drievoudig isolatieglas zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. Vooral de zo gerealiseerde energiebesparing is opmerkelijk. De provincie Noord-Holland bespaart 70% energie, hetgeen neerkomt op € 300.000,00 op jaarbasis. Het Agentschap.nl heeft dan ook het energielabel A++ aan dit kantoorpand toegewezen. “Deze renovatie past in ons beleid. Niet alleen omdat er op energetisch en duurzaamheidsgebied winst kon worden geboekt, maar ook omdat deze locatie in het centrum van Haarlem een dergelijke investering verdient. Het is mede de verdienste van architect Dirk-Jan Postel (Kraaijvanger) geweest

Johan Remkes (Commissaris van de Koning)

dat het gebouw nu is opgetrokken uit rode baksteen en voorzien van een glazen koepel op het binnen­ terrein. Het past nu goed in de historische omgeving” vervolgt Johan Remkes.

3


Voorbeeldfunctie

4

De feestelijke opening van dit toekomstbestendige kantoor is niet onopge-

TEAMWORK WERKT

merkt gebleken. Er zijn rondleidingen en de belangstelling van media en de

Karakteristiek voor het nieuwe provinciekantoor aan het Houtplein in

bouwsector is groot. “De overheid heeft een publieke verantwoordelijkheid

Haarlem zijn de natuurlijke materialen en energiebesparende technieken.

en een voorbeeldfunctie. Zeker in een tijd van structurele leegstand van

Duurzaamheid en transparantie staan hier voorop. “Een geslaagde

kantoren is een dergelijke aanpak gewenst. Bij nieuwbouw zou er immers

transitie”, volgens Rico Logman, vestigingsdirecteur Valstar Simonis

weer een kantoorpand leeg komen te staan. Omdat de flexibiliteit en

Amsterdam. “De duurzame aspecten van het nu compleet gerenoveerde

snelheid van veranderingen binnen organisaties, waaronder de provincie,

gebouw, kenmerken zich door een fijn samenspel tussen installaties en

toenemen ontstaat het gevaar dat bestaande gebouwen niet of

bouwkunde.” Vanaf de eerste besprekingen over het ontwerp en de

onvoldoende aan de nieuwe eisen voldoen. Juist dan is het zaak om

realisatie van de renovatie van het provinciekantoor waren alle partijen

creatief te renoveren en rekening te houden met nieuwe functies. Dat is

actief betrokken. Er was sprake van onderlinge gelijkwaardigheid en dat

hier gebeurd, volgens mij een voorbeeld van een geslaagde ruimtelijke

heeft het resultaat positief beïnvloed. “Er is vrij vlug een samenwerking

opgave. Gelijktijdig is ook nog eens antwoord gegeven op de vragen die te

tot stand gekomen, waarbij ook de participatie vanuit de provincie Noord-

maken hebben met het Nieuwe Werken. De gekozen flexibele kantoor-

Holland zeer stimulerend en vooral ook praktisch bleek. Het ontwerpteam

inrichting maakt het voor nu en de toekomst mogelijk dat de bedrijfsvoering

kon daardoor ook echt integraal aan de slag, waarbij het prettig was dat

van deze provincie samen met het bestuurlijk centrum aan de Haarlemse

er ruimte bleef voor innovaties en aanpassingen. Ook de ruimte met

Dreef op een goede wijze kan functioneren”, aldus Commissaris van de

voldoende tijd en budget voor een echt duurzaam, doorontwikkeld

Koning in Noord-Holland, Johan Remkes. De renovatie van het provincie-

ontwerp speelden daarbij een positieve rol. Daardoor konden de

kantoor is op basis van een aanbestedingsprocedure gerealiseerd door

ambities, een comfortabel kantoor met lage energielasten, ook echt

een groot aantal partijen, waaronder Valstar Simonis dat adviseerde over

worden gerealiseerd.” Rico Logman, die lid was van het ontwerpteam, is

energie-zuinige technieken en installaties, zoals ledverlichting en warmte-

opgetogen over de professionele samenwerking en over het inmiddels in

en koudeopslag. “De samenwerking tussen deze partijen is goed verlopen

gebruik genomen kantoor. De eerste signalen van de werkvloer zijn

en het eindresultaat mag er wezen. Het hele project is binnen de tijds-

positief, maar de meetresultaten van de energieprestaties moeten op

planning gebleven en misschien nog wel opvallender, ook binnen het

langere termijn bewijzen dat ook in dat opzicht het project geslaagd is.

budget. In plaats van het geraamde bedrag van 65 miljoen euro is uiteindelijk 45 miljoen besteed. De volgende bouwfase van het provincie-

“Valstar Simonis blijft betrokken bij dit

huis is aan dezelfde hoofdaannemer Heijmans en meerdere bedrijven die

project, zoals bij het systematisch

in het ontwerp en de uitvoering van het Houtplein gewerkt hebben,

registeren van de energieprestaties.

gegund”. Ook Valstar Simonis is hier weer bij betrokken.

Dat

is

een

vereiste,

omdat

het

Agentschap.nl subsidie heeft verstrekt voor enkele enegiezuinige maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de eisen die aan het energielabel A++ zijn ing. Rico Logman (Valstar Simonis Amsterdam)

gesteld gehaald.”

hier

moeiteloos

worden


Het Nieuwe Werken als opdracht Het oude gebouw van de provincie kenmerkte zich door saaie, lange

Projectgegevens:

gangen en veel kleine kamers. Architectonisch, energetisch en

Opdrachtgever:

Provincie Noord-Holland

organisatorisch voldeed het niet meer aan de eisen van deze tijd.

Locatie:

Haarlem

Vandaar dat het gebouw volledig gestript moest worden. Alleen het

Omvang:

20.000 m2 bruto vloeroppervlak

betonnen casco bleef overeind. Een uitdagende en spannende

Ontwerpfase:

2007 - 2009

operatie die ook nog eens in de Haarlemse binnenstad werd uit-

Periode realisatie:

2011 - 2013

gevoerd. De nieuwe situatie is geheel anders en geeft een geweldige

Architect:

Kraaijvanger

stimulans aan het Nieuwe Werken. Er zijn eigenlijk alleen nog maar

Managementbureau: Royal Haskoning

flexplekken en veel ontmoetings- en vergaderruimten. In energetisch

Adviseur installaties:

Valstar Simonis

opzicht zijn de nieuwe, hoogwaardige schil, het driedubbele glas (voor

Constructeur:

Evers Partners

de isolatie), de klimaatinstallatie met koude- en warmteopslag en de

Bouwfysica:

Cauberg Huygen

ledverlichting kenmerkend. “De opgave was zeker niet alleen om energie- en milieulasten te beperken, maar ook om een gebouw te ontwerpen en in te richten op een dusdanige manier, dat ambtenaren van de provincie Noord-Holland daar op een efficiënte en flexibele manier kunnen werken. Duidelijk is dat een prettige werkomgeving stimulerend is voor iedereen. Het motiveert, beperkt het ziekteverzuim en zorgt er in Haarlem ook nog eens voor dat organisatorische en hiërarchische barrières op een soepele manier worden doorbroken. Ook ik vind het provinciekantoor een voorbeeld. Een voorbeeld van een geslaagde transitie, maar ook een voorbeeld voor het Nieuwe Werken.”

Karakteristiek voor het nieuwe provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem zijn de natuurlijke materialen en energiebesparende technieken.

5


>Thema

D

6

TRANSFORMATIE VASTGOED e leegstand van kantoren, kerken, kazernes en bedrijfsterreinen

die fabrieksmatig worden geproduceerd en als het ware in een kantoor-

vormt een fors probleem. Elke gemeente heeft ermee te

gebouw worden geschoven. Daarvoor moet dan wel de voorgevel

kampen. Maar ook eigenaren, projectontwikkelaars en niet te

worden afgeknipt . “Met de handhaving van het skelet van het kantoor-

vergeten omwonenden zitten met hun handen in het haar: hoe komen we

gebouw ontstaat hierdoor tamelijk eenvoudig een oplossing tegen de

ooit van deze onrendabele en uitzichtloze situaties af in een periode van

woningnood en de leegstand. De vaak saaie gevels krijgen door het

conjuncturele dip? Wilfried van Mierlo en Jacques Mol, beiden lid van het

verspringen van deze modulus in ieder geval een spannender en aan-

directieteam van Valstar Simonis, zien echter vooral mogelijkheden, om

trekkelijker uitstraling. Het worden ‘prefab-woningen’ die tegen een lage

bestaand vastgoed op een succesvolle manier te transformeren. De

kostprijs worden geproduceerd en die geheel voldoen aan de eisen van

bewijzen zijn er inmiddels. “De leegstand van kantoren is vooral een

duurzaamheid en de veronderstelde kwaliteit van wonen. Er wordt

financieel probleem. Dat betekent dat elke oplossing of aanpak dan ook

gebruik gemaakt van relatief licht bouwmateriaal, zoals hout en staal”.

vooral kostenefficiënt moet zijn. Dat geldt voor sloop, herbestemming,

Volgens Jacques Mol is er geen sprake van super high tech, maar van

functieverandering of al dan niet tijdelijke aanpassingen. De bouwsector

een praktisch toepasbare en snelle methode, die wellicht binnenkort bij

blijkt, ook gedwongen door de omstandigheden, creatief en onder-

een project in Den Haag voor het eerst zal worden toegepast.

nemend genoeg om oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Er zijn talloze projecten en experimenten, sommige conceptueel, andere zijn inmiddels toegepast. Maatwerk is ook hier het credo. De adviseurs van Valstar Simonis hebben in dat proces een cruciale rol, omdat de investeringen in technische installaties vaak bepalend zijn voor de kwaliteit, duurzaamheid, mogelijke functiewijzigingen en bouwkundige aanpas-

Rijk Rietveld: “Adopt + Adapt = Adept is de grote opgave van dit decennium”

singen. Bestaande leidingen, rioleringen, centrales of liften, mits van voldoende kwaliteit, zullen als het even kan gehandhaafd worden. Het volledig strippen van een kantoorgebouw en het daarna weer opbouwen

Van kantoorplek naar woonplek

is vaak te kostbaar”, aldus Wilfried van Mierlo.

Naast het ontwikkelen van bovengenoemd industrieel concept, is Valstar Simonis ook betrokken bij de herontwikkeling van een bestaand

Wonka

kantorencomplex. Het gaat om een gebouw waar zo’n 185

Jacques Mol is erg enthousiast over het concept ‘Wonka’. Deze afkorting

appartementen zullen worden gerealiseerd. “Het voorwerk is

betekent zo veel als ‘wonen in kantoren’ en is mede bedacht door de

inmiddels grotendeels gedaan. Vooral het bedenken

Nederlandse architect in New York, Rijk Rietveld. Het gaat om modules

en uitwerken van slimme oplossingen leidden tot

Installaties uitgewerkt in BIM


BESTAAND KANSRIJK

ir. Wilfried van Mierlo (directie Valstar Simonis)

ir. Jacques Mol (directie Valstar Simonis)

45 varianten van toekomstige woningen, die in belangrijke mate gebruik

centrale koude- en warmte-installaties te handhaven en te integreren in

zullen maken van de bestaande installaties, zoals de koude- en warmte-

de nieuwe situatie is er in ieder geval sprake van beperkte energievraag.

opslag, cv-ketels en luchtbehandelingsinstallaties. Niet alles kan opnieuw

Zowel in de zomer als in de winter. Bijzonder is ook de hoogte van de

worden gebruikt, omdat bewoners nu eenmaal intensiever gebruikmaken

plafonds en het wegwerken van leidingen en installaties, waardoor een

van bijvoorbeeld watervoorzieningen en riolering. Vanaf de schachten zal

luxueuze woonomgeving ontstaat. Het grote voordeel van een

er dus toch ook aan de binnenkant fors gesloopt moeten worden. Alle

dergelijke aanpak is niet alleen dat leegstand en

binnenwanden gaan er bijvoorbeeld uit, omdat deze voor woningen qua

kapitaalverlies wordt tegengegaan, maar vooral

geluidsisolatie niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Het voor-

dat

deel van deze rigoureuze aanpak is dat de inbouw van vloerverwarming

ontstaan, die op voorhand voldoen aan de eisen

en –koeling hierdoor efficiënt kan plaatsvinden. Ook de realisatie van de

en wensen van toekomstige bewoners."

er

kwalitatief

hoogwaardige

woningen

natte infrastructuur per verdieping en loggia’s wordt hierdoor makkelijk gemaakt”, vertelt Wilfried van Mierlo enthousiast. “Door de bestaande 7


>Project in beeld

8

WELBEVINDEN PATIËNTEN CENTRAAL De nieuwbouw en renovatie van het HagaZiekenhuis in Den Haag zijn in de uitvoeringsfase beland. Een boeiend aanbestedings- en voorbereidingstraject ging daaraan vooraf. Theo de Boer, lid van het directieteam van Valstar Simonis, is enthousiast over de samenwerking en de gekozen aanbestedingsvorm. “Met het door Haga verkozen, slimme, technische ontwerp wordt een investering gedaan, die toekomstgericht is. Bij de aanbesteding is uitgegaan van ontwerp, realisatie en onderhoud voor de komende twintig jaar. Dat betekent dat duurzaamheid en onderhoud hand in hand zijn gegaan.”

H

et HagaZiekenhuis aan de Leyweg in

dure niet uit te gaan van de laagste prijs, maar

het nieuwbouwpand zodanig ont-

Den Haag was niet alleen toe aan uit-

van een duurzaam en werkbaar ontwerp, waar-

worpen dat in de toekomst andere

breiding, maar ook aan een grondige

binnen de nodige ruimte en vooral veel verant-

functies in het gebouw mogelijk

opknapbeurt van de bestaande voorzieningen.

woordelijkheid is opgenomen voor de verschil-

zijn. De opzet is ruimtelijk en

De eerste plannen dateren van 2011. Eind 2011

lende bouwpartners”, aldus Theo de Boer.

transparant, waarbij contact met de buitenwereld voorop staat.

vond de innovatieve uitvraag plaats, vooraf gegaan door een oriënterende marktconsultatie

“Uitgangspunten voor Valstar Simonis bij het

De ­patiënt staat bij dat alles

onder enkele potentiele hoofdaannemers. Op

ontwerp van de klimaat- en elektrotechnische

centraal, geheel conform de visie

basis daarvan werden drie partijen geselec-

installaties zijn uiteraard gebaseerd op het

van

teerd, waaronder VolkerWessels die een, naar

programma van eisen. De werkomstandig-

aldus Theo de Boer.

later bleek winnende, combinatie vormde met

heden en condities voor het binnenmilieu,

“Onze opdrachtgever wilde

enkele specialistische partners, zoals Valstar

zullen resulteren in een energievriendelijk

een

Simonis. “De directie van het HagaZiekenhuis

gebouw, waarbij de gebruiker veel invloed op

tonische opzet, die zich onder-

heeft haar nek uitgestoken om in deze proce-

zijn omgeving kan uitoefenen. Daarnaast wordt

scheidt van andere zieken-

het

HagaZiekenhuis”,

verfrissende

archi­tec­

drs. ing. Theo de Boer (directie Valstar Simonis)


Voor de bouw- en vastgoedpoot van VolkerWessels vormt de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis een bijzondere opgave. Verantwoordelijk Piet van Hoeven (VolkerWessels Bouw)

directeur Piet van Hoeven is trots op

deze design-, build- en maintainopdracht, huizen en zorginstellingen. De beleving, het

installatietechnische ontwerpen nodig. Dat is

die aan “zijn” consortium gegund is op basis

welbevinden van mensen in een gezonde

gelukt, waardoor in 2015 de nieuwbouw van

van een gedurfd concept. “Doorslaggevend

omgeving,

achter

het ziekenhuis wordt opgeleverd dat getypeerd

is daarbij geweest dat we uitgegaan zijn van

liggende gedachte bij deze opdracht. Met het

mag worden als state-of-the-art.” De renovatie

een transparant gebouw. Een ziekenhuis

ontwerp

Schooten

wordt in 2017 opgeleverd. Theo de Boer vindt

met doorzichten, veel daglicht, een atrium

Architecten is dat prima gelukt.” Het winnende

het overigens ook nog een uitdaging de

en met bomen en planten. Die elementen

voorstel bevatte naast het ontwerp ook de

renovatie binnen de planning te realiseren,

bevorderen bewijsbaar het welbevinden van

kosten voor de nieuwbouw en de renovatie

omdat het ziekenhuis gewoon open blijft.

patiënten, medewerkers en bezoekers.

dat van

Meyer

is en

de Van

Daarnaast is natuurlijk sprake van een

alsmede het onderhoud ervan over een periode van twintig jaar. “Het team heeft de nodige

Om dit project voor VolkerWessels uit te

duurzaam en functioneel ontwerp, dat aan

ziekenhuizen bezocht, heeft kennis verzameld

voeren is onder de naam VolkerWesselsHaga

alle eisen en randvoorwaarden van het

en ingebracht over de processen die bij een

een team samengesteld met partijen die hun

HagaZiekenhuis voldoet. Niet alleen voor

ziekenhuis gangbaar zijn en heeft vooral geke-

sporen binnen en buiten de ziekenhuiszorg

nu, maar zeker ook voor de komende twintig

ken

hebben verdiend. VolkerWesselsHaga bestaat

jaar. Op basis van het contract zijn we

uit de volgende bouwpartners:

immers niet alleen verantwoordelijk voor het

hoe

op

een

realistische

wijze

de

verlangens en eisen van het HagaZiekenhuis

ontwerp en de bouw, maar ook voor het

konden worden geïntegreerd en gerealiseerd. Een spannend en leerzaam proces, waarbij

- Boele & van Eesteren

onderhoud op langere termijn”.

Valstar Simonis mede op basis van haar ruime

- KondorWessels Projecten

De samenstelling van het team, waarin ook

ervaring bij eerdere projecten een belangrijke

- HOMIJ Technische installaties

Valstar Simonis is vertegenwoordigd, blijkt

bijdrage heeft geleverd aan het ontwerp van

- Imtech

achteraf gezien een gelukkige te zijn

technische en medische installaties. Het gaat

- Meyer en Van Schooten Architecten (MVSA)

geweest. “Niet alleen de verschillende

daarbij zeker niet alleen om gebruikelijke

- Karres en Brands Landschapsarchitecten

expertises spelen hier een rol, maar zeker

zaken als verlichting, airco, water, elektriciteit,

- Van Rossum Raadgevend Ingenieursbureau

ook de onderlinge, meer persoonlijke

riolering en liften. Het zal duidelijk zijn dat de

- Valstar Simonis adviseurs installatietechniek

relaties. Die klikfactor is voor het

specifieke eisen voor de operatie- en andere

- Peutz

HagaZiekenhuis ook medebepalend

medische ruimten veel kennis vereisen. Om

- SQwin

geweest voor de uiteindelijke keuze.

een schone luchthuishouding en een uiterst

- Mark-Erik Nota Advies- en interimmanagment

We moeten tenslotte de komende jaren met

bedrijfszekere, storingsvrije energietoelevering

elkaar blijven presteren. Ik heb daar in

te garanderen zijn echt slimme, hoogwaardige

ieder geval alle vertrouwen in”.

9


>Introductie

BEHEER & WAARDECREATIE Technisch beheer en onderhoud van installaties leveren een bijdrage aan de waardeontwikkeling van commercieel vastgoed. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk wordt beheer en onderhoud toch vooral als kostenpost gezien. Volgens Raymond Schäperkötter is dat een groot misverstand. “Een professionele aanpak levert niet alleen aanwijsbaar resultaat op, maar genereert ook begrip en enthousiasme voor de kwaliteitsverbetering van vastgoed bij eigenaren, huurders en gebruikers.”

H

10

et verwerven, behouden en uitbouwen van (strategische) huurders

bestendigheid van een gebouw. En daarmee voor de waarde(bepaling)

is voor vastgoed eigenaren een belangrijke opdracht. Verhuur van

ervan. Een ontwikkeling als het Nieuwe Werken is hier een voorbeeld van.

werkomgevingen met een goed binnenmilieu om er optimale

Ook hier geldt dat goed beheerd en onderhouden installaties een pluspunt

productiviteit in te kunnen leveren, staat daarbij centraal. Dat technische

vormen, omdat minder geïnvesteerd hoeft te worden om te kunnen

installaties, en vooral de kwaliteit daarvan, daarbij een grote rol spelen wordt

anticiperen op de nieuwe behoeften en eisen. Voor Valstar Simonis vormen

gelukkig steeds meer beseft. Het gaat vooral in deze economisch moei-

onderhoud en beheer een strategisch onderdeel van de advies-praktijk. “De

zame tijd om het sturen op lage en goed voorspelbare huisvestingslasten,

kwaliteit van het vastgoed wordt steeds meer bepalend. Met mijn collega’s

energie- en onderhoudskosten. Natuurlijk gaat het ook om een comforta-

doe ik er alles aan om vanuit die relatie een prestatiegericht aanbod te

bele en veilige woon- en werkomgeving en het borgen van de technische

realiseren. Dat kan alleen met een enthousiast en professioneel team, met

kwaliteit van een gebouw. Dat houdt de verkoop- en verhuurwaarde ervan

visie en een gecertificeerde en integrale aanpak. Al die elementen zijn bij

op niveau. “De bijdrage van beheer en onderhoud is in de visie van Valstar

Valstar Simonis gelukkig royaal aanwezig.”

Simonis vooral gericht op het realiseren van een optimaal rendement op het vastgoed. Op basis van gedegen kennis en ervaring kunnen wij op een professionele en meetbare wijze, passende prestaties formuleren op

Wie is Raymond Schäperkötter?

gebieden zoals: energieverbruik, binnenmilieu (binnenklimaat, verlichting en

Ing. Raymond Schäperkötter is direct na zijn

geluid), dienstverlening, voorkomen en oplossen van storingen en kosten-

opleiding

beheersing en –reductie. Door transparant en prestatiegericht te werken

begonnen. Als installatiemanager heeft hij het

ontstaat een vertrouwensrelatie met de eigenaren en huurders van

gehele traject van planontwikkeling, ontwerp tot

vastgoed, met wie ook op het terrein van beheer en onderhoud samen-

en met de feitelijke bouw en het beheer en

gewerkt zal worden. De resultaten van het permanente onderzoek naar de

onderhoud van het gebouw doorlopen. Daarbij

huurderstevredenheid en de monitorresultaten naar de gerealiseerde

heeft hij het belang ervaren van een goed geïn-

prestaties spelen daarin een stimulerende rol. Zijn de prestaties geleverd,

tegreerde aanpak van verschillende (bouw)dis-

danwel hoe kunnen we ze verbeteren?”

ciplines, als een goede mogelijkheid om een

een

carrière

in

het

vastgoed

hoge kwaliteit te realiseren. Sinds 2012 werkt hij Onderzoek levert volgens Raymond Schäperkötter altijd voldoende

als adviseur Beheer & Onderhoud bij Valstar Simonis. “Mijn belangrijk-

aan-knopingspunten op voor verbeteringen en voor de operationele sturing

ste taken zijn erop gericht het beheer van het onroerend goed op een

op een hoger aggregatieniveau. “Ook op directieniveau is bij vastgoed-

kwalitatief hoog niveau te houden. Goed technisch beheer is daar een

eigenaren en –beheerders het besef doorgedrongen dat gebouwinstallaties

belangrijk onderdeel van. Door een gebouw in optimale staat te houden

het verschil kunnen maken. Zowel binnen de kantoren-, winkel- als woning-

is het niet alleen aantrekkelijk voor huurders en hun medewerkers,

bouwsector.” Het gaat, zo maakt Raymond Schäperkötter duidelijk, daarbij

maar draagt het ook bij aan de waardeontwikkeling van een project.

zeker niet alleen om comfort of arbeidsomstandigheden, maar ook om de

Deze filosofie vormt mijn leidraad bij mijn adviestaak bij Valstar

flexibiliteit van installaties. Die is immers vaak bepalend voor de toekomst-

Simonis.”


­

VARIA >Valstar

Varia

MET DANK AAN VALSTAR SIMONIS WORDT WATER BEREIKBAAR! Jaarlijks geeft Valstar Simonis haar medewerkers een eindejaarsattentie waarbij er ook gekozen kan worden voor een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor Stichting Karauli. Graag laten wij de Stichting hier aan het woord: “Karauli is een zeer warme en droge streek in het noordwesten van India. Water is daar voor een groeiend aantal mensen helaas geen vanzelfsprekendheid. Stichting Karauli doet er alles aan om water bereikbaar te maken. Door de aanleg en onderhoud van dammen wordt het water tijdens de moesson opgevangen. Dit water kan het gehele jaar door worden gebruikt. Dit betekent een forse impuls voor de levensstandaard: drinkwater voor de bewoners en het vee, kinderen kunnen weer naar school en de vegetatie neemt toe. Hierdoor wordt het mogelijk om een hele regio verder te ontwikkelen. Er is veel verbeterd. Maar: er is meer hulp nodig! Valstar Simonis heeft een geweldige bijdrage geleverd aan Stichting Karauli. Doordat er wordt samengewerkt met de lokale organisatie kan gerekend worden op de enthousiaste inzet van de lokale bevolking waardoor de aanleg- en arbeidskosten minimaal zijn. Alle financiële hulp wordt zeer effectief en voor 100% voor het doel van Stichting Karauli ingezet. Voor meer informatie www.stichtingkarauli.nl.”

RAAD VAN COMMISSARISSEN Naast de directie heeft Valstar Simonis een Raad van Commissarissen die een actieve controlerende en adviserende taak heeft. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit (v.l.n.r.) drs. J.J.A.H. (Hans) Klein Breteler, ir. A.Y. (Astrid) Sanson, mr. P.G.A. (Peter) Noordanus (voorzitter) en ir. J. (Jan) van Melle. De afgelopen negen jaar, maar thans aftredend, is ook de heer P.E.M. (Paul) Bottelier commissaris geweest bij Valstar Simonis.

VALSTAR SIMONIS PARTNER VAN GREEN-IT REGIO AMSTERDAM Green-IT Regio Amsterdam is een publiek-private samenwerking om de reductie van energie in de regio Amsterdam tegen te gaan. Het consortium bestaat uit bedrijven in de ICT-sector en de energiesector, regionale overheden, kennisinstellingen en aanverwante bedrijven. Kijk voor meer informatie op www.greenitamsterdam.nl.

11


OPGELEVERD UIT DE PERS… In april werd de Green Office gedistribueerd bij het Financiele Dagblad. Deze bijlage gaat over de verduurzaming

van

vastgoed

waarbij

wordt

ingespeeld op veranderende gebruikerswensen, uitdagingen in nieuwbouw en bestaande bouw. In dit magazine staat een interview met Johan Remkes, Commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland, over de duurzame renovatie van het provinciekantoor in Haarlem. Dit gebouw is op dit moment

het

meest

duurzaam

gerenoveerde

kantoorpand van Nederland en een project waar Valstar Simonis aan heeft meegewerkt.

Wageningen

Onderwijsgebouw Orion

Wageningen Universiteit

Opdrachtgever

Wageningen Universiteit Researchcenter

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Omvang

20.000 m² bruto vloeroppervlak

Bijzonderheden

nieuwbouw met onderwijsruimten,

laboratoria, computerlokalen en restaurant,

met een GPR-score van 8,5

Nieuwegein

Kunstcluster Nieuwegein

Opdrachtgever

Projectbureau Binnenstad Nieuwegein

Architect

De Architecten Cie

Omvang

9.500 m² bruto vloeroppervlak

Bijzonderheden

nieuwbouw met theater, kunstencentrum,

bioscoop, horeca bovenop een

parkeergarage

SYMPOSIUM BIM IN DE PRAKTIJK In maart organiseerde Valstar Simonis samen met Jongsma Dijkhuis Architectenbureau, Goudstikker de Vries ingenieursbureau voor bouwtechniek, deBIMspecialist en eindgebruiker Noorderpoort (Noorderpoort school voor Eemsdollard Energy & Maritime te Delfzijl) een symposium met de titel 12

"BIM in de praktijk". Een interessant symposium

NIEUWE OPDRACHTEN Amsterdam

TIA-940 audit ReasonNet

Opdrachtgever ReasonNet Omvang

1.500 m² bruto vloeroppervlak

Bijzonderheden

TIER-meting middels zelfontwikkeld

toetsingsmodel om de kwaliteit en

technische- en bouwkundige infrastructuur

van het datacenter te beoordelen

waar o.a. ing. Rienk Hiddema (projectleider Valstar Simonis) zijn ervaringen deelde over het gebruik van BIM in de ontwerpfase, de uitvoering en de oplevering. Ook eindgebruiker Noorderpoort gaf aan wat hun ervaringen en consequenties voor toekomstige projecten zijn. Deze integrale aanpak bleek een unieke samenwerking voor Noord Nederland. Dit leverde een levendig en drukbezocht symposium op in het reeds in gebruik zijnde gebouw in Delfzijl.

NIEUWBOUW GEMEENTE ALMELO BEKROOND MET **** BREEAM-NL Het ontwerp van de nieuwbouw van het stadhuis in Almelo is, na gezamenlijke inspanningen van het ontwerpteam, bekroond met een 4 sterrenBREEAM certificaat (excellent). De installaties in de nieuwbouw van het stadhuis in Almelo zijn ontworpen door Valstar Simonis. Het Programma van Eisen is door Valstar Simonis in een vroegtijdig stadium aangepast aan de BREEAM-ambitie. Dit heeft een grote rol gespeeld in het ontwerptraject. Valstar Simonis heeft met de regels van de BREEAM, het ambitieuze

Leidschendam radiotherapie MCH vestiging Antoniushove Opdrachtgever

Medische Centrum Haaglanden

Architect

de Jong Gortemaker Algra

Omvang

4.000 m² bruto vloeroppervlak

Bijzonderheden

uitbreideing van bestaand ziekenhuis met

afdeling radiotherapie

Maassluis

winkelcentrum Koningshoek

Opdrachtgever

Wereldhave Management

Architect

DOK Architecten

Omvang

15.000 m² renovatie en 13.000 m²

uitbreiding

Bijzonderheden

inventarisatie en ontwerp technische

installaties voor renovatie en uitbreiding

van winkelcentrum, inclusief een zeer

sterke verduurzaming

Hoogezand

Huis voor Cultuur en Bestuur

Opdrachtgever

Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Architect

De Zwarte Hond

Omvang

10.000 bruto vloeroppervlak

Bijzonderheden

nieuwbouw en renovatie voor gemeente-

huis, bibliotheek en cultureel centrum

programma van eisen en de overige ontwerppartners (Kraaijvanger, DGMR, Aronsohn, ABC Management Groep) alle creativiteit en ervaring gebruikt om de ambitie van de gemeente Almelo te realiseren. In het ontwerptraject trad Valstar Simonis op als BREEAM-expert en heeft in die rol onder andere de assessor en de Dutch Green Building Council (DGBC) overtuigd dat het ontwerp volledig voldoet aan de strenge eisen van de BREEAM. Zo zal naast een WKO-installatie met warmtepomp, overal ledverlichting worden toegepast, worden waterbesparende toiletten aangebracht en wordt het dak voorzien van beplanting.

www.valstar-simonis.nl

Valstar Visie #9