Page 1

หน้า 1 จาก 1

แนวข้อสอบท้องถิ่น (จำนวน 407 ข้อพร้อมเฉลย) ชุด ของฟรี ไม่มีขำย (แบ่งปันควำมรู้ สู่ควำมก้ำวหน้ำ)

http://valrom.igetweb.com https://www.facebook.com/prapun2523

แจกฟรี

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://pun2013.bth.cc


หน้า 1 จาก 130

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า http://valrom.igetweb.com) รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (08/05/2559) ************************************* 1. เจ้าหน้าที่งบประมานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือตาแหน่งใด ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นักทรัพยากรบุคคล ค) นักวิชาการเงินและบัญชี ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นักบริหารงานการคลัง ********************************************************************** 2. ให้ต าแหน่ ง ใด มี อ านาจตีค วามและวินิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามระเบีย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 3. ให้ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 2 จาก 130

4. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ข) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 5. ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ก) กรมประชาสัมพันธ์ ข) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริโภค ง) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 6. ตาแหน่งใด เป็นข้าราชการเมือง ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ข) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 7. สานักนายกรัฐมนตรีมีใคร เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกาหนด นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสานักนายกรัฐมนตรี ก) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ค) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ง) นายกรัฐมนตรี จ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 3 จาก 130

********************************************************************** 8. ให้หน่วยงานใด มีหน้าที่ตรวจสอบดูมิให้การกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ หรือถูกรวมหรือโอนไป เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบ กาหนดเวลาที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกาหนด ก) สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงบประมาณ ข) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงบประมาณ ค) สานักงบประมาณและสานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ) สานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ********************************************************************** 9. การยุบ ส่วนราชการ ตามพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ นให้ตรา กฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 10. การแบ่งส่วนราชการระดับกรม ให้ตรากฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 11. ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึงตามข้อใด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 4 จาก 130

ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 12. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้าน การงบประมาณสิ้นสุดที่ใด ก) อาเภอ ข) จังหวัด ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง) กระทรวงมหาดไทย จ) สานักงบประมาณ ********************************************************************** 13. "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไป ข) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ค) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ง) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนัน้ จ) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนัน้ ********************************************************************** 14. องค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู อาเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้า ต้องการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ อานาจในการอนุมัตกิ ารโอนครั้งนี้ เป็นของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ข) นายอาเภอในฝัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 5 จาก 130

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า ง) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ******************************************************************** 15. องค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู อาเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้ า ตั้งงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย อานาจในการอนุมัติการ โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ เป็นของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ข) นายอาเภอในฝัน ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า ง) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ********************************************************************** 16. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 17. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 6 จาก 130

18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถอื เกณฑ์ตามข้อใด ก) จานวนราษฎรที่มีสทิ ธิเลือกตัง้ แต่ละจังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตัง้ ข) จานวนราษฎรแต่ละจังหวัดของปีที่มีการเลือกตัง้ ค) จานวนราษฎรของแต่จังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตัง้ ง) จานวนราษฎรของแต่ละอาเภอของก่อนปีท่มี ีการเลือกตัง้ จ) จานวนราษฎรแต่ละอาเภอของปีที่มีการเลือกตัง้ ********************************************************************** 19. จังหวัดที่มีราษฎร เกินสองล้านคนขึ้นไป ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 24 คน ข) 30 คน ค) 36 คน ง) 42 คน จ) 48 คน ********************************************************************** 20. จังหวัดที่มีราษฎร หนึ่งล้านเก้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 24 คน ข) 30 คน ค) 36 คน ง) 42 คน จ) 48 คน ********************************************************************** 21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตัง้ ทางอ้อม (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 7 จาก 130

ง) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เลือกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) ข้อ ข. และข้อ ง. ********************************************************************** 22. จังหวัดที่มีราษฎรห้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน ********************************************************************** 23. จังหวัดที่มีราษฎรหนึ่งล้านคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่ คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน ********************************************************************** 24. จัง หวัด ที่มี ร าษฎรหนึ่งล้า นห้า แสนคน ให้เ ลือ กตั้ง สมาชิ ก สภาองค์ การบริ หารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 8 จาก 130

25. ข้อบังคับ เป็นหนังสือราชการประเภทใด ก) หนังสือประชาสัมพันธ์ ข) หนังสือภายใน ค) หนังสือภายนอก ง) หนังสือประทับตรา จ) หนังสือสั่งการ ********************************************************************** 26. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ขอแสดงความนับถือ ข) ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ค) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ง) ขอแสดงความนับถือสุดซึ้ง จ) ขอแสดงความนับถือด้วยความเคารพ ********************************************************************** 27. ค าลงท้า ย สาหรั บ หนั ง สือ ราชการถึง ประธานสภานิ ติบั ญ ญั ติแ ห่ง ชาติ ข้ อ ใดกล่า ว ถูกต้อง ก) ขอแสดงความนับถือ ข) ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ค) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ง) ขอแสดงความนับถือสุดซึ้ง จ) ขอแสดงความนับถือด้วยความเคารพ ********************************************************************** 28. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ควรมิควรแล้วจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข) ควรมิควรแล้วจะโปรด ค) ขอมนัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ง) ขอมนัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง จ) ขอมนัสการด้วยความเคารพ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 9 จาก 130

********************************************************************** 29. คาขึ้นต้น สาหรับหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ขอประทานกราบทูล ข) กราบบังคมทูล ค) กราบทูล ง) ขอนมัสการกราบทูล จ) นมัสการ ********************************************************************** 30. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข) ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้า ค) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ง) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม จ) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ********************************************************************** 31. ตาแหน่งใดอาจได้เลือก เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นักจัดการงานทั่วไป ค) นิตกิ ร ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) หัวหน้าสานักปลัด ********************************************************************** 32. ข้อใดกล่าวถึงอายุได้ถูกต้อง เกี่ยวกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ก) 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ข) 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครรับเลือกตัง้ ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ง) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครรับเลือกตัง้ จ) ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 10 จาก 130

********************************************************************** 33. หากนายอาเภออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลประชุมสมัยประชุมวิสามัญ หาก กาหนดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องกาหนดไม่เกินวันที่เท่าใด ก) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ข) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ค) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จ) วันที่ 1 มีนาคม 2559 ********************************************************************** 34. หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลได้ ให้ใครแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในกี่วัน ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / 7 วัน ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล / 7 วัน ค) นายอาเภอ / 7 วัน ง) นายอาเภอ / 15 วัน จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 15 วัน ********************************************************************** 35. ในกรณี ท่ีตาแหน่ ง ประธานสภาเทศบาล หรื อ รองประธานเทศบาลว่า งลง ให้สภา เทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตาแหน่ง ดังกล่าวว่างลง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 11 จาก 130

36. ในการจ่ า ยเงิน เดื อ น ประโยชน์ ตอบแทนอื่น และเงิน ค่ า จ้ า งของข้ า ราชการ หรื อ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ เงิ น อื่ น ใดนั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ง จะก าหนดสู ง กว่ า เท่ า ใด ของเงิ น งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ก) ร้อยละ 25 ข) ร้อยละ 30 ค) ร้อยละ 35 ง) ร้อยละ 40 จ) ร้อยละ 45 ********************************************************************** 37. “แผนพัฒนา” หมายความอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ ข) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ที่ส อดคล้ อ งกั บ แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค) แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน พืน้ ที่ ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน จ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ********************************************************************** 38. ใครเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ ก) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือก ข) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือก ค) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการเลือก จ) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คณะกรรมการเลือก **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 12 จาก 130

39. องค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกัน ภายในเขตอ าเภอเดี ย วกั น ได้ ต ามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในเขตต าบลนั้ น โดยท า กฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) กฎกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 40. ให้ก ระทรวงมหาดไทยด าเนิ น การประกาศยุ บ รวมสภาตาบลทั้ง หมดและองค์ ก าร บริหารส่วนตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงเท่าใด ก) 500 คน ข) 1,000 คน ค) 1,500 คน ง) 2,000 คน จ) 2,500 คน ********************************************************************** 41. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของเทศบาลมีกี่สมัย ก) 2 สมัย ข) 2 สมัยไม่เกินสี่สมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ไม่เกินสี่สมัย ********************************************************************** 42. เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มกี าหนดไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 13 จาก 130

ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 43. เทศบาลตาบล นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลได้กี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) ไม่เกิน 2 คน ง) 3 คน จ) ไม่เกิน 3 คน ********************************************************************** 44. ก.ถ. ย่อมาจาก ก) คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ค) คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานพนักงานส่วนท้องถิ่น จ) คณะกรรมการมาตรฐานพนักงานส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 45. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) ปลัดกระทรวงการคลัง ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ) ปลัดกระทรวงคมนาคม ********************************************************************** 46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์ ก) ประกาศ ข) โฆษณา (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 14 จาก 130

ค) ข่าว ง) แถลงการณ์ จ) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 47. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก) อาเภอ ข) กิ่งอาเภอ ค) ตาบล หมู่บ้าน ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 48. สหการ ตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 49. ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาตามข้อใด ก) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะรัฐมนตรี ข) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ ค) ไม่เกิน 5 ปี ตามเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ ง) ไม่เกิน 4 ปี ตามเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ จ) ไม่เกิน 4 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 15 จาก 130

50. GIS คือ ก) ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ข) ระบบสารสนเทศการเงินท้องถิ่น ค) ระบบสารสนเทศ ง) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ) ระบบสารสนเทศการวางแผน ********************************************************************** 51. ชื่อภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) Department of Provincial Administration ข) Officer of Local Administration ค) Department of Local Administration ง) Community Development Department จ) Department of Disaster Prevention and Mitigation ********************************************************************** 52. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกต่อใคร ก) ประธานสภาเทศบาล ข) นายกเทศมนตรี ค) นายอาเภอ ง) ท้องถิ่นจังหวัด จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 53. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัด จะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อยุบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ประธานกรรมการการเลือกตัง้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 16 จาก 130

จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 54. ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหมู่บ้านละกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 4 คน ง) 6 คน จ) 9 คน ********************************************************************** 55. หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปบรรจุไว้ในแผน ใด ก) แผนพัฒนาอาเภอ ข) แผนพัฒนาจังหวัด ค) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) แผนพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) แผนพัฒนาประเทศ ********************************************************************** 56. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ก) สั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการ ส่วนท้องถิ่น ชีแ้ จง แสดงความคิดเห็น ข) บังคับบัญชาข้าราชการทุกตาแหน่ง ทุกกระทรวง ทบวง ค) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน ง) กากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน จ) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 57. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ก็แต่โดย ใครไม่สิทธิเสนอ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 17 จาก 130

ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ราษฎร ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ข้อ ค. และข้อ ง. ********************************************************************** 58. อาเภอแบ่งส่วนราชการตามข้อใด ก) ที่ทาการปกครองอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น ข) สานักงานอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น ค) สานักงานอาเภอ กิ่งอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น ง) สานักงานอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น จ) สานักงานอาเภอ ส่วนและฝ่ายได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น ********************************************************************** 59. ตาแหน่ งไม่ได้ รักษาการตามพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 60. เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) ท้องถิ่นจังหวัด ข) ปลัดจังหวัด ค) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 18 จาก 130

61. ตาแหน่งใดที่ไม่มีในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค) ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 62. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเดือนละเท่าใด ก) 500 บาท ข) 600 บาท ค) 700 บาท ง) 800 บาท จ) 1,000 บาท ********************************************************************** 63. คาขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) A concert of Southeast Asian Nations ข) An Outward-Looking ASEAN ค) A Partnership in Dynamic Development ง) One Vision One Identity One Community จ) One Vision One Community One Identity ********************************************************************** 64. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน น้าในอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ก) 10 ข) 15 ค) 20 ง) 30 จ) 35 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 19 จาก 130

********************************************************************** 65. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อยู่ช่วงเวลาใด ก) พ.ศ. 2550 – 2559 ข) พ.ศ. 2552 – 2559 ค) พ.ศ. 2554 – 2559 ง) พ.ศ. 2555 – 2559 จ) พ.ศ. 2555 - 2560 ********************************************************************** 66. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งเป็นดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ปกปิด ข) ลับ ค) ลับมาก ง) ลับที่สุด จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 67. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน คือ ก) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ข) สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ข้อ ข. และข้อ ค. ********************************************************************** 68. รองประธานเทศบาลนครมีจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) ไม่เกิน 2 คน ง) ไม่เกิน 3 คน จ) 3 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 20 จาก 130

********************************************************************** 69. ใครทาหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุม และงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย ก) หัวหน้าสานักปลัด ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค) ปลัดเมืองพัทยาหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาเลือก ง) ปลัดเมืองพัทยา จ) สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่รับเลือกจากสภาเมืองพัทยา ********************************************************************** 70. ตาแหน่งใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก) ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเทศบาล ง) ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 71. ตาแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ง) โฆษกรัฐบาล จ) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง ********************************************************************** 72. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น ก) กระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 21 จาก 130

ข) กระทรวงคมนาคม ค) กระทรวงการต่างประเทศ ง) กระทรวงศึกษาธิการ จ) กระทรวงการคลัง ********************************************************************** 73. สานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการระดับใด ก) กระทรวง ข) ทบวง ค) กรม ง) ส่วนภูมิภาค จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 74. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด ก) กระทรวงอุตสาหกรรม ข) กระทรวงมหาดไทย ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) กระทรวงการคลัง จ) กระทรวงการต่างประเทศ ********************************************************************** 75. สานักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการระดับใด ก) กระทรวง ข) ทบวง ค) กรม ง) จังหวัด จ) อาเภอ ********************************************************************** 76. ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแล มิให้มกี ารกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 22 จาก 130

ใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ก) กระทรวงการคลัง ข) กรมบัญชีกลาง ค) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ง) กระทรวงมหาดไทย จ) สานักงบประมาณ ********************************************************************** 77. ใครดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติคนปัจจุบัน ก) นายรวี ประจวบเหมาะ ข) นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ ค) พลเอกทวีป เนตรนิยม ง) นายจรินทร์ จักกะพาก จ) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ********************************************************************** 78. สานักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นตามข้อใด ก) กระทรวง ข) กรม ค) ทบวง ง) องค์กรอิสระ จ) ทบวงการเมือง ********************************************************************** 79. การกาหนดให้ส่วนราชการระดับกรมอยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกัน จะต้องดาเนินการโดย อาศัยกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) พระราชกาหนด ง) กฎกระทรวง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 23 จาก 130

จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 80. คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทาง ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่ง อย่างใด ให้มีการชาระค่าปรับทางปกครองตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องต้องเป็นตาม ข้อใดต่อวัน ก) ห้าพันบาท ข) หนึ่งหมื่นบาท ค) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ง) สองหมื่นบาท จ) ไม่เกินสองหมื่นบาท ********************************************************************** 81. (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ ข) โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ค) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ง) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคราชการ จ) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 82. กรณีนายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใครเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไป ราชการดังกล่าว ก) นายอาเภอ ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 24 จาก 130

********************************************************************** 83. ใครเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการภายในประเทศ ก) นายกเทศมนตรี ข) ประธานสภาเทศบาล ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 84. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) พอประมาณ พออยู่ พอกิน ข) พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พอเพียง ค) พอประมาณ มีเหตุผล พอเพียง ง) พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี จ) พอประมาณ พอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ********************************************************************** 85. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก) เข้าใจ เข้าลึก พัฒนา ข) เข้าใจ เข้าถึง ปรับปรุง ค) เข้าใจ พัฒนา ปรับปรุง ง) เข้าใจ ปรับปรุง พัฒนา จ) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ********************************************************************** 86. คาขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเดียว ข) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งความคิด ค) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งผู้นา ง) One Vision One Identity One country one country จ) One Vision One Identity One Community (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 25 จาก 130

********************************************************************** 87. ASEAN + 3 คือข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – อินเดีย ข) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีเหนือ – จีน ค) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์ ง) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – จีน จ) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย ********************************************************************** 88. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ข) สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค) มีการกาหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน ง) เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 89. ข้อใด กล่าวถึงค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนากรมอย่างต่อเนื่อง ข) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ค) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ง) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 26 จาก 130

90. กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบ หากมีกรณีท่ีสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่ง ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การ บริ ห ารส่ ว นต าบลจะด าเนิ น การไปพลางก่ อ นเท่ า ที่ จ าเป็ น ก็ ไ ด้ เมื่ อ ได้ มี ก ารเลื อ ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ให้ ............เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ............ นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในเจ็ดวัน ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / สิบห้าวัน ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในสิบห้าวัน ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในสามสิบวัน จ) นายอาเภอ / ภายในสิบห้าวัน ********************************************************************** 91. กองทุนหมู่บ้าน หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก) กองทุนหมู่บ้าน ข) กองทุนชุมชนเมือง ค) กองทุนตาบล ง) กองทุนหมู่บ้าน กองทุนตาบล จ) กองทุนชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้าน ********************************************************************** 92. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ก) นายชวน หลีกภัย ข) นายบรรหาร ศิลปอาชา ค) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ง) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จ) พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 27 จาก 130

93. ใครเป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง แห่งชาติ ก) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข) ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ********************************************************************** 94. เมื่อมีได้การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้หน่วยงานใดยุติดาเนินการ และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ เงินงบประมาณ รายได้และลูกจ้างของกองทุน ก) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ภาครัฐ) ค) กองทุนหมู่บ้าน (เอกชน) ง) กองทุนหมู่บ้าน (รัฐวิสาหกิจ) จ) กองทุนการบริหารหมู่บ้าน ********************************************************************** 95. กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะตามข้อใด ก) ธนาคารหมู่บ้าน ข) SME ค) บริษัท ง) สหกรณ์ จ) นิตบิ ุคคล ********************************************************************** 96. ชุมชนเมือง ไม่ได้หมายความถึงข้อใด ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก) เมืองพัทยา ข) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 28 จาก 130

ค) ชุมชนในเขตเทศบาล ง) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จ) กรุงเทพมหานคร ********************************************************************** 97. จปฐ. (2559 -2563) มีกี่ตัวชี้วัด ก) 18 ตัวชีว้ ัด ข) 20 ตัวชี้วัด ค) 30 ตัวชีว้ ัด ง) 35 ตัวชี้วัด จ) 40 ตัวชี้วัด ********************************************************************** 98. จปฐ. (2559 -2563) มีกี่หมวด ก) 2 หมวด ข) 3 หมวด ค) 5 หมวด ง) 7 หมวด จ) 9 หมวด ********************************************************************** 99. ตาแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) นายกรัฐมนตรี จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 29 จาก 130

100. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อใด ก) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ข) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ค) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ง) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 จ) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ********************************************************************** 101. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ก) คาสั่ง ข) ระเบียบ ค) ข้อบังคับ ง) หนังสือภายนอก จ) บันทึก ********************************************************************** 102. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน ราชการระดับใดขึ้นไป ก) อธิบดี ข) ปลัดกระทรวง ค) หัวหน้าแผนก ง) หัวหน้าหน้าฝ่าย จ) หัวหน้ากอง ********************************************************************** 103. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจ หนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 30 จาก 130

จ) 90 วัน ********************************************************************** 104. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีนาเงิ ้ น จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 105. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “ห้ามทาลาย” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีนาเงิ ้ น จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 106. วิธีการเก็บหนังสือมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การเก็บไว้เพื่อใช้ค้นคว้าต่อไป ข) การเก็บระหว่างปฏิบัติ ค) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ง) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 107. วิธีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ ก) 2 ลักษณะ ข) 3 ลักษณะ ค) 4 ลักษณะ ง) 5 ลักษณะ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 31 จาก 130

จ) 6 ลักษณะ ********************************************************************** 108. การจ่าหน้าซองหนังสือ ได้กาหนดการจ่าหน้าซองไว้ โดยแบ่งซองเป็นกี่ส่วน ก) 5 ส่วน ข) 6 ส่วน ค) 7 ส่วน ง) 8 ส่วน จ) 9 ส่วน ********************************************************************** 109. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เลขทะเบียนส่ง หมายเหตุ ข) รายการ ปฏิบัติ ค) ที่ ลงวันที่ ง) เรื่อง รหัส เลขทะเบียน จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 110.การทาสาเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” ก) การทาสาเนาโดยถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายภาพ ข) การทาสาเนาโดยลอกจากต้นฉบับ ค) การทาสาเนาโดยคัดจากต้นฉบับ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 111.หากจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 32 จาก 130

จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ********************************************************************** 112.สภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยเท่าใดบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ก) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ข) สองแสนห้าหมื่นบาท ค) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ง) ไม่ต่าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท จ) ไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ********************************************************************** 113.หากต้องการยุบกระทรวงมหาดไทย ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 114. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ไม่รวมถึงหน่วยงานใด ตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ก) เทศบาล ข) สุขาภิบาล ค) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 115. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 33 จาก 130

ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ ข) ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ค) ญี่ปนุ่ จีน เกาหลีใต้ ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ จ) ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ ********************************************************************** 116.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 9 ธันวาคม 2539 ข) 9 มกราคม 2540 ค) 8 ธันวาคม 2540 ง) 9 ธันวาคม 2540 จ) 10 ธันวาคม 2540 ********************************************************************** 117.สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) สานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ********************************************************************** 118. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของ ผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 34 จาก 130

119. หากผู้ เ สี ย หายได้ ย่ื น ค าขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 90 วัน ง) 120 วัน จ) 180 วัน ********************************************************************** 120. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ ตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชบัญญัติ ค) กฎกระทรวง ง) พระราชกาหนด จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 121. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ชื่ออะไร ก) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ข) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ค) นายจรินทร์ จักกะพาก ง) นายขวัญชัย วงศ์นิติการ จ) นายวีระยุทธ เอี่ยมอาภา ********************************************************************** 122. ตาแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง ก) อธิบดี ข) เลขานุการรัฐมนตรี ค) เลขาธิการรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 35 จาก 130

จ) ปลัดกระทรวง ********************************************************************** 123. ตาแหน่งใด เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธาน ก.พ.ร. ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) นายกรัฐมนตรี จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ********************************************************************** 124. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอาเภอ ก) ท้องถิ่นอาเภอ ข) นายอาเภอ ค) หัวหน้าส่วนประจาอาเภอ ง) ปลัดจังหวัด จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 125. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอาเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 126. ตาแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดจังหวัด ข) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อัยการ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 36 จาก 130

จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 127. อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย – สตง. – ครู ค) กากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ง) บริหารราชการตามคาแนะนาและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 128. ตาแหน่งใด เป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง ก) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง ข) ปลัดกระทรวง ค) อธิบดี ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 129. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อว่าอะไร ก) http://www.thailocaladmin.go.th ข) http://www.bla.go.th ค) http://www.dla.go.th ง) http://www.thailocaladmeet.go.th จ) http://www.dopa .go.th ********************************************************************** 130.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว ค) ไทย ลาว พม่า จีน ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 37 จาก 130

********************************************************************** 131. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน ข) เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ********************************************************************** 132.ข้อใด คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ง) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ประเทศ จ) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ********************************************************************** 133. ใครไม่ได้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปัจจุบัน ก) นายสมดี คชายั่งยืน ข) นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ค) นายนรภัทร ปลอดทอง ง) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จ) ข้อ ข. ค. และ ง. ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 38 จาก 130

134. หลักสาคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) หลักคุณธรรม ข) หลักการมีสว่ นร่วม ค) หลักการมีโปร่งใส ง) หลักความคุ้มค่า จ) หลักความพึงพอใจ ********************************************************************** 135. เหตุ ผลที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ของพระราชบั ญ ญั ติส ภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาค และไม่จากัดอายุ ข) มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน ค) เนื่องจากบทบัญญัตมิ ีการจากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตัง้ และสิทธิ ของประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 136.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือ ราชการ ก) ริมกระดาษด้านบนขวา ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา จ) กลางหน้ากระดาษด้านล่างสุด ********************************************************************** 137.การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความ สงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด ก) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ข) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 39 จาก 130

ค) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ง) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ จ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ********************************************************************** 13 8. เ มื่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ แถ ล งน โ ยบ า ย ต่ อรั ฐ สภ า แ ล้ วใ ห้ ส า นั ก เ ลข า ธิก า ร คณะรั ฐ มนตรี ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติแ ละหน่ วยงานใด ร่ วมกั น จั ด ท าแผนการบริ หารราชการ แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี ก) กระทรวงการคลัง ข) สานักงบประมาณ ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) กรมบัญชีกลาง จ) กระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 139.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกัน จัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก) 90 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 140.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ ประโยชน์ท่มี ิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง ข) ความผิดเล็กน้อย ค) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 40 จาก 130

ง) ความผิดด้านจริยธรรม จ) ความผิดต่อราชการ ********************************************************************** 141. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข) ความผิดด้านจริยธรรม ค) ความผิดต่อราชการ ง) ความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง จ) ความผิดเล็กน้อย ********************************************************************** 142. การขั ด ค าสั่ง หรื อ หลีก เลี่ย งไม่ ป ฏิ บั ติตามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่ ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบีย บของทางราชการอัน เป็ นเหตุ ให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดด้านจริยธรรม ข) ความผิดต่อราชการ ค) ความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง ง) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จ) ความผิดเล็กน้อย ********************************************************************** 143. องค์การบริหารส่วนตาบล มี 3 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 41 จาก 130

********************************************************************** 144. องค์การบริหารส่วนตาบล มี 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน ********************************************************************** 145. องค์การบริหารส่วนตาบล มีหนึ่งหมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน ********************************************************************** 146. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 147. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 42 จาก 130

ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 148. เทศบาลตาบล มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 149. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญั ต ติ ไ ว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า เท่ า ใดนั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 24 ชั่วโมง จ) 30 วัน ********************************************************************** 150. ให้ตาแหน่งใด รักษาการตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีอานาจตีความวินิจฉัย ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ประธานสภาท้องถิ่น ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 43 จาก 130

151. ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ การเงิน จะต้องให้ผู้ใดเป็นรับรอง ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) ประธานสภาท้องถิ่น ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 152. ข้อบัญญัติงบประมาณหมายถึง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) การใช้จา่ ยเงินสะสม ข) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ค) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 153. ข้อใด มิใช่ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) การบริหารงบประมาณ ข) การบริงานบุคคล ค) การกาหนดนโยบาย ง) การป้องกันประเทศ จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 154. ในกรณีท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ ปฏิบัติตามข้อใด ก) เร่งรัดสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ข) ขึ้นอยู่กับอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีท่ลี ว่ งแล้วไปพลางก่อน ง) ให้ใช้รา่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีท่ลี ว่ งแล้วไปพลางก่อน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 44 จาก 130

จ) ระงับการใช้งบประมาณในปีงบประมาณใหม่จนกว่างบประมาณรายจ่ายจะแล้วเสร็จ ********************************************************************** 155. เจ้าหน้าที่งบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีหมายถึงผู้ใด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ผู้อานวยการกองคลัง ค) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 156. ช่วงเวลาของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อใด กล่าวถูกต้อง ก) 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ข) 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ค) 1 สิงหาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ง) 30 กันยายน 2558 – 1 ตุลาคม 2559 จ) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ********************************************************************** 157. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น อาศัยอานาจใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) อานาจนายอาเภอ ข) อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ค) อานาจนิตบิ ัญญัติ ง) อานาจบริหาร จ) อานาจตุลาการ ********************************************************************** 158. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ป ระธานสภาท้อ งถิ่น ตามระเบี ย บกระทรวงไทย ว่า ด้ วยข้ อ บั ง คั บ การ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก) ประธานสภาเทศบาล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 45 จาก 130

ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ประธานสภาเมืองพัทยา จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 159. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง ก) การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความต้องการของท้องถิ่น ข) รายชื่อที่เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีสทิ ธิเลือกตัง้ เท่านั้น ค) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สิทธิชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 160.ใครต้ อ งก าหนดให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด าเนิ น การประชุ ม สภา องค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน ข) นายอาเภอ / 7 วัน ค) นายอาเภอ / 15 วัน ง) นายอาเภอ / 30 วัน จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล / 15 วัน ********************************************************************** 161. หากองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 46 จาก 130

จ) 90 วัน ********************************************************************** 162.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ว่างลงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพราะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่าลาออก จะต้องเลือกประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลเงาะป่าภายในวันที่เท่าใด ก) 7 ตุลาคม 2558 ข) 15 ตุลาคม 2558 ค) 16 ตุลาคม 2558 ง) 30 ตุลาคม 2558 จ) 31 ตุลาคม 2558 ********************************************************************** 163.นายโชคช่วย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2556 ดังนั้นนายโชคช่วย จะดารงตาแหน่งครบวาระตามกฎหมายในวันที่ เท่าใด ก) 2 กุมภาพันธ์ 2559 ข) 3 มีนาคม 2559 ค) 1 กุมภาพันธ์ 2560 ง) 2 กุมภาพันธ์ 2560 จ) 3 มีนาคม 2560 ********************************************************************** 164.หนังสือติดต่อระหว่างกระทรวงกับกระทรวง เป็นหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือประทับตรา ข) หนังสือภายใน ค) หนังสือภายนอก ง) หนังสือสั่งการ จ) หนังสือประชาสัมพันธ์ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 47 จาก 130

165.หากประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแบ่ ง ปั น อ าเภอเมื อ งความรู้ จั ง หวั ด ก้าวหน้า ต้องการลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า ข) นายอาเภอเมืองความรู้ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ง) ท้องถิ่นอาเภอเมืองความรู้ จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ********************************************************************** 166.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเลื อ กปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ สมาชิ ก สภา องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สาหรับเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ ราชการจังหวัด ค) ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสองคน ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา จ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ********************************************************************** 167.ข้อใดกล่าวถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหาร ส่วนตาบลได้ ก) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ง) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า จ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 48 จาก 130

168. ฝ่ายนิตบิ ัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) สภาท้องถิ่น ค) ผู้บริหารท้องถิ่น ง) ประธานสภาท้องถิ่น จ) พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการท้องถิ่น ********************************************************************** 169. ประธานสภาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) ประธานสภากรุงเทพมหานคร ข) ประธานสภาเมืองพัทยา ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ประธานสภาตาบล ********************************************************************** 170. แถลงการณ์ เป็นหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือประทับตรา ข) หนังสือภายนอก ค) หนังสือประชาสัมพันธ์ ง) หนังสือสั่งการ จ) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ********************************************************************** 171. ตาแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) นายกรัฐมนตรี ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 49 จาก 130

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 172. ตาแหน่งใด เป็นผู้มีอานาจลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 173. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ที่ใช้ในการบริหารภายในองค์การบริหาร ส่วนตาบลเรียกว่าอะไร ก) ระเบียบ ข) เทศบัญญัติ ค) ข้อบังคับ ง) ข้อบัญญัติ จ) คาสั่ง ********************************************************************** 174. ข้อใดเป็นรายละเอียดตามแบบของบัตรหนังสือ ก) ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกากับพร้อมด้วยตาแหน่งในบรรทัด ถัดไป ข) ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ตาแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น ค) รายการ ให้ลงชื่อหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 175. ตราชื่อส่วนราชการให้ตาม มีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง วงนอก กี่เซนติเมตร ล้อมครุฑ ก) 3 เซนติเมตร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 50 จาก 130

ข) ค) ง) จ)

4 เซนติเมตร 4.5 เซนติเมตร 5 เซนติเมตร 5.5 เซนติเมตร ********************************************************************** 176. ตราครุฑสาหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบ มีกี่ขนาด ก) หนึ่งขนาด ข) สองขนาด ค) สามขนาด ง) สี่ขนาด จ) ห้าขนาด ********************************************************************** 177. พระราชบัญญัติเทศบาล บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้ อ งไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ” หมายความตามข้อใด ก) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน ข) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้ องการของประชาชน โดยการวางระบบริหารให้ มี ประสิทธิภาพ ค) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อานวยความ สะดวกให้แก่ประชาชน ง) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนและตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 178. หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง ประธานสภาเทศบาล กระท าการฝ่ า ฝื น ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ สวั ส ดิ ภ าพของ ประชาชน หรื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ช อบด้ ว ยอ าน าจหน้ า ที่ บุ ค คลใด ดาเนินการสอบสวนได้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 51 จาก 130

ก) ข) ค) ง) จ)

ท้องถิ่นจังหวัด นิตกิ รประจาท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 179. การให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน เป็นภารกิจของเทศบาลประเภท ตามข้อใด ก) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ข) ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ค) ภารกิจที่อาจจัดทา ง) ภารกิจที่ต้องทา จ) ภารกิจที่นอกเหนือหน้าที่ ********************************************************************** 180. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ ตาแหน่งใดซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้ง เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็นได้ เป็น การชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสที่สุด ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 181. รองนายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ากี่ปี ก) 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ข) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครเลือกตัง้ ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ง) 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 52 จาก 130

จ) กฎหมายไม่มีระบุ ********************************************************************** 182. การจัดตั้งเทศบาลตาบล ต้องจัดทาเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) พระราชกาหนด ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) กฎกระทรวง ********************************************************************** 183. สภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกเทศมนตรี ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 184. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรอง ของใคร ก) ปลัดเทศบาล ข) ผู้อานวยการกองคลัง ค) นายกเทศมนตรี ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 185. งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) ข้อบัญญัติ ข) ข้อบังคับ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 53 จาก 130

ค) เทศพาณิชย์ ง) เทศบัญญัติ จ) ข้อบัญญัติเทศบาล ********************************************************************** 186. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี เทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ก) 60 วัน ข) 45 วัน ค) 30 วัน ง) 15 วัน จ) 7 วัน ********************************************************************** 187. เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล คือตาแหน่งใด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ง) ผู้อานวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น จ) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย ********************************************************************** 188. สาหรับเทศบาลสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ มีกาหนดเวลาไม่เกินกี่วัน และถ้าจะขยาย เวลาการประชุมออกไป จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร ก) 15 วัน / นายอาเภอ ข) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) 30 วัน / ท้องถิ่นอาเภอ ง) 30 วัน / นายอาเภอ จ) 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 54 จาก 130

********************************************************************** 189. ในปีหนึ่งให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย ก) หนึ่งสมัย ข) สองสมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ห้าสมัย ********************************************************************** 190. ใครมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) นายอาเภอ ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 191. เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนปัจจุบัน ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ก) H.R. Dharsono ข) Narciso G. Reyes ค) Surin Pitsuwan ง) Ong Keng Yong จ) Le Luong Minh ********************************************************************** 192. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล คือตาแหน่งใด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) นายกเทศมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 55 จาก 130

ง) ปลัดเทศบาล จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 193. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ดาเนินการตามข้อใด ก) ส่งเรื่องเพื่อยุบสภาเทศบาล ข) ส่งเรื่องให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดวินจิ ฉัย ค) ส่งเรื่องให้นายอาเภอวินิจฉัย ง) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชีข้ าด จ) ลงคะแนนเสียงใหม่ ********************************************************************** 194. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยประชุมสามัญกาหนดไว้กี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 195. ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย ก) หนึ่งสมัย ข) สองสมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ห้าสมัย ********************************************************************** 196. ในการประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจาเป็นต้องประชุมเกิน วันที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมาย จะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความ จาเป็นครั้งละไม่เกินกี่วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 56 จาก 130

ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 197. ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจาเป็นต้องประชุม เกินวันที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมาย ใครมีอานาจขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปได้อกี ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) นายอาเภอ ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 198. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) ตามความเหมาะสม ********************************************************************** 199. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีที่มาอย่างไร ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ง) ที่ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 57 จาก 130

200.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกาหนดได้กี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 201. กรณีท่ีมีการทาคาร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ประธานสภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด จะต้ อ งเรี ย กประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว น จังหวัดสมัยวิสามัญภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 202. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ในรูปแบบใด ก) ถ้ามีขา้ ราชการรับรองก็ยืมได้ ข) ดูหรือคัดลอกหนังสือ ค) ถ่ายสาเนาได้เฉพาะที่ขอได้ทันที ง) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 203. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ก) 15 วัน ข) 20 วัน ค) 30 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 58 จาก 130

ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 204. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 1 มีนาคม 2537 ข) 2 มีนาคม 2537 ค) 3 มีนาคม 2537 ง) 2 มีนาคม 2538 จ) 4 มีนาคม 2538 ********************************************************************** 205. สภาตาบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลโดยกฎหมายใด ก) มติคณะรัฐมนตรี ข) พระราชบัญญัติ ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 206. สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน เขตตาบลนั้น โดยทาเป็นกฎหมายใด ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข) พระราชกาหนด ค) มติคณะรัฐมนตรี ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกฤษฎีกา **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 59 จาก 130

207. ให้หน่วยงานใดดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วน ตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึง กี่คน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตาบล อื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกัน ภายในกี่วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว ก) จังหวัด / 1,000 คน / 45 วัน ข) จังหวัด / 2,000 คน / 60 วัน ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 60 วัน ง) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน ********************************************************************** 208. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 209. หากตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ว่างลงจะต้องเลือกแทนตาแหน่ง ที่ว่างภายในกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 210. ตาแหน่งใดไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) พนักงานส่วนตาบล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 60 จาก 130

ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 211. ตาแหน่งใด ไม่มีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) พนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 212. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล หากนายอาเภอไม่ส่งคืนสภา องค์การบริหารส่วนตาบลภายในกี่วัน ให้ถือว่านายอาเภออนุมัตริ ่างข้อบัญญัติดังกล่าว ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 213. ให้ใคร จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายอาเภอ ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) คณะกรรมการการเลือกตัง้ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 61 จาก 130

214.ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบลใช้บังคับยังอยู่ในตาแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นตาแหน่งใด ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนการคลัง ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 215. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ว่างลงเนื่องจากครบวาระให้มีการเลือกตั้ง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ครบวาระ ก) 30 วัน ข) 45 วัน ค) 60 วัน ง) 90 วัน จ) 180 วัน ********************************************************************** 216.ให้ใครจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 45 วัน ข) นายอาเภอ / 45 วัน ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 45 วัน ง) คณะกรรมการการเลือกตัง้ / 45 วัน จ) คณะกรรมการการเลือกตัง้ / 60 วัน ********************************************************************** 217. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาออก ยื่นหนังสือต่อใคร ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 62 จาก 130

ข) ค) ง) จ)

นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 218. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคาร้อง ให้ดาเนินการจัดการส่งคาร้องไปให้สมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้องให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน นับจากได้ รับคาร้อง ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 30 วัน จ) 45 วัน ********************************************************************** 219. การออกเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทาเครื่องหมายใน บัตรลงคะแนนในช่องที่ว่าตามข้อใด ก) “ถอดถอน” หรือ “ไม่ถอดถอน” ข) “ให้อยู่ตอ่ ” หรือ “ไม่ให้อยู่ต่อ” ค) “ดี” หรือ “ไม่ดี” ง) “เลว” หรือ “ไม่เลว” จ) “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ********************************************************************** 220. การปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียง ก) ไม่น้อยกว่า 10 วัน ข) ไม่น้อยกว่า 20 วัน ค) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ง) ไม่น้อยกว่า 45 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 63 จาก 130

จ) ไม่น้อยกว่า 60 วัน ********************************************************************** 221. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวาง โทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 222. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ประธานกรรมการการเลือกตัง้ จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 223. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ค) นายกรัฐมนตรี ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 64 จาก 130

224. หากมีผู้ขัดขวางการดาเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) จาคุกตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ข) จาคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ค) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ง) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ จ) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ********************************************************************** 225. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 24 ตุลาคม 2542 ข) 25 ตุลาคม 2542 ค) 26 ตุลาคม 2542 ง) 27 ตุลาคม 2542 จ) 28 ตุลาคม 2542 ********************************************************************** 226.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใด ก) ข้าราชการพลเรือน ข) ข้าราชการการเมือง ค) ข้าราชการสามัญ ง) ข้าราชการประจา จ) ข้าราชการท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 65 จาก 130

********************************************************************** 227.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง ง) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ********************************************************************** 228. ปัจจุบันประเทศไทยมีกี่กระทรวง ก) 15 กระทรวง ข) 16 กระทรวง ค) 19 กระทรวง ง) 20 กระทรวง จ) 22 กระทรวง ********************************************************************** 229. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 22 มกราคม 2558 ข) เมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ค) 23 มกราคม 2558 ง) 21 กรกฎาคม 2558 จ) ข้อ ข. และ ง. ********************************************************************** 230. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด ก) เล่มที่ 122 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ข) เล่มที่ 130 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ค) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 66 จาก 130

ง) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 จ) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ********************************************************************** 231. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การอนุญาต ข) การใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ค) การจดทะเบียน ง) การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกาหนดให้ต้องขออนุญาต จ) จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใด ********************************************************************** 232. มาตราใดของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ก) มาตรา 14 ข) มาตรา 15 ค) มาตรา 16 ง) มาตรา 17 จ) มาตรา 18 ********************************************************************** 233. ทุกกี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อานาจในการ อนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น แทนการอนุญาต ก) 1 ปี ข) 2 ปี ค) 3 ปี ง) 4 ปี จ) 5 ปี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 67 จาก 130

********************************************************************** 234. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มี.............. ก าหนดให้ ต้ อ งขออนุ ญ าต จดทะเบี ย น หรื อ แจ้ ง ก่ อ นจะด าเนิ น การ บทบั ญ ญั ติ ข อง กฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน ก) รัฐธรรมนูญ ข) กฎกระทรวง ค) ประกาศกระทรวง ง) กฎหมายหรือกฎ จ) กฎ ********************************************************************** 235. ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ก) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือน ข) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง ค) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ง) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ********************************************************************** 236. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ข) มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ ค) ไม่เป็นข้าราชการที่มีเงินประจา ง) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จ) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 68 จาก 130

237. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2542 ข) บังคับใช้เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2542 ค) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน หลีกภัย ง) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ คือ นายกรัฐมนตรี จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 238. คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีจานวนกี่คน ก) 3 คน ข) 6 คน ค) 9 คน ง) 12 คน จ) 27 คน ********************************************************************** 239. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้ แต่งตั้ง ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) คณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 240. หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง จึงได้ย่ืน หนังสือให้หน่วยงานควบคุมดูแลข้อมูลนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่หน่วยงานนั้นพิจารณา แล้วไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และได้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบ ซึ่งบุคคลผู้นั้นมี

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 69 จาก 130

สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน นับแต่ได้รับ แจ้งคาสั่งนั้น ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 241.กรณีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เสนอคาคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคาคัดค้านแล้วมีความเห็นไม่ฟังคาคัดค้านนั้น ผู้นั้นอาจอุทธรณ์คาสั่ง ไม่รับฟังคาคัดค้านของเจ้าหน้าที่ต่อใคร และต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อ ใคร ก) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 30 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคา คัดค้าน / คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข) คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งคัดค้าน / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ค) คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ/ 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง คั ด ค้ า น / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ง) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ / 15 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่รับฟัง คาคัดค้าน / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 242. “คณะกรรมการ” หมายความว่า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ข) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ ค) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ง) คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 70 จาก 130

จ) คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ********************************************************************** 243. ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดหน่วยงานใด ก) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ค) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 244. หากไม่มาให้ถ้อยคาตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสั่งให้มา ผู้นั้นมี ความผิดต้องระวางโทษตาม ข้อใด ก) จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 245.หากฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติตามข้ อ จ ากั ด หรื อ เงื่อ นไขที่เ จ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ก าหนดตาม มาตรา 20 ต้องระวางโทษตามข้อใด ก) จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 246.เมื่ อ คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่าวสารแล้ว จะต้องส่งคาอุ ทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับคาอุทธรณ์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 71 จาก 130

ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 247. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วย ข้อใด กล่าวถูกต้อง ก) ไม่น้อยกว่าห้าคน ข) ไมน้อยกว่าสามคน ค) ตามความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน ง) ตามความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน จ) ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ********************************************************************** 248. ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน อาเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ใคร ตั้งคณะกรรมการ คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญที่ บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ค) ท้องถิ่นอาเภอเมืองความรู้ ง) นายอาเภอเมืองความรู้ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า ********************************************************************** 249. ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน อาเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ตั้งคณะกรรมการคณะ หนึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวนกี่คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 72 จาก 130

ก) 5 คน ข) 7 คน ค) 8 คน ง) 15 คน จ) 16 คน ********************************************************************** 250. ใครดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน ก) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ข) นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ค) นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง ง) นายสันติธร ยิ้มละมัย จ) นายชยพล ธิติศักดิ์ ********************************************************************** 251. แก้ไข เปลี่ยนแปลง คาชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ทาให้ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม อานาจของใคร ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 252. ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 400 บาทต่อ เดือน จานวน 12 เดือน ลงทะเบียนระหว่างวันที่เท่าใด ก) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ข) 1 ตุลาคม 2558 – 1 ตุลาคม 2559 ค) 15 สิงหาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ง) 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 73 จาก 130

จ) 15 กันยายน 2558 – 30 มีนาคม 2559 ********************************************************************** 253. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด จากเดิมที่กาหนดให้จ่ายเงินตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนอายุครบ 1 ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หัวละ 400 บาทต่อเดือน ขยายเป็นตั้งแต่แรก เกิดจนถึงอายุกี่ปี พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินเป็นกี่บาทต่อเดือน ก) 2 ปี / 600 บาท ข) 3 ปี / 500 บาท ค) 3 ปี / 600 บาท ง) 3 ปี / 800 บาท จ) 4 ปี / 600 บาท ********************************************************************** 254. กิจกรรม Bike for Dad ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เที่ยวขาไปจากจุดเริ่มต้นปั่น พิธีเปิดที่พระลานพระราชวังดุสติ ปั่นไปตามเส้นทางมหามงคล รวมระยะทางกี่กิโลเมตร ก) 19 กิโลเมตร ข) 25 กิโลเมตร ค) 29 กิโลเมตร ง) 88 กิโลเมตร จ) 99 กิโลเมตร ********************************************************************** 255. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ตามข้อใด ก) 500 บาท ข) ไม่เกิน 500 บาท ค) 1,000 บาท ง) ไม่เกิน 1,000 บาท จ) ไม่เกิน 2,000 บาท ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 74 จาก 130

256. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ประมาณการรายรั บ และงบประมาณรายจ่ า ยเมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจและให้ ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบแล้ว แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ อ ทราบภายในกี่ วั น ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ แ จ้ ง แก่ น ายอ าเภอหรื อ ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ก) วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 257. เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ ความหมายว่ า ข้ อ ใดกล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดเทศบาล ค) ปลัดเมืองพัทยา ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 258. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัตขิ องใคร ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าส่วนการคลังหรือผู้อานวยการกองคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 75 จาก 130

259.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ ของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายอาเภอ ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 260. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดย ใช้เทคนิค SWOT Analysis ข้อใดคือปัจจัยภายนอก ก) อุปสรรค (Threat - T) ข) โอกาส (Opportunity - O) ค) จุดแข็ง (Strength - S) ง) จุดอ่อน (Weakness - W) จ) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 261. แผนพัฒนาประเทศของประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง ก) 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ แผนระดับเมือง แผนระดับหมู่บ้าน ข) 3 ระดับ คือ แผนระดับประเทศ แผนระดับส่วนภูมิภาค แผนระดับท้องถิ่น ค) 3 ระดับ คือ แผนระดับส่วนกลาง แผนระดับส่วนภูมิภาค แผนระดับท้องถิ่น ง) 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ แผนระดับจังหวัด แผนระดับท้องถิ่น จ) 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ แผนระดับตาบล แผนระดับชุมชน ********************************************************************** 262. ข้อใด เป็นคาถามเชิงยุทธศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ก) เราและเพื่อนเราอยากเป็นอย่างไร ข) เราและเพื่อนเราอยู่ตรงไหน ค) เราและเพื่อนเราเคยเป็นอย่างไร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 76 จาก 130

ง) ข้อ ข. และ ข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 263.“คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ก) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข) เลขาธิการ ก.พ. ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง) ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 264. ตาแหน่งใดรักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 พ.ศ. 2549 ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ) ข้อ ก. ข. และ ข้อ ค. ********************************************************************** 265.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจานวนกี่คน ก) 12 คน ข) 15 คน ค) 16 คน ง) 17 คน จ) 27 คน ********************************************************************** 266. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 77 จาก 130

ก) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน ข) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน และผู้ช่วยประธานสภาอบจ. 1 คน ค) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 2 คน ง) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 3 คน จ) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 4 คน ********************************************************************** 267.คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้ แต่งตั้ง ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) คณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 268. ใครเป็นผู้อานาจดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบงานสารบรรณฯ ก) นายกรัฐมนตรี ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ********************************************************************** 269.ข้อใดไม่ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ใช้บังคับเมื่อใด ก) เมืองพัทยา ข) เทศบาล ค) องค์การบริหารส่วนตาบล ง) กรุงเทพมหานคร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 78 จาก 130

จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 270. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คัดเลือก จากตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน ********************************************************************** 271. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลจานวนสามคน ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็น ประธาน ค) กรรมการผู้แทนอบต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และ อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ง) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง จ) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ********************************************************************** 272 .ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีชื่อในทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปีจนวันรับรับสมัครเลือกตัง้ ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตาบล ค) มี 8 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวม 16 คน ง) มี 2 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวม 6 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 79 จาก 130

จ) มี 1 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวม 3 คน ********************************************************************** 273. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่งๆ ของอบต. มีกาหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 274. ข้อใดไม่ใช่รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก) องค์การตลาด ข) องค์การค้า ค) การไฟฟ้านครหลวง ง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ) การประปาส่วนภูมิภาค ********************************************************************** 275. ประธานกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือใคร ก) นายประวิช รัตนเพียร ข) นายบุญส่ง น้อยโสภณ ค) นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วทิ ย์ ง) นายศุภชัย สมเจริญ จ) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ********************************************************************** 276. การรวมอบต. ที่มีเขตติดต่อพื้นที่เดียวกัน ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) ประกาศศกระทรวงมหาดไทย ง) มติคณะรัฐมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 80 จาก 130

จ) กฎกระทรวง ********************************************************************** 277. การยุบองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) กฎกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 278. ข้อใดต่อไปนี้ คือชื่อเต็ม ก.พ.ร. ก) คณะกรรมการพัฒนาฝ่ายข้าราชการ ข) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค) คณะกรรรมพัฒนาข้าราชการ ง) คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ จ) กรรมการพัฒนาข้าราชการ ********************************************************************** 279. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีกแี่ ห่ง ก) 74 แห่ง ข) 75 แห่ง ค) 76 แห่ง ง) 77 แห่ง จ) 78 แห่ง ********************************************************************** 280.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ข) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน ค) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ง) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 81 จาก 130

จ) ไทย ลาว พม่า จีน ********************************************************************** 281. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน ข) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ง) เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ********************************************************************** 282. ข้อใด คือยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ค) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ง) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ จ) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ประเทศ ********************************************************************** 283. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชน ความสงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด ก) มีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการอย่างสม่าเสมอ ข) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ค) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 82 จาก 130

ง) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น จ) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ********************************************************************** 284 . เ มื่ อ คณ ะ รั ฐ ม น ตรี ไ ด้ แ ถล งน โ ยบ า ย ต่ อ รั ฐ ส ภ า แล้ ว ใ ห้ ส า นั ก เ ลข าธิ ก า ร คณะรั ฐ มนตรี ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติแ ละหน่ วยงานใด ร่ วมกั น จั ด ท าแผนการบริ หารราชการ แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี ก) กรมบัญชีกลาง ข) กระทรวงมหาดไทย ค) กระทรวงการคลัง ง) สานักงบประมาณ จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 285.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกัน จัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน จ) 90 วัน ********************************************************************** 286. ข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) สุขาภิบาล ค) สภาตาบล ง) เมืองพัทยา (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 83 จาก 130

จ) องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 287. ในกรณีท่ีสานักนายกรั ฐมนตรีหรือ กระทรวงมีทบวงอยู่ใ นสัง กัด และปริม าณและ คุณภาพของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งสานักงานปลัดทบวงจะให้หน่วยงานใด ทา หน้าที่สานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ ก) กรม ข) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานปลัดกระทรวง ง) กระทรวงมหาดไทย จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 288. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) กระทรวงพาณิชย์ ค) กระทรวงการคลัง ง) กระทรวงอุตสาหกรรม จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 289. ข้อใดไม่ใช่เทศบาลนคร ก) เทศบาลนครแม่สอด ข) เทศบาลนครอ้อมน้อย ค) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ง) เทศบาลนครวารินชาราบ จ) เทศบาลนครเกาะสมุย ********************************************************************** 290. ปัจจุบันเทศบาลนครกี่แห่ง ก) 29 แห่ง ข) 30 แห่ง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 84 จาก 130

ค) 31 แห่ง ง) 32 แห่ง จ) 33 แห่ง ********************************************************************** 291. ปัจจุบันมี อบจ. เทศบาล และอบต.กี่แห่ง ก) 7,835 แห่ง ข) 7,845 แห่ง ค) 7,851 แห่ง ง) 7,855 แห่ง จ) 7,875 แห่ง ********************************************************************** 292. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา ท้องถิ่นคัดเลือกจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน ********************************************************************** 293. องค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ น หมายความว่ า ข้ อ ใดกล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามระเบีย บ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) เมืองพัทยา ข) กรุงเทพมหานคร ค) องค์การบริหารส่วนตาบล ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) เทศบาล ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 85 จาก 130

294. ตาแหน่งใดเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 295. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ค) นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ง) ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ประธานคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่น จ) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ********************************************************************** 296. ใครดารงตาแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ก) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ข) นายสมดี คชายั่งยืน ค) นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ง) ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ จ) นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ********************************************************************** 297. ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 86 จาก 130

ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ********************************************************************** 298. วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ********************************************************************** 299. ใครไม่เคยดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) นายจรินทร์ จักกะพาก ข) นายสมดี คชายั่งยืน ค) นายสมพร ใช้บางยาง ง) นายพงศ์โพยม วาศภูติ จ) นายสาโรช คัชมาตย์ ********************************************************************** 300. การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของใคร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 87 จาก 130

ก) นายอาเภอ ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 301. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปดิ ประกาศภายในกี่วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยกี่วัน ก) 7 วัน / 7 วัน ข) 7 วัน / 15 วัน ค) 15 วัน / 15 วัน ง) 15 วัน / 30 วัน จ) 30 วัน / 30 วัน ********************************************************************** 302. คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ในส่ วนผู้ทรงคุณ วุฒิท่ี ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน ********************************************************************** 303. บุคคลใดต่อไปนี้ ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก) นายสายเสมอ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นายสุดโต่ง ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายโชคช่วย ตาแหน่งนายกเทศมนตรี ง) นายอานวยชัย ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 88 จาก 130

จ) นายเรืองแสง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ********************************************************************** 304.“การแก้ไข” หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) การทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข) การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา สามปี ค) การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในแผนพั ฒ นาหรื อ แผนการด าเนิ น งานให้ ถู ก ต้ อ ง โดยไม่ ท าให้ วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ง) การแก้ไขแผนพัฒนาสามปี โดยทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 305. ข้อใดเป็นค่านิยม (Value) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขดี สมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ข) นานวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการ ค) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการบริหาร จัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 3 0 6 . ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ต้องสอดคล้องกับข้อใด ก) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค) ระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 89 จาก 130

ง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 307. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) (พ.ศ. 2555 - 2558) ข) (พ.ศ. 2556 – 2559) ค) (พ.ศ. 2556 - 2559) ง) (พ.ศ. 2557 - 2560) จ) (พ.ศ. 2558 – 2561) ********************************************************************** 308.The Group of 77 at the United Nations is a loose coalition of developing nations ปัจจุบันมีสมาชิกกี่ประเทศ ก) 133 ประเทศ ข) 134 ประเทศ ค) 135 ประเทศ ง) 136 ประเทศ จ) 138 ประเทศ ********************************************************************** 309.ข้ อ ใดมิ ใ ช่ อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ก) การขอเบิกเงิน และก่อหนี้ผูกพัน ข) ตรวจเอกสารการรับเงิน ค) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน ง) ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซือ้ จัดจ้าง จ) ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ ********************************************************************** 310.ข้อใดไม่ใช่ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 90 จาก 130

ก) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ จัดทาร่างแผนพัฒนา ค) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัตกิ าร ง) กาหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขต จังหวัด จ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัตงิ านตามที่เห็นควร ********************************************************************** 311. หากท่านดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการขององค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่านจะเสนอให้ทาในข้อใดเป็น อันดับแรก ก) Target ข) SWOT ค) Vision ง) Mission จ) Objective ********************************************************************** 312. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นกรม ก) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ค) สานักงบประมาณ ง) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 313. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักการบริหารธรรมาภิบาล ก) Social action ข) Civil Society ค) Welfare state (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 91 จาก 130

ง) Good governance จ) Rule of law ********************************************************************** 314. ข้อใด เกี่ยวข้องกับการกาหนดตัวชี้วัดผลงานเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ ก) Key Stakeholder ข) Development Strategy ค) Key Performance Indicator ง) Result Framework Model จ) Effectiveness ********************************************************************** 315. ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับข้อใด ก) Accountability ข) Responsiveness ค) Efficiency ง) Result Framework Model จ) Effectiveness ********************************************************************** 316. การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูท่ีดีการปฏิบัติราชการได้ตามกาหนดไว้ เกี่ยวข้องกับข้อใด ก) Effectiveness ข) Accountability ค) Responsiveness ง) Efficiency จ) Result Framework Model ********************************************************************** 317. ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มาโดยวิธีการใด ก) เลือกจากพนักงานหรือข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 92 จาก 130

ค) เลือกจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) เลือกจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ) เลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 318. การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) Balk ground ข) Development strategy ค) Key stakeholders ง) Key performance indicator จ) SWOT Analysis ********************************************************************** 319. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของใคร ก) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 320. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว หมายถึงหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือด่วนที่สุด ข) หนังสือด่วนมาก ค) หนังสือด่วน ง) หนังสือด่วนภายในเวลา จ) หนังสือด่วนกว่า ********************************************************************** 321. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิด ก) 2 ชนิด ข) 3 ชนิด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 93 จาก 130

ค) 4 ชนิด ง) 5 ชนิด จ) 6 ชนิด ********************************************************************** 322. บัญชีหนังสือขอทาลายมีลักษณะแบบใด ก) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์สองหน้า ข) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์หนึ่งหน้า ค) เป็นแบบขนาด เอ 4 พิมพ์หนึ่งหน้า ง) เป็นแบบขนาด เอ 4 พิมพ์สองหน้า จ) เป็นแบบขนาด เอ 5 พิมพ์สองหน้า ********************************************************************** 323. บัตรยืมหนังสือมีขนาดตามข้อใด ก) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์หน้าเดียว ข) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์สองหน้า ค) เป็นแบบขนาด เอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ง) เป็นแบบขนาด เอ 5 พิมพ์หน้าเดียว จ) เป็นแบบขนาด เอ 5 พิมพ์สองหน้า ********************************************************************** 324. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ให้ทาความตกลงกับหน่วยงานใด ก) สานักนายกรัฐมนตรี ข) สานักงบประมาณ ค) กระทรวงการคลัง ง) กระทรวงมหาดไทย จ) กรมบัญชีกลาง ********************************************************************** 325. หนังสือราชการ คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือหนังสือได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 94 จาก 130

ข) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการเท่านั้น ค) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ง) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ จ) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ ********************************************************************** 326. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรื องบประมาณรายจ่าย เป็น อานาจอนุมัติของใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 327. การอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นอานาจของใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 328. การอนุมัตริ ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอานาจของใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 95 จาก 130

********************************************************************** 329. การอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลเป็นอานาจของ ใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 330. ภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติ ในกรณี เทศบาลตาบล ให้ป ระธานสภาเทศบาลส่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้มี อ านาจพิ จ ารณาตาม กฎหมาย ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 331. ภายใน....... นั บ แต่ วัน ที่ส ภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด ได้ มี ม ติ เ ห็น ชอบดั วยกั บ ข้อบัญญัติในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้.........ส่งร่างเทศบัญญัติให้........พิจารณา ตามกฎหมาย ก) 7 วัน / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายอาเภอ ข) 7 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายอาเภอ ค) 7 วัน / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) 7 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) 15 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 96 จาก 130

332. องค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน มีจานวน 3 หมู่บ้าน มีประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลแบ่งปัน 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน และปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปันรวมทั้งหมดกี่คน ก) 3 คน ข) 4 คน ค) 5 คน ง) 6 คน จ) 9 คน ********************************************************************** 333. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทศบาลนครสวยหรู ก) นายโชคช่วยสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครสวยหรู อายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวัน เลือกตัง้ ข) นายคมคา อายุยี่สิบปีบริบูรณ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสวยหรู และมี สิทธิได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลนครสวยหรู ค) นายกเทศมนตรีนครสวยหรู อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายจานวนไม่ เกิน 4 คน ง) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ ราชการจังหวัด จ) สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ********************************************************************** 334. เทศบาลเมือง มีชุมชนทั้งหมด 13 ชุมชน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกี่คน ก) 12 คน ข) 13 คน ค) 16 คน ง) 18 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 97 จาก 130

จ) 20 คน ********************************************************************** 335. เทศบาลนคร มีชุมชนทั้งหมด 9 ชุมชน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกี่คน ก) 12 คน ข) 18 คน ค) 24 คน ง) 27 คน จ) 36 คน ********************************************************************** 336. ช่ ว งเวลาของข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึงช่วงระยะเวลาใด ก) 1 มกราคม 2558 – 1 มกราคม 2559 ข) 15 สิงหาคม 2558 – 15 สิงหาคม 2559 ค) 15 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ง) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 จ) 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ********************************************************************** 337. ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ การเงินจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน ********************************************************************** 338. ในกรณีท่นี ายอาเภอไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องส่งคืน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในกี่วัน ก) 7 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 98 จาก 130

ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 339. เกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อใดกล่าวถูกต้อง ที่สุด ก) 2 สมัย ข) 3 สมัย ค) 4 สมัย ง) ในปีห นึ่ง ให้ มี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ สองสมั ย หรือ หลายสมั ย แล้ว แต่ ป ระธานสภาองค์ก าร บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย จ) ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน ตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ********************************************************************** 340. ในการประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ใครเป็นผู้กาหนด ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 341. คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านพัฒนาท้องถิ่นมี กี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 99 จาก 130

จ) 6 คน ********************************************************************** 342. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรา 18 ข) เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปตามมาตรา 16 ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา เป็นไปตามมาตรา 17 และมาตรา 18 ง) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมาตรา 17 จ) องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมาตรา 16 ********************************************************************** 343. ใครเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) รัฐมนตรีวา่ กระทรวงมหาดไทย จ) ผู้ตรวจราชการ ********************************************************************** 344. กรอบการกระจายอานาจซึ่งเป็นการกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะ แบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ ก) 1 ระดับ ข) 2 ระดับ ค) 3 ระดับ ง) 4 ระดับ จ) 5 ระดับ ********************************************************************** 345. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อใคร ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ทุกปี ข) นายกรัฐมนตรี ทุกปี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 100 จาก 130

ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ทุกปี ง) คณะรัฐมนตรี ทุกปี จ) รัฐสภา ทุกปี ********************************************************************** 346. การก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจในการถ่ า ยโอนภารกิ จ บริ ก าร สาธารณะ ที่ดาเนินการซ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ ภายในกี่ปี ก) 1 ปี ข) 2 ปี ค) 3 ปี ง) 4 ปี จ) 5 ปี ********************************************************************** 347. การก าหนดเขตความรั บ ผิ ด ชอบในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของรั ฐ และองค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามความพร้อมของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินกี่ปี ก) 4 ปี ข) 5 ปี ค) 10 ปี ง) 15 ปี จ) 20 ปี ********************************************************************** 348. คณะกรรมการต้องพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ของ ท้องถิ่นตามแผนการกระจายอานาจ ภายในระยะเวลาเท่าใด ก) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ข) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี ค) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ง) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี จ) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 101 จาก 130

********************************************************************** 349. การออกพันธบัตรและการกู้เงินจากองค์กรต่างๆ ของท้องถิ่นจะต้องทาอย่างไร ก) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจกากับดูแล ข) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ค) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น ง) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จ) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจกากับดูแล ********************************************************************** 350. การจัด สรรค่า ภาคหลวงแร่ ให้แ ก่อ งค์ การบริ หารส่วนตาบลหรื อเทศบาลที่มี พื้น ที่ ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้จัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใดของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ี จัดเก็บภายในเขต ก) ร้อยละ 5 ข) ร้อยละ 10 ค) ร้อยละ 15 ง) ร้อยละ 20 จ) ร้อยละ 25 ********************************************************************** 351. การจัดแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ เพื่อขอความเห็นชอบตามข้อใด ก) กระทรวงมหาดไทยและรายงานต่อรัฐสภา ข) กระทรวงการคลังและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ค) กระทรวงมหาดไทยและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ง) คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา จ) นายกรัฐมนตรีและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 352. สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด หน่วยงานใด ก) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 102 จาก 130

ข) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ค) สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จ) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 353. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี จ านวน ทั้งหมดกี่คน ก) 12 คน ข) 24 คน ค) 27 คน ง) 36 คน จ) 40 คน ********************************************************************** 354. ภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าภายในเขตจังหวัด จะ เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน มวนละกี่สตางค์ ก) 5 สตางค์ ข) 10 สตางค์ ค) 20 สตางค์ ง) 30 สตางค์ จ) 50 สตางค์ ********************************************************************** 355. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บรายได้สาหรับก๊าซปิโตรเลียมได้ไม่เกินกิโลกรัมละ กี่สตางค์ ก) 10 สตางค์ ข) 20 สตางค์ ค) 25 สตางค์ ง) 30 สตางค์ จ) 50 สตางค์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 103 จาก 130

********************************************************************** 356. กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละเท่าใด ก) ร้อยละ 15 ข) ร้อยละ 20 ค) ร้อยละ 25 ง) ร้อยละ 30 จ) ร้อยละ 35 ********************************************************************** 357. กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้ อยกว่าร้อยละ เท่าใด โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคานึงถึง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย ก) ร้อยละ 20 ข) ร้อยละ 25 ค) ร้อยละ 30 ง) ร้อยละ 35 จ) ร้อยละ 40 ********************************************************************** 358. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และในฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 104 จาก 130

ข) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ค) 8 มกราคม พ.ศ. 2549 ง) 8 มกราคม พ.ศ. 2550 จ) 9 มกราคม พ.ศ. 2550 ********************************************************************** 359. ตาแหน่งใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 360. หลักการกระจายอานาจให้ประชาชนในท้องถิ่น ก) Centralization ข) Deconcentration ค) Decentralization ง) Good Governance จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 361. หน่วยงานใดเกิดจากการกระจายอานาจ ก) จังหวัดสกลนคร ข) อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ ค) กระทรวงมหาดไทย ง) สานักงานที่ดนิ จังหวัดบุรรี ัมย์ จ) องค์การบริหารส่วนตาบลสวายจีก ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 105 จาก 130

362. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระการดารง ตาแหน่งคราวละกี่ปี ก) 3 ปี วาระเดียว ข) 4 ปี วาระเดียว ค) 5 ปี วาระเดียว ง) 5 ปี อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ จ) 6 ปี วาระเดียว ********************************************************************** 363. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล มีจานวนทั้งหมดกี่คน ก) 12 คน ข) 18 คน ค) 27 คน ง) 30 คน จ) 36 คน ********************************************************************** 364. ต าแหน่ ง ใด เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว น ท้องถิ่น ก) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จ) ปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ********************************************************************** 365. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมีทั้งหมดกี่คน ก) 18 คน ข) 21 คน ค) 24 คน ง) 27 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 106 จาก 130

จ) 30 คน ********************************************************************** 366. วิธีก ารคัด เลือ กผู้ แทนองค์ ก ารบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้เป็ น ไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ข้อใดกาหนด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ง) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล จ) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 367. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลาออกต้องยื่น หนังสือลาออกต่อใคร ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 368. เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด บุรีรัมย์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ค) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด บุรีรัมย์ท่ีได้รับการ เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน จ) ลาออก โดยยื่ นหนัง สื อ ลาออกต่อ ประธานคณะกรรมการพนั ก งานส่ว นต าบลจั ง หวั ด บุรรี ัมย์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 107 จาก 130

********************************************************************** 369. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) ปลัดจังหวัด ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ท้องถิ่นจังหวัด ********************************************************************** 370. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) ปลัดจังหวัด ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ท้องถิ่นจังหวัด ********************************************************************** 371. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ปลัดจังหวัด ********************************************************************** 372. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ บริหารงานท้องถิ่ น ด้านการบริหารงานบุค คล ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารและการ จัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตาบล ข) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนเก้าคน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 108 จาก 130

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน ง) นายอ าเภอหรือ หั ว หน้าส่ว นราชการประจ าจั ง หวั ด นั้น จ านวนแปดคนซึ่ ง ผู้ ว่ าราชการ จังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ) วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ ป็ น ไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ********************************************************************** 373. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล สัดส่วนของผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ ใดกล่าวถูกต้อง ก) 1 : 1 : 1 ข) 2 : 1 : 2 ค) 2 : 3 : 3 ง) 3 : 3 : 3 จ) 3 : 3 : 4 ********************************************************************** 374. ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตาบล ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) อธิบดีกรมบัญชีกลาง จ) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ********************************************************************** 375. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลไม่ น้อยกว่ากี่คน ก) 3 คน ข) 5 คน ค) 6 คน ง) 9 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 109 จาก 130

จ) 12 คน ********************************************************************** 376. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มี วาระในการดารง ตาแหน่งคราวละกี่ปี ก) 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ข) 3 ปี นับแต่วันที่รับการสรรหา ค) 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ง) 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการสรรหา จ) 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ********************************************************************** 377. ตาแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 378. ข้อใด คือความหมายของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ข) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ค) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย ง) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 379. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถร้องเรียนต่อ ผู้ใด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 110 จาก 130

ก) นายกรัฐมนตรี ข) ศาลปกครอง ค) หัวหน้าส่วนราชการนั้น ง) คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จ) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ********************************************************************** 380. ข้ อมูลข่า วสารของราชการตามข้ อใด จะเปิดเผยมิได้ ตามพระราชบัญ ญัติข้อมู ล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) โครงสร้างของหน่วยงาน ข) สรุปอานาจหน้าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน ค) มติคณะรัฐมนตรี ง) ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 381. ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ก) ประวัตอิ าชญากรรม ข) ประวัตกิ ารทางาน ค) ประวัตสิ ุขภาพ ง) ฐานะการเงิน จ) การบันทึกภาพและเสียง ********************************************************************** 382. รายงานแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ ประชาชนได้ศกึ ษาค้นคว้า เมื่อมีอายุครบกี่ปี ก) 10 ปี ข) 20 ปี ค) 25 ปี ง) 35 ปี จ) 75 ปีข้นึ ไป (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 111 จาก 130

********************************************************************** 383. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีฐานะเป็นตาม ข้อใด ก) กระทรวง ข) กรม ค) ทบวง ง) องค์การมหาชน จ) รัฐวิสาหกิจ ********************************************************************** 384. ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ จะจัดให้ประชาชน ได้ศกึ ษาค้นคว้า เมื่อมีอายุครบกี่ปี ก) 10 ปี ข) 20 ปี ค) 25 ปี ง) 35 ปี จ) 75 ปีข้นึ ไป ********************************************************************** 385. ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ ประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี ก) 50 ปี ข) 60 ปี ค) 75 ปี ง) 75 ปีขนึ้ ไป จ) 100 ปีขนึ้ ไป ********************************************************************** 386. ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยตาแหน่ง ก) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ข) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 112 จาก 130

ค) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 387. บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไข ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนด ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) จาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 388. บุคคลใด ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่มาให้ ถ้อยคา ส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 389. กฎหมายใด ถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับใช้ต่อไป ก) ข) ค) ง) จ)

พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัตริ าชการทางปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 113 จาก 130

********************************************************************** 390. ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสีย ของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 30 วัน จ) 45 วัน ********************************************************************** 391. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ของเทศบาลกาหนดไว้ไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 392. ใครเป็นผู้กาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ก) นายอาเภอ ข) ประธานสภาเทศบาล ค) ปลัดเทศบาล ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายกเทศมนตรี ********************************************************************** 393. การยุบเลิก สหการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) ข) ค) ง)

กฎกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 114 จาก 130

จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 394. การยุบเลิก สหการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวงมหาดไทย ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 395. การจัดตั้งเทศบาลตาบล ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวงมหาดไทย ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 396. สมัยประชุมสมัยสมัยหนึ่งๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้มีการประชุมได้ กี่วัน ก) 7 วัน ข) อย่างน้อย 15 วัน ค) ไม่เกิน 15 วัน ง) อย่างน้อย 30 วัน จ) ไม่เกิน 30 วัน ********************************************************************** 397. นั บ แต่ วัน ประกาศผลการเลือ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่วนตาบล จะต้ อ ง กาหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 115 จาก 130

ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 398. การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด โทษปรับไว้ อย่างไร ก) ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ข) ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ค) ปรับไม่เกินสองพันบาท ง) ปรับไม่เกินสามพันบาท จ) ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ********************************************************************** 399. บุคคลใดมีอานาจเรียกสมาชิกสภาอบต. นายกอบต. พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง อบต. มาชี้แจงในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้ ก) ปลัดอาเภอ ข) ท้องถิ่นอาเภอ ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) คณะกรรมการการเลือกตัง้ จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 400. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) นายกอบต. ด ารงต าแหน่ ง นั บ แต่ ส ภาอบต. ประชุ ม สภาอบต. ครั้ ง แรก มี ว าระอยู่ ใ น ตาแหน่ง 4 ปี นับแต่สภาอบต. ประชุมสภาอบต.ครัง้ แรก ข) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันแต่งตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันแต่งตัง้ ค) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันเลือกตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตัง้ ง) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันแต่งตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันแต่งตัง้ จ) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนั บแต่วันสมัครรับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วัน สมัครรับเลือกตัง้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 116 จาก 130

********************************************************************** 401. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นายอาเภอ ข) ท้องถิ่นอาเภอ ค) ท้องถิ่นจังหวัด ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 402. ในการประชุมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตาบลนับแต่วันประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการประชุมเพื่อการใด ก) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบล ค) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบาย จ) กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 403. ใครมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามสมัยประชุม และ เป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) นายอาเภอ ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ท้องถิ่นจังหวัด ********************************************************************** 404. งบประมาณรายจ่ายประจาปีรายจ่ายของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) เทศพาณิชย์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 117 จาก 130

ข) ข้อบัญญัติ ค) ข้อบัญญัติเทศบาล ง) เทศบัญญัติ จ) ข้อบังคับ ********************************************************************** 405. ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดจังหวัด ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ค) อัยการจังหวัด ง) นายอาเภอ จ) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ********************************************************************** 406. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ก) เลขาธิการ ก.พ.ร. ข) เลขาธิการ ก.พ. ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 407. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.พ.ร. มีจานวนกี่คน ก) ไม่เกิน 5 คน ข) ไมเกิน 7 คน ค) ไม่เกิน 9 คน ง) ไม่เกิน 10 คน จ) ไม่เกิน 12 คน **********************************************************************

เฉลยอยู่ด้านล่าง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 118 จาก 130

เฉลยอยู่ด้านล่าง แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มขี าย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผิดพลาดขออภัยมา ณ ที่น้ดี ้วย ถ้าเป็นไปได้ส่งแจ้งมาทางเฟซบุ๊ก จะเป็นพระคุณอย่างสูง

https://www.facebook.com/prapun2523

***แนวข้อสอบแจกฟรี ไม่มีลขิ สิทธิ์และเงื่อนไข**** (อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนน่ะครับ ไม่ได้บังคับน่ะครับ) หากต้องการสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตได้ โดยเติมเงินมาที่เบอร์ 08-5764-3290 หากต้องการสนับสนุนค่า น้าชา กาแฟ เลขทีบ่ ัญชี 983-2-12605-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายประพันธ์ เวารัมย์) (08/05/2559) เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com เฟซบุ๊กประพันธ์ เวารัมย์ https://www.facebook.com/prapun2523 เฟซบุ๊กแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/1539791162903094

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 119 จาก 130

เฉลย

407

407

ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 1

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 26 ก ข ค ง จ 51 ก ข ค

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ก 11 ก

12 ก 13 ก

14 ก 15 ก

16 ก 17 ก

18 ก 19 ก

20 ก 21 ก

22 ก 23 ก

24 ก 25 ก

27 ก 28 ก

29 ก 30 ก

31 ก 32 ก

33 ก 34 ก

35 ก 36 ก

37 ก 38 ก

39 ก 40 ก

41 ก 42 ก

43 ก 44 ก

45 ก 46 ก

47 ก 48 ก

49 ก 50 ก

52 ก 53 ก

54 ก 55 ก

56 ก 57 ก

58 ก 59 ก

60 ก 61 ก

62 ก 63 ก

64 ก 65 ก

66 ก 67 ก

68 ก 69 ก

70 ก 71 ก

72 ก 73 ก

74 ก 75 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 120 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 76 ก 77 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 101 ก ข ค ง จ 126 ก ข

78 ก 79 ก

80 ก 81 ก

82 ก 83 ก

85 ก 86 ก

87 ก 88 ก

90 ก 91 ก

92

93

94

95

96

97

98

99

100 ก

84

89

102 ก 103 ก

104 ก 105 ก

106 ก 107 ก

108 ก 109 ก

110 ก 111 ก

112 ก 113 ก

114 ก 115 ก

116 ก 117 ก

118 ก 119 ก

120 ก 121 ก

122 ก 123 ก

124 ก 125 ก

127 ก 128 ก

129 ก 130 ก

131 ก 132 ก

133 ก 134 ก

135 ก 136 ก

137 ก 138 ก

139 ก 140 ก

141 ก 142 ก

143 ก 144 ก

145 ก 146 ก

147 ก 148 ก

149 ก 150 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 121 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 151 ก 152 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 176 ก ข ค ง จ 201 ก ข

153 ก 154 ก

155 ก 156 ก

157 ก 158 ก

159 ก 160 ก

161 ก 162 ก

163 ก 164 ก

165 ก 166 ก

167 ก 168 ก

169 ก 170 ก

171 ก 172 ก

173 ก 174 ก

175 ก

177 ก 178 ก

179 ก 180 ก

181 ก 182 ก

183 ก 184 ก

185 ก 186 ก

187 ก 188 ก

189 ก 190 ก

191 ก 192 ก

193 ก 194 ก

195 ก 196 ก

197 ก 198 ก

199 ก 200 ก

202 ก 203 ก

204 ก 205 ก

206 ก 207 ก

208 ก 209 ก

210 ก 211 ก

212 ก 213 ก

214 ก 215 ก

216 ก 217 ก

218 ก 219 ก

220 ก 221 ก

222 ก 223 ก

224 ก 225 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 122 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 251 ก ข ค ง จ 276 ก ข ค

ข ค

228 ก 229 ก

ข ค

ข ค

230 ก 231 ก

ข ค

ข ค

232 ก 233 ก

ข ค

ข ค

234 ก 235 ก

ข ค

ข ค

236 ก 237 ก

ข ค

ข ค

238 ก 239 ก

ข ค

ข ค

240 ก 241 ก

ข ค

ข ค

242 ก 243 ก

ข ค

ข ค

244 ก 245 ก

ข ค

ข ค

246 ก 247 ก

ข ค

ข ค

248 ก 249 ก

ข ค

ข ค

250 ก

ข ค

226 ก 227 ก

252 ก 253 ก

ข ค

ข ค

254 ก 255 ก

ข ค

ข ค

256 ก 257 ก

ข ค

ข ค

258 ก 259 ก

ข ค

ข ค

260 ก 261 ก

ข ค

ข ค

262 ก 263 ก

ข ค

ข ค

264 ก 265 ก

ข ค

ข ค

266 ก 267 ก

ข ค

ข ค

268 ก 269 ก

ข ค

ข ค

270 ก 271 ก

ข ค

ข ค

272 ก 273 ก

ข ค

ข ค

274 ก 275 ก

ข ค

ข ค

277 ก 278 ก

ข ค

ข ค

279 ก 280 ก

ข ค

ข ค

281 ก 282 ก

ข ค

ข ค

283 ก 284 ก

ข ค

ข ค

285 ก 286 ก

ข ค

ข ค

287 ก 288 ก

ข ค

ข ค

289 ก 290 ก

ข ค

ข ค

291 ก 292 ก

ข ค

ข ค

293 ก 294 ก

ข ค

ข ค

295 ก 296 ก

ข ค

ข ค

297 ก 298 ก

ข ค

ข ค

299 ก 300 ก

ข ค

ข ค

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 123 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 326 ก ข ค ง จ 351 ก ข ค

ข ค

303 ก

ข ค

352 ก ข ค 353 ก ข ค

304 ก 305 ก

ข ค

ข ค

354 ก ข ค 355 ก ข ค

306 ก 307 ก

ข ค

ข ค

356 ก ข ค 357 ก ข ค

308 ก 309 ก

ข ค

ข ค

358 ก ข ค 359 ก ข ค

310 ก 311 ก

ข ค

ข ค

360 ก ข ค 361 ก ข ค

312 ก 313 ก

ข ค

ข ค

362 ก ข ค 363 ก ข ค

314 ก 315 ก

ข ค

ข ค

364 ก ข ค 365 ก ข ค

316 ก 317 ก

ข ค

ข ค

366 ก ข ค 367 ก ข ค

318 ก 319 ก

ข ค

ข ค

368 ก ข ค 369 ก ข ค

320 ก 321 ก

ข ค

ข ค

370 ก ข ค 371 ก ข ค

322 ก 323 ก

ข ค

ข ค

372 ก ข ค 373 ก ข ค

324 ก 325 ก

ข ค

ข ค

374 ก ข ค 375 ก ข ค

301 ก 302 ก

327 ก 328 ก

329 ก 330 ก

331 ก 332 ก

333 ก 334 ก

335 ก 336 ก

337 ก 338 ก

339 ก 340 ก

341 ก 342 ก

343 ก 344 ก

345 ก 346 ก

347 ก 348 ก

349 ก 350 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 124 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 376 ก 377 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 400 ก ข ค ง จ

401

378 ก

379 ก 380 ก

402 ก 403 ก

381 ก 382 ก

404 ก 405 ก

383 ก 384 ก

406 ก 407 ก

385 ก 386 ก

ขอให้โชคดีในการสอบ

ขอเป็นส่วนเล็กๆ

387 ก 388 ก

ในการเติมเต็ม

ความรูเ้ พียงบางส่วน

389 ก 390 ก

เพราะไม่มใี ครรู้วา่

คณะกรรมการออกข้อสอบ

391 ก 392 ก

จะออกข้อสอบอย่างไร

ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียง

393 ก 394 ก

แนวทางในการสอบ

แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก

395 ก 396 ก

ในอดีตที่ผ่านมา

แบ่งปันความรู้

397 ก 398 ก

สู่ความก้าวหน้า

สู้ๆๆ ครับ

399 ก

http://valrom.igetweb.com

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 125 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 1

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 26 ก ข ค ง จ 51 ก ข ค

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ก 11 ก

12 ก 13 ก

14 ก 15 ก

16 ก 17 ก

18 ก 19 ก

20 ก 21 ก

22 ก 23 ก

24 ก 25 ก

27 ก 28 ก

29 ก 30 ก

31 ก 32 ก

33 ก 34 ก

35 ก 36 ก

37 ก 38 ก

39 ก 40 ก

41 ก 42 ก

43 ก 44 ก

45 ก 46 ก

47 ก 48 ก

49 ก 50 ก

52 ก 53 ก

54 ก 55 ก

56 ก 57 ก

58 ก 59 ก

60 ก 61 ก

62 ก 63 ก

64 ก 65 ก

66 ก 67 ก

68 ก 69 ก

70 ก 71 ก

72 ก 73 ก

74 ก 75 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 126 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 76 ก 77 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 101 ก ข ค ง จ 126 ก ข

78 ก 79 ก

80 ก 81 ก

82 ก 83 ก

85 ก 86 ก

87 ก 88 ก

90 ก 91 ก

92

93

94

95

96

97

98

99

100 ก

84

89

102 ก 103 ก

104 ก 105 ก

106 ก 107 ก

108 ก 109 ก

110 ก 111 ก

112 ก 113 ก

114 ก 115 ก

116 ก 117 ก

118 ก 119 ก

120 ก 121 ก

122 ก 123 ก

124 ก 125 ก

127 ก 128 ก

129 ก 130 ก

131 ก 132 ก

133 ก 134 ก

135 ก 136 ก

137 ก 138 ก

139 ก 140 ก

141 ก 142 ก

143 ก 144 ก

145 ก 146 ก

147 ก 148 ก

149 ก 150 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 127 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 151 ก 152 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 176 ก ข ค ง จ 201 ก ข

153 ก 154 ก

155 ก 156 ก

157 ก 158 ก

159 ก 160 ก

161 ก 162 ก

163 ก 164 ก

165 ก 166 ก

167 ก 168 ก

169 ก 170 ก

171 ก 172 ก

173 ก 174 ก

175 ก

177 ก 178 ก

179 ก 180 ก

181 ก 182 ก

183 ก 184 ก

185 ก 186 ก

187 ก 188 ก

189 ก 190 ก

191 ก 192 ก

193 ก 194 ก

195 ก 196 ก

197 ก 198 ก

199 ก 200 ก

202 ก 203 ก

204 ก 205 ก

206 ก 207 ก

208 ก 209 ก

210 ก 211 ก

212 ก 213 ก

214 ก 215 ก

216 ก 217 ก

218 ก 219 ก

220 ก 221 ก

222 ก 223 ก

224 ก 225 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 128 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 251 ก ข ค ง จ 276 ก ข ค

ข ค

228 ก 229 ก

ข ค

ข ค

230 ก 231 ก

ข ค

ข ค

232 ก 233 ก

ข ค

ข ค

234 ก 235 ก

ข ค

ข ค

236 ก 237 ก

ข ค

ข ค

238 ก 239 ก

ข ค

ข ค

240 ก 241 ก

ข ค

ข ค

242 ก 243 ก

ข ค

ข ค

244 ก 245 ก

ข ค

ข ค

246 ก 247 ก

ข ค

ข ค

248 ก 249 ก

ข ค

ข ค

250 ก

ข ค

226 ก 227 ก

252 ก 253 ก

ข ค

ข ค

254 ก 255 ก

ข ค

ข ค

256 ก 257 ก

ข ค

ข ค

258 ก 259 ก

ข ค

ข ค

260 ก 261 ก

ข ค

ข ค

262 ก 263 ก

ข ค

ข ค

264 ก 265 ก

ข ค

ข ค

266 ก 267 ก

ข ค

ข ค

268 ก 269 ก

ข ค

ข ค

270 ก 271 ก

ข ค

ข ค

272 ก 273 ก

ข ค

ข ค

274 ก 275 ก

ข ค

ข ค

277 ก 278 ก

ข ค

ข ค

279 ก 280 ก

ข ค

ข ค

281 ก 282 ก

ข ค

ข ค

283 ก 284 ก

ข ค

ข ค

285 ก 286 ก

ข ค

ข ค

287 ก 288 ก

ข ค

ข ค

289 ก 290 ก

ข ค

ข ค

291 ก 292 ก

ข ค

ข ค

293 ก 294 ก

ข ค

ข ค

295 ก 296 ก

ข ค

ข ค

297 ก 298 ก

ข ค

ข ค

299 ก 300 ก

ข ค

ข ค

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 129 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 326 ก ข ค ง จ 351 ก ข ค

ข ค

303 ก

ข ค

352 ก ข ค 353 ก ข ค

304 ก 305 ก

ข ค

ข ค

354 ก ข ค 355 ก ข ค

306 ก 307 ก

ข ค

ข ค

356 ก ข ค 357 ก ข ค

308 ก 309 ก

ข ค

ข ค

358 ก ข ค 359 ก ข ค

310 ก 311 ก

ข ค

ข ค

360 ก ข ค 361 ก ข ค

312 ก 313 ก

ข ค

ข ค

362 ก ข ค 363 ก ข ค

314 ก 315 ก

ข ค

ข ค

364 ก ข ค 365 ก ข ค

316 ก 317 ก

ข ค

ข ค

366 ก ข ค 367 ก ข ค

318 ก 319 ก

ข ค

ข ค

368 ก ข ค 369 ก ข ค

320 ก 321 ก

ข ค

ข ค

370 ก ข ค 371 ก ข ค

322 ก 323 ก

ข ค

ข ค

372 ก ข ค 373 ก ข ค

324 ก 325 ก

ข ค

ข ค

374 ก ข ค 375 ก ข ค

301 ก 302 ก

327 ก 328 ก

329 ก 330 ก

331 ก 332 ก

333 ก 334 ก

335 ก 336 ก

337 ก 338 ก

339 ก 340 ก

341 ก 342 ก

343 ก 344 ก

345 ก 346 ก

347 ก 348 ก

349 ก 350 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 130 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 376 ก 377 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 400 ก ข ค ง จ

378 ก

379 ก 380 ก

381 ก 382 ก

383 ก 384 ก

385 ก 386 ก

401 ก 402 ก

403 ก 404 ก

405 ก 406 ก

407 ก

ขอให้โชคดีในการสอบ

ขอเป็นส่วนเล็กๆ

387 ก 388 ก

ในการเติมเต็ม

ความรูเ้ พียงบางส่วน

389 ก 390 ก

เพราะไม่มใี ครรู้วา่

คณะกรรมการออกข้อสอบ

391 ก 392 ก

จะออกข้อสอบอย่างไร

ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียง

393 ก 394 ก

แนวทางในการสอบ

แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก

395 ก 396 ก

ในอดีตที่ผ่านมา

แบ่งปันความรู้

397 ก 398 ก

สู่ความก้าวหน้า

สู้ๆๆ ครับ

399 ก

http://valrom.igetweb.com

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 1 จาก 130

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า http://valrom.igetweb.com) รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (08/05/2559) ************************************* 1. เจ้าหน้าที่งบประมานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือตาแหน่งใด ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นักทรัพยากรบุคคล ค) นักวิชาการเงินและบัญชี ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นักบริหารงานการคลัง ********************************************************************** 2. ให้ต าแหน่ ง ใด มี อ านาจตีค วามและวินิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามระเบีย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 3. ให้ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 2 จาก 130

4. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ข) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 5. ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ก) กรมประชาสัมพันธ์ ข) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริโภค ง) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 6. ตาแหน่งใด เป็นข้าราชการเมือง ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ข) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 7. สานักนายกรัฐมนตรีมีใคร เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกาหนด นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสานักนายกรัฐมนตรี ก) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ค) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ง) นายกรัฐมนตรี จ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 3 จาก 130

********************************************************************** 8. ให้หน่วยงานใด มีหน้าที่ตรวจสอบดูมิให้การกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ หรือถูกรวมหรือโอนไป เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบ กาหนดเวลาที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกาหนด ก) สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงบประมาณ ข) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงบประมาณ ค) สานักงบประมาณและสานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ) สานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ********************************************************************** 9. การยุบ ส่วนราชการ ตามพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ นให้ตรา กฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 10. การแบ่งส่วนราชการระดับกรม ให้ตรากฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 11. ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึงตามข้อใด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 4 จาก 130

ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 12. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้าน การงบประมาณสิ้นสุดที่ใด ก) อาเภอ ข) จังหวัด ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง) กระทรวงมหาดไทย จ) สานักงบประมาณ ********************************************************************** 13. "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไป ข) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ค) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ง) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนัน้ จ) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนัน้ ********************************************************************** 14. องค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู อาเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้า ต้องการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ อานาจในการอนุมัตกิ ารโอนครั้งนี้ เป็นของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ข) นายอาเภอในฝัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 5 จาก 130

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า ง) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ******************************************************************** 15. องค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู อาเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้า ตั้งงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย อานาจในการอนุมัติการ โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ เป็นของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ข) นายอาเภอในฝัน ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า ง) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ********************************************************************** 16. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 17. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 6 จาก 130

18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถอื เกณฑ์ตามข้อใด ก) จานวนราษฎรที่มีสทิ ธิเลือกตัง้ แต่ละจังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตัง้ ข) จานวนราษฎรแต่ละจังหวัดของปีที่มีการเลือกตัง้ ค) จานวนราษฎรของแต่จังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตัง้ ง) จานวนราษฎรของแต่ละอาเภอของก่อนปีท่มี ีการเลือกตัง้ จ) จานวนราษฎรแต่ละอาเภอของปีที่มีการเลือกตัง้ ********************************************************************** 19. จังหวัดที่มีราษฎร เกินสองล้านคนขึ้นไป ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 24 คน ข) 30 คน ค) 36 คน ง) 42 คน จ) 48 คน ********************************************************************** 20. จังหวัดที่มีราษฎร หนึ่งล้านเก้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 24 คน ข) 30 คน ค) 36 คน ง) 42 คน จ) 48 คน ********************************************************************** 21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตัง้ ทางอ้อม (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 7 จาก 130

ง) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เลือกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) ข้อ ข. และข้อ ง. ********************************************************************** 22. จังหวัดที่มีราษฎรห้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน ********************************************************************** 23. จังหวัดที่มีราษฎรหนึ่งล้านคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่ คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน ********************************************************************** 24. จัง หวัด ที่มี ร าษฎรหนึ่งล้า นห้า แสนคน ให้เ ลือ กตั้ง สมาชิ ก สภาองค์ การบริ หารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 8 จาก 130

25. ข้อบังคับ เป็นหนังสือราชการประเภทใด ก) หนังสือประชาสัมพันธ์ ข) หนังสือภายใน ค) หนังสือภายนอก ง) หนังสือประทับตรา จ) หนังสือสั่งการ ********************************************************************** 26. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ขอแสดงความนับถือ ข) ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ค) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ง) ขอแสดงความนับถือสุดซึ้ง จ) ขอแสดงความนับถือด้วยความเคารพ ********************************************************************** 27. ค าลงท้า ย สาหรั บ หนั ง สือ ราชการถึง ประธานสภานิ ติบั ญ ญั ติแ ห่ง ชาติ ข้ อ ใดกล่า ว ถูกต้อง ก) ขอแสดงความนับถือ ข) ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ค) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ง) ขอแสดงความนับถือสุดซึ้ง จ) ขอแสดงความนับถือด้วยความเคารพ ********************************************************************** 28. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ควรมิควรแล้วจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข) ควรมิควรแล้วจะโปรด ค) ขอมนัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ง) ขอมนัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง จ) ขอมนัสการด้วยความเคารพ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 9 จาก 130

********************************************************************** 29. คาขึ้นต้น สาหรับหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ขอประทานกราบทูล ข) กราบบังคมทูล ค) กราบทูล ง) ขอนมัสการกราบทูล จ) นมัสการ ********************************************************************** 30. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข) ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้า ค) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ง) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม จ) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ********************************************************************** 31. ตาแหน่งใดอาจได้เลือก เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นักจัดการงานทั่วไป ค) นิตกิ ร ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) หัวหน้าสานักปลัด ********************************************************************** 32. ข้อใดกล่าวถึงอายุได้ถูกต้อง เกี่ยวกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ก) 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ข) 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครรับเลือกตัง้ ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ง) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครรับเลือกตัง้ จ) ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 10 จาก 130

********************************************************************** 33. หากนายอาเภออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลประชุมสมัยประชุมวิสามัญ หาก กาหนดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องกาหนดไม่เกินวันที่เท่าใด ก) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ข) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ค) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จ) วันที่ 1 มีนาคม 2559 ********************************************************************** 34. หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลได้ ให้ใครแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในกี่วัน ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / 7 วัน ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล / 7 วัน ค) นายอาเภอ / 7 วัน ง) นายอาเภอ / 15 วัน จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 15 วัน ********************************************************************** 35. ในกรณี ท่ีตาแหน่ ง ประธานสภาเทศบาล หรื อ รองประธานเทศบาลว่า งลง ให้สภา เทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตาแหน่ง ดังกล่าวว่างลง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 11 จาก 130

36. ในการจ่ า ยเงิน เดื อ น ประโยชน์ ตอบแทนอื่น และเงิน ค่ า จ้ า งของข้ า ราชการ หรื อ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ เงิ น อื่ น ใดนั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ง จะก าหนดสู ง กว่ า เท่ า ใด ของเงิ น งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ก) ร้อยละ 25 ข) ร้อยละ 30 ค) ร้อยละ 35 ง) ร้อยละ 40 จ) ร้อยละ 45 ********************************************************************** 37. “แผนพัฒนา” หมายความอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ ข) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ที่ส อดคล้ อ งกั บ แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค) แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน พืน้ ที่ ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน จ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ********************************************************************** 38. ใครเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ ก) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือก ข) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือก ค) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการเลือก จ) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คณะกรรมการเลือก **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 12 จาก 130

39. องค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกัน ภายในเขตอ าเภอเดี ย วกั น ได้ ต ามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในเขตต าบลนั้ น โดยท า กฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) กฎกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 40. ให้ก ระทรวงมหาดไทยด าเนิ น การประกาศยุ บ รวมสภาตาบลทั้ง หมดและองค์ ก าร บริหารส่วนตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงเท่าใด ก) 500 คน ข) 1,000 คน ค) 1,500 คน ง) 2,000 คน จ) 2,500 คน ********************************************************************** 41. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของเทศบาลมีกี่สมัย ก) 2 สมัย ข) 2 สมัยไม่เกินสี่สมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ไม่เกินสี่สมัย ********************************************************************** 42. เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มกี าหนดไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 13 จาก 130

ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 43. เทศบาลตาบล นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลได้กี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) ไม่เกิน 2 คน ง) 3 คน จ) ไม่เกิน 3 คน ********************************************************************** 44. ก.ถ. ย่อมาจาก ก) คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ค) คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานพนักงานส่วนท้องถิ่น จ) คณะกรรมการมาตรฐานพนักงานส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 45. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) ปลัดกระทรวงการคลัง ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ) ปลัดกระทรวงคมนาคม ********************************************************************** 46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์ ก) ประกาศ ข) โฆษณา (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 14 จาก 130

ค) ข่าว ง) แถลงการณ์ จ) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 47. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก) อาเภอ ข) กิ่งอาเภอ ค) ตาบล หมู่บ้าน ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 48. สหการ ตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 49. ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาตามข้อใด ก) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะรัฐมนตรี ข) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ ค) ไม่เกิน 5 ปี ตามเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ ง) ไม่เกิน 4 ปี ตามเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ จ) ไม่เกิน 4 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 15 จาก 130

50. GIS คือ ก) ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ข) ระบบสารสนเทศการเงินท้องถิ่น ค) ระบบสารสนเทศ ง) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ) ระบบสารสนเทศการวางแผน ********************************************************************** 51. ชื่อภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) Department of Provincial Administration ข) Officer of Local Administration ค) Department of Local Administration ง) Community Development Department จ) Department of Disaster Prevention and Mitigation ********************************************************************** 52. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกต่อใคร ก) ประธานสภาเทศบาล ข) นายกเทศมนตรี ค) นายอาเภอ ง) ท้องถิ่นจังหวัด จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 53. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัด จะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อยุบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ประธานกรรมการการเลือกตัง้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 16 จาก 130

จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 54. ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหมู่บ้านละกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 4 คน ง) 6 คน จ) 9 คน ********************************************************************** 55. หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปบรรจุไว้ในแผน ใด ก) แผนพัฒนาอาเภอ ข) แผนพัฒนาจังหวัด ค) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) แผนพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) แผนพัฒนาประเทศ ********************************************************************** 56. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ก) สั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการ ส่วนท้องถิ่น ชีแ้ จง แสดงความคิดเห็น ข) บังคับบัญชาข้าราชการทุกตาแหน่ง ทุกกระทรวง ทบวง ค) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน ง) กากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน จ) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 57. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ก็แต่โดย ใครไม่สิทธิเสนอ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 17 จาก 130

ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ราษฎร ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ข้อ ค. และข้อ ง. ********************************************************************** 58. อาเภอแบ่งส่วนราชการตามข้อใด ก) ที่ทาการปกครองอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น ข) สานักงานอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น ค) สานักงานอาเภอ กิ่งอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น ง) สานักงานอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกรม ได้ตงั้ ขึน้ ในอาเภอนั้น จ) สานักงานอาเภอ ส่วนและฝ่ายได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น ********************************************************************** 59. ตาแหน่ งไม่ได้ รักษาการตามพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 60. เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) ท้องถิ่นจังหวัด ข) ปลัดจังหวัด ค) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 18 จาก 130

61. ตาแหน่งใดที่ไม่มีในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค) ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 62. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเดือนละเท่าใด ก) 500 บาท ข) 600 บาท ค) 700 บาท ง) 800 บาท จ) 1,000 บาท ********************************************************************** 63. คาขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) A concert of Southeast Asian Nations ข) An Outward-Looking ASEAN ค) A Partnership in Dynamic Development ง) One Vision One Identity One Community จ) One Vision One Community One Identity ********************************************************************** 64. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน น้าในอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ก) 10 ข) 15 ค) 20 ง) 30 จ) 35 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 19 จาก 130

********************************************************************** 65. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อยู่ช่วงเวลาใด ก) พ.ศ. 2550 – 2559 ข) พ.ศ. 2552 – 2559 ค) พ.ศ. 2554 – 2559 ง) พ.ศ. 2555 – 2559 จ) พ.ศ. 2555 - 2560 ********************************************************************** 66. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งเป็นดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ปกปิด ข) ลับ ค) ลับมาก ง) ลับที่สุด จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 67. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน คือ ก) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ข) สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ข้อ ข. และข้อ ค. ********************************************************************** 68. รองประธานเทศบาลนครมีจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) ไม่เกิน 2 คน ง) ไม่เกิน 3 คน จ) 3 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 20 จาก 130

********************************************************************** 69. ใครทาหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุม และงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย ก) หัวหน้าสานักปลัด ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค) ปลัดเมืองพัทยาหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาเลือก ง) ปลัดเมืองพัทยา จ) สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่รับเลือกจากสภาเมืองพัทยา ********************************************************************** 70. ตาแหน่งใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก) ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเทศบาล ง) ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 71. ตาแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ง) โฆษกรัฐบาล จ) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง ********************************************************************** 72. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น ก) กระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 21 จาก 130

ข) กระทรวงคมนาคม ค) กระทรวงการต่างประเทศ ง) กระทรวงศึกษาธิการ จ) กระทรวงการคลัง ********************************************************************** 73. สานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการระดับใด ก) กระทรวง ข) ทบวง ค) กรม ง) ส่วนภูมิภาค จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 74. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด ก) กระทรวงอุตสาหกรรม ข) กระทรวงมหาดไทย ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) กระทรวงการคลัง จ) กระทรวงการต่างประเทศ ********************************************************************** 75. สานักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการระดับใด ก) กระทรวง ข) ทบวง ค) กรม ง) จังหวัด จ) อาเภอ ********************************************************************** 76. ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแล มิให้มกี ารกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 22 จาก 130

ใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ก) กระทรวงการคลัง ข) กรมบัญชีกลาง ค) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ง) กระทรวงมหาดไทย จ) สานักงบประมาณ ********************************************************************** 77. ใครดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติคนปัจจุบัน ก) นายรวี ประจวบเหมาะ ข) นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ ค) พลเอกทวีป เนตรนิยม ง) นายจรินทร์ จักกะพาก จ) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ********************************************************************** 78. สานักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นตามข้อใด ก) กระทรวง ข) กรม ค) ทบวง ง) องค์กรอิสระ จ) ทบวงการเมือง ********************************************************************** 79. การกาหนดให้ส่วนราชการระดับกรมอยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกัน จะต้องดาเนินการโดย อาศัยกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) พระราชกาหนด ง) กฎกระทรวง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 23 จาก 130

จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 80. คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทาง ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่ง อย่างใด ให้มีการชาระค่าปรับทางปกครองตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องต้องเป็นตาม ข้อใดต่อวัน ก) ห้าพันบาท ข) หนึ่งหมื่นบาท ค) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ง) สองหมื่นบาท จ) ไม่เกินสองหมื่นบาท ********************************************************************** 81. (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ ข) โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ค) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ง) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคราชการ จ) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 82. กรณีนายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใครเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไป ราชการดังกล่าว ก) นายอาเภอ ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 24 จาก 130

********************************************************************** 83. ใครเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการภายในประเทศ ก) นายกเทศมนตรี ข) ประธานสภาเทศบาล ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 84. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) พอประมาณ พออยู่ พอกิน ข) พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พอเพียง ค) พอประมาณ มีเหตุผล พอเพียง ง) พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี จ) พอประมาณ พอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ********************************************************************** 85. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก) เข้าใจ เข้าลึก พัฒนา ข) เข้าใจ เข้าถึง ปรับปรุง ค) เข้าใจ พัฒนา ปรับปรุง ง) เข้าใจ ปรับปรุง พัฒนา จ) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ********************************************************************** 86. คาขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเดียว ข) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งความคิด ค) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งผู้นา ง) One Vision One Identity One country one country จ) One Vision One Identity One Community (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 25 จาก 130

********************************************************************** 87. ASEAN + 3 คือข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – อินเดีย ข) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีเหนือ – จีน ค) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์ ง) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – จีน จ) ASEAN + ญี่ปนุ่ – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย ********************************************************************** 88. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ข) สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค) มีการกาหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน ง) เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 89. ข้อใด กล่าวถึงค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนากรมอย่างต่อเนื่อง ข) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ค) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ง) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 26 จาก 130

90. กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบ หากมีกรณีท่ีสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่ง ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การ บริ ห ารส่ ว นต าบลจะด าเนิ น การไปพลางก่ อ นเท่ า ที่ จ าเป็ น ก็ ไ ด้ เมื่ อ ได้ มี ก ารเลื อ ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ให้ ............เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ............ นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในเจ็ดวัน ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / สิบห้าวัน ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในสิบห้าวัน ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในสามสิบวัน จ) นายอาเภอ / ภายในสิบห้าวัน ********************************************************************** 91. กองทุนหมู่บ้าน หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก) กองทุนหมู่บ้าน ข) กองทุนชุมชนเมือง ค) กองทุนตาบล ง) กองทุนหมู่บ้าน กองทุนตาบล จ) กองทุนชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้าน ********************************************************************** 92. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ก) นายชวน หลีกภัย ข) นายบรรหาร ศิลปอาชา ค) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ง) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จ) พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 27 จาก 130

93. ใครเป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง แห่งชาติ ก) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข) ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ********************************************************************** 94. เมื่อมีได้การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้หน่วยงานใดยุติดาเนินการ และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ เงินงบประมาณ รายได้และลูกจ้างของกองทุน ก) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ภาครัฐ) ค) กองทุนหมู่บ้าน (เอกชน) ง) กองทุนหมู่บ้าน (รัฐวิสาหกิจ) จ) กองทุนการบริหารหมู่บ้าน ********************************************************************** 95. กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะตามข้อใด ก) ธนาคารหมู่บ้าน ข) SME ค) บริษัท ง) สหกรณ์ จ) นิตบิ ุคคล ********************************************************************** 96. ชุมชนเมือง ไม่ได้หมายความถึงข้อใด ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก) เมืองพัทยา ข) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 28 จาก 130

ค) ชุมชนในเขตเทศบาล ง) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จ) กรุงเทพมหานคร ********************************************************************** 97. จปฐ. (2559 -2563) มีกี่ตัวชี้วัด ก) 18 ตัวชีว้ ัด ข) 20 ตัวชี้วัด ค) 30 ตัวชีว้ ัด ง) 35 ตัวชี้วัด จ) 40 ตัวชี้วัด ********************************************************************** 98. จปฐ. (2559 -2563) มีกี่หมวด ก) 2 หมวด ข) 3 หมวด ค) 5 หมวด ง) 7 หมวด จ) 9 หมวด ********************************************************************** 99. ตาแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) นายกรัฐมนตรี จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 29 จาก 130

100. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อใด ก) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ข) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ค) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ง) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 จ) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ********************************************************************** 101. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ก) คาสั่ง ข) ระเบียบ ค) ข้อบังคับ ง) หนังสือภายนอก จ) บันทึก ********************************************************************** 102. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน ราชการระดับใดขึ้นไป ก) อธิบดี ข) ปลัดกระทรวง ค) หัวหน้าแผนก ง) หัวหน้าหน้าฝ่าย จ) หัวหน้ากอง ********************************************************************** 103. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจ หนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 30 จาก 130

จ) 90 วัน ********************************************************************** 104. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีนาเงิ ้ น จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 105. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “ห้ามทาลาย” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีนาเงิ ้ น จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 106. วิธีการเก็บหนังสือมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การเก็บไว้เพื่อใช้ค้นคว้าต่อไป ข) การเก็บระหว่างปฏิบัติ ค) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ง) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 107. วิธีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ ก) 2 ลักษณะ ข) 3 ลักษณะ ค) 4 ลักษณะ ง) 5 ลักษณะ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 31 จาก 130

จ) 6 ลักษณะ ********************************************************************** 108. การจ่าหน้าซองหนังสือ ได้กาหนดการจ่าหน้าซองไว้ โดยแบ่งซองเป็นกี่ส่วน ก) 5 ส่วน ข) 6 ส่วน ค) 7 ส่วน ง) 8 ส่วน จ) 9 ส่วน ********************************************************************** 109. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เลขทะเบียนส่ง หมายเหตุ ข) รายการ ปฏิบัติ ค) ที่ ลงวันที่ ง) เรื่อง รหัส เลขทะเบียน จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 110.การทาสาเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” ก) การทาสาเนาโดยถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายภาพ ข) การทาสาเนาโดยลอกจากต้นฉบับ ค) การทาสาเนาโดยคัดจากต้นฉบับ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 111.หากจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 32 จาก 130

จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ********************************************************************** 112.สภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยเท่าใดบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ก) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ข) สองแสนห้าหมื่นบาท ค) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ง) ไม่ต่าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท จ) ไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ********************************************************************** 113.หากต้องการยุบกระทรวงมหาดไทย ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 114. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ไม่รวมถึงหน่วยงานใด ตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ก) เทศบาล ข) สุขาภิบาล ค) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 115. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 33 จาก 130

ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ ข) ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ค) ญี่ปนุ่ จีน เกาหลีใต้ ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ จ) ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ ********************************************************************** 116.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 9 ธันวาคม 2539 ข) 9 มกราคม 2540 ค) 8 ธันวาคม 2540 ง) 9 ธันวาคม 2540 จ) 10 ธันวาคม 2540 ********************************************************************** 117.สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) สานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ********************************************************************** 118. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของ ผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 34 จาก 130

119. หากผู้ เ สี ย หายได้ ย่ื น ค าขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 90 วัน ง) 120 วัน จ) 180 วัน ********************************************************************** 120. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ ตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชบัญญัติ ค) กฎกระทรวง ง) พระราชกาหนด จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 121. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ชื่ออะไร ก) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ข) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ค) นายจรินทร์ จักกะพาก ง) นายขวัญชัย วงศ์นิติการ จ) นายวีระยุทธ เอี่ยมอาภา ********************************************************************** 122. ตาแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง ก) อธิบดี ข) เลขานุการรัฐมนตรี ค) เลขาธิการรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 35 จาก 130

จ) ปลัดกระทรวง ********************************************************************** 123. ตาแหน่งใด เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธาน ก.พ.ร. ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) นายกรัฐมนตรี จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ********************************************************************** 124. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอาเภอ ก) ท้องถิ่นอาเภอ ข) นายอาเภอ ค) หัวหน้าส่วนประจาอาเภอ ง) ปลัดจังหวัด จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 125. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอาเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 126. ตาแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดจังหวัด ข) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อัยการ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 36 จาก 130

จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 127. อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย – สตง. – ครู ค) กากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ง) บริหารราชการตามคาแนะนาและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 128. ตาแหน่งใด เป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง ก) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง ข) ปลัดกระทรวง ค) อธิบดี ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 129. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อว่าอะไร ก) http://www.thailocaladmin.go.th ข) http://www.bla.go.th ค) http://www.dla.go.th ง) http://www.thailocaladmeet.go.th จ) http://www.dopa .go.th ********************************************************************** 130.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว ค) ไทย ลาว พม่า จีน ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 37 จาก 130

********************************************************************** 131. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน ข) เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ********************************************************************** 132.ข้อใด คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ง) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ประเทศ จ) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ********************************************************************** 133. ใครไม่ได้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปัจจุบัน ก) นายสมดี คชายั่งยืน ข) นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ค) นายนรภัทร ปลอดทอง ง) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จ) ข้อ ข. ค. และ ง. ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 38 จาก 130

134. หลักสาคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) หลักคุณธรรม ข) หลักการมีสว่ นร่วม ค) หลักการมีโปร่งใส ง) หลักความคุ้มค่า จ) หลักความพึงพอใจ ********************************************************************** 135. เหตุ ผลที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ของพระราชบั ญ ญั ติส ภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาค และไม่จากัดอายุ ข) มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน ค) เนื่องจากบทบัญญัตมิ ีการจากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตัง้ และสิทธิ ของประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 136.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือ ราชการ ก) ริมกระดาษด้านบนขวา ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา จ) กลางหน้ากระดาษด้านล่างสุด ********************************************************************** 137.การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความ สงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด ก) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ข) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 39 จาก 130

ค) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ง) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ จ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ********************************************************************** 13 8. เ มื่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ แถ ล งน โ ยบ า ย ต่ อรั ฐ สภ า แ ล้ วใ ห้ ส า นั ก เ ลข า ธิก า ร คณะรั ฐ มนตรี ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติแ ละหน่ วยงานใด ร่ วมกั น จั ด ท าแผนการบริ หารราชการ แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี ก) กระทรวงการคลัง ข) สานักงบประมาณ ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) กรมบัญชีกลาง จ) กระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 139.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกัน จัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก) 90 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 140.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ ประโยชน์ท่มี ิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง ข) ความผิดเล็กน้อย ค) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 40 จาก 130

ง) ความผิดด้านจริยธรรม จ) ความผิดต่อราชการ ********************************************************************** 141. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข) ความผิดด้านจริยธรรม ค) ความผิดต่อราชการ ง) ความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง จ) ความผิดเล็กน้อย ********************************************************************** 142. การขั ด ค าสั่ง หรื อ หลีก เลี่ย งไม่ ป ฏิ บั ติตามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่ ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบีย บของทางราชการอัน เป็ นเหตุ ให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดด้านจริยธรรม ข) ความผิดต่อราชการ ค) ความผิดวินัยไม่รา้ ยแรง ง) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จ) ความผิดเล็กน้อย ********************************************************************** 143. องค์การบริหารส่วนตาบล มี 3 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 41 จาก 130

********************************************************************** 144. องค์การบริหารส่วนตาบล มี 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน ********************************************************************** 145. องค์การบริหารส่วนตาบล มีหนึ่งหมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน ********************************************************************** 146. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 147. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 42 จาก 130

ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 148. เทศบาลตาบล มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 149. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญั ต ติ ไ ว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า เท่ า ใดนั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 24 ชั่วโมง จ) 30 วัน ********************************************************************** 150. ให้ตาแหน่งใด รักษาการตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีอานาจตีความวินิจฉัย ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ประธานสภาท้องถิ่น ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 43 จาก 130

151. ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ การเงิน จะต้องให้ผู้ใดเป็นรับรอง ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) ประธานสภาท้องถิ่น ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 152. ข้อบัญญัติงบประมาณหมายถึง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) การใช้จา่ ยเงินสะสม ข) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ค) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 153. ข้อใด มิใช่ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) การบริหารงบประมาณ ข) การบริงานบุคคล ค) การกาหนดนโยบาย ง) การป้องกันประเทศ จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 154. ในกรณีท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ ปฏิบัติตามข้อใด ก) เร่งรัดสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ข) ขึ้นอยู่กับอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีท่ลี ว่ งแล้วไปพลางก่อน ง) ให้ใช้รา่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีท่ลี ว่ งแล้วไปพลางก่อน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 44 จาก 130

จ) ระงับการใช้งบประมาณในปีงบประมาณใหม่จนกว่างบประมาณรายจ่ายจะแล้วเสร็จ ********************************************************************** 155. เจ้าหน้าที่งบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีหมายถึงผู้ใด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ผู้อานวยการกองคลัง ค) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 156. ช่วงเวลาของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อใด กล่าวถูกต้อง ก) 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ข) 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ค) 1 สิงหาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ง) 30 กันยายน 2558 – 1 ตุลาคม 2559 จ) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ********************************************************************** 157. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น อาศัยอานาจใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) อานาจนายอาเภอ ข) อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ค) อานาจนิตบิ ัญญัติ ง) อานาจบริหาร จ) อานาจตุลาการ ********************************************************************** 158. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ป ระธานสภาท้อ งถิ่น ตามระเบี ย บกระทรวงไทย ว่า ด้ วยข้ อ บั ง คั บ การ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก) ประธานสภาเทศบาล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 45 จาก 130

ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ประธานสภาเมืองพัทยา จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 159. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง ก) การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความต้องการของท้องถิ่น ข) รายชื่อที่เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีสทิ ธิเลือกตัง้ เท่านั้น ค) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สิทธิชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 160.ใครต้ อ งก าหนดให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด าเนิ น การประชุ ม สภา องค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน ข) นายอาเภอ / 7 วัน ค) นายอาเภอ / 15 วัน ง) นายอาเภอ / 30 วัน จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล / 15 วัน ********************************************************************** 161. หากองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 46 จาก 130

จ) 90 วัน ********************************************************************** 162.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ว่างลงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพราะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่าลาออก จะต้องเลือกประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลเงาะป่าภายในวันที่เท่าใด ก) 7 ตุลาคม 2558 ข) 15 ตุลาคม 2558 ค) 16 ตุลาคม 2558 ง) 30 ตุลาคม 2558 จ) 31 ตุลาคม 2558 ********************************************************************** 163.นายโชคช่วย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2556 ดังนั้นนายโชคช่วย จะดารงตาแหน่งครบวาระตามกฎหมายในวันที่ เท่าใด ก) 2 กุมภาพันธ์ 2559 ข) 3 มีนาคม 2559 ค) 1 กุมภาพันธ์ 2560 ง) 2 กุมภาพันธ์ 2560 จ) 3 มีนาคม 2560 ********************************************************************** 164.หนังสือติดต่อระหว่างกระทรวงกับกระทรวง เป็นหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือประทับตรา ข) หนังสือภายใน ค) หนังสือภายนอก ง) หนังสือสั่งการ จ) หนังสือประชาสัมพันธ์ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 47 จาก 130

165.หากประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแบ่ ง ปั น อ าเภอเมื อ งความรู้ จั ง หวั ด ก้าวหน้า ต้องการลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า ข) นายอาเภอเมืองความรู้ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ง) ท้องถิ่นอาเภอเมืองความรู้ จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ********************************************************************** 166.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเลื อ กปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ สมาชิ ก สภา องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สาหรับเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ ราชการจังหวัด ค) ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสองคน ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา จ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ********************************************************************** 167.ข้อใดกล่าวถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหาร ส่วนตาบลได้ ก) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ง) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า จ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 48 จาก 130

168. ฝ่ายนิตบิ ัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) สภาท้องถิ่น ค) ผู้บริหารท้องถิ่น ง) ประธานสภาท้องถิ่น จ) พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการท้องถิ่น ********************************************************************** 169. ประธานสภาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) ประธานสภากรุงเทพมหานคร ข) ประธานสภาเมืองพัทยา ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ประธานสภาตาบล ********************************************************************** 170. แถลงการณ์ เป็นหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือประทับตรา ข) หนังสือภายนอก ค) หนังสือประชาสัมพันธ์ ง) หนังสือสั่งการ จ) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ********************************************************************** 171. ตาแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) นายกรัฐมนตรี ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 49 จาก 130

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 172. ตาแหน่งใด เป็นผู้มีอานาจลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 173. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ที่ใช้ในการบริหารภายในองค์การบริหาร ส่วนตาบลเรียกว่าอะไร ก) ระเบียบ ข) เทศบัญญัติ ค) ข้อบังคับ ง) ข้อบัญญัติ จ) คาสั่ง ********************************************************************** 174. ข้อใดเป็นรายละเอียดตามแบบของบัตรหนังสือ ก) ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกากับพร้อมด้วยตาแหน่งในบรรทัด ถัดไป ข) ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ตาแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น ค) รายการ ให้ลงชื่อหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 175. ตราชื่อส่วนราชการให้ตาม มีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง วงนอก กี่เซนติเมตร ล้อมครุฑ ก) 3 เซนติเมตร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 50 จาก 130

ข) ค) ง) จ)

4 เซนติเมตร 4.5 เซนติเมตร 5 เซนติเมตร 5.5 เซนติเมตร ********************************************************************** 176. ตราครุฑสาหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบ มีกี่ขนาด ก) หนึ่งขนาด ข) สองขนาด ค) สามขนาด ง) สี่ขนาด จ) ห้าขนาด ********************************************************************** 177. พระราชบัญญัติเทศบาล บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้ อ งไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ” หมายความตามข้อใด ก) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน ข) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้ องการของประชาชน โดยการวางระบบริหารให้ มี ประสิทธิภาพ ค) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อานวยความ สะดวกให้แก่ประชาชน ง) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนและตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 178. หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง ประธานสภาเทศบาล กระท าการฝ่ า ฝื น ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ สวั ส ดิ ภ าพของ ประชาชน หรื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ช อบด้ ว ยอ า นาจหน้ า ที่ บุ ค คลใด ดาเนินการสอบสวนได้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 51 จาก 130

ก) ข) ค) ง) จ)

ท้องถิ่นจังหวัด นิตกิ รประจาท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 179. การให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน เป็นภารกิจของเทศบาลประเภท ตามข้อใด ก) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ข) ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ค) ภารกิจที่อาจจัดทา ง) ภารกิจที่ต้องทา จ) ภารกิจที่นอกเหนือหน้าที่ ********************************************************************** 180. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ ตาแหน่งใดซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้ง เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็นได้ เป็น การชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสที่สุด ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 181. รองนายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ากี่ปี ก) 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ข) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครเลือกตัง้ ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ ง) 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 52 จาก 130

จ) กฎหมายไม่มีระบุ ********************************************************************** 182. การจัดตั้งเทศบาลตาบล ต้องจัดทาเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) พระราชกาหนด ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) กฎกระทรวง ********************************************************************** 183. สภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกเทศมนตรี ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 184. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรอง ของใคร ก) ปลัดเทศบาล ข) ผู้อานวยการกองคลัง ค) นายกเทศมนตรี ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 185. งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) ข้อบัญญัติ ข) ข้อบังคับ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 53 จาก 130

ค) เทศพาณิชย์ ง) เทศบัญญัติ จ) ข้อบัญญัติเทศบาล ********************************************************************** 186. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี เทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ก) 60 วัน ข) 45 วัน ค) 30 วัน ง) 15 วัน จ) 7 วัน ********************************************************************** 187. เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล คือตาแหน่งใด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ง) ผู้อานวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น จ) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย ********************************************************************** 188. สาหรับเทศบาลสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ มีกาหนดเวลาไม่เกินกี่วัน และถ้าจะขยาย เวลาการประชุมออกไป จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร ก) 15 วัน / นายอาเภอ ข) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) 30 วัน / ท้องถิ่นอาเภอ ง) 30 วัน / นายอาเภอ จ) 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 54 จาก 130

********************************************************************** 189. ในปีหนึ่งให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย ก) หนึ่งสมัย ข) สองสมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ห้าสมัย ********************************************************************** 190. ใครมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) นายอาเภอ ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 191. เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนปัจจุบัน ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ก) H.R. Dharsono ข) Narciso G. Reyes ค) Surin Pitsuwan ง) Ong Keng Yong จ) Le Luong Minh ********************************************************************** 192. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล คือตาแหน่งใด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) นายกเทศมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 55 จาก 130

ง) ปลัดเทศบาล จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 193. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ดาเนินการตามข้อใด ก) ส่งเรื่องเพื่อยุบสภาเทศบาล ข) ส่งเรื่องให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดวินจิ ฉัย ค) ส่งเรื่องให้นายอาเภอวินิจฉัย ง) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชีข้ าด จ) ลงคะแนนเสียงใหม่ ********************************************************************** 194. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยประชุมสามัญกาหนดไว้กี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 195. ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย ก) หนึ่งสมัย ข) สองสมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ห้าสมัย ********************************************************************** 196. ในการประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจาเป็นต้องประชุมเกิน วันที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมาย จะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความ จาเป็นครั้งละไม่เกินกี่วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 56 จาก 130

ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 197. ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจาเป็นต้องประชุม เกินวันที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมาย ใครมีอานาจขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปได้อกี ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) นายอาเภอ ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 198. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) ตามความเหมาะสม ********************************************************************** 199. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีที่มาอย่างไร ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ง) ที่ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 57 จาก 130

200.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกาหนดได้กี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 201. กรณีท่ีมีการทาคาร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ประธานสภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด จะต้ อ งเรี ย กประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว น จังหวัดสมัยวิสามัญภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 202. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ในรูปแบบใด ก) ถ้ามีขา้ ราชการรับรองก็ยืมได้ ข) ดูหรือคัดลอกหนังสือ ค) ถ่ายสาเนาได้เฉพาะที่ขอได้ทันที ง) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 203. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ก) 15 วัน ข) 20 วัน ค) 30 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 58 จาก 130

ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 204. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 1 มีนาคม 2537 ข) 2 มีนาคม 2537 ค) 3 มีนาคม 2537 ง) 2 มีนาคม 2538 จ) 4 มีนาคม 2538 ********************************************************************** 205. สภาตาบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลโดยกฎหมายใด ก) มติคณะรัฐมนตรี ข) พระราชบัญญัติ ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 206. สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน เขตตาบลนั้น โดยทาเป็นกฎหมายใด ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข) พระราชกาหนด ค) มติคณะรัฐมนตรี ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกฤษฎีกา **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 59 จาก 130

207. ให้หน่วยงานใดดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วน ตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึง กี่คน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตาบล อื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกัน ภายในกี่วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว ก) จังหวัด / 1,000 คน / 45 วัน ข) จังหวัด / 2,000 คน / 60 วัน ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 60 วัน ง) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน ********************************************************************** 208. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 209. หากตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ว่างลงจะต้องเลือกแทนตาแหน่ง ที่ว่างภายในกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 210. ตาแหน่งใดไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) พนักงานส่วนตาบล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 60 จาก 130

ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 211. ตาแหน่งใด ไม่มีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) พนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 212. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล หากนายอาเภอไม่ส่งคืนสภา องค์การบริหารส่วนตาบลภายในกี่วัน ให้ถือว่านายอาเภออนุมัตริ ่างข้อบัญญัติดังกล่าว ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 213. ให้ใคร จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายอาเภอ ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) คณะกรรมการการเลือกตัง้ ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 61 จาก 130

214.ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบลใช้บังคับยังอยู่ในตาแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นตาแหน่งใด ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนการคลัง ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 215. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ว่างลงเนื่องจากครบวาระให้มีการเลือกตั้ง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ครบวาระ ก) 30 วัน ข) 45 วัน ค) 60 วัน ง) 90 วัน จ) 180 วัน ********************************************************************** 216.ให้ใครจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 45 วัน ข) นายอาเภอ / 45 วัน ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 45 วัน ง) คณะกรรมการการเลือกตัง้ / 45 วัน จ) คณะกรรมการการเลือกตัง้ / 60 วัน ********************************************************************** 217. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาออก ยื่นหนังสือต่อใคร ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 62 จาก 130

ข) ค) ง) จ)

นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 218. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคาร้อง ให้ดาเนินการจัดการส่งคาร้องไปให้สมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้องให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน นับจากได้ รับคาร้อง ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 30 วัน จ) 45 วัน ********************************************************************** 219. การออกเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทาเครื่องหมายใน บัตรลงคะแนนในช่องที่ว่าตามข้อใด ก) “ถอดถอน” หรือ “ไม่ถอดถอน” ข) “ให้อยู่ตอ่ ” หรือ “ไม่ให้อยู่ต่อ” ค) “ดี” หรือ “ไม่ดี” ง) “เลว” หรือ “ไม่เลว” จ) “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ********************************************************************** 220. การปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียง ก) ไม่น้อยกว่า 10 วัน ข) ไม่น้อยกว่า 20 วัน ค) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ง) ไม่น้อยกว่า 45 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 63 จาก 130

จ) ไม่น้อยกว่า 60 วัน ********************************************************************** 221. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวาง โทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 222. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ประธานกรรมการการเลือกตัง้ จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 223. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ข) ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ค) นายกรัฐมนตรี ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 64 จาก 130

224. หากมีผู้ขัดขวางการดาเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) จาคุกตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ข) จาคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ค) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ง) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ จ) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ********************************************************************** 225. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 24 ตุลาคม 2542 ข) 25 ตุลาคม 2542 ค) 26 ตุลาคม 2542 ง) 27 ตุลาคม 2542 จ) 28 ตุลาคม 2542 ********************************************************************** 226.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใด ก) ข้าราชการพลเรือน ข) ข้าราชการการเมือง ค) ข้าราชการสามัญ ง) ข้าราชการประจา จ) ข้าราชการท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 65 จาก 130

********************************************************************** 227.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง ง) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ********************************************************************** 228. ปัจจุบันประเทศไทยมีกี่กระทรวง ก) 15 กระทรวง ข) 16 กระทรวง ค) 19 กระทรวง ง) 20 กระทรวง จ) 22 กระทรวง ********************************************************************** 229. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 22 มกราคม 2558 ข) เมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ค) 23 มกราคม 2558 ง) 21 กรกฎาคม 2558 จ) ข้อ ข. และ ง. ********************************************************************** 230. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด ก) เล่มที่ 122 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ข) เล่มที่ 130 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ค) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 66 จาก 130

ง) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 จ) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ********************************************************************** 231. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การอนุญาต ข) การใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ค) การจดทะเบียน ง) การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกาหนดให้ต้องขออนุญาต จ) จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใด ********************************************************************** 232. มาตราใดของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ก) มาตรา 14 ข) มาตรา 15 ค) มาตรา 16 ง) มาตรา 17 จ) มาตรา 18 ********************************************************************** 233. ทุกกี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อานาจในการ อนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น แทนการอนุญาต ก) 1 ปี ข) 2 ปี ค) 3 ปี ง) 4 ปี จ) 5 ปี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 67 จาก 130

********************************************************************** 234. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มี.............. ก าหนดให้ ต้ อ งขออนุ ญ าต จดทะเบี ย น หรื อ แจ้ ง ก่ อ นจะด าเนิ น การ บทบั ญ ญั ติ ข อง กฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน ก) รัฐธรรมนูญ ข) กฎกระทรวง ค) ประกาศกระทรวง ง) กฎหมายหรือกฎ จ) กฎ ********************************************************************** 235. ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ก) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือน ข) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง ค) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ง) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ********************************************************************** 236. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ข) มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ ค) ไม่เป็นข้าราชการที่มีเงินประจา ง) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จ) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 68 จาก 130

237. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2542 ข) บังคับใช้เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2542 ค) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน หลีกภัย ง) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ คือ นายกรัฐมนตรี จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 238. คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีจานวนกี่คน ก) 3 คน ข) 6 คน ค) 9 คน ง) 12 คน จ) 27 คน ********************************************************************** 239. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้ แต่งตั้ง ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) คณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 240. หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง จึงได้ย่ืน หนังสือให้หน่วยงานควบคุมดูแลข้อมูลนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่หน่วยงานนั้นพิจารณา แล้วไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และได้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบ ซึ่งบุคคลผู้นั้นมี

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 69 จาก 130

สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน นับแต่ได้รับ แจ้งคาสั่งนั้น ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 241.กรณีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เสนอคาคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคาคัดค้านแล้วมีความเห็นไม่ฟังคาคัดค้านนั้น ผู้นั้นอาจอุทธรณ์คาสั่ง ไม่รับฟังคาคัดค้านของเจ้าหน้าที่ต่อใคร และต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อ ใคร ก) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 30 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคา คัดค้าน / คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข) คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งคัดค้าน / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ค) คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ/ 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง คั ด ค้ า น / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ง) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ / 15 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่รับฟัง คาคัดค้าน / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 242. “คณะกรรมการ” หมายความว่า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ข) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ ค) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ง) คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 70 จาก 130

จ) คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ********************************************************************** 243. ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดหน่วยงานใด ก) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ค) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 244. หากไม่มาให้ถ้อยคาตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสั่งให้มา ผู้นั้นมี ความผิดต้องระวางโทษตาม ข้อใด ก) จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 245.หากฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติตามข้ อ จ ากั ด หรื อ เงื่อ นไขที่เ จ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ก าหนดตาม มาตรา 20 ต้องระวางโทษตามข้อใด ก) จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 246.เมื่ อ คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่าวสารแล้ว จะต้องส่งคาอุ ทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับคาอุทธรณ์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 71 จาก 130

ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 247. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วย ข้อใด กล่าวถูกต้อง ก) ไม่น้อยกว่าห้าคน ข) ไมน้อยกว่าสามคน ค) ตามความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน ง) ตามความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน จ) ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ********************************************************************** 248. ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน อาเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ใคร ตั้งคณะกรรมการ คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญที่ บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ค) ท้องถิ่นอาเภอเมืองความรู้ ง) นายอาเภอเมืองความรู้ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า ********************************************************************** 249. ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน อาเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ตั้งคณะกรรมการคณะ หนึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวนกี่ค น เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 72 จาก 130

ก) 5 คน ข) 7 คน ค) 8 คน ง) 15 คน จ) 16 คน ********************************************************************** 250. ใครดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน ก) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ข) นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ค) นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง ง) นายสันติธร ยิ้มละมัย จ) นายชยพล ธิติศักดิ์ ********************************************************************** 251. แก้ไข เปลี่ยนแปลง คาชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ทาให้ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม อานาจของใคร ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 252. ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 400 บาทต่อ เดือน จานวน 12 เดือน ลงทะเบียนระหว่างวันที่เท่าใด ก) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ข) 1 ตุลาคม 2558 – 1 ตุลาคม 2559 ค) 15 สิงหาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ง) 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 73 จาก 130

จ) 15 กันยายน 2558 – 30 มีนาคม 2559 ********************************************************************** 253. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด จากเดิมที่กาหนดให้จ่ายเงินตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนอายุครบ 1 ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หัวละ 400 บาทต่อเดือน ขยายเป็นตั้งแต่แรก เกิดจนถึงอายุกี่ปี พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินเป็นกี่บาทต่อเดือน ก) 2 ปี / 600 บาท ข) 3 ปี / 500 บาท ค) 3 ปี / 600 บาท ง) 3 ปี / 800 บาท จ) 4 ปี / 600 บาท ********************************************************************** 254. กิจกรรม Bike for Dad ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เที่ยวขาไปจากจุดเริ่มต้นปั่น พิธีเปิดที่พระลานพระราชวังดุสติ ปั่นไปตามเส้นทางมหามงคล รวมระยะทางกี่กิโลเมตร ก) 19 กิโลเมตร ข) 25 กิโลเมตร ค) 29 กิโลเมตร ง) 88 กิโลเมตร จ) 99 กิโลเมตร ********************************************************************** 255. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ตามข้อใด ก) 500 บาท ข) ไม่เกิน 500 บาท ค) 1,000 บาท ง) ไม่เกิน 1,000 บาท จ) ไม่เกิน 2,000 บาท ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 74 จาก 130

256. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ประมาณการรายรั บ และงบประมาณรายจ่ า ยเมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจและให้ ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบแล้ว แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ อ ทราบภายในกี่ วั น ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ แ จ้ ง แก่ น ายอ าเภอหรื อ ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ก) วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 257. เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ ความหมายว่ า ข้ อ ใดกล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดเทศบาล ค) ปลัดเมืองพัทยา ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 258. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัตขิ องใคร ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าส่วนการคลังหรือผู้อานวยการกองคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 75 จาก 130

259.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ ของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายอาเภอ ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 260. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดย ใช้เทคนิค SWOT Analysis ข้อใดคือปัจจัยภายนอก ก) อุปสรรค (Threat - T) ข) โอกาส (Opportunity - O) ค) จุดแข็ง (Strength - S) ง) จุดอ่อน (Weakness - W) จ) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 261. แผนพัฒนาประเทศของประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง ก) 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ แผนระดับเมือง แผนระดับหมู่บ้าน ข) 3 ระดับ คือ แผนระดับประเทศ แผนระดับส่วนภูมิภาค แผนระดับท้องถิ่น ค) 3 ระดับ คือ แผนระดับส่วนกลาง แผนระดับส่วนภูมิภาค แผนระดับท้องถิ่น ง) 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ แผนระดับจังหวัด แผนระดับท้องถิ่น จ) 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ แผนระดับตาบล แผนระดับชุมชน ********************************************************************** 262. ข้อใด เป็นคาถามเชิงยุทธศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ก) เราและเพื่อนเราอยากเป็นอย่างไร ข) เราและเพื่อนเราอยู่ตรงไหน ค) เราและเพื่อนเราเคยเป็นอย่างไร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 76 จาก 130

ง) ข้อ ข. และ ข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 263.“คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ก) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข) เลขาธิการ ก.พ. ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง) ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 264. ตาแหน่งใดรักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 พ.ศ. 2549 ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ) ข้อ ก. ข. และ ข้อ ค. ********************************************************************** 265.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจานวนกี่คน ก) 12 คน ข) 15 คน ค) 16 คน ง) 17 คน จ) 27 คน ********************************************************************** 266. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 77 จาก 130

ก) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน ข) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน และผู้ช่วยประธานสภาอบจ. 1 คน ค) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 2 คน ง) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 3 คน จ) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 4 คน ********************************************************************** 267.คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้ แต่งตั้ง ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) คณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 268. ใครเป็นผู้อานาจดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบงานสารบรรณฯ ก) นายกรัฐมนตรี ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ********************************************************************** 269.ข้อใดไม่ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ใช้บังคับเมื่อใด ก) เมืองพัทยา ข) เทศบาล ค) องค์การบริหารส่วนตาบล ง) กรุงเทพมหานคร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 78 จาก 130

จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 270. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คัดเลือก จากตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน ********************************************************************** 271. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตาบลจานวนสามคน ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็น ประธาน ค) กรรมการผู้แทนอบต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และ อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ง) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง จ) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ********************************************************************** 272 .ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีชื่อในทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปีจนวันรับรับสมัครเลือกตัง้ ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตาบล ค) มี 8 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวม 16 คน ง) มี 2 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวม 6 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 79 จาก 130

จ) มี 1 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวม 3 คน ********************************************************************** 273. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่งๆ ของอบต. มีกาหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 274. ข้อใดไม่ใช่รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก) องค์การตลาด ข) องค์การค้า ค) การไฟฟ้านครหลวง ง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ) การประปาส่วนภูมิภาค ********************************************************************** 275. ประธานกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือใคร ก) นายประวิช รัตนเพียร ข) นายบุญส่ง น้อยโสภณ ค) นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วทิ ย์ ง) นายศุภชัย สมเจริญ จ) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ********************************************************************** 276. การรวมอบต. ที่มีเขตติดต่อพื้นที่เดียวกัน ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) ประกาศศกระทรวงมหาดไทย ง) มติคณะรัฐมนตรี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 80 จาก 130

จ) กฎกระทรวง ********************************************************************** 277. การยุบองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) กฎกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 278. ข้อใดต่อไปนี้ คือชื่อเต็ม ก.พ.ร. ก) คณะกรรมการพัฒนาฝ่ายข้าราชการ ข) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค) คณะกรรรมพัฒนาข้าราชการ ง) คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ จ) กรรมการพัฒนาข้าราชการ ********************************************************************** 279. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีกแี่ ห่ง ก) 74 แห่ง ข) 75 แห่ง ค) 76 แห่ง ง) 77 แห่ง จ) 78 แห่ง ********************************************************************** 280.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ข) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน ค) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ง) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 81 จาก 130

จ) ไทย ลาว พม่า จีน ********************************************************************** 281. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน ข) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ง) เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ********************************************************************** 282. ข้อใด คือยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ค) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ง) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ จ) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ประเทศ ********************************************************************** 283. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชน ความสงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด ก) มีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการอย่างสม่าเสมอ ข) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ค) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 82 จาก 130

ง) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น จ) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ********************************************************************** 284 . เ มื่ อ คณ ะ รั ฐ ม น ตรี ไ ด้ แ ถล งน โ ยบ า ย ต่ อ รั ฐ ส ภ า แล้ ว ใ ห้ ส า นั ก เ ลข าธิ ก า ร คณะรั ฐ มนตรี ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติแ ละหน่ วยงานใด ร่ วมกั น จั ด ท าแผนการบริ หารราชการ แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี ก) กรมบัญชีกลาง ข) กระทรวงมหาดไทย ค) กระทรวงการคลัง ง) สานักงบประมาณ จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 285.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกัน จัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน จ) 90 วัน ********************************************************************** 286. ข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) สุขาภิบาล ค) สภาตาบล ง) เมืองพัทยา (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 83 จาก 130

จ) องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 287. ในกรณีท่ีสานักนายกรั ฐมนตรีหรือ กระทรวงมีทบวงอยู่ใ นสัง กัด และปริม าณและ คุณภาพของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งสานักงานปลัดทบวงจะให้หน่วยงานใด ทา หน้าที่สานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ ก) กรม ข) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานปลัดกระทรวง ง) กระทรวงมหาดไทย จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 288. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) กระทรวงพาณิชย์ ค) กระทรวงการคลัง ง) กระทรวงอุตสาหกรรม จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 289. ข้อใดไม่ใช่เทศบาลนคร ก) เทศบาลนครแม่สอด ข) เทศบาลนครอ้อมน้อย ค) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ง) เทศบาลนครวารินชาราบ จ) เทศบาลนครเกาะสมุย ********************************************************************** 290. ปัจจุบันเทศบาลนครกี่แห่ง ก) 29 แห่ง ข) 30 แห่ง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 84 จาก 130

ค) 31 แห่ง ง) 32 แห่ง จ) 33 แห่ง ********************************************************************** 291. ปัจจุบันมี อบจ. เทศบาล และอบต.กี่แห่ง ก) 7,835 แห่ง ข) 7,845 แห่ง ค) 7,851 แห่ง ง) 7,855 แห่ง จ) 7,875 แห่ง ********************************************************************** 292. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา ท้องถิ่นคัดเลือกจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน ********************************************************************** 293. องค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ น หมายความว่ า ข้ อ ใดกล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามระเบีย บ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) เมืองพัทยา ข) กรุงเทพมหานคร ค) องค์การบริหารส่วนตาบล ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) เทศบาล ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 85 จาก 130

294. ตาแหน่งใดเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ง) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 295. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ค) นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ง) ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ประธานคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่น จ) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ********************************************************************** 296. ใครดารงตาแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ก) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ข) นายสมดี คชายั่งยืน ค) นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ง) ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ จ) นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ********************************************************************** 297. ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 86 จาก 130

ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ********************************************************************** 298. วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ********************************************************************** 299. ใครไม่เคยดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) นายจรินทร์ จักกะพาก ข) นายสมดี คชายั่งยืน ค) นายสมพร ใช้บางยาง ง) นายพงศ์โพยม วาศภูติ จ) นายสาโรช คัชมาตย์ ********************************************************************** 300. การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของใคร (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 87 จาก 130

ก) นายอาเภอ ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 301. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปดิ ประกาศภายในกี่วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยกี่วัน ก) 7 วัน / 7 วัน ข) 7 วัน / 15 วัน ค) 15 วัน / 15 วัน ง) 15 วัน / 30 วัน จ) 30 วัน / 30 วัน ********************************************************************** 302. คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ในส่ วนผู้ทรงคุณ วุฒิท่ี ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) 6 คน ********************************************************************** 303. บุคคลใดต่อไปนี้ ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก) นายสายเสมอ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นายสุดโต่ง ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายโชคช่วย ตาแหน่งนายกเทศมนตรี ง) นายอานวยชัย ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 88 จาก 130

จ) นายเรืองแสง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ********************************************************************** 304.“การแก้ไข” หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) การทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข) การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา สามปี ค) การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในแผนพั ฒ นาหรื อ แผนการด าเนิ น งานให้ ถู ก ต้ อ ง โดยไม่ ท าให้ วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ง) การแก้ไขแผนพัฒนาสามปี โดยทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 305. ข้อใดเป็นค่านิยม (Value) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขดี สมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ข) นานวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการ ค) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการบริหาร จัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 3 0 6 . ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ต้องสอดคล้องกับข้อใด ก) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค) ระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 89 จาก 130

ง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 307. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) (พ.ศ. 2555 - 2558) ข) (พ.ศ. 2556 – 2559) ค) (พ.ศ. 2556 - 2559) ง) (พ.ศ. 2557 - 2560) จ) (พ.ศ. 2558 – 2561) ********************************************************************** 308.The Group of 77 at the United Nations is a loose coalition of developing nations ปัจจุบันมีสมาชิกกี่ประเทศ ก) 133 ประเทศ ข) 134 ประเทศ ค) 135 ประเทศ ง) 136 ประเทศ จ) 138 ประเทศ ********************************************************************** 309.ข้ อ ใดมิ ใ ช่ อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ก) การขอเบิกเงิน และก่อหนี้ผูกพัน ข) ตรวจเอกสารการรับเงิน ค) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน ง) ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซือ้ จัดจ้าง จ) ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ ********************************************************************** 310.ข้อใดไม่ใช่ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 90 จาก 130

ก) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ จัดทาร่างแผนพัฒนา ค) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัตกิ าร ง) กาหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด จ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัตงิ านตามที่เห็นควร ********************************************************************** 311. หากท่านดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการขององค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่านจะเสนอให้ทาในข้อใดเป็น อันดับแรก ก) Target ข) SWOT ค) Vision ง) Mission จ) Objective ********************************************************************** 312. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นกรม ก) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ค) สานักงบประมาณ ง) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ) สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 313. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักการบริหารธรรมาภิบาล ก) Social action ข) Civil Society ค) Welfare state (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 91 จาก 130

ง) Good governance จ) Rule of law ********************************************************************** 314. ข้อใด เกี่ยวข้องกับการกาหนดตัวชี้วัดผลงานเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ ก) Key Stakeholder ข) Development Strategy ค) Key Performance Indicator ง) Result Framework Model จ) Effectiveness ********************************************************************** 315. ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับข้อใด ก) Accountability ข) Responsiveness ค) Efficiency ง) Result Framework Model จ) Effectiveness ********************************************************************** 316. การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูท่ีดีการปฏิบัติราชการได้ตามกาหนดไว้ เกี่ยวข้องกับข้อใด ก) Effectiveness ข) Accountability ค) Responsiveness ง) Efficiency จ) Result Framework Model ********************************************************************** 317. ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มาโดยวิธีการใด ก) เลือกจากพนักงานหรือข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 92 จาก 130

ค) เลือกจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) เลือกจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ) เลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 318. การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) Balk ground ข) Development strategy ค) Key stakeholders ง) Key performance indicator จ) SWOT Analysis ********************************************************************** 319. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของใคร ก) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 320. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว หมายถึงหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือด่วนที่สุด ข) หนังสือด่วนมาก ค) หนังสือด่วน ง) หนังสือด่วนภายในเวลา จ) หนังสือด่วนกว่า ********************************************************************** 321. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิด ก) 2 ชนิด ข) 3 ชนิด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 93 จาก 130

ค) 4 ชนิด ง) 5 ชนิด จ) 6 ชนิด ********************************************************************** 322. บัญชีหนังสือขอทาลายมีลักษณะแบบใด ก) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์สองหน้า ข) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์หนึ่งหน้า ค) เป็นแบบขนาด เอ 4 พิมพ์หนึ่งหน้า ง) เป็นแบบขนาด เอ 4 พิมพ์สองหน้า จ) เป็นแบบขนาด เอ 5 พิมพ์สองหน้า ********************************************************************** 323. บัตรยืมหนังสือมีขนาดตามข้อใด ก) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์หน้าเดียว ข) เป็นแบบขนาด เอ 3 พิมพ์สองหน้า ค) เป็นแบบขนาด เอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ง) เป็นแบบขนาด เอ 5 พิมพ์หน้าเดียว จ) เป็นแบบขนาด เอ 5 พิมพ์สองหน้า ********************************************************************** 324. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ให้ทาความตกลงกับหน่วยงานใด ก) สานักนายกรัฐมนตรี ข) สานักงบประมาณ ค) กระทรวงการคลัง ง) กระทรวงมหาดไทย จ) กรมบัญชีกลาง ********************************************************************** 325. หนังสือราชการ คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือหนังสือได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 94 จาก 130

ข) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการเท่านั้น ค) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ง) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ จ) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ ********************************************************************** 326. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย เป็น อานาจอนุมัติของใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 327. การอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นอานาจของใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 328. การอนุมัตริ ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอานาจของใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 95 จาก 130

********************************************************************** 329. การอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลเป็นอานาจของ ใคร ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค) หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 330. ภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติ ในกรณี เทศบาลตาบล ให้ป ระธานสภาเทศบาลส่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้มี อ านาจพิ จ ารณาตาม กฎหมาย ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 331. ภายใน....... นั บ แต่ วัน ที่ส ภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด ได้ มี ม ติ เ ห็น ชอบดั วยกั บ ข้อบัญญัติในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้.........ส่งร่างเทศบัญญัติให้........พิจารณา ตามกฎหมาย ก) 7 วัน / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายอาเภอ ข) 7 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายอาเภอ ค) 7 วัน / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) 7 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) 15 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด **********************************************************************

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 96 จาก 130

332. องค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน มีจานวน 3 หมู่บ้าน มีประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลแบ่งปัน 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน และปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปันรวมทั้งหมดกี่คน ก) 3 คน ข) 4 คน ค) 5 คน ง) 6 คน จ) 9 คน ********************************************************************** 333. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทศบาลนครสวยหรู ก) นายโชคช่วยสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครสวยหรู อายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวัน เลือกตัง้ ข) นายคมคา อายุยี่สิบปีบริบูรณ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสวยหรู และมี สิทธิได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลนครสวยหรู ค) นายกเทศมนตรีนครสวยหรู อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายจานวนไม่ เกิน 4 คน ง) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ ราชการจังหวัด จ) สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ********************************************************************** 334. เทศบาลเมือง มีชุมชนทั้งหมด 13 ชุมชน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกี่คน ก) 12 คน ข) 13 คน ค) 16 คน ง) 18 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 97 จาก 130

จ) 20 คน ********************************************************************** 335. เทศบาลนคร มีชุมชนทั้งหมด 9 ชุมชน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกี่คน ก) 12 คน ข) 18 คน ค) 24 คน ง) 27 คน จ) 36 คน ********************************************************************** 336. ช่ ว งเวลาของข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึงช่วงระยะเวลาใด ก) 1 มกราคม 2558 – 1 มกราคม 2559 ข) 15 สิงหาคม 2558 – 15 สิงหาคม 2559 ค) 15 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ง) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 จ) 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ********************************************************************** 337. ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ การเงินจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน ********************************************************************** 338. ในกรณีท่นี ายอาเภอไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องส่งคืน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในกี่วัน ก) 7 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 98 จาก 130

ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 339. เกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อใดกล่าวถูกต้อง ที่สุด ก) 2 สมัย ข) 3 สมัย ค) 4 สมัย ง) ในปีห นึ่ง ให้ มี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ สองสมั ย หรือ หลายสมั ย แล้ว แต่ ป ระธานสภาองค์ก าร บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย จ) ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน ตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ********************************************************************** 340. ในการประชุมสภาสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ใครเป็นผู้กาหนด ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 341. คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านพัฒนาท้องถิ่นมี กี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 99 จาก 130

จ) 6 คน ********************************************************************** 342. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรา 18 ข) เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปตามมาตรา 16 ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา เป็นไปตามมาตรา 17 และมาตรา 18 ง) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมาตรา 17 จ) องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมาตรา 16 ********************************************************************** 343. ใครเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) รัฐมนตรีวา่ กระทรวงมหาดไทย จ) ผู้ตรวจราชการ ********************************************************************** 344. กรอบการกระจายอานาจซึ่งเป็นการกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะ แบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ ก) 1 ระดับ ข) 2 ระดับ ค) 3 ระดับ ง) 4 ระดับ จ) 5 ระดับ ********************************************************************** 345. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อใคร ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ทุกปี ข) นายกรัฐมนตรี ทุกปี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 100 จาก 130

ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ทุกปี ง) คณะรัฐมนตรี ทุกปี จ) รัฐสภา ทุกปี ********************************************************************** 346. การก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจในการถ่ า ยโอนภารกิ จ บริ ก าร สาธารณะ ที่ดาเนินการซ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ ภายในกี่ปี ก) 1 ปี ข) 2 ปี ค) 3 ปี ง) 4 ปี จ) 5 ปี ********************************************************************** 347. การก าหนดเขตความรั บ ผิ ด ชอบในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของรั ฐ และองค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามความพร้อมของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินกี่ปี ก) 4 ปี ข) 5 ปี ค) 10 ปี ง) 15 ปี จ) 20 ปี ********************************************************************** 348. คณะกรรมการต้องพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ของ ท้องถิ่นตามแผนการกระจายอานาจ ภายในระยะเวลาเท่าใด ก) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ข) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี ค) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ง) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี จ) ทุกระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 101 จาก 130

********************************************************************** 349. การออกพันธบัตรและการกู้เงินจากองค์กรต่างๆ ของท้องถิ่นจะต้องทาอย่างไร ก) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจกากับดูแล ข) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ค) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น ง) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จ) ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจกากับดูแล ********************************************************************** 350. การจัด สรรค่า ภาคหลวงแร่ ให้แ ก่อ งค์ การบริ หารส่วนตาบลหรื อเทศบาลที่มี พื้น ที่ ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้จัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใดของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ี จัดเก็บภายในเขต ก) ร้อยละ 5 ข) ร้อยละ 10 ค) ร้อยละ 15 ง) ร้อยละ 20 จ) ร้อยละ 25 ********************************************************************** 351. การจัดแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ เพื่อขอความเห็นชอบตามข้อใด ก) กระทรวงมหาดไทยและรายงานต่อรัฐสภา ข) กระทรวงการคลังและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ค) กระทรวงมหาดไทยและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ง) คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา จ) นายกรัฐมนตรีและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 352. สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด หน่วยงานใด ก) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 102 จาก 130

ข) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ค) สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จ) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 353. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี จ านวน ทั้งหมดกี่คน ก) 12 คน ข) 24 คน ค) 27 คน ง) 36 คน จ) 40 คน ********************************************************************** 354. ภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าภายในเขตจังหวัด จะ เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน มวนละกี่สตางค์ ก) 5 สตางค์ ข) 10 สตางค์ ค) 20 สตางค์ ง) 30 สตางค์ จ) 50 สตางค์ ********************************************************************** 355. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บรายได้สาหรับก๊าซปิโตรเลียมได้ไม่เกินกิโลกรัมละ กี่สตางค์ ก) 10 สตางค์ ข) 20 สตางค์ ค) 25 สตางค์ ง) 30 สตางค์ จ) 50 สตางค์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 103 จาก 130

********************************************************************** 356. กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละเท่าใด ก) ร้อยละ 15 ข) ร้อยละ 20 ค) ร้อยละ 25 ง) ร้อยละ 30 จ) ร้อยละ 35 ********************************************************************** 357. กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ เท่าใด โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคานึงถึง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย ก) ร้อยละ 20 ข) ร้อยละ 25 ค) ร้อยละ 30 ง) ร้อยละ 35 จ) ร้อยละ 40 ********************************************************************** 358. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และในฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 104 จาก 130

ข) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ค) 8 มกราคม พ.ศ. 2549 ง) 8 มกราคม พ.ศ. 2550 จ) 9 มกราคม พ.ศ. 2550 ********************************************************************** 359. ตาแหน่งใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 360. หลักการกระจายอานาจให้ประชาชนในท้องถิ่น ก) Centralization ข) Deconcentration ค) Decentralization ง) Good Governance จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 361. หน่วยงานใดเกิดจากการกระจายอานาจ ก) จังหวัดสกลนคร ข) อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ ค) กระทรวงมหาดไทย ง) สานักงานที่ดนิ จังหวัดบุรรี ัมย์ จ) องค์การบริหารส่วนตาบลสวายจีก ********************************************************************** (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 105 จาก 130

362. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระการดารง ตาแหน่งคราวละกี่ปี ก) 3 ปี วาระเดียว ข) 4 ปี วาระเดียว ค) 5 ปี วาระเดียว ง) 5 ปี อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ จ) 6 ปี วาระเดียว ********************************************************************** 363. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล มีจานวนทั้งหมดกี่คน ก) 12 คน ข) 18 คน ค) 27 คน ง) 30 คน จ) 36 คน ********************************************************************** 364. ต าแหน่ ง ใด เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว น ท้องถิ่น ก) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จ) ปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ********************************************************************** 365. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมีทั้งหมดกี่คน ก) 18 คน ข) 21 คน ค) 24 คน ง) 27 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 106 จาก 130

จ) 30 คน ********************************************************************** 366. วิธีก ารคัด เลือ กผู้ แทนองค์ ก ารบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้เป็ น ไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ข้อใดกาหนด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ง) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล จ) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 367. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลาออกต้องยื่น หนังสือลาออกต่อใคร ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 368. เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด บุรีรัมย์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ค) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด บุรีรัมย์ท่ีได้รับการ เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน จ) ลาออก โดยยื่ นหนัง สื อ ลาออกต่อ ประธานคณะกรรมการพนั ก งานส่ว นต าบลจั ง หวั ด บุรรี ัมย์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 107 จาก 130

********************************************************************** 369. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) ปลัดจังหวัด ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ท้องถิ่นจังหวัด ********************************************************************** 370. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) ปลัดจังหวัด ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ท้องถิ่นจังหวัด ********************************************************************** 371. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ปลัดจังหวัด ********************************************************************** 372. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ บริหารงานท้องถิ่ น ด้านการบริหารงานบุค คล ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารและการ จัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตาบล ข) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนเก้าคน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 108 จาก 130

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน ง) นายอ าเภอหรื อ หั ว หน้าส่ว นราชการประจ าจั ง หวั ด นั้น จ านวนแปดคนซึ่ ง ผู้ ว่ าราชการ จังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ) วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ ป็ น ไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ********************************************************************** 373. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล สัดส่วนของผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ ใดกล่าวถูกต้อง ก) 1 : 1 : 1 ข) 2 : 1 : 2 ค) 2 : 3 : 3 ง) 3 : 3 : 3 จ) 3 : 3 : 4 ********************************************************************** 374. ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตาบล ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) อธิบดีกรมบัญชีกลาง จ) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ********************************************************************** 375. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลไม่ น้อยกว่ากี่คน ก) 3 คน ข) 5 คน ค) 6 คน ง) 9 คน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 109 จาก 130

จ) 12 คน ********************************************************************** 376. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มี วาระในการดารง ตาแหน่งคราวละกี่ปี ก) 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ข) 3 ปี นับแต่วันที่รับการสรรหา ค) 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ง) 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการสรรหา จ) 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ********************************************************************** 377. ตาแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ข) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 378. ข้อใด คือความหมายของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ข) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ค) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย ง) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 379. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถร้องเรียนต่อ ผู้ใด (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 110 จาก 130

ก) นายกรัฐมนตรี ข) ศาลปกครอง ค) หัวหน้าส่วนราชการนั้น ง) คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จ) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ********************************************************************** 380. ข้ อมูลข่า วสารของราชการตามข้ อใด จะเปิดเผยมิได้ ตามพระราชบัญ ญัติข้อมู ล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) โครงสร้างของหน่วยงาน ข) สรุปอานาจหน้าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน ค) มติคณะรัฐมนตรี ง) ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 381. ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ก) ประวัตอิ าชญากรรม ข) ประวัตกิ ารทางาน ค) ประวัตสิ ุขภาพ ง) ฐานะการเงิน จ) การบันทึกภาพและเสียง ********************************************************************** 382. รายงานแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ ประชาชนได้ศกึ ษาค้นคว้า เมื่อมีอายุครบกี่ปี ก) 10 ปี ข) 20 ปี ค) 25 ปี ง) 35 ปี จ) 75 ปีข้นึ ไป (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 111 จาก 130

********************************************************************** 383. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีฐานะเป็นตาม ข้อใด ก) กระทรวง ข) กรม ค) ทบวง ง) องค์การมหาชน จ) รัฐวิสาหกิจ ********************************************************************** 384. ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ จะจัดให้ประชาชน ได้ศกึ ษาค้นคว้า เมื่อมีอายุครบกี่ปี ก) 10 ปี ข) 20 ปี ค) 25 ปี ง) 35 ปี จ) 75 ปีข้นึ ไป ********************************************************************** 385. ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ ประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี ก) 50 ปี ข) 60 ปี ค) 75 ปี ง) 75 ปีขนึ้ ไป จ) 100 ปีขนึ้ ไป ********************************************************************** 386. ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยตาแหน่ง ก) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ข) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 112 จาก 130

ค) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 387. บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไข ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนด ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) จาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 388. บุคคลใด ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่มาให้ ถ้อยคา ส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ข) จาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ค) จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ง) จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จ) จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ********************************************************************** 389. กฎหมายใด ถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับใช้ต่อไป ก) ข) ค) ง) จ)

พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัตริ าชการทางปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 113 จาก 130

********************************************************************** 390. ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสีย ของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 30 วัน จ) 45 วัน ********************************************************************** 391. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ของเทศบาลกาหนดไว้ไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 392. ใครเป็นผู้กาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ก) นายอาเภอ ข) ประธานสภาเทศบาล ค) ปลัดเทศบาล ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายกเทศมนตรี ********************************************************************** 393. การยุบเลิก สหการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) ข) ค) ง)

กฎกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 114 จาก 130

จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 394. การยุบเลิก สหการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวงมหาดไทย ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 395. การจัดตั้งเทศบาลตาบล ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวงมหาดไทย ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 396. สมัยประชุมสมัยสมัยหนึ่งๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้มีการประชุมได้ กี่วัน ก) 7 วัน ข) อย่างน้อย 15 วัน ค) ไม่เกิน 15 วัน ง) อย่างน้อย 30 วัน จ) ไม่เกิน 30 วัน ********************************************************************** 397. นั บ แต่ วัน ประกาศผลการเลือ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่วนตาบล จะต้ อ ง กาหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 115 จาก 130

ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 398. การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด โทษปรับไว้ อย่างไร ก) ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ข) ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ค) ปรับไม่เกินสองพันบาท ง) ปรับไม่เกินสามพันบาท จ) ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ********************************************************************** 399. บุคคลใดมีอานาจเรียกสมาชิกสภาอบต. นายกอบต. พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง อบต. มาชี้แจงในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้ ก) ปลัดอาเภอ ข) ท้องถิ่นอาเภอ ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) คณะกรรมการการเลือกตัง้ จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 400. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) นายกอบต. ด ารงต าแหน่ ง นั บ แต่ ส ภาอบต. ประชุ ม สภาอบต. ครั้ ง แรก มี ว าระอยู่ ใ น ตาแหน่ง 4 ปี นับแต่สภาอบต. ประชุมสภาอบต.ครัง้ แรก ข) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันแต่งตัง้ ค) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันเลือกตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตัง้ ง) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันแต่งตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันแต่งตัง้ จ) นายกอบต. ดารงตาแหน่งนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วัน สมัครรับเลือกตัง้ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 116 จาก 130

********************************************************************** 401. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นายอาเภอ ข) ท้องถิ่นอาเภอ ค) ท้องถิ่นจังหวัด ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 402. ในการประชุมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตาบลนับแต่วันประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการประชุมเพื่อการใด ก) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบล ค) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบาย จ) กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 403. ใครมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามสมัยประชุม และ เป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) นายอาเภอ ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ท้องถิ่นจังหวัด ********************************************************************** 404. งบประมาณรายจ่ายประจาปีรายจ่ายของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) เทศพาณิชย์ (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 117 จาก 130

ข) ข้อบัญญัติ ค) ข้อบัญญัติเทศบาล ง) เทศบัญญัติ จ) ข้อบังคับ ********************************************************************** 405. ตาแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดจังหวัด ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ค) อัยการจังหวัด ง) นายอาเภอ จ) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ********************************************************************** 406. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ก) เลขาธิการ ก.พ.ร. ข) เลขาธิการ ก.พ. ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 407. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.พ.ร. มีจานวนกี่คน ก) ไม่เกิน 5 คน ข) ไมเกิน 7 คน ค) ไม่เกิน 9 คน ง) ไม่เกิน 10 คน จ) ไม่เกิน 12 คน **********************************************************************

เฉลยอยู่ด้านล่าง (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 118 จาก 130

เฉลยอยู่ด้านล่าง แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มขี าย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผิดพลาดขออภัยมา ณ ที่น้ดี ้วย ถ้าเป็นไปได้ส่งแจ้งมาทางเฟซบุ๊ก จะเป็นพระคุณอย่างสูง

https://www.facebook.com/prapun2523

***แนวข้อสอบแจกฟรี ไม่มีลขิ สิทธิ์และเงื่อนไข**** (อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนน่ะครับ ไม่ได้บังคับน่ะครับ) หากต้องการสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตได้ โดยเติมเงินมาที่เบอร์ 08-5764-3290 หากต้องการสนับสนุนค่า น้าชา กาแฟ เลขทีบ่ ัญชี 983-2-12605-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายประพันธ์ เวารัมย์) (08/05/2559) เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com เฟซบุ๊กประพันธ์ เวารัมย์ https://www.facebook.com/prapun2523 เฟซบุ๊กแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/1539791162903094

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 119 จาก 130

เฉลย

407

407

ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 1

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 26 ก ข ค ง จ 51 ก ข ค

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ก 11 ก

12 ก 13 ก

14 ก 15 ก

16 ก 17 ก

18 ก 19 ก

20 ก 21 ก

22 ก 23 ก

24 ก 25 ก

27 ก 28 ก

29 ก 30 ก

31 ก 32 ก

33 ก 34 ก

35 ก 36 ก

37 ก 38 ก

39 ก 40 ก

41 ก 42 ก

43 ก 44 ก

45 ก 46 ก

47 ก 48 ก

49 ก 50 ก

52 ก 53 ก

54 ก 55 ก

56 ก 57 ก

58 ก 59 ก

60 ก 61 ก

62 ก 63 ก

64 ก 65 ก

66 ก 67 ก

68 ก 69 ก

70 ก 71 ก

72 ก 73 ก

74 ก 75 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 120 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 76 ก 77 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 101 ก ข ค ง จ 126 ก ข

78 ก 79 ก

80 ก 81 ก

82 ก 83 ก

85 ก 86 ก

87 ก 88 ก

90 ก 91 ก

92

93

94

95

96

97

98

99

100 ก

84

89

102 ก 103 ก

104 ก 105 ก

106 ก 107 ก

108 ก 109 ก

110 ก 111 ก

112 ก 113 ก

114 ก 115 ก

116 ก 117 ก

118 ก 119 ก

120 ก 121 ก

122 ก 123 ก

124 ก 125 ก

127 ก 128 ก

129 ก 130 ก

131 ก 132 ก

133 ก 134 ก

135 ก 136 ก

137 ก 138 ก

139 ก 140 ก

141 ก 142 ก

143 ก 144 ก

145 ก 146 ก

147 ก 148 ก

149 ก 150 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 121 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 151 ก 152 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 176 ก ข ค ง จ 201 ก ข

153 ก 154 ก

155 ก 156 ก

157 ก 158 ก

159 ก 160 ก

161 ก 162 ก

163 ก 164 ก

165 ก 166 ก

167 ก 168 ก

169 ก 170 ก

171 ก 172 ก

173 ก 174 ก

175 ก

177 ก 178 ก

179 ก 180 ก

181 ก 182 ก

183 ก 184 ก

185 ก 186 ก

187 ก 188 ก

189 ก 190 ก

191 ก 192 ก

193 ก 194 ก

195 ก 196 ก

197 ก 198 ก

199 ก 200 ก

202 ก 203 ก

204 ก 205 ก

206 ก 207 ก

208 ก 209 ก

210 ก 211 ก

212 ก 213 ก

214 ก 215 ก

216 ก 217 ก

218 ก 219 ก

220 ก 221 ก

222 ก 223 ก

224 ก 225 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 122 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 251 ก ข ค ง จ 276 ก ข ค

ข ค

228 ก 229 ก

ข ค

ข ค

230 ก 231 ก

ข ค

ข ค

232 ก 233 ก

ข ค

ข ค

234 ก 235 ก

ข ค

ข ค

236 ก 237 ก

ข ค

ข ค

238 ก 239 ก

ข ค

ข ค

240 ก 241 ก

ข ค

ข ค

242 ก 243 ก

ข ค

ข ค

244 ก 245 ก

ข ค

ข ค

246 ก 247 ก

ข ค

ข ค

248 ก 249 ก

ข ค

ข ค

250 ก

ข ค

226 ก 227 ก

252 ก 253 ก

ข ค

ข ค

254 ก 255 ก

ข ค

ข ค

256 ก 257 ก

ข ค

ข ค

258 ก 259 ก

ข ค

ข ค

260 ก 261 ก

ข ค

ข ค

262 ก 263 ก

ข ค

ข ค

264 ก 265 ก

ข ค

ข ค

266 ก 267 ก

ข ค

ข ค

268 ก 269 ก

ข ค

ข ค

270 ก 271 ก

ข ค

ข ค

272 ก 273 ก

ข ค

ข ค

274 ก 275 ก

ข ค

ข ค

277 ก 278 ก

ข ค

ข ค

279 ก 280 ก

ข ค

ข ค

281 ก 282 ก

ข ค

ข ค

283 ก 284 ก

ข ค

ข ค

285 ก 286 ก

ข ค

ข ค

287 ก 288 ก

ข ค

ข ค

289 ก 290 ก

ข ค

ข ค

291 ก 292 ก

ข ค

ข ค

293 ก 294 ก

ข ค

ข ค

295 ก 296 ก

ข ค

ข ค

297 ก 298 ก

ข ค

ข ค

299 ก 300 ก

ข ค

ข ค

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 123 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 326 ก ข ค ง จ 351 ก ข ค

ข ค

303 ก

ข ค

352 ก ข ค 353 ก ข ค

304 ก 305 ก

ข ค

ข ค

354 ก ข ค 355 ก ข ค

306 ก 307 ก

ข ค

ข ค

356 ก ข ค 357 ก ข ค

308 ก 309 ก

ข ค

ข ค

358 ก ข ค 359 ก ข ค

310 ก 311 ก

ข ค

ข ค

360 ก ข ค 361 ก ข ค

312 ก 313 ก

ข ค

ข ค

362 ก ข ค 363 ก ข ค

314 ก 315 ก

ข ค

ข ค

364 ก ข ค 365 ก ข ค

316 ก 317 ก

ข ค

ข ค

366 ก ข ค 367 ก ข ค

318 ก 319 ก

ข ค

ข ค

368 ก ข ค 369 ก ข ค

320 ก 321 ก

ข ค

ข ค

370 ก ข ค 371 ก ข ค

322 ก 323 ก

ข ค

ข ค

372 ก ข ค 373 ก ข ค

324 ก 325 ก

ข ค

ข ค

374 ก ข ค 375 ก ข ค

301 ก 302 ก

327 ก 328 ก

329 ก 330 ก

331 ก 332 ก

333 ก 334 ก

335 ก 336 ก

337 ก 338 ก

339 ก 340 ก

341 ก 342 ก

343 ก 344 ก

345 ก 346 ก

347 ก 348 ก

349 ก 350 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 124 จาก 130

เฉลย ชื่อ..ประพันธ์......สกุล........เวารัมย์......แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 376 ก 377 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 400 ก ข ค ง จ

401

378 ก

379 ก 380 ก

402 ก 403 ก

381 ก 382 ก

404 ก 405 ก

383 ก 384 ก

406 ก 407 ก

385 ก 386 ก

ขอให้โชคดีในการสอบ

ขอเป็นส่วนเล็กๆ

387 ก 388 ก

ในการเติมเต็ม

ความรูเ้ พียงบางส่วน

389 ก 390 ก

เพราะไม่มใี ครรู้วา่

คณะกรรมการออกข้อสอบ

391 ก 392 ก

จะออกข้อสอบอย่างไร

ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียง

393 ก 394 ก

แนวทางในการสอบ

แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก

395 ก 396 ก

ในอดีตที่ผ่านมา

แบ่งปันความรู้

397 ก 398 ก

สู่ความก้าวหน้า

สู้ๆๆ ครับ

399 ก

http://valrom.igetweb.com

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 125 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 1

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 26 ก ข ค ง จ 51 ก ข ค

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ก 11 ก

12 ก 13 ก

14 ก 15 ก

16 ก 17 ก

18 ก 19 ก

20 ก 21 ก

22 ก 23 ก

24 ก 25 ก

27 ก 28 ก

29 ก 30 ก

31 ก 32 ก

33 ก 34 ก

35 ก 36 ก

37 ก 38 ก

39 ก 40 ก

41 ก 42 ก

43 ก 44 ก

45 ก 46 ก

47 ก 48 ก

49 ก 50 ก

52 ก 53 ก

54 ก 55 ก

56 ก 57 ก

58 ก 59 ก

60 ก 61 ก

62 ก 63 ก

64 ก 65 ก

66 ก 67 ก

68 ก 69 ก

70 ก 71 ก

72 ก 73 ก

74 ก 75 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 126 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 76 ก 77 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 101 ก ข ค ง จ 126 ก ข

78 ก 79 ก

80 ก 81 ก

82 ก 83 ก

85 ก 86 ก

87 ก 88 ก

90 ก 91 ก

92

93

94

95

96

97

98

99

100 ก

84

89

102 ก 103 ก

104 ก 105 ก

106 ก 107 ก

108 ก 109 ก

110 ก 111 ก

112 ก 113 ก

114 ก 115 ก

116 ก 117 ก

118 ก 119 ก

120 ก 121 ก

122 ก 123 ก

124 ก 125 ก

127 ก 128 ก

129 ก 130 ก

131 ก 132 ก

133 ก 134 ก

135 ก 136 ก

137 ก 138 ก

139 ก 140 ก

141 ก 142 ก

143 ก 144 ก

145 ก 146 ก

147 ก 148 ก

149 ก 150 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 127 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 151 ก 152 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 176 ก ข ค ง จ 201 ก ข

153 ก 154 ก

155 ก 156 ก

157 ก 158 ก

159 ก 160 ก

161 ก 162 ก

163 ก 164 ก

165 ก 166 ก

167 ก 168 ก

169 ก 170 ก

171 ก 172 ก

173 ก 174 ก

175 ก

177 ก 178 ก

179 ก 180 ก

181 ก 182 ก

183 ก 184 ก

185 ก 186 ก

187 ก 188 ก

189 ก 190 ก

191 ก 192 ก

193 ก 194 ก

195 ก 196 ก

197 ก 198 ก

199 ก 200 ก

202 ก 203 ก

204 ก 205 ก

206 ก 207 ก

208 ก 209 ก

210 ก 211 ก

212 ก 213 ก

214 ก 215 ก

216 ก 217 ก

218 ก 219 ก

220 ก 221 ก

222 ก 223 ก

224 ก 225 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 128 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 251 ก ข ค ง จ 276 ก ข ค

ข ค

228 ก 229 ก

ข ค

ข ค

230 ก 231 ก

ข ค

ข ค

232 ก 233 ก

ข ค

ข ค

234 ก 235 ก

ข ค

ข ค

236 ก 237 ก

ข ค

ข ค

238 ก 239 ก

ข ค

ข ค

240 ก 241 ก

ข ค

ข ค

242 ก 243 ก

ข ค

ข ค

244 ก 245 ก

ข ค

ข ค

246 ก 247 ก

ข ค

ข ค

248 ก 249 ก

ข ค

ข ค

250 ก

ข ค

226 ก 227 ก

252 ก 253 ก

ข ค

ข ค

254 ก 255 ก

ข ค

ข ค

256 ก 257 ก

ข ค

ข ค

258 ก 259 ก

ข ค

ข ค

260 ก 261 ก

ข ค

ข ค

262 ก 263 ก

ข ค

ข ค

264 ก 265 ก

ข ค

ข ค

266 ก 267 ก

ข ค

ข ค

268 ก 269 ก

ข ค

ข ค

270 ก 271 ก

ข ค

ข ค

272 ก 273 ก

ข ค

ข ค

274 ก 275 ก

ข ค

ข ค

277 ก 278 ก

ข ค

ข ค

279 ก 280 ก

ข ค

ข ค

281 ก 282 ก

ข ค

ข ค

283 ก 284 ก

ข ค

ข ค

285 ก 286 ก

ข ค

ข ค

287 ก 288 ก

ข ค

ข ค

289 ก 290 ก

ข ค

ข ค

291 ก 292 ก

ข ค

ข ค

293 ก 294 ก

ข ค

ข ค

295 ก 296 ก

ข ค

ข ค

297 ก 298 ก

ข ค

ข ค

299 ก 300 ก

ข ค

ข ค

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 129 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ข ค ง จ 326 ก ข ค ง จ 351 ก ข ค

ข ค

303 ก

ข ค

352 ก ข ค 353 ก ข ค

304 ก 305 ก

ข ค

ข ค

354 ก ข ค 355 ก ข ค

306 ก 307 ก

ข ค

ข ค

356 ก ข ค 357 ก ข ค

308 ก 309 ก

ข ค

ข ค

358 ก ข ค 359 ก ข ค

310 ก 311 ก

ข ค

ข ค

360 ก ข ค 361 ก ข ค

312 ก 313 ก

ข ค

ข ค

362 ก ข ค 363 ก ข ค

314 ก 315 ก

ข ค

ข ค

364 ก ข ค 365 ก ข ค

316 ก 317 ก

ข ค

ข ค

366 ก ข ค 367 ก ข ค

318 ก 319 ก

ข ค

ข ค

368 ก ข ค 369 ก ข ค

320 ก 321 ก

ข ค

ข ค

370 ก ข ค 371 ก ข ค

322 ก 323 ก

ข ค

ข ค

372 ก ข ค 373 ก ข ค

324 ก 325 ก

ข ค

ข ค

374 ก ข ค 375 ก ข ค

301 ก 302 ก

327 ก 328 ก

329 ก 330 ก

331 ก 332 ก

333 ก 334 ก

335 ก 336 ก

337 ก 338 ก

339 ก 340 ก

341 ก 342 ก

343 ก 344 ก

345 ก 346 ก

347 ก 348 ก

349 ก 350 ก

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


หน้า 130 จาก 130

กระดาษทดสอบแนวข้อสอบ

407

ชื่อ..................................สกุล......................................แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 376 ก 377 ก

ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สูค่ วามก้าวหน้า) (08/05/2559) ค ง จ 400 ก ข ค ง จ

378 ก

379 ก 380 ก

381 ก 382 ก

383 ก 384 ก

385 ก 386 ก

401 ก 402 ก

403 ก 404 ก

405 ก 406 ก

407 ก

ขอให้โชคดีในการสอบ

ขอเป็นส่วนเล็กๆ

387 ก 388 ก

ในการเติมเต็ม

ความรูเ้ พียงบางส่วน

389 ก 390 ก

เพราะไม่มใี ครรู้วา่

คณะกรรมการออกข้อสอบ

391 ก 392 ก

จะออกข้อสอบอย่างไร

ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียง

393 ก 394 ก

แนวทางในการสอบ

แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก

395 ก 396 ก

ในอดีตที่ผ่านมา

แบ่งปันความรู้

397 ก 398 ก

สู่ความก้าวหน้า

สู้ๆๆ ครับ

399 ก

http://valrom.igetweb.com

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com


แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า) (แจกฟรี)

http://valrom.igetweb.com https://www.facebook.com/prapun2523

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://pun2013.bth.cc

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ  

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ  

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ

Advertisement