Page 1

1

Fotograf: Ingolf Mathiesen

Pensionist

i VallensbĂŚk Kommune 2017


2


3

Kære pensionist Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Social Service, Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder, som pensionist i Vallensbæk Kommune.

Du vil kunne finde oplysninger om økonomi i form af: ÂÂ Folke- og førtidspension

Her kan du finde svar på en række spørgsmål, der har relation til, at du søger eller får udbetalt pension samt oplysninger om Vallensbæk Kommunes øvrige tilbud til pensionister.

Der er oplysninger om: ÂÂ Kørsel

Vi har forsøgt at give så god og omfattende en orientering som muligt på disse få sider, men der kan naturligvis stadig være noget, som du ikke finder svar på. Du er derfor altid velkommen til at kontakte: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

4797 4700

Social Service Center for Pleje og Omsorg eller Center for Sundhed, Kultur og Fritid

4797 4000

hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger.

ÂÂ Boligydelse ÂÂ Personlige tillæg

ÂÂ Demens ÂÂ Seniorhuset Korsagergård ÂÂ Ældre- og plejeboliger ÂÂ Sundhedstilbud ÂÂ Diverse andre tilbud

Der er endvidere oplysninger om opgaver, der bliver udført af Ishøj Kommune: ÂÂ Hjælpemidler ÂÂ Tilbud til sindslidende ÂÂ Tilbud til fysisk og psykisk handicappede ÂÂ Genoptræning Med venlig hilsen

Der er også god information at hente på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: www.vallensbaek.dk

Jytte Bendtsen Formand for Social- og Sundhedsudvalget


4

Pension og boligstøtte.......................................6 Folke- og førtidspension....................................7

Folkepension.........................................................7 Førtidspension.......................................................7 Førtidspension, gamle regler.................................7 Overgang til folkepension......................................7 Efterlevelseshjælp.................................................8 Ældrecheck............................................................8 Boligydelse............................................................9 Lån til betaling af ejendomsskatter........................9

Helbredstillæg og personlige tillæg.................9

Digital selvbetjening...............................................9 Helbredstillæg........................................................9 Personlige tillæg..................................................10

ATP og dyrtidsportioner...................................12

ATP......................................................................12 Dyrtidsportioner...................................................12

Ishøj Kommune – forpligtende samarbejde...............................13

Hjælpemidler - Rådgivning og vejledning............13 Forbrugsgoder.....................................................13 Boligændringer....................................................14 Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse..........................................................14 Genoptræning......................................................15 Merudgifter som følge af handicap......................15 Invalidebil.............................................................15 Ledsagerordning..................................................16

Sundhedstilbud.................................................16

Hjælp til rygestop.................................................16 Diætvejledning.....................................................17 Alkoholrådgivning og –behandling . ....................17 Forløbsprogrammer for borgere med KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdom eller lænderyg lidelser..................................................18 Pårørendesamtaler..............................................18 Omsorgstandpleje................................................18 Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg......................................................19 Indholdet i et forebyggende hjemmebesøg:........19 Rollatorbanden/Grøn stue...................................20 Fredagscaféen.....................................................20

Service................................................................20

Seniorhuset Korsagergård...................................20 Havehjælp og snerydning....................................21 Hjemmehjælp.......................................................22 Visitation til hjemmehjælp....................................22 Nødkaldeanlæg...................................................23 Madudbringning...................................................23 Hjemmesygepleje................................................23 Demenskoordinator.............................................23 Sundhedshuset Nordmarken...............................24 Selvtræningscenter..............................................24 Aktivitetscenter i Rønnebækhus..........................24 Daghjemmet i Højstruphave................................25 Ældreboliger, plejeboliger og midlertidige boliger...............................................25


5

Befordring..........................................................26

Kørsel til læge og speciallæge.............................26 Kørsel til anden behandling.................................26 Netkort Movia.......................................................26 Handicapkørsel Movia.........................................26 Kørsel til hospital.................................................26 Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik................26 65-billet................................................................26

Ældreråd.............................................................27 Løst og fast........................................................27

Aktindsigt.............................................................27 Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling................................................27 Begravelseshjælp................................................27 Delpension...........................................................27 Forsikring.............................................................28 Højskole...............................................................28 Indkøbsture..........................................................28 Influenzavaccination............................................28 Klagemuligheder..................................................28 Kørekort...............................................................28 Motion..................................................................28 Pas.......................................................................28 Retshjælp og fri proces........................................29 Skat......................................................................29 Tryghedsopkald...................................................29 TV-licens..............................................................29 Varmetilskud........................................................29

Stikordsregister.................................................30


6

Pension og boligstøtte Udbetaling af folkepension, førtidspension og boligstøtte fra kommunerne bliver varetaget af Udbetaling Danmark:

7012 8061

www.borger.dk

Hvad betyder det for dig? Din kommunikation med Udbetaling Danmark skal først og fremmest foregå digitalt. Du skal derfor søge om dine penge via selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål til din sag, kan du skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus kan hjælpe dig med vejledning vedrørende pension og boligstøtte. Vi vil kunne hjælpe dig med at bruge selvbetjeningsløsningerne. Al sagsbehandling bliver foretaget af Udbetaling Danmark. Har du brug for særlig hjælp som personlige tillæg og helbredstillæg, bliver denne opgave dog fortsat varetaget af Social Service på rådhuset. Hvis du har spørgsmål om personlige tillæg eller helbredstillæg, kan du rette henvendelse til Social Service på rådhuset:

4797 4000

cb@vallensbaek.dk


7

Folke- og førtidspension Der er flere forskellige former for pension. Alle mellem 18 år og folkepensionsalderen kan modtage førtidspension. Folkepensionsalderen bliver reguleret i takt med udviklingen i levealderen. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født.

Den er: ªª 65 år for borgere, født før januar 1954 ªª 65 ½ år for borgere, født i 1. halvår 1954 ªª 66 år for borgere, født i 2. halvår 1954 ªª 66 ½ år for borgere, født i 1. halvår 1955 ªª 67 år for borgere, født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1962 ªª 67 ½ år for borgere, født efter 1. januar 1963

Folkepension Du vil umiddelbart inden du når folkepensionsalderen, modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du kan søge om udbetaling af folkepension. Du skal søge folkepension digitalt på www.borger.dk. Hvis du skal have hjælp hertil, kan du kontakte Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. Husk din NemID.

4797 4700

Folkepensionen bliver udbetalt første gang med virkning fra den 1. i måneden, efter du har nået pensionsalderen. Modtager du efterløn, bliver denne udbetalt til udgangen

af den måned, hvor du når pensionsalderen.

Førtidspension Førtidspension bliver kun bevilget til borgere, hvis arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at de ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Førtidspension består af et beløb, der som udgangspunkt svarer til satsen for dagpenge.

Bemærk: Borgere, der er blevet førtidspensionister efter 1. januar 2003, er ikke omfattet af reglerne for boligydelse til pensionister, personlige tillæg, helbredstillæg og varmetilskud.

Førtidspension, gamle regler Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003, kan få udbetalt boligydelse, personlige tillæg og varmetilskud som hidtil, og der er fortsat mulighed for at søge om forhøjelse af førtidspensionen.

Overgang til folkepension Førtidspension bliver erstattet af folkepension, når du når folkepensionsalderen. Det kan betyde en nedgang i din indtægt. Det er derfor en god idé, hvis du forbereder dig på situationen i god tid.


8

Efterlevelseshjælp

Ældrecheck

Den efterlevende ægtefælle eller samlever efter en pensionist har mulighed for at få udbetalt efterlevelseshjælp.

Ældrecheck - også kaldet supplerende pensionsydelse - bliver udbetalt til folkepensionister, der er særligt vanskeligt økonomisk stillet.

Efterlevelseshjælpen er afhængig af den efterlevendes indtægter og formue. Du kan få nærmere oplysning om efterlevelseshjælpen i Udbetaling Danmark, der varetager opgaven:

7012 8083

www.borger.dk

Ældrechecken bliver sædvanligvis udbetalt én gang om året i februar og kun til de folkepensionister, der opfyldte betingelserne for ældrechecken pr. 1. januar samme år. Størrelsen af ældrechecken er afhængig af indtægter og likvid formue. Ældrechecken påvirker ikke din folkepension eller din boligstøtte. Du kan få nærmere oplysning om ældrechecken hos Udbetaling Danmark:

7012 8061

www.borger.dk


9

Boligydelse

Helbredstillæg og personlige tillæg

Pensionister kan søge boligydelse, uanset om de bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerbolig. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler boligydelsen.

Digital selvbetjening

Boligydelse til lejere bliver udbetalt som tilskud. Boligydelse til ejerboliger og til andelsboliger bliver kun udbetalt som lån. Man kan ikke modtage boligydelse, hvis man samtidig får ”indefrosset” ejendomsskatterne. Du kan få nærmere oplysning om boligydelse hos Udbetaling Danmark:

7012 8063

www.borger.dk

Lån til betaling af ejendomsskatter Alle pensionister, efterlønsmodtagere og personer over 65 år med egen bolig kan søge om lån til betaling af ejendomsskatterne, men ikke til forbrugsafgifterne. Man kan dog ikke samtidig modtage boligydelse til boligen. Du kan få nærmere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskatter i Center for Økonomi og Indkøb på rådhuset:

4797 4000

Når du skal søge om tilskud til tandlæge, fodpleje eller briller som pensionist, skal du gøre det digitalt via kommunens hjemmeside eller på www.borger.dk. Du kan få hjælp til selvbetjening i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. Husk at medbringe dit NemID og dine personlige oplysninger, som skal bruges i den ydelse du ansøger om.

Kan du ikke bruge digital selvbetjening? Alle borgere, skal som udgangspunkt bruge digital selvbetjening på de nævnte områder. Hvis du ikke kan bruge digital selvbetjening, kan kommunen i særlige tilfælde fritage dig. Du skal søge om fritagelse på Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. Hvis du ikke kan møde op personligt, kan du ringe til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus:

4797 4700

Helbredstillæg Helbredstillæg bliver udbetalt efter samme regler i hele landet. Tillægget bliver ydet til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til bestemte typer af medicin samt visse behandlinger ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.


10

Tillægget udgør max. 85 % af pensionistens egen andel af udgiften. Størrelsen af tillægget er afhængigt af indtægter udover pensionen og af størrelsen af den likvide formue. Likvid formue er: Kontanter, indestående på bankkonti, kursværdi af obligationer, aktier og andre værdipapirer samt pantebreve og indskud i investeringsforeninger. Helbredstillæg bliver kun ydet efter ansøgning og skal søges digitalt på www.borger.dk.

Personlige tillæg Personlige tillæg bliver udbetalt til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Dette gælder dog ikke for førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003. De har mulighed for at søge en enkeltydelse efter aktivloven. Personlige tillæg bliver kun ydet efter ansøgning, og skal søges digitalt på www.borger.dk.

Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg Du skal være opmærksom på, at du skal søge om personligt tillæg/helbredstillæg, inden du bestiller f.eks. briller eller får foretaget en større tandbehandling.


11

Briller

Tandbehandling

Tilskud til stel og glas bliver ydet efter en konkret vurdering. Størrelsen af tilskuddet afhænger af brillens type, glassenes styrke mv.

Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til den del af tandbehandlingen, hvor der i forvejen er tilskud fra sygesikringen.

Diættilskud Pensionister, der lider af sukkersyge og andre lidelser, der ifølge lægeerklæring medfører forøgede udgifter til kost, kan få et personligt tillæg til ekstraforplejning, efter en konkret, individuel økonomisk vurdering.

Fodpleje Tilskuddet til fodpleje kan udgøre op til 85 % af egenbetalingen, hvor der i forvejen er ydet tilskud fra sygesikringen. Fodplejen skal udføres hos en fodterapeut, der har et ydernummer.

Fysiurgiske behandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlinger efter henvisning fra læge.

Kiropraktorbehandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlingen. Man kan få tilskud til de behandlinger, som sygesikringen yder tilskud til.

Høreapparater Tilskuddet til høreapparater udgør op til 85 % af egenbetalingen.

Medicin Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til medicin, hvor der i forvejen er ydet tilskud fra sygesikringen.

Øvrig behandling som for eksempel røntgen, bedøvelse, kroner og lignende bliver behandlet efter en konkret ansøgning.

Tandproteser Tilskuddet udgør op til 85 % i tilskud til tandproteser efter en konkret ansøgning. Der gives tilskud til proteser svarende til gældende priser i Tandlægeforeningens proteseoverenskomst.

Vinduespolering Pensionister, der har en personlig tillægsprocent på 100, kan få tilskud til at få pudset vinduer. Tilskuddet kan højst udgøre 100 kr. pr. gang. Man kan få tilskud til vinduespolering en gang om måneden.

Fritidsundervisning Folke- og førtidspensionister kan få tilskud til undervisning på aftenskole. Du kan få tilskud til ét kursus hvert kalenderår. Tilskuddet kan højst udgøre 350 kr. og her er betingelsen, at din personlige tillægsprocent er 100 og at din likvide formue er under 84.300 kr.


12

ATP og dyrtidsportioner

Dyrtidsportioner

ATP

Lønmodtagernes Dyrtidsfond administrerer de dyrtidsportioner, der blev ”indefrosset” i perioden september 1977 til august 1979. Lønmodtagere, der var i arbejde i den periode, kan få udbetalt det indefrosne beløb, når de skal have udbetalt pension, efterløn eller blot fylder 60 år.

ATP bliver udbetalt til lønmodtagere, der er berettiget til folkepension, og som har arbejdet mere end 10 timer om ugen. Størrelsen af ATP afhænger af, hvor længe man har været i ordningen. Ved dødsfald bliver ATP som hovedregel udbetalt til den efterlevende ægtefælle med et engangsbeløb. For pensionister, der er fyldt 67 år inden juli 1992, gælder dog andre regler. Du kan få nærmere oplysninger om ATP hos ATP Livslang Pension:

7012 8000

www.borger.dk

Du kan få nærmere oplysninger om dyrtidsportionerne hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond:

7013 1377

www.ld.dk


13

Ishøj Kommune – forpligtende samarbejde Vallensbæk Kommune har siden 2007 haft et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune. Det betyder, at der er en række opgaver, Ishøj Kommune udfører for Vallensbæk Kommune.

Hjælpemidler - Rådgivning og vejledning Det er i Ishøj Kommune, du skal søge om hjælpemidler. Ishøj Kommune behandler din ansøgning og beslutter, hvilke hjælpemidler du kan få stillet til rådighed. Du kan kontakte ergoterapeuterne og hjælpemiddelsagsbehandlerne på Ishøj Rådhus:

4357 7575

Hjælpemidler Du kan få bevilliget hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis det i væsentlig grad letter din daglige tilværelse eller er en betingelse for, at du kan arbejde. For at få bevilliget hjælpemidler og forbrugsgoder er det en betingelse, at din funktionsevne er varigt nedsat. Det kan være på grund af invaliditet, eller fordi du er svækket af varig sygdom. Du kan få hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpemidlet Bliver givet som udlån. Du har mulighed for selv at vælge leverandør af hjælpemidlet mod egenbetaling. Du kan høre nærmere om dette ved at kontakte hjælpemiddelafdelingen i Ishøj. Dit konkrete behov for hjælpemidler bliver vurderet af en terapeut. Mere personlige

hjælpemidler som for eksempel inkontinenshjælpemidler, korsetter og ortopædisk fodtøj bevilges til dig personligt. Nogle personlige hjælpemidler skal du selv betale en andel af.

Forbrugsgoder Du kan få hjælp til forbrugsgoder, hvis din funktionsevne er varigt nedsat og udgiften er på mere end 500 kr. Hjælpen svarer til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der indgår i normalt indbo. Normalt indbo er eksempelvis kontorstole, almindelige hvilestole og vaskemaskine. Du kan normalt ikke få støtte til hjælpemidler og/eller forbrugsgoder, der er anskaffet, inden bevillingen er givet. Du kan få nærmere oplysninger om hjælpemidler og forbrugsgoder hos de sagsbehandlende terapeuter i hjælpemiddelafdelingen i Ishøj. 4357 7575 mandag-fredag ........................08:30-10:30


14

Boligændringer Hvis du på grund af et handicap har behov for ændringer i din bolig, kan du søge om støtte hertil. Det kan for eksempel være ændringer af køkken, toiletforhold, fjernelse af dørtrin eller etablering af kørerampe, hvis du bruger kørestol. Du har mulighed for selv at vælge leverandør og materialer mod egenbetaling. Hør nærmere om dette ved at kontakte de sagsbehandlende terapeuter, der gerne hjælper med vejledning om den bedste løsning, når du skal indrette din bolig. 4357 7575 mandag-fredag ........................08:30-10:30

Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde hjælp til voksne, der har en sindslidelse, som giver en begrænsning i livsudfoldelsen, og som derfor er isolerede og ude af stand til - eller har svært ved - at bruge de etablerede tilbud i kommunen. Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med at bryde isolationen ved at opbygge og sikre kontakt ud fra den sindslidendes egne ønsker og behov. Støtte- og kontaktpersonen vil også gennem kontakten, kunne støtte den enkelte til at blive i stand til at klare sig bedst muligt i hverdagen og dermed evt. gøre brug af de etablerede tilbud.


15

Henvendelse til støtte- og kontaktpersonen kan komme fra den sindslidende selv samt fra alle personer omkring den sindslidende. Det kan være fra pårørende, privatpersoner, viceværter, sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehuset og distriktspsykiatrien, hvis man mener, der er en sindslidende, der kan have gavn af en støtte- og kontaktperson. Du kan få mere at vide om ordningen i Ishøj Kommune:

4357 7575

Genoptræning Du kan få tilbud om gratis genoptræning, hvis du har tabt funktion f.eks. på grund af sygdom. Træningscenter Ishøj-Vallensbæk varetager genoptræning for borgere i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Genoptræningen foregår på to træningscentre. Træningscenter Syd ligger i Ishøj på Kærbo, og Træningscenter Nord ligger i Vallensbæk på Pilehavehus. Hvor du skal genoptræne afhænger af hvilken diagnose, der er årsag til dit tab af funktion. Dette sikrer, at din genoptræning bliver varetaget af fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, som har viden om netop din diagnose. Du kan få yderligere information om Træningscentret på www.ishoj.dk. Du er velkommen til at kontakte Træningscentret:

2132 2979

traening@ishoj.dk mandag -fredag........................08:00-09:00

Merudgifter som følge af handicap Du kan søge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter i forbindelse med et handicap. Du kan søge, hvis du er mellem 18 og 65 år. Du kan søge uanset, om du er under uddannelse, har arbejde, eller er på efterløn. Er du førtidspensionist efter de nye regler fra januar 2003, kan du også søge. Du kan få nærmere oplysninger om dette i Ishøj Kommune, Borgerservice

4357 7575

Invalidebil Pensionister med varig og væsentlig nedsat førlighed kan få støtte til køb af en bil, hvis den i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Støtten bliver ydet i form af et rentefrit lån, hvoraf en del skal betales tilbage over 6 år. Den del af lånet, der skal betales, afhænger af indtægtens størrelse. Man kan også søge fritagelse for betaling af vægtafgift, når de samme betingelser som ved invalidebilen er opfyldt. Derimod vil der ikke blive ydet tilskud til drift og vedligeholdelse af bilen. Du kan få yderligere oplysninger i Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune:

4357 7575


16

Ledsagerordning

Sundhedstilbud

Førtidspensionister kan få ledsagelse op til 15 timer om måneden til aktiviteter uden for hjemmet, hvis de ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan få nærmere oplysning om dette i Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune:

Center for Sundhed, Kultur og Fritid har forskellige sundhedstilbud for kommunens ældre borgere.

4357 7575

Vil du tilmelde dig et tilbud eller vide mere, kan du kontakte Center for Sundhed, Kultur og Fritid:

4797 4130

Du kan også læse mere om tilbuddene på www.vallensbaek.dk under ”Sundhed og forebyggelse”.


17

Hjælp til rygestop

Alkoholrådgivning og –behandling

Du kan få individuel rygestopvejledning eller deltage i et rygestopkursus sammen med andre, hvis du har brug for hjælp til at kvitte røgen og vedligeholde dit rygestop. Kommunens rygestopvejleder hjælper dig på vej ved at give dig gode råd og redskaber. Ryger du over 15 cigaretter om dagen, kan du få tilbudt gratis nikotinerstatning.

Der er flere muligheder for alkoholrådgivning og -behandling i Vallensbæk Kommune. Tilbuddene henvender sig både til storforbrugere og afhængige af alkohol samt til pårørende.

Diætvejledning Du kan få gratis diætvejledning ved kommunens aut. kliniske diætister, hvis du har fået konstateret enten: ªª Diabetes ªª Forhøjet blodtryk ªª Forhøjet kolesterol ªª KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) ªª Hjerte / kar (Hjertesvigt eller iskæmisk hjertesygdom (AMI)) ªª Kræft ªª Utilsigtet vægttab (svært ved at holde vægten) ªª Gravid og overvægtig ªª BMI >35+ Forløbet består af 1-5 individuelle møder med klinisk diætist. I den indledende samtale finder du sammen med diætisten frem til et skræddersyet forløb for dig. Du skal have en henvisning fra egen læge eller hospital, for at kunne modtage tilbuddet. Diætvejledningen tager altid udgangspunkt i lægens henvisning samt i dine ønsker og behov.

Har du akut brug for hjælp og behandling, har vi et samarbejde med Socialcentret i Ishøj Kommune. Du kan, når som helst, møde op på ambulatoriet ’Lænken’, Tranegilde Strandvej 7 i Ishøj.: 4373 8224 mandag ...................................16:00-19:00 torsdag ....................................16:00-19:00 Vores alkoholkonsulent Iben Killmann, står også til rådighed. Iben er sygeplejerske og har mange års erfaring fra Lænkeambulatoriet i Glostrup. Du kan træffe hende:

Sundhedshus Nordmarken tirsdag . ....................................17:00-18:00 Rønnebækhus, ”Sundhedsbutikken” torsdag ....................................13:00-14:00 Du kan bare møde op, da tilbuddet ikke kræver henvisning fra en læge. Er det problematisk for dig at møde personligt op, kan du også ringe til Iben Killmann: 2148 4735 mandag-fredag ........................08:00-16:00


18

Forløbsprogrammer for borgere med KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdom eller lænderyg lidelser. Har du fået konstateret enten KOL, type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdom, nyopståede lænde- eller rygsmerter, kan du få tilbudt en samtale med en sygeplejerske. Sammen finder vi ud af, hvad du har behov for og planlægger et skræddersyet forløb, hvor du kan vælge imellem følgende tilbud: Patientskoler, rygestopvejledning, fysisk træning, undervisning og diætvejledning.

Pårørendesamtaler Er du pårørende til en alvorligt syg, er der mulighed for at få en uformel samtale med en sygeplejerske. Her kan vi tale om dine muligheder for støtte og hjælp til, at gøre hverdagen lettere.

Vi snakker om relevante tilbud i kommunen, og du kan få hjælp til at knytte kontakt til andre faggrupper eller patientforeninger.

Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere i Vallensbæk Kommune, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, har svært ved at udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet består af en forebyggende indsats, samt undersøgelse og behandling – i det omfang, det er muligt, hvis behandling sker i borgerens eget hjem. Tilbuddet er gratis. Borgere visiteres til omsorgstandpleje af sygeplejerskerne i plejeboligerne, sygeplejersker fra hjemmeplejen, kommunale visitatorer, samt beboernes kontaktpersoner fra socialpsykiatriske botilbud.


19

Du kan få yderligere oplysninger hos Vallensbæk kommunale Tandpleje på tandplejen.vallensbaek.dk eller på vallensbaek.omsorgstandpleje.org eller 4364 8120 mandag-fredag ........................08:00-15:00

Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Borgere i alderen 65 år til 79 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, skal tilbydes et besøg. Borgere, der fylder 75 år, skal tilbydes et besøg. Ved besøget aftales det med borgeren, om han /hun har behov for årlige besøg, frem til borgeren fylder 80 år. Borgere, der er fyldt 80 år, skal have tilbudt et besøg en gang om året. Borgere der bor på plejehjem, eller er visiteret til både rengøring og personlig pleje fra hjemmeplejen er undtaget.

Indholdet i et forebyggende hjemmebesøg: Det forebyggende hjemmebesøg er et sundhedstilbud, hvor du kan få en samtale i eget hjem. Det er dig der ”sætter dagsordenen” for samtalen.

Besøget skal efter behov: ªª give øget viden om kommunale og private tilbud til ældre. ªª informere, vejlede og rådgive i forhold til konkrete og generelle emner for den enkelte. Eksempler på samtaleemner i et forebyggende hjemmebesøg: ªª hvordan opleves hverdagen i forhold til muligheder og begrænsninger ªª helbred og trivsel ªª socialt netværk ªª boligforhold ªª livsstil - for eksempel kost, rygning, alkohol og motion ªª aktiviteter i lokalområdet, både kommunale og private ªª muligheder for at få hjælp, for eksempel hjælpemidler, træning samt økonomisk, praktisk og personlig hjælp. Som det fremgår, vil det ofte være meget andet end helbredsmæssige spørgsmål, der bliver drøftet under besøgene. Forebyggelseskonsulenten kan ikke visitere til hjælpemidler, hjemmehjælp, rengøring mm., men kan hjælpe dig med at kontakte visitationen. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenten på:

4797 4140 / 5154 6011


20

Rollatorbanden/Grøn stue

Service

Gåture og socialt samvær for dårligt gående. Turene er cirka 1 km i snit og efterfølgende drikkes der kaffe sammen.

Seniorhuset Korsagergård

Rollatorbanden holder til i Nord (Sundhedshuset Nordmarken) onsdag . ...................................13:00 Grøn stue holder til i syd (Rådhuset) torsdag ....................................11:00

Fredagscaféen Gratis fredagscafé for alle borgere. Socialt samvær, gratis kaffe og småkager i Sundhedshuset Nordmarken. fredag ......................................10:00-12:00

Seniorhuset Korsagergård er brugerstyret og for alle borgere i Vallensbæk Kommune, der er fyldt 60 år eller er førtidspensionister. Seniorhuset Korsagergård er en ombygget gård, der ligger omgivet af en stor parklignende have med orangeri og en stor terrasse. Der er hyggelige stuer, køkken og forskellige værksteder. Her har seniorer mulighed for at mødes og være sammen om spændende og meningsfyldte aktiviteter. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes interesser og ideer. Brugerbestyrelsen, brugerne og personalet i Seniorhuset samarbejder om at sætte nye aktiviteter i gang. Alle seniorer er velkomne


21

til at komme med forslag til nye aktiviteter og være med til at gennemføre, at de bliver iværksat. For tiden har du mulighed for at deltage i følgende aktiviteter: Gymnastik siddende, gymnastik stående, yoga, dans, bordtennis, stavgang, motion gåture, billard, kortspil, bordtennis, skak, malerhold, studiegruppe, litteratur læsegruppe, foredrag, film, cremefremstilling, slægtsforskning, edb undervisning, tekstbehandling, excel, billedbehandling, eboks, digital post, facebook, netbank, opdateringer, virus beskyttelse, mobiltelefon, fotokursus, fisketure fra kutter, madhold for mænd og for kvinder, udendørs aktiviteter med grill og rygeovn, botanik og ler raku brænding, orangeri og pileflet. I værkstedet arbejdes der med glas, ler, maling, syning, taske fremstilling af genbrugsmaterialer, smykker, kortfremstilling, patchwork, strik, papirklip, decoupage, knipling, papirfremstilling mm. Vi planlægger jævnligt ture ud af huset samt rejser. Du kan læse mere om aktiviteter og aktuelle arrangementer i kalenderen på Korsagergårds hjemmeside. www.vallensbaek.dk/korsagergaard Til frokost kan du spise brød og pålæg for 20,00 kr. eller en salat til 20,00 kr. inkl. kaffe eller te. Brugerne deltager på skift i tilberedningen og er med til at vælge menuen. Madudvalget serverer 1. onsdag i måneden varm mad. Du skal være selvhjulpen for at bruge Seniorhuset. Der er elevator mellem etagerne, og der er handicapvenlige toiletter. Buslinje 143 holder ved Korsagergård en gang i

timen. Hvis du ikke kan benytte offentlig transport, tilbyder Vallensbæk Kommune, at du kan blive tilmeldt en handicapvenlig kørselsordning. Du skal betale for kørslen svarende til prisen for offentlig transport. Tilmelding til kørsel, sker ved telefonisk henvendelse til Seniorhuset Korsagergård, Vejlegårdsvej 121. Åbningstid: tirsdag, onsdag og torsdag . ....10:00-15:00

4364 6029

marr@vallensbaek.dk

Havehjælp og snerydning Borgere i Vallensbæk Kommune kan efter en vurdering få tilbudt hjælp til klipning af hæk, græsslåning og snerydning. Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet individuel vurdering af husstandens formåen. Borgere, der opfylder betingelser for at modtage varig hjemmehjælp vil kunne komme med i ordningen. Borgere, der på grund af varig generel svækket helbred ikke selv kan udføre arbejdet vil også kunne komme med i ordningen. Hvis der i husstanden er raske personer over 16 år, vil der som hovedregel ikke blive visiteret til haveordning. Du kan få nærmere oplysning om visitation til ordningen hos de visiterende sygeplejersker i Center for Pleje og Omsorg. 4797 4106 mandag-fredag ........................08:30-10:30


22

Borgeren skal betale den fulde udgift for at få udført havearbejde og snerydning. Beløbene vil blive opkrævet efterhånden som arbejdet bliver udført. Pensionister, der modtager ældrecheck, skal dog ikke betale for havehjælp og snerydning.

Hjemmehjælp Du kan få praktisk hjælp/personlig pleje. Det kan f.eks. være hjælp med indkøb, vask, rengøring og personlig hygiejne. Hjælpen tager udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp”. Det betyder, at du skal udføre de aktiviteter, du selv kan og deltage i de øvrige aktiviteter efter evne, så dit funktionsniveau bliver vedligeholdt.

Visitation til hjemmehjælp Hjælpen bliver tildelt af en visiterende sygeplejerske efter en individuel helhedsvurdering. Dette sker ved et visitationsbesøg i hjemmet. Her er du meget velkommen til at have en bisidder med. Dette kan f.eks. være en pårørende, en god ven/veninde eller en fra Ældrerådet. Samtalen varer oftest 1 – 1½ time. Du vil efterfølgende få tilsendt en kopi af helhedsvurderingen samt en skriftlig afgørelse på den tildelte hjælp, der beskriver, hvad hjælpen omfatter. Du har mulighed for i særlige tilfælde at bytte eller erstatte hjælpen fx til rengøring eller ledsagelse til en gåtur.


23

Modtagere af hjemmehjælp har mulighed for at vælge at modtage hjælpen fra private firmaer – den såkaldte fritvalgsordning. De visiterende sygeplejersker udleverer information om dette i forbindelse med visitation til hjælp.

Der er nedsat et kostråd, bestående af medlemmer fra Ældrerådet, en bruger, et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget og en medarbejder i kommunen. Kostrådet følger løbende kvaliteten af den leverede mad.

4797 4106 mandag-fredag ........................08:30-10:30

Hjemmesygepleje

Nødkaldeanlæg Hvis du ofte falder og har svært ved at rejse dig igen, eller hvis du har en sygdom, der gør det nødvendigt at kunne tilkalde hjælp, kan du søge om et nødkaldeanlæg. Nødkaldeanlægget har direkte forbindelse til hjemmeplejen. Du kan få nærmere oplysning hos visitationen 4797 4106 mandag-fredag ........................08:30-10:30

Madudbringning Alle pensionister i Vallensbæk Kommune kan få leveret varm eller kold mad dagligt. Prisen for maden er 51 kr. pr. portion. Man betaler ikke ekstra for diætkost, salat og biret. Ønsker du at blive visiteret til at få leveret mad, skal du blot kontakte de visiterende sygeplejersker. 4797 4106 mandag-fredag ........................08:30-10:30

Alle, der opholder sig i Vallensbæk Kommune, kan få gratis hjemmesygepleje hele døgnet. Visitering til hjemmesygeplejen sker i hjemmeplejen og via sygehusene eller egen læge. Hjemmesygeplejerskerne kommer i hjemmene til mange slags opgaver. De skifter forbindinger, hjælper med administration af medicin og giver råd, støtte og vejledning. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte hjemmesygeplejen: 4373 7808 mandag-fredag ........................07:30-08:00 tillige ........................................14:00-15:00

Demenskoordinator Vallensbæk Kommune har en demenskoordinator, der rådgiver borgere og pårørende om spørgsmål vedrørende demens. Hvis du har spørgsmål om demens, er du velkommen til at kontakte demenskoordinatoren for en uforpligtende samtale:

4797 4118


24

Sundhedshuset Nordmarken Sundhedshuset Nordmarken rummer lægehus, træningslokale og mulighed for, at foreninger kan booke et lokale til møder og arrangementer. Sundhedshuset Nordmarken, Tværbækvej 1, 2625 Vallensbæk

4797 4130

sundhedshusnord@vallensbaek.dk

Selvtræningscenter Sundhedshuset har et lokale, hvor du kan træne, hvis du er visiteret til selvtræning. I selvtræningslokalet er der forskellige fitnessmaskiner og redskaber til rådighed.

Der er mulighed for selvtræning alle ugens dage fra kl. 08:00-20:00. Dette gælder også på helligdage. Alle selvtrænere får tildelt en personlig nøglebrik. Du kan anvende nøglebrikken uden for lægernes åbningstid samt til at åbne døren til selvtræningslokalet. Ønsker du at blive visiteret til selvtræning, skal du blot kontakte de visiterende sygeplejersker. 4797 4106 mandag-fredag ........................08:30-10:30

Aktivitetscenter i Rønnebækhus I Rønnebækhus findes et aktivitetscenter rettet mod borgere med behov for at blive støttet fysisk, psykisk eller socialt eller plejekrævende borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning nogle timer om dagen.


25

Det er typisk borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke er i stand til at benytte tilbuddene i Seniorhuset på Korsagergård. Du kan få nærmere oplysninger på aktivitetscentret i Rønnebækhus:

4373 4399

Daghjemmet i Højstruphave I Højstruphave findes et daghjem for demente borgere, hvor formålet er, at borgere med demens symptomer hjælpes til at vedligeholde psykiske, fysiske og sociale færdigheder. Herudover skal borgeren opleve nærvær og social accept i en lille gruppe med struktureret fællesskab, ligesom tilbuddet skal kunne fungere som aflastning for nære pårørende, der yder omsorg til en borger med demens symptomer. Du kan få nærmere oplysninger om daghjemmet i Højstruphave på:

4356 5389 el.

4797 4118 : Demenskoordinator

Ældreboliger, plejeboliger og midlertidige boliger Rønnebækhus - Ældreboliger I Rønnebækhus er der 107 ældreboliger på hver 43 m2. I forbindelse med boligerne er der en café, som er åben for husets beboere og brugere.

Pilehavehus - Ældreboliger I Pilehavehus er der 40 ældreboliger. Boligerne er hver på ca. 65 m2 inkl. fællesarealer. I forbindelse med boligerne er der en café, som er åben for alle borgere.

Højstruphave - Plejeboliger I Højstruphave er der 36 plejeboliger på hver ca. 65 m2 inkl. fællesarealer. Plejeboligerne er indrettet i tre afdelinger på hver 12 boliger med tilhørende fællesarealer, opholdsrum og køkken, hvor beboernes mad fremstilles.

Rønnebo - Plejeboliger I Rønnebækhus er 10 af boligerne indrettet som en plejehjemslignende enhed for særligt svage beboere. Denne enhed hedder Rønnebo. I tilknytning til Rønnebo er der indrettet en fælles opholdsstue for beboerne og der er køkkenfaciliteter, hvor beboernes mad bliver fremstillet.

Midlertidige boliger Rønnebækhus har 4 midlertidige boliger. Disse bliver anvendt blandt andet til færdigbehandlede borgere, der bliver udskrevet fra sygehusene, men som stadig har behov for ekstra omsorg og pleje efter hospitalsopholdet, før de kan vende tilbage til egen bolig eller til en ledig plejebolig. Udover dette bliver de anvendt som alternativ til indlæggelse, som et kortvarigt ophold med intensiv pleje og omsorg, som vil kunne udsætte en plejehjemsindflytning og til borgere, med et stort plejebehov, hvis pårørende i det daglige passer borgeren og har brug for aflastning.


26

Ansøgning om ældrebolig, plejebolig og midlertidig bolig

Du kan henvende dig for yderligere oplysninger i Social Service:

Borgere, der på grund af handicap eller svigtende helbred har behov for en ældrebolig, plejebolig eller midlertidig bolig, kan blive visiteret til en bolig eller et midlertidigt ophold.

Borgere fra andre kommuner, kan også blive visiteret til en ældre- eller plejebolig. Det kræver blot, at borgeren er visiteret til en sådan bolig i egen kommune, og at kommunen har sendt ansøgningen til Vallensbæk Kommune. Du kan få mere at vide om visitation til ældreboliger, plejeboliger og midlertidige boliger i Center for Pleje og Omsorg.

4797 4000

4797 4000

Netkort Movia Pensionister kan købe rabatkort til busserne og S-togene i Hovedstads-regionen. Det er de tidligere København, Roskilde og Frederiksborg amter. Du kan købe kortet i kioskerne på S-togs-stationerne.

Handicapkørsel Movia Movia har en kørselsordning for fysisk handicappede personer, der ikke kan tage offentlige transportmidler, og som ikke har egen bil. Ansøgningsskema hentes på Movias hjemmeside, udfyldes og sendes til Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune:

Befordring

Kørsel til læge og speciallæge

Kørsel til hospital

Pensionister, der er i sikringsgruppe 1, og som ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan få refunderet udgiften til kørsel til og fra egen læge og nærmeste speciallæge. Husk, at lægen skal stemple den ene taxikvittering. Du kan henvende dig for yderligere oplysninger i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus:

4797 4700

Kørsel til anden behandling Endvidere kan pensionister, der opfylder betingelserne for personlige tillæg, og som ikke kan tage med offentlige transportmidler, få refunderet udgiften til kørsel til nærmeste fysioterapeut og lignende efter ansøgning.

4357 7575

Bestilling af kørsel til hospital, afdeling eller klinik tilknyttet hospital skal ske hos kørselskontoret på hospitalet. Bevilling af kørsel sker efter lægelig vurdering.

Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Pensionister skal henvende sig til disse klinikker, der herefter bestiller transporten.

65-billet Alle, der modtager førtidspension eller er fyldt 65 år, kan rejse ud og hjem med DSB til nedsat pris alle dage hele året. Størrelsen af rabatten afhænger af, hvilke dage i ugen man rejser. Du kan få nærmere oplysning om dette på S-togs-stationerne.


27

Ældreråd Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk Kommune. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og fungerer som kontaktled mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af Kommunalbestyrelsens ældrepolitik.

Formålet er, at du med en ekstra pension får mere at leve for, når du går på folkepension. Du kan få nærmere oplysning om ordningen i Udbetaling Danmark:

7012 8000

www.borger.dk

Begravelseshjælp

Henvendelse kan ske telefonisk til Ældrerådet

Ved dødsfald kan sygesikringen give tilskud til begravelsen eller bisættelsen. Tilskuddet er afhængig af den afdødes og ægtefællens økonomiske forhold.

3012 5514 2. onsdag i hver måned . .........10:00-12:00

Du kan få nærmere oplysninger hos Udbetaling Danmark:

Lukket i juli måned. Se i øvrigt folderen fra Ældrerådet.

7012 8083

www.borger.dk

Løst og fast

Delpension

Aktindsigt Alle, der har en sag under behandling hos offentlige myndigheder, kan få indsigt i sagens akter. Ønsker du at få aktindsigt, skal du rette henvendelse til den instans, hvor din sag er behandlet. Hvis du ønsker at få at vide, hvad der står i kommunens registre om dig, skal du kontakte Vallensbæk Kommune.

Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling Førtidspensionister har mulighed for at tilmelde sig den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Det er en pension, som du kan vælge at indbetale til, hvis du er førtidspensionist.

Alle, der arbejder og er mellem 60 og 65 år, kan søge delpension. Både lønmodtagere og selvstændige kan søge delpension. Betingelserne for at få delpension er, at man har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere årrække og nu går ned i arbejdstid. Størrelsen af delpensionen afhænger af, hvor meget man sætter arbejdstiden ned. Delpensionister kan ikke samtidig modtage førtidspension eller invaliditetsydelse, og de kan heller ikke modtage varmetilskud, boligydelse og lignende. Du kan få nærmere oplysning om delpension i Udbetaling Danmark:

7012 8082

www.borger.dk


28

Forsikring

Klagemuligheder

Nogle forsikringsselskaber giver pensionister rabat på indboforsikringer. Du kan få nærmere oplysninger om dette hos dit forsikringsselskab eller hos Forsikring & Pension:

Er du ikke tilfreds med en afgørelse, som vi har truffet, kan du klage til Ankestyrelsen. Du skal sende klagen til den afdeling, der har behandlet din sag, inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Sagen vil herefter blive revurderet.

4191 9191

Højskole Pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 og en likvid formue under 84.300 kr., kan få tilskud til ophold på højskole med op til 100 kr. pr. dag i max. 14 dage samt transporttilskud. Du kan få nærmere oplysning i Social Service:

4797 4000

Kørekort Kørekort er kun gyldigt til man fylder 70 år, og man får ikke automatisk besked om, at det skal fornyes. Du kan kontakte Vallensbæk Kultur & Borgerhus og få nærmere oplysninger om, hvordan du skal forholde dig, når du skal have fornyet kørekortet.

4797 4700

Motion

Indkøbsture

Pensionister kan deltage i:

Ældrerådet arrangerer indkøbsture for de pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme rundt til de forskellige storcentre.

Du kan i Vallensbæk Nu se, hvornår og hvor den næste tur går hen, og hvordan du tilmelder dig turen.

Influenzavaccination Ældrerådet arrangerer i samarbejde med Ældre Sagen i Vallensbæk gratis vaccinationer af borgere over 65 år. Dette sker i løbet af efteråret.

Gymnastik: Idrætscentret 4362 1210

Svømning: Pilehaveskolen

4364 2051

Derudover er der en lang række tilbud, som du kan læse om i tilbuddene fra aftenskoler, idrætsforeninger mv.

Pas Når du er folkepensionist, får du passet til nedsat pris. Du kan få udstedt nyt pas i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.


29

Retshjælp og fri proces

Varmetilskud

Har du brug for juridisk hjælp, men ikke råd til selv at betale, kan du kontakte advokater, der giver offentlig retshjælp.

Man kan søge om varmetilskud, uanset om man bor til leje, eller om man bor i ejerbolig. Varmetilskuddet er afhængigt af indtægter ud over pensionen.

Retten i Glostrup giver nærmere oplysning om, hvilke advokater i området, der er tilknyttet ordningen:

4323 1400

Skat Ved skattemæssige spørgsmål, forskudsændringer m.v. skal du altid rette henvendelse til SKAT:

7222 2828

Tryghedsopkald Ældrerådet har aftalt med Ældre Sagens lokalkomite, at lokalkomiteen foretager tryghedsopkald dagligt mellem kl. 8 og 9 til de borgere, der tilmelder sig ordningen. Du kan få yderligere oplysninger om ordningen hos Ældrerådet 3012 5514 2. onsdag i hver måned . .........10:00-12:00 Lukket i juli måned. Se i øvrigt folderen fra Ældrerådet.

TV-licens Pensionister, der har en personlig tillægsprocent på 100, kan søge om at få nedsat licensen med halvdelen hos DR-Licens:

7020 1313

Du kan få nærmere oplysninger om varmetilskud hos Udbetaling Danmark:

7012 8061

www.borger.dk


30

Stikordsregister 65-billet........................................................ 26 Advokater .................................................... 29 Aftenskole .............................................. 11;28 Aktindsigt..................................................... 27 Aktivitetscenter ............................................ 24 Ankestyrelsen.............................................. 28 Ansøgning om ældrebolig og plejebolig................................................ 26 ATP ............................................................. 12 Befordring.................................................... 26 Begravelseshjælp........................................ 27 Boligydelse....................................................9 Boligændringer ............................................ 14 Briller ........................................................... 11 Daghjem...................................................... 25 Delpension .................................................. 27 Demenskoordinator ..................................... 23 Diabetes ...................................................... 18 Diættilskud .................................................. 11 Diætvejledning............................................. 17 Dyrtidsportioner ........................................... 12 Efterlevelseshjælp .........................................8 Ergoterapeuter ............................................ 15 Fodpleje ...................................................... 11 Folkepension.................................................7 Forebyggende hjemmebesøg...................... 19 Forløbsprogrammer..................................... 18 Formue........................................... 8;10;11;28 Forsikring .................................................... 28 Fritidsundervisning ...................................... 11 Fysiurgiske behandlinger............................. 11 Førtidspension...............................................7 Genoptræning ............................................. 15 Handicapkørsel Movia ................................. 26 Havehjælp ................................................... 21 Helbredstillæg ...............................................9 Hjemmehjælp .............................................. 22 Hjemmesygepleje........................................ 23 Hjertekarsygdom ......................................... 18 Hjælpemidler ............................................... 13 Højskole ...................................................... 28 Højstruphave ............................................... 25 Indkøbsture ................................................. 28 Influenzavaccination .................................... 28 Invalidebil .................................................... 15 Kiropraktorbehandlinger .............................. 11 Klagemuligheder ......................................... 28 KOL............................................................. 18 Korsagergård............................................... 20

Kræft........................................................... 18 Kørekort ...................................................... 28 Kørsel til anden behandling......................... 26 Kørsel til hospital......................................... 26 Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik .......................................... 26 Kørsel til læge og speciallæge .................... 26 Ledsagerordning ......................................... 16 Lån til betaling af ejendomsskatter ................ 9 Madudbringning .......................................... 23 Medicin ....................................................... 11 Midlertidige boliger...................................... 25 Motion ......................................................... 28 Movia .......................................................... 26 Netkort Movia.............................................. 26 Omsorgstandpleje....................................... 18 Pas ............................................................. 28 Pension...................................................... 6;7 Personlige tillæg ......................................... 10 Personlig pleje ............................................ 22 Pilehavehus ................................................ 25 Plejeboliger ................................................. 25 Praktisk hjælp ............................................. 22 Retshjælp.................................................... 29 Rygestop..................................................... 16 Rønnebo ..................................................... 25 Rønnebækhus ............................................ 25 Supplerende arbejdsmarkedspension ......................... 27 Seniorhuset Korsagergård .......................... 20 Service........................................................ 20 SKAT .......................................................... 29 Snerydning.................................................. 21 Støtte- og kontaktperson............................. 14 Sundhedshuset Nordmarken....................... 24 Sundhedstilbud ........................................... 16 Tandbehandling .......................................... 11 Tandproteser .............................................. 11 Tillægsprocent ...................................11;28;29 Tryghedsopkald .......................................... 29 Træning og genoptræning........................... 15 Tv-licens ..................................................... 29 Udbetaling Danmark ...................6;7;8;9;27;29 Varmetilskud ............................................... 29 Vinduespolering .......................................... 11 Ældreboliger ............................................... 25 Ældrecheck................................................... 8 Ældreråd ..................................................... 27


31


32

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

4797 4000

www.vallensbaek.dk

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you