Page 1

Valmieras integrētā bibliotēka (Cēsu iela 4, Valmiera, biblioteka.info@vcb.valmiera.lv)

Nozaru elektroniskie resursi VISPĀRĪGIE ZINĀTNES UN KULTŪRAS JAUTĀJUMI BIBLIOGRĀFIJA. BIBLIOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI. KATALOGI VISPĀRĪGIE UZZIŅU IZDEVUMI (cENCIKLOPĒDIJAS, VĀRDNĪCAS u.tml) ORGANIZĀCIJAS.ASOCIĀCIJAS.KONGRESI. IZSTĀDES. MUZEJI. LAIKRAKSTI.ŽURNĀLISTIKA. KRĀJUMI.

FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA.LOĢIKA.ĒTIKA RELIĢIJA.TEOLOĢIJA.ATEISMS. SABIEDRISKĀS ZINĀTNES. SOCIOLOĢIJA.STATISTIKA POLITIKA. POLITOLOĢIJA EKONOMIKA TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES LABKLĀJĪBA. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA.APDROŠINĀŠANA IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA. BRĪVAIS LAIKS ETNOGRĀFIJA

MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES MATEMĀTIKA ĢEOLOĢIJA.GEOFIZIKA. KLIMATOLOĢIJA BIOLOĢIJAS ZINĀTNES ZOOLOĢIJA

LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA MEDICĪNA INŽENIERZINĪBAS. TEHNISKĀS ZINĀTNES LAUKSAIMNIECĪBA. MEŽSAIMNIECĪBA MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA RAŽOŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN TRASNSPORTA UZŅĒMUMU ORGANIZĀCIJA UN PĀRVALDE ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS. ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA CELTNIECĪBA. BŪVMATERIĀLI. BŪVDARBI

MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS ARHITEKTŪRA TĒLNIECĪBA.KERAMIKAS MĀKSLA. METĀLMĀKSLA GLEZNIECĪBA FOTOGRĀFIJA. KINEMATOGREĀFIJA MŪZIKA IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS

VALODNIECĪBA. VALODAS. LITERATŪRA FILOLOĢIJA VALODNIECĪBA ANGĻU VALODA VĀCU VALODA NORVĒĢU VALODA DĀŅU VALODA ZVIEDRU VALODA ITĀĻU VALODA FRANČU VALODA SPĀŅU VALODA


KRIEVU VALODA LIETUVIEŠU VALODA LATVIEŠU VALODA SOMU VALODA IGAUŅU VALODA ĶĪNIEŠU VALODA LITERATŪRA. LITERATŪRZINĀTNE

VĒSTURE.ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS ARHEOLOĢIJA. NOVADPĒTNIECĪBA ĢEOGRĀFIJA BIOGRĀFISKĀS STUDIJAS VĒSTURE


00 001 Ba 351

004 A 14

004 Co 336

004 Da 945 004 De 933

004 Fu 510 004 Ga 800 004 Gr 614

004 Ho 736

004 Ko 075

004

VISPĀRĪGIE ZINĀTNES UN KULTŪRAS JAUTĀJUMI Balklavs-Grīnhofs Arturs (1933-2005). Mūsdienu zinātne un Dievs Mūsdienu zinātne un Dievs / Arturs Balklavs-Grīnhofs ; sast. un iev. sarakst. Irena Pundure ; red. Ieva Jansone ; Jura Tamberga ievadapcere Zinātnieka ceļš pie Dieva, [7.]-13. lpp. ; pēcv. aut.: Maija Kūle, Jānis Ginters ; māksl. Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 144 lpp. : ģīm. ; 23 cm + piel. 1 CD. - Bibliogr. norādes parindēs. - Par aut.: [142.] lpp. Astronoms A. Balklavs-Grīnhofs (1933-2005) ir 70 zinātnisko un ap 600 populārzinātnisko un publicistisko rakstu autors. Zinātnieks prata uztvert zinātnes un reliģijas saistību, atzīt Dieva misiju. ISBN 9789984825267 (ies.) Аблан Дэн. Light Wave 6/7 для дизайнера [Elektroniskais resurss] : Искусство трехмерного дизайна = Inside LightWave / Дэн Аблан. - Киев : ТИД "ДС", 2002. - 1 CDROM. ISBN 966-7992-04-7 Comer Douglas E. Computer Networks and Internets [Elektroniskais resurss] : With Internet Applications / Douglas E.Comer. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. - 1 CD-ROM. ISBN 0-13-091449-5 Davis Stephen R. C++ Weekend Crash Course [Elektroniskais resurss] / Stephen R.Davis. - New York : Hungry Minds, 2000. - 1 CD-ROM. Developing Microsoft ASP .NET Web Applications Using Visual Studio .NET [Elektroniskais resurss] : course : student CD / Microsoft. - [B.v.] : Microsoft Corporation, 2002. - 1 CD-ROM. (Microsoft Official Course : 2310B). Fundamentals of Network Security [elektroniskais resurss] / Microsoft. - [B.v.] : Microsoft, 2003. - 1 CD-ROM. - (Microsoft Training and Certification : 2810A). Gates Bill. The Road Ahead / Bill Gates, Nathan Myhrvold, Peter Rinearson. - New York : Viking, 1995. - XIV, 286 p. + CD. Index: p.277.-286. ISBN 0-670-77289-5 Green Samuel B. Using SPSS for Windows and Macintosh : analyzing and understanding data : CD-ROM / Samuel B.Green, Neil J.Salkind. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2005. Horstmann Cay S. Core Java 2 [Elektroniskais resurss] : advanced features : CD / Cay S.Horstmann, Gary Cornell. Volume II. - Palo Alto : Sun Microsystems Press, 2002. ISBN 013-092738-4 Kock Ned. Systems Analysis & Design Fundamentals [elektroniskais resurss] : a business process redesign approach : resource for students and instructors / Ned Kock. - Thousand Oaks : SAGE Publications, 2007. - 1 CD-ROM. ISBN 1-41294984-X Livingston Dan. Advanced Macromedia Flash Training Course


Li 915

004 Mi 810 004 Ne 178 004 No 816 004 Mi 095

004 Po 800 004 No 816 004 De 237 004 De 775 004 Mi 095 004 Ri 713

004 Co 664

004 Gi 850 004

[Elektroniskais resurss] : ActionScript in Action : a digital seminar on CD-ROM / Dan Livingston. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002. - 2 CD-ROM. ISBN 0-13-067028-6 MISource [elektroniskais resurss]. - New York : McGrawHill/Irwin, 2005. - 1 CD-ROM. ISBN 0-07-297056-1 Negus Christopher. Linux Bible [Elektroniskais resurss] : 2005 edition / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - 1 CD-ROM. ISBN 055021688 Novell's CNA Study Guide IntranetWare / NetWare 4.11 : the Clarke tests / David James Clarke [elektroniskais resurss]. - San Jose : Novell Press, 1997. - 1CD. - (Novell's). Microsoft Windows 2000 [Elektroniskais resurss] : Учебные материалы для самостоятельной подготовки к сертификационным экзаменам / Microsoft Corporation. Москва : Русская Редакция, 2001. Post Gerald V. Management Information Systems : CD-ROM / Gerald V.Post, David L.Anderson. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill/Irwin, 2003. ISBN 0-07-248943-X Novell's Guide to Integrating NetWare and TCP/IP / [Drew Heywood] [elektroniskais resurss]. - San Jose : Novell Press, 1996. - 1CD. - (Novell's). Deitel H.M. Internet & World Wide Web : how to program : CDROM / H.M.Deitel, P.J.Deitel, A.B.Goldberg. - 3rd ed. - New Jersey : Pearson Education, 2004. ISBN 0-13-145548-6 Designing and Implementing a Data Warehouse Using Microsoft SQL Server 7.0 [Elektroniskais resurss] : Course # 1502A : trainer materials. - [B.v.] : Microsoft Corporation, [1998]. - 1 CD-ROM. Microsoft Visual C++ [Elektroniskais resurss] : introductory ed. / Microsoft corporation. - [Harlow] : Addison Wesley, [1998]. - 1 CD-ROM. ISBN 0-201-64859-8 Riordan Rebecca M. Microsoft ADO.NET 2.0 [elektroniskais resurss] : step by step / Rebecca M.Riordan. - [Redmond : Microsoft Press], 2006. - 1 CD-ROM. - System requirements for CD-ROM: Microsoft Windows XP with Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1, or Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4; Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition or Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition (Visual Studio 2005 software not included with this book); Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (included with Visual Studio 2005); 600 MHz Pentium or compatible processor (1 GHz Pentium recommended); 192 MB RAM (256 MG or more recommended); video (800x600 or higher resolution) monitor with at least 256 colors (1024x768 High Color 16-bit recommended); CD-ROM or DVD-ROM drive; Microsoft Mouse or compatible pointing device. Cornell Gary. ActiveX Visual Basic 5 [Elektroniskais resurss] : Control Creation Edition : Windows 95 / Gary Cornell, Dave Jezak. - Upper Saddle River : Prentic Hall, 1997. - 1 CD-ROM. ISBN 0-13-749185-9 Gittleman Art. Objects to Components with the Java Platform [Elektroniskais resurss] : CD / Art Gittleman. - El Granada : Scott/ Jones Inc., 2000. Java 2 Platform [Elektroniskais resurss] : (formerly code-named


Ja 960 004 Mi 757

004 Up 370 004 Br 510

004 Шн 76 008 Ku 354 008 Ma 451 008 Re 121 008 Oz 640 01

015 Va 383

015 Va 383

03

"JDK 1.2"). - Palo Alto : Scott Jones, 1998. - (The Sun Microsystems Press Java Series). Miranda Eduardo Reck. Computer Sound Synthesis for the Electronic Musician / Eduardo Reck Miranda [elektroniskais resurss]. - [Oxford] : Focal Press, 1998. - 1 CD-ROM. - (Music Technology SeriesSeries Ed. Dr. Francis Rumsey). Upgrading and Repairing PCs [elektroniskais resurss] / [Scott Mueller]. - 19th ed. - [B.v.] : Pearson Education, 2010. - 1 DVD. ISBN 0-7898-3954-2 O'Brien James. Introduction to Information Systems [Elektroniskais resurss] : essentials for the internetworked Ebusiness enterprise / James O'Brien. - 10th ed. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2001. - 1 CD-ROM. ISBN 0-07-242361-7 Шнейдеров Виталий. Фотография, реклама, дизайн на комьютере [Elektroniskais resurss] / Виталий Шнейдеров. Санкт- Петербург : Питер, 2002. - 1 CD-ROM. - (Самоучитель). Kultūras menedžments un jaunās informācijas tehnoloģijas : Management of Culture and New Information Technologies Management of Culture and New Information Technologies : [presentation] : april 5, 2001 [elektroniskais resurss]. - [Rīga : Latvijas Kultūras skola : Rīgas Doma kora skola], 2001. - 1CD. Rēdlihs Jānis. Ceļa maize [videoieraksts] : video pielikums grāmatai "Tradicionālā kultūra bērniem" / Jānis Rēdlihs, Maija smildziņa. - Rīga : RaKa, 2008. - 1 DVD. Ozoliņš Ojārs. Krīvu lāsts [elektroniskais resurss] / Ojārs Ozoliņš. - Liepāja : LiePa, [2007]. - 1 CD-ROM. BIBLIOGRĀFIJA. BIBLIOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI. KATALOGI Valmierietis [elektroniskais resurss] : 1929.-1940.; Vidzemnieks : 1919.-1920. / Latvijas Nacionālā bibliotēka, Restaurācijas un digitalizācijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006. - 1 elektroniskais optiskais disks. - (Mantojums, ISSN 14076683 ; CD-L 149) Nosaukums pēc diska uzlīmes. Projekts: Mantojums-1 : Latvijas periodisko izdevumu (1822-1940) saglabāšana. Sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku. Valmierietis. 1939. Nr. 498 (5.janv.)- Nr. 540 (28.dec.) ; 1940. nr. 541(4.janv.)- Nr.569 (19.jūl.) -- Vidzemnieks. 1919. Nr. 1 (7. jūn.)nr.66 (30.dec.) ; 1920. Nr.1 (3.janv.)- Nr. 57 (24. dec.). - Sistēmas prasības: nolasīšanai nepieciešama programma Adobe Acrobat Reader 4.0 vai jaunāka. Valmierietis [elektroniskais resurss] : 1929.-1940. / Latvijas Nacionālā bibliotēka, Restaurācijas un digitalizācijas nodaļa. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006. - 1 elektroniskais optiskais disks. - (Mantojums, ISSN 1407-6683 ; CD-L 148) Nosaukums pēc diska uzlīmes. Projekts: Mantojums-1 : Latvijas periodisko izdevumu (1822-1940) saglabāšana. Sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku. - Valmierietis. 1929. Nr. 1 (23. aug.)-1938. Nr. 488 (29. dec.). - Sistēmas prasības: nolasīšanai nepieciešama programma Adobe Acrobat Reader 4.0 vai jaunāka. VISPĀRĪGIE UZZIŅU IZDEVUMI (ENCIKLOPĒDIJAS, VĀRDNĪCAS u.tml)


03 Э 687 06

061.2(474.3) Ie 780 061.3 Eu 600

069(510) In 128 07 07 Me 480

07 Me 480

08 08 In 290

08 In 290

08 In 290

1 16 Es 656

174 Co 357

2

Энциклопедия [Elektroniskais resurss]b: мир вокруг нас c: Открытое общество ORGANIZĀCIJAS.ASOCIĀCIJAS.KONGRESI. IZSTĀDES. MUZEJI. Ieskaties NVO! [videoieraksts] : brīvprātīgā darba un ziedošanas kultūra Latvijā / Rīgas reģiona NVO resursu centrs. - [B.v.] : Rīgas reģiona NVO resursu centrs, [2008]. - 1 DVD. ECMS 2005, ASMTA 2005 [Elektroniskais resurss] : Simulation in wider Europe : 19th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2005 : june 1-4, 2005 Riga, Latvia. - Riga : [ECMS], 2005. ISBN 1-8423-3113-2 An Index of Culture the Museums of Taiwan videoieraksts Kwang HWA Mass Communications LAIKRAKSTI.ŽURNĀLISTIKA. Mencher Melvin. Brush Up [elektroniskais resurss] : a quick guide to basic writing and math skills / Melvin Mencher and Wendy P.Shilton. - New York : McGraw-Hill, 2003. - 1 CD-ROM. ISBN 0-07-249197-3 Mencher Melvin. News Reporting and Writing [elektroniskais resurss] : NRW plus : student CD-ROM / Melvin Mencher. - 9th ed. - New York : McGraw-Hill, 2003. - 1 CD-ROM. ISBN 0-07256022-3 KRĀJUMI. Information USA [Elektroniskais resurss] : United States Information Service. April 1999. - New York : United States Information Agency, 1999. - CD-ROM + lietošanas pamācība. - Netscape Navigator 3.0. Information USA [Elektroniskais resurss] : United States Information Service. April 2000. - New York : U.S. Departament of State, 2000. - CDROM + lietošanas pamācība. - Netscape Navigator 4.0. Information USA [Elektroniskais resurss]. April 2001. - New York : U.S. Departament of State, 2001. - CDROM. - Netscape Navigator 4.0.

FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA.LOĢIKA.ĒTIKA Essentials of Logic and Introduction to Logic [Elektroniskais resurss] : eLogic : exercises in logic. - 12th ed. - Upper Saddle River : Pearson Education, 2005. - 1 CD-ROM. ISBN 0-13150250-6 Communication and Ethics [elektroniskais resurss] / Agency for Instructional Technology. - Mason : Suth-Western Thomson Learning, 2002. - 1 CD-ROM. - (Communication 2000). ISBN 0538-97020-0

RELIĢIJA.TEOLOĢIJA.ATEISMS.


21 Ba 351

29 Ha 042

3 31 311 La 805 311 La 805 311 La 805

311 La 805 31 La 805

311 La 805

314 La 805

314 Hu 451 316

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 144 lpp. : ģīm. ; 23 cm + piel. 1 CD. - Bibliogr. norādes parindēs. - Par aut.: [142.] lpp. Astronoms A. Balklavs-Grīnhofs (1933-2005) ir 70 zinātnisko un ap 600 populārzinātnisko un publicistisko rakstu autors. Zinātnieks prata uztvert zinātnes un reliģijas saistību, atzīt Dieva misiju. ISBN 9789984825267 (ies.) Hubbards, L. Rons. [An Introduction to Scientology. Latviešu val.] Ievads Saentoloģijas filozofijā [videoieraksts] : A filmed interview with L. Ron Hubbard / L. Ron Hubbard. - Los Angelos : Golden Era, 2006. - 1 DVD. ISBN 1-403-14384-6

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES. SOCIOLOĢIJA.STATISTIKA Latvijas statistikas gadagrāmata 2003 = Statistical Yearbook of Latvia : CD-ROM / LR CSP. - Rīga : LR CSP, 2003. - 1 CD. (Latvijas Statistika). ISSN 1407-0626 Latvijas statistikas gadagrāmata 2001 = Statistical Yearbook of Latvia : CD-ROM / LR CSP. - Rīga : LR CSP, 2001. - 1 CD. (Latvijas Statistika). Latvijas statistikas gadagrāmata 2006 [Elektroniskais resurss] = Statistical Yearbook of Latvia / LR CSP. - Rīga : LR CSP, 2006. 1 CD-ROM. - (Latvijas Statistika). - Pielikumā: Lietošanas pamācība. - Sistēmas prasības: CD-ROM, VGA 1024x728x256 color, Windows 98/ME/NT/2000/XP/VISTA, MS Internet Explorer 5. - Teksts latv. un angļu val. ISBN 9789984062962 ISSN 1407-0626 Latvijas statistikas gadagrāmata 2000 = Statistical Yearbook of Latvia : CD-ROM / LR CSP. - Rīga : LR CSP, 2000. - 1 CDROM. - (Latvijas Statistika). Latvijas 2001.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti [Elektroniskais resurss] : Results of the 2001 Agricultural Census in Latvia / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. - 1 CD-ROM. - (Latvijas statistika) Nos. no diska. - Tehniskās prasības: CD-ROM, VGA 800x600x256 color, Windows 95/98/ME/2000/XP,MS Internet Explorer 5.0. - Teksts paral. latv., angļu val. Latvijas statistikas gadagrāmata 2004 = Statistical Yearbook of Latvia : CD-ROM / LR CSP. - Rīga : LR CSP, 2004. - 1 CDROM. - (Latvijas Statistika). - Teksts parla. latv., angļu val. ISSN 1407-0626 Latvijas 2000.gada tautas skaitīšanas rezultāti [Elektroniskais resurss] : Results of the 2000 Population and Housing Census in Latvia / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2002. - 1 kompaktdisks. - Sistēmas prasības: Pentium 200, 64MB RAM, CD-ROM, VGA 1024x768x16bit. Windows 95/98/ME/2000/NT MS Internet Explorer 5.0. - Teksts paral. latv., angļu. The Human Development Report[Elektroniskais resurss] Full Text HDRs 1990-1999 UNDP The Internet and Society [Elektroniskais resurss] CDJames Slevin


Sl 410 316 Th 773

316 Ma 090 316 So 080

316.35 Ce 565 316.7 Г 44

32 32 Go 954

324 Ei 720

324 Ei 720 324(474.3) Pi 513

324(474.3) De 952

324 As 788

327 Co 865 327(4) Es 560

OxfordPolity2001 Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe [elektroniskais resurss] : handbook on economics, political science and sociology (1989-2001) / ed by Max Kaase and Vera Sparschuh. - Budapest : Social Science information centre, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 3-8206-0139-2 Macionis John J. Sociology [elektroniskais resurss] : interactive CD-ROM / John J. Macionis. - Upper Saddle River : Pearson Education, 2005. - 1 CD-ROM. Henslin James. Sociology : a down-to-earth approach / James M.Henslin, Dan Glenday, Ann Duffy, Norene Pupo. - 2nd Canadian ed. - Toronto : Allyn & Bacon, 1999. - xxviii, 514 p. : ill., pict., tab., photos. - References: p.465.-494. - Name Ind.: p.495.-500. - Subj. Ind.: p.501.-512. ISBN 0-205-33605-1 A Centenarian's Family videoieraksts Center of International Cultural Exchange, China Гетьманенко, Н. И. Восприятие русской культуры: прототипы и стереотипы / Н. И. Гетьманенко. - Москва : Академия, 2010 (Можайск (Моск.обл.) : Можайский полиграфкомбинат). - 254 с. : табл. + 1 CD ; 21 см. (Монографические исследования : педагогика). ISBN 9785874443450 POLITIKA. POLITOLOĢIJA Government by the People : Basic Version / James MacGregor Burns, J.W.Peltason, Thomas E.Cronin, David B.Magleby [elektroniskais resurss]. - interactive ed. - [New Jersey] : Prentice Hall, 2000. - 1CD. ISBN 0-13-011762-5 Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijas Republikā, 2004.gada 12. jūnijs : elektroniskais resurss : normatīvie dokumenti, priekšvēlēšanu programmas, deputātu kandidātu saraksti, vēlēšanu rezultāti un statistika / Centrālā vēlēšanu komisija. - Rīga : Centrālā vēlēšanu komisija, 2004. - 1 CD-ROM Nos. no diska. - CD lasītājs. Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas [elektroniskais resurss] / Centrālā vēlēšanu komisija. - Rīga : Centrālās Vēlēšanu komisijas izdevums, 2009. - 1 CD. ISBN 9789984973951 Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanas : 2005.gada 12.martā : Normatīvie dokumenti. Vēlēšanu rezultāti. Statistika / Centrālā vēlēšanu komisija [elektroniskais resurss]. Rīga : CVK, 2005. - 1CD. 9. Saeimas vēlēšanas [Elektroniskais resurss] : 2006.gada 7.oktobrī : normatīvie dokumenti : priekšvēlēšanu programmas : deputātu kandidātu saraksti : vēlēšanu rezultāti un statistika / Centrālā Vēlēšanu Komisija. - Rīga : CVK, 2006. - 1CD. 8. Saeimas vēlēšanas [Elektroniskais resurss] : normatīvie dokumenti : priekšvēlēšanu programmas : deputātu kandidātu saraksti : vēlēšanu rezultāti un statistika / Centrālā Vēlēšanu Komisija. - Rīga : CVK, 2003. - 1 CD-ROM. Council of Europe in brief [elektroniskais resurss] = Le Counseil de l'Europe en bref / Council of Europe. - [B.v.] : Council of Europe, [b.g.]. - 1CD. ESPON atlas [Elektroniskais resurss] : mapping the structure of the European territory : November 2006 / European Spatial


327(474.3) At 248

327(4)(03) An 458 327.5 Na 780 33 330 Co 534

330 Bl 240 330 Bl 920

331.4 Da 620

331.4(474.3) Da 620

334 Yo 570 334 Me 600

Planning Observation Network. - Bonn : ESPON, 2007 ((Germany). - 1 CD Nos. no diska. . Atgriešanās Eiropā [videoieraksts] : Latvija 1988-2008 : dokumentāls seriāls / dokumentālā seriāla ierosinātāja Iveta Šulca ; Eiropas Komisija Latvijā. - Rīga : Eiropas Komisija, 2009. - 4 DVD (disc 1 - 105 min.; disc 2 -103 min.; disc 3 - 105 min.; disc 4 - 53 min.) Nos. no konteinera. - Dokumentālajā seriālā apskatīta mūsu valsts jaunāko laiku vēsture posmā no sabiedrības domām par Neatkarības atgūšanu līdz pievienošanās Eiropas Savienībai un līdz Globālās ekonomiskās krīzes situācijai 2008. gadā. Šis ir vēstījums par Latvijas attīstību un briedumu , par to, kā, mācoties un kļūdoties, mūsu sabiedrība ir kļuvusi pieaugusi. Seriālā ir septiņas sērijas, katrā no tām secīgi tiek apskatīts trīs kalendāro gadu periods. Pirmizrāde notika kanālā TV3 no 2009. gada 28. aprīļa līdz 9. jūnijam. - Audio: latv. val.; subt.: krievu, angļu val. Angļu-latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca [Elektroniskais resurss]. - Rīga : UNDP, 2004. - 1 CD-ROM + ES terminu vārdnīcas lietošanas un uzstādīšanas instrukcija. NATO 2000 [Elektroniskais resurss]. - Brussels : Vensio, 2000. - 1 CD. - Sistēmas prasības: CD lasītājs. ISBN 92-8450-141-5 EKONOMIKA Blumberg Boris. Statistical Background to accompany Business Research Methods [Elektroniskais resurss] : part IV / Boris Blumberg, Donald R.Cooper, Pamela S.Schindler. - Berkshire : McGraw-Hill, 2005. - 1 CD-ROM. ISBN 0-07-710742-X Blanchard Olivier. Macroeconomics [Elektroniskais resurss] : active graphs CD-ROM / Oliver Blanchard. - 3rd ed. - [B.v.] : Prentice Hall, 2003. - 1 CD-ROM. ISBN 0-13-100501-4 Blumberg Boris. Statistical Background to accompany Business Research Methods [Elektroniskais resurss] : part IV / Boris Blumberg, Donald R.Cooper, Pamela S.Schindler. - Berkshire : McGraw-Hill, 2005. - 1 CD-ROM. ISBN 0-07-710742-X Darba aizsardzība uzņēmumā [elektroniskais resurss] : darba aizsardzības prasības 17 tautsaimniecības nozarēs / Latvijas Darba devēju konfederācija. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, [2009]. - 1CD Materiāls izdots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" (Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros. . Darba apstākļi un riski Latvijā [Elektroniskais resurss] : Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekts "Labklājības ministrijas pētījumi" : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 / proj. vad. Maija Eglīte ; Labklājības ministrija. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 1 CD : att., tab. Nos. no diska. . The Handbook of Project Management [elektroniskais resurss] a practical guide to effective policies and procedures : Trevor L.Young Meredith Jack R. Project Management [elektroniskais resurss] : a managerial approach / Jack R.Meredith, Samuel J.Mantel. - 5th ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2003. - 1 CD-ROM. ISBN 0-471-43189-3


334 Ka 001

334 Pr 770

334 We 851 336.22 Ke 885

336.22 Ke 885

336.22 Ke 885

336.7 Wo 733 338.1(498) Ro 405

338.1(438) П 53

338.1(474.3) La 805

338.48 Cl 620 338.48 Ha 490

Kā uzsākt komercdarbību? [Elektronisks resurss] : CD / LR Ekonomikas ministrija. - [Rīga] : LR Ekonomikas ministrija, 2004. - Pievienots buklets: Svarīgākā kontaktinformācija komercdarbības uzsākšanai. Project Management in Practice [elektroniskais resurss] : Crystal Ball Professional Edition, Version 7.3 / Samuel J. Mantel, Jack R. Meredith, Scott M. Shafer. - 3rd ed. - [Hoboken : Wiley, 2008]. - 1 CD-ROM. ISBN 9780555038949 Westland Jason. The Project Management Life Cycle [elektroniskais resurss] / Jason Westland. - [London : Kogan Page], 2006. - 1 CD-ROM. Ketners Kārlis. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā [skaņu ieraksts] : salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi = Налоги в Европейском Союзе и Латвии: сравнительный анализ и практические рекомендации / Karlis Ketners, Olga Lukašina. [Rīga] : Merkūrijs Lat, [2008]. - 1 CD. Ketners Kārlis. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā [skaņu ieraksts] : salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi = Налоги в Европейском Союзе и Латвии: сравнительный анализ и практические рекомендации / Karlis Ketners, Olga Lukašina. [Rīga] : Merkūrijs Lat, [2008]. - 1 CD. Ketners, Kārlis. Nodokļu optimizācijas principi [videoieraksts] : video seminārs / Kārlis Ketners. - [Rīga] : Merkūrijs Lat, [2008]. 2 DVD. - (Ekonomikas un biznesa prakse). Nodokļi. Nodokļu administrēšana un procedūra. Nodokļu plānošana. The World Bank Annual Report 2004 about the World bank : CDROM The World Bank Romania your business partner [elektroniskais resurss] / Government of Romania ; the Agency for Governmental Strategies. - Bucharest : The Agency for Governmental Strategies, 2008. - 1 CD-ROM Nos. no konteinera. - Romania - brief survey. Economic Profile. Facts and Figures. Romanian Companies. Romania - business environment. - Prasības: PC Pentium II based computer, Windows 98, 32 MB application RAM, Internet Explorer 5.0. Польша [elektroniskais resurss] : твой экономический партнер ; La Pologne : votre partenaire economique = Polen : ihr Gechaeftspartner = Poland : your business partner / Ministry of Econimy Support Instruments Department. - Warszawa : The Foreign Trade Research Institute, 2006. - 1 CD-ROM. - Teksts paral. franču, vācu, krievu, angļu val. ISBN 83-89897-17-2 Latvijas Nacionālais attīstības plāns [elektroniskais resurss] : 2007-2013 = Latvian National Development Plan = Национальный план развития Латвии. - Rīga : b.i., b.g. - 1 CD Nosaukums no konteinera. - Sistēmas prasības: CD lasītājs. Climate Change and Tourism [Elektroniskais resurss] : sustainable development of tourism / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2003. ISBN 3 Hara Tadayuki. Quantitative Tourism Industry Analysis [elektroniskais resurss] : introduction to input-output, social accounting matrix modeling and tourism satellite accounts /


338.48 Pr 852

338.48 Ha 373

338.48 Re 702

338.48 Re 702

339 Ie 780

34 34 No 095 347.7(4) Eu 600 347.1(03) La 811

349.2 Da 620

349.2 Li 223

353(473.3) Re 187

Tadayuki Hara. - Oxford : Elsevier, 2008. - 1CD. ISBN 9780750684996 Protection of Children from Sexual Exploitation in Tourism = La Proteccion de los Ninos contra la Explotacion Sexual en el Turismo = La protection des enfants contre l'exploitation sexuelle dans le tourisme / World Tourism Organization [elektroniskais resurss]. - Madrid : World Tourism Organization, [b.g.]. - 1CD. Handbook on Tourism Forecasting Methodologies [elektroniskais resurss] / World Tourism Organization and European Travel Commission. - [Madrid] : World Tourism Organization, [2008]. - 1 CD-ROM. Tourism and Photography : still visions - changing lives : conference proceedings : Sheffield, United Kingdom, 20-23 july 2003 / compiled by Mike Robinson and David Picard [elektroniskais resurss]. - Leeds : Leeds Metropolitan University, 2003. - 1 CD-ROM. Researching Destination Management, Policy and Planning : linking culture, heritage and tourism : conference proceedings : 2425 september 2007, Riga, Latvia / compiled and designed by Charlotte Terrapon and Elisabeth Schwienbacher [elektroniskais resurss]. - Leeds : Leeds Metropolitan University, 2007. - 1CD. ISBN 9780955501739 Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi : (latviešu un krievu valodā) = Примерные образцы хозяйственных и коммерческих договоров (на латышском и русском языках). - Rīga : Merkūrijs LAT, [2003]. - 379 lpp. +CD. ISBN 9984-640-00-0 TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES [Nodokļi Latvijā] M Nodokļu likumu teksti : : CD= Тексты законов о налогах European Banking and Financial Services Law [elektroniskais resurss] / Cornelia Gerster ... [et al.]. - Hague : Kluwer Law international, 2004. - 1CD. ISBN 90-411-2299-0 Latvijas Republikas Civillikums [Elektroniskais resurss] : Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca : latviešu-angļu un angļulatviešu Latvijas [mācību līdzeklis] : ar grozījumiem līdz 1998.gada 17.septembrim = The Civil Law of Latvia : Glossary of Terms : Latvian-English and English Latvian / Tiesu namu aģentūra. - 2. uzlabotie izd. - Rīga : Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2001. - 1 CD-ROM Ar grozījumiem līdz 1998.gada 17.septembrim. ISBN 9984-657-05-1 ISBN 9984-657-06-X Darba attiecību enciklopēdija [elektroniskais resurss] : līgumi, dokumenti, komentāri = Энциклопедия трудовых отношений : договоры, документы комментарии. / autoru kol. - Rīga : Merkūrijs Lat, 2005. - 1 CD-ROM Nos. no diska sākumlapas. - MS IE, MS Word, MS Excel. - Teksts paral. latviešu un krievu val. Latiševs Valērijs. Lielais līgumu albums [elektroniskais resurss] : saimnieciskie līgumi, komerclīgumi, lietišķie līgumi / V. Latiševs, M. Januška. - Rīga : Inlat Pluss : Merkūrijs Lat, [2007]. - 1 CDROM ietverē. - Microsoft Word formātā. Reģionu attīstība Latvijā 2010 [elektroniskais resurss] = Development of Regions in Latvia ; Valsts reģionālās attīstības


aģentūra. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011 - 1 CD-ROM : il., diagr., tab., kartes. - Teksts latviešu un angļu val. 36

36 Si 710

37

37.01 In 720 37.01 Ie 640

371.3 Pe 785 371.3 Ro 052

371.8 Ba 875

378 Di 935 379.85 To 893 39 391(=581) Na 364 394(510) Co 383 394(510) Gr 354 394 Xi 480

LABKLĀJĪBA. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA.APDROŠINĀŠANA Auerbach Charles. SingWin [Elektroniskais resurss] : to accompany Bloom, Fischer, and Orme, Evaluating Practice : guidelines for the accountable professional, 5e : also includes CASS/CAAP developed by Walter Hudson : CD / Charles Auerbach, David Schnall, Heidi LaPorte. - [B.v.] : Allyn and Bacon, 2006. - 1 CD-ROM. ISBN 0-205-46698-2 IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA. BRĪVAIS LAIKS Integrating Immigrant Children into Schools in Europe : CDROM / Eurydice. - Brussels : Eurydice, 2004. Iepazīsti izglītības un darba pasauli [Elektroniskais resurs] : izglītības sistēma : profesionālā izglītība : augstākā akadēmiskā izglītība : ekonomiskās darbības nozares / Profesionālās orientācijas informācijas centrs. - Rīga : Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2001. - 1 CD-ROM. - Sistēmas prasības: CDROM lasītājs. Petitgirard, Jean-Yves. Le Tableau Blanc Interactif [elektronisks resurss] / Jean-Yves Petitgirard, Dominique Abry, Elisabeth Brodin. - [France] : CLE International, 2011. - 1 DVD-ROM. Robinson Adam. Cracking the SAT : with practice tests on CDROM / Adam Robinson, John Katzman. - New York : Random House, 2004. - XII, 575 p. + CD-ROM. - (The Princeton Review). ISBN 0-375-76330-9 Bauma Irēna. Literāro uzvedumu veidošanas pamatprincipi : Teorija. Pieredze. Scenāriji / Irēna Bauma. - Rīga : Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas skolēnu pils", 2009. - 52 lpp. + 1 DVD. Literatūra: 49. lpp. ISBN 9789984397382* 12. klašu skolēnu profesionālo plānu izpēte [Elektroniskais resurss] : [pētījums] : CD = ROM / Profesionālās Karjeras Izvēles Valsts aģentūra. - Rīga : [Hansabanka], 2005. Tourist Highlights of Poland [videoieraksts DVD] / Polish Tourist Organization. - Warszawa : Polish Tourist Organization, [b.g.]. - 1 DVD (25 min.). ETNOGRĀFIJA Nanjing Yunjin Brocade [videoieraksts] / producer Li Xin. [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. - 1 DVD. - (TV Documentary). Competition Without Medals - Folk Sports in Taiwan [videoieraksts] / Kwang HWA Mass Communications. - Taipei : Kwang HWA Mass Communications, 2003. - 1 DVD. Greeting the Lunar new Year on Taiwan [videoieraksts] / Kwang HWA Mass Communications. - Taipei : Kwang HWA Mass Communications, 2003. - 1 DVD. Xin Li. Spring Festival She Huo Carnival [videoieraksts] / Li Xin ; planners Lan Suhong, Xu Hong. - [B.v.] : Bureau for External


398.8(=512.3) Xi 480

398.8(=174) La 802 398.8(=174) La 802

398.3(=174) Pr 084

5 502(474.3) Vi 144

502.3 Dz 860

502.3 Ma 317 504(474.3) Ar 001 502.3 Da 851 504 Vi 144 504.4(474.3) In 720 51 517 Hu 470

519.2 Ne 932

Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. - 1 DVD. - (TV Documentary). Xin Li. The Traditional Mongolian Folk Songs [videoieraksts] / Li Xin, An Yongde ; executive producers Lan Suhong, Min Na ...[et.al.]. - [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [2009]. - 1 DVD. - (TV Documentary). Latviešu tautasdziesmas 8.sēj. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas : Jauniešu sadzīve sēj. zin. vad. Elga Melne ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Rozenbergs, Elga Melne, Beatrise Reidzāne ; zin. vad. un iev. sarakst. Baiba Krogzeme-Mosgorda ; atb. red. Elga Melne ; izlokšņu red. Beatrise Reidzāne ; red. Aivars Kļaviņš ; māksl. Dainis Rožkalns.9. sēj. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas : Jauniešu sadzīve. Puišu un meitu attiecības. Praktiskā Jāņu grāmata / sast. un priekšv. aut. Aīda Rancāne ; Guntara Gabranova zīm. - Rīga : V/A "Tautas mākslas centrs", 2004. - 100 lpp. : il., notis + 1 kompaktdisks. ISBN 9984-97411-1

MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES Vides politikas un integrācijas programma Latvijā [audiovizuāls materiāls] = Environment policy integration programme in Latvia / eea grants, VARAM. - [Rīga : Hansa Media, 2011]. - 1 DVD (44 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. (8 lp. : il. ; 12 cm.). Paralēli latviešu un angļu val. Dzīvo zaļi Valmierā [videoieraksts] = Valmiera Goes Green : a short film how each of us can go green / Andris Konstantinovs, Edgars Riba, Elīna Kuzmina ... [u.c.]. - Valmiera : AIESEC, 2009. - 1 DVD. Making Sustainable Commitments : an environment strategy for the World Bank / The World Bank [elektroniskais resurss]. Washington : The World Bank, 2001. - 1CD. Ar sirdi un prātu / Sandras Urtānes teksts ; Latvijas vides aizsardzības fonds. - Rīga : SIA "Vides projekti", 2006. - 166 lpp. : il. + 1 CD. - (Latvijas vides aizsardzības fondam 10 gadi). Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns [Elektroniskais resurss] : Virszemes ūdensobjekti : CD-ROM. [Rīga] : Daugavas projekts, 2003. - 1 CD-ROM. Vides kvalitāte Latvijā 2003 / Raimonda Vējoņa - Vides ministra priekšvārds. - Rīga : Vides ministrija, 2003. Interaktīva prezentācija par Salacas upes apvidu [elektroniskais resurss] / Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. – [Rīga] : Dd studio, 2007. – 1 CD-ROM. MATEMĀTIKA Hummelbrunner S.A. Contemporary Business Mathematics : spreadsheet template disk [elektroniskais resurss] / S.A.Hummelbrunner, David Roberts. – 6th ed. – Toronto : Pearson Education Canada, 2001. – 1CD. Newbold Paul. Statistics for Business and Economics [elektroniskais resurss] : student CD-ROM / Paul Newbold,


519.2 Mc 001

519.2 Li 440

519.2 Mo 475

519.2 Ma 451

519.2 Sh 775

519.2 Tr 570 55 551.5 La 246

552 Se 184 552 Se 184 57 572 Mi 495 572 In 720 576 Se 383

William L.Carlson, Betty Thorne. – 7th ed. – Upper Saddle River : Pearson Education, 2010. – 1 CD-ROM. ISBN 9780136109921 ISBN 0-13-610992-6 McClave James T. A First Course in Business Statistics : data CD-ROM / James T.McClave, P.George Benson, Terry Sincich [elektroniskais resurss]. – 8th ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. – 1CD. ISBN 0-13-018993-6 Lind Douglas A. Statistical Techniques in Business & Economics : student CD-ROM to accompany / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Robert D. Mason [elektroniskais resurss]. – 11th ed. – Boston : McGraw-Hill, 2002. – 1CD. – (McGraw-Hill ; / Irwin series. Operations and decision sciences). ISBN 0-07-240283-0 Moore Jeffrey H. Decision Modeling : with Microsoft Excel / Jeffrey H.Moore and Larry R.Weatherford [elektroniskais resurss]. – [Upper Saddle River] : Prentice-Hall/A Pearson Education Company, 2001. – 1CD. ISBN 0-536-97589-2 Managerial Decision Modeling with Spreadsheets : for Windows operating system / Barry Render, Ralph M.Stair, Nagaj (Raju) Balakrishnan ... [et al] [elektroniskais resurss]. – Canadian ed. – [Upper Saddle River] : Pearson Education Canada/Prentice-Hall, 2005. – 1CD. ISBN 0-536-97589-2 Sharpe Norean R. Business Statistics [elektroniskais resurss] / Norean R.Sharpe, Richard D. De Veaux, Paul F.Velleman. – [Upper Saddle River] : Pearson Education, 2010. – 1CD. ISBN 0321-50688-X Triola Mario F. Elementary Statistics [elektroniskais resurss] / Mario F.Triola. – 9th ed. – Boston : Addison-Wesley, 2004. – 1CD. ĢEOLOĢIJA.GEOFIZIKA. KLIMATOLOĢIJA Laika jautājums [videoieraksts] : par Latvijas cilvēku attiecībām ar apkārtējo vidi / rež. Juris Pakalniņš ; scenārists Guntars Daģis ; operators Uģis Burjāns ; moderators Edijs Bošs. – Rīga : f/s Mistrus Media : Latvijas valsts meži : Latvijas Zaļais punkts : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 2008. – 1 DVD. Segliņš Valdis (1958-). Palīgs minerālu noteikšanai / Valdis Segliņš [elektroniskais resurss].]. – Rīga : RaKa, 2007. – 1 CDROM. Segliņš Valdis (1958-). Iežu attēli / Valdis Segliņš [elektroniskais resurss].]. – Rīga : RaKa, 2007. – 1 CD. BIOLOĢIJAS ZINĀTNES Miller Barbara D. Cultural Anthropology [Elektroniskais resurss] : CD / Barbara D. Miller. – Boston : Allyn and Bacon, 1998. ISBN 0-205-29947-4 Interactive Anthropology [elektroniskais resurss]. – [Upper Saddle River] : Pearson/Prentice Hall, 2005. – 1 CD-ROM. Selga Tūrs (1966-). Šūnu bioloģija / Tūrs Selga ; lit. Red. Ieva Račko ; vāka dizains: Agris Dzilna. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008 (Rēzekne : SIA „Latgales druka”). – 343 lpp. : il., sh., tab. ; 30 cm + 1 CD. – Grāmatā ietverts šūnu vispārējais apskats, šūnu organoīdu ultrastruktūras, molekulārās uzbūves un funkciju


apraksts. Tajā iespējams uzzināt par šūnu izmaiņām diferenciācijas un novecošanas laikā. Grāmata adresēta studentiem citoloģijas un šūnu bioloģijas kursa apgūšanai. To var izmantot biologi, bioloģijas skolotāji un interesenti. – Pielikumā: 1 CD. ISBN 9789984802817* 59 598.2 St 597

599 Bl 140

599 Šu 020

6 61 611 Pa 543 612 Le 914 612 Pa 422

615.8 Gr 001

615.8 Ja 606

ZOOLOĢIJA The Story of Swan Lake [videoieraksts] / translated by Center of International Cultural Exchange. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Black Elves [videoieraksts] / produced by Tang Yaping Studio of Guzhou TV Station. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (A Feature Film). Šuba Jurģis. Sikspārņi [audiovizuāls materiāls] = Nahkhiired = Летучие мыши = Bats / Igaunijas-Latvijas sadarbības projekts „Atpakaļ dabā” = Eesti-Lä ; ti koostö ; ö ; projekt „Tagasi loodusesse” ; [ideja: Meldra Langenfelde ; tekstu autori: Jurģis Šuba, Matti Masing ; pedagoģisko un informatīvo materiālu autori: Meldra Langenfelde ... [u.c.] ; dizains: Daiga Segliņa]. – [B.v.] : BOD GROUP, c2010. – 1 DVD. Year of the Bat 2011-2012. – Video materiāli: Andis Liepa, Matti Masing ; audio ieraksti: Viesturs Vintulis ... [u.c.] ; diska vadības izveide: Gundars Kaminskis. – Video filmas var skatīties uz DVD video; visa DVD satura apskatei piemērots Windows XP vai jaunāka versija un Mac OS. – DVD teksts latviešu, igauņu, krievu, angļu valodā; bukleta teksts latviešu un igauņu valodā.

LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA MEDICĪNA Cilvēka ķermenis ilustrēts stāsts par ķermeņa uzbūvi, funkcijām un bojājumiem Stīvs Pārkers ; priekšvārdu sarakstījis Roberts Vinstons ; no angļu valodas tulkojis Alberts Aldersons Levine Michael. Fundamentals of sensation and perception [Elektroniskais resurss] / Michael Levine. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 1 CD-ROM Nos. No diska. . Papalia Diane E. Adult development and aging [Elektroniskais resurss] / Diane E.Papalia, Harvey L.Sterns, Ruth Duskin Feldman, Cameron Camp. – Boston : McGraw-Hill, 2002. – 1 CDROM Nos. No diska. – Sistēmas prasības: Windows (OS 95 vai jaunāka); 16mb RAM , 2x CD-ROM iekārta. ISBN 0-07-248737-2 Graima, Luīze. [15 minute gentle yoga Latviešu val.] Vieglā joga / Luīze Graima ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Rudzinska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. – 128 lpp. : il. ; 24 cm. + 1 DVD. – (15 minūtēs) „Izcili rezultāti jebkurā laikā, jebkurā vietā ; četri 15 minūšu treniņi, arī DVD.” – Uz vāka. – Rād.: 126.-127. lpp. – Oriģ. Nos.Gentle yoga. ISBN 9789934007934 Jansone Ilze (1943-). Daba baro, daba dziedē / Ilze Jansone. – [4. izd., atkārt.]. – Rīga : Ilze Jansone, 2009]. – 312 lpp. : il., ģīm. + 1


615.8 Si 690

615.8 Zi 705

615.8 Б 43

616.9 Se 054 616.9 Ge 394 616.89 Sp 230 62 620.9 A 000 63 630.2 St 694

64 641.5(510) Fo 440 642 Mo 551

649.9 Mo 520

65

CD ; 17 cm. – (Sērija „Valeoloģija un naturopātija”) Uz vāka nos.: Daba dziedē, daba baro. ISBN 9984-639-78-9 Valērijs Siņeļņikovs. Atrodi savu īsto ceļu / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulkojusi Gunta Briede. - [Rīga] : Sol Vita, 2011. 158, [1] lpp. + 1 CD. - Grāmatai pievienotajā CD ir autora lasīta meditācija (krievu val.). ISBN 9789984894003. Pašaktualizācija (psiholoģija). Pašpalīdzības metodes. Ziņģīte Inese (1940-). Patiess stāsts [videoieraksts] : mācība par veselības sakārtošanu pašu spēkiem, ietaupot naudu : teorija un piemēri par to kā uzlabot savu veselību / Inese Ziņģīte ; [operators Uvis Burjāns ; producente Inga Maķinska]. – [Rīga] : Jordana, 2009. – 1 DVD (70 min.) ietverē : skaņa, krāsa ; 12 cm. „Dzīves atziņas, kuras motivēs nepadoties un būt veseliem!” – Uz vāka. Aprakstīts pēc ietvara. – DVD video. TV formāts: Pal 4:3 ; skaņa: PCM stereo ; reģioni: visi. Белова, Людмила. Цигун : укрепляем позвоночник и суставы / Людмила Белова. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 214, [1] с. : ил. ; 21 см + 1 DVD. – (Азбука восточной медицины). ISBN 9785423701802 Second generation surveillance for HIV : compilation of nasic material. – [B.v.] : UNAIDS, 2002. – 1 kompaktdisks. Gender and AIDS : Resource Packet on Gender and AIDS and other documents. – Geneva : UNAIDS, 2002. – 1 kompaktdisks. Speaking out Videos in Abnormal Psychology : CD-ROM. – [Upper Saddle River] : Pearson/Prentice Hall, 2006. INŽENIERZINĪBAS. TEHNISKĀS ZINĀTNES A-enerģija [videoieraksts] : 8x10 minūtes / sižetu autori: Uģis Olte, Gustavs Terzens. – Rīga : Vides projekti, 2008. – 1 DVD. LAUKSAIMNIECĪBA. MEŽSAIMNIECĪBA Straupe Inga. Meža attīstība: ainava, elementi, norises [Elektroniskais resurss] / Inga Straupe, Mārtiņš Lūkins ; Rūtas Kazākas il. – Rīga : Pasaules Dabas Fonds, 2004. – 1. – (Domā plašāk!) Nos. No konteinera. – Sistēmas prasības: CD lasītājs. MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA Food from the Heavens – Taiwan’s Rice Culture [videoieraksts] / Kwang HWA Mass Communications. – Taipei : Kwang HWA Mass Communications, 2002. – 1 DVD. Morgan James L. Culinary creation [ Elektroniskais resurss] : an introduction to foodservice and world cuisine / James L.Morgan. – Amsterdam : Butterworth_Heinemann, 2006. – 1 CD-ROM Nos. No diska. ISBN 0-7506-7937-9 ISBN 9780750679374 Moreo Patrick J. Front Office Operations and Auditing Workbook [elektroniskais resurss] : companion CD v 1.3 / Patrick J.Moreo, Gail Sammons, Jeff Beck. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Prentice-Hall, 2001. – 1CD. ISBN 0-13-032493-0 RAŽOŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN TRASNSPORTA UZŅĒMUMU ORGANIZĀCIJA UN PĀRVALDE


651 Bu 690

651 Pa 197

651 Ze 593 651 Li 296

657 Ja 638

657 Ja 638

657 Ja 638

657 Ja 638

658 Au 130 658 Co 401

658 Hi 163 658 Ti 960 658.5 St 891

Business Communication [elektroniskais resurss] : process & product / [Mary Ellen Guffey, Kathlen Rhodes, Patricia Rogin]. – 3rd Canadian ed. – [Ontario] : Nelson Thomson learning, 2001. – 1 CD-ROM. Palīgs profesionālam lietvedim [Elektroniskais resurss] / Biznesa augstskola Turība. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2003. – 1 CD-ROM. – (Lietvedība). – 486/66MHz vai ātrāks procesors, operētājsistēma Microsoft Windows 9x, NT 2000, ME. Zemļanovs, Valērijs. Lietvedība no A līdz Z [elektroniskais resurss] / Merkurijs Lat. – Rīga : Merkūrijs Lat, [2008] : SIA Latron. – 1 CD-ROM ietverē ; 12 cm. – PDF formātā. Lietvedību un arhīvu reglamentējošie tiesību-normatīvie akti [elektroniskais resurss] : Likumi. LR Ministru Kabineta noteikumi. Tiesību normatīvie akti. Profesiju klasifikators / Merkurijs Lat. – Rīga : Merkūrijs Lat, [2008] : SIA Latron. – 1 CD-ROM ietverē ; 12 cm. – Microsoft Word formātā. Januška Marina. Dokumentu veidlapu paraugi (pamatlīdzekļi) [Elektroniskais resurss] : iespējamie līgumu paraugi : : (основные средства) = Арендные форм первичных документов / Marina Januška. – Rīga : Merkūrijs Lat, [2006] : (SIA Latron). – 1 CDROM Nos. No diska. – Teksts paral. Latv., krievu val. Januška, Marina. Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas dokumentu paraugi [elektroniskais resurss] ; Latvijas grāmatvedības standarti = Образцы документов по ведению и организации бухгалтерского учета ; Латвийские стандарты бухгалтерского учета / Marina Januška. – [Rīga] : Merkūrijs LAT, [200?]. – 1 CD-ROM. – MS IE, MS Word, MS Excel. Januška, Marina. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā = Учет и отчетность в современных условиях предпринемательства / Marina Januška ; red. Emīlija Spundzāne. – Rīga : Merkūrijs Lat, [b.g]. – 99 lpp. + 1 CD-ROM. Januška Marina. Nomas attiecības [Elektroniskais resurss] : iespējamie līgumu paraugi : : примерные образцы договоров = Арендные отношения / Marina Januška. – Rīga : Merkūrijs Lat, [2006] : (SIA Latron). – 1 CD-ROM Nos. No diska. – Teksts paral. Latv., krievu val. Audio Director [Elektroniskais resurss] : grāmata, kas ciena jūsu laiku / red. Dace Brante, Oļegs Pavlovs. – [Rīga] : ABC balt, [2006]. Concept Mastery Toolkit : For use with Understanding Business, 6th ed. / Electronic resource. – b.v. : The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. – 1 CD-ROM Title from the disc. – IBM PC or 100% compatible with a Pentium/90MHz processor, 16MB of Ram, 4xCD-ROM, Microsoft Windows 95 or higher and Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher. ISBN 0-07-245577-2 Higher Score on the GMAT : CD-ROM : ID#126201-06. – New York : Simon & Schuster, 2003. Tiwana Amrit. The Knowledge Management Toolkit [elektrioiskais resurss] / Amrit Tiwana. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. – 1 CD-ROM. ISBN 0-13-009224-X Student CD-ROM : for use with Project Management : The Managerial Process, 2nd. Ed., Gray/Larson / Electronic resource. –


658.8 Ko 900

66

661 Ki 260 69 69.0 Po 150

69.0(07) At 810

7 71 711(510) Ol 130

711(474.3) Ri 484

719(510) Se 057

72 72(474.3)

[b.v.] : The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003. – 1 CDROM Title from the disc. – PC: Pentium Based Processor, Microsoft Windows 98/2000/XP, Microsoft Internet Explorer 5.5 as Default Browser, Microsoft Office or Equivalent. ISBN 0-07249399-2 Kotler Philip. Principles of Marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong [elektroniskais resurss]. – 9th ed. – Upper Saddle River : Prentice-Hall International, 2001. – 1 CD-ROM. ISBN 013-088368-9 ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS. ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA Ķimikāliju riska pārvaldības uzņēmumos – rokasgrāmata ķimikāliju profesionālajiem lietotājiem elektroniskais resurss Baltijas Vides Forums CELTNIECĪBA. BŪVMATERIĀLI. BŪVDARBI Poikāns, Gatis. Simulācijas programma [elektroniskais resurss] / autori : Gatis Poikāns, Nils Austrums, Ansis Liepa. – Ērgļi : Ērgļu arodvidusskola, 2006. – 1 CD-ROM. – Ieteicamie lietošanas noteikumi : Intel® Pentium® III procesors vai līdzīgs ; Microsoft® Windows 2000, Windows XP professional, Home Edition ; 256MB RAM (ieteicams 512MB) ; CD-ROM lasītājiekārta ; Grafiskie draiveri DirectX 7.0 (vai jaunāks), vai OpenGL ; Ieteicamās izšķirtspējas 1280x1024, 1024x768, 800x600. Attēlu kolekcija [elektroniskais resurss] : mācību grāmatas „Tradicionālu guļbūvju celtniecība” pielikums / [Juris Balodis, Inguna Bauere, Jānis Dolacis ...u.c.]. CD 1. – Ērgļi : Ērgļu arodvidusskola, 2006. – 1 CD Projekts ir finansēts ar EK Phare 2003. gada Nacionālās programmas Latvija 2003/0004-979-06-03/2.2/0009 atbalstu „Izglītības veicināšana koka ēku būvniecībā”. .

MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS Old Villages, Trees and Bridges [videoieraksts] / translated by Center of International Cultural Exchange. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Rīga. Pilsētas audums [videoieraksts] = Riga’s urban fabric / [scenārijs: Jānis Lejnieks ; režija: Maija Birzniece ; operatori: Uvis Burjāns, Rolands Polītis ; balss: Vita Vārpiņa, Līga Eglīte. – Rīga : Pilsētas arhitekta birojs, [2007]. – 1 DVD : skaņa, krās. ; 12 cm. Nosaukums no diska sākumlapas. – Latviešu un angļu val. Secrets Underground [videoieraksts] / Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). ARHITEKTŪRA Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija


Je 330

72(474.3) Ju 236

72(474.3) Ri 484

728(510) Ka 139

728(474.3) Ri 484

73 75 75 X 981

75(470) P 893 75(492) Ed 440

75(510) Ch 612 77 77(474.3) Me 104

77(470)

[Kompaktdisks] / Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; projekta vad. Elita Grosmane ; māksl. Ivo Simsons. – Rīga : b.i., b.g. – 1 kompaktdisks Nos. No konteinera. – Prasības: CD lasītājs. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā [videoieraksts] = Art Nouveau architecture in Riga / [scenārijs: Jānis Krastiņš]. – Rīga : Rīgas pašvaldības aģentūra Pilsētas arhitekta birojs, [2009]. – 1 DVD (12 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm + ietvere. Nosaukums un atbildības ziņas no diska ietveres. – Teksts latv. Un angļu val. Rīgas jaunā arhitektūra [videoieraksts] = New architecture of Rīga / [scenārijs, Ieva Zībārte ; režija, Inese Stade ; operators Haralds Vecvagars ; balss, Haralds Burkovskis]. – Rīga : Pilsētas arhitekta birojs, [2007]. – 1 DVD (7 min., 33 sek.) : skaņa, krās. ; 12 cm. Nosaukums no diska sākumlapas. – Latviešu un angļu val. The Kaiping Diaolou [videoieraksts] / translated by Center of International Cultural Exchange. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Rīgas koka arhitektūra [videoieraksts] = Riga’s wooden architecture / [scenārijs, Pēteris Blūms ; režija, Inese Stade ; operators Haralds Vecvagars ; balss, Haralds Burkovskis]. – Rīga : Pilsētas arhitekta birojs, [200X]. – 1 DVD : skaņa, krās. ; 12 cm. Nosaukums no diska sākumlapas. – Latviešu un angļu val. TĒLNIECĪBA.KERAMIKAS MĀKSLA. METĀLMĀKSLA GLEZNIECĪBA Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Elektroniskais resurss] / Большая Росийская энциклопедия. – Москва : Коминфо, 1996. – 1 CD-ROM. – (Интерактивный мир). ISBN 5-89267-011-2 Русские художники XII – XX веков [Elektroniskais resurss] : энциклопедия : CD / Петербургское Наследение и Перспектива. – Санкт-Петербург : Creatrade, 1999. The Edges of the Night Watch [elektroniskais resurss] : De randen van de Nachtwacht / Radio Nederland Wereldomroep. – Hilversum : Radio Nederland, 2006. – 1 DVD Nos. No konteinera. – Sistēmas prasības: PAL/NTSC; DVD atskaņotājs; derīgs visiem ekrānu formātiem. – Teksts paral. Hol., angļu val. Chinese Modern Painting [videoieraksts] / director Li Dongmei, Xi Kun. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). FOTOGRĀFIJA. KINEMATOGREĀFIJA Mednis, Jānis, 1977-. Zaļš, Balts, Zils = Olaz, Valda, Sinni = Grun, Weiss, Blau = Gree, White, Blue : [foto un mūzikas albums] / projekts un foto: Jānis Mednis ; mūzika: Raimonds Tiguls ; tulk. lībiešu val. Valts Ernštreits, Tiit-Rein Viitso ; tulk. angļu val. Ieva Ernštreite ; tulk. vācu val. Dzintra Lele, Jana Paegle ; dizains: Viesturs Ozoliņš ; foto: Annelies De Mey. - Kolka : SIA " Kolkasrags", [2006] ("Tipogrāfija Citrons"). - [252] lpp. : il., fotogr. + 1 CD. - Lībiešu krasti visos gadalaikos. Виноградов, Андрей. Святыни земли Псковской : фотоальбом


B 49

778 Ли 55 78 78 Э 687

78(410)(092) De 377

78(430)(092) Ba 184

78(430)(092) Ba 184

: 130 фотографий, 35 панорамных фото = Holy Places of the Pskov Land : photo album : 130 photos, 35 panoramic photos / Андрей Виноградов ; пер. на англ. Татьяны Румянцевой. Псков : Студия "Куренков и Виноградов", 2007. - 118 с. : фотогр. + 1 DVD. - Текст парал. на русском и английском языках. - По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, архиепископа Псковского и Великолукского = With the blessing of His Holiness Yevsevy, Archbishop of Pskov and Velikiye Luki. Литвинов Н. Н. Я люблю цифровую фотографию [Elektroniskais resurss] / Н. Н. Литвинов. – Москва : Только для взрослых, 2002. MŪZIKA Энциклопедия классической музыки [Elektroniskais resurss] : история кино, киностудии, фильмы, музыка, актеры, операторы, режисеры, композитори : CD / авт., сост. Виктор Абрамян, Татьяна Завьялова. – [Москва] : Коминфо, 1997. – (Интерактивный мир). ISBN 5-89267-001-5 Deliuss. Pastorālā rapsodija [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2012]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Modernisms). CD saturs : 1. Dzirdot pirmo dzeguzi pavasarī (6.41). 2. Svīta Florida : Pie upes (6.54). 3. Opera Romeo un Džuljetas ciems : Gājiens uz Paradīzes dārzu (10.41). 4. Opera Irmelin : Prelūdija (5.21). 5. Dziesma pirms saullēkta (6.42). 6. Vasaras vakars (5.45). 7. Vasaras vakars pie upes (7.14). 8. Brigas gadatirgus : angļu rapsodija (14.55). Bahs. Baroka meistardarbi : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Baroks). CD saturs : 1. 3. Brandernburgas koncerts Sol mažorā, BWV 1048: pirmā daļa (5.32). 2. 3.Svīta orķestrim Re mažorā, BWV 1068: Ārija (uz sol stīgas)(4.30). 3. 147. Kantāte, BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben (3.52). 4. Obojas koncerts Re minorā, BWV 1059: otrā daļa (3.08). 5. Tokāta un fūga Re minorā, BWv 565 (8.19). 6. 2.Svīta orķestrim Si minorā, BWV 1067 Menuets un Badinēra (3.00). 7. Prelūdija do minorā, BWV 999 (2.11). 8. Koncerts divām vijolēm re minorā, BWV 1043: otrā daļa (6.35). 9. 4.Brandenburgas koncerts Sol mažorā, BWV 1049: primā daļa (7.25). 10. Goldberga variācijas, BWV 988: Ārija (3.42). 11. Lieldienu oratorija, BWV 249: Simfonija (3.59). 12. Vijoļkoncerts Mi mažorā BWV 1042: pirmā daļa (7.28). 13.-16. Mateja pasija, BWV 244: 17. Korālis (0.55), 39. Ārija (5.54), Rečitatīvs un 67. Koris (1.34), 68. Koris (5.41). Bahs. Meistarības augstkākās virsotnes : [biogrāfija un daiļrade]. [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Baroks). CD saturs : 1. Piektais Brandenburgas koncerts Re mažorā, BWV 1050, 1. daļa (10.52). 2. 2.-3. Ziemassvētku oratorija, BWV 248 : Sinfonia (5.37), Koris Gods Dievam augstumos (Ehre sei Gott in der Hohe) (2.17). 4. Vijoļkoncerts La minorā, BWV 1041, 1. daļa (3.37). 5. Fūgas māksla, BWV 1080, Contrapunctus 5


78(430)(092) Be 865

78(430)(092) Be 865

78(430)(092) Be 865

78(430)(092) Br 096

(3.56). 6.-7. Korāļu prelūdijas : BWV 645, Mosties, balss mūs sauc (Wachet auf, ruft uns die Stimme)(4.59), BWV 650, Nāc, Jēzu (Kommst du nun, Jesus)(3.45). 8. Otrais Brandenburgas koncerts Fa mažorā, BWV 1047, 1. daļa (5.55). 9.-10. Labi temperēts klavesīns, BWV 846, 1. daļa : Prelūdija (2.58), Fūga Do mažorā (2.14). 11.-12. Otrā svīta orķestrim, BWV 1067: Rondo (2.12), Sarabanda (3.34). 13.-16. Mesa Si minorā, BWV 232 : 1.daļa, koris Gods Dievam augstībā (Gloria in excelsis)(1.37), koris Ar svēto garu (Cum Sancto Spiritu)(3.46), 2. daļa, ārija Un uz vienu Svēto garu (Et in unum Spiritum Sanctum)(5.04), 4. daļa, koris Ozianna augstībā (Osanna in excelsis)(2.37). Bēthovens. Brīvības gars [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs : 1. Piektā simfonija, op. 67 Pirmā daļa. Allegro con brio (7.19). 2. Sonāte klavierēm nr. 14, Op. 27, nr. 2 Pirmā daļa. Adagio sostenuto (5.25). 3. "Egmonts" , op. 84, mūzika Gētes lugai : Uvertīra (8.41). 4. Piektais klavierkoncerts, Op. 73 otrā daļa. Adagio un poco mosso (7.32). 5. "Fidelio" , opera, Cietumnieku koris Op. 72 (2.55). 6. Sonāte klavierēm nr. 8, op. 13 Pirmā daļa, Grave - Allegro di molto e con brio (81.31). 7. Sestā simfonija, Op. 68 Piektā daļa, Allegretto (8.20). 8. Vijoļkoncerts, Op. 61 Trešā daļa, Rondo (Allegro) (9.30). 9. Simfonija, Op. 125 Ceturtā daļa, Korālis, fragments (11.36). Bēthovens. Revolucionāra mūzika : [biogrāfija un daiļrade]. [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2012]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs : 1. Uvertīra Koriolans Don minorā, op. 62 (7.42). 2. Klavieru sonāte nr. 21, Valdšteins Do mažorā, op. 53 3. daļa Rondo, Allegretto moderato - Prestissimo (10.03). 3. Septītā simfonija La mažorā, op. 92 2. daļa Allegretto (9.39). 4. Ceturtais klavierkoncerts Sol mažorā, op. 58, 2. daļa Andante con moto (4.44). 5. Stīgu kvartets Sibemol mažorā, op. 130 5. daļa Cavatina (6.35). 6. Piektā simfonija Liktenis Do minorā, op. 67, 4. daļa Allegro (8.24). 7. Uvertīra operai "Fidelio", op. 72 (6.20). 8.-9. Trešā simfonija Heroiskā Mibemol mažorā, op. 55, 3. daļa Scherzo (Allegro vivace) (6.18), 4. daļa Finale (Allegro molto-Poco Andante-Presto)(11.39). Bēthovens. Romantiskās interlūdijas [biogrāfija un daiļrade]. [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs: 1. Astotā simfonija Fa mažorā, op. 93, 1. daļa (9;20). 2. Bagatele La minorā "Elīzai" (2:47). 3. Vijoļkoncerts Re mažorā, op. 61. 2. daļa (9:16). 4.Trešā uvertīra "Leonora" op. 72A (13:44). 5. Astotā sonāte Do minorā, "Patētiskā", op. 13, 2. daļa (5:05). 6. Otrā romance vijolei ar orķestri Fa mažorā, op. 50 (9:24). 7. Trešais koncerts klavierēm ar orķestri Do minorā, op. 37, 3. daļa (9:36). 8. Sestā simfonija Fa mažorā, "Pastorālā", op. 68, 1. daļa (10:47). Brāmss. Romantiskās kaislības [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1. Sestā ungāru deja (6.28). 2. Trešā simfonija, Op.


78(430)(092) Br 096

78(430)(092) He 491

78(430)(092) He 491

9, Otrā daļa Andante (9.53). 3. Otrais klavierkoncerts, Op. 83, Ceturtā daļa Allegretto grazioso (9.39). 4. Dubultkoncerts, Op. 102, Otrā daļa Andante (8.07). 5. Valsis nr. 15, Op. 39 (1.42). 6. Ceturtā simfonija, Op. 98, Trešā daļa Allegro giocoso - Poco meno presto Tempo I (6.37). 7. Šūpuļdziesma, Op. 49 (1.49). 8. Klavieru trio, Op. 114, Trešā daļa Andantino grazioso (5.40). 9. Vijoļkoncerts, op. 77, Trešā daļa Allegro giocoso, ma non troppo vivace (8.43). 10. Pirmā simfonija, op. 68, Ceturtā daļa Adagio - Piu Andante Allegro non troppo ma con brio - Piu Allegro (18.05). Brāmss. Varenās kaislības [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2012]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : Akadēmiskā svētku uvertīra do minorā, op. 80 (11.00). 2. Serenāde Sol mažorā, op. 106, nr. 1 Der Mond steht über dem Berge (1.40). Pirmais klavierkoncerts Re minorā, op. 15, 3. daļa Rondo, Allegro non troppo (12.44). 4. Vijoļkoncerts Re mažorā, op. 77, 2. daļa Adagio (9.11). 5.-7. Ungāru dejas nr. 5 Allegro Sol minorā (2.24), nr. 19 Allegretto Si minorā (2.05), nr. 21 Vivace Mi minorā (1.31). 8. Intermeco La minorā Moderato semplice, op. 76., nr. 7 (3.04). Variācijas par Jozefa Haidna tēmu Svētā Antonija korālis Sibemol mažorā , op. 56a, Tēma un variācijas I (4.09). 10. Vācu rekviēms, op. 45 Svētīgi ir mirušie (12.40). 11.-12. Otrā simfonija Re mažorā , op. 73 3. daļa Allegretto grazioso (quasi andantino) (5.44), 4. daļa Allegro con spirito (9.39). Hendelis. Karaliska mūzika : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Baroks). CD saturs: 1.Mūzika uz ūdens. Otrā orķestra svīta, HWV 349:Alla hornpipe (4.08). 2.Mūzika uz ūdens. Pirmā orķestra svīta, HWV 348: Ārija (3.42). 3.Zālamans, oratorija, HWV 67: Sābas ķēniņienes ierašanās (3.25). 4.Fūga (2.22). 5.Ārija (2.07). 6.Kserkss, opera, HWV 40: Ļaujiet man sērot Ombra mai fu (4.27). 7.Uguņošanas mūzika, HWV 351: Uvertīra (7.31). 8.Prieks La rejouissance (1.49). 9.Menuets (2.05). 10.Berenīče, opera, HWV 38: Andante larghetto (4.01). 11.Piektā klavesīna svīta, HWV 430: Ārija un variācijas (4.05). 12.Pirmā Kronēšanas himna, HWV 258: Priesteris Zadoks (5.35). 13.Koncerts Ērģelēm, HWV 293: Alla Siciliano, Presto (4.12). 14.Concerto Grosso, HWV 313: Vivace (1.52). 15.Largo (2.27). 16.Allegro (2.13). 17.Menuets (1.49). 18.Gavote (3.09). 19.Mesija, oratorija, HWV 56: Un Kungam slava (3.07). 20.Mūsu dēļ ir Bērniņš dzimis (4.04). 21.Allelujā! (3.49). Hendelis. No operas līdz oratorijai [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Baroks). CD saturs : 1. Koncerts ērģelēm Sibemol mažorā, op. 4, nr. 6, 1. daļa Andante allegro (5.45). 2.-3. Karaliskā uguņošanas mūzika 2.daļa Bouree (Burē) (1.29), 3. daļa La paix (Miers) (3.50). 4. Oratorija Jefta, Cik tumši ,ak Kungs... (8.09). 5.-8. Concerto grosso Fa mažorā, op. 3, nr. 4 Largo-Allegro (5.51), Andante (1.38), Allegro (1.35), Menuets (2.50). 9. Oratorija "Izraēļi Ēģiptē", Bet Viņa ļaudis... (4.39). 10. Koncerts ērģelēm Sol minorā, op. 4, nr. 3, 1. daļa Adagio (4.20). 11. Oratorija Mesija, Mēs esam kā avis


78(430)(092) Me 492

78(430)(092) Of 170

78(430)(092) Šu 553

78(430)(092) Va 121

(4.13). 12.-14. Svīta Ūdens mūzika Fa mažorā, nr. 1 Uvertīra (5.11), Adagio (2.21), Menuets franču mežragam (3.05). 15. Oratorija Samsons, Lai viņu debesu koncerti... (3.18). 16.-22. Opera Alčīna : Uvertīra (3.06), Mizete (1.38), Menuets (0.53), Balle (2.31), Menuets (1.43), Tamburīns (0.59), Simfonija (1.18). Mendelszons. Sapņi un fantāzijas : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Ceturtā simfonija "Itāļu", La mažorā, op. 90, 1. daļa Allegro vivace (8.14). 2. Pavasara dziesma, Op. 62, nr. 6 (2.25). 3. Vijoļkoncerts Mi minorā, Op. 64, 2. daļa Andante (8.09). 4. Oktets Mibemol mažorā, Op. 20, 3. daļa Skerco (5.01). 5. Hebridas jeb Fingala Ala, koncertuvertīra si minorā, Op. 26 (10.23). 6. Andante un Rondo kapričo Mi mažorā, Op. 14 (6.19). 7. Trešā simfonija "Skotu" la minorā, Op. 56 2. daļa Vivace non troppo (4.29). 8. Venēcijas Gondoljera dziesma, Op. 30, nr. 6 (2.43). 9.-12. Sapnis vasaras naktī, Op. 61: Uvertīra (12.18), Skerco (4.43), Noktirne (5.26), Kāzu maršs (4.30). Ofenbahs. Operetes karalis : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Parīzes dzīve : Uvertīra (5.06). 2.-3. Hofmaņa stāsti : Elle a fui, la tourterelle (5.01), Barkarola (3.30). 4.-6. Tauriņš : Marts (3.47), Allegretto delicato (1.57), Valsis (6.07). 7. Brabantas Ženevjēva : Uvertīra (4.13). 8. Uvertīra lielam orķestrim (10.09). 9.-12. Žanna raud, Žans smejas: Uvertīra (5.40), Hor' ich unser (2.05), So liebst du mich (3.02), Warum soll ich es denn verschweigen (2.54). 13. Sapņi jūras krastā (5.02). 14. Gerolšteinas lielhercogiene : Uvertīra (4.02). 15. Orfejs ellē : Uvertīra (9.29). Šūmanis. Mīlestības iedvesma [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Trešā simfonija Mibemol mažorā, Reinas, op. 97, 1. daļa Dzīvi (8.55). 2.-3. Fantāzijskaņdarbi, op. 12, Pacēlums (3.14), Kāpēc? (3.09). 4.-5. Dziesmu loks, op. 39, Mēnessnakts (4.05), Skaistā svešiniece (1.24). 6. Ceturtā simfonija Re minorā, op. 120, 2. daļa Romance (4.08). 7.-11. Bērnu ainas, op. 15, Starp svešām zemēm un ļaudīm Sol mažorā (1.39), Sapņojums Fa mažorā (2.43), Pie kamīna Fa mažorā (0.56) Rotaļa ar nobaidīšanu Sol mažorā (1.31), Dzejnieks runā Sol mažorā (2.09). 12. Manfrēda uvertīra Mibemol minorā, op. 115 (11.42). 13.-14. Meža ainas, op 82. Putns- pravietis (3.40), Atvadas (3.27). 15. Dzejnieka mīla, op. 48, Brīnumskaistajā maijā (1.49). 16.-17. Klavierkoncerts La minorā, op. 54, 2.daļa Intermezzo (5.43), 3. daļa Allegro vivace (10.28). Vāgners. Grandiozie darbi : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1.-2. Klīstošais holandietis : Uvertīra (9.50), Matrožu koris (4.06). 3.-4. Tanheizers : Volframa romance (3. cēliena 2. ainā) O du mein holder Abendstern (5.01), Svētceļnieku koris (5.26). 5.-6. Loengrīns : Priekšspēle III cēlienam (3.35), Kāzu koris (5.51). 7. Nirnbergas meistardziedoņi : Uvertīra (10.38). 8.


78(436)(092) Ha 204

78(436)(092) Ha 204

78(436)(092) Mo 022

78(436)(092) Mo 022

Tristans un Izolde : Izoldes nāve (6.03). 9.-11. Nībelungu gredzens. Valkīra, Valkīru lidojums (5.23). Zigfrīds, Hoho! Hoho! Hohei! (6.16). Dievu mijkrēslis, Sēru maršs sakarā ar Zigfrīda nāvi (6.54). Haidns. Mūzikas meistars [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs : 1. Simfonija nr. 94, Pārsteigums (ar timpāna sitienu) Sol mažorā, 2. daļa Andante (6.28). 2. Koncerts trompetei Mibemol mažorā, 1. daļa Allegro (6.19). 3. Ķeizara kvartets, op. 76, nr. 3 Do mažorā, 2. daļa Poco Adagio. Cantabile (7.11). 4. Simfonija nr. 98, Sibemol mažorā, 4. daļa Presto (8.47). 5. Pirmā noktirne Do mažorā, 2. daļa (3.23). 6. Koncerts diviem mežragiem Mibemol mažorā, 2. daļa (4.21). 7. Simfonija nr. 88 Sol mažorā, 4. daļa Allegro con spirito (4.07). 8. Flautas trio nr. 31 Sol mažorā, 2. daļa Allegro (5.35). 9. Otrais koncerts čellam Re mažorā, 3. daļa Rondo (Allegro) (5.05). 10.-14. Oratorija "Pasaules radīšana", nr. 1 "Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde" (2.49) , nr. 8 "Nun beut die Flur das frische grün" (5.12), nr. 13 "Die Himmel erzahlen die ehre Gottes" (4.13), nr. 24 "Mit würdä und hoheit angetan" (3.20), nr. 34 "Singt dem herrn alle stimmen" (3.35). Haidns. Skaņu mākslinieks [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs : 1. Simfonija nr. 100 Sol mažorā, Militārā : 1.daļa Adagio-Allegro (7.52). 2. Klavieru trio, Čigānu Sol mažorā, op. 82, nr. 2 2. daļa Poco Adagio. Cantabile (5.14). 3. Koncerts obojai Do mažorā. 3. daļa Rondo. Allegretto (5.18) . 4. Simfonija nr. 82, Lācis Do mažorā, 2. daļa Allegretto (8.14). 5. Stīgu kvartets Mibemol mažorā, op. 1, nr. 2., 3. daļa (5.37). 6. Pirmais čella koncerts Do mažorā, 1. daļa Moderato (9.26). 7. Simfonija nr. 87 La mažorā, 1. daļa Vivace (7.04). 8. Oratorija "Pasaules radīšana", Haoss (5.41). 9. Stīgu kvartets Fa mažorā, op. 77, nr. 2, 4. daļa Fināls Vivace assai (5.48). 10. simfonija nr. 104, Londonas (Salomona) Re mažorā 1.daļa Adagio-Allegro (8.22). Mocarts. Burvīgas melodijas [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs : 1.Serenāde "Mazā nakts mūzika" Sol mažorā, K525 4. daļa (4.03). 2. Koncerts klavierēm ar orķestri nr. 27 Sibemol mažorā, K595 1. daļa (14.12). 3. Koncerts vijolei ar orķestri nr. 3 Sol mažorā, K216 2.daļa Adagio (7.40). 4. Serenāde "Pasta radziņš" (Posthorn) Re mažorā, K320 6.daļa (5.04). 5. Koncerts flautai un arfai ar orķestri Do mažorā, K299 2.daļa Andantino (7.48). 6. Divertisments Re mažorā, K131 3.daļa (5.28). 7. Vesperae Solennes de Confessore, svinīga vakara dievkalpojuma mūzika, K339 Laudate Dominum (4.07). 8. 36. simfonija, Lincas Do mažorā, K425 2. daļa Andante (9.38). 9. Sonāte klavierēm La mažorā, K331 3.daļa Rondo Turku maršs (3.36). 10. 41. Simfonija Jupiters Do mažorā, K551 3. daļa Menuets (5.11). 11. 41. Simfornija Jupiters, K551 4. daļa Malto allegro. Mocarts. Maģiska mūzika [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2012]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms).


78(436)(092) Mo 022

78(436)(092) Št 695

78(436)(092) Šu 030

78(437)(092) Dv 960

CD saturs : 35. simfonija (Hafnera) Re mažorā, K385 1. daļa Allegro con spirito (7.38). 2. 17. Divertisments Re mažorā, K334 3.daļa Menuetto - Trio (4.12). 3. Koncetrs klarnetei ar orķestri La mažorā, K622 2. daļa Adagio (6.56). 4. Opera Dons Žuans, K527, Cerlīnas un Dona Žuana duets (3.24). 5.-7. Divertisments Re mažorā, allegro, Andante, Presto (10.36). 8. 12. Serenāde pūšaminstrumentiem do minorā, K388 2.daļa (4.02). 9. 36. Simfonija, Lincas, Do mažorā, K425 1.daļa Adagio - Allegro spirituoso (9.54). 10. 23. Koncerts klavierēm ar orķestri La mažorā, K488 2.daļa Adagio (5.53). 11.-16. Opera Burvju flauta, K620: Uvertīra (7.07), Papageno ārija (2.56), Tamino ārija (4.33), Nakts karalienes ārija (3.03), Paminas ārija (3.54), Zarastro ārija (3.07). Mocarts. Mūzikas šedevri [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Klasicisms). CD saturs: 1. Opera "Figaro kāzas" K.492, Uvertīra (4.15). 2. Koncerts klarnetei La mažorā, K.622: 1.daļa (12:52). 3.Koncerts klavierēm Nr.21 Do mažorā, K.467: 2.daļa(4:36). 4. Koncerts mežragam Nr.4 Mibemol mažorā K.495: 3.daļa (3:56). 5. Motete "Exsultate Jubilate" (Gavilējiet, līksmojiet), K.165 (5:02). 6. Serenāde "Mazā nakts mūzika", K.525: 1.daļa (5:37). 7. Serenāde "Gran Partita" (Lielā Partita), K.361 : 3.daļa (4.59). 8. Koncertsimfonija (Sinfonia Concertante), K.364: 1.daļa. 9. Simfonija Nr.40 Sol minorā, K.550: 1.daļa (7:36). 10. Rekviēms, K.626: Requiem aeternam (Mūžīgu mieru) (6:56)11. Hostias (Upuri) (3:34). J. Štrauss II. Vīnes naktis [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Pie skaistās zilās Donavas , valsis, Op. 314 (10.52). 2. Trič-trač polka, Op. 214 (2.36). 3. Vīne, sievietes un dziesma, valsis, op. 333 (6.12). 4. Imperatora valsis, op. 437 (11.56). 5. Pērkons un zibens, polka, Op. 324 (3.12). 6. Dienvidu rozes, valsis, Op. 388 (9.12). 7. Annas polka, op. 117 (3.02). 8. Vīnes mežu stāsti, valsis, op. 325 (12.30). 9. Čigānu barons, operete, op. 417, Maršs (2.48). 10. Sikspārnis, operete, Op. 362, Uvertīra (9.16). Šūberts. Liriskā harmonija : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1. Piektā simfonija Sibemol mažorā, D 485, 1. daļa Allegro (7.17). 2. Ave Maria, D 839 (5.54). 3. Klavieru kvintets "Forele" La mažorā , D 667, 4. daļa Thema. Andantino - Variazioni I-V Allegretto (7.48). 4.-10. Imprompts nr. 3 Sibemol mažorā, D 935 (9.27). 11. Oktets Fa mažorā, D 803, 5. daļa Menuetto. Allegretto - Trio (6.43). 12. Rozamunde, D 644, Uvertīra (10.05). 13. Mežrozīte (Heidenröslein), D 257 (1.56). 14. Trešā simfonija Re mažorā, D 200, 2. daļa Allegretto (4.35). 15. Vācu mesa, D 872, 5. daļa Sanctus (3.10). 16. Klavieru sonāte nr. 21 Sibemol mažorā, D 960, 3.daļa Scherzo (4.13). 17. Astotā simfonija "Nepabeigtā" si minorā, D 759, 2.daļa Andante con moto (10.41). Dvoržāks. Bohēmijas melodijas [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD.


78(437)(092) Sm 381

78(438)(092) Šo 637

78(439)(092) Li 808

78(44)(092) Be 595

78(44)(092) Bi 983

- (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Pirmā slāvu deja, op. 46 (4.13). 2. Septītā humoreska, Op. 101 (3.22). 3. Serenāde stīgu orķestrim Mi mažorā, Op. 22, 2. daļa (5.59). 4. Septītā simfonija Re minorā, op. 70, 3. daļa (7.40). 5. Astotā slāvu deja, Op. 46 (4.35). 6. Devītā simfonija Mi minorā No jaunās pasaules, Op. 95, 2. daļa (11.16). 7. Serenāde pūšamajiem instrumentiem Re minorā, Op. 44, 4. daļa (5.55). 8. "Karnevāls", koncertuvertīra, op. 92 (9.45). 9. "Melodija", op. 55, Dziesmas, ko man mācīja māte (2.15). 10. Koncerts čellam Si minorā, op. 104, 3. daļa (11.48). Smetana. Mūzika no Čehijas sirds [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2012]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1.-3. Pārdotā līgava : Uvertīra (6.42), Polka (4.59), Furiante (2.09). 4. Pirmais stīgu kvartets Mi minorā „No manas dzīves” 4. Daļa (6.36). 5.-8. Mana dzimtene : Višegrada (15.11), Vltava (12.40), Šarka (9.50), Čehijas mežos un pļavās (12.54). Šopēns. Maģiskā klaviermūzika [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1. Lielais spožais valsis, Op. 18, nr. 1 (5.38). 2. Trešā polonēze, „Militārā”, Op. 40, nr. 1 (5.10). 3. Barkarolla, Op. 60 (8.17). 4. Mazurka nr. 3, Op. 20 (1.51). 5. Mazurka nr. 2, Op. 33 (2.32). 6. Otrais klavierkoncerts, Op. 21, Otrā daļa – Larghetto (8.24). 7. Improvizācija nr. 4, „Fantāzija”, Op. 66 (8.27). 8. Prelūdija nr. 25, Op. 45 (4.31). 9. Valsis nr. 6, „Minūte”, Op. 64, nr. 1 (1.43). 10. Etīde, „Revolucionārā”, Op. 10, nr. 12 (2.51). 11. Pirmais klavierkoncerts, Op. 11: Romance – Larghetto (10.14). 12. Noktirne nr. 2, Op. 9 (3.55). 13. Noktirne nr. 2, Op. 27 (6.00). 14. Noktirne nr. 2, Op. 55 (4.39). Lists. Šedevri klavierēm [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1. Otrā ungāru rapsodija (10.20). 2. Lielās etīdes par Paganīni tēmu Kampanella nr. 3 Soldiez minorā (5.41). 3. Mīlas sapnis nr. 3 Labemol mažorā (4.18). 4. Mefisto valsis nr. 2 La mažorā (12.08). 5. Otrais klavierkoncerts La mažorā 1. Daļa Adagio sostenuto assai (5.29). 6. Pirmais klavierkoncerts Mibemol mažorā 3.daļa Allegro marziale animato – Presto (4.05). 7. Koncertetīdes Rūķīšu rotaļas (3.19). 8. Ceļojumu gadi, 2. Burtnīca nr. 6 Petrarkas sonets nr. 123 96.27). Aizmirstais valsis nr. 1 Fadiez mažorā (3.30). 10. Simfoniskā poēma Prelūdijas (16.25). Berliozs. Romantiskas fantāzijas [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1. Uvertīra „Romas karnevāls” (9.17). 2.-4. Fausta pazudināšana : Rakoci maršs (4.33), Silfu deja (2.20), Malduguņu menuets (6.40). 5. Korsārs : Uvertīra (7.43). 6. Beatriče un Benedikts : Uvertīra (8.44). 7. Harolds Itālijā : Svētceļnieku gājiens (8.15). 8.-10. Fantastiskā simfonija : Balle (6.32), Gājiens uz soda vietu (5.00), Sapnis par raganu sabatu (10.19). Bizē. Aizraušanās ar operu [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD.


78(44)(092) De 053

78(44)(092) Fo 510

78(44)(092) Ra 916

78(450)(092) Pu 080

– (Klasiskās mūzikas ģēniji. Modernisms). CD saturs: 1.-12. Karmena : Prelūdija (4.02), Avec la garde montante (2.32), La cloche a sonne (4.00), L’amour est un oiseau rebelle (4.06), Pres des ramparts de Seville (4.19), Les tringles des sistres tintaient (4.29), Toreadora dziesma Votre toast, je peux vous le rendre (4.51), La fleur que tu m’avais jetee (3.59), Entr’acte (2.45), Quant au douanier, c’est apri affaire (3.02), Les voici, voici le quadrille (3.56), Tu ne m’aimes donc plus? (5.43). 13.-17. Arlēziete : 1. Svīta, Prelude (6.40), 1. Svīta, Adagietto (3.21), 1. Svīta, Carillon (4.20), 2. Svīta, Pastorale (5.29), 2. Svīta, Farandole (3.38). Debisī. Tēli un iespaidi [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Modernisms). CD saturs: 1. Noktirnes, Svētki (6.34). 2. Bergamas svīta, Mēnessgaisma (4.47). 3. Simfoniska prelīde "Fauna diendusa" (10.37). 4. Estampi, Dārzi lietū (3.48). 5. Noktirnes, Mākoņi (8.15). 6.-7. Prelīdes, Nogrimusī katedrāle (6.20), Meitene ar linu krāsas matiem (2.54). 8.-9. Bērnu stūrītis, Mazais ganiņš (2.37), Leļļu kekvoks (2.57). 10.-11. Jūra, Jūra no rītausmas līdz pusdienlaikam (9.20), Vēja un jūras saruna (8.20). Forē. Franču novatorisms : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Masques et bergamasques, svīta, op. 112, Uvertīra (3.51). 2. Pirmais klavieru kvartets Do minorā, op. 15, 2. daļa (5.08). 3.-4. Dollijas svīta, op. 56 : Šūpuļdziesma (3.01), Spāņu deja (2.04). 5. Imprompts Rebemol mažorā, op. 86 (9.49). 6. Peliass un Melizande, op. 80, 4. daļa Siciliana (3.08). 7. Imprompts nr. 2 Fa minorā, op. 31 (3.24). 8. Trešā noktirne Labemol mažorā, op. 33 (3.49). 9. Sestā barkarola Mibemol mažorā, op. 70 (3.23). 10.-15. Rekviēms, op. 48 : Kyrie eleison (6.13), Sanctus (3.12), Pie Jesu (3.51), Agnus Dei (5.40), Libera Me (4.39), In Paradisum (3.38). Ravēls. Modernisms [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Modernisms). CD saturs: 1. Atspulgi, Alborada del gracioso (7.55). 2. Pavana mirušajai infantai (6.20). 3. Ievads un Allegro arfai, flautai, klarnetei un stīgu kvartetam (10.45). 4.-6. Mana māte zoss, Pagodu imperatore (3.33), Skaistule un briesmonis (4.18), Brīnišķīgais dārzs (4.01). 7.-8. Spāņu rapsodija, Malagenja (2.39), Svētki (6.30). 9.-11. Pie Kuperēna kapa, Prelūdija (3.04), Forlane (5.24), Rigaudon (3.34). 12. Bolero (15.38). Pučīni. Traģēdija operā [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1.Turandota, „Nessun dorma” (3.00). 2.Džanni Skiki, „O! Mio babbino caro!” (2.30). 3.-4.Bohēma, „Che gelida mania” (4.40) „Si, mi chiamano Mimi” (4.35). 5.-6.Manona Lesko, „Donna non vidi mai” (2.29) Intermezzo (4.56). 7.-8.Toska, Tre birri e una carrozza… (Te Deum) (6.05) „Vissi d’arte” (3.08). 9.Meitene no rietumiem, „Ch’ella mi creda” (2.05). 10.Māsa


78(450)(092) Ro 623

78(450)(092) Ve 530

78(450)(092) Vi 942

78(470)(092) Ča 190

Andželika, Intermezzo (3.56). 11.-18.Madame Butterfly, Ievads (2.45) „Quale smania vi prende” (3.54) Quanto cielo!... ancora un passo” (3.05) „Vogliatemi bene” (6.57) „Un bel di vedremo” (4.38) „Humming Chorus” (3.13) „Adio fioritto asil” (1.39) „Con onor si muore” (4.56). Rosīni. Operas un uvertīras [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1.-2. Seviljas bārddzinis, Uvertīra (7.42), Largo al Factotum (5.01). 3. Pelnrušķīte, Uvertīra (8.16). 4. Pirmā sonāte stīgu instrumentiem Sol mažorā, I. daļa (7.10). 5. Ezera dāma, Tanti Affetti (6.05). 6. Žagata zagle, Uvertīra (10.44). 7. Mozus Ēģiptē, Dal Tuo Stellato Soglio (4.55). 8. Semiramīda, Uvertīra (13.03). 9. Vilhelms Tells, Uvertīra (12.48). Verdi. Viņas gaišība opera [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: Nabuko, Va, pensiero, sull’ali dorate (4.18). 2. Traviata, Libiamo ne’lieti calici 93.03). 3. Trubadūrs, Vedi! Le fosche notturne spoglie (3.11). 4. Rigoleto, La donna e mobile (2.13). 5. Simons Bokanegra, Come in quest’ ora bruna (6.21). 6. Attila, tardo per gli anni e tremulo (6.20). 7. Aīda, Gloria all’Egitto (12.51). 8. Masku balle, Morro, aprima in grazia (5.01). 9. Otello, Credo in un Dio crudel (4.31). 10. Rekviēms, Dies irae (Dusmu diena)(2.13). 11. Tuba mirum (Pasaules taure)(3.07). 12. Rex tremendae (Diženais Ķēniņš)(3.50). 13. Recordare (Atceries)(4.33). 14. Ingemisco (Es vaimanāju)(3.57). 15. Lacrimosa (Asaru diena)(6.19). Vivaldi. Venēcijas krāšņums [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Baroks). CD saturs: 1.-3. Četri gadalaiki, RV 269: Pavasaris (10.23). 4.-6. Četri gadalaiki, RV 315: Vasara (10.17). 7.-9. Četri gadalaiki, RV 293: Rudens (11.40). 10.-12. Četri gadalaiki, RV 297: Ziema (9.04). 13.-15. Koncerts divām trompetēm un stīgu instrumentiem, RV 537 (6.26). 16.-18. Koncerts mandolīnai un stīgu instrumentiem, RV 425 (7.35). 19.-21. Koncerts flautai un stīgu instrumentiem, RV 428: Il gardellino (9.44). 22.-24. Koncerts vijolei un stīgu instrumentiem, RV 253: Vētra uz jūras. La Tempesta di Mare (9.01). Čaikovskis. Poēzija un kaisle : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Balets "Apburtā princese", op. 66: Valsis (5.09). 2. 1.Klavierkoncerts Si bemol minorā, op. 23: 1. daļa, fragments (9.45). 3. Balets "Gulbju ezers", op. 20: Valsis (6.52). 4. Romance Fa minorā op. 5: Pārlikums stīgu orķestrim (5.35). 5. Opera "Jevgeņijs Oņegins", op. 24: Polonēze (4.45). 6. Balets "Apburtā princese", op. 66: Rožu Adadžo (5.38). 7. "Atmiņas par Florenci", op. 70: 4. daļa. Pārlikums stīgu sekstetam Re minorā (7.35). 8. Balets "Riekstkodis", op. 71: Ziedu valsis (6.36). 9. 6. Simfonija "Patētiskā", Si minorā, op. 74: 3. daļa (9.29). 10. Svinīgā uvertīra "1812.gads", Mi bemol mažorā, op. 49: (16.15).


78(470)(092) Ča 190

78(470)(092) Ra 280

78(470)(092) Ri 604

78(481)(092) Gr 547

Čaikovskis. Triumfs un traģēdija [biogrāfija un daiļrade]. – [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. – 24 lpp. : il. + 1 CD. – (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs : 1. Koncerts vijolei ar orķestri Re mažorā, op 35, 2. Daļa Canzonetta, Andante (6.58). Svīta no baleta „Apburtā princese”, op. 66, Prologs (3.26). Slāvu maršs orķestrim sibemol minorā, op. 31 (9.44). Klavieru cikls „Gadalaiki”, op. 37 bis, Jūnijs, Barkarola (5.04). Piektā simfonija mi minorā, op. 64, 2. Daļa Andante cantabile, con alcuna licenza (12.16). 6.-7. Balets „Gulbju ezers” , op. 20 : Gulbja tēma, pirmā cēliena 10. Aina (2.49), Mazo gulbīšu deja (1.30). Skumjā dziesmiņa sol minorā, op. 40, nr. 2 no cikla „12 vidējas grūtības skaņdarbi klavierēm” (3.12). 9. Simfonija „Manfrēds” si minorā op. 58, 2. Daļa Vivace con spirito (8.54). Opera „Jevgeņijs Oņegins” , op. 24 : Vēstules aina, fragments (7.00). 11. Sestā simfonija „Patētiskā” si minorā, op. 74, 4. Daļa : Adagio lamentoso, Andante (9.24). Rahmaņinovs. Lielais romantiķis [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2012]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1. Otrais klavierkoncerts, op. 18 1.daļa Moderato (11.01). 2. Vokalīze, op. 34 (6.02). 3. Prelūdija dodiēz minorā, op. 3 (4.37). 4. Otrā simfonija, op. 27 3. daļa Adagio (13.19). 5. Rapsodija par Paganīni tēmu, op. 43 (8.21). 6. Krievu Lieldienu vesperes, op. 37 Priecājies, ak Jaunava, Dieva māte (3.16). 7. Etīdes-gleznas, op. 39, nr. 5 (5:07). 8. Zvani, op. 35 1. daļa Allegro ma non tanto (6.15). 9. Otrais klavierkoncerts, op. 18 3.daļa Allegro scherzando (11.38). Rimskis-Korsakovs. Krievu fantāzijas [biogrāfija un daiļrade]. [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). CD saturs: 1.-2. Opera "Pasaka par caru Saltanu", četros cēlienos : Maršs (4.49), Kamenes lidojums (1.30). 3.-4. Opera "Nakts pirms Ziemassvēttkiem", četros cēlienos : Ievads (6.22), Zvaigžņu spēļu un deju baleta ainas, mazurka (1.46). 5.-6. Opera "Sniegbaltīte", četros cēlienos : Putnu deja (3.12), Komediantu deja (3.40). 7.-8. Satīriska opera "Zelta gailītis", trīs cēlienos : Šamahanas carienes deja (7.24), Vergu koris (2.29). 9.-13. Svīta "Spāņu kapričo", piecās daļās : Alborada (1.19), Variācijas (4.45), Alborada (1.25), Aina un čigānu dziesma (4.57), Astūrijas fandago (3.36). 14.-15. Simfoniska svīta "Šeherezade", četrās daļās : Jūra un Sindbada kuģis (10.10), Svētki Bagdādē (12.00). Grīgs. Norvēģu idille [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Romantisms). 1. Koncerts klvierēm ar orķestri La minorā, op. 16 Pirmā daļa (13.30). 2.-3. Holberga svīta, op. 40 : Prelūdija (2.41), Ārija (6.35). 4. Lirisks skaņdarbs, op. 65, nr. 6 Kāzas Tolhaugenā (5.44). 5. Elēģiska melodija , op. 34, nr. 2 Vēlais pavasaris (6.00). 6.Svīta Sigurds Jorsalfars, op. 56 Apsveikuma maršs (8.36). 7. Lirisks skaņdarbs, op. 54, nr. 4 Noktirne (3.12). 8. Norvēģu melodija, op. 63 (4.29). 9. Lirisks skaņdarbs, op. 54, nr. 3 Troļļu maršs (3.48). 10.-13. Svīta Pērs Gints, op. 46 un op. 55: Rīts (3.29), Solveigas dziesma (5.07), Anitras deja (3.34), Kalnu karaļa alā (2.36).


78(73)(092) Ge 787

784(474.3)(092) Ak 754

784 Ka 820

784 Pu 060

784(474.3) (092) Mu 194

784 Ze 425

784 Ju 730

784 Ze 524

Geršvins. Amerikāņu rapsodija : [biogrāfija un daiļrade]. - [B.v.] : International Masters Publishers AB, [2003]. - 24 lpp. : il. + 1 CD. - (Klasiskās mūzikas ģēniji. Modernisms). CD saturs : 1. Rapsodija blūza stilā (17.30). 2.-4. Trīs prelūdijas klavierēm : Pirmā Allegro be ritmato e deciso (1.32), Otrā Andante con moto e poco rubato (3.35), Trešā Allegro be ritmato e deciso (1.21). 5. Kubas uvertīra (10.57). 6.-8. Dziesmu transkripcijas klavierēm : The Man I Love (2.21), Somebody Loves Me (1.03), Who Cares (1.30). 9.Variācijas par "I Got Rhythm" (9.30). 10. Amerikānis Parīzē (17.45). Akurātere, Ieva, 1958-. Manai tautai. Ieva Akuratere CD. Diskogr.: 181.-183. lpp. Kara dziesmas / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve ; teksts: Muntis Auns, Anda Beitāne ; sast. un atb. Red. Anda Beitāne ; red.: Ināra Stašulāne, Beatrise Reidzāne, Vilis Bendorfs, Diāna Daktere ; kopsav. Angļu val. tulk. Iveta Ivansone ; il. Dita Pence ; vāka emblēma: Gunvalds Elers. – Rīga : Musica Baltica, 2008. – 263 lpp. : il., notis ; 27 cm + CD. – (Latviešu tautas mūzika). – Bibliogr. Norādes parindēs. – Kopsav. Angļu val. Pūce Valts (1962-). Meldiju grāmata no mūzikla „Burvis no oza zemes” / Valts Pūce ; Pēteris Brūveris ; vāka foto Mārtiņš Vilkārsis ; grāmatas dizains Zane Verika : dziesmu pavadījumi iekš CD ; [pēc amerikāņu rakstnieka Laimena Frenka Bauma darba „Brinumainais burvis no Oza zemes” („The Wizard of Oz”) motīviem]. – [Rīga] : Valts Pūce : Marana Productions, [2007]. – 33 lpp. : notis, dziesmu teksti + 1 skaņu disks. – Pielikumā: 1 CD. Muktupāvela Laima (1962-). Brālibrāli : balsu burvji brāļi Kokari / Laima Muktupāvela ; lit. Red. Gundega Blumberga ; Sarmītes Māliņas, Kristapa Kalna vāka dizains un fotosesija ; fotogr.: R. Balodis, D. Bušmanis, K. Kalns, P. Maltenieks, K. Truše. – Rīga : Dienas grāmata. Laikraksts Diena, 2008. – 398, [2] lpp., [60] lpp. il., ģīm., faks. ; 23 cm. – Imanta un Gido Kokaru vadīto koru dalība konkursos un festivālos un vieskoncerti ārvalstīs / sast. Arvīds Bomiks. – L. Muktupāvela grāmatā stāsta par dvīņubrāļiem diriģentiem Imantu un Gido Kokariem, kuri pacēla latviešu kordziedāšanas tradīciju un padarīja to par pasaulē atpazīstamu zeltgodalgotu zīmolu. Viņi mudināja dziedošo latviešu tautu iztaisnot piedienības saliekto muguru un parādīt mums pašiem, cik stipri esam, kad dziedam. ISBN 9789984789798 (ies.) Zelmene Māra. Mūzika mazajiem [Skaņu ieraksts] : palīgs muzikālajā audzināšanā / Māra Zelmene. 1. d. Dziesmas un rotaļas. – Rīga : RaKa, 2004 + 1 grāmata. – 1 kompaktdisks Nos. No diska. – Pielikumā: grāmata „Mūzika mazajiem”/ Māra Zelmene. ISBN 9984-15-486-6 Jurjāns Andrejs (1856-1922). Mostaties, stabules un kokles! [Skaņu ieraksts] : Valsts Akadēmiskais koris Latvija / Jurjānu Andrejs ; solisti: Krišjānis Norvelis – bass, Inga Šubļovska – soprāns, ; Liepājas simfoniskais orķestris, diriģents: Imants Resnis. – Rīga : UPE TT, 2006. – 1 skaņu disks (49:49) Nos. No diska. . Zelmene Māra. Mūzika mazajiem [Skaņu ieraksts] : mācību līdzeklis / Māra Zelmene.


784.4(=511.11) In 510

784.4(=174) Sk 115

785(474.3) Iv 100

785(474.3) Ka 295

786 Eš 001

787 Ma 318

787 Mu 194

787(07) Re 359

2.d. Dziesmas un rotaļas. – Rīga : RaKa, 2004 + 1 grāmata. – 1 skaņu disks Nos. No diska. – Pielikumā: grāmata „Mūzika mazajiem”/ Māra Zelmene. ISBN 9984158470* Inkerin kaiku [skaņu ieraksts] : vatjalaisten, inkeroisten ja inkerinsuomalaisten lauluja = народные песни води, ижор и финнов Ингерманландии / фолькгруппа коренных народов " Корпи" = Inkerin kantakansojen folkloriyytye "Korpi". - [СанктПетербург : Korpi, 2008]. - 1 CD (34:18). Latvijas Radio koris. Skaisti dziedi [skaņu ieraksts] : latviešu tautas dziesmas / Latvijas Radio koris. – Rīga : Upe tuviem un tāliem, cp2008. – 1 CD (59:19) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([26] lpp. : 12 cm) Piel. dziesmu teksti latviešu un angļu val. Latvijas Radio koris ; diriģents Sigvards Kļava ; Laima Jansone, kokle. . Ivanovs Jānis (1906-1983). Instrumentālie koncerti [skaņu ieraksts] : Instrumental Concertos / izpilda Latvijas Nacionālais Simfoniskais orķestris, diriģents Imants Resnis, Solisti : Agnese Rugēvica, čello, Vineta Sareika, vijole, Juris Žvikovs, klavieres. – Rīga : UPETT, 2008. – 1 skaņu disks (60:16) + Pilikumā: fotoalbūms. Kalsons Romualds (1936-). Instrumentālie koncerti [skaņu ieraksts] : Instrumental Concertos / izpilda Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Imants Resnis, solisti : Baiba Skride, vijole, Kristīne Blaumane, čello, Ints Dālderis, klarnete. – Rīga : UPETT, 2008. – 1 skaņu disks (58:44). Ešvorts, Stīvs. [Learn to Play Keyboards. Latviešu val.] Mācies spēlēt taustiņinstrumentus : [iesācēja ceļvedis elektronisko taustiņinstrumentu apguvē] / Stīvs Ešvorts ; no angļu val. tulk. Aija Britāla. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. – 256 lpp. : il. + 1 CD. – Alfabētiskais rād.: 252.-254. lpp. – Soli pa solim tu apgūsi galvenos taustiņinstrumentu spēles paņēmienus, kā arī papildināsi zināšanas mūzikas teorijā: uzzināsi vairāk par akordiem, gammām, harmoniju, mūzikas pierakstu un dažādiem mūzikas stiliem. – Oriģ. Nos.Learn to Play Keyboards. ISBN 9789934011238 Makajs, Stīvs. Tava ģitāra : iemācies spēlēt bez notīm! / Stīvs Makajs ; no angļu val. tulk. Andris Irbe ; red. Aija Britāla. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : il., fotogr. + 1 DVD. - Grāmata padziļina izpratni par to, ko iespējams paveikt ar ģitāru, no pašiem ģitārspēles pamatiem līdz daudz sarežģītākiem paņēmieniem un plašam akordu klāstam. - DVD ietver 48 minūšu interaktīvu, daudzpusīgu nodarbību. - Oriģ. nos.: Simply Guitar. - Autors norādīts 64. lpp.: Stīvs Makajs. - "Ātrā mūzikas apguve. Apgūsti spēles pamatus pavisam īsā laikā!" -- uz pirmā vāka. Muktupāvels Valdis (1958-). Kokles un koklēšana Latvijā = Baltic psaltery and playing traditions in Latvia / Valdis Muktupāvels ; Amandas Jātnieces angļu tulkojums. – Rīga : Lauska, 2009. – 117 lpp. : il., notis ; 25 cm. + 1 CD. – Bibliogr.: 107.-114. lpp. – Personu rād.: 105.- 106. lpp. – Piel.: CD: Koklētprieks : skaņojumi, vingrinājumi, repertuārs = Joy of playing the kokle : tunings, exercises, repertoire. – Teksts paralēli latviešu un angļu val. ISBN 9789984399638 Reinholds Juris. Akustiskā ģitāra : pašmācības grāmata un CD ar vingrinājumu ierakstiem. / Juris Reinholds. – Rīga :


787(03) Ka 478

79 791.4 Ho 872 791.4 Jo 880

791.4 Ke 531

791.4 Gr 344

791.4 Co 497 791.4 Le 778 791.4 Ba 147 791.4 Bi 720 791.4 Di 060

791.4 Ba 033 791.4 Cr 194 791.4 Go 500 791.4 Gr 823

Autorizdevums, 2008. – 91 lpp. + CD. ISBN 9789984396149 Kapone, Fils. Mācies spēlēt ģitāru : rokasgrāmata tiem, kas vēlas iemācīties spēlēt elektrisko un akustisko ģitāru / Fils Kapone ; no angļu val. tulk. Aija Britāla ; red. Andris Vilsons. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. – 256 lpp. : il., notis ; 21 cm + piel. CDROM. Alf. Rād.: 252.-255. lpp. – Tulk. no izd.Learn to play the guitar. ISBN 9789984409382 (spirālies.) IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS House of Sand and Fog [Videoieraksts] / Jennifer Connelly, Ben Kingsley ; director Vadim Perelman. – USA : Buena Vista Home Entertaiment, 2003. – 1 DVD (121 min) Nos. No DVD. . The Journalist and the Jihadi [videoieraksts] : the murder of Daniel Pearl / directed and produced by Ahmed A.Jamal and Ramesh Sharma. – [B.v.] : Home Box Office, 2006. – 1 DVD. – (HBO Documentary films). ISBN 0-7831-5128-4 Kennedy Rory. Thank You, Mr.President [videoieraksts] : Helen Thomas at the White House / a film by Rory Kennedy ; associate producer Matthew Justus ; story editor Mark Bailey. – [B.v.] : Home Box Office, 2008. – 1 DVD. – (HBO Documentary Films). Greenwald Robert. Outfoxed [videoieraksts] : Rupert Murdoch’s War on Journalism / Robert Greenwald ; ed. By Jane Abramowitz, Doug Cheek, Chris Gordon. – special edition. – New York : Disinformation Company, 2008. – 1 DVD. ISBN 9781934708101 Control Room [videoieraksts] / story advisor Julia Bacha ; editors Julia Bacha, Lilah Bankier, Charles Marquardt. – Santa Monica : Noujaim Films, 2004. – 1 DVD. Leščiov Vladimir. Animācijas īsfilmas [videoieraksts] = Animated short films / by Vladimir Leschiov. – [B.v.] : Lunohod Animation Studio, 2009. – 1 DVD Age 16+. . Bagdad Cafe [Videoieraksts] / Palance Jack, Marianne Sagebrecht ; director Adlon Percy. – UK : Arrow films, 2002. – 1 DVD (91 min) Nos. No DVD. . The Birdcage [Videoieraksts] / Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne West ; director Mike Nichols. – USA : Metro Goldwyn Mayer, 2006. – 1 DVD (119 min) Nos. No DVD. . Diana [videoieraksts] : life through a lens : unveils the real relationship between Diana and the press / director/producer Emma Sayce ; executive producer Sarah Caplin. – West Long Branch : Kultur, 2002. – 1 DVD. – (The Princess Diana Collection). ISBN 0-7697-8631-6 Babel [Videoieraksts] / Brad Pitt, Cate Blanchett ; director Alejandro Gonzalez Inarrtu. – USA : Paramount Vantage, 2006. – 1 DVD (143 min) Nos. No DVD. ISBN 1-415-72855-0 Crash [Videoieraksts] / Sandra Bullock, Don Cheadle ; director Paul Haggis. – USA : ApolloProsScreen, 2005. – 1 DVD (107 min) Nos. No DVD. . Good night, and good luck [Videoieraksts] / George Clooney, Grant Heslov ; director George Clooney. – UK : Lionsgate, 2005. – 1 DVD (90 min) Nos. No DVD. . Grūbe Gints. Dzimis Rīgā [videoieraksts] : dokumentāla filma par vienu no 20. gs. ģēnijiem – Rīgā dzimušo britu domātāju seru Jesaju Berlinu / scenārija aut. Gints Grūbe ; režisori: Gints Grūbe,


791.4 Wa 140 791.4 Mo 407 791.4 Pr 583 791.4 Th 100

791.4 Al 520 791.4 No 925 791.4 La 596 791.4 K 415

791.4(460) Ga 560 791.4(474.3) Na 250

791.4(474.3) La 011

791.4(474.3) So 916 791.4(510) Lo 850

791.4(510) Kn 760

Dāvis Sīmanis ; operatori: Valdis Celmiņš, Aleksandrs Grebņevs, Uvis Burjāns ; skaņu operators Normunds Kļaviņš ; skaņu režisors Anrijs Krenbergs. – Rīga : Mistrus Media, 2010. – 1 DVD. – Filma veidota ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu. – Subtitri angļu, latviešu, krievu val. Wag the Dog [Videoieraksts] / Dustin Hoffman, Robert De Niro ; director Barry Levinson. – USA : New line cinema, 1998. – 1 DVD (92 min) Nos. No DVD. . Monster`s Ball [Videoieraksts] / Billy Bob Thornton, Halle Berry, Heath Ledger ; director Marc Forster. – USA : Lions Gate home entertiment, 2002. – 1 DVD (112 min) Nos. No DVD. . Primary Colours [Videoieraksts] John Travolta, Emma Thompson ; director Mike Nichols Thank you for smoking [videoieraksts] : Smēķēt atļauts : Курить разрешается / ACMEfilm. – [B.v.] : ACMEfilm, 2005. – 1 DVD-5 (91 min.) Nos. No konteinera. – Vecuma ierobežojums : līdz 14 gadiem neiesaka. – Skaņa: krievu, angļu, lietuviešu val.; subt.: latv., krievu, lietuv., igauņu val. All the President`s Man [Videoieraksts] / Dustin Hoffman, Jack Warden ; director Alan J.Pakula. – UK : Warner Bros., 2005. – 2 DVD (133 min) Nos. No DVD. . Nowhere in Africa [Videoieraksts] / director Caroline Link. – Germany : Optimum Releasing, 2003. – 1 DVD (141 min) Nos. No DVD. . Lapiņš Uldis. Norveļi [videoieraksts] : dokumentāla filma / Uldis Lapiņš. – [B.v. : b.i.], [2008]. – 1 DVD (33 min.). Киномания 97 [Elektroniskais resurss] : Энциклопедия Росийского киноискусства : история кино, киностудии, фильмы, музыка, актеры, операторы, режисеры, композитори : CD. – [Москва] : Коминфо, [b.g.]. – (Интерактивный мир). ISBN 5-89267-012-0 Garcia de Duenas Jesus. Cine Espanol : una cronica visual : desde 1896 hasta nuestros dias / Jesus Garcia de Duenas. – Barcelona : Lunwerg, 2008. – 341, [4] p. + 1 DVD. ISBN 9788497855341* Nagainis Ģirts. Valmieras puikas [videoieraksts] : TV seriāls pēc Pāvila Rozīša romāna motīviem / rež. Ģirts Nagainis ; lomās Lomās: Ģirts Ķesteris, Vilis Daudziņš, Armands Reinfelds, Artis Robežnieks, Egons Dombrovskis, Normunds Bērzs, Vita Vārpiņa, Arnolds Liniņš...[ u.c.]. Laba dzīve Latvijā [DVD] : [videoieraksts] / scenārists Gints Grūbe ; režisore Daina Rašenbauma ; operators Uvis Burjāns ; konsult. Tālis Tīsenkopfs un Baiba Bela-Krūmiņa ; producentu apvienība „Labakar”. – Rīga : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 2006. – 1 DVD (70 min) : 2,72 GB. – DVD atskaņotājs. The Soviet Story [videoieraksts] = Padomju stāsts : dokumentāla filma / rež. Edvīns Šņore. – Rīga : [b.i.], 2008. – 1 DVD (86 min.). – Angļu valodā, ar subtitriem latviešu val. Love, come back : DVD [videoieraksts] / director Chen Jun ; starring Nuoming Huari, Zhao Yong ...[et.al.]. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (A Feature Film). The Knot : DVD [videoieraksts] / director Yin Li ; starring Chen Kun, Xu Rouxuan ...[et.al.]. – [B.v.] : Bureau for External Cultural


792(474.3)(092)

Si 710

793.3 Da 392

794 Ge 530 796.3 Nu 750

796.4 Un 283

796.4 Po 335

796.9 Sm 590

Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (A Feature Film). Āboliņa Singajevska, Vera. Mans mūžs / Vera Āboliņa Singajevska ; [Veras Āboliņas Singajevskas stāstīto pierakstīja Iveta Mielava]. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2012. - 207, [1] lpp., 1 atsev. saloc. lp. : il. ; 22 cm + 1 CD. - CD: Nāc, paklausies! : balss ieraksti. CD saturs: 1. Baltā grāmata. Siļķes / Jānis Jaunsudrabiņš / no izrādes "Saule rasas pilienā", mūzika Andrejs Laukmanis (1991.gada ieraksts). 2. Baltā grāmata. ... Esmu caurām dienām sēdējis uz ūdeņiem..."/ Jānis Jaunsudrabiņš / no izrādes "Saule rasas pilienā", lasa Tālivaldis Āboliņš (1980). 3. Ardievu, dzimtene / dziesmas fragments no izrādes "Saule rasas pilienā", dzied Tālivaldis Āboliņš un Imants Skrastiņš (1980). 4. Lolīte baro putniņus / Rainis (2008). 5. Zvirbuļu kauja / Arvīds Žilinskis, Jāzeps Osmanis (1960). 6. Bille. Bezdelīgas / Vizma Belševica (1995). 7. Balta balta kleitiņa / Elga Īgenberga, Alberts Ločmelis (1974). Sombrero / no izrādes "Sombrero" / Antonio Spadavekia (1965). 9. Māmiņai / Elga Īgenberga, Jāzeps Osmanis (1974). 10. Fragments no izrādes "Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta" / Astrīda Lindgrēne. Brālītis - Tamāra Soboļeva (1969). 11. Karlsona dziesma / Ārne Oits, Miks Mikivers, tulk. Laimonis Kamara (1969). The Dancing Career of a Mute Girl [videoieraksts] / Center of International Cultural Exchange, China. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). GeoMaster [elektroniskais resurss] : Geographie ganz anders – ueber, durch und unter Deutschland : CD-ROM fuer PC / Terzio. – Munchen : Terzio, [2007]. – 1 CD-ROM. Ņūšems, Gevins. GO Golfs : ātrs un lielisks veids kā apgūt golfu / Gevins Ņūšems ; no angļu val. tulk. Ieva Rudzinska ; red. Andris Vilsons. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. – 160 lpp. : krās. Il. ; 20 cm + piel. 1 DVD. – Alf. Rād.: 156.-159. lpp. – Par aut.: 160. lpp. – Oriģ. Nos.GO Golf. ISBN 9789934001086 Graima, Luīze. [15 minute gentle yoga Latviešu val.] Vieglā joga / Luīze Graima ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Rudzinska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. – 128 lpp. : il. ; 24 cm. + 1 DVD. – (15 minūtēs) „Izcili rezultāti jebkurā laikā, jebkurā vietā ; četri 15 minūšu treniņi, arī DVD.” – Uz vāka. – Rād.: 126.-127. lpp. – Oriģ. Nos.Gentle yoga. ISBN 9789934007934 Polmena, Dženifere. Vienkārši pilatesa vingrojumi : uzlabo stāju, lokanību, kustīgumu un dod enerģiju / Dženifere Polmena ; no angļu val. tulk. Iveta Boge ; red. Dace Markota ; DVD latv. val.: Dace Rudzīte ; fotogr.: Peter Wakeman. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : il., fotogr. + 1 DVD. - Grāmatā iekļauta treniņu programma ķermeņa, elpošanas un prāta darbības līdzsvaram, kā arī pievienots DVD ar vingrinājumiem. - DVD ietver 42 minūšu garu nodarbību ar 27 vingrojumiem. - Oriģ. nos.: Simply Pilates. Autore norādīta 64. lpp.: Dženifere Polmena. - "Katrai dienai. Apgūsti galvenos vingrojumus vienā nodarbībā!" -- uz pirmā vāka. Smits, Vorens. [GO Ski Latviešu val.] GO Slēpo! : ātrs un lielisks veids kā apgūt slēpošanu / Vorens Smits ; no angļu val. tulk. Matīss


Žagars ; red. Valdis Veilands. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. – 159, [1] lpp. : krās. Il. ; 20 cm. + piel. 1 CD ROM. – Alf. Rād.: 156.-159. lpp. – Par aut. Teksta beigās. – Oriģ. Nos.GO Ski. ISBN 97802756623562 ISBN 9789934001642

8 80 808 Ap 174

81 81 Br 970

81 Br 970

811.111 811.111 Bu 230

811.111 Es 530

811.111(03) Ma 134 811.111(07) Be 018

811.111(07) Bu 510

811.111(07) Bu 620

VALODNIECĪBA. VALODAS. LITERATŪRA FILOLOĢIJA Apele Antonija (1932-). Prasme runāt publiski / Antonija Apele ; il. Aivars Rušmanis ; Māras Alševskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Rīga : A/s „Poligrāfists”). – 135 lpp. + CD. ISBN 9789934022807 VALODNIECĪBA Brydon Steven Robert. Between one and many : the art and science of public speaking : speech coach CD-ROM / Steven R. Brydon, Michael D.Scott. Disk 1. – 4th ed. – Boston : McGraw-Hill, 2003. – 1 CD-ROM. ISBN 0-07-255647-1 Brydon Steven Robert. Between one and many : the art and science of public speaking : speech coach CD-ROM / Steven R. Brydon, Michael D.Scott. Disk 2. – 4th ed. – Boston : McGraw-Hill, 2003. – 1 CD-ROM. ISBN 0-07-255647-1 ANGĻU VALODA Buhanovska, Sintija. Klausies un atkārto! : angļu valoda frāzēs / Sintija Buhanovska ; red. Ieva Tarvida ; māksl. Eduards Groševs. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (A/s "Poligrāfists"). - (Angļu valoda aizņemtiem cilvēkiem). - Angļu valodas pašmācības līdzeklis. Komplektā iekļauta grāmata un 2CD, kuros apkopotas 44 galvenās sarunvalodas tēmas un vairāk nekā 1200 vārdi un frāzes. Espeseth Miriam. Academic Listening Encounters [Elektroniskais resurss] : human behavior : audio CD : lectures, chapters 1-10 / Miriam Espeseth. – 3rd printing. – New York : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-78357-7 Macmillan English Dictionary : [CD] : for advanced learners : Version 1.2. – Oxford : Macmillan Education, 2002. ISBN 0-33399142-7 Beatty Ken. Secret Codes [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II / Ken Beatty. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 4. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405852227 ISBN 9781405850889 Burke Kathy. Mysteries of the Unexplained [skaņu ieraksts] : CDROM & Audio Disc / Kathy Burke. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 3. – 1 skaņu disks. ISBN 9781405852128 ISBN 9781405850674 Burton S.H. Six Ghost Stories [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II / Ken Beatty. – [Essex] : Pearson Education,


811.111(07) Bu 690 811.111(07) Ce 734

811.111(07) Ce 850

811.111(075) Ch 415

811.111(075) Ch 415 811.111(075) Ch 415

811.111(07) Cl 165 811.111(07) Cl 175

811.111(07) Co 255

811.111(07) Co 385 811.111(07) Co 385 811.111(07) Cr 540

811.111(07) Cr 540

2009. – (Penguin Active Reading). Level 3. – 2 skaņu diski. ISBN 9781408209547 Business Presentations [skaņu ieraksts]. – Harlow : Longman, 2003. – 1 CD. – (English for work). Ceramella Nick. Cambridge English for the Media / Nick Ceramella and Elizabeth Lee. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 112 p. : col. Ill. ; 25 cm. + 1 CD. – (Cambridge English for...). ISBN 9780521724579 Cervantes, Miguel de. Don Quixote [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II / Miguel de Cervantes ; [retold by Nancy Taylor]. – [Essex] : Pearson Education, 2008. – (Penguin Active Reading). Level 2. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405884426 ISBN 9781405867887 Oxford EAP [audiovizuāls materiāls] : a course in English for academic purposes : upper-intermediate/B2 / Edward de Chazal & Sam McCarter. - [Oxford] : Oxford University Press, 2012. - 1 DVD-ROM. Oxford EAP [videoieraksts] : teacher's DVD : upperintermediate/B2 / [Edward de Chazal & Sam McCarter]. - [Oxford] : Oxford University Press, 2012. - 1 DVD-ROM. Oxford EAP [skaņu ieraksts] : audio CD : upper-intermediate/B2 / [Edward de Chazal & Sam McCarter]. - [Oxford] : Oxford University Press, 2012. - 1 CD. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes. . Kopā ar grām.: Oxford EAP : a course in English for academic purposes : upper-intermediate/B 2 : teacher's handbook / Edward de Chazal & Sam McCarter. 2012 Clare Antonia. Total English [skaņu ieraksts] : intermediate : class CDs / Antonia Clare, JJ Wilson. – [B.v] : Pearson Education, 2006. – 2 skaņu diski. ISBN 1-405-80056-9 Clark David. Essential BULATS [Elektroniskais resurss] : business language testing service / David Clark. – Austria : Cambridge University Press, 2006 ((Austria). – 1 Audio-CD (71 min) Nos. No diska. ISBN 0-521-61830-4 Collins Anne. The Secret Garden [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc / Anne Collins. – [Essex] : Pearson Education, 2009. – (Penguin Active Reading). Easystart. – 2 skaņu diski. ISBN 9781408209523 Rogers Bruce. Complete guide to the TOEFL test [Elektroniskais resurss] / Bruce Rogers. – iBT ed. – United States : Thomson, 2006. – 1 CD-ROM Nos. No diska. ISBN 1-413-02328-2 Rogers Bruce. Complete Guide to the TOEFL Test [elektroniskais resurss] : iBT Edition / Bruce Rogers. – [United States] : Thomson, 2007. – 1 CD-ROM. ISBN 9781413023107 Crime Story Collection [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II, III / Sara Paretsky and others ; [retold by Celia Turvey]. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 4. – 3 skaņu diski. ISBN 9781405852180 ISBN 9781405850797 Crime Story Collection / Sara Paretsky and others ; retold by Celia Turvey. Level 4. – Essex : Pearson Education, 2007. – iv, 76 p. : ill. + 3 CD. – (Penguin Active Reading). – Pielikumā: 3 CD.


811.111(07) Cu 480

811.111(07) Cu 480

811.111(07) Cu 480

811.111(07) De 198

811.111(07) Di 121 811.111(07) Di 121

811.111(07) Do 830

811.111(07) Dr 220

811.111(07) Du 032 811.111(07) Du 530

811.111(07) Do 830

ISBN 9781405852180 ISBN 9781405850803 Cunningham Sarah. New Cutting Edge [Elektroniskais resurss] : intermediate / Sarah Cunningham, Peter Moor with Frances Eales. – [B.v.] : Pearson Education, 2007. – 1 CD Nosaukums no diska. – System requirements: Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Pentium 350Mhz, 128MB RAM. ISBN 9781405851831 Cunningham Sarah. New Cutting Edge [Elektroniskais resurss] : elementary / Sarah Cunningham, Peter Moor with Frances Eales. – [B.v.] : Pearson Education, 2007. – 1 CD Nosaukums no diska. – System requirements: Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Pentium 350Mhz, 128MB RAM. ISBN 9781405851824 Cunningham Sarah. New Cutting Edge [Elektroniskais resurss] : pre-intermediate / Sarah Cunningham, Peter Moor with Frances Eales. – [B.v.] : Pearson Education, 2007. – 1 CD Nosaukums no diska. – System requirements: Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Pentium 350Mhz, 128MB RAM. ISBN 9781405851848 Degnan-Veness Coleen. Nelson Mandela [skaņu ieraksts] : CDROM & Audio Disc / Coleen Degnan-Veness. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 2. – 1 skaņu disks. ISBN 9781405852098 ISBN 9781405850629 Dickens, Charles. Great Expectations [skaņu ieraksts] / Charles Dickens ; [retold by Florence Bell]. – Oxford : Macmillan, 2005. 6 – Upper. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405076814 Dickens, Charles. Oliver Twist [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II / Charles Dickens ; [retold by Deborah Tempest]. – [Essex] : Pearson Education, 2008. – (Penguin Active Reading). Level 4. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405884532 ISBN 9781405884051 Dostalova Iva. Angļu valodas pašmācība : English is easy! / Iva Dostalova, Šārka Zelenkova, Džeimss Brenems ; no čehu val. tulk. Rita Raduša ; red. Ieva Tarvida. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2005 ; Printed in Slovakia. – 247 lpp. : il. ; 21 cm + 2 kompaktdiski CD. – Teksts latviešu un angļu val. ISBN 9984372030* The Dream and Other Stories [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II / Daphne du Maurier and others ; [retold by G.C. Thornley ...[et. Al.]]. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 4. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405852197 ISBN 9781405850827 Dubicka Iwonna. English for International Tourism : preintermediate audio CD / Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe. – Essex : Longman, 2003. ISBN 0-582-47992-4 Dumpe, Dace. Angļu valoda trīs mēnešos / Dace Dumpe, Ilze Straupmane [videoieraksts] : valodas apguves īsais kurss. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. – 1 CD audio Ietver angļu-latviešu vārdnīcu. – Teksts latviešu un angļu val. Dostalova, Iva. [Angličtina pro samouky. Latviešu val.] Angļu valodas pašmācība : cilvēkiem ar priekšzināšanām / Iva Dostalova, Džeimss Brenems ; no čehu val. tulk. Halina Lapiņa ; red. Bārbala Simsone. 2. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. – 255, [1] lpp. : krās. Il., tab. ; 21 cm + 1 CD-ROM. – Oriģ. Nos.Angličtina pro pokročilé


811.111(07) Em 380 811.111(07) Fi 290

811.111(07) Fi 873

811.111(07) Fr 503

811.111(07) Gl 382

811.111(07) Gl 382 811.111(07) Gr 331 811.111(07) He 044

811.111(07) Ho 677

811.111(07) Ib 120

811.111(07) Ib 120

811.111(07)

samouky. – Teksts latviešu un angļu val. ISBN 9789934011276 Emmerson Paul. Business Grammar Builder : [CD] / Paul Emmerson. – [Oxford] : Macmillan Publishers, 2002. ISBN 0-33399077-3 Fielding Helen (1958-). Bridget Jones’s Diary : [with extra exercises and audio CD] / Helen Fielding ; retold by Anne Collins. 5 – Intermediate. – Oxford : Macmillan, 2009. – 115 p. : ill. + 2 CD. – (Macmillan Readers). – Pielikumā: 2 CD. ISBN 9780230716704 ISBN 9780230731202 Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby [skaņu ieraksts] / F. Scott Fitzgerald ; [retold by Margaret Tarner]. – Oxford : Macmillan, 2005. 5 – Intermediate. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405077026 Frendo, Īvens. [Business English in 24 Stunden. Latviešu val.] Biznesa angļu valoda 24 stundās : paātrinātais mācību kurss / Īvens Frendo ; no vācu val. tulk. Linda Hauka ; red. Bārbala Simsone ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 : (Poligrāfists). – 240 lpp. ; 22 cm + 1 CD. Autors uzrādīts titlp. 2. pusē. – Piemērots angļu valodas zināšanu atsvaidzināšanai un papildināšanai; grāmatā iekļauti autentiski dialogi un tekstu paraugi; mācību kurss aptver visas svarīgākās darījumu pasaules tēmas; plašs uzdevumu klāsts. – Oriģ. Nos.Business English in 24 Stunden. ISBN 9789934013683 Glendinning Eric H. Basic English for computing [Elektroniskais resurss] / Eric H.Glendinning, John McEwan. – Revised & updated. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – 1CD (65`25”) Nos. No kompaktdiska. ISBN 019454733 Langenscheidts Grossworterbuch : Deutsch als Fremdsprache : Version 2.0 / Langenscheidts. – Berlin : Langenscheidt KG, [b.g.]. ISBN 3-468-90870-9 Greenall Simon. People like us : exploring cultural values and attitudes / Simon Greenall. – Oxford : Macmillan, 2003. – 96 p. : ill. + class CDs 1-2. ISBN 0-333-97447-6 Hearn Lafcadio. Japanese Ghost Stories [skaņu ieraksts] : CDROM & Audio Disc I, II / Lafcadio Hearn ; [retold by Jane Rollason]. – [Essex] : Pearson Education, 2008. – (Penguin Active Reading). Level 3. – 3 skaņu diski. ISBN 9781405884488 ISBN 9781405867948 Hornby Nick. About a Boy [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc I, II / Nick Hornby ; [retold by Anne Collins]. – [Essex] : Pearson Education, 2008. – (Penguin Active Reading). Level 4. – 3 skaņu diski. ISBN 9781405884501 ISBN 9781405884037 Ibbotson Mark. Cambridge English for Engineering [skaņu ieraksts] : Audio CD / Mark Ibbotson. 1. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 1 CD. ISBN 9780521715188 Ibbotson Mark. Cambridge English for Engineering [skaņu ieraksts] : Audio CD / Mark Ibbotson. 2. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 1 CD. ISBN 9780521715188 James, Henry. Daisy Miller [skaņu ieraksts] / Henry James ;


Ja 437 811.111(07) Jo 266 811.111(07) Ju 580 811.111(07) Lo 344

811.111(07) Ma 790 811.111(07) Ma 917 811.111(07) Mi 532 811.111(07) Mo 445

811.111(07) Ne 930 811.111(07) Pa 110 811.111(07) Po 962

811.111(07) Po 962

811.111(07) Po 962

811.111(07) Pr 373 811.111(07) Pr 895

811.111(07) Sh 170

[retold by Rachel Bladon]. – Oxford : Macmillan, 2007. 4 – Pre-intermediate. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405084062 Gomm Helena. Intelligent Business : video resource book / Helena Gomm. – Harlow : Pearson Education Ltd, 2005. – 47 p. – (Business English). – Intermediate. ISBN 0-582-84799-0 Jupp T.C. Rich Man, Poor Man [skaņu ieraksts] : Chapters 1-5 / T.C. Jupp. – Oxford : Macmillan, 2005. 2 – Beginner. – 1 skaņu disks. ISBN 9781405076357 London, Jack. The Call of the Wild [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc / Jack London ; [retold by Tania Iveson]. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 2. – 1 skaņu disks. ISBN 9781405852074 ISBN 9781405850575 Master the TOEFL CBT 2004 disc 2 Maurier, Daphne du. Rebecca [skaņu ieraksts] / Daphne du Maurier ; [retold by Margaret Tarner]. – Oxford : Macmillan, 2005. 6 – Upper. – 3 skaņu diski. ISBN 9781405077125 Milne John. The Queen of Death [skaņu ieraksts] / John Milne. – Oxford : Macmillan, 2005. 5 – Intermediate. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405077064 Montgomery, Lucy Maud. Anne of Green Gables [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc / Lucy Maud Montgomery. – [Essex] : Pearson Education, 2007. – (Penguin Active Reading). Level 2. – 1 skaņu disks. ISBN 9781405850544 ISBN 9781405852050 New Cutting Edge [Elektroniskais resurss] elementary : test master Pai Girta. English for European Integration : answer key and tapescripts / Girta Pai. – Tallin : Esko, 2001. – 48 p. - +CD. Powell Mark. New Business Matters : business English with a lexical approach : exam view pro assessment CD-ROM / Mark Powell. – 2nd ed. – London : Thomson/ Heinle, 2004. ISBN 07593-9852-6 Powell Mark. New Business Matters : business English with a lexical approach : audio CDs / Mark Powell with Ron Martinez and Rosi Jillett. – London : Thomson/ Heinle, 2004. ISBN 0-75939853-4 Powell Mark. New Business Matters : business English with a lexical approach : audio CDs / Mark Powell with Ron Martinez and Rosi Jillett. – London : Thomson/ Heinle, 2004. ISBN 0-75939853-4 Prescott Richard. Officially Dead [skaņu ieraksts] / Richard Prescott. – Oxford : Macmillan, 2005. 6 – Upper. – 2 skaņu diski. ISBN 9781405076838 Prowse Philip. Bristol Murder : [with extra exercises and audio CD] / Philip Prowse. 5 – Intermediate. – Oxford : Macmillan, 2005. – 87 p. : ill. + 2CD. – (Macmillan Readers). – Pielikumā: 2CD. ISBN 9781405076708 Sharman Elizabeth. Across Cultures [kompaktdisks] : students` CD / Elizabeth Sharman. – Harlow : Pearson Education Ltd, 2004. ISBN 0-582-81799-4


811.111(07) Sl 190 811.111(07) Sm 580

811.111(07) Sp 980

811.111(07) St 413

811.111(07) St 855 811.111(07) Sw 170

811.111(07) Te 800

811.111(07) To 130 811.111(07) To 540

811.111(07) To 780

811.111(07) Tr 187

811.111(07) Ve 643

English for Primary Teachers : classroom extracts / Mary Slattery, Jane Willis [elektroniskais resurss]. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – 1CD. ISBN 0-19-437561-7 Smith Rod. The Long Road [skaņu ieraksts] : CD-ROM & Audio Disc / Rod Smith. – [Essex] : Pearson Education, 2008. – (Penguin Active Reading). Easystart. – 1 skaņu disks. ISBN 9781405884556 ISBN 9781405884075 Spyri Johanna. Heidi : [with extra exercises and audio CD] / Johanna Spyri ; retold by Anne Collins. 4 – Pre-intermediate. – Oxford : Macmillan, 2008. – 79 p. : ill. + 2 CD. – (Macmillan Readers). – Pielikumā: 2 CD. ISBN 9780230034419 ISBN 9780230026797 Stevenson, Robert Louis. Treasure Island / Robert Louis Stevenson ; retold by Stephen Colbourn. 3 – Elementary. – Oxford : Macmillan, 2005. – 62 p. : ill. – (Macmillan Readers). ISBN 9781405072847 Dubicka Iwonna. English for International Tourism : preintermediate audio CD / Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe. – Essex : Longman, 2003. ISBN 0-582-47992-4 Swarup Vikas. Slumdog Millionaire : [with extra exercises and audio CD] / Vikas Swarup ; retold by John Escott. 5 – Intermediate. – Oxford : Macmillan, 2010. – 110 p. : ill. + 2 CD. – (Macmillan Readers). – Pielikumā: 2 CD. ISBN 9780230404717 ISBN 9780230404700 Arbogast Bo. TOEIC : official test-preparation guide / Bo Arbogast, Elizabeth Ashmore, Trina Duke...[u.c.]. – 2nd ed. – [B.v] : Petersons; Thomson Learning, 2001. – 379 p. : ill. + 3 CDROM. ISBN 0-7689-0778-0 TOEFL test [Elektroniskais resurss]POWERPREP software : : CDROM Educational Testing Service Toots Nora. H&T for business people : pašmācības rokasgrāmata : biznesa angļu valoda ar 2 CD – klausīšanās ierakstiem un vēstuļu paraugiem! / Nora Toots, Dia Virkus ; tulk. Kristīne Baiža ; red. Sintija Buhanovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 : (Preses nams). – 168 lpp. : krās. Il. ; 27 cm + 1 CD ; 1 CDROM. „Pašmācības rokasgrāmata veiksmīgai angļu valodas apguvei” – Vāka 4. lpp. Uz vāka: Pašmācības rokasgrāmata angļu valodas apguvei uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem. Rokasgrāmata studentiem un skolēniem biznesa angļu valodas apguvei. – Abbreviations: p. 158.- 159. – Vocabulary: p. 160.168. – Vārdnīca angļu un latviešu val. ISBN 9789934006425 Total English [elektroniskais resurss] : intermediate : test master / [Will Moreton, Diane Naughton, Alison Bewsher ... [et.al.]]. – [Harlow] : Pearson Education, 2006. – 1 CD-ROM. ISBN 9781405843058 Trappe Tonya. Intelligent Business : coursebook CDs : upper intermediate business English / Tonya Trappe, Graham Tullis. – Harlow : Pearson Education Ltd, 2006. – 2. – (Business English). ISBN 0-582-84053-8 Verne, Jules. Round the World in Eghty Days / Jules Verne ; retold by Michael Dean. Level 2. – Essex : Pearson Education, 2008. – 60 p. : ill. + 2


811.111(07) Vl 001 811.111(07) Wa 385

811.111(07) Wa 385 811.111(07) Wa 385

811.111(07) Wh 522

811.111(07) Wi 380

811.111’374= 174 Gl 387

811.111’374= 134.3 Po 747

811.111’374 Lo 386

811.111’374= 174 Ma 713

811.111’374=1 74

CD. – (Penguin Active Reading). – Pielikumā: 2 CD. ISBN 9781405884419 ISBN 9781405883948 Vlk Suzee. TOEFL for Dummies [skaņu ieraksts] : a companion to the book by Suzee Vlk / Suzee Vlk. – New York : IDG Books Worldwide, 1999. – 1 CD. Walker Robin. Tourism 2 : Class CD / Robin Walker and Keith Harding. – [B.v.] : Oxford University Press, 2007. – 1 CD. – (Oxford English for Careers). ISBN 9780194551052 ISBN 194551052 Walker Robin. Tourism 1 : Class CD / Robin Walker and Keith Harding. – [B.v.] : Oxford University Press, 2006. – 1 CD. – (Oxford English for Careers). ISBN 9780194551021 Walker Robin. Tourism 3 [skaņu ieraksts] : Class CD / Robin Walker and Keith Harding. – [B.v.] : Oxford University Press, 2009. – 2 CD. – (Oxford English for Careers). ISBN 9780194551083 Brook-Hart Guy. Business benchmark [elektronisks resurss] : upper-intermediate : computer test / Guy Brook-Hart. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006 ((Austria). – 1 CDROM. – (Bulats edition). ISBN 0-521-67289-9 Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray : [with extra exercises and audio CD] / Oscar Wilde ; retold by F.H. Cornish. 3 – Elementary. – Oxford : Macmillan, 2005. – 71 p. : ill. + 2 CD. – (Macmillan Readers). – Pielikumā: 2 CD. ISBN 9780230029224 ISBN 9781405076586 Glens Dunkans. Ready for business English! : [3 daļās] / Dunkans Glens ; tulk. Ingrīda Keviša ; māksl. Deniss Zatravkins. 1.d. Sarunas. – Rīga : Jumava, 2007 (Valmiera : (SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”). – 62, [1] lpp. ; 18 cm + CD. – (Valodu pašmācība) Tulk. No izd.: Ready for business English – konversation / Duncan Glan (Muenchen, 2006). ISBN 9789984382531* Portuguese Phrase Book : pronunciation, food, numbers, time, shopping, everyday phrases, mini-dictionary / compiled by Ana de Sa Hughes and Mike Harland. – London : Dorling Kingsley, 2003. – 128 p. + 70-minute CD. – (DK Eyewitness Travel Guides). – Mini-dictionary : p. 105-128. ISBN 9780751369885 ISBN 0-7513-6988-8 Longman Dictionary of American English [Elektroniskais resurss] : all the example sentences pronounced; integrated Thesaurus; extensive exercise bank; photo dictionary, sounds and videos. – Essex : Pearson Education Limited, 2004. – 1 CDROM Nos. No diska. – System requirements: Windows 98/NT/ME/2000/XP, 350Mhz, 128MB RAM. ISBN 0-582-794528 Mārtins Bērnijs. Ready for business English! : [3 daļās] / Bērnijs Mārtins ; tulk. Ingrīda Keviša ; māksl. Deniss Zatravkins. 2.d. Lietišķie kontakti. – Rīga : Jumava, 2007 (Valmiera : (SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”). – 62, [1] lpp. ; 18 cm + CD. – (Valodu pašmācība) Tulk. no izd.: Ready for business EnglishRedewendungen / Bernie Martin. ISBN 9789984382692 Mārtins Bērnijs. Ready for business English! : [3 daļās] / Bērnijs Mārtins ; tulk. Ingrīda Keviša ; māksl. Deniss Zatravkins.


Ma 713

811.112.2 811.112.2(07) Al 610 811.112.2(07) Al 610 811.112.2(07) Al 610

811.112.2(075) Be 055

811.112.2(075) Be 055 811.112.2(075) Be 055

811.112.2(075) Be 055 811.112.2(07) Ex 730

811.112.2(07) Fi 825

811.112.2(07) Ko 442 811.112.2(07) La 478 811.112.2(07) Le 935

811.112.2(07) Le 935 811.112.2(07) Sc 709

3.d. Telefonsarunas. – Rīga : Jumava, 2007 (Valmiera : (SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa”). – 62, [1] lpp. ; 18 cm + CD. – (Valodu pašmācība) Tulk. no izd.: Ready for business EnglishTelefonieren / Bernie Martin. ISBN 9789984382708 VĀCU VALODA Alltag, Beruf & Co. 3 [kompaktdisks] : Hortexte zum Kursbuch / Tonstudio Langer. – Ismaning : Hueber, 2010. – 2 skaņu diski. ISBN 9783193315908 Alltag, Beruf & Co. 4 [kompaktdisks] : Hortexte zum Kursbuch / Tonstudio Langer. – Ismaning : Hueber, 2010. – 2 skaņu diski. ISBN 9783194315907 Alltag, Beruf & Co.4 [kompaktdisks] : Sprechubungen und Hortexte zum Arbeitsbuch / [Norbert Becker, Jorg Braunert]. – Ismaning : Hueber, 2010. – 1 skaņu disks. – (Deutsch als Fremdsprache). Alltag, Beruf & Co. 1 : Hörtexte zum Arbeitsbuch / Norbert Becker, Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2009. - 1 CD. (Deutsch als Fremdsprache). - Zusammen mit "Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveau A1/1" Alltag, Beruf & Co. 1 : Hörtexte zum Kursbuch / Norbert Becker, Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2009. - 1 CD (76 Min.). - (Deutsch als Fremdsprache) Alltag, Beruf & Co. 2 : Hörtexte zum Arbeitsbuch / Norbert Becker, Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2009. - 1 CD. (Deutsch als Fremdsprache). - Zusammen mit "Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveau A1/2". Alltag, Beruf & Co. 2 : die Hörtexte des Kursbuchteils / [Norbert Becker, Jörg Braunert]. - Ismaning : Hueber Verlag, 2009. - 2 CD (84 Minuten). - (Deutsch als Fremdsprache) Extr@ auf Deutsch 4 [audiovizuāls matieriāls] : fur 14-19 Jahrige : B1-B2 / [Produzentin und Autorin: Louise Clover ; Regisseur: Peter Eyre]. – [B.v.] : Channel 4 Learning, 2006. – 2 DVD (13 Folgen a 25 Min.) Aprakstīts pēc ietveres. ISBN 9783193010018 Fischer-Mitziviris Anni. So geht’s [skaņu ieraksts] : Fertigkeitentraining Grundstufe Deutsch / Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou. – Stuttgart : Ernst Klett International, 2001. – 2 skaņu diski. ISBN 3-12-675573-9 Kommunikation in der Wirtschaft [elektroniskais resurss] : Glossare / [Goethe-Institut]. – Plzen : Nakladatelstvi Fraus, 2009. – 1 CD-ROM. Langenscheidts Grossworterbuch : Deutsch als Fremdsprache : Version 2.0 / Langenscheidts. – Berlin : Langenscheidt KG, [b.g.]. ISBN 3-468-90870-9 Levy-Hillerich Dorothea. Kommunikation in der Landwirtschaft [elektroniskais resurss] : Glossare / [Dorothea Levy-Hillerich]. – Munchen : Goethe-Institut, 2005. – 1 CD-ROM. – (Kommunikation im Beruf). Kommunikation im Tourismus [skaņu ieraksts] : Hortexte : CD / Tonstudio des Goethe-Instituts. – Munchen : Goethe-Institut, 2005. – 1 CD. – (Kommunikation im Beruf). ISBN 3-464-21318-8 Schritte International 4 [elektroniskais resurss] : CD 3 : Hortexte zum Arbeitsbuch und interaktive Ubungen fur den PC/Mac / [Silke


811.112.2(07) Th 580

811.113.5 811.113.5 Da 382

811.113.5(07) K 60

811.113.4 811.113.4 El 845

811.113.4(07) H 72

Hilpert, Marion, Kerner, Daniela Niebisch ... u.a.]. – Ismaning : Heuber, 2007. – 1 CD. Thoma Leonhard. Das Wunschhaus und andere Geschicten : Kurzgeschichten / Leonard Thoma ; gelesen von Karsten Keie [skaņu ieraksts]. – 1.Auflage. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2006. – 1 skaņu disks + 1 Taschenbuch. – (Hueber : Deutsch als Fremdsprache : Hoerbuch). – (Hueber : Deutsch als Fremdsprache : Hoerbuch). ISBN 9783190216703 NORVĒĢU VALODA Danbolt Simons Margaretha. Norwegian : a complete course in understanding, speaking and writing Norwegian / Margaretha Danbolt Simons. – London : Hachette Livre UK, 2010. – 266 p. + 2 CD. – (Teach Yourself : Language) Konteinera saturs : grāmata + 2 CD. – Index: p. 254-266. ISBN 9780340887561 ISBN 9780340887554 Колесников, В. П. Практический курс норвежского языка / В. П. Колесников, Г. В. Шатков. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Юрий Орлов, 2009. – 284, [1] с. : табл. + +2 СD ; 21 см. ISBN 9785902274095 DĀŅU VALODA Elsworth Bente. Danish : a complete course in understanding, speaking and writing Danish / Bente Elsworth. – London : Hachette Livre UK, 2010. – 297 p. + 2 CD. – (Teach Yourself : Language) Konteinera saturs : grāmata + 2 CD. – Danish-English vocabulary : p. 261-277. – English-Danish vocabulary : p.278289. – Index: p.296-297. ISBN 9780340887479 ISBN 9780340887462 Новакович, А. С. Учебник датского языка : [Для вузов по направлению „Филология”, специальностям „Филология” и „Лингвистика”] / А.С. Новакович, А.И. Усков, А.Н. Чеканский. – Москва : ЦДК, 1996. – 478,[1] с. + 1 CD На пер. Авт. Не указаны. Дат., рус. ISBN 5-86298-114-4 : Б. Ц.

811.113.6 811.113.6 Cr 650

811.113.6(07) Ж 86

811.131.1 811.131.1(07)

ZVIEDRU VALODA Croghan Vera. Swedish : a complete course in understanding, speaking and writing Swedish / Vera Croghan. – London : Hachette Livre UK, 2010. – 330 p. + 2 CD (savietojami ar iPod un mp3 atskaņotājiem). – (Teach Yourself : Language) Konteinera saturs : grāmata + 2 CD. – Swedish-English vocabulary : p. 304322. – English-Swedish vocabulary : p.323-327. – Index: p.328330. ISBN 9780340887530 ISBN 9780340887523 Жукова Н. И. Современный шведский язык : базовый курс : учебное пособие / Жукова, Н. И. ; текст читает Никлас Стренг. – 3-е, исправл. И дополн. Изд. + 1CD (mp3). – СПб : КАРО, 2007. – 320 с. : ил. + 1 СD (mp3)(66 min.). ISBN 9785992500387 ISBN 9785992503371 (mp3) ITĀĻU VALODA Skoupa, Renata. Itāļu valodas pašmācība / Renata Skoupa ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Nanete Neimane.


- Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 223, [1] lpp. : krās. il., tab. ; 21 cm + 1 CD. - CD ar audioierakstu MP3 formātā. Audiodiskā ir ierakstīti visi teksti, vārdiņi un frāzes, kas grāmatā ir apzīmēti ar simbolu CD. 811.133.1 811.133.1(07) Al 850 811.133.1(07) Le 001 811.133.1(07) Vi 770 811.133.1(07) C 13

811.133.1(076) Gi 746 811.133.1(076) Gi 746 811.133.1(076) Gi 746

811.133.1(076) Gi 746 811.133.1 Ge 410 811.133.1 Re 160 811.134.2 811.134.2

FRANČU VALODA Alter ego 3 [skaņu ieraksts] : CD pour l’eleve. – Paris : Hachette, 2007. – 1 CD. – (Francais langue etrangere) Nos. No diska. . Soignet Michel. Le Francais juridique : Droit-AdministrationAffaires / Michel Soignet. – Paris : HACHETTE, 2003. – 128 P. ISBN 2-01-155200-1 Rogers Bruce. Complete guide to the TOEFL test [Elektroniskais resurss] / Bruce Rogers. – iBT ed. – United States : Thomson, 2006. – 1 CD-ROM Nos. No diska. ISBN 1-413-02328-2 Савина, Т.Н. Французский язык за 16 уроков : [новейшие разработки, оригинальные материалы, комплексный подход, универсальная методика] : ускоренный курс / Т. Н. Савина. – Москва : АСТ, 2010. – 268 с. : ил., табл. + +CD ; 24 см. ISBN 9785170461639 Echo [skaņu ieraksts] : methode de francais : A1 : fichier d'evaluatuion / [J. Girardet, C. Gibbe]. - [France] : CLE International, [2010]. - 1 CD audio. Echo [projicēts medijs] : methode de francais / [J. Girardet, J. Pecheur]. - Paris : CLE International, 2010. - 1 DVD video Girardet, J. Echo [elektronisks resurss] : methode de Francais : A1 : version numerique / J. Girardet, J. Pecheur. - [France] : CLE International, [2010]. - 1 DVD-ROM. - version numérique c'est : Aucune installation requise; Une compatibilité avec tous les TBI; Une utilisation également en vidéoprojection ou sur ordinateur (Mac/PC); L'intégralité des composants de la méthode : livre de l'élève, cahier personnel d'apprentissage et guide pédagogique; Un accès direct aux ressources (images, audio, vidéos, exercices interactifs); Une navigation linéaire ou personnalisée; nombreux outils et fonctionnalités : zoom, cache, stylo, surligneur, gomme…. - PC, MAC compatible Girardet, J. Echo [skaņu ieraksts] : methode de Francais : A1 / J. Girardet, J. Pecheur. - [France] : CLE International, [2010]. - 2 CD audio. Generation francaise, 3 : CD + Livret pedagogique / Michel Boiron ; Cavilam Vichy. – Paris : Bureau Export de la Musique Francaise, 1997. – 84 p. Reflets [Elektronisks resurss] : Methode de francais 3 : CD pour la classe. – Paris : HACHETTE, 2005. – 2 CD Audio. – (Methode de francais 3) Nos. No diska. . SPĀŅU VALODA Krbcova, Milada.[Španelština pro samouky.] Spāņu valodas pašmācība / Milada Krbcova ; no čehu val. tulk. Halina Lapiņa ; red. Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.

811.161.1 KRIEVU VALODA


811.161.1(07) P 88 811.161.1(07) P 88 811.161.1(07) P 88

811.161.1 La 507

811.161.1 La 507 811.161.1 Л 221 811.161.1(07) Ko 181

811.161.1(07) Д 69 811.161.1(07) Ч 497

811.161.1(07) Ч 497

811.172 811.172(07) Ne 473

811.174 811.174(07) Kl 535

Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-2 [skaņu ieraksts] / [Л.Б. Трушина, Т.Г. Волкова ...[и др.]]. – [Москва : ВК, 2006]. – 2 CD. Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ 3 [skaņu ieraksts] / [Л.Б. Трушина, Т.Г. Волкова ...[и др.]]. – [Москва : ВК, 2007]. – 2 CD. Вохмина Л.Л. Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-0 : учебний комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса : сопровождающий, администатор, спортинструктор, аниматор, медперсонал, турагент / Л.Л. Вохмина. – Москва : ВК, 2007. – 199 с. : ил. + 2 CD. ISBN 9785984050425 Langran John. Ruslan Russian 3 [skaņu ieraksts] : recordings on CD : CD1 lessons 1-4 / John Langran. – [B.v.] : Ruslan limited, 2005. – 1 CD Nos. No diska. – Sistēmas prasības: CD lasītājs. ISBN 1-89978-542-6 Langran John. Ruslan Russian 1 [skaņu ieraksts] : workbook recordings on CD / John Langran. – Birmingham : Ruslan limited, 2002. – 1 CD Nos. No diska. – Sistēmas prasības: CD lasītājs. Руслан 2 [skaņu ieraksts] : звукозаписи к рабочей тетради / ред. Джон Лангран. – [B.v.] : Ruslan limited, 2006. – 1 CD Nos. No diska. – Sistēmas prasības: CD lasītājs. ISBN 1-89978-523-X Kolārova, Eva. [Ruština pre samoukov. Latviešu val.] Krievu valodas pašmācība : культура первых встреч / Eva Kolārova, Anatolijs Berdičevskis ; tulkojusi un latviešu valodai adaptējusi Marika Taube ; redaktores Oļesja Burkevica un Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 175, [1] lpp. : krās. Il., tab. ; 21 cm + 1 CD mp3. – Oriģ. Nos.Ruština pre samoukov. – Teksts latviešu un krievu val. ISBN 9789934020537 Дорога в Россию : базовый уровень : [elektroniskais resurss]. 2. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2004. – 2 CD (x45 мин.) Назв. С контейнера. ISBN 5-86547-340-9 Чернышов С.И. Поехали! [elektroniskais resurss] : русский язык для взрослых : базовый курс / С.И. Чернышов, А.В. Чернышова. 2. I. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 1 CD. ISBN 9785865474395 Чернышов С.И. Поехали! [skaņu ieraksts] : русский язык для взрослых : базовый курс / С.И. Чернышов, А.В. Чернышова. 2. II. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 1 CD. ISBN 9785865474678 LIETUVIEŠU VALODA Ramoniene Meilute. Colloquial Lithuanian : the complete course for beginners / Meilute Ramoniene, Ian Press. – Milton Park : Routledge, 2009. – 383 p. : ill. + 2 CD Konteinera saturs : grāmata +2 CD. ISBN 9780415121033 ISBN 9780415286848 ISBN 97804154 27081 LATVIEŠU VALODA Klēvere-Velhli, Inga. Latviešu valoda studentiem : mācību līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei / Inga Klēvere-


811.174 Ru 520

811.174 Kl 535

811.174(07) La 802 811.174’374=1 11 La 802

Velhli, Nikole Naua. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 278, [2] lpp. : il., tab. ; 25 cm + 1 CD. CD: audiopielikums. - Ietver rādītāju (251.-272. lpp.). Runā ar mani. Latviski [audiovizuāls materiāls] = Talk to me Latvian = Parle moi ne letton / Valsts valodas aģentūra. – Rīga : Valsts valodas aģentūra, 2007. – 1 DVD (26 m 40 s) : digitāls, stereo, krās. Klēvere-Velhli, Inga. Latviešu valoda studentiem [skaņu ieraksts] : audiopielikums / Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua ; tekstus ierunājuši: V. Balčunaite, Dz. Belogrudovs, Z. Daudziņa, M. Egliens, I. Martinsons. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - 1 skaņu disks. Jankovska A. Latviešu valoda sākumskolai [CD-ROM] / A.Jankovska, I.Auziņa, B.Krauze-Krūza ; Latvijas universitāte Matemātikas un informātikas institūts ; Valsts valodas aģentūra. – [B.v. : b.i., b.g.]. – 1 CD-ROM Nos. No diska. ISBN 9984-98361-7 Latviešu-angļu sarunvārdnīca [elektronisks dokuments] : LatvianEnglish Phrasebook. – Rīga : Jumava, [b.g.]. – 1 CD-ROM. ISBN 9984-05-990-1

811.511.111 811.511.111 (07) M 90

811.511.113 811.511.113 Ki 903

811.581 811.581(07) Ch 462

811.581=111 Ta 330

82 82’25 Ha 430

SOMU VALODA Муллонен Мария. Учись говорить по-фински = Opi puhumaan suomea / Мария Муллонен, Эйла Хямяляйнен, Лена Сильфверберг. – Изд. 4-е, испр., доп. – Санкт-Петербург : М.Г.В., 2009. – 341 с. + 3 CD. ISBN 5-933610-062 ISBN 9785933610137 IGAUŅU VALODA Kitsnik Mare. Estonian : a complete course in understanding, speaking and writing Estonian / Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. – London : Hachette Livre UK, 2008. – 360 p. + 2 CD (savietojami ar iPod un mp3 atskaņotājiem). – (Teach Yourself : Language) Konteinera saturs : grāmata + 2 CD. – Estonian-English vocabulary : p. 322-333. – English-Estonian vocabulary : p.334345. – Index: p.359-360. ISBN 9780340915080 ISBN 9780340915073 ĶĪNIEŠU VALODA Cheng Ma. 15 – Minute Chinese : learn Mandarin Chinese in just 15 minutes a day / Ma Cheng. – London : Dorling Kingsley Ltd., 2008. – 159 p. + 2 CD. – (DK Eyewitness Travel) Konteinera saturs : grāmata +2 CD. ISBN 9781405317740 Talking Chinese dictionary and instant translator [Elektroniskais resurss] : Chinese-English. – Oxford : Oxford University Press, 2004 ((Hong Kong). – 1 CD-ROM Nos. No diska. – Pielikumā: QuickStart guide. – System requirements: Windows only. ISBN 019-596461-6 ISBN 9780195964615 LITERATŪRA. LITERATŪRZINĀTNE Hann Michael. A Basis for scientific and engineering translation [Elektroniskais resurss] : German-English-German / Michael


Hann. – Amsterdam : John Benjamins publishing company, 2004. – 1 CD-ROM Nos. No diska. – Includes bibliographical references and indexes. – Sistēmas prasības: Windows 98 un jaunākas versijas. ISBN 90-272-2609-1

9 90 902(474.3) Oz 640

908(474.3) Me 997

908(474.3) Sa 252 908(474.3) Tr 452 908(474.3) Va 383 91 910.4(510) Ba 387

VĒSTURE.ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS ARHEOLOĢIJA. NOVADPĒTNIECĪBA Ozoliņš, Ojārs. Cīrulis dziedāja, vasara nāca [elektroniskais resurss] : laikrakstā DZIEDINĀTĀJS un arī BURTNIEKS 2003.2006.gados publicēto šīs grāmatas autora rakstu tematisks apkopojums. Ziedonis Imants (1933-). Mežu zeme Latvija [elektroniskais resurss] : Latvia, a land of forests. / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis. – Rīga : Dd studio, 2007. – 1 DVD : krās., skaņa ; 12 cm + 9 atklātnes. Nos. No diska uzlīmes. Ietver Imanta un Rimanta Ziedoņu teksta fragmentus no grāmatas „Mežu zemē Latvijā” un divu līmeņu interaktīvo karti. – Sistēmas prasības: Windows (98, 2000, XP); vismaz Celeron 2 Ghz vai līdzvērtīgs procesors; 512 Mb RAM, DVD-ROM, skaņas karte, ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024 x 768 px, Windows Media Player 9 vai jaunāka versija un Apple QuickTime Player 6 vai jaunāka versija. – Latviešu un angļu val. Salaspils [videoieraksts] : prezentācijas filma par Salaspils novada vēsturi un attīstību / Salaspils novada dome ; filmā izmantota grupu „Iļģi” un „Karunesh” mūzika. – [B.v.] : ARRKA, [b.g.]. – 1 DVD. Trikāta 800 mirkļos = Trikāta in 800 Instants [elektroniskais resurss]. – [B.v. : b.i., b.g.]. – 1 CD-ROM. The Birdcage [Videoieraksts] / Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne West ; director Mike Nichols. – USA : Metro Goldwyn Mayer, 2006. – 1 DVD (119 min) Nos. No DVD. . ĢEOGRĀFIJA Balode, Ilona. Rīga-Pekina jeb ceļošana un izdzīvosāna ne-sezonā : [ceļojuma apraksts] / Ilona Balode ; autores un Rolanda Ūdra fotogrāfijas ; red. Anda Brazauska ; Austras Cukuras vāka, ģeogrāfisko karšu un CD mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012]. - 520 lpp. : il. + 1 CD. - CD: Beijing Nights. - No Rīgas līdz Pekinai – jā, tieši tik tālu ceļu vairāk nekā 7 mēnešu garumā mēroja aktrise Ilona Balode un mūziķis Rolands Ūdris. Ceļojums viņiem sanāca diezgan netradicionāls – Balode un Ūdrītis tajā devās bez finansiāliem iekrājumiem, paļaujoties uz veiksmi, ļaužu labvēlību un savu izturību. Šajā laikā viņi dzīvoja gan kā noplukuši klaidoņi, gan kā īsti karaļi – izbaudīja ielu un klubu muzikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, parkos, pludmalēs un vilcienu stacijās. Satika milzum daudz dažādu cilvēku, pieredzēja Kaukāza pretrunas, musulmaņu pasaules brīnumus, hindu dīvainības, Pakistānas viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma varas priekšrocības un mīnusus. Grāmatā aprakstīti Balodes un Ūdrīša jautrie, trakie un brīžiem neticamie piedzīvojumi visās 16 šī ceļojuma laikā apmeklētajās valstīs: Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā, Serbijā, Bulgārijā, Turcijā, Gruzijā, Armēnijā, Pakistānā, Indijā, Nepālā, Tibetā un


913(439) Hu 561

913(5) Co 295

913(5) Ne 930 913(5) Ti 025 913(5) Ti 025

913(510) Ag 360

913(510) Be 158 913(510) Ex 530 913(510) Mo 878

913(510) Ne 930 913(510) Ol 130

913(510) Wa 898

92 929 Co 428

Ķīnā. Grāmatai pievienots tās saundtreks „Beijing Nights” ar Rolanda Ūdra dziesmām. Hungary [videoieraksts] : talent for entertaining / Hungarian National Tourist office. – Budapest : Hungarian National Tourist Office, 200X. – 1 DVD. – VLC media player (datoram). – Angļu val. Colors of Mount. Tianshan [videoieraksts] / chief planners Li Xin, Abulizi, Abudureyimu. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). New Tibet [videoieraksts] / director Li Jun. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Tibet, in Development [videoieraksts] / director Li Jun. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Tibet Today [videoieraksts] / produced by China Central Television and Tibet Television Station. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). The Aged by the Imperial Palace [videoieraksts] / produced by China Intercontinental Communication Center. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Beijing Impressions [videoieraksts] / producer Li Xin. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Experiencing Macau [videoieraksts] / producer Li Xin. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). The Mountain of Seals [videoieraksts] / produced by Life Channel of Hengyang Television Station & Changing Broadcasting and Television Bureau. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). New China in Her First 60 Years [videoieraksts] / producer Li Xin. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R. China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). The Old Town of Lijiang [videoieraksts] / produced by Beijing Yaunchun Media Co. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Waterside Region South of the Yangtze River [videoieraksts] / translated by Center of International Cultural Exchange. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). BIOGRĀFISKĀS STUDIJAS Waterside Region South of the Yangtze River [videoieraksts] / translated by Center of International Cultural Exchange. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary).


93 930.85 An 102

930.85 Ch 615

930.85 Pr 601

930.85(510) Da 985

930.85(510) Du 600

94(5) Ti 025 94(5) Ye 470

94(474.3) 1940/1990 Di 625 94(474.3) 1940/1990 La 802

VĒSTURE The Ancient Chinese Treasures [videoieraksts] / produced by China Intercontinental Communication Center. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Chinese Intangible Cultural Heritages : Kunqu Opera ; Guqin ; The Art of Chinese Xinjiang Uygur Muqam ; The Traditional Mongolian Folk Long Songs [videoieraksts] / Ministry of Culture of the People’s Republic of China. – [B.v.] : Ministry of Culture of the People’s Republic of China, [b.g.]. – 4 DVD. – (TV Documentary). Prince Gong’s Mansion [videoieraksts] / produced by Center of International Cultural Exchange. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Dazu Rock Carvings [videoieraksts] / produced by Beijing Yuanchun Media Co. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Dunhuang Flying Apsaras [videoieraksts] / produced by Beijing Yuanchun Media Co. – [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. – 1 DVD. – (TV Documentary). Tibet in the Past [videoieraksts] / director Li Jun. - [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. - 1 DVD. - (TV Documentary). The Yellow River Civilization [videoieraksts] / produced by China Intercontinental Communication Center. - [B.v.] : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, P.R.China, [b.g.]. - 1 DVD. - (TV Documentary). Dinevičs Jānis. Brīves buramvārdus meklējot : 1988. gada LTF lektoru konferences oriģinālteksti / Jānis Dinevičs : SIA "MASTS" ; Rīga, 2010. - 160 lpp. : il. + 1 CD. - Rād.: 158.-160. lpp. - 1 CD. ISBN 9789984490281 Latviešu leģionāri : Latvian Legionnaires / Edvīns Brūvelis...[u.c.] ; tulk. angļu val. Dagnija Staško, Sigurds Andersons, Valters Nollendorfs. - B.v. : Daugavas Vanagi, [2005]. - 431 lpp. : fotogr. + CD "Latviešu leģionāru dziesmas". Fotogr. avoti: 424.lpp. - Dienesta pakāpes: 425.lpp. - Pesonu rād.: 426.-428.lpp. - Bibliogr.: 429.lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val. ISBN 9984-19-762-3

Nozaru elektroniskie resursi  

Valmieras integrētās bibliotēkas nozaru elektroniskie resursi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you