Page 1

7. Cant i nasyl onc her as : Sedebepr oc ur arenv i ar al osc hi c osc ons usl onc her asal ospl ant el es educ at i v os , debent enerunc ont eni doal i ment ar i oapr opi adoyes t os i gni f i c aquenodeben c ont enerc huc her í asnic omi dasex c es i v ament e pr oc es adas . L asc ant i nases c ol ar esgener al ment eof r ec enopc i onesdemas i adoc al ór i c as c omol asempanadasypas t el esf r i t os . 8. Veget al es : Ni ñosyadul t osdebenc omerv eget al esyespos i bl el ogr arquel oi ngi er ans i n quees t ol espar ez c aunat or t ur a. Ex i s t enr ec et as f ác i l esys abr os asquei nc l uy enes t osal i ment os s i nnec es i dadder ec ur r i ral af r i t ur a. 9. Pr oc es ados : L aspapaspel adasyl i s t aspar ael s ar t én, as íc omol ost os t ones , elpol l oempani z adool ac ar nedehambur gues aque v endenenl oss uper mer c adosys onal i ment os di s eñadospar aqueelt i empoenl ac oc i nas ea elmásbr ev e. Es t asc omi dast i enenex c es ode pr es er v ant esys onr i c osens al . Nos er ec omi endas uc ons umodef or mac ot i di anapor par t edel osni ños . 10. Mov er s e: L osej er c i c i osf í s i c oss oni ndi s pens abl espar al osni ñosyadul t os . Enc as ode quel osc hi c osnopuedans al i rdec as aenl a s emana, s er ec omi endas al i renf ami l i aal os par quesoes pac i osabi er t os . T ambi éns es ugi er e r eal i z arunabai l ot er api aenl ami s mac as ac on t odosl osi nt egr ant esdelnúc l eof ami l i ar , ac t i v i dadquef oment aelmov i mi ent oyl auni ónde l ospar i ent es .

obesidad en adolescentes 5  

No Description

obesidad en adolescentes 5  

No Description