__MAIN_TEXT__

Page 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL NÚM. 13 NOVEMBRE 2016

L’Informatiu DE BIANYA

Sabies que ...

Benvolguts veïns i veïnes, Des d’aquestes pàgines m’adreço de nou a tots els bianyencs i bianyenques per donar compte del què s’ha fet a l’Ajuntament durant el darrer any transcorregut. De feina no n’ha pas faltat. D’equilibris econòmics també se n’han hagut de fer, perquè els ingressos i les despeses quedin compensats i evitar que ens intervingui, per superàvit o per dèficit, el Govern central. No dic res de nou en recordar que els ajuntaments som l’administració més a l’abast, la primera que té contacte amb els ciutadans i la primera a la qual els ciutadans s’adrecen. Dit això, és evident que no ens hem pas estat amb els braços plegats. S’han anat fent actuacions en els diversos sectors del municipi. Es manté una línia política de continuïtat, que suposa donar prioritat a atendre els veïns del municipi per tal d’ajudar-los a resoldre els problemes que els afecten. A partir d’aquí, recollint suggeriments i propostes, s’han anat efectuant obres que, sense ser de molta importància, suposen millores que ajuden a viure i conviure millor. No desatenem els problemes que plantegen les empreses ni els comerços locals; tampoc els que plantegen aquells que viuen més aïlladament. La Vall de Bianya és un municipi geogràficament molt extens i això, en segons quins apartats, té un cost afegit que no es dóna en els nuclis urbans consolidats. El manteniment de l’enllumenat públic i la recollida de deixalles, per esmentar només uns exemples, suposen un cost important i els ingressos, ja se sap, provenen principalment dels impostos i les taxes municipals, que procurem mantenir sempre en la franja baixa. De la Canya fins a Sant Salvador de Bianya, també a la vall del Bac i en els altres sectors del municipi, s’ha actuat puntualment perquè ningú se senti desatès. Les activitats d’estiu han possibilitat, un any més, motius de trobada i és un orgull, com passa també en altres ocasions al llarg de l’any, que es compti amb regidors i un seguit de col·laboradors que se sacrifiquen personalment per tal de tirar endavant festes i esdeveniments que ens reforcen com a comunitat i fan de la Vall de Bianya un municipi únic. A tots, moltes gràcies! Vull recordar-vos, finalment, que les portes de l’Ajuntament són obertes a tothom. Davant de qualsevol dubte, proposició, oferiment, idea o insinuació, etc. no dubteu de venir a veure’ns. L’alcalde i els regidors estem a la vostra disposició i us agraïm, d’antuvi, el suport que ens aneu demostrant en confiar-nos la gestió del dia a dia. Moltes gràcies a tots. Estic a la vostra disposició, Santi Reixach i Garriga, Alcalde alcalde@valldebianya.cat

-1-

La Vall de Bianya estrena nou escut, elaborat per Oleguer Plantalech i Josep Murlà. Es tracta d’un nou distintiu que es basa en els antics segells de Sant Salvador de Bianya i Capsec. A dalt a l’esquerra hi ha una espasa i una bara d’alcalde, símbol de Capsec. A la part dreta, hi ha una bola del món de color blau amb una creu grega al capdamunt. A sota de tot, una línia que representa la Via Annia i separa les dues partions de les quatre barres catalanes. L’ajuntament de Bianya adapta així el seu escut a la normativa catalana. Es posa punt i final a una tasca que tenia pendent des del 1994 quan la Generalitat va assumir les competències en heràldica i va demanar als municipis que s’adaptessin al nou reglament.

“Les administracions públiques estan implicades en la majoria d’activitats que es fan al municipi (Consorci de l’Alta Garrotxa, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, ADF, ...) passant pel Consell Comarcal de la Garrotxa, la Diputació de Girona, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, fins al Govern central. L’Ajuntament sempre ha d’anar a picar a la porta d’aquests organismes i, malgrat les dificultats del temps que estem vivint, no ens podem queixar del tracte que rebem, al contrari. Diem això perquè en la majoria de les actuacions de les que s’informa en el butlletí, no hi fem constar els ajuts rebuts i per tant, donem per entesa la seva coŀlaboració.”


NUCLIS MUNICIPALS

LA CANYA - LLOCALOU - HOSTALNOU

Mesures per afavorir l’estalvi energètic al dispensari.

Senyalització “No Picnic”.

Obres de manteniment a les oficines municipals.

Pintar les classes de la Llar d’Infants “Tres Vocals” de la Canya.

Substitució del banc a la Pl. Joaquim Burch.

Nou teulat a la caseta de la zona esportiva.

Lloguer dels espais d’aparcament als nuclis de la Canya i Llocalou.

Obres de millora del ferm a la travessera de la Canya. -2-


NUCLIS MUNICIPALS

LA CANYA - LLOCALOU - HOSTALNOU

Inauguració del nou jardí de la llar d’infants “Tres Vocals” de la Canya.

Substitució de diferents papereres.

Deixalleria mòbil als nuclis.

Compra de porteries per la Urb. Roquer. Obres de manteniment de l’Espai Jove.

Portada de Gas Natural a la llar d’infants.

Reparació de la cistella zona esportiva.

Nova pintura vial i canvi sentit de cir- Actuació puntual contra formigues a la Diferents reparacions de l’empresa culació a diferents carrers a la Canya. zona verda de la Urb. Hostalnou. d’aigües als nuclis de població. -3-


PROJECTES MUNICIPALS

9a Fase Portada d’aigua / Disseminat de la Canya La Vall de Bianya ha completat la portada d’aigües al terme municipal. L’última actuació ha estat la que ha connectat la xarxa d’aigua amb el disseminat de la Canya. En total, set masos. Amb aquesta 9a fase, es completa el projecte que l’alcalde Moisès Dorca va iniciar el 1996 i que l’Ajuntament ha anat seguint fins ara, durant els mandats dels alcaldes Albert Busquets i Santi Reixach. El projecte s’ha desenvolupat en 9 fases al llarg de dues dècades, amb un cost total de 1.500.000 euros, un esforç econòmic molt important per a un municipi com la Vall de Bianya.

Després de 20 anys i 9 fases d’actuacions, la Vall de Bianya ha completat la portada d’aigües als diferents nuclis i masos disseminats del municipi, allà on és possible. Queda encara la Vall del Bac i Castellar de la Muntanya, però l’orografia no permet portar-hi l’aigua de la captació del Capsacosta, d’on han sortit la resta de ramals.

Nova senyalització vertical a tot el municipi

La Direcció General de Turisme ha concedit una ajuda de 341.037,78 euros al projecte “Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat. Fase 2” que preveu inversions de 682.075,57 euros, per als propers tres anys a la comarca de la Garrotxa. Una de les accions programades en aquesta 2a fase, que ha estat subvencionada, és la millora de la senyalització turística i orientativa de la Vall de Bianya per un import de 39.499€. -4-


ECONOMIA

RESULTAT ANY 2015 DESPESES 20.773,90 € 329.335,34 € 109.287,76 € 113.500,06 € 139.949,69 € 46.199,81 € 10.387,86 € 6.000,00 € 15.733,08 € 42.439,62 € 30.651,26 € 93.872,53 € 54.174,10 € 71.336,41 € 14.528,66 € 52.985,53 € 86.885,00 € 10.705,62 €

INGRESSOS

Alts càrrecs. Personal: 12 treballadors (llar d’infants i ajuntament). Deixalles (no inclou neteja ni manteniment). Manteniment camins públics - Xarxa Local. Adeqüació de l’enllumenat de la Ctra. d’Olot a la Canya i el passallís del Moli Nou. Impermeabilització Pous i adeqüació espais públics. Portada d’aigües, 9a fase. Conveni escola Castanyer Sant Joan les Fonts. Lloguer terrenys i edificis. Manteniment dels edificis municipals, equipaments, mobiliari, maquinària i utillatge. Publicitat, despeses protocoŀlàries. Subministrament (llum, gas, gasoil), telèfon, correus, neteja, alimentació i assegurances. Tècnic Joventut, Consorci i aportacions diverses. Aportacions esports, cultura, festes, associacions... Material oficina i informàtic, premsa i plens. Despeses diverses (edictes, jurídiques, festes populars). Estudis i treballs tècnics. Manteniment dels diferents cementiris i l’adeqüació del cementiri de Sant Salvador.

288.201,44 € 92.133,31 € 125.809,31 € 37.331,55 € 124.865,18 € 113.931,47 € 2.154,60 € 1.139,00 € 5.973,00 € 908,80 € 73.328,20 € 144.789,67 € 190.858,98 € 116.698,55 € 16.227,27 € 11.448,21 € 170.706,37 € 9.605,56 € 1.777,71 € 13.914,19 €

- La despesa total suposa 1.248.746,23 €

IBI IVTM IAE Taxa llicència d’obres Taxa llar d’infants Recollida deixalles Taxa llicència activitats Taxa ocupació via pública (Fira del Farro) Taxa cementiris municipals Preus públics Compensacions (llum, gas i telèfon) Aprofitament urbanístics Transferències de l’Estat espanyol Subvencions diverses - Generalitat de Catalunya Aportacions 9a fase aigua Devolucions Subvencions (Consell, Hospital i Diputació) Altres ingressos Vedats de caça serveis esportius (Romànic Extrem)

- L’ingrés total suposa 1.541.802,37 €

PRESSUPOSTOS ANY 2016

DESPESES 21.000,00 € 332.100,00 € 132.000,00 € 32.069,95 € 17.200,00 € 11.000,00 € 32.000,00 € 89.500,00 € 70.000,00 € 69.300,00 € 45.050,00 € 32.000,00 € 90.520,52 € 124.237,10 € 122.952,17 € 5.190,88 € 11.000,00 €

INGRESSOS

Alts càrrecs. Personal: 12 treballadors (llar d’infants i ajuntament). Deixalles (no inclou neteja ni manteniment). Canalització aigua dels pous i senyalització. Lloguer terrenys i edificis. Jardineria, conservació vies públiques, manteniment edificis i reparació instaŀlacions. Publicitat i despeses protocoŀlàries. Subministrament (llum, gas, gasoil), telèfon, assegurança, correus... Tècnic Joventut, Protecció Civil i aportacions diverses. Aportacions esports, cultura, festes, associacions... Mobiliari, material, informàtica, neteja, alimentació, premsa. Despeses diverses (edictes, jurídiques, Romanic Extrem, festes populars...). Estudis i treballs tècnics. Manteniment camins pública, xarxa local. Camí Llongarriu i entorn de Castellar. Cementiris. Indemnitzacions.

- La despesa total suposa 1.237.120,62 €

292.225,97 € 83.000,00 € 120.000,00 € 27.940,80 € 115.000,00 € 116.000,00 € 1.000,00 € 50.000,00 € 2.702,00 € 44.500,00 € 26.750,00 € 30.000,00 € 185.000,00 € 35.875,00 € 47.725,85 € 32.100,00 € 1.200,00 € 7.000,00 € 1.200,00 € 4.700,00 € 13.201,00 €

IBI. IVTM. IAE. Taxa llicència d’obres. Taxa llar d’infants. Recollida deixalles. Taxa llicència activitats. Aprofitaments Urbanístics. Preus públics. Compensacions (llum, gas i telèfon). Subvencions (Generalitat de Catalunya). FNCL de Catalunya. Transferències de l’Estat espanyol. Ajut Diputació- Llar d’Infants. Altres subvencions. Subvencions (Diputació i Dipsalut). Ocupació Via Pública (Fira del Farro). Transferència Consorci/Hospital Sant Jaume. Vedats de caça. Taxa cementiris municipals. Serveis esportius.

- L’ingrés total suposa 1.237.120,62 € -5-


MANTENIMENT I MILLORA DE VIALS, ESPAIS I ALTRES SERVEIS

Neteja i sega de marges de la N-260.

Nous contenidors per la recollida selectiva de residus.

Esllavissades a la Ctra. de Vall del Bac.

Nou espai comú al cementiri de Castellar. Altres actuacions: - Neteja dels dipòsits d’aigua. - Millora del camí d’accés al cementiri de la Torre de la Vall del Bac des de Cal Ferrer. - Diferents obres i reparacions de l’empresa d’aigües del municipi. - Neteja de carreteres i camins afectats per les glaçades i nevades. - Control de plagues a diferents punts. - Manteniment jardins i zones verdes.

Arribada de la fibra òptica.

Obres de manteniment - Esllavissada a Colldecarrera.

Millora de la pared de pedra seca a la zona de Can Bertranet. -6-


MANTENIMENT I MILLORA DE VIALS, ESPAIS I ALTRES SERVEIS

Manteniment dels túnels del Capsacosta.

Nova tanca a la N-260, al trencant de Socarrats.

Tallada d’arbres i manteniment a l’entorn de l’església de Sant Miquel del Mont de la Vall de Bianya.

Millora de la visió, a la sortida de vehicles a l’Hostalnou.

Sega de marges i camins a la Vall.

Neteja de cunetes al pont de Cal Teixidor.

Instal·lació d’una carpa per realitzar el Casal d’Estiu. -7-


COL·LABORACIONS

Aplec de Sant Miquel del Mont

Festa final de curs a la Llar d’Infants.

Jornada tècnica de pastures.

Reunió sobre la recollida de residus.

Caminada per la Via Romana.

Festa de Sant Antoni Abad.

- Festa de la Mare de Déu d’Esperança. - Omnium Cultural a Sant Joan les Fonts. - Festa Major de la Canya. - Donació de sang. - 24h del Centre Excursionista Olot. - Avituallament Trepitja Garrotxa (CEO). - Jornada de Pedra Seca. - Festa final temporada de l’A.E. la Canya. - Cesió del Centre Cívic a entitats. - Jornada tècnica de fertilitzants. - Sortida al Museu Episcopal de Vic. - Sopar Marató de TV3 (Veïns Hostalnou).

Concert de Nadal a Capsec.

- Tallers de Nadal i Reis al Centre Cívic de l’Hostalnou. - Caminada solidària per la Marató de TV3. - Aplec de Sant Andreu de Porreres. - Sembrada de confits i caramels (Festa Major). - Arribada de la Flama de Canigó. - Arribada dels reis mags i els patges reials. - Gran Recapte d’aliments. - Trobada d’acordionistes. - Classes de zumba i manteniment al Centre Cívic. - Aplec de la Sardana de la Garrotxa. - Festes diverses a la llar d’infants “Tres Vocals”. - Quina de la Colla Gegantera de la Vall de Bianya.

Sortida amb la Gent Gran.

La Tourbinada. -8-


COL·LABORACIONS

Festa Sant Martí del Clot.

Festa de la Gent Gran.

Festa Major de la Vall de Bianya.

Nou espai jardí a la Llar d’Infants.

Festa de Sant Salvador de Bianya.

Trobada gegantera de la Canya.

Presentació Fira del Farro a Olot.

Sessió Informativa - Ajuts Leader.

Marxa Popular - Vall de Bianya.

Trobada gent del Temps - Olot TV.

Curs de Medicina de Rescat. -9-

Presentació llibre, Àvies Remeieres.


9a FIRA DEL FARRO

-10-


4a ROMÀNIC EXTREM

-11-


CONSELL MUNICIPAL DE TURISME @debianya #valldebianya

Acte de celebració dels 20 anys de Turisme Garrotxa.

Promoció productes de la Vall de Bianya, a la Bianyal d’Art.

Jornades Europees de Patrimoni. Visita a la Riba.

Participació a una nova edició de la Fira Orígens.

Anunci a la revista “Tot Garrotxa”.

Identificació productes “deBianya”. Modificació tram de la xarxa Itinerannia.

Nous panells informatius i senyalització dels diferents elements culturals i patrimonials d’interes a la Vall de Bianya. -12-


CONSELL MUNICIPAL DE TURISME @debianya #valldebianya

Nit de Jazz a Santa Margarida.

Festa de la Vall del Bac.

Espectacle Infantil a la Canya.

Jocs i espuma a l’Urb. Roquer.

Duets i àries a Sant Salvador.

Sardines i havaneres a Llocalou.

Segar i Batre a Socarrats.

Cançons a Sant Martí de Capsec.

Col·locació d’un panell informatiu al cim de Sant Miquel del Mont, que servirà de mirador als Pirineus. -13-


BIANYAL2016

ITINERARI D’ART I PATRIMONI

La Bianyal 2016 és un itinerari cultural, organitzat per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i l’Associació Binari, que focalitza el seu interès en una sèrie d’intervencions artístiques efímeres, dutes a terme en espais d’interès patrimonial de la Vall de Bianya. Amb aquest punt de partida, es realitza un recorregut que ofereix l’oportunitat de posar en valor elements d’elevat interès històric, arquitectònic i natural d’una part significativa de la nostra Vall.

En aquesta tercera edició de la Bianyal, es visita les esglésies romàniques de Sant Martí del Clot i de Sant Martí de Capsec, la vall del Farró i la masia de la Coromina. Com és habitual en cada convocatòria, la selecció dels artistes es fa responent a una doble intencionalitat: els que disposen d’obres que -a nivell formal i conceptual- són escaients per a les seus de l’itinerari o bé, els que presenten projectes inèdits. També s’intenta acollir a pràctiques artístiques variades, propostes amb diversos nivells de lectura i una certa amplitud generacional. Els vuit artistes que han participat enguany són: Isabel Banal, Manel Bayo, Mireia Coromina, Regina Giménez, Mercedes Mangrané, Xevi Masmitjà, Servand Solanilla i Marc Vives.

2a. Bianight

Com a complement a la Bianyal 2016, i amb la col·laboració del festival Elmini d’Olot, el dissabte es va oferir un concert d’El Petit de Cal Eril a l’església de Santa Margarida de Bianya. -14-

L’obra “Més de 3.000 partícules de llum”, de Manel Bayo, exposada a Sant Martí del Clot, ha estat possible gràcies a la col·laboració del Festival Lluèrnia que també l’exhibirà en la propera edició del festival d’Olot.


JOVENTUT - ESPAI JOVE Projecte Jove - Brigades d’estiu:

Joves al programa “Hi Connect”.

Sopar Joves.

Sortida Jove a Port Aventura.

Pubilla i Hereu de la Vall de Bianya i la Canya.

Xerrada de l’Adrià Homs.

Reunions Joves. -15-


VISITA PRESIDENT

Carles Puigdemont visità l’Ajuntament de la Vall de Bianya, en la seva primera visita oficial a la Garrotxa, des que ostenta el càrrec de President de la Generalitat. Va ser el 14 d’abril quan assistí a la tercera Nit per la Recerca a la Catalunya Central, que aquest any es celebrà al restaurant Cal Enric, de la Vall de Bianya. L’acte l’organitzà la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades, dirigida pel doctor Bonaventura Clotet.

FÒRUM EMPRESARIAL

-16-


COLLA GEGANTERA

Participació de la Colla Gegantera de la Vall de Bianya, en diferents trobades geganteres, festes i aplecs.

BIANYA SOBIRANISTA

PROTECCIÓ CIVIL

Recollida de la senyera al Consell Comarcal. Fantàstic treball del grup de voluntaris de protecció civil de la Vall de Bianya, donant suport a les activitats organitzades a la Vall i comarca.

Actes de la Diada Nacional de Catalunya.

Pluja d’estelades a la Romànic Extrem. -17-


I BEN AVIAT

NOUS PROJECTES I ACTIVITATS

5a Romànic Extrem (2/4/2017).

10a Fira del Farro (4 i 5/2/2017).

Pavimentació del camí a Llongarriu des de la Vall del Bac.

300 eines del camp fetes a escala. És l’obra del mestre artesà bianyenc, Xevi Plujà que es podrà veure a la primera planta de l’Ajuntament de la Vall de Bianya. L’Ajuntament està treballant en el disseny i conceptualització de la sala, on properament s’exposarà la col·lecció. -18-

4a Bianyal (Octubre 2017).

Repàs de la pintura vial existent i noves plaques als carrers de la Urbanització Mas Roquer de Llocalou.

900 aniversari de Sant Andreu de Socarrats.


FUTURS PROJECTES NOUS PROJECTES

Obres de millora al camí d’accés a l’església de Sant Salvador de Bianya.

Renovar la xarxa de col·lectors de sanejament de la Vall de Bianya al Sector de la Canya, al C/ Esperança.

Adeqüació de la zona de contenidors d’escombraries de rebuig, a Capsec.

Els ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Bianya treballen en la creació d’un projecte per unir la Ruta del Ferro i la del Carrilet. La Via Verda ja arriba ara a l’Hostalnou de Bianya i des d’allà, en el primer projecte, havia d’anar cap a Sant Pere Despuig i el Molí d’en Solà fins a Sant Joan de les Abadesses per Santa Llúcia. El traçat nou planteja fer-los passar pel túnel de Collabós, enllaçar per les valls de Sant Ponç, la del Farró i Sant Pere fins a l’Hostalnou.

Remodelació de l’enllumenat públic i millora de serveis del sector de l’Hostalnou de la Vall de Bianya.

Obres de manteniment i millora del ferm de la Ctra. de la Vall del Bac, en el tram de l’Hostal a Cal Mariner. -19-


ALTRES

Santi Reixach felicita a la Conxita de Visita del Director del Consell Català Turon pel seu 102 aniversari. de l’Esport, Sr. Antoni Reig.

RECORD A JOAN GRABULOSA:

Visita del Conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Santi Vila.

De manera inesperada, la mort es va endur el dia 23 de gener, al matí, una persona excel·lent, un company, un amic, un veí de la Vall de Bianya que per les seves qualitats humanes i la constant bona disposició a tot i per tot, s’havia fet mereixedor d’una gran estima. Joan Grabulosa Puigvert havia estat regidor de l’Ajuntament durant tres mandats, fins l’any passat, i va cooperar a més, durant molt temps, en les diverses activitats que anualment es despleguen al municipi. Se’l troba a faltar a la Comissió de Festes, la Fira del Farro, la Marxa Popular, la Romànic Extrem i en totes les entitats i els actes en els quals mai va faltar el seu cop de mà generós i diligent, la seva aportació decidida i discreta, el seu compromís de servei a la gent, a la comunitat i al poble que l’ha vist néixer i créixer. Són impagables el seu treball i els esforços que pròdigament va fer perquè tot anés millor, s’avancés i tothom se sentís complagut. En Joan s’enfilà, d’imprevist, el viarany que se l’ha endut molt enllà, fins al lloc on el sol no es pon mai. Gràcies Joan, per ser com eres, per la teva serenor, pel teu comportament sempre impecable, per passar de puntetes per tal d’evitar molestar ningú. El teu exemple el tenim sempre present i ens marca el camí cap al futur. Descansa en pau.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL Ajuntament de la Vall de Bianya EDITA: Ajuntament de la Vall de Bianya

Vols rebre tota la informació de la Vall de Bianya a la teva bústia de correu electrònic?

TEXTOS I FOTOGRAFIES: Ajuntament de la Vall de Bianya

Retalla la línea discontínua, omple amb les teves dades i fes-ho arribar a l’Ajuntament.

IMPRESSIÓ: Impremta Callís S A

Nom:____________________

EDICIÓ: 800 exemplars

Adreça:___________________

INFORMACIÓ: Tel. 972290933 - A/e: info@valldebianya.cat Amb la col.laboració:

Cognoms:_________________ Mail:_____________________ O bé, pots fer-ho enviant un correu electrònic amb la teva informació a administracio@valldebianya.cat

-20-

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA Tel. 972 29 09 33 - Fax 972 29 11 47 A/e: info@valldebianya.cat MOSSOS D’ESQUADRA Tel. 972 54 17 00 / 112 BOMBERS Tel. 112 ÀREA BÀSICA (La Canya) Tel. 972 29 20 89 ÀREA BÀSICA (Sant Joan) Tel. 972 29 08 36 LLAR D’AVIS Tel. 972 29 09 21 LLAR D’INFANTS Tel. 972 29 06 11

Profile for David Darné

Butlleti l'informatiu 2016  

Butlletí d'informació municipal de la Vall de Bianya. Any 2016

Butlleti l'informatiu 2016  

Butlletí d'informació municipal de la Vall de Bianya. Any 2016

Advertisement