Page 1

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL • NÚM. 7 • OCTUBRE 2010

L’Informatiu Benvolguts veïns i veïnes,

Aquest és l’informatiu número 7 i el que tanca el mandat municipal actual ja que el maig de l’any que ve hi ha elecALBERT BUSQUETS FONT cions. Han estat 7 els butlletins que any ALCALDE rere any han intentat informar del que feia l’ajuntament, amb més o menys encert, però sí amb la voluntat que reflectís tota l’activitat anual i les previsions futures. La idea principal i bàsica d’aquesta publicació ha estat la de ser un informatiu concís, ràpid i senzill, un obligat primer pas per tots els ciutadans i ciutadanes. Qui tingui la necessitat d’aprofundir en algun tema o d’estar informat més al dia a dia ja hi ha la pàgina web, facebook, sms, i com no, les mateixes dependències de l’ajuntament on se’ls facilita tot allò que calgui. Tots vosaltres coneixeu la dificultat que suposa el tracte amb la gent per això més d’una vegada m’he mossegat la llengua quan algú m’ha vingut amb la queixa que no l’havia informat sobre un tema en concret. I és que cadascú de nosaltres, en funció de la importància subjectiva que donem a una determinada activitat, voldríem un canal d’informació diferent; volem que no ens molestin amb informació supèrflua i carregada, però que ningú s’oblidi de trucar-nos o escriure’ns personalment si allò ens interessa (i no parlo de temes personals sinó generals com podria ser, per exemple, un inventari de camins públics). M’agradaria que aquesta publicació fos allò que volta per casa i que et fulleges de tant en tant, Una abraçada,

ALBERT BUSQUETS FONT Alcalde alcalde@valldebianya.cat

www.valldebianya.cat

D E B I A N YA

–1–

“Les administracions públiques estan implicades en la majoria de coses que es fan al municipi (Consorci de l’Alta Garrotxa, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, ADF,…) passant pel Consell Comarcal de la Garrotxa, la Diputació de Girona, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, fins el Govern Central. L’Ajuntament sempre ha d’anar a picar a la porta d’aquests llocs i la veritat és que no ens podem queixar del tracte que rebem, al contrari. Diem això perquè la majoria de les actuacions que s’informem en el butlletí no hi posem els ajuts rebuts i per tant, donem per entesa la seva col·laboració.”

Sabies que… A la sala religiosa del Museo del Pasado Cuyano a l’Argentina hi ha l’altar que havia estat a Sant Andreu de Sucarrats i que data del segle XVII. A més a més en els últims anys s’han portat a terme uns treballs de preservació i restauració de l’altar retaule de Sant Andreu. Aquesta peça va arribar a l’Argentina l’any 1922.


NUCLIS MUNICIPALS LA CANYA, LLOCALOU I HOSTALNOU

Obres de sanejament Hostalnou i Llocalou.

Millores al vestuari del camp de futbol.

Instal·lació de noves papereres.

Nova fase de l’enllumenat.

Contenidors i espai bústies Llocalou.

Millora a la travessera de l’Hostalnou. –2–

Millora de la Via Verda: Llocalou.


NUCLIS MUNICIPALS LA CANYA, LLOCALOU I HOSTALNOU

Millores trànsit a la Canya.

Esllavissada al camí de Can Porxes.

Nova parada del bus a la Canya.

– Neteja de les arquetes i invornals – Manteniment dels bancs de la zona verda – Millores a la Llar d’Infants

Neteja dels carrers de diferents nuclis.

Millora serveis vorera Hostalnou.

Millores a la travessera de la Canya. –3–

Arreglar desperfectes als contenidors de Llocalou.


NOVES ACTUACIONS MILLORA CAMINS I ESCOLES SANT SALVADOR L’Ajuntament està realitzant obres a les antigues escoles de Sant Salvador de Bianya per ubicar-hi un centre d’interpretació i punt d’informació turística del municipi. Durant aquest 2010 s’estan portant a terme les obres de rehabilitació de les antigues escoles de Sant Salvador per un import de 219.969,94€, finançats pel PUOSC 2007 i pel programa de dinamització territorial de la Generalitat de Catalunya, en principi està previst que aquestes obres finalitzin a finals d’any. Un cop acabades les obres de rehabilitació de les antigues escoles, s’iniciarà l’execució del projecte museístic centre interpretació “La Vall dels Sentits” a través de l’empresa Enginyeria de Sistemes Audiovisuals per un import de 150.392,18€ i l’ordenació dels espais per aparcaments per un import de 58.833,25€. Aquests dos projectes seran finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Ajuntament de la Vall de Bianya.

A finals del 2009, el Consell de Ministres va aprovar la creació d’un nou Fons Estatal pel Treball i la Sostenibilitat Local dotat amb 5.000 milions d’euros i destinat a promoure projectes de desenvolupament sostenible en els municipis. Aquest Fonts dóna continuïtat a l’anterior FEIL, dotat amb 8.000 milions d’euros i emmarcat dins del Pla E del govern per impulsar la economia i la creació de treball. El finançament s’ha fet proporcionalment entre tots els ajuntaments d’Espanya en funció de la seva població i a la Vall de Bianya se li ha assignat 141.296,00€ que s’han destinat a la reparació i millora del ferm de diversos camins de la Vall de Bianya.

–4–


P R E S S U P O S T R E S U L T A T

A N Y

INGRESSOS

DESPESES 320.906,50 € 88.454,52 € 16.073,39 € 321.941,73 € 231.447,02 € 149.958,05 € 114.963,88 € 71.850,40 € 13.896,61 € 15.342,58 € 111.862,84 € 89.321,14 € 38.901,56 € 29.188,28 € 21.037,56 € 26.137,01 € 71.006,68 € 118.116,22 €

– Personal: 12 treballadors (entre llar d'infants i ajuntament) – Deixalles (no inclou neteja ni manteniment) – Casal Estiu – Portada aigua 8ena. Fase B – Desviament serveis – Consolidació tram C/ Antoni Moner – Millora infraestructures i camins – Adequació enllumenat – Amortització prèstec – Lloguers terrenys i edificis – Jardineria, conservació vies públiques, manteniment edificis i reparació instal.lacions – Submin. (llum, gas, gasoil), telèfon, correus i assegurances – Espai contenidors, pista petanca, mobiliari, ordinadors i càmeres – Tècnic joventut, AODL, Telejet i aportacions varies – Aportacions programa esports, cultura, festes, associacions i grups polítics – Material oficina, locomoció, assistència a plens... –Despeses diverses (edictes, jurídiques, festes populars, consell turisme, protocolaries, etc..) – Estudis i treballs tècnics – La despesa total suposa 1.850.405,97 €

226.214,77 € 88.519,85 € 82.206,00 € 32.929,34 € 96.059,10 € 92.791,91 € 13.546,18 € 48.123,89 € 225.394,66 € 87.687,64 € 70.200,00 € 234.334,03 € 45.000,00 € 3.750,00 € 233.116,84 € 87.051,37 € 81.261,59 € 11.902,40 € 5.831,08 € 1.179,08 € 227.622,31 €

– IBI – Impost sobre vehicles – IAE – Taxa llicència d'obres – Taxa llar d'infants – Recollida deixalles – Taxa llicència d'activitats – Compensacions (llum, gas i telèfon) – Transferències de l'Estat Espanyol – Transferència de la Generalitat de Catalunya – Ajut Generalitat - Llar d'Infants – Quotes urbanístiques – Aportacions aigua (8ena. Fase B) – Aportació - Millora església Sant Andreu de Sucarrats – Subvenció Generalitat (portada d'aigua) – Subvencions (Consell i Diputació) – Subvencions (Generalitat) – Tarifes Casal d'estiu – Interessos – Vedats de caça – FEIL

– Tots aquests ingressos sumen 1.994.722,04 €

P R E S S U P O S T O S

A N Y

DESPESES 336.300,00 € 96.000,00 € 50.000,00 € 33.000,00 € 28.700,00 € 107.200,00 € 56.200,00 € 361.013,00 € 16.000,00 € 43.400,00 € 13.000,00 € 25.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 6.900,00 € 26.500,00 € 17.800,00 € 44.800,00 € 51.850,00 €

2 0 0 9

2 0 1 0

INGRESSOS

– Personal: 12 treballadors (entre llar d'infants i ajuntament) – Deixalles – Enllumenat públic – Aigua, gas, telèfon, correus, assegurances... – Material d'oficina, neteja i noves tecnologies – Conservació i reparació vies públiques, edificis, equips... – Estudis i treballs tècnics i recaptació – Edifici i Projecte museogràfic (Antigues escoles de St. Salvador) – Pou (zona morrals) – Consell Municipal Turisme, fira del farro i festes populars – Mobiliari – 4a. Fase enllumenat – Casal d'estiu – Amortització prèstec – Interessos – Locomoció i assistència a plens – Lloguer terrenys i edificis – Protocol, edictes, publicitat, despeses jurídiques... – Ajuts a diferents associacions i entitats

216.000,00 € 81.000,00 € 75.000,00 € 20.000,00 € 92.000,00 € 96.000,00 € 2.000,00 € 27.000,00 € 160.000,00 € 72.000,00 € 70.200,00 € 28.328,00 € 288.000,00 € 78.235,00 € 20.700,00 € 11.000,00 € 3.000,00 € 1.200,00 € 4.000,00 €

– IBI – Impost sobre vehicles – IAE – Taxa llicència d'obres – Taxa llar d'infants – Recollida deixalles – Taxa llicència d'activitats – Compensacions (llum, gas i telèfon) – Transferències de l'Estat Espanyol – Transferència de la Generalitat de Catalunya – Ajut Generalitat - Llar d'Infants – Subvenció contaminació lumínica (Generalitat) – Subvenció FEDER i PUOSC (Escoles St. Salvador) – Subvencions (Consell i Diputació) – Subvencions (Generalitat) – Tarifes Casal d'estiu – Interessos – Vedats de caça – Lloguers

– Tots aquests ingressos sumen 1.345.663,00 €

– La despesa total suposa uns 1.345.663,00 €

Sabeu quan ha costat el pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior de la Vall de Bianya? La inversió ha estat de 173.000 € dels quals 162.000 € han estat subvencionats. Les actuacions que s’han portat a terme durant aquests 4 anys han estat: – Regulació horària de les enceses/aturades. – Substitució de làmpades de VMCC a VASP – i ajust de potència. – Viseres per a focus. – Canvi de capçal de lluminàries. –Instal·lació d’equip de doble nivell. Aquesta inversió suposarà un gran estalvi energètic per l’ajuntament de la Vall de Bianya.

–5–


MANTENIMENT I MILLORA DE VIALS, ESPAIS I ALTRES SERVEIS – Neteja de marges i camins del municipi. – Reparar escalons entrada Ajuntament. – Deixalleria mòbil a la Canya, Llocalou i – Hostalnou. – Recollida de piles. – Contenidors de matèria orgànica. – Programa de control de plagues. – Elaboració de plans de protecció civil. – Millores al camí de can Pere Sastre i can Climent – Construcció d’un punt d’aigua a Colldecarrera – Millora pista de Sant Andreu de Porreres – Retirada d’arbre caigut a Santa Margarida

2– Esllavissada al Molí d’en Solà-Can Ripoll

1– Nou pou al polígon de Morrals

3– Neteja de camins i pistes per nevada

4– Millores al camí de Farró a la Codina

5– Barana, escales de Sant Miquel del Mont

6– Espai bústies - Can Pairó

7– Despreniments provocats per la pluja

8– Neteja marges, carretera Vall del Bac

9– Obres al camí de la Plana

10– Obres 8ena. Fase B de l’aigua

11– Obres al pont de la Torre de Sant Pere

12– Compostadors casolans pels veïns

13– Asfaltat tram davant hostal de Capsec

14– Elaboració del mapa de sòls

–6–


COL·L ABORACIONS

Aplec de Sant Miquel de Mont

– Sortida al País Basc – Revista Bisania – Caminada per la Via Romana del Capsacosta – Concert de Nadal – Festa de la Puríssima – Festa de Sant Aniol a Sant Pere Despuig – Marxa Popular – Festa de Llocalou – Festa del Roser de Capsec – Festa de La Canya – Jornades tècniques agràries – Trobades Unió de Pagesos – Trobada Amics de la Vall de Bianya – Diada de Casal de la Gent Gran – Donació de sang – Aplec de Sant Andreu de Porreres – Aplec de la Sardana – Festa de l’hereu i la pubilla – Revista les Garrotxes – Diplomes Garrotxa Líder – Jornada d’ajuts leader – Consulta per a la Independència – Fi de la temporada A.E. La Canya – 40 aniversari de l’IES Montsacopa – Associació de malalts contra el càncer – AMPA Escola llar – Escola de Belles Arts – Fundació Esclerosi Múltiple – Amics de l’Alta Garrotxa – Òmnium Cultural

Grup de petanca - La Canya

Excursió a Gombren - Casal d’avis

Carnaval infantil

Trobada d’acordionistes

Festa de Bianya

Festa de la Gent Gran - La Canya

Noves trones per als Reis Mags

Festa de l’escuma

Festa de la Llar d’Infants

Trobada d’hereus i pubilles

Antics alumnes de Sant Salvador

–7–

Nit de Jazz - 2010


3 ª F I R A D E L FA R RO 2 010

–8–


C O N S E L L M U N I C I PA L D E T U R I S M E

En l’edició 2010 de la revista Tot Garrotxa, la Vall de Bianya surt representada en dues rutes que es poden realitzar en el municipi (Via Romana del Capsacosta i les esglésies romàniques). D’aquesta revista de 68 pàgines en color, se n’editen 60.000 exemplars.

Participació a la revista Tot Garrotxa en un peu de pàgina, fent difusió i promoció de la nova web turística de la Vall de Bianya. Senyalització de la ruta del Camí per la Vall de Bianya. El Camí és una ruta de senderisme cultural senyalitzada i amb allotjaments, que recorre la cultura, la història, el paisatge i l'esperit de totes les comarques i illes de parla catalana; una eina per conèixer aquesta terra i la seva gent, per estimar-la i per enfortir les arrels de tots els que hi vivim; un camí ple de vivències i de noves coneixences a l'abast de tots els públics i edats.

Guia de fires i mostres gastronòmiques, estius actius, actes singulars i festes populars i tradicionals.

El Consell Municipal de Turisme de la Vall de Bianya ha estrenat nova web: www.valldebianya.com

Participació a la Fira de Sant Lluc 2009 i a la Fira de Manresa Expobages 2010, gràcies a la col·laboració de Turisme Garrotxa

E S PA I J O V E : A C T I V I TAT S – Classes de pilates – Curs bàsic d’iniciació a la informàtica – Curs de creació de pàgines web – Curs de disseny àlbum digital – Curs de fotografia – Taller informàtica gent gran – Classes d’anglès – Futbol – Reunions grup de joves – Reunions comissió fira del farro – Reunions Unió de Pagesos – Diada 11 de setembre I molt aviat… – Curs de retoc d’imatges (Photoshop) – Taller de primers auxilis – Curs mitjà d’informàtica

–9–

Dins el programa “Descobreix la Garrotxa” 2010, hi ha 9 visites guiades repartides durant tot l’any perquè es pugui visitar el romànic a la Vall de Bianya, fent una ruta per algunes de les esglésies de la vall: Sant Martí de Capsec, Sant Salvador de Bianya, Sant Martí de Solamal o Santa Margarida de Bianya.

ACTIVITATS DE LA LLAR D’INFANTS Gràcies a l’ajut del casal de la gent gran.


DIVERSOS JOVENTUT i ESPORTS

NOVES TECNOLOGIES CESICAT: Servei per tal que l’ajuntament millori la seguretat dels seus sistemes d'informació i apliqui mesures, tant organitzatives com tècniques, per a assolir aquest objectiu.

E-NOTUM: Servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc...) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Fòrum Jove

Brigades d’estiu

Cavalcada de Reis

Pubilla i Hereu

E-FACT: Permet la recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos).

ERES: És un registre d'entrada i sortida, tant presencial com electrònic, amb capacitat per a enllaçar amb carpetes ciutadanes, tramitadors electrònics (e-TRAM), gestors d’expedients i altres sistemes d’informació de les corporacions amb connectors estàndards.

VIA OBERTA: Serveis que ha desenvolupat el consorci AOC per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions, possibilitant la substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius per part dels interessats.

FACEBOOK: L’ajuntament ha creat un perfil a la xarxa social facebook, per tal de poder arribar a tots els joves i adults del municipi i poder donar a conèixer quines són les novetats, informació i actes que es porten a terme a la Vall de Bianya. A L T R E S BUTLLETÍ DE SUBVENCIONS: S’ha firmat un conveni a través del Consell Comarcal amb l’empresa LocalProm que ofereix informació de tots els ajuts, subvencions, premis i beques que ofereixen totes les administracions i que pot consultar-se a la web municipal.

A C T I V I TAT S – Fòrum jove – Trobada jove – Campionat de Futbol 7 – Quina Nadal – Esquiada a la Molina – Fira del Farro – Sortida musical – Concert Festa Major – Activitats infantils - Festa Major – Casal d’estiu (monitors) – Casalet Llar d’Infants (monitors) – Sortida al parc aquàtic – Sortida a Port Aventura – Bar activitats d’estiu – Diada de l’11 de Setembre – Concert jove novembre

MILLORES I NOVES ADQUISICIONS A LES OFICINES MUNICIPALS

SIGNA: CATCert ha desenvolupat un component anomenat Sala Virtual de Signatura, que té per objectiu permetre la signatura electrònica de documents de forma telemàtica. Aquesta plataforma s'encarrega de la gestió dels documents a signar, com l'establiment del flux i de l'ordre de prelació de les persones signats. I-ARXIU: L'objectiu de CATCert és el de posar en marxa una plataforma que permeti a l’ajuntament poder dipositar aquests documents electrònics, en format d'objectes digitals perdurables, i poder garantir, al llarg del temps, la seva integritat, seguretat, recuperació i visualització. BOP-DOGC: Presentació de manera telemàtica.

Instal·lació del pessebre a la plaça Joaquim Burch (primer premi de la Mostra de Pessebres d’Olot) aportació de l’Associació Juvenil Bianyenca (Obra de l’artista Xevi Plujà).

– Pantalla per projeccions – Nou servidor – Ordinador – Monitor – Còpies de seguretat – Llar d’Infants – Càmeres de seguretat – Nou mobiliari per l’entrada

– 10 –


I

B E N

A V I A T

NOUS PROJECTES Col·locació d’una cartellera de la xarxa de senders Itinerània a la zona de l’Hostalnou

Millores i adequació del Centre Cívic Les obres consisteixen en l’adequació de les sortides d’emergència de la sala i completar la instal·lació de protecció d’incendis.

Arreglar l’esllavisada Sant Ponç d’Aulina Col·locació d’un punt digital d’informació turística de la Garrotxa a la zona de l’Hostalnou.

Presentació del documental LA GUERRA CIVIL A LA VALL DE BIANYA. El documental ha estat dirigit i guionat per part del president del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, el doctor Jordi Pujiula, i la part tècnica ha anat a càrrec de la productora audiovisual Zeba Produccions.

Obres clavegueram al C/ Antoni Moner

Aparcament Sant Salvador de Bianya Ordenació dels espais d’aparcament a Sant Salvador de Bianya.

Millores al pont del Coran

ARXIU D’IMATGES DE LA VALL DE BIANYA L’Ajuntament s’ha proposat crear l’Arxiu d’Imatges de la Vall de Bianya, amb el propòsit de poder guardar, degudament catalogades i identificades, totes les imatges fotogràfiques que, pel seu interès, formen part de la història del municipi. Interessa reunir el major nombre possible de fotografies, que poden haver estat fetes amb motius d’esdeveniments familiars, celebracions socials i de fets excepcionals que també van ser importants al municipi, sense deixar de banda la vida quotidiana. Per crear l’Arxiu d’Imatges de la Vall de Bianya només cal presentar les fotografies a l’Ajuntament. No es tracta de donar-les ni cedir-les, sinó deixar-les perquè es puguin escanejar i tornar-les immediatament.

– 11 –


O P I N I Ó (Opinió dels diferents grups municipals a l’Ajuntament de la Vall de Bianya)

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA El 28 de novembre d’aquest any hi hauran les eleccions per la Generalitat i és d’obligada reflexió en aquest apartat de política. És curiós que ja per fixar el dia de les eleccions veiem el ganxo que tenen els polítics d’aquest nivell: d’una banda el President Montilla fa un discurs exprés per demanar el bon rotllo entre els partits durant la campanya i per l’altra banda, convoca el dia de les eleccions justament en un diumenge que es fa el partit barça-madrid de futbol. La majoria de nosaltres no hi donem importància però penseu que tot està tant estudiat que saben perfectament que aquesta coincidència els pot anar bé pels seus resultats electorals. Aquí comença una reflexió que enllaçaria amb l’escrit que he fet a la primera pàgina de l’informatiu: “informació és poder”. La resposta humana és predictiva dintre d’unes condicions determinades i d’aquí en resulten els estudis estadístics que ens diuen el que faríem la majoria de nosaltres. Els humans funcionem en certa part com robots, com autòmats, però hi ha un factor que jo crec que és el millor que té aquesta societat actual i que ens ajuda a evolucionar i a poder millorar aquest món i és precisament DISPOSAR D’INFORMACIÓ. M’explico. Des de la política (de la mateixa manera que fa la publicitat, per exemple) s’aprofiten de la nostra manera de reaccionar davant determinades situacions, però per sort, també és la política la que ens permet disposar d’aquesta llibertat d’informació i en tot moment poder obtenir més coneixement sobre allò que ens interessa i així poder decidir amb més convicció personal. El problema és la feina i el temps que això suposa. Com a ciutadans hauríem d’obligar-nos a esbrinar i obtenir més informació sobre allò que de veritat ens interessa, seríem menys autòmats i més conscients de les barbàries que nosaltres mateixos produim.

Amigues i amics, estem passant uns moments de desafecció política, això val a dir, que no es creu en els valors socio-culturals de l’individu, i per tant, de la mateixa societat. És just en aquest moment de crisis de valors que més que mai s’ha de recordar la figura de persones que han marcat la nostra vida. Un d’ells és l’Ernest Lluch, malhauradament assassinat pel terrorisme d’ETA. Ell, que era una persona que estivamava la llibertat i la democràcia, feia l’any 1999 aquesta reflexió: El socialisme és potser la màxima llibertat, la màxima igualtat i la màxima fraternitat possibles a les persones que viuen en societat. Per assolir-lo no n’hi ha prou amb polítiques públiques, sinó que també cal que la moral i l’ètica de les persones canviï paral·lelament. Hem de canviar les coses però hem de canviar les persones. Hem d’incorporar els valors de la companyonia dels treballadors a la feina ben feta i a la seva organització autònoma. L’ètica del treball i de la feina ben feta ens ha de vertebrar. Col·lectivament hem de maldar per a que els flagells i causes de desigualtat desapareguin: la por a la malaltia sense assistència, la vellesa sense recursos, el no poder estudiar si es tenen condicions i ganes. Volem també que la formació de les persones ens permeti de fruir del lleure d’una manera creativa i enriquidora. Hem de fer això estenent la nostra mirada prop de nosaltres però mirant tot el planeta que volem conservar perquè la immensa majoria hi visqui en condicions i en llibertat, que és un fi en sí mateixa. Si recordem aquests pensaments i els defensem, a ben segur podrem aconseguir tots plegats enfortir la democràcia i de retruc millorar la nostra qualitat de vida.

CIU

Despatx municipal de la Canya Horari: els dimecres de les 17.00 a les 20.00 h

PSC

Vine a l’Espai Jove! 4a FIRA DEL FARRO

a la Vall de Bianya

Horari: dimecres i divendres de les 16.00 a les 20.00 h

5 i 6 de febrer de 2011

CRÈDITS BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL Ajuntament de la Vall de Bianya EDITA: Ajuntament de la Vall de Bianya DIPÒSIT LEGAL: GI-700-2004 FOTOGRAFIES: © Ajuntament de la Vall de Bianya TEXTOS: © Ajuntament de la Vall de Bianya IMPRESSIÓ: Gràfiques Alzamora, S.A. EDICIÓ: 800 exemplars DISTRIBUCIÓ: Ajuntament de la Vall de Bianya INFORMACIÓ: Tel. 972 29 09 33 • A/e: bianya@ddgi.es Amb la col·laboració:

Sabeu que:

TELÈFONS D’INTERÈS

L’Ajuntament us pot deixar material divers: cadires, taules, entarimats…, sent el transport i muntatge a càrrec del veí o veïna que ho necessiti!

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA Tel. 972 29 09 33 • Fax 972 29 11 47 A/e: bianya@ddgi.es

Consulteu la borsa d’habitatge i la borsa de treball (al tauló d’anuncis de l’Ajuntament) – 12 –

MOSSOS D’ESQUADRA Tel. 972 54 17 00 088 BOMBERS Tel. 972 26 00 85 DISPENSARI MÈDIC (LA CANYA) Tel. 972 29 20 89 DISPENSARI MÈDIC (SANT JOAN) Tel. 972 29 08 36 LLAR D’AVIS Tel. 972 29 09 21 LLAR D’INFANTS Tel. 972 29 06 11 PARRÒQUIES DE LA VALL DE BIANYA Tel. 972 29 07 04 FARMÀCIA Tel. 972 29 09 35

L'Informatiu de Bianya  

Butlletí d'Informació Municipal Número 7 La Vall de Bianya

L'Informatiu de Bianya  

Butlletí d'Informació Municipal Número 7 La Vall de Bianya