Page 1

vydání firmy Valk Welding

3 technici společnosti Valk Welding DK A\S 2 pracovnice na částečný úvazek u nových prostor společnosti Valk Welding v Nørre Aaby, Dánsko

Dále v tomto čísle: • Podpora zákazníků při optimalizaci svařované výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 • Novinka: Smlouva o poskytování podpory pro DTPS G2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 • Ron Snijder, Linido: „Znalosti personálu vyžaduje i údržbu“ . . . . . . . . . 3 • Společnost Kemi nachází obdobný přístup u firmy Valk Welding . . . . . . . . . . . 4 • Kompletní robotický svařovací systém dodán během 1 týdne . . . . . . . . . . . . . . . . 5 • Svařovací robot a DTPS zajišťují u společnosti Hekamp bezproblémovou výrobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 • Voortman začleňuje řezacího robota Valk Welding do linky tvarového řezání profilů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • Montáž mega zařízení pro společnost Bollegraaf v závěrečné fázi . . . . . . . . . . . . 8

© Valk Welding CZ s.r.o., 2008 Veškerá práva vyhrazen

Servis a podpora na plný plyn

Společnost Valk Welding se neustále snaží zvyšovat úroveň servisu a podpory svých zákazníků. V důsledku velkého nárůstu počtu nainstalovaných (svařovacích)robotických systémů a velkému nárůstu aktivit mimo země Beneluxu, rozšířil Valk Welding v uplynulém období poskytování servisu a technické podpory. Servisní oddělení zahraničních poboček v Dánsku, Francii a České republice byla dále posilována dalšími kmenovými zaměstnanci. Pro zařízení, která byla vyrobena společností Valk Welding v Nizozemsku, mohou takto zahraniční pobočky poskytovat servis a technickou podporu, aniž by bylo nutno klást zvláštní zátěž na aktivity servisního oddělení v Alblasserdamu.

Nová pobočka v Dánsku Strategie růstu, kterou chce společnost Valk Welding rozšiřovat svou pozici systémového integrátora v Evropě, vedla nedávno k založení vlastní společnosti a uvedení do provozu nového technického centra přímo uprostřed Dánska. Společnost Valk Welding je v Dánsku aktivní již několik let v oblasti prodeje svařovacích robotů. Za tuto dobu zaznamenal Valk Welding nárůst počtu vlastních instalovaných robotů na současné číslo padesát. V nových prostorách je soustředěn prodej, technická podpora, servis, podpora softwarových řešení, sklad dílů a demo/technické centrum. Kromě toho je zde ještě dostatek místa pro další růst v následujících letech. Montáž systémů svařovacích robotů bude i nadále soustředěna v Nizozemsku.

Dobře vyškolený servisní tým Se sedmi servisními techniky v zemích Beneluxu a pěti v dalších zemích na cca. 1600 nainstalovaných robotů má společnost Valk Welding k dispozici relativně malý servisní tým. To vše souvisí s omezenou poruchovostí robotů. Přitom je možno většinu poruch vyřešit často telefonicky. Fakt, že musí servisní technici pravidelně řešit poruchu na místě, je podle manažera servisu pro země Beneluxu, Ad van Boxela ze společnosti Valk Welding, ve většině případů důsledek chyb obsluhy. viz pokračování str. 2

8. ročník – 2008, č. 2

Valk mailing


Podpora zákazníků

při optimalizaci svařované výroby

VALK MAILING

2

2008

Softwaroví specialisté Dani�l de Baat, Hans Hazelebach, Paul van den Bos, Bastiaan Hardam, Adriaan Broere a Anton Ackermans (na fotografii chybí). Vysoká úroveň znalostí Díky více než 30 leté zkušenosti v oblasti svařovacích robotů a velice nízké fluktuaci pracovníků má společnost Valk Welding velký náskok ve znalostech v této oblasti. Skutečnost, že americká pobočka společnosti Panasonic si vyžádala programátory společnosti Valk Welding, k provedení několika školení pro systém off-line programování Panasonic G2 DTPS, může být dokladem této úrovně. Jsme přesvědčeni, že toto je jedním z výsledků úzké spolupráce mezi společností Valk Welding a japonskými programátory společnosti Panasonic, v rámci které byl tento softwarový balík velice dobře přizpůsoben také pro malo-sériovou výrobu v západní Evropě. Počet odborníků, kteří se v rámci společnosti Valk Welding zabývají DTPS, vzrostl na 6 osob. Mezitím se potřebné znalosti rozšířily i v rámci společnosti a přibližně 25 pracovníků, jako jsou programátoři robotů a techničtí poradci, pracují se systémem každý den.

Společnost Valk Welding nabízí možnost kontroly a optimalizace stávajících robotických svařovacích systémů a jejich programů. Tyto kontroly a optimalizace jsou prováděny zkušenými odborníky z řad zaměstananců Valk Welding. Oddělení podpory zákazníků pod nepřímým vedením technického ředitele Adriaana Broere nabízí zákazníkům v této souvislosti nejen praktickou pomoc při programování, ale také podporu formou poradenství. Adriaan Broere: „Zákazníci jsou často spokojeni se svým svařovacím robotem, ale nejsou schopni využít všech jeho možností. V praxi je tak často možné mnohem více, než si zákazník myslí. Pokud společně se zákazníkem máme možnost projít, prodiskutovat a upravit nastavení případně programy přinese to často množství zlepšení, která vedou k zvýšení produktivity zařízení, ale také spolehlivější a plynulejší výrobě. V nedávné době si u nás jeden ze stávajících zákazníků objednal podporu programátora. Výsledkem 2 denní kontroly a úpravy programů, poměrně nového robotického systému bylo zvýšení produktivity pracoviště o 5%. Návratnost “investice” do tohoto poradenství tak byla velice krátká.

Novinka: Smlouva o poskytování podpory pro DTPS G2 V důsledku nárůstu počtu licencí na offline software programování a simulace pro svařovací roboty, DTPS G2, chce společnost Valk Welding dodávat podporu a update na smluvním základě. Uživatelé DTPS mohou za nepatrný poplatek požádat odborníky o telefonickou podporu, podporu formou e-mailu a kromě toho obdrží každý rok update tohoto systému v rámci této smlouvy. Smlouva o poskytování podpory bude v této chvíli nabízena pouze zákazníkům v rámci zemí Beneluxu a v ostatních zemích bude tato podpora řešena individuálně. Informace: adriaan.broere@valkwelding.com

Dobře vyškolený servisní tým pokračování z předchozí strany...

„Dobrým vyškolením pracovníků, kteří obsluhují svařovací roboty, je počet hlášených poruch minimalizován. Poruchy se často vyskytují z důvodu nesprávného programování, což může mít za následek například kolizi robota. Poruchu, která potom může na robotu vzniknout, musíme opravit. Technici rovněž řeší poruchy, které jsou způsobené robotem/řízením robota. Naši servisní technici musejí umět řešit takové činnosti komplexně. Jsou proto rozsáhle vyškoleni, jak v oblasti mechanické, elektrotechnické, tak i v oblasti programování. I přes skutečnost, že samotný robot vyžaduje

nepatrnou údržbu, je nutno provádět preventivní údržbu, jedná se např. o mazání vedení pohyblivých součástí, výměna baterií a kontrola robota a bezpečnostních obvodů atd., tak aby zůstalo zařízení v optimálním stavu. Z důvodu velkého vytížení zařízení se se stává, že zákazník na preventivní údržbu zapomíná nebo ji vynechá. Preventivní údržbu však může provádět rovněž společnost Valk Welding na základě servisní smlouvy. I v případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k poruše na zařízení jsme pro naše zákazníky první pomocí. V případě, že nelze problém vyřešit telefonicky je naším cílem , aby byl technik na místě instalace nejpozději následující pracovní den od požadavku na takovýto zásah. V tom rovněž spočívá síla naší organizace servisu.“


Ron Snijder, Linido:

„Znalosti personálu vyžaduje i údržbu“ Společnost Valk Welding školí zaměstnance společnosti Linido v oblasti robotů

Ron Snijder, jako manažer nákupu a výroby odpovědný za plynulost výroby společnosti Linido, je v oblasti servisu se společností Valk Welding v podstatě málo v kontaktu. Ron Snijder: „Roboti vyžadují nepatrnou údržbu a provádějí bez problémů svou práci ve dne v noci. Vypovídá to o spolehlivosti robotizovaných systémů, z čehož máme velikou radost. Neznamená to, že se již nemusíme obracet na naše dodavatele. Rozsáhlá pomoc a služby, které společnost Valk Welding poskytuje v oblasti (do)školení, jsou pro nás proto velmi důležité. V letošním roce společnost Valk Welding vyškolila dva pracovníky v oblasti programování. Roboti sice nevyžadují žádnou

3

2008

Manažer nákupu a výroby Ron Snijder u sklápěcích držadel na toaletu, která ohýbaných za pomocí průmyslového robota.

VALK MAILING

Společnost Linido v Nizozemsko vyvíjí a vyrábí pomůcky pro bezpečné používání koupelen, sprch a toalet pro starší a invalidní osoby. Společnost patří celosvětově k jednomu z nejspecializovanějších výrobců v této oblasti a disponuje dynamickou organizací a moderními výrobními systémy. V oblasti svařovací techniky spolupracuje společnost Linido se společností Valk Welding již od roku 1991. Současný svařovací robot běží již asi dvanáct let a téměř nevyžaduje údržbu. Kromě toho byl před čtyřmi lety uveden do provozu manipulační robot, který zajišťuje manipulaci trubek u ohýbacího stroje Mewag. Navzdory omezené nutnosti údržby vyslovil Ron Snijder názor na servis společnosti Valk Welding: „Společnost Valk Welding v souvislosti s údržbou sice téměř nevidíme, vidíme ji však při udržování úrovně znalostí pracovníků. Širokou podporu, kterou společnost Valk Welding v této oblasti poskytuje, vidíme rovněž jako důležitou úlohu poskytování údržby ze strany dodavatele.“

údržbu, lidé, kteří musí roboty obsluhovat a programovat, však vyžadují znalosti. Je nutno zajišťovat, aby se udržoval stav techniky, aby se tak optimálně využívaly jak možnosti robota, tak i programování.“ Společnost Linido v letošním roce z vlastní iniciativy zahájila optimalizaci operací prováděných svařovacími roboty. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že robotem by se mohlo svařovat více výrobků v malých sériích, kdyby měla obsluha potřebné znalosti. Ron Snijder: „Odchodem našeho hlavního asistenta zmizela rovněž velká část znalostí v této oblasti a sami jsme nebyli dostatečně schopni provádět vylepšení na svařovacím robotu. V takovém případě nabízí společnost Valk Welding skvělou nabídku kurzu jak pro starší, tak i pro zcela nové svařovací roboty. Mezitím společnost Valk Welding obeznámila dva naše pracovníky se všemi „tipy a triky“ v oblasti programování a my tak můžeme naprogramovat zlepšení a nové výrobky efektivním způsobem. www.linido.com Manipulační robot na ohýbacím stroji trubek Mewag opracovává 500 trubek. Buňka je postavena v samostatné hale, do které se vstupuje pouze za účelem logistiky (dovoz a odvoz materiálu).


Společnost Kemi nachází obdobný přístup u firmy Valk Welding Úspěšné nasazení metody TIG díky dobré spolupráci

VALK MAILING

4

2008

Anton Smits jun. a Fons Smits sen. s technickým poradcem Basem van Haagenem ze společnosti Valk Welding (uprostřed).

Svařovací robotizované zařízení pracuje u společnosti Kemi již čtyři roky bez problémů. Pro svařování tenkostěnných materiálů metodou TIG je velice důležité, aby svarové spoje byly dobře a konstantně připraveny. Tolerance 10 % tloušťky tabule při tom není žádnou výjimkou. Anton Smits: „Při svařování TIG pomocí robotu jsou rozhodující především svařovací přípravky. Přitom je důležité, aby byl výrobek upnut po celé délce, a tolerance tak byly co nejvíce eliminovány. Podpora dodavatele přitom byla především v počáteční fázi velice důležitá. Právě při vývoji svařovacích přípravků je nutná dobrá vzájemná spolupráce. Tím jsme položili dobré základy. Technika je sice pro úspěch určující, ale totéž platí i pro znalosti dodavatele.“

Již třicet let spokojený zákazník Vždy nejnovější technika Společnost Kemi (Kempische Metaalwaren Industrie b.v.) byla prvním zákazníkem, kterému společnost Valk Welding dodala v únoru 1979 svařovací robot. Tímto svařovacím robotem

svařovala společnost Kemi ocelové rámy pro lešení, čímž se tehdy stala jedním z prvních subdodavatelů, kteří investovali do takovéto automatizace svařovacího procesu. Společnost již tehdy měla rovněž první NC ohýbací a děrovací stroje. Strategii investování lze vidět i dnes v současném strojním parku. Neustálým investováním do nejmodernějších technologií se ze společnosti Kemi stal všestranný dodavatel výrobků z plechu tlouštěk od 0,2 do 3 mm a délek do 4 m. Růst společnosti byl z velké části umožněn investováním do nejmodernější technologie. „Podle Antona Smitse je důležitější, co se s touto technologií dělá. Navzdory velké mnohotvárnosti ve svařovacích postupech, používáme svařovacího robota výlučně pro TIG svařování omezeného množství tenkostěnných výrobků. Proto je důležité, aby byla v pořádku základna: stroj, forma a výrobek musí být vzájemně perfektně sladěné, především u tenkého materiálu. Výrobek musí perfektně těsnit s tolerancí 10 % tloušťky tabule. Vyžaduje to i velice přesný postup při děrování a ohýbání.“ Jednoduchá koncepce, vysoká technologie Robotizovaná buňka, kterou společnost Valk Welding dodala před 4 lety, je

Poté co jeho otec koupil v roce 1978 u společnosti Valk Welding prvního svařovacího robota, se o 25 let později Anton Smits ze společnosti Kemi opět rozhodl pro společnost Valk Welding. Protože proces TIG svařování tenkostěnných výrobků vyžaduje velkou přesnost, byla nutná intenzivní spolupráce pro úspěch při aplikaci svařovacího robota. Anton Smits: „Snažíme se profilovat podle našich zákazníků jako dodavatel, který přemýšlí. Tento cit a způsob práce je vidět také u společnosti Valk Welding.“

standardní návrh H-rámu s 2 upínacími místy 3 m, vybavená standardním svařovacím robotem Panasonic VR. Anton Smits: „Protože postup svařování metodou TIG vyžaduje poměrně velkou přesnost, obsluhují svařovací robot výlučně odborníci, kteří mají přehled o parametrech, které by mohly postup narušit. Sledují svařovací proces a zároveň upínají výrobky na druhé straně.“ Údržba není téměř nutná „Protože samotný svařovací robot nevyžaduje téměř žádnou údržbu, museli jsme se dosud obrátit na společnost Valk Welding pro poskytnutí servisu jen několikrát. Většina problémů, které máme, se řeší telefonicky. A když přijede servisní technik, často ho využíváme pro zodpovězení dotazů ohledně používání a programování stroje. Programy jsme sami naprogramovali formou teach-in a přitom využíváme tipy technického poradce pana Base van Haagena ze společnosti Valk Welding. V čem vidíme v tomto případě velkou výhodu je to, že po kolizi můžeme u robota provést jednoduše kalibraci, takže programy můžeme poté dál okamžitě používat.“ www.kemi.nl


Letos v létě společnost Valk Welding obdržela poptávku od společnosti Hydrospex, výrobce hydraulických těžkých zvedacích systémů. Případná objednávka byla podmíněna dodáním svařovacího robotu ve velmi krátkém termínu. Společnost musela pro nově vyvinutý systém svařit během několika měsíců sérii 800 pouzder, znamenalo to práci, pro kterou se muselo nasadit přechodně asi 15 svářečů navíc. Svařovací robot by takovou práci dokázal provést při plynulé výrobě za 17 pracovních dnů. Ředitel Tjerko Jurgens chtěl mít buňku svařovacího robotu hned a nechtěl čekat 3 měsíce. Společnost Valk Welding dokázala tento požadavek splnit a dodala během 1 týdne svařovací systém M3100 připravený k provozu. M3100 je kompletní robotický systém postavený na na konceptu H-rámu se 2 pracovními stanicemi, každá o délce 3m, řízením a kompletním CE certifikací.

Kompletní robotický svařovací systém dodán během 1 týdne

Hydrospex uvádí do provozu první svařovací robot

Nový systém Vhodným příkladem je jeden z nových plánů, který v současné době společnost Hydrospex vyvíjí. Týká se nového zvedacího systému, který se skládá z šestihranných pouzdrovitých dílů dlouhých 1 m, které se kousek po kousku hydraulicky zvedají až do celkové výšky cca 70 m. Tato koncepce je z hlediska přepravy a rychlé montáže na místě jedinečná. Pro první prototyp je nyní potřeba 800 pouzder.

Skvělá investice Tjerko Jurgens očekává, že svařovací robot nebude stát po ukončení tohoto projektu jen tak stranou a bez práce. Pokud se nová koncepce rozeběhne, bude se sortiment výroby měnit cca 1 x za měsíc. „Jisté je, že nyní, když má společnost Hydrospex svařovací robot, bude svařovacím robotem procházet zanedlouho více výrobků. Je to skvělá investice a kvalitní doplnění výroby.“ www.hydrospex.com

2008

Všechny disciplíny pod jednou střechou Protože jednotlivé obory v rámci hydraulické konstrukce, strojírenství a elektroniky spolu v rámci společnosti úzce souvisí, je společnost Hydrospex schopna rychle sladit jednotlivé techniky v rámci svých projektů. Každé oddělení je rovněž vybaveno kvalitním CNC strojním parkem, takže se zde může pracovat rychle, efektivně a ve vysoké kvalitě. Výroba se zaměřuje na malé série od 3 do maximálně 10 kusů. V oddělení ocelových konstrukcí také 30 pracovníků ve 3 směnách ručně svařuje všechny potřebné konstrukční díly.

Úspora 3 hodiny na každý výrobek Svařování pozder trvá ručně cca 3,5 hodiny, včetně navaření horních a koncových desek. Svařovací robot potřebuje na stejnou operaci 30 minut. Buňka svařovacího robotu M3100 nabízí s dvěmi stanicemi možnost upnout na jedné straně výrobek, zatímco robot na druhé straně svařuje. Mezitím může obsluha další díly předem nastehovat a předehřát.

5

První velké série V oblasti těžké přepravy jsou požadavky stále vyšší. Tjerko Jurgens: „Kde se dříve muselo zvedat několik tisíc tun, tam je dnes laťka již u 10 000 tun. Používaná zařízení jsou stále objemnější a větší, musí být však schopna přepravy v námořních kontejnerech z důvodu vzdálených míst určení. Taková velká zařízení proto stavíme z menších dílů schopných přepravy. Protože potřebujeme mnoho malých dílů, abychom vyrobili něco velkého, roste množství kusů a tím i velikosti sérií.“

VALK MAILING

Společnost Hydrospex, The Heavy Lift Company, se jako specialista v oblasti těžké přepravy rozrostla na jednoho z největších dodavatelů zvedacích systémů na světě. Bez výrobků a schopností této společnosti by nikdy nebylo na svém místě Kolo tisíciletí v Londýně a ruská ponorka Kursk by pravděpodobně stále ještě ležela na mořském dnu. V sídle společnosti v Hengelo asi 100 pracovníků vyvíjí a vyrábí řešení pro nejrůznější projekty pro zvedání těžkých předmětů na světě. Nedávno společnost Hydrospex dodala řízení a hydraulické komponenty pro největší jeřáb na světě, jehož přepravě 12. října loňského roku věnoval program RTL značnou pozornost.


Vedoucí výroby Marco Kampert je v pravidelném kontaktu s Alexem Holem, technickým poradcem společnosti Valk Welding.

Praktické přibližování společnosti Valk Welding a možnosti, jaké pro ně mohl znamenat programovací systém DTPS G2, přesvědčily otce a syny Kampertovy ze společnosti Hekamp werktuigen en aanbouwdelen zvolit nové svařovací robotizované zařízení společnosti Valk Welding. Společnost Valk Welding tedy dodala začátkem tohoto roku robotizované zařízení a programovací systém pro svařovací výrobu kompletních nabíracích a nakládacích lžic pro zemědělství a překládání zeminy. Marco Kampert: „Díky zkušenostem se stávajícím svařovacím robotem, jehož kapacita již nesplňovala současný rozsah výroby, jsme byli připraveni spíše na praktický přístup, než na chladné obchodní vyjednávání. Společnost Valk Welding nejen dodala zařízení, ale pomáhala nám poté tak dlouho, dokud jsme nevyřešili posledních 10 % problémů.“

VALK MAILING

6

2008

Svařovací robot a DTPS zajišťují u společnosti Hekamp bezemproblémovou výrobu Kdo projíždí zemědělskou oblastí v Kootwijkerbroeku, nemá vůbec ponětí, že se zde nachází mimořádně moderní výrobní firma. V padesátých letech začal Henk Kampert sen. na tomto místě vyrábět nabírací a nakládací lžíce pro místní zemědělce. Jeho aktivity se od té doby rozšířily do moderní rodinné firmy na výrobu zařízení a dílů pro pěstební činnost s téměř 800 zákazníky v Nizozemsku, Belgii, Německu a Dánsku a objemem výroby cca 4000 výrobků ročně. Volná kapacita se 4 upínacími místy Společnost Hekamp oslovila společnost Valk Welding s dotazem, zda by bylo možné svařovat její velké výrobky s hmotností více než 1000 kg rovněž robotem a vše programovat offline. Aby byla zajištěna maximální flexibilita a dostatečná kapacita jak pro velké výrobky, tak i pro samostatné díly, představila společnost Valk Welding návrh se 4 upínacími místy obsluhovanými 1 visícím svařovacím robotem. Zařízení, které společnost Valk Welding nakonec dodala, se skládá ze svařovacího robotu Panasonic TAWERS TA 1900 WG na volně programovatelném pojezdu dlouhém 18,5 metrů, který obsluhuje 4 upínací místa. První 2 stanice jsou zamýšlené pro těžké výrobky, a proto

jsou vybavené manipulátory 3000 kg a momentem do 10 000 Nm. Třetí stanice má upínací místo s manipulátorem 1000 kg. Čtvrtá stanice je zamýšlená pro malé dílčí sestavy, a proto je vybavena otočným stolem se dvěmi upínacími plochami. Čtyři upínací místa umožňují svařovat robotem sériové díly a střídavě jednotlivé kusy, aniž by bylo nutno stále vyměňovat upínací přípravky. Kompletní výroba ve vlastní společnosti Výrobky se kompletně vyrábějí a povrchově upravují přímo vefirmě Hekampprůměrná doba dodání cca 3 týdnů. Největší část se týká variant standardních výrobků, které se liší podle zákazníka v délce, šířce, výšce a zavěšení. Společnost Hekamp má k těmto účelům vlastní pracoviště pro řezání plazmou, pracoviště pro montáž a svařování a práškovou lakovnu. Pro každou objednávku se kusy dodají jako konstrukční balík do svařovny, kde pracovníci společnosti Hekamp objednávky sestaví a sestehují.

Svařování robotem Kompletně sestavené a nastehované lžíce, které často váží několik stovek kilogramů, se ze stehovacích pracovišť dodávají k svařovacímu robotu. Nabírací lžíci vážící například 500 kg svaří svařovací robot kompletně za dvě hodiny , průměrná velikost svaru a=6. Marco Kampert: „Navzdory skutečnosti, že pomocí DTPS lze programovat mnohem přesněji než online, je nutno počítat s tím, že skutečný model se vždy o něco odchyluje od výrobku s 3D simulací.“ Proto se pro svařování tohoto druhu hrubých výrobků vyhledává pomocí dotykového vyhledávání počáteční poloha sváru. Během svařování se následně spouští systém sledování svarového švu. Malé rozdíly ve svařovací mezeře a polohování jsou tak eliminovány. Tím je možno bez korekce použít offline programování. Menší závislost na ručních svářečích Ve srovnání s ručním svářením přináší sváření robotem 30% úsporu času. Marco Kampert: „Skutečná úspora spočívá v tom, že pracovník, který obsluhuje svařovací robot, může nyní programovat v kanceláři a může provádět i další úkoly, zatímco robot svařuje výrobek. Kromě toho přešli v letošním létě dva svářeči na jinou práci, takže jsme se náhle dostali


pod stav. Svařovací robot se nyní z velké části ujal práce.“ DTPS model – velice rychle připraven k použití Všechny výrobky jsou navrhované a podrobně rozpracované v programu Solidworks. Z tohoto programu se generují rozpisky pro řezání plochých dílů. Pro vyhotovení programů svařování pro robota se mohou soubory SolidWorks importovat přímo do DTPS. Marco Kampert: „V počátečním stádiu je nutno ze všech výrobků vyhotovit ještě program pro svařovacího robota. Společně s Al-

Svařená nakládací lžíce společnosti Hekamp

exem Holem ze společnosti Valk Welding jsme naprogramovali první výrobky a potom jsme mohli již rychle začít sami. V současné době máme programování již v malíčku a můžeme mnoho stávajících cyklů kopírovat ze stávajícího programu a vložit do následujícího.“ Kombinace zvyšuje flexibilitu Marco Kampert: „Se vším všudy jsme koncepcí 4 pracovních stanic a externím programováním dosáhli vysokého stupně flexibility. Zatímco předchozí zařízení bylo programováno online a vyplatilo se pouze pro sériovou výrobu, můžeme nyní

V kanceláři pracovník programuje v DTPS G2, zatímco robot svařuje.

vyrábět více výrobků v malých sériích. Tím můžeme zachovávat jen omezené zásoby a svařovat robotem více výrobků, aniž bychom museli stále měnit formy. Externí programování je důležitým článkem, kterým lze současně vizualizovat celou situaci výrobku, formy a robota a simulovat celý cyklus svařování. Dále je možno z tohoto kroku plánovat i výrobu. Díky pomoci Alexe Hola jsme celý systém rychle zvládli. Že však budeme moci se zařízením tak rychle pracovat, to jsme skutečně nečekali.“ www.hekamp.nl

Přehled kompletní buňky u společnosti Hekamp.

Tento systém pro tvarové řezání profilů upoutává pozornost vysokou rychlostí obrábění a velice přesným řezáním. Přesnost tohoto systému je důsledkem vysoké technické úrovně celého návrhu. Robot je nainstalován na pevném podstavci. Tento podstavec je umístěn nad válečkovým dopravníkem. Pro zavádění materiálu má systém tvarového řezání zabudován polohovací systém měřicích válečků. Díky tomu se mohou profily vysokou rychlostí zcela automaticky polohovat pro operaci řízení.

7 VALK MAILING

Speciálně pro vyřezávání do ocelových I-, H-, U-profilů, pouzder, úhlopříček a ploché oceli vyvinula společnost Valk Welding řezací robot pro společnost Voortman z Rijssenu (Nizozemsko). Společnost Voortman vyvíjí a vyrábí vrtací a řezací systémy pro trh ocelových konstrukcí. Začleněním řezacího robotu - 6osového přístroje Panasonic TAWERS vybaveného autogenní technikou – do stávajícího sytému tvarového řezání profilů zmodernizovala společnost Voortman tento CNC systém na plně automatický stroj pro tvarové řezání profilů.

2008

Voortman začleňuje řezacího robota Valk Welding do linky tvarového řezání profilů

Řezací robot je nainstalovaný na robustní rám nad válečkovými dopravníky.

Pomocí řídicího softwaru lze načítat údaje DSTV. Ty se mohou rovněž naprogramovat 6osový robot umožňuje řezat jak do tělesa, ručně pomocí maker. tak i do příruby profilů. Robot může rovněž provádět úkosování. Podívejte se na interPrvní systém byl dodán německé netové stránky www.voortman.net (verze v společnosti Stahlbau Queck GmbH. Tato nizozemštině) na video (vyhledejte V806M). společnost dodává mimo jiné ocelové konstrukce pro architektonické ocelové stavby, průmyslové stavby, sportovní komplexy, pozemní stavby a haly. Společnost Queck hledala náhradu za svůj stávající, zastaralý vrtací a řezací systém a také za za systém tvarového řezání profilů. Nové zařízení muselo mimo jiné přinést vyšší výkon, snížení zbytkového materiálu a vyšší stupeň automatizace. fotografii: Voortman


Veletrhy a Jiné akce Valk Welding Usersclub Alblasserdam, Nizozemsko

květen 2009

Eurowelding – MSV 2009 Nitra, Slovensko

19-22. května 2009

Schweissen und Schneiden Essen, Německo

14-19. září 2009

Montáž mega zařízení pro firmu Bollegraaf v závěrečné fázi V montážním oddělení společnosti Valk Welding v Alblasserdamu se v současné době dokončuje výroba mega svařovacího robotizovaného zařízení pro společnost Bollegraaf Recycling Machinery v Appingedamu. Toto svařovací robotizované zařízení s podélným pojezdem 33 m, vybavené 2 manipulátory na 5 a 25 tun, je největším zařízením svého druhu, jaké kdy společnost Valk Welding vyrobila pro nizozemského zákazníka. Společnost Bollegraaf Recycling Machinery dodává po celém světě stroje pro recyklační průmysl, mezi nimi balíkové lisy pro starý papír a systémy pro zpracování průmyslového a domovního odpadu. Bollegraaf bude se svařovacím robotizovaným zařízením svařovat jak dílčí sestavy, tak i kompletní rámy pro své balíkové lisy.

Kontakty se společností Bollegraaf fungují již deset let a zintenzívnily se realizací značného množství velkých svařovacích robotizovaných systémů pro polského výrobce návěsů Wielton. Společnost Valk Welding zahájila v září výrobu zařízení. Zároveň programátoři ze společnosti Valk Welding naprogramovali svařovací programy pro všechny výrobky pomocí programového balíku DTPS G2. V závěrečné fázi se programy krok po kroku simulují v DTPS, aby se včas předešlo případným problémům. Souběžně s výrobou absolvovali pracovníci společnosti Bollegraaf v technickém a školicím středisku společnosti Valk Welding v Alblasserdamu školení systému DTPS G2. Začátkem roku 2009 bude zahájena výroba na zařízení ve společnosti Bollegraaf.

Tiráž “Valk Mailing” je brožurou, kterou firma Valk Welding CZ vydává půlročně a zdarma rozesílá všem obchodním partnerům. Máte-li zájem obdržet tuto brožuru i v budoucnu, pošlete nám e-mail na adresu info@valkwelding.com. Valk Welding CZ s.r.o. Cihelni 111 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava Česká republika Tel : +420 596 790 198 Fax : +420 596 790 199 info@valkwelding.com www.valkwelding.com Nizozemsko: Valk Welding B.V. P.O. Box 60 2950 AB Alblasserdam Tel. +31 78 69 170 11 Fax +31 78 69 195 15 Belgie: Tel : +32 (0)3 685 14 77 Fax : +32 (0)3 685 12 33 Francie: Valk Welding France Tel. +33 (0)3 20 10 00 39 Fax +33 (0)3 20 10 01 12

5 produktových specialistů Vám poskytne poradenství v oblasti svařovacích přísad

Rozšířením našeho oddělení svařovacích přísad má společnost Valk Welding nyní k dispozici tým 5 produktových specialistů, kteří Vám mohou poskytovat rozsáhlé poradenství týkající se svařovacího drátu, svařovací techniky, řídicích systémů drátů, svařovacích helem, prostředků

osobní ochrany a náhradních dílů svařovací techniky. Naši produktoví specialisté jsou intenzivně školeni. Nejen v oblasti znalostí výrobků, ale i v jejich použití v každodenní praxi při svařování.

Dánsko: Valk Welding DK A\S Tel. +45 44 68 31 81 Fax +45 44 68 31 87 Obsah a výroba: Steenkist Communicatie, NL-Haarlem steencom@tiscali.nl Valk Welding B.V, NL-Alblasserdam Fotografii: Valk Welding B.V. Erik Steenkist Voortman

2008-02-Valk Mailing-CZ  

Valk Welding vyvíjí a dodává robotické svařovací systémy, které jsou určeny pro operativní výrobu malých až středně velkých sérií. Prodejem...