Page 1

SUOMEN KOSME TOLOGIEN Y HDIS T Y K SEN OPIS TO | TOIMIN TA K ER TOMUS 2013 -2014


Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi


SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDIST YKSEN OPISTO TOIMIN TA K ER TOMUS 2013 -2014 4 6 10 16 18 20 22 24 26 27 28 31 31 32 34 35 36 38 40

Katsomme kohti tulevaisuutta Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Tapahtumia Kauneutta kaikille Vuosi yrittäjänä Lukuvuoden opetus Kauneudenhoitoalan perustutkinto Työssäoppiminen Ammatillinen täydennyskoulutus Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto Kosmetologin erikoisammattitutkinto Hanketoiminta Täydennyskoulutus Asiakaspalvelu Opetushoitola Verso Oppilaskunta Opinto-ohjaus Ryhmät 2013 - 2014 Keväällä 2013 valmistuneet opiskelijat

3


K ATSOMME KOHTI TULEVAISUUT TA, INVESTOIMME K ASVUUN JA KILPAILUK YK Y YN

S

V A R M I N T A P A kohdata tulevaisuus on investoida ihmisten osaamiseen ja uuden tiedon/toimintatavan tuottamiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu ajatus synnyttää Suomesta maailman osaavin kansakunta. Lähdimme SKY-Opistossa määrittelemään strategiset painopisteet toiminnallemme, jotka tukevat OPH:n ja OKM:n linjauksia. Strategisena tavoitteena on vahvistaa SKY-Opiston toiminnan työelämälähtöisyyttä ja tuloksellisuutta kaikilla organisaation tasoilla. Työelämälähtöinen toiminta integ-

4

inulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. - Sokrates

roidaan niin opetukseen kuin hallintoon läpi organisaation. Tavoitteena on edistää kysyntälähtöisyyttä, koulutuksen laatua, vaikuttavuutta sekä työelämälähtöistä kehitystä. Tuloksellisuuden kautta vahvistuu SKY-Opiston talous. Toimintaa tarkastellaan tuloksen kannattavuuden parantamisen näkökulmasta, joka johtaa siihen, että SKY-Opiston toimintaa johdetaan soveltaen liiketaloudellisia perusteita. Ammatillisen koulutuksen julkinen rahoitus ei enää Suomessa kasva. Tuleva tiukka talous vaatii rohkeita

ratkaisuja ja viisaita valintoja, jotta laadukas toiminta Opistossa on mahdollista. Toimiessamme toisin meidän on nyt hieno tilaisuus samalla tarkastella toimintamallejamme ja rakenteitamme. Vastaavatko ja tukevatko ne strategisia tavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla? Varmistavatko ja parantavatko ne opetuksen ja oppimisen laatua? Totuus on, että kaikkea entistä ei pystytä tekemään ainakaan samoin kuin ennen. Muutoksessa voi saavuttaa isoja synergiaetuja ja ”parastaa” jo ole-


massa olevia ideoita niin, että löytyy uudenlaisia käytännöninnovaatioita. Tästä hyvä esimerkkinä on päätös laajentaa / rakentaa Opiston toimintaa hyvinvoinnin sektorille. Pienikin voi olla rohkea, ketterä ja dynaaminen! Kilpailukykyämme kasvattaa vahvan verkoston luominen, sillä yhdessä verkoston toimijoiden kanssa voimme luoda kattavan hyvinvoinnin toiminta-areenan. Näihin haasteisiin olemme SKYOpistossa lähteneet vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on poistaa opintojen edistymisen esteet sekä kehittää opetusta hyödyntäen sosiaalista mediaa oppimisen ja työelämän näkökulmasta. Hankemaailmasta olemme hakeneet visiotamme tukevia hankkeita, joissa mm. uudenlaiset oppimisympäristöt ja pedagogiset menetelmät avaavat meille mahdollisuuksia olla ammatillisen koulutuksen kehityksen kärjessä. SKY-Opisto ei ole vain opiskelua, vaan elämää varten! Huippu Opisto syntyy opiskelijoiden ja henkilöstön kautta. Vakaa tavoitteemme on sitoutua avoimuuteen, toimia asiakaslähtöisesti, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja arvostaa osaamista sekä kehittymistä. Opiskelijoiden motivaatio, hyvinvointi ja

k. KUVA // Terhi Pääskylä-Malmström

oppimisen eri mahdollisuudet ovat vahvasti opistomme prioriteettilistalla, kun rakennamme tulevaisuutta. Vuosi 2013 oli SKY-Opistolle muutos- ja tapahtumarikas. Tuosta matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Tänä vuonna katsomme vahvasti tulevaisuuteen ja sen edellyttämiin menestystekijöihin. Yksi mielenkiin-

toisimpia avauksia tulee olemaan SKY-Opiston muutto uusiin tiloihin, jotka mahdollistavat työelämälähtöisen pedagogiikan. Uskokaamme tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin Opiston näkökulmasta. Olkaamme siis kaikki hyvinvoinnin lähettelijäitä tulevaisuuden Suomessa! Maria Korpi rehtori

5


6


SK Y-OPISTO -HY VINVOINNIN JA K AUNEUDEN OSA AMISEN KOULUT TAJA, KEHIT TÄJÄ JA VAIKUT TAJA Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto (SKYOpisto) on Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön ylläpitämä hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan johtava ammatillinen oppilaitos. SKY-Opisto tunnetaan edelläkävijänä ja edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. SKY-Opiston tarkoituksena on järjestää kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. SKY-Opiston täydennyskoulutuksessa toteutetaan hyvinvointialoilla toimivien ammattitaitoa täydentäviä ja syventäviä, sekä yksityisille ja yrityksille räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Kauneuden ja hyvinvoinnin oppimiskeskuksena Opiston yhteydessä toimii Opetushoitola Verso. SKY-Opisto on jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja koulutettavien, työelämän, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Kokonaistoiminnalla pyritään tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen työelämätaitoja ja työelämään kouluttamista korostaen. Lukuvuoden 2013 - 2014 aikana Opistossa on tehty uusia pedagogisia avauksia ja strategisia ratkaisuja. Oppimisympäristöä on uudistettu vielä entistä työelämälähtöisemmäksi mm. yrittäjyyspedagogiikan ja pedagogisen osuuskunnan keinoin. Missio SKY-Opisto uudistaa ja kehittää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Toiminta-ajatus SKY-Opisto järjestää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan koulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. Opisto on alan koulutuksen edelläkävijä, hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan rohkea vaikuttaja. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään.

7


OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi

puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen

Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2013 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTMtilintarkastaja Teija Moisala. HENKILÖKUNTA REHTORI Maria Korpi, Ammattikasvatustieteen kandidaatti, estenomi, valmentajaopettaja, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Hovisilta Kim, estenomi, erikoiskosmetologi Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM, kieltenopettaja Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, ammatinopettaja, näyttötutkinto-

8

mestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, merkonomi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Vanne Kaisa, estenomi, kosmetologi, teatterimaskeeraaja AT, näyttötutkintomestari Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Rahikkala Riikka, kosmetologi, tyopaikkaohjaaja Nieminen Päivi, kosmetologi TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Laakso Riitta, talouspäällikön sijainen huhtikuusta 2014 alkaen Laitamäki Pirjo, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori helmikuu 2014 saakka Järvinen Hanna, opintosihteeri helmikuu 2014 asti Järvenpää Ritva, opintosihteerin sijainen maaliskuusta 2014 alkaen Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, hallintoassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori maaliskuusta 2014 alkaen OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Arja Taipale, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki


JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Comité International D’Esthétique et de Cosmétologie (CIDESCO) European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Ef VET) Suomen Cidesco ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu Sari Männistö-Ojainmaa ja 2. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Toimielimeen kuuluivat: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Hyytiäinen Salla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri

OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Hytiäinen Salla (opiskelijoiden edustaja) Männistö-Ojainmaa Sari, ammatinopettaja (opettajien edustaja, oppilaskunnan kuraattori) Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskelijahuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU SKY-Opiston kahvila, Pirkko Kiiskinen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Johanna Pietiläinen, Newsec Asset Management Oy Kiinteistöhuolto: Kinpal Oy TILOJEN SIISTEYS ORClean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN 2013 – 2014 OPETUS Syyslukukausi 12.8.2013–21.12.2013, syysloma vko 43 Kevätlukukausi 7.1.2014–30.5.2014, talviloma vko 8

9


10

Tapah


htumia

11


TAPAHTUMIA 2012-2013 ELOKUU 28.8. Ulkoilupäivä Stansvikin kartanon ympäristössä.

TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa 8.-10.4. Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista.

SYYSKUU 3.-4.9. Hätäensiapukurssi aloittaneille ryhmille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Taitaja -semifinaalin valintakilpailu SKY-Opiston opiskelijoiden kesken LOKAKUU 1.-5.10. Sirje Tammeooks Eesti Esimene rakosmeetikakool:sta tutustumassa SKY-Opiston toimintaan 4.-5.10. SKY Kosmetologipäivät 11.-13.10. I Love me messut 7.-8.10. Kosmetiikkaneuvoja osatutkinto 9.10. Hyviä vuosia ikäihmiselle lempeällä kosketuksella teemapäivä 30.10. Kauneudenhoitoalan perustutkinnon osaamispisteiden määrittely -suunnittelutilaisuus MARRASKUU 29.11. Valintakokeet tammikuussa 2014 alkavalle iltalinjalle JOULUKUU 15.12. Seurasaaren joulupolku tapahtuma 21.12. Puurojuhla

12


13


14


TAMMIKUU SKY-Opiston henkilökunta sai kunniakirjan saavuttamalla SAKU ry:n kävelykampanjassa kolmannen sijan. HELMIKUU 5.2. Kivelän sairaalan ”kauneutta kaikille” tapahtuma 7.-8.2. Avoimet ovet ja koulutusinfot MAALISKUU 28.2.-1.3. Henkilökunnan kehittämispäivät 14.-16.2 Urheilulääketiede 2014 seminaari 28.3. VAAPO hankkeen tapaaminen HUHTIKUU 1.-3.4. EAT näyttötutkinto 17.4. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin teemapäivä 17.4. Oppilaskunnan vuosikokous 22.-24.4. EAT näyttötutkinto TOUKOKUU 12.-16.5. Kansainvälinen CIDESCO tutkinto 13.5. TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa 20.-22.5. Ilta 12 näyttötutkinto 30.5. Lukuvuoden päättäjäiset

TAIVA S + HELVE T TI Oppilaskunnan edustajat Pekka Kosama, Katri Niipala, Sari Männistö-Ojainmaa ja rehtori Maria Korpi vastaanottivat TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Liikemiesten Kauppaopistossa. Kirjan kirjoittajat lahjoittavat jokaista myytyä kirjaa kohti yhden kirjan toisen asteen valmistuvalle nuorelle. SKY -Opistossa kirjan saavat kaikki keväällä valmistuvat ammatillisen perustutkinnon suorittaneet nuoret.

15

15


16


K AUNEUT TA K AIKILLE Kauneutta kaikille -toiminnan ajatuksena on kauneudenhoitopalvelujen tuottaminen niille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia niitä muuten mahdollista saavuttaa. Näin opiskelijat voivat myös kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja antaa ja saada hyvää mieltä. Lukuvuoden 2013-2014 on Kauneutta kaikille toimintaan liittyen tehty mm. seuraavia vierailuja: Helsingin ensikoti, Oulunkylä Tiistain hyvinvointiryhmässä opiskelijat ovat ilahduttaneet äitejä hoidoilla. Hyviä vuosia ikäihmiselle ihonhoidon ammattilaisen lempeällä kosketuksella -teemapäivä 9.10.2013 Suomen Kosmetologien Yhdistys järjesti teemapäivän 9.10.2013 ja SKY-Opisto osallistui tekemällä käsihoitoja vanhustentaloissa ja palvelutaloissa. Mukana oli 40 opiskelijaa ja 3 opettajaa tekemässä hoitoja Mariankodissa, Kannelkodissa sekä Riistavuoren palvelukeskuksessa. Helsingin kaupungin jälkihuollon tukiasuntojen teemailta Jälkihuollon tukiasuntotoiminnassa vietettiin nuorten naisten kauneus-ja terveysiltaa. Ilta 13 ryhmästä 4 opiskelijaa teki ihonhoitoja ja ihonhoidonohjausta. Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän Sairaalassa 5.2.2014 Laajin ja jo perinteinen Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänäkin lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistui lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri sairaalaa tehden yli 100 käsihoitoja, hartiahierontoja ja lyhyitä kasvohoitoja. Naistenpäivän tapahtuma 6.3.2014 13 B ryhmä osallistui naistenpäivän tapahtumaan Läntisellä päihdeklinikalla käsihoitoja tehden. Lisäksi on jatkunut jo monivuotinen yhteistyö Helsingin Kaupungin omaishoidon tuen kanssa, josta ryhmät käyvät hoidoissa joka syksy ja kevät.

17


NUORI YRIT TÄJY YS RY:N (NY ) VUOSI-YRIT TÄJÄNÄ -OHJELMAN TOTEUTUS K AUNEUDENHOITOALAN YRIT TÄJY YS JA YRIT YSTOIMINTA -OPINTOJAK SOLL A Osa toisen vuosikurssin opiskelijoiden yrittäjyysopinnoista, työssäoppimisjakso ja yrittäjyyden ammattiosaamisen näyttö toteutettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti. Jakson pituus oli viisi opintoviikkoa, joka oli sijoitettu koko lukuvuodelle. Opiskelijat oppivat oman toimintansa kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. 18

Ohjelmassa mukana olevat opiskelijat perustivat neljä kauneudenhoitoalan yritystä: O’dor, Hemiili, Skin Bling ja Hand Made Beauty. Kaikkien yritysten tuotteet olivat itse suunniteltuja ja valmistettuja kosmetiikkatuotteita ja kauneudenhoitopalveluja yritysten omilla tai valmiilla tuotteilla toteutettuna. NY-yritykset toimivat pääasiassa oppilaitoksen tiloissa, mutta toimintaa oli myös erilaisissa tapahtumissa

kuten SKY-Opiston avoimissa ovissa, Uskalla yrittää – aluekarsintamessuilla ja saman tapahtuman finaalissa Kajaanissa. Aluekarsinnan 30:stä NY-yrityksistä kuusi valittiin finaaliin ja SKY-Opiston Hand Made Beauty ja Skin Bling olivat finaaliin valittujen joukossa!


TAITAJA 2014

Kokem uk s

Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa 8.-10.4. Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. HEMIILI Yrityksemme on huulirasvoja ja huulten kuorintavoidetta tekevä NY-yritys, jossa teemme myös erilaisia hoitoja. Kotona valmistamamO’DOR me huulirasvat ovat luonnollisia Meidän yrityksemme nimi on O’dor eivätkä ne sisällä mitään säilöntäja teemme vartalohoitoja itsetehaineita. dyillä hierontaöljyillä. Halusimme ”Olemme oppineet paljon yritehdä hemmottelevia ja rentouttatyksen toiminnasta ja kokemus on via vartalohoitoja luonnon mukaiollut antoisa ja mielenkiintoinen. silla tuotteilla. Hoitomme sopivat Olemme päässet toteuttamaan siis kaikille naisille iästä riippumatomia visioitamme ja ideoitamme ta ja näin saisimme laajan asiakasyrityksen edetessä ja yhteistyö on kunnan. alun hankaluuksien jälkeen sujunut ”Tästä kurssista olemme oppimoitteettomasti.” Henna, Arina ja neet yrittäjyydestä paljon uutta. Miili 12 A Emme tienneet kuinka paljon vastuuta ja työn ulkopuolista työtä liittyy yrittäjyyteen. Olemme ylpeitä saavutuksiimme yrittäjyydessä, sillä saimme yrityksen toimimaan ja opimme paljon -alkuepäilyksistä huolimatta. Tämän paremmin ei voi yrittäjyyttä oppia!” Tuuli, Greta ja Roosa 12 A

ia

HAND MADE BEAUTY Hand Made Beauty:n tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat hellävaraiset tuoksusaippuat. Halusimme valita raaka-aineiksi mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotekoisia ohjeita, joiden raaka-aineet löytyvät jääkaapista ja hedelmäkorista. ”On ollut kiva ideoida yrityksen tuotteita ja ulkoista ilmettä. Aidot asiakaskontaktit ja finaaliin pääsy oli palkitsevaa ja parasta. Finaalissa oli hienoa nähdä kuinka paljon mielenkiintoisia ny-yrityksiä on syntynyt.” Pia, Tiina H., Nina, Susanna ja Heidi 12 A

SKIN BLING Skin Blingin yritysidea on käsin virkatut kuivaharjauskintaat sekä itse valmistettu vartalovoide. Kuivaharjauskinnas on virkattu puuvillalangasta ja voiteeseen käytetyt raakaaineet ovat kasvipohjaisia. Lisäksi kintaita on monissa herkullisissa väreissä. Maiju ja Tiina P. 12 A

19


LUK U V UODEN 2013 -2014 OPE T US 13 A

13B

13C

Ihon hoito asiakaspalvelussa

Ihon hoito asiakaspalvelussa

Ihon hoito ja ohjaus

Ihon hoito hoitolassa

Ihon hoito hoitolassa

asiakaspalvelussa

Kasvojen ihon hoito ja

Kasvojen ihon hoito ja

Ihon hoito hoitolassa

klassinen hieronta

klassinen hieronta

Kasvojen ihon hoito ja

Vartalon ihon hoito ja

Vartalon ihon hoito ja

klassinen hieronta

klassinen hieronta

klassinen hieronta

Vartalon ihon hoito ja

Käsien ja jalkojen ihon hoito

Käsien ja jalkojen ihon hoito

klassinen hieronta

Anatomia ja fysiologia 1

Anatomia ja fysiologia 1

Käsien ja jalkojen ihon hoito

Ihon rakenne ja toiminta,

Ihon rakenne ja toiminta,

Anatomia ja fysiologia 1

ihomuutokset ja ihotaudit

ihomuutokset ja ihotaudit

Ihon rakenne ja toiminta,

Ainesosa- ja tuotetuntemus

Ainesosa- ja tuotetuntemus

ihomuutokset ja ihotaudit

Hygienia, työturvallisuus ja

Hygienia, työturvallisuus

Ainesosa- ja tuotetuntemus

Ihonhoidon ohjaus hoitolassa

ja kestävä kehitys

Hygienia, työturvallisuus

Ohjaus ihonhoidossa

Ihonhoidon ohjaus hoitolassa

ja kestävä kehitys

Kestovärjäys ja perusehostus

Ohjaus ihonhoidossa

Ihonhoito ja ihonhoidon

Yrittäjyys ja yrityksen

Kestovärjäys ja perusehostus

ohjaus työelämässä

perustaminen

Yrittäjyys ja yrityksen

Ohjaus ihonhoidossa

Ravintotietous, terveysliikunnan

perustaminen

Kestovärjäys ja perusehostus

ohjaus ja ergonomia

Ravintotietous, terveysliikunnan

Yrittäjyys ja yrityksen

ohjaus ja ergonomia

perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia

20


12C

12B

11A

Anatomia ja fysiologia 2

Anatomia ja fysiologia 2

Täydentävä ihonhoito

Ihonhoidon ohjaus

Ihonhoidon ohjaus

Kansainvälinen tutkinto ja

asiakaspalvelussa

asiakaspalvelussa

tutkintoon harjaantuminen

Yrittäjyys kauneudenhoitoalan

Yrittäjyys kauneudenhoitoalan

Kylpylähoitojen perusteet

yrityksessä

yrityksessä

Aromahieronta

Yrittäjyys ja yrityksen

Yrittäjyys ja yrityksen

Ihon hoito kylpylässä

perustaminen

perustaminen

Ammattitaidon syventäminen

Täydentävä ehostus

Täydentävä ehostus

Työelämään valmistava

Täydentävät ihonhoidot hoitolassa

Täydentävät ihonhoidot hoitolassa

työssäoppiminen

Yrittäjyys kauneushoitolassa

Yrittäjyys kauneushoitolassa

Äidinkieli

Täydentävä ihon hoito

Täydentävä ihon hoito

Englanti asiakaspalvelussa

Täydentävät ihonhoidot

Aromahieronta täydentävissä

Matematiikka

asiakaspalvelussa

ihonhoidoissa

Kemia

Äidinkieli

Kansainvälinen tutkinto

Yhteiskunta-, yritys- ja

Ruotsi asiakaspalvelussa

työelämätieto

Fysiikka

Psykologia

Psykologia

Taide ja kulttuuri

Taide ja kulttuuri

Kulttuurien tuntemus

Kulttuurien tuntemus

21


K AUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat

22

90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov


23


a t s i m i p p o ä s s ö y a T s s a j n a p s E HELMIKUUN 21.päivänä koitti aika, jolloin lähtisimme kohti lentokenttää ja sieltä aurinkoiseen Fuengirolaan. Olimme alkaneet suunnitella matkaa jo hyvissä ajoin viime syksynä. Otimme itse paikasta selvää netissä ja lähetimme suomalaiseen hoitolaan, Hius- ja Kauneus Norrikseen sähköpostilla kertomusta itsestämme ja tiedustelimme, olisiko meidän mahdollista suorittaa työssäoppimisjakso kyseisessä hoitolassa. Saimmekin nopeasti myönteisen vastauksen ja heti vastauksen saatuamme aloimme katsoa lentoja ja mahdollista majoituspaikkaa. Hius- ja Kauneus Norris on täydenpalvelun kauneushoitola / parturi-kampaamo, joka tarjoaa kosmetologipalveluja, hierontaa, parturi-kampaamopalveluja sekä meikkejä. Hoitola sijaitsee suomalaisten suosimassa Fuengirolassa pääkadun varrella, lähellä rantaa. Hoitolassa toimii kaksi vakituista parturi-kampaajaa, hieroja sekä kosmetologi. Vakituisten työntekijöiden lisäksi hoitolassa on lähes poikkeuksetta työssäoppijoita niin kampaamo- kuin kosmetologipuolellakin. Meille kosmetologiopis-

24

kelijoille oli yksi huone käytössä ja kosmetologi työskenteli verhon takana toisessa hoitohuoneessa. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien pääsimme työnteon makuun. Työskentely oli itsenäistä ja omaaloitteisuutta vaadittiin. Päivittäisiin työtehtäviimme kuuluivatkin hoitojen teko, ajanvaraustehtävät, puhelinkäyttäytyminen, kassan käyttö, kaupassa käynti, postissa asiointi sekä pyykkäys ja muut aseptiikkaan liittyvät askareet. Hoitoja oli useita päivässä ja työtahti oli ripeä. Päivät saattoivat tuntua työläiltä, mutta aika kului nopeasti, kun tekemistä riitti. Hoidot rutinisoituivat ja kädentaidot kehittyivät. Saimme lisäksi suunnitella kampanjahoitoja, joita mainostettiin kyltein ja Fuengirolan sanomalehdessä. Kampanjoiden myötä saimme paljon asiakkaita, jolloin pääsimme

tekemään laite- ja vartalohoitoja perushoitojen lisäksi. Asiakkaat olivat pääasiassa eläkeiässä olevia suomalaisia, joista huokui positiivinen mieli. Palautteet asiakkailta olivat hyvin positiivisia ja useasti tyytyväisyyttä osoitettiinkin antamalla pientä tippiä, joka kuuluu espanjalaiseen kulttuuriin. Asuimme noin 500 metrin päässä hoitolasta sijaitsevassa huoneistohotelli Nuriasolissa, joka osoittautui suomalaisten suosimaksi asuin- ja tapahtumapaikaksi. Palvelua hotellissa sai jopa suomeksi. Nuriasolin tiloissa sijaitsi myös Norriksen suomalainen meikkikoulu, johon pääsimme tutustumaan päiväksi. Aika kului todella reippaalla tahdilla, koska keksimme paljon tekemistä vapaa-ajallamme. Junilla ja busseilla pääsi edullisesti ja kätevästi liikkumaan lähikaupunkeihin ja vuokra-autolla tutustuimme myös sisämaahan. Tutuiksi kävivät myös tietenkin ostoskeskukset ja rantabulevardin tarjonta. Ilmat olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja pääsimme ottamaan varaslähdön Suomen kesään. Kokonaisuudessaan olemme todella tyytyväisiä matkaan ja se oli mielestämme onnistunut ja antoisa. Tutustuimme useisiin uusiin ihmisiin ja lähdimme Fuengirolasta reilut viisi viikkoa myöhemmin upeiden elämysten, unohtamattomien muistojen ja kokemuksen rikkaampina takaisin Suomeen päin! Netta ja Roosa 12B


T YÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden työssäoppimisjakson aina SKY-Opiston Opetushoitola Versossa. Tämä toimii sekä laadunvarmistuksena ja turvallisena ensimmäisenä TO jaksona ennen Opiston ulkopuolella tapahtuvaa työssäoppimista, että mahdollistaa opetuksen ja työelämän opetus- ja hoitomenetelmiä kehittävän vuoropuhelun. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että Espanjassa. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä maahantuojilla, tavarataloissa, kauneushoitoloissa ja kylpylöissä.

Työssäoppimispaikat 2013-2014

Bio Nature / kokemus helsinki Emotion Hoitola Seize Itäväylän Kosmetiikka Oy Hoitola Eila Hellgren Itis Itu Biodyn Oy KauneusBreikki Kauneushoitola Riitta Uusheimala Kicks Oy L’Oréal Finland Oy Opetushoitola Verso Oppivat kädet Pink Dream House Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Sokos Oy Sothys Salonki Stockmann Oyj Thann Sanctuary Day Spa The Body Shop TopKat Kosmetik – Bon Salon

25


AIKUISKOULUTUS JA NÄY T TÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Koulutus kestää 2 vuotta. Opiskelijat valitaan Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävän valintakokeen kautta. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan ja työelämälähtöiseen opiskeluun. Aikuisopiskelijat suorittavat koulutuksen aikana kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinnolla. Heillä on mahdollisuus suorittaa myös kansainvälinen CIDESCO-tutkinto. Lukuvuoden 2013-2014 aikana SKY-Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2014 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana hyväksi havaitun kokemuksen mukaisesti kahteen osaan siten, että syksyllä 2013 suoritettiin näyttötutkinto ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2014 suoritettiin loput tutkinnon osat eli täydentävä ihon hoito sekä valinnaiset tutkinnon osat. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit NTM Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Eija Liuska ja NTM Pirjo Laitamäki. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintoa lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Sirpa Kaartti ja Mia Peltonen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa ja Eija Liuska. Tutkintovastaavana toimi NTM Sari Männistö-Ojainmaa. Kosmetologikoulu Hymyssä Tampereella järjestettiin lukuvuoden aikana kaksi tutkintotilaisuutta, joissa perustutkinnon suorittajia oli yhteensä 32. Syyslukukauden näyttötutkinnon arvioinnista vastasivat kosmetologit

26

Mira Ingelius ja NTM Mia Peltonen sekä ammatinopettaja Marjo Väisänen. Kevätlukukauden näyttötutkinnossa em. työelämän edustajien lisäksi arvioinnista vastasi ammatinopettaja, NTM Janika Reunanen. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Lisäksi tutkinnon osan Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta suoritti viisi jo aikaisemmin perustutkinnon suorittanutta kosmetologia. Näin he saivat oikeuden käyttää tutkintonimikettä Kosmetiikkaneuvoja. Tutkintotilaisuudet järjestettiin todellisissa työelämän tilanteissa ja tutkintopaikkoina toimivat: Stockmann (Vantaa), Karhu-Apteekki (Pori), Uusi Apteekki ( Jyväskylä), Emotion (Lappeenranta) ja m/s Silja Symphony. Arviointiin osallistuivat työelämän edustajina Kati Heikkinen, Anne Keinänen, Satu Pihlhjerta ja NTM Pirjo Laitamäki. Opetuksen edustajana arvioinnissa toimi tutkintovastaava, NTM Marjo Väisänen. Kevätlukukaudella 2014 toteutettiin kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintotilaisuudet seuraavasti: 1.-3.4.2014 Ihonhoidon asiantuntijana toimiminen sekä Kauneudenhoitoalan asiantuntijana toimiminen Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Riitta Haapala ja Kati Heikkinen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Sari MännistöOjainmaa. 22.-24.4.2014 Valinnaiset tutkinnon osat: Aromaterapian ja eteeristen öljyjen käyttäminen ihonhoidossa sekä Lymfahoitomenetelmän käyttäminen ihonhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kati Heikkinen ja Mira Lostedt sekä opetuksen edustajina ammatinopettaja, NTM Sari Männistö-Ojainmaa sekä Pirella Hakala. Molemmissa tilaisuuksissa tutkintojärjestelyistä vastasi Marjo Väisänen.


K ANSAINVÄLINEN CIDESCO -TUTKINTO Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto järjestettiin 12.5 16.5.2014. Tutkintoon osallistui valmistuvista ryhmistä 36 opiskelijaa ja kansainvälisenä CIDESCO:n lähettämänä tutkinnonvalvojana toimi kosmetologi Johanna-Maria Wilhelmina de Roos-de Wolf Hollannista. Oppilaitoksen puolesta tutkinnon järjestelyistä ja arvioinnista vastasivat opettajat Taina Raivio, Leena Kalliomaa ja Anna-Liisa Halsas-Lehto.

Kansainvälinen CIDESCO -konferenssi Vuoden 2012 CIDESCO konferenssi pidettiin Wuhanissa, Kiinassa 7.-12.11.2013. Apulaisrehtori- Anna-Liisa HalsasLehto osallistu kongressiin ja sen yhteydessä pidettyyn koulukokoukseen, tutkinnonvalvojien kokoukseen ja luentoihin. Anna-Liisa Halsas-Lehto on vieraillut lukuvuoden aikana CIDESCO:n tutkinnonvalvojana The First Estonian Private Cosmetic School –koulussa Virossa ja Mokykla Art of Beauty School –koulussa Liettuassa.

27


K AUNEUDENHOITOAL AN ERIKOISAMMAT TITUTKINTO Valmistava koulutus EAT 13 Vuonna 2011 uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukainen kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutettiin SKY-Opistolla jo toista kertaa. Lähiopetusta tarjottiin ajanjaksolla 27.8.2013 – 24.4.2014 oppilaitoksen tiloissa joka viikko, tiistaista torstaihin. Osa opinnoista toteutettiin etäopiskeluna. Koulutuksen sisältö tähtää muun muassa tutkinnon suorittajan kykyyn soveltaa osaamistaan erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kokemusten arviointikykyyn, kokemuksista oppimiseen, toimintatapojen uudelleen ajatteluun ja edelleen uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Lukuvuonna 2013-2014 toteutuneet tutkinnon osat: 1. Ihonhoidon asiantuntijana toimiminen Opettajina: Leena Kalliomaa, SKY-Opisto Sari Ojavuo, SKY-Opisto 2. Kauneudenhoitoalan asiantuntijana toimiminen Opettajina: Inga-Lill Leskinen-Sundqvist, Linguastyle Marja Saarinen, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Minna Kilpinen, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Tarja Mykrä, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Tarja Saarinen, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Sari Ojavuo, SKY-Opisto

28

3. Aromaterapian ja eteeristen öljyjen käyttäminen ihonhoidossa (valinnainen tutkinnon osa) Opettajana Sari Ojavuo, SKY-Opisto Luennot ja tuote-, laite- ym. koulutukset: Anitra Airo, Aila Airo Kauneuspalvelut Ky: Dermaviduals -ihonhoitosarja Kaija Puro, Ruusupuu Finland: Primavera ihonhoitosarja ja Primaveran aromaterapiatuotteet Satu Juurakko, Dermanor Finland Oy: MD-Formulations -ihonhoitosarja Susanna Poikela, Dell’ Eco: Argital -tuotteet Reima Karsikas, Diter Elektroniikka Oy: DitLaser Suomen Punainen Risti: Marita Hentula Yritysvierailu: Hotel Kämp & Kämp Spa, Helsinki


KUN ALOITIMME opiskelun syksyllä, istui luokassa hiljainen ryhmä. Kaikki tuntui ensimmäisinä viikkoina melko sekavalta ja opettajallemme virtasi varmasti monenlaista kysymystä suunnasta jos toisesta. Olihan opiskelu tällä kertaa jotain aivan muuta kuin mihin moni meistä oli tottunut -kaikki materiaali näyttökansioon kun tulisi tuottaa itse. Pikkuhiljaa asiat alkoivat kuitenkin selkiytyä ja aloin tutustumaan näihin voimakkaisiin, upeisiin kosmetologeihin, joita ryhmässämme oli. Vaikka ryhmässämme oli paljon eri-ikäisiä ja eri osa-alueista kiinnostuneita naisia, pystyimme jakamaan osaamistamme ja se oli mielestäni ryhmämme rikkaus. Aloitimme opiskelun pienellä kertauksella, josta tuskin oli haittaa kenellekään. Kiinnitimme huomiomme sellaisiin asioihin, joihin perusopinnoissa ei välttämättä ollut ehditty keskittymään. Sen jälkeen aloimme syventää opiskelua mm. perinteisen kiinalaisen lääketieteen avulla. Opiskeluiden edetessä saimme lisää eväitä Mercurian opettajilta sekä erilaisista tuote- ja laitekoulutuksista. Nälkä kasvoi

Kokem uk s syödessä ja myönnän lukeneeni tämän koulutuksen aikana enemmän kirjallisuutta kuin aikoihin. Välillä iski ahdistus opiskelutahdin ollessa kova, mutta koska oppimismotivaatio oli korkealla ja opiskelukavereilta ja opettajalta sai tarvittaessa tukea, niin tällaisista tilanteista selvittiin. Valinnaisen tutkinnon osan, aromaterapian alkaessa jaoimme luokan kesken ahkerasti käyttökokemuksia ja saimme tällä tavoin arvokasta lisätietoa eteerisistä öljyistä ja niiden käytöstä. Aromaterapia toi tullessaan myös tunteiden kirjon niin meissä hoitajissa kuin sarjahoitoasiakkaissa. Sarjahoitojen yhteydessä hoitamisen kokonaisvaltaisuus nousi erityisesti esille. Kaikki tekemämme sarjahoidot sekä niiden tuoma kokemus ja havainnot olivat tämän koulutuksen parasta antia. Nyt koulun päättyessä ryhmässä ei enää ollut hiljaista, vaan puhe sorisi ryhmässämme niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Meistä on

ia

hioutunut tiivis ryhmä ja viimeisen päivän haikeus oli käsin kosketeltavissa. Sain monta hyvää ystävää näiden kahdeksan kuukauden aikana. Olen äärimmäisen kiitollinen tästä kokemuksesta ja hyvästä opetuksesta. Ajatusmaailmaamme on muutettu pysyvästi. Enää ei pysty tekemään hoitoja yksinkertaisesti, vaan ehdottoman kokonaisvaltaisesti. Iloa ja valoa kaikille tämän upean ammatin valinneille! Emmi Minkkinen, erikoiskosmetologi vuosimallia 2014

29

29


30


HANKETOIMINTA Hanketoiminnasta vastasi lukuvuoden alussa Pirjo Laitamäki ja maaliskuusta 2014 hanke- ja yrittäjyyskoordinaattorina aloitti Katja Utti-Lankinen. Hänen vastuulleen kuuluvat mm. lisä- ja täydennyskoulutusten sekä hanketoiminnan hallinnointi ja kehittäminen. SKY- Opisto on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa ke-

hittämässä ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja uutta innovatiivista pedagogiikkaa. Lukuvuoden aikana on ollut meneillä tai alkanut neljä hanketta, joissa SKY-Opisto on partnerina: Opetushallituksen osarahoittamat HOPE OSK ja VAAPO – vaihtoehtoisia ammatillisia polkuja –hankkeet päättyvät vuoden 2014 lopussa. Uusina hankkeina alkoivat

keväällä 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama UTOPEDA – Uutta Työelämävaltaista oppimista ja osaamista sekä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston osarahoittama OSAAVAglobal 2014 – 2015 -hanke. Nämä hankkeet jatkuvat vuoden 2015 loppuun.

TÄYDENNYSKOULUTUS Täydennyskoulutuksen kurssivalikoimaa on uudistettu ja laajennettu, mukaan ovat tulleet myös yhteistyössä Haaga-Perhon kanssa toteutettavat ja yritysten henkilöstölle räätälöitävät koulutukset. Osallistujien ei tarvitse olla kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneita, mutta moni koulutuksista mahdollistaa sen tai kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon osien suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta. Kouluttajina ovat toimineet SKYOpiston ammatinopettajat ja muut kauneudenhoitoalan asiantuntijat ja yhteistyökumppanit.

Lukuvuoden 2013 – 2014 aikana toteutetut täydennyskoulutuskurssit Syyslukukaudella Aukeavatko INCIT, tiedon etsinnän avaimet Ayurvedinen ihon ja kehon hoito Hotstone – kuumakivihieronta Kasvolymfan perusteet Kirurginen lymfa Kevätlukukaudella Ayuervedinen ihonhoito ProBeauty

31


A SI A K A SPA LV ELU 2013 -2014 SKY-Opistossa on jälleen lukuvuonna 2013-2014 tehty asiakkaille opettajien valvomia opiskelijatöinä kauneudenhoitoalan palveluja. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät monipuolisesti erilaisia hoitoja asiakkaille, myyvät ja suosittelevat tuotteita, ohjaavat ihonhoidossa, hoitavat ajanvarausta ja kassaa sekä huolehtivat välinehuollosta, pyykkihuollosta sekä hoitoluokan siisteydestä. Kun koko ryhmä tekee asiakaspalvelutunneilla näitä kaikkia yhdessä kohottaa se myös ryhmän yhteishenkeä ja kehittää tiimityöskentelytaitoja.

Hoidot asiakkaalle tehdään aina henkilökohtaisen ihoanalyysin ja hoitosuunnitelman mukaan. Opiskelija siis pyrkii tekemään asiakaslähtöisen hoidon huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tämä tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan, opiskelijan sekä opettajan kanssa. Kiireetön, rentouttava hoitokokemus sekä hyvä palvelu on se mistä saamme kiitosta ja mikä tuo asiakkaan käyttämään palvelujamme aina uudestaan. Kehitämme jatkossa myös asiakaspalveluaikoja jotta niitä olisi enemmän saatavilla silloin kun ky-

ISTU 171 IHONPUHD

STA

a o t i o h o v s a k 680 SVOH 14 8 ERIKOISK A

OITOA

ä y l e t t i s ä k ä s i l n je 274 kasvo ovärjäystä 326 kest oitoa 385 jalkah A 200 K ÄSIHOITO ISTOA 133 K A R VA NP O

a o t i o h o l a t r a v 6 36

32

syntää on eniten. Asiakaspalveluharjoittelu on tärkeää opiskelijalle jotta hän voi kehittyä ihonhoitotaidoissa, ohjausksessa ja myyntityössä. Suosituimmat hoidot ovat perinteiset jalka- ja kasvohoidot, mutta asiakkaiden kiinnostus myös muihin hoitoihin on viime aikoina lisääntynyt. Eniten kysyntää sekä kiinnostusta ovat saaneet kylpylähoidot, kuten yrttinyytti- sekä kuumakivihieronta. Uutuutena kevään 2014 aikana on tarjontaan tullut myös hellävarainen karvanpoistomenetelmä sokerointi. Huhtikuun loppuun mennessä oli tehty jo lähes 1000 erilaista kasvohoitoa sekä noin 500 jalkahoitoa.


33


VERSO OPETUSHOITOLA

OPETUSHOITOLA VERSO Ihmisten kulutustottumukset ovat hieman muuttuneet maan taloudellisen tilanteen myötä. Opetushoitolan arjessa tämä näkyy parhaiten hoitoaikojen varaussyklin lyhentymisenä ja hoitoaikojen peruuttamisten lisääntymisenä. Työssäoppijoiden kannalta tämä aika antaa mahdollisuuden kehittyä erinomaiseksi osaajaksi mm. taloudellisen ja laadukkaan sekä kustannustehokkaan ja tuloksellisen toimimisen osa-alueilla. Opetushoitolan tarpeet otettiin tänä vuonna loistavasti huomioon lukujärjestyksiä tehtäessä. Olemme saaneet Versoon enemmän opiskelijoita, jonka vuoksi olemme entistä paremmin pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja tarjoamaan heille vapaita aikoja. Lukuvuoden aikana Versossa on ollut työssäoppimassa opiskelijoita oman koulun opiskelijoiden lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopistosta, Omniasta Espoosta sekä Keudan ammattiopistosta Tuusulasta. Verson työvuosi on ollut mielenkiintoinen, työntäyteinen ja haasteellinen. Toimintamme jatkuu tänäkin kesänä juhannuksen jälkeiselle viikolla ja lomilta palaamme elokuun alussa virkein mielin ja uusin haastein! .

34


OPPIL A SKUNTA Lukuvuonna 2013 -2014 oppilaskunnan puheenjohtajana toimi Salla Hyytiäinen 12 B ja sihteerinä Noora Junno 11A ryhmästä. Oppilaskunnan kuraattorina toimi Sari Männistö- Ojainmaa. Oppilaskunnan vuosi saatiin kivasti käyntiin kaikkien yhteisen ulkoilupäivän merkeissä 28.8.2013 Stansvikin kartanon ympäristössä. Päivän ohjelmaan kuului kävelyreitti saaren ympäri, yhteisiä pelejä ja leikkejä sekä ruokailu Stansvikin kartanoravintolassa. Päivän aikana ideoitiin myös kehittämiskohteita tulevan lukuvuoden toimintaan. Syksyn yleiskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä uudet edustajat oppilaskunnan hallituksessa. Jokainen ryhmä nimeää lukuvuodeksi kaksi edustajaa tähän luottamustehtävään. Lukuvuoden alussa saimme oppilaskunnalle oman Dream & Life boxin. Boxiin voi jättää viestejä kehitettävistä tai kiitettävistä asioista, joita oppilaskunnan halutaan käsittelevän. Keittiön Pirkon kanssa sovittiin myös vedenkeittimen ja mikron käytöstä ja oppilaskunnan uusi jääkaappi osottautui myös kovasti tarpeelliseksi. Kierrätettävien pullojen keräyksen hoiti tämän lukuvuoden ajan 12 A. Oppilaskunnan kuukausittaisissa kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista kuten ruoasta, tiedon kulusta ja välinehuollosta. Valmistujaislakkien esittelytilaisuudesta ja lakkien tilaamisesta vastasi oppilaskunnan sihteeri. Kevään vuosikokouksessa 17.4.2014 valittiin ensilukuvuoden toimijat ja laadittiin alustava toimintasuunnitelma. .

35


OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaus on osa oppilaitoksen kasvatus- ja oppimistavoitteita tukevaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Aikuisopiskelijoille, jotka ovat tutkintoon valmistavassa koulutuksessa, laaditaan ns. henkilökohtaistamissuunnitelma. Tuloksekkaan opiskelun edellytyksenä on, että opiskelija sitoutuu opiskeluunsa. Valintakokeet Opiskelijavalintojen tueksi on järjestetty valintakokeet marraskuussa 2013 ja toukokuussa 2014. Valintakokeet järjestettiin Psykologitiimi Päämäärä Oy:n avulla. Valintakokeet sisältävät: - soveltuvuuskokeen, joka sisältää persoonallisuus- ja kykytestin - psykologin ja opettajan haastattelun - mahdollisuuden tutustua oppilaitokseen ja opetukseen. Kaikki hakijat saavat halutessaan palautteen valintakokeen tuloksesta. Opiskelijarekrytointia on tehty erilaisissa tilaisuuksissa: - Avoimien ovien päivät ja koulutusinfot 7. – 8.2.2014 - Opistossa on käynyt vuoden aikana tutustumassa opiskelijaryhmiä ja työelämään tutustujia. Tutortoiminta Toisen vuosikurssin opiskelijoita on toiminut tutoreina. He ovat tukeneet ja auttaneet uusia opiskelijoita sopeutumaan opiskeluun ja oppimisympäristöön, sekä vierailleet heidän kanssaan kauneudenhoitoalan maahantuojayrityksissä. Lisäksi tutorit ovat olleet mukana edustamassa SKY-Opistoa erilaisissa esittely- ja rekrytointitilaisuuksissa. Tutoreina ovat toimineet: Netta Kettunen, Roosa Kilpeläinen ja Salla Hyytiäinen, 12 B Tiina Huhtasalo, Nina Nemlander, Tuuli Kallio ja Roosa Tanninen 12 A

36


37


RYHMÄT 11A

12B

13B

Taina Raivio Heikkinen Mona Jenniina Heiskanen Marika Katariina Ihalainen Miia Maria Junno Noora Anneli Koivusilta Jasmin Juuli Emilia Manninen Inka Elina Rantala Juuli-Anna Karoliina Rissanen Melissa Milla Maaria Stjernvall Janina Sofie Margaretha

Kaisa Vanne Benamed Beija Hopia Johanna Anniina Hyytiäinen Salla Maisa Johanna Ikonen Elina Marianne Jäppinen Eveliina Aleksandra Kettunen Netta Camilla Kilpeläinen Roosa Maria Lapveteläinen Ida Tuulia Wilhelmiina Leinonen Saija Erika Johanna Mårtensson Susanna Maria Partti Annukka Eveliina Peltola Marus Emilia Onerva Pernu Miia Johanna Suontakanen Sini Jasmine Timperi Erika Sannita Venemies Satu Anne-Marie Vuojolainen Sanna Marleena

Leena Kalliomaa Elo Kristiina Elina Annika Harju Jasmin Marjo Helene Immonen Henna Maria Kalste Pauliina Elina Koivisto Emmi Alexandra Kosama Pekka Ilmari Kuittinen Tiina Susanna Laine Katri Johanna Niipala Katri Inari Rissanen Pinja Marianna Siimelä Nina Pauliina Sveins Roosa Eveliina Takkumäki Susanna Maarit Tamminen Anna Maria Wahlström Sorella Sonja Karoliina Vartiainen Aliisa Josefiina Vehmainen Henrika Ria Maaria

12 A Sari Männistö-Ojainmaa Grundström Pia Johanna Huhtasalo Tiina Annikki Kallio Tuuli Mikaela Melasalmi Maiju Annika Myllynen Henna Helena Mäki-Leppilampi Lina Varpu Marcela Nemlander Nina Sofia Catharina Pohjonen Tiina Johanna Päivärinta Leena Katariina Rossi Susanna Kaarina Sahlstedt Greta-Maria Suonperä Arina Taipalus Heidi Tuulia Tanninen Roosa-Maria Turunen Suvi Hannele

38

13 A Anna-Liisa Halsas-Lehto Holsti Jennina Julia Huttunen Ella Katriina Hätönen Vera Annika Järvelill Kristel Kainulainen Roosa Janina Kohtala Janika Marian Kotila Jonna Krutsin Laura Eveliina Laitinen Shira Miranda Alicia Lindgren Pia Tuulikki Myyryläinen Jenny Emilia Nieminen Jenna Johanna Salin Maisa Abigail Santikko Reetta Marjaana Sarin Henni Heini

13C Eija Liuska Forsman-Vehanen Terhi Tuulia Heininen Niina Annikki Hyväoja Nina-Marie Keinänen Sarianna Kimmel-Villa Netta Paulina Kinnunen Suvi-Tuuli Marmei Sandra Martin Miia Mariaana Pirttilä Johanna Puska Ida Aino Henrietta Qvickström Lea Rangel Hanna-Liisa Mirjami Rissanen Minna Ristola Eeva-Maija Sulasaari Disa Katariina Kylli Törmänen Terhi Värtinen Erja Anneli


ILTA12

ILTA14

E AT13

Kaisa Sjöblom Heikkinen Tuuli Rosina Wilhelmiina Joutsimies Karoliina Maria Kiuru Linda Julia Laitinen Suvi Polkutie Satu Irmeli Salo Piia-Liisa Valkama Hanna-Mari Susanna Wallenius Jonna Valli Katariina Emilia Vähäpassi Anne Onerva

Pirella Hakala Fager Merja Anneli Helander Helena Lotta-Maria Helvilä Tarja Himmanen Sara Kallunki Hellevi Kangas Merja Susanna Kanon Pinja Lång Anita Niemelä Pia Kristina Panteleeva Olga Räsänen Suvi Salo Reija Elina Saxman Krista Stenroos Arja Anita Tahvanainen Riikka Susanna Tukiainen Reno Tuomala Pinja Meri Tähti Viljamaa Riitta Vottonen Sonja

Sari Ojavuo Alariesto Kirsi Mari-Ann Alasalmi Riikka Maria Asikkala Aino Aida Henriksson Christel Alice Korhonen Nana Maria Kozhinova Marina Laur Piret Lundmark Henrika Helena Minkkinen Emmi Ilona Nykyri-Turunen Erja Hannele Rosentau Maarja Tiilikainen Tinja-Tuulia Voutilainen Pirjo Anitta

ILTA13 Marjo Väisänen Alekperova Gynai Dikert Arja Tuulikki Herttua Sari Hannele Hurme Tuula Anneli Mäkinen Heidi Marjo Kaarina Petrovic Michaela Bettine Pilli Teija Kaarina Pirkkalainen Heini Elsa Maria Pouttu Jemina Linnea Puumalainen Heidi Marjaana Saikkonen Tina Helena Sarlin Jenna Emilia Sarvi Janita Sarianne Tertsunen Hanna Tuulia Thomé Karin Annette Tuominen Marika Johanna

39


Toukokuussa 2012 kosmetologeiksi valmistuneet opettajineen ja ohjaajineen.

Ryhm채kuvat: Foto Oskar

40


10A-ryhm채 kev채채ll채 2013.

41


11A-ryhm채 kev채채ll채 2013.

42


11B-ryhm채 kev채채ll채 2013.

43


11C-ryhm채 kev채채ll채 2013.

44


ILTA11-ryhm채 kev채채ll채 2013.

45


EAT12-ryhm채 kev채채ll채 2013.

46


Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

SKY-Opiston toimintakertomus 2013-2014 Ulkoasu: Memedia, Vaula Aunola Kansi: SKY-Opiston visio kuvakollaasi, toteutus Milla Korpi Valokuvat: SKY-Opisto, ellei toisin ole mainittu.


SKY vuosikertomus 2013-2014  
SKY vuosikertomus 2013-2014  

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston lukuvuosi

Advertisement