Page 1

lauluvihik


1 Inemise’ omma’ eläjä’ Sõna’ Contra Muusiga Jaan Pehk

Mu süäme külge tütarlats ku verenällän pütäl läts´. Ma tä säält valla udsuti ja esi tedä nudsuti. R: Inemise’ omma’ eläjä’, kiä egä vahtsõnõ keväjä läävä viilgi ullimbas ku sis, ku ilmä tulliva. Ma tütärlast näi püksalda ja püüdse tassa müksada’ ja vahtma jäi sis ullina, kuis püksü jalga tulliva’Kaupmehe’ lõunast tulliva’, naist üte nimi Sullivan. Ma käve ka tuu ulli man, tält ostetu sai mullivann.

Ei mudso helü kullamist! Las kirotas Priit Pullerits, et tõõsõst ilmäst tulli ma ja vahtsõst sündü pullina.

2 A mille?

Sõna’ ja muusiga Jan Rahman Säädnü Erki Meister Inemine õks jääs hindäs. “Mille tsirgukõnõ lindas?” teedä’ taht ja sis viil tuud: “Mille aastan katstõist kuud?” A mille, a mille, a kuis tuu nii saa... Küsüs kinä näiokõnõ: “Mille üts ei olõ tõnõ?” Hindäl täl om helü kille. “Mille pini sitt om sille?”


A mille, a mille, a kuis tuu nii saa... Halv om saadan, hää om jummal, mille olõ ma’ nii rummal? Saisva’ tähe’, liigus kuu. Mille lill ei olõ’ puu? A mille, a mille, a kuis tuu nii saa... Mille vesi likõ om? Mille tetti tuumapomm? Mille kakõnu mu tsuvva’? Taha hinnäst ullis juvva’. A mille, a mille, a kuis tuu nii saa...

3 Hoituminõ

Sõna’ ja muusiga Urmas Kalla Nii kerge om sinno hoita’, ku püsüt ka hoitmada’; nii kerge su perän roita’

ka peräle jõudmada’; nii kerge om sinno kutsu’, ku tiiä, et tulla’ sa ei saa’; mul olõ-õi säräst mutsu, et rabõlda’ rassõga. Nii kerge om sinno köütä’ vallajuuskvide sõlmiga; nii kerge su suuv`e täütä’, miä oma’ viil suuv’ mada’; nii kerge om sinno kanda’ õnnõ võõride kässi pääl ja mõnikõrd mõista’ anda’, et elo om iks nii hää. Nii kerge om sinno jättä’ su hindäga ütsündä; sa hindäga ei jää’ hättä, nigu jäiä’ võit minoga. Su süänd ei saa’ ma võita’, ku püvvä ka kõgõst väest; aga kerge om sinno hoita’ – tuu kergüs mul sino käest.


4Võro kiil

Sõna’ ja muusiga Aapo Ilves Sääde Andres Määr ja Aapo Ilves

5Valgust henge

Sõna’ ja muusiga Aapo Ilves

Kon om tuu lump, kon kunna’ umma’? Tan, tan, sanna man, tan om tuu lump, kon kunna’ umma’. Kiä tuu õdagu mõtsaraal praal? Kiä tuu tan õdagu mõtsaraal praal? Tan, tan, kakk ikk raal, timä tuu õdagu mõtsaraal praal. Uu-uu-uu, a midä tuust?

Hummogune päiv kullatsõs lüü maa, ku eloh om aigu taivahe kaia’. Õdagu ta är verevänä lätt, ku eloh om aigu taivahe kaia’, et jääs henge sul valgust ka üüse...

6Tii

Võro liin om ilmanaba, pinil om hand ja poodin om saba. Võro liin om ilmanaba, uu-uu-uu, a midä tuust?

Sõna’ Aapo Ilves Muusiga Priit Pajusaar, Glen Pilvre Sääde Aapo Ilves ja Ahti Bachblum Esi hinnäst hummogu heräti


kikkalaaluga. Lätsi jäti vallalõ väreti, tulku tõõsõ’ ka. Saa-õi maata, tii lätt jo edese, ümbre mi ei lää’. Huug om sääne, et sääl, koh silmäpiir, ummi varbit näe. Oroviir, mõtsatii, üle jõõ, üle mää tiiä-ei kohe tuu elo viil käänd! Eelä mi jo olli ja täämbä mi tulli ja hummõl mi jälki jo lää. Pääväke paistus jo kõgõ mi süämeh ja egäl puul om miil jo hää. Täämbä mi tulli, mi olõ-õi ulli’ ja hummõl mi jälki jo lää.

Pääväke paistus jo kõgõ mi süämeh ja egäl puul om miil hää.

7Suvi

Sõna’ Milvi Panga Muusiga Mari Kalkun Käen om illus suvõhari kirriv, kütse, kuum. Paksus paisus upin, mari, egä lats om pruun. Pruun ja pall´as, järvevette kas vai üüses jääs. Piksõpilv sõud päävä ette tege tõrdu hellü. Virk, nii virk om kuldaväärt helle hainaaig. Väärt ja väärt... Tsirk tege häält, mõõt mi rüamaid.


8 Puupää rock’n’roll

Sõna’ ja muusiga Jan Rahman Sääde Ahti Bachblum Ma lätsi ijä pääle ijä pääle ijä pääle ma lätsi ijä pääle ijä pääle ijä pääle sääl sattõ pää pääle pää pääle pää pääle sääl sattõ pää pääle pää pääle pää pääle ma lätsi ijä pääle, sääl sattõ pää pääle sääl sattõ maaha. Ma lätsi rii pääle rii pääle rii pääle ma lätsi rii pääle rii pääle rii pääle

säält sattõ tii pääle tii pääle tii pääle säält sattõ tii pääle tii pääle tii pääle ma lätsi rii pääle, säält sattõ tii pääle säält sattõ maaha. Ma lätsi kuu pääle kuu pääle kuu pääle ma lätsi kuu pääle kuu pääle kuu pääle sääl sattõ suu pääle suu pääle suu pääle sääl sattõ suu pääle suu pääle suu pääle ma lätsi kuu pääle, s ääl sattõ suu pääle sääl sattõ maaha.


9 Küll ma kasu

Sõna’ Priit Öövel, tõlgõ võro kiilde Contra Muusiga Priit Öövel Olõ peris väiku viil, esi suurt ei käü. A mu varba otsa siski joba papu käü. Ku ma jala’ võta ala, läbi lumbi lätt mu tii. Õdaguti kukkas imä kummikidest vällä vii. R: Suurõ huuga, suurõ huuga viskät pikembäs, vahtsõist tsuugõst mõne kuuga vällä kasus lats. Suurõ huuga, suurõ huuga, nii ku võtt viil jaks. Ku sa mäsüst ärä väsüt, sinnu kand su paps.

Koolipõlven rohkemp valli – tennis, toss vai pidukäng. Tuu ei ole inämp nali, esä mass, et kinni hõng. Aastit ildamp ülikoolin, näio kõrval käü nuur miis. Jalg om jätnu kasumise numbrel nelikümmend viis...


10 Lodi tuu ja lodi vii

Sõna’ ja muusiga Aapo Ilves Sääde Hain Hõlpus Lodi tuu ja lodi vii, tege rõõmsas priistani. Lodi tulõ, lodi lätt, hüvält puult vai kurakätt. Puri paistus, toukas tuult, lodjatsurrõ priistan uut. Makus nuhe, tõrva hõng, kalavõrgu’, põh´aõng. Kaubakuurma’, küttepuu’, inemese’, leib ja suul. Nõsõs päiv vai paistus kuu, lodi vii ja lodi tuu.

11Sadõmõ’

Sõna’ ja muusiga Urmas Kalla Kül eelä’ üüse sattõ – kõik moro ojos viist. Mu’ kallus sinnä’ kattõ – ots’ vahtsõt perremiist. R: Las sattõ, las sattõ! Sa jalgo pääle jää’; kõik tulõ vahtsõst kätte, ku alalõ om pää. Mu süä rinnon sattõ, ku pruudi kirjä loi: tä uutvat mu’ käest kattõ – üts’ – play ja tõõn´e – boy. Kiä pätt’ mu’ kaala sattõ ja tüküst aost jäi ja tunist’ ummi pattõ, – nüüt mina kanna näid.


Viil majandus meil sattõ ja perimäke juusk. Ma korja mõtsast tatte, piä hinnäst hengen tuust.

12Haanja miis

Sõna’ Jaan Räppo Muusiga rahvalik Haanja miis vidi lubjakivve kolm päivä Võrolõ. Haanja miis läts’ Tiganigu puuti, uma kolmõ kopkaga. Tahtsõ osta püksünöpse, uma higi-vaiva iist. Haanja miis nägi silgupüttü Tiganigu leti iih.

Haanja miis pallõl’ poodis´aksa: “Esänd, lupa’ tsurgada!” Tsurka’, no tsurka’, Haanja miis, uma leeväpalakõist. Laul om otsah, laul om mõtsah, ei lää’ inämb edesi.


13Määne om seo maa

Sõna’ ja muusiga Jan Rahman Kiä om tuu verevä habõnaga Kasaritsa miis, kiä sõit Moskvitšiga? R: Määne om seo maa, miä taast edesi saa? Kost tulõ tuu pikk ja ruusanõ mulkliganõ tii, miä lõpõs Parmunukah? Ku suur om sääl Orava mõtsu seen tuu kahr, kiä ründäs mehidsepakkõ? Kelle lehmä’ omma jõõ perve’ kõik mualõ trampnu, sääl kon Mustjõgi Koivaga lätt kokko?

Mille om Haki külän ja ilmadu suurõ Luhasuu pääl õnnõ Läti mobiililevi? Kos sais tuu vana ja saina seest välläkist samblõga sann, minkast laulõtas Tuulingu laulun? Kohe viiäs mu vana’ hirmsalõ ärä väsünü kundi’, ku ma ütskõrd ärä tast lää?


14Kõnõtraat

Sõna’ ja muusiga Jan Rahman Välän külmetäs ja taivast satas lummõ, ütle mullõ uma telehvooninummõr. Hamõ’ ohukõ Su sälän prunts om tummõ, ütle mullõ uma telehvooninummõr. Hammõst läbi paistus rõnnakõnõ kummõr, ütle mullõ uma telehvooninummõr. Sõs meil tulõva’ Fiesta’ ja Rokksummõr, ütle mullõ uma telehvooninummõr. Sõs ku külmetäs ja välän satas lummõ, ütle mullõ uma telehvooninummõr.


15Kodomäng

Sõna’ Wimberg, tõlgõ võro kiilde Contra Muusiga Aare Pai

„A tä minnu hiussist kissõ!” Jan iks umma õigust ai. „Pakan võtku!” ütel´ esä, peris vihatsõs tä sai.

Latsõ’ kavvõn tassakõistõ ummi asju aiõva’, vanõmbidõ närvi’ puhkust ummõtõgi saiõva’.

„Kas tii kõrralikult olla’ õkvalt sukugi saa ei’? Käü üts tapõlus päiv otsa! Määne parm teid jälki sei?”

A no vaivalt juvva’ jõuti edimäne kohvitsilk, joba koskil kiäki rüükse nigu kassi küüdsin tsirk.

„Mängsemi jo koto!” nuudsas´ Kati, likõ ku iiskann. „Ma sääl mängun olli emme, a no issi – tuu oll´ Jan.”

Pühä taivas, miä nüüt valla seo ei lupa’ kuiki hääd! „Jan lei minnu vasta põskõ!” hoitsõ Kati käega pääd.


16 Pristan

Sõna’ Aapo Ilves ja Triin Tõemäe Muusiga Aapo Ilves Õdagu veereh vii... Kuis ma saa, miä ma tii? Taivas viih – tähti näe... Kuis ma saa, koes ma lää? Priistanih lotja kae, sjooga siist ärä’ pae.

Valla hiuss, purrih puhk, hengest mua vällä uht. Lodi tuu, lodi vii, likõ pääl om tä tii. Ja ku pääl ilmal tiir jõvva jäl priistani.


17Võromaa laulu’

Varjuliidsi puiõ ala saisma alalõ om jäänü vana sann. Tsirgu’ tsiidsitäse’ üle taiva: võro laulu’ omma’ olõman!

Sõna’ Aapo Ilves Muusiga Priit Pajusaar Kaegõ perrä, ku illos om tan ellä’: Võromaa mi mõtsu, mäkiga. Veere pääl, olla’ tan om hää! Uma kiil ja midägi om viil...

Kiäki kõva helüga ei ikõ’ – kuigimuudu õks jo läbi saat! Veere pääl om hoitu võro väke, valvatu ja kaitstu Eestimaad.

18Leelo

Haanimehe’ veivä’ lubjakivve, kavvõlt tervüsi tõi kõnõtraat, sepä mant sait hobõsõlõ ravva’. Elo paistu illos, ütel´ taat.

Täämbätselgi pääväl ärä’ tsiuna’. Munamäe pääl valvas korgõ torn. Ilmasamba muudu säetü kaema: võro laulõ alalõ kas om?

Sõna’ ja muusiga Aapo Ilves Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ ja kas ommava’ kaonu uma’ laulu’? Kelle mano maaha sadanu’ nimä’ tii pääl?


Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ ja kas ommava’ kaonu uma’ laulu’? Kelle mano maaha sadanu’ nimä’ tii pääl? Ärä’ häonü’, vai sõs õks kuigimuudu nimä’ üles mi lövvä’? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu? Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ tulnu?

Kaien tagasi, kost mii’ olõmõ ja ku ommava’ löütü’ uma’ laulu’, süämele sügäväle kaetu perrä, midä tetä? Arvada, et julgumi õks edesi laulda. Lövvä leelo! Lövvämi, lövvämi leelo! Lövvä leelo! Lövvämi, lövvämi leelo...


19Är’ ei lää’

Sõna’ Jaan Kaplinski Muusiga Hardi Volmer ja Roald Jürlau Säädnü Piret Rips-Laul, üten avit´ Aapo Ilves Päiv om lõpnu ja lämmi om otsan, ma istu ja istu tan palgiun´ku otsan. Päiv om lõpnu ja lämmi om otsan, ma istu ja istu tan palgiun´ku otsan. Ma istu ja istu ja är ei lää! Kohe timä kattõ, kost timä tulle? Murõ’ om targas tennü’ meid ulle. Kuis ma tuud kanna, et säändses jää? Ma istu ja istu ja är ei lää’.

Ma istu ja istu ja är ei lää! Päiv om lõpnu ja lämmi om otsan, ma istu ja istu tan palgiun´ku otsan. Päiv om lõpnu ja lämmi om otsan, ma istu ja istu tan palgiun´ku otsan. Ma istu ja istu ja är ei lää!

Määne om seo maa? CD booklet concept  
Määne om seo maa? CD booklet concept  

CD cover and booklet designed by Valev Laube. File doesn't not include finalized content materials and represents only the design language.

Advertisement