Issuu on Google+

Pi a nt apr i mopi a no + m.

S c hemadi l oc a l i z z a z i one

A

A

Pi a nt as t a t odi f a t t o-pr i mopi a no

S ez i oneAA s c a l a:

s c a l a:

Pr oget t o

L af a bbr i c adel l abi r r aE l Agui l aaMa dr i d a r c heol ogi ai ndus t r i a l eer ec uper oedi l i z i o

Rel a t or e: Gi us eppeBona c c or s o Cor r el a t or e: J os éMa r í aS á nc hezGa r c í a L a ur ea nda : Va l er i aS a r r a


19_