Page 1

ПРОМОЦИЈА 24.08.2013 - 20.09.2013

I9505 GALAXY S4 16GB  !"!#" $  % &'( ) *(+, -!(#./0/01234-5  ,* 67 &/89$:;!"'<<Купувајте на рати без камата! * Повеќе информации на www.capitalbank.com.mk , во најблиската експозитура и продажните салони на Техномаркет. * за артикли кои не се предмет на акциски продажби /промоции со ценовно намалување

    IDEAPAD G585GM 59361040 &/=$1&'==>?=@5 7 &7&0<<&/.9$: 094'A$<<94" -$?'&<B$! C-@<0/&&49-D-&<D&<< #7C"!3 C4 (4($!(4" E

- до 60.000,00 ден. - рок 12 месеци - 2.50% еднократна провизија - СВТ 5.80%


w w.t hno ark .co mk www.technomarket.com.mk

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

X4 X4

Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161; NOVO42PFL6008K  E$1 R ,S &80<>&<@<5 7 ,* D!> !$ <<$:15 RS 07' !#' T. .>$!(0>4(-( ( "U42PFL4208H/12 32PFL4208H*

 40PFL4308H

  E$1 R ,S &80<>&<@<5 0<<$:15 RS 07' % *<<<<<V& 

 $ - E$D$3A1 R ,S &80<>&<@<5 0<<$:15 % *&<<<<<V&39PFL3208H 32PFL3258H* 

... $ - E$1 R ,S 1&80<>&<@<5 % *&<<<<<V&19PFL2908.- $31 R ,S &'==T?=@5W&<<$:15 % *&<<<<<V& X S 1#47"D (9.5

Audio In

Virtual Surround Sound

Dolby DigitalSPA20/12+3'4&) 25+

0/<* X S 7 74!E! 4,S

SWV5401H/10 "()&*HTL2100/12+',*& 43!9!"V0>0<C/ RV'/1!D!$-D'5>!-( !9!" >!!-(!9!""! !-  *  U

BDP-2180/12 /!012 % ) % V4W#W# W 7DC V;#W#!W!#>W.W'WCWC#W2 9W$/0=.# 4% 1*((% R 5 $!D&<@<#! !-9

SDV5120!"#$%"#$#$"%&''&


www.technomarket.com.mk

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

UE-46F8000 UE UE-46 E 46 46F 6F8 800 8000

=  E$1 R ,S &80<>&<@<5 RS 07' X  % 7 *R ` % * ,X *% '-("$"-Z43!9!"D43 S  R V.<C10>&<CBCE0>&<C5  "$- ' T0(%197&<<945 #1*% ` 4$#45("!$!E"

 UE-39F5300 UE-3 UE UE39 5300 39F5 39F 53

... E$1 R ,S &80<>&<@<5 "!-"[&<< $3-9!-(9 -""""#0/<D C!7E!31C!7<8D&05  "$-

PS-43F4500 PS PSPS-4 S 43F 43 4500 43F4 45 . 8 $31 R ,S &<0.T?=@5 =<<$:\]4E!"!-]] 97 % * 43!9!"D("$"-70T&<C/ X S 1#47"D (9.5 4% 1*(% R (5 $!>0( ( --"( "(#(!9!"!"

UE-32F4510 UE U E 32 32F F451 4510

- $31 R ,S &'==>?=@5 "!-"[&<< $3-9!-(9 -""  "$- 43!9!"D43D" !!(0>&<C UE-32F5000 UE UEE-3 32F5 32F 2 5000 50

Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161; NOVO

- E$1 R ,S &80<>&<@<5 "!-"[&<< $3-9!-(9 -"" 43!9!"D43D" !!(0>&<C

  ,S V#(!#>( 29( 7('(C(C#

43Z E D %Y*V0T'C/Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161;

NOVO

Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161;

NOVONOVO

VG-KBD1500 & &+& +&

Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161;NOVO

ES95 + 4GB + ,;&'<&2&& %% S 0<% X ,S 0.%*, &=/& mp

5x zoom

0/?] lcd

$ video

panoramaWB150 + 

!* +R (C!7E! !7!-+ S B X ,S 0.%*,

!* +R (C!7E! !7!-+ S B X ,S 0.%*,

,;&'<&2&&

5x zoom

'] lcd

$ videoWIS-12 ABGN 6(0#(&,&2 6ST150 + 

&=/0 mp

NOVO

) 

/!1, &9')': %Y*7<<C/ ) % V4(#(# (  V;#(E ('(29 43!9!"D"$DC4 4% 1*(% R (5 -D-3-"B 3"!E!($! ($ $ !

Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161;

Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ Đ&#x17E;Đ&#x161;

M MM MM-E330D E330 E33 E3 0D

HT-F4550 HTHT H T F4 F45 455 50 50

,;&'<&2&&

&. mp

&@_ zoom

'] lcd$ video

SSG-P5100 3&VG-STC3000

718)& &


www.technomarket.com.mk

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

X4

KDL-55W905ABAEP KDL-46W905ABAEP*

X4

KDL-55W805ABAE2/ KDL-47W805ABAE2*

:: $=  > E$1 R ,S &80<>&<@<5 "!!-!3  `07' R Sb-E6":U >7!"3 ,* @<<$:"!-EC> ' >.W *  7-7" $ .>$!('>4( --"( "(#

 

:: $ . >% E$1 R ,S &80<>&<@<5 '!#1' "97<<>.5 R Sb-E6":U 7E - -E 1-" $!!-9E- "!-5( $4!$!9$7E!-!"!-!-;( # !-9

 

R4 40РђЮ

лЪлълћлљлалълџ

KDL-40R470ABAEP KDL-40R471ABAEP*

NOVO

 E$1 R ,S &80<>&<@<5 $!9$ % * X S 1#47"D (9.5 "!-EC>&<<$: 4% 0>$!(4( ( "U

CMT-S20

'  

0>C ED  ('( 7C(C 4R  *  `bKDL-32W600ABAEP

NOVO - > $31 R ,S &'==T?=@5 >7!"3 ,* 0<<$:"!-EC> 7E - 4 1D% R D*5 4#!!-"-"#!DC44CD-DC!7E!D;33

HDR-CX220

лЪлълћлљлалълџ

 

#!",)& & R * E$%% S  R ,S VE$&<@<<  :!Y T0? R % *SV 70(?1=(? /5 * +R  V43!9!"0(<  % )X 4W$!RR *R VD$ Db

DSC-W730

,;&'<&2&& &=(&%X * W @T R %W0@+ 0/?U"E" *S R *V$ C- !7!-+ S BDLC-HE10BSKDLC-HE20BSKDLC-HE30BSK"()&*

"()&*

"()&* 


www.technomarket.com.mk

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

â&#x20AC;&#x2122; 46â&#x20AC;&#x2122; 

46TL938=  E$1 R ,S &80<>&<@<5 97 "!#4 ;!9$" -" 07' RS

0<<$: "!#"!-" % *7&<<</<<<V

29LN450

- $31 R ,S &'==>?=@5 $!D --"D !"

32LM3400

-  $31 R ,S &'==>?=@5 ! "7R * ` &<<$:"!- !"3!-> % *7?<<<<<<V& ' >0%

. " $31 R ,S &'==>?=@5 &<<$:"!- !"3!-> $!( ( --"( "(#32HV10G42LA667S

   !- -' E$7&80<>&<@< .<<$: ! ' T.D9!-97 T0%/7%â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; 2 4

TV-BX42D56 LCD

  E$1 R ,S &80<>&<@<5 4% 1*((% R 5

SUREFIX 335

ET-32H1B- $371 R ,S &'==>?=@51!-"&<@<5 4% 1*(% R (5

-  $31 R ,S &'==>?=@5 4%  1*((% R 5

SUREFIX 520

?,',@&3&

SCREEN SAVER 150ML

?,',@&3&

 SUREFIX 132

?,',@&3&

LED-28000 28000 0 DVBT

REMOTE CONTROL BOX ,@&3&,&3' ) +2&+&3, & 3 B)&'


www.technomarket.com.mk

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

   

S6312 GALAXY YOUNG DUAL

 __#8((%C!"D:=7* % '/&(0<.@>&'=* %% S .94(?=@4 -!(#./&/01234-5 ,* &9$: ">7 C!7E!(>!!"3( (9

I8262 GALAXY CORE DUAL

 #8((%C!"D= * % ( ) *(+, %% S @94(&94 -!(#./&/01234-5 ,* &/09$:7 C!7E!(>!!"3( (9

S7710 GALAXY XCOVER 2

I9195 GALAXY XY S4 4 MINI MINI NI

#8((%C!"D= *  &/% % %( ) *(+, -!(#./&/01234-5 ,* 7 &9$: ">78 C!7E!(9!(>!!"3( (9

 !8C8((%C!"D= * -!-99!9(@94(&/94 % @( ) *(+, -!(#./0/01234-5 ,* 7 &/?9$:;!" C!7E!(9!(>!!"3( (9

 

 

S5360 GALAXY Y

#8((%C!"D:=)* "D: : :=) =)* * %% S &@<4(08<4 % 0 -!(#0/'/19!-945 ,* @'<$:#= C!7E!(>!!"3( (9S5830I GALAXY ACE

:#8((%C!"D= * -!-99!9 % ( ) *(+, -!(#0/01E35 ,* @'0$: C!7E!(>!!"3( (9TABLET 8” MPDC88” 4:3 TOUCH CAPACITIVE TABLET 7” MP777 IPS DISPLAY 1024 X 768 7” 16:9 MULTI TOUCH  ">8&/=9$: CAPACITIVE DISPLAY &94 @94--"9 4> $!&<7 ">@&9$: C-@<0/&&4D9D- &04 4""$ .94--"9 C4 ($!( C-@<0/&&4D9D! D$ "'094 C4 (! D$ "'094 -!./&/&234- -!./<! -C! $

 TABLET 10.1 ‘’ MPDC110

10.1” 16:9 TOUCH CAPACITIVE IPS DISPLAY 1280 X 800  ">8&/=9$: &94A@94--"9 C-@<0/&&4D9D-A4""$ ($!(! D$ "'094 -!./&/&234-GT-P3110 GT P31107” 16:9 PLS TOUCH CAPACITIVE DISPLAY 1024 X 600 7 &9$: 9C#9>.< &94 @94--"9 C-@<0/&&4D9D- 4""$(9 C4 (! D$ "'094 -!./<! -C! $


www.technomarket.com.mk

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO лЪлълћлљлалълџ H P DJ 10 00

NOVO

IDEAPAD G580GM 59366702

SATELLITE C855-2GH

NP270E5V-K01EE N NP2 P270E 70 5V-K01 70E5V

NP450R5E-X02EE NP4 N P450R 50 5E X02 50R5 NOTEBOOK

15.6РђЮ HD LED (1366 X 768) !-" -&<<<&/@<9$:( @94'$: $<<94" !-"$9$! C-@<0/&&49-D-&<D&<< #7C"!3 C4 (4'/<($!( E15.6РђЮ TRUBRITE HD LED (1366 X 768) !-"f g!'70'.@(0/'<9$: .94'&=<<$: $?<94" -$?=?<7&94 C-@<0/&&49-D-&<D&<< #7C"!3 C4 (4'/<($!(4"./< E

15.6РђЮ HD LED (1366 X 768) !-"f g!'7'&0<(0/<9$: .94'&=<<$: $?<94" -#!!f9E f9"?&<7094 C-@<0/&&49-D-&<D&<<D&<<< #7C"!3 ?0<$C4 (4'/<($!(4"./< C!-C@=.4!"

S19B150N S S19 19 9B15 B1 150 0N

S22B300N S2 S 22B3 B3 0N B300 B30

 

15.6РђЮ HD LED (1366 X 768) !-"f !7'0'<"'/09$: =94'&=<<$: $?<94" -$?=?<7094 C-@<0/&&49-D-&<D&<< #7C"!3 C4 (4'/<($!(4"./< E15.6РђЮ HD LED (1366 X 768) !-"f -@.?&/&9$: .94'$: $<<94" !-"$9$! C-@<0/&&49-D-&<D&<< #7C"!3 C4 (4'/<($!(4"./< E

-D: ' % T/ R ,S &'==T?=@ %  ,S * `0< D0 *%X /&<<<V& X X `&?<jD&=<j

PAVILION G6-2303 D4Y35EA

D: ' % T/ R ,S &80<T&<@< %  ,S * `0< D0 *%X /&<<<V& X X `&?<jD&=<j

NP530U3C-A04EE NP53 NP NP5 N 30U 30U 0U3C 3C A0

13.3РђЮ HD LED SUPERBRIGHT 300NIT (1366 X 768) !-"f g!'7'0&?(&/@<9$: .94'&=<<$: $<<94"B0.94 !-"$9$! .<<< C-@<0/&&49-D-&<D&<< C4 (4'/<($!(4"./< C!-C@=.4!"

S23B300N S23 S 23B30 B3 300N 0N

 

 ' R ,S E$&80<T&<@< %  ,S * `0< D0 X X `&?<jD&=<j *%X /&<<<V&

 

    DESKJET 3050 CR231B ')h +<+')4'&'+, q% ) ,  R ,S  `.@<<T&0<<D * `&0<<T&0<< + R  `=* /D%/ C!E!  @<0/&&4D9D-

SCX-3405W& ) +<+')4'&'+, * * % ) ,  R ,S  `&0<<T&0<<D * `.@<<T.@<< + R  `0<* /D%/ C!E!  @<0/&&4D9D-

 CLP-365W

)& )2' * * +S

 R ,S  ` 0.<<T=<< + R  `&@* /D%/ "$-"&<D&<<4">DC!E!

 @<0/&&4D9D-

 ML-2165W

& )23&&3 &3

 * *  R ,S  `&0<<T&0<< &0<<

+ R  ` ` 0<* /D%/

C!E!  @<0/&&4D9D- &4D9D-


sss/uy{|}~€‚yu/{~/‚

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

ПОПУСТДО

НА МАЛИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

SF-3012

2;&&) &

 % &'<70'< X ,S *&&%ƒR, + RR X ` **%R R  ` X ,S 0.%*,HP-8650&5&) &

 %Y*=<C R * ` '* X ,S 0.%*,EC-1<;&&) &

 " $R *  ` $R  %  %   X , X ,S 0.%*,

HD-1600 RED <'&) &

HP-4962 2

HD 110

 , ( %

<'&) & ) &

<'&) &

* R T

 %Y*&=<<C &=<<C 0*  +

  +

 R R T

 R T X ,S 0.%*, S 0.%*,

 0+ RD' 

% 

 R R T*  SR ) X ,S &0%*,

TN-1050

HQ-6906

 X ,S ƒ  ƒ '&'%% +  + X ,S 0.%*,

 " E> "! + *+ S

 % X ,S 0.%*,

&9')&&2 @+&B %Y*&0<<C 0%Y* X ,S 0.%*,

&9')&&*3B

HS-300CH

2 &&) &

 . ,   X ,S 0.%*,


sss/uy{|}~€‚yu/{~/‚

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

 AIDA CHUSHKOPEK 1&2&&&23B22)

  ,& %Y*&<<<C X ,S &0%*,

ME-2051&9'&& B 

 %Y*&'<<C * %* ƒ 0 ./?%%?/%% X ,S 0.%*, 

TO-10B

'<+'&

HR-1387/80

4)

  ,&< %Y*@=<C  S% '<% X ,S 0.%*,

 %Y*0<<C  R  * „*    X ,S 0.%*,MR-320 MR M R 320 320 HC C2& &

 DF-PR25 <&

 %Y*.<C 0+ R  * * R %

` X ,S 0.%*,

JU-350G30

 

)') %Y*&.<<C  ,0/  R  *  % X  X ,S 0.%*,

 %Y*.<<C &+ R

 % )   R ,.8%% X ,S 0.%*,MMR-08R2 ')

 .<<C%Y*  %@<<% X ,S 0.%*,GC-2050

GC-2960

FV-3810

HR-2160

 %Y*&=<<C  % X   *  X ,S 0.%*,

 %Y*0.<<C R '<<% R

 ` R

 +X % * R

  XS 0…

 %Y*0&<<C   8X  ,  % X

 X ,S 0.%*,

 =<<C%Y* ,S R R+ `  %0 X ,S 0.%*,

 

2;&

X ,S 0.%*,

2;&

*',


sss/uy{|}~┬ђ┬Ђ┬ѓyu/{~/┬ѓ

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

л╗л░л┤лИл╗лйлИл║

л╗л░л┤лИл╗лйлИл║

л╗л░л┤лИл╗лйлИл║

302 лЏ

223лЏ

182лЏ

лил░л╝ЛђлилйЛЃл▓л░ЛЄ

лил░л╝ЛђлилйЛЃл▓л░ЛЄ

лил░л╝ЛђлилйЛЃл▓л░ЛЄ

148 лЏ

97 лЏ

90 лЏ

ENBGH-19223 FW

) *'&'&,')

 -E"  , 7'<0/  , R % R ,7&.@/ ,*S , R  `

 ┬є) ,S ┬є┬є! "3 * %RD D7&8D?<D?.*%/

BIAA-12X

 -E"  , ┬Ѓ `00'  , R % R `8?  X* * B %RD D7&@?D=<D=.

  , ┬Ѓ `&@0  , R % R `8<  X* * B %RD D7&?D=<D=.

) *'&'&,')

) *'&'&,')

л╗л░л┤лИл╗лйлИл║

л╗л░л┤лИл╗лйлИл║

л╗л░л┤лИл╗лйлИл║

157 лЏ

245 лЏ

223 лЏ

лил░л╝ЛђлилйЛЃл▓л░ЛЄ

лил░л╝ЛђлилйЛЃл▓л░ЛЄ

лил░л╝ЛђлилйЛЃл▓л░ЛЄ

88 лЏ

76 лЏ

92 лЏ

BCD-310 A

ZRB-634FW

) *'&'&,')

 X* * bU  , ┬Ѓ `&?  , R % R `@@ % *% R ` %RD D7&?<DD=<

WBE-3325 NF TS

EN-3400AOW / ADW

) *'&'&,')

 -E"**% R % R  X* * 

  , ┬Ѓ `0.  , R % R `?= %RD D7&?D=<D=.

) *'&'&,')

 X* * B  , ┬Ѓ `00'  , R % R `80 * , %RD D7&?D=<D=.


sss/uy{|}~€‚yu/{~/‚RB-29FERNDSS  

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

ладилник

замрзнувач

212 Л

98 Л

 

 X* * B  , ƒ `0&0  , R % R `8@ -E" %RD D&?@D8/D=<) *'&'<@,

3000 

ладилник

221 Л

234 Л

замрзнувач

замрзнувач

84 Л

84 Л

RN-335DNPT

7C*'&'<@,

ладилник

 -E"  X* * B  , ƒ `00&  , R % R `@. %RD D&@?D=<D=.

ладилник

ладилник

184 Л

184 Л

замрзнувач

замрзнувач

44 Л

43 ЛRD-41WC4SPA / CSA1 ) *'&'<@,

  , ƒ `0'.  ,R % R `@. **% `-E"  X* * B %RD D&@D=<D=.

капацитет

75 Л

ZFC-41400WA & '+&3

 X* * B  ,.<< ' ,  %.4

капацитет

75 ЛEJ-2301AOW) *'&'<@,

 X, * B  , ƒ `&@.  , R % R `.. %RD D&.<DD=<MTAA-242FD-148 A+

)&'& '+&3

) *'&'<@,

 X* * B  + *'84  , ƒ `&@.  , R % R `.' %RD D&.<DD=<

 X, * B  ,? ', R  %RD D@DD=<


sss/uy{|}~€‚yu/{~/‚

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

EOB-3430AOX

;&,&'&

  ,?. ? X % ** '*  

 X* * 7&<… X S%

47056VS-WN 92

 EHF-962400K

&))& 3)& 2'&&;&,+&B

 .X SR *R *%  R

 ,

  R R *  

 X* * B * %   .X SR  ,   ?. ** -!!9$"g S% %RD D@D=<D=<

ZCV-560MX

)3'92

 .R X` .) , ) 

 S* ) 

 X  %RD D@D<D=<

BOEI-62030030 ;&,&'&

  ,@ .) , S*  *S

 BHCI-63306;&,&2'& X %  R

 ,

HANSA FCCW-51004010

AMICA 609EE 1.31Y(W)

  ,  0 .X SR  R R *  % 

 S*  %RD D@D<D=<

 .X SR  X, * 

 .) , %RD D@D=<D=<

92

 .X SR  R R *  )3'92

AKT-809 NE

 &))& 3)& 2'&

 .R X`  %  

   *  

 AKP-565 IX

;&,&'&  ,=< *S  S% ) ,  X* * 

KN-6E11A(W)/GR

FIESTA F-7240L

 . 0+ R %Y*?<<<C  X, * 

 %RD D@D=<D=<

 .  =  X* * 

 %RD D@D=<D=<

)3'92

)3'92
sss/uy{|}~€‚yu/{~/‚

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

1000 tquqrq

9 kg

8 kg

XWE-71251W

&9'&&2B&9&

WML-801 EU !-->* S

  ,?X &0<< ƒ  X* * B  *S %RD D@D8(D=<

&9'&&2B  ,@X &<<< ƒ  X* * B %RD D@D8(D=<

tquqrq

1200 7 kg

1000

tquqrq

6 kg

1000

1200

tquqrq

tquqrq

7 kg

6 kg

mnoqrq

5 kgWF-60F4E0W0W

EWP-1064TDW

&9'&&2B

ARMXXL-125 EU

&9'&&2B &. X %  444g  % X  !-   *  %RD D@D=<D.<VCC4790H33BOL

2& +)&)&6

  ,=X &<<< ƒ  X* * B %RD D@D8(D=<

tquqrq

5 kg

6 kg

AWO/C-61000

WM-ES600

  ,=X &<<< ƒ  X* * BBB %RD D@D=<D0

 X* * B =<< ƒ & X %  ,X %RD D@D=<D0

6 kg

ZWG-6100K

&9'&&2B1000

tquqrq

tquqrq ' X %R * `D&=R ` &0<< ƒ1 X ` , ) X 5 % * X `    %RD D@D8(D=<

600

1000

&9'&&2B&9'&&2B +9B&9&

&9'&&2B

  ,=X  ƒ&<<<  X* * B %RD D@D=<D<

mnoqrq

800

5 kg

1000 tquqrq tquqrq

5 kg 6 kg

AWE-6318

&9'&&2B ;'2'B

  ,X @<< ƒ  X* * 

 %RD D8<D.<D=<

TCD-93B 6H/Z

WM DWD-M8051

9'&& +9B&9&

    ,8X R ,

 % "*R  `  

 %RD D@D=<D=<

&9'&&2B&9&

  ,=)  ƒ , ) X @<<  X* * B !444 %RD D@D=<D.


sss/uy{|}~€‚yu/{~/‚

GHIJKLHMMJNOPJMQLOMO

капацитет

капацитет

12

12

капацитет

12

комплети

комплети

комплети

5

5

4

програми

програми

програми

ESF-63020X

LBF-51 EU

SGS-43F02EU

 &0%  X %  R **S S ƒ*  %RD D7@<D=<D=<

 &0%  X %  X* *  + *<4 +S +

 %RD D7@<D=<D=<

 &0% . X % %RD D7@<D=<D=<

&9'&& &,

9'&& B &,

&9'&& &,капацитет

капацитет

9

12

капацитет

10

комплети

комплети

комплети

5

5

7

програми

програми

програми

ESL-4200LO

GI 62324 X

DW-FS10 SLIM

  ,8%

 X* * 

 X % '%  %RD D7@<D.D=<

  ,&0%

 X %    &0    / XS &/<C$ %RD D7@<D=<D=<

  ,R &<% X %  ? X % ƒ*  %RD D7@<D.D=<

&9'&& &,

;&,& &9'&& &,

VCC-4470S3O/BOL

FC-8470/01

2& +)&)&

2& +)&)&

 0<<<C%Y*

&9'& B &,VC-2000WF RED2& +)&)& ,'<&B %Y*&=<<C  ,&( *%  %Y*'0<C $)

  ,0 *%  %Y*'?<C %Y*&=<<C % ** ,

 =7*) ` T )

RO-1855 RC-L381R

VCC5485V3R

 %Y*&@<<C $E!" ** ,

 ** %Y.=<C T ) &&  , * 0/. ,)

2& +)&)&ZM-21M4)*&'&23)&

 %Y*@<<C  X ,S

  ,0< %RD D0@D.@D'@MWO KQG-6L77

  ,0  R * % ) % ** ,

„' 6

„' =6)*&'&23)&

 %Y*?<<C ? X , %Y*  S% '%  ,0<

MS-23F301TAW

LG MS-2021CS

  ,0' %Y*@<<C =* %Y* *S

  ,0</ %Y*?<<C/ %T %  S %  S 0.(*%/

)*&'&23)&

)*&'&23)&NN-E201WMEPG)*&'&23)&

 %Y*@<<C  %Y*  ,0< %R DD.'/?D0/@D''/?


@Home Злокуќани: Скупи 12, Скопје, тел: 02 3088 055, работно време: пон–саб. 10:00 – 20:00, нед. 10:00 – 16:00, @Home Парк: Ленинова 1, Арена Филип II, Скопје, тел: 02 32 98 366 работно време: пон–саб. 09:00 – 21:00, нед. 09:00-16:00 на: https://www.facebook.com/atHome.Makedonija

Побарајте нè

ПРОМОТИВНО КУПУВАЈТЕ НА 12 РАТИ БЕЗ КАМАТА СО

 * %,

 * (* 

* Bq q 0.,%D=/&/  0.,%D0/@/

Ј АКЦИЈА

-20% 

*,R  *

-20%

 R ` % (0.,%

X * 

% ,

 *

АКЦИЈА

3

%, R  *

*, *

, 

 *%

% 

q 00,% *./?/ *./?/

*0.%/*, SX *

   

'D./ &D0/

&D./ ! "  

, 

 * (*  * (*

Ј АКЦИЈА

 ƒ, R % * (*

 ƒ, R , * (*

 ƒ, R %  * (*

-20%

!     * (

 ƒ, R * ` * (*

ƒR 

  R 

   * (*

* (*

*

B0*,

 S R + 0./@T&.T&=/@,%

 S R + *( 

&@T'@T.,% S R + * ( 8?T0=T0</,%

08T08T.,%

%  S 0./@T&.T&=/@,%&0<%//

 R  

+ %+ *

&0<%//

 

  R  

* ='T'&T,% ,

 R  

+ %+ *

&0<%//АКЦИЈЈА

-20%

!     S

% 

  R  

* S R 

 % 

*R + `

 %

*R + `

 %

 

 R   %

  R   %


GIMI

*

 

%  R ,  * (% 

  R R ` `  * (*  qX *  *

 % 

%*

 *

*

R S  * ( % 

*

R S % 0T''T=,%

?X 'X

 ƒ R * `  *

qX R * ** ***  0%/ 

 

 * R 

 *

 , X %

qX * R R  *

  R qX) 0.T0<T?=,%

 )

 '=T'8T=,%

 R * ` % * R 

,&(.X , *) =&T&=T0@,%

 * ƒ

 ( *

'=T''T&&<,%++

 ( *

'T'<T&.,%**%+ % * V=<T.<T.',% 0T*,V0@T0@T',%

 S D* ƒ

.8T'&T'&,%

 +

 

=<T.<,%ПРОДАЖНИ САЛОНИ НА ТЕХНОМАРКЕТ: Адреса: Бутел - Христијан Тодоровски Карпош бр. 92а Ѓорче Петров - СП Планет Градски Стадион Градски Плоштад - City Gallery Првомајска бб 3-та Македонска бригада бб Маршал Тито бб Перо Наков бб Маршал Тито 65 Ленинова 101 Васко Каранѓелевски бб сутерен Плитишта бб Кузман Јосифовски 1/1 Маршал Тито бр. 21 Маршал Тито бб ул 7 ми Ноември 286 ул. Гоце Делчев бб, ТЦ Импортане

 * , * + "ɉɈȾȺɊȿɌȿɌȿɏɇɈɆȺɊɄȿɌ ɉ ȼȺɍɑȿɊȼɈȼɊȿȾɇɈɋɌ ɉɈȼȺɒȺɀȿɅȻȺ

Град: Скопје Скопје Скопје Скопје Техномаркет – Супер Тинекс Првомајска Техномаркет – Супер Тинекс Раде Кончар Техномаркет – Супер Тинекс Куманово Техномаркет – Супер Тинекс Годел Велес Струмица Битола, Нова Битола Струга Прилеп Тетово Штип Охрид Гостивар ɋɂɌȿɂȽɊɂɇȺȾɊɀȺȼɇȺ ɅɈɌȺɊɂȳȺȼɈɌȿɏɇɈɆȺɊɄȿɌ

info@kikservice.com.mk www.technomarket.com.mk

Телефон: 02/26 00 243 02/205 00 51 02/32 98 366 02/32 14 855 02/24 03 123 02/24 67 917 031/438 031 02/25 49 809 043/212 408 034/320 201 047/220 131 046/784 140 048/402 300 044/340 507 032/397 793 046/250 348 042/222 209

J‡OˆOK‰H‰HMŠMOV |uu‹VDDsss/Œ€{y~~‚/{~D"y{|}~€‚yu€‚yŽ~}€ www.technomarket.com.mk    *Попустот не важи за производи на промоција (со ознака АКЦИЈА) и промо пакети

Промоцијата трае во назначениот период или до крај на залихата. Сите цени се со пресметан ДДВ. Техномаркет го задржува правото на повлекување на производи и промена на цените. За можни печатни грешки, Техномаркет не превзема одговорност и однапред се извинува.

Tm flaer septemvri web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you