Page 1

«Народна пам'ять про козацтво» (до Дня Українського козацтва)


Шевчук, В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. - К. : АБРИС, 1995. - 392 с. Книга сучасного класика української літератури письменника та історика Валерія Шевчука розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької держави. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості. Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.


Ковальова, О.Ф. Бугогардівська паланка: науковопопулярне дослідження / О. Ф. Ковальова. - Миколаїв : Іліон, 2011. - 300 с. «Бугогардівська паланка» перше комплексне дослідження історії козацтва на Півдні України. Базуючись на значному за обсягом фактологічному матеріалі, автор не тільки реконструювала історію Бугогардівської паланки Війська Запорозького часів Нової Запорозької Січі (1734-1775), а й установила її особливості, пов'язані з географічним розташуванням на прикордонні, висвітлила різні аспекти її життя, вперше дослідила стосунки паланки з іншими державами. Книга значною мірою побудована на новому, ще не використаному джерельному матеріалі


Щербак, В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV - середина ХVІІ століть / В. О. Щербак. - К. : Академія, 2000. - 300 с. У монографії досліджується проблема формування українського козацтва як соціального стану. Аналізуються правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви. Конкретизовано етнічний склад та чисельність козацтва напередодні Національно-визвольної війни, висвітлено процес долучення його світоглядних засад до генези національної свідомості українців. Видання адресовано науковцям, викладачам і студентам вузів, усім, хто цікавиться історичним минулим України.


Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: українське козацтво в міжнародних відносинах XVI середини XVII століття / В.І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. - 253 c.

Науково-популярна книга присвячена одній з найцікавіших сторінок минулого українського народу – історії Війська Запорозького періоду ХVI – середини XVII ст. Автор змальовує історичні обставини, що зумовлювали та супроводжували воєнні походи українських козаків на суші й морі, показує в цьому контексті дипломатичні стосунки Війська Запорозького з сусідніми країнами.


Горобець, В. "Чорна рада" 1663 року: Передумови, результати, наслідки / В. Горобець. - К. : Інститут історії України НАН України, 2013. - 200 с.

У книзі відтворено один з найбільш знакових сюжетів ранньої історії Української козацької держави (Війська Запорозького) — Ніжинську генеральну раду 1663 р. (широковідому в історичній літературі та публіцистиці як «Чорна рада»), яка для багатьох є символом занепаду козацької державності та територіального розколу Гетьманату на правобережну та лівобережну частини. У дослідженні детально розкриваються обставини, що уможливили такий розвиток політичних процесів у козацькій Україні, реконструюється перебіг військової ради 1663 р. та з’ясовуються найближчі наслідки від неї.


Народна пам'ять про козацтво. – Запоріжжя: "Интербук", Запорізький центр, 1991. - 160с.

Вперше в Запоріжжі видається книга, присвячена 500-річчю Запорозького козацтва, тим етнографічним зв’язкам, які корінням своїм сягають глибин нашої історії і людської пам’яті. Вона цікава тим, що доносить до нас, нащадків запорожців, людей ХХ століття, пам’ять народу про лицарів України – запорозьких козаків, їх життя, будні та численні легенди.


Іванова, Л.Г. Гетьманщина у XVIII ст.: Політичні процеси і постаті (історичні нариси) / Л. Г. Іванова. - К. : Історія в книзі, 2016. - 186 с.

У формі історичних нарисів у книзі розглядаються складні та важливі питання політичного життя Гетьманщини XVIII ст. Зокрема, розкривається сутність протекторно-васальних відносин між обома державами — Гетьманщиною і Московією в період гетьманування І. Мазепи й І. Скоропадського; головні принципи політичної культури та державотворчих ідей, концепцій в середовищі української козацькостаршинської еліти.


Гуржій, О. Українська козацька держава в другий половині XVII-XVIII ст.: Кордони, населення, право / О. Гуржій. - К. : Основи, 1996. - 222 с. У книзі зроблено спробу вперше у вітчизняній історіографії дослідити проблему становлення та шляхів розвитку території Української держави, визначити ії межі в другій половині XVII—XVIII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор детально характеризує у територіальному відношенні державу за правління Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка та інших гетьманів, показує негативну роль царського уряду в державотворчих процесах в Україні.


Костомаров, Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н. И. Костомаров. - К. : Радуга, 2007. - 208 с.

В сборник вошли две монографии по истории Украины второй половины 17 века: "Гетманство Выговского" и "Гетманство Юрия Хмельницкого".


Леп'явко, С. Козацькі війни кінця XVI століття в Україні. / С. Леп'явко. - Чернігів : Сіверянська думка, 1996. - 286с.

Монографія присвячена першому і одному з найбільших козацьких рухів в історії України. У ній докладно розглядаються причини польсько-козацького конфлікту, повстання Криштофа Косипського 1591–1593 років, молдавські походи 1594–1595 років, міжнародні контакти козацтва, його діяльність на території України та Білорусії взимку 1595–1596 років, хід польсько-козацької війни навесні 1596 року, вплив козацьких війн кінця XVI ст. на суспільну свідомість.


Голобуцький, В. Запорозьке козацтво В. Голобуцький. - К. : Вища школа, 1994. - 539 с.

/

Прочитавши книгу, ви пройдете героїчними шляхами майже трьохсотрічної історії козацької минувшини аж до останнього вільного подиху Запорозької Січі, трагічно обірваного волею Катерини II. В основі дослідження — цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні джерела, що багатогранно розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави.


Кривошея, В.В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк / В. В. Кривошея. - К. : Стилос, 2002. - 184 с. У книзі розглядається складна історія існування козацтва на Білоцерківщині. Особлива увага надається козацьким родоводам цього регіону. Книга присвячена Білоцерківському полку, в ній аналізується персональний склад козацьких сотень через призму покозачення місцевої шляхти. Книга розрахована на науковців, викладачів історії, студентів, широкий читацький загал


Кривошея, В.В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. - 2-ге вид., доп. - К. : Стилос, 2004. - 391 с.

У книзі розглядається стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації.


Апанович, О. Розповіді про запорозьких козаків / О. Апанович. - К. : Дніпро, 1991. - 355с.

У книжці відомого історика зібрано надзвичайно цікаві, як правило, маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані трагічні й героїчні сторінки козацької січової епопеї, сказано гірку правду про політику Російської імперії супроти українського народу та української державності.


Кащенко, А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове : Оповідання. Для серед. та ст. шк. віку. / А. Ф. Кащенко. - К. : Веселка, 1992. - 271с.

В оповіданні про низове військо запорізьке автор охоплює широкий спектр подій - від початку козаччини, її боротьбу за визволення України, права й вольності за часів правління різних гетьманів, до занепаду війська запорізького та руйнування Січі. Оповідання зацікавить всіх, хто вивчає історію козаччини.


Історія українського козацтва: Нариси у 2-х томах. Т. 1 / відповідальний редактор В.А. Смолій. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. 800 с. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу Та еволюцію козацтва, його цивілізацій ну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі.


Запорожці: до історії козацької культури / упоряд., передм. І. Кравченка. - К. : Мистецтво, 1993. 400 с.

У збірнику зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії запорозького козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум і пісень, літописів, творів живопису і архітектури, козаків, котрих називають "лицарями Бароко" . Книга ілюстрована багатьма кольоровими та чорно-білими репродукціями творів давнього українського мистецтва.


Запорозька Січ і українське козацтво : збірник наукових праць. - К., 2013. - 240 с.

У збірнику містяться статті науковців – учасників Всеукраїнської наукової конференції «Запорозька Січ і українське козацтво» (Запоріжжя, 31 травня 2013 р.). Розглядаються проблеми історії українського козацтва, Запорозької Січі та їхнього місця в національній пам’яті


Запорозька Січ і українське козацтво [Текст] : збірник наукових праць. - К., 2012. - 200 с.

У збірнику містяться статті науковців – учасників конференції «Запорозька Січ і українське козацтво», присвяченої 360-річчю заснування Чортомлицької Запорозької Січі та вшануванню пам’яті кошового отамана Івана (Запоріжжя, 18 жовтня 2012 р.). Розглядаються проблеми історії українського козацтва, Запорозької Січі та їхнього місця в національній пам’яті


Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. / Упоряд., авт. передм. і ком. В.Й.Горобець. - К. : Наукова думка, 1993. - 392с.

Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість в яких була створена в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях Гетьманщини. У вступі та коментарях упорядника досліджено стилістику поданих актів, здійснено їx жанрово-тематичну класифікацію. Видання ілюстроване зразками текстів


Горобець, В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України / В. Горобець. - К. : Інститут історії України НАН України, 2009. - 271 с. У монографії досліджуються різноманітні аспекти соціальної та політичної організації козацької України. реконструюється інституційна модель організації влади Гетьманату, з’ясовуються механізми функціонування її окремих елементів на центральному і місцевому рівнях, відтворюється персональний склад козацької адміністрації та простежуються шляхи службового зростання старшин. акцентована увага звертається на судочинство Гетьманату.


Кривошея, І.І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII-XVIII ст.): монографія. Т. 1 / І.І. Кривошея. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 616 с. У монографії досліджується походження та еволюція неурядової старшини Української козацької держави середини ХУП-ХУШ ст. Розглядається історія спільнот, які складали неурядову старшину, їх трансформації, соціальний і майновий статус, динаміка чисельності й персонального складу та основні функції. Для науковців, викладачів та студентів історичних факультетів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться проблемами укргіїнської історії.


Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам'яті. Чернігівський полк: монографія. У двох томах. Т. 1 / В. В. Кривошея. - К., 2012. - 516 с. Монографія є спробою представити історію населених пунктів та головних представників різних соціальних ідентичностей Чернігівщини козацької доби. У центрі уваги дослідника знаходиться доля локальної спільноти, злети і травми її репрезентантів, які є складовими національної пам’яті. Науково-довідкове видання розраховане на науковців, краєзнавців, широке коло читачів, не байдужих до нашого минулого.


Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. - К. : Основи, 1998. - 447с.

Монографія присвячена складному періоду розвитку Гетьманщини після Переяславської ради - останнім рокам гетьманства Богдана Хмельницького і гетьманства Івана Виговського (1655-1659 рр.). У праці використано широке коло джерел, проведено глибокий аналіз внутрішніх і зовнішніх причин початку руїни, водночас заперечуються деякі традиційні концепції і схеми.


Шудря, М.А. 2008. - 560 с.

Січ-мати / М. А. Шудря. - К. : Елібре,

Книга складається зі спогадів вчених, хроністів, іноземців про запорозьких козаків; розміщені розповіді історично відомих і маловідомих українців, про побут, звичаї, подвиги й звитягу козаків та їхніх гетьманів. Містить розповіді іноземців про життя та битви козаків зі своїми ворогами, легендарно-історичні оповідки про козаків та видатних ватажків.


Спалах у темряві : середина XVII ст. / упоряд. і авт. передм. О.І. Гуржій. - К. : Україна, 2001. - 399 с.

Книга, до якої увійшли прозові твори, історичні дослідження й документи висвітлює хід і характер визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького, дає уяву про найближче оточення гетьмана та його рідних, розкриває суть і значущість розпочатих ним державотворчих процесів у країні.


Переяслав. 1654 р./ упоряд. В.В. С.М. Горобець, Б.О. Вакка. - К., 2012. - 148 с.

Кривошея,

Пропоноване видання є публікацією оригінала присяжних списків козаків, міщан, шляхти у містах Переяславі, Києві та Ніжині у 1654 р. Розраховане на істориків, архівістів, краєзнавців, музейних працівників, студентів гуманітарних факультетів.


Леп'явко, Сергій "Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. / С. Леп'явко. - К., 2013. - 64 с. У книзі в науково-популярному форматі розповідається про непересічну роль українського козацтва в перемозі над військом султана Османа ІІ в Хортинській війні 1621 року. Простежено причини та перебіг Хортинської війни, від якої залежала подальша доля Східної Європи, показано наскільки багато залежало Речі Посполитій від участі Війська Запорозького в ній, розглянуто козацькі морські походи козаків як важливу складову війни, а також вирішальний внесок козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним у перемогу під Хортином.


Уривалкін, О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. К. : Дакор; КНТ, 2008. - 395с. Дане видання на широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про кошових отаманів та гетьманів, з якими пов’язана історія становлення козацтва, боротьба за незалежність України та багато інших цікавих історичних подій. Книга створена на основі архівних документів, досліджень широкого кола істориків та мемуарів сучасників подій. Видання буде корисним як фахівцям, так і тим, хто цікавиться вітчизняною історією.


Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький ; переклад з німецької О. Струкевича. К. : Україна, 2003. - 240 с. Перу визначного історика українського зарубіжжя Б. Крупницького, самобутній талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належать понад 120 наукових праць, ще більше статей і оригінальних розвідок з історії України. Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож не дивина, що книга "Гетьман Мазепа та його доба" є одним з найповніших досліджень із зазначеної тематики.


Мицик, Ю.А. (отець) Гетьман Іван Виговський / Ю. А. Мицик. - К. : Академія, 2004. - 84 с.

Спеціальне дослідження біографії видатного українського державного та політичного діяча, гетьмана України Івана Виговського (1616-1664) ґрунтується на широкому колі джерел, у тому числі виявлених в архівосховищах України, Польщі, Росії та інших країн, що дало змогу значно повніше висвітлити життєвий шлях І. Виговського, його військово-політичну та дипломатичну діяльність, переглянути застарілі оцінки щодо важливих моментів політичної біографії гетьмана.


Гітін, В.Г. Видатні постаті козацької доби / В. Г. Гітін. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 336 с. Козацька доба – сліпуче яскрава епоха нашої історії, героїчна, жорстока, безмірно-романтична епоха, коли нестямні пристрасті миттєво рятували або руйнували цілі держави, коли карколомні пригоди були звичною нормою буття, коли честь вважалася набагато ціннішою за життя, котре постійно балансувало на межі буття й небуття, а вчинки говорили за себе набагато красномовніше за будь-які, навіть найкрасивіші слова. Саме вчинки, діла, виявляють сутність людини, саме вони перш за все дають підстави вважати людину видатною особою.


Радишевський, Р. Іван Мазепа в сарматськороксоланському вимірі високого барокко / Р. Радишевський, В. Свербигуз. - К. : Просвіта, 2006. 552 с. У монографії „Іван Мазепа в сарматськороксоланському вимірі високого бароко", що складається з 12 літературно-критичних есе, автори доносять глибокий сенс діянь гетьмана Івана Мазепи у різних галузях культурного будівництва. На засадах риторики вперше проводиться широкий філологічний аналіз панегіриків і схематичних композицій, присвячених Іванові Мазепі. Спираючись на архівні матеріали, стародруки, універсали й епістолярій, у книзі відтворюється образ гетьмана та його епохи.


Смолій, В.А. Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с.

У книзі на широкому фактологічному матеріалі, із залученням численних і маловідомих рукописних джерел, відтворено цілісний портрет одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії XVII ст. гетьмана Богдана Хмельницького.


Павленко С. Іван Мазепа Альтернативи, 2003. - 416 с.

/ С. Павленко. - К. :

Книга С. Павленка присвячена одній із найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику — гетьманові Івану Мазепі (1639— 1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII — початку XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов'язані з цією неординарною постаттю. Розрахована на науковців, студентів та широке коло читачів.


Козацькі поселення на Миколаївщині. Історія та легенди : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури та мистецтв / за ред. В.В. Щукіна. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2001. 280 с.

Навчальний посібник присвячений історії виникнення та фольклору козацьких поселень на території сучасної Миколаївської області


Гуржій, О.І. Гетьман Петро КонашевичСагайдачний / О.І. Гуржій, В. В. Корнієнко. - К. : Україна, 2004. - 192 с.

У науково-популярній книжці висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кінця XVІ – перших десятиріч XVII століття Петра КонашевичаСагайдачного. Показано роль запорозького війська у боротьбі з Османською імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином.


Реєнт О.П. Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біографії / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. - Харків : Фоліо, 2008. 415 с. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах. Дмитро Вишневецький прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в пониззях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа належали до тих постатей, чиїми іменами називають епохи. Окремі нариси в книжці присвячені Івану Виговському, Петру Дорошенку, Пилипу Орлику — видатним державним й політичним діячам, талановитим дипломатам. У книжці надається правдивий і об'єктивний життєпис цих, а також інших найвищих військових керівників українського козацтва.


Козацька веселка над Бугом. Свята та обряди за народним календарем в козацьких поселеннях Миколаївщини [Текст] : хрестоматія з народознавства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2002. - 192 с. Навчальний посібник присвячений відродженню свят, обрядів, звичаїв, традицій в козацьких поселеннях Миколаївщини та козацької України

Віртуальна виставка "Народна пам'ять про козацтво" (до Дня Українського козацтва)"  
Віртуальна виставка "Народна пам'ять про козацтво" (до Дня Українського козацтва)"  
Advertisement