Page 1


Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit firmu Grimo BOZP s.r.o. Naše společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti práce prostřednictvím osob odborně způsobilých v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na stavbách (dle zákona 309/2006 Sb.). Rovněž zajišťujeme potřebné služby v odvětví požární ochrany. Naše společnost se specializuje na stavebnictví. Již v době, kdy nebyla legislativní opora (zákon č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) nabízela naše společnost služby koordinátora BOZP v souladu s požadavky Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992. V rámci služeb BOZP spolupracujeme s řadou předních českých i slovenských odborníků v oblasti bezpečnosti práce. Naši zaměstnanci se účastní mnoha mezinárodních konferencí v oblasti BOZP i PO. Firma Grimo BOZP s.r.o. má v oblasti poskytování služeb bezpečnosti práce a požární ochrany zkušenosti nejen na území celé České republiky, ale i na Slovensku. Jsme jedním ze zakládajících členů sdružení Společná vize (www.spolecnavize.cz) a také touto cestou přispíváme k zajišťování bezpečnosti práce ve stavebnictví. V případě, že projevíte zájem o naše služby, zavazujeme se k uspokojení veškerých Vašich potřeb v oblasti služeb BOZP. Našim hlavním mottem je:

„Bezpečně, kvalitně a s rozvahou.“ V případě zájmu o naše služby využijte níže uvedených kontaktů.

Jan Hrycek - jednatel

tel.: +420 737 256 037

Ing. Vlastimil Žákovský - obchodní oddělení

tel.: +420 604 543 045

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Činnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik Dle zákoníku práce pro oblast BOZP: 

Zpracování stanovené dokumentace, zajištění její průběţné kontroly a pravidelné aktualizace.

Provádění preventivních bezpečnostních kontrol spolu s vyhotovením zápisu se zaznamenanými nedostatky a případným návrhem na odstranění zjištěných závad.

Provádění vstupních a periodických školení.

Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP.

Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Součinnost při kontrole klienta OIP.

Hygiena práce.

Hodnocení zdravotních rizik, ergonomická opatření.

Činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně 

Zpracování stanovené dokumentace.

Provádění pravidelných preventivních poţárních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad.

Provádění vstupních a periodických školení.

Zpracování poţárně bezpečnostního řešení stavby v rámci projektu.

Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO.

Asistence při mimořádných událostech (poţár, havarijní stavy, …).

Součinnost při kontrole klienta HZS.

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Služby koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. V rámci zajištění činností koordinátora Vám nabízíme: Koordinátor při přípravě stavby: a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předáme zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) dáváme podněty a doporučujeme technická řešení pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbáme o to, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, c) poskytujeme odborné konzultace a doporučení d) zabezpečujeme, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, e) zajistíme zpracování poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udrţovacích pracích. Koordinátor při realizaci stavby: a) bez zbytečného odkladu - informujeme, všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, - upozorníme, zhotovitele stavby na nedostatky zjištěné na pracovišti vyţadujeme zjednání nápravy; k tomu navrhujeme přiměřená opatření, - oznámíme zadavateli stavby výše uvedené nedostatky, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


b) koordinujeme spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, d) spolupracujeme při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, f) kontrolujeme zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, g) spolupracujeme se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s osobou provádějící technický dozor stavebníka, h) zúčastňujeme se kontrolní prohlídky stavby, k níţ jsme byli přizvání stavebním úřadem, ch) navrhujeme termíny kontrolních dnů k dodrţování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, i) sledujeme, zda zhotovitelé dodrţují plán BOZP pro stavbu, j) provádíme zápisy o zjištěných nedostatcích na staveništi, na něţ prokazatelně upozorníme zhotovitele, a údaje o tom, zda a jakým způsobem byly odstraněny.

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Technický dozor investora Činnost technického dozoru byla dříve upravena, dnes jiţ neplatnou vyhláškou č. 104/1973 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních prací. Obecně se pod pojmem technický dozor chápe výkon některých specifických činností stavebníka - objednatele stavebního díla (investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení. Hlavním a obecným úkolem technického dozoru je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a se smluvními podmínkami výstavby. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152, odst. 4 cit. zákona). Tento zákon definuje funkci technického dozoru v §153, odst. 3 a 4, následovně: (3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. (4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. Technický dozor zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli nebo projektantovi a zastupuje ho také u jednotlivých orgánů. Vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem.

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Činnosti nabízené v rámci stavebně technického dozoru:                 

Posouzení předloţených nabídek na realizaci stavby, výběr nejvýhodnější nabídky podle dohodnutých kritérií Seznámení se s dokumenty k realizaci tj. realizačním projektem, smlouvami o dílo a stavebním povolením Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zajištění zápisů do stavebních deníků Kontrola dodrţování zadávacích podmínek, projektové dokumentace, smluv a časového harmonogramu a jiných stanovených poţadavků investora Kontrola dodrţování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu Fotodokumentace stavby, celkový průběh výstavby, zakrytá místa, dodrţování BOZP Sledování kvality prováděných prací, dodrţování technologických postupů Účast na kontrolních dnech nebo jejich organizace a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí stavby, konstrukcí, vrstev atp. Technická pomoc při nově nastalých situacích na stavbě Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části Zastupování stavebníka na základě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení a součinnosti při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem Kontrola odstraňování vad a nedodělků Účast na kolaudačním jednání nebo při uvedení stavby do uţívání Průběţná kontrola kvality prováděných prací Kontrola a vedení stavebního deníku Zastupování stavebníka (investora) při jednáních s projektantem (autorským dozorem), s příslušnými orgány státní správy (zejména stavebním úřadem) a s jinými účastníky výstavby

Výkon technického dozoru je zapotřebí organizovat vţdy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby. Pro potřeby Vaší stavby můţeme nabídnout zajištění občasného technického dozoru (přítomnost autorizované osoby na stavbě 1-2krát týdně), nebo trvalého technického dozoru (denní přítomnost autorizované osoby na stavbě). Tuto činnost provádí v souladu se Stavebním zákonem osoba autorizovaná v oboru pozemní stavby.

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Reference: Kompletní seznam realizovaných zakázek má přibliţně 200 poloţek. Zde je výčet pouze některých z nich. Zajištění poradenství nebo kompletních služeb v BOZP a PO na území České republiky:              

Bögl a Krýsl, k.s.- od 1. 7. 2009 Moravostav Brno Rotto, spol. s.r.o. Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. Tevos Treid Skanska Servis a.s. Eltrading Kovoprojekta Brno, a.s., výstavba výrobního závodu Hills pet nutrition IMOS Brno a. s. – závod Ostrava Demontstav s. r. o. Euro service group s. r. o. Morava Stavby s. r. o. Profo Monolity s. r. o. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Dozor na stavbách v souladu s požadavky Směrnici Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 – tato služba byla poskytována v letech 2004 až 2006 

SKANSKA CZ, divize Pozemní stavitelství Morava, Bovis Lend Lease, a.s. stavba: CENTRUM PRAHA CHODOV 06/2004 – 11/2005 reference Ing. Radomír Bystroň mobil-: 737 256 006, cena díla cca 2 700 000 000,- Kč

SKANSKA CZ, divize Pozemní stavitelství Morava stavba: SPU – Brno 02/2006 – 03/2007 reference Ing. Radomír Bystroň mobil-: 737 256 006, cena díla cca 1 100 000 000,- Kč

Činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. na území České republiky:    

Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce pobočky ve Valašském Meziříčí Přemístění pobočky ČS Bruntál, Ruská 10 IKEA Česká Republika Dostavba Ikea v Ostravě 2007- 2009 Rekonstrukce a rozšíření IKEA v Brně 2007- 2009 Multi Development Czech Republic, a.s. Nová Karolina I. etapa Tebodin Czech Republic Výstavba nového závodu Foxcoon Kutná Hora, realizace 2008 Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Průmyslová zóna Mošnov Dostavba haly Olympus- Přerov 

   

      

   

CTP Invest spol.s.r.o. Výstavba průmyslových hal a výškových budov Office Centre v Ostravě, Brně a Hranicích. Celkem 10 staveb nepřetrţitě, cena díla celkem kolem 3 000 000 000,- Kč. Rámcová smlouva do roku 2010 Bovis Lend Lease a.s. Zajištění činností koordinátora BOZP pro oblast Praha a Brno – dlouhodobá spolupráce Stavební bytové družstvo Přerov Rekonstrukce panelových bytových domů Stavební bytové družstvo Těšíňan Rekonstrukce panelových bytových domů Infram a.s. Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě Sil.I/56 – prodlouţená Místecká I. a II. Stavba Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín státní hranice ČR/PR Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Ţivotice Přeloţka silnice I/57, Hladké Ţivotice obchvat Ostravské komunikace a. s. Rekonstrukce mostu na ulici Cihelní přes trať ČD Rekonstrukce silnice na ulici Zelená IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Hala- Výroba pevné lékové formy v Ivax Pharmaceuticals v Opavě Dalkia Česká republika a.s. Akce „SO CVS a CZCH lokalita Nová Karolina“ ČEZ Distribuce a.s. Přeloţky kabelů na stavbě Nová Karolina Lidl Česká republika V.O.S. Realizace stavby prodejny Lidl, okruţní křiţovatka silnice II/437, Lipník nad Bečvou PRAHA WEST Investment Stavba Hypermarketu Globus Ostrava – Poruba P.V.N. Praha, spol.s.r.o. Projekt Baumax Kladno – přístavba prodejní haly, rozšíření zásobovacího dvora Projekt Obchodní centrum PVN Olomouc Projekt Baumax České Budějovice – prodejna Baumax, areálové dokumentace Projekt Baumax – Obchodní centrum Chomutov – rozšíření prodejny Baumax, obchodní jednotky k pronájmu, areálové komunikace PSG International a.s Stavba- Sklad s vyhořelým jaderným palivem, Temelín Vítkovice Revmont a.s. Výrobní hala- linka na výrobu membránových stěn Vítkovice, a.s. Demolice tel. ústředny Ostravská univerzita v Ostravě Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


        

Stavební úpravy budovy SŽDC Most Ostrava Kunčice SAREZA Ostrava Rekonstrukce chlazení, protihluková stěna EM obchodní společnost, k. s. Přístavba skladovací haly domu nábytku Möbelix Ostrava OSTROJ, a.s. Novostavba výrobní haly – divize nářaďovna Povodí Odry, s. p. – Ostrava LB hráz na Odře, Ostrava-Antošovice, km 9,200-12,000 TESCO Stores Širokosortimentní prodejna Studénka - TESCO Volvo Volvo Truck Center, Havířov Moravostav a.s. Hala Elit Ostrava Ostravské komunikace Oprava lávky pro pěší ev. č. OV – 146 L z ul. Ryšavých přes Odru Souvislá údrţba ul. Československé armády Souvislá údrţba místní komunikace na ulici Průběţné v Ostravě - Porubě RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu RPG, Frýdek - Místek, Bruzovská 250-256, 257261 Revitalizace bytového fondu RPG, Frýdek – Místek, Čs. Armády 1935-1943 IPRM Karviná Avion Shopping Park Ostrava Přestavba průsečné křiţovatky na okruţní

Činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. na území České republiky na právě realizovaných akcích:    

IKEA Česká Republika s. r. o. Avion Shopping park Ostrava – rozšíření JIH Multi Development Czech Republic, a.s. Nová Karolina I. etapa Obec Žďár – kanalizace 1. a 2. etapa a mnoho dalších

Zajištění poradenství nebo kompletních služeb v BOZP a PO na území Slovenské republiky:  Kaufland Senica  Tesco Martin – Priekopa  Obchodní centrum Laugrácio Trenčín Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


   

Kaufland Stará Lubovňa Polyfunkční objekt Liptovský Mikuláš – I. Etapa Kaufland Martin Kaufland Púchov

Činnost koordinátora BOZP stavebnictví na území Slovenské republiky:  Dostavba obchodního centra Avion Shopping park Bratislava  Tesco Púchov  Obchodní a nájemní jednotky - dostavba Tesco Ţilina  Kaufland Malacky  Kaufland Sereď  Tesco Revúca Kontaktní údaje na reference Vám poskytneme na poţádání.

Dále také provádíme činnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (zpracování dokumentace, bezpečnostní kontroly, vstupní a periodická školení, hygiena práce atd.), činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně (zpracování dokumentace, vstupní a periodická školení, poradenský a konzultační servis atd.).

Bude nám velkou ctí, pokud Vaše společnost projeví o naše služby zájem. V případě Vašeho zájmu se Vám zavazujeme, že řádně a svědomitě splníme všechny povinnosti a budeme Vám plně nápomocni při realizaci Vašich projektů. Pro bližší informace o jednotlivých službách nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Jan Hrycek - jednatel mobilní spojení: 737 256 037

Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003


Grimo BOZP s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420 737 256 037, email: obchod@grimo.cz www.grimo.cz

IČO: 27810003 DIČ: CZ27810003

Prezentace GRIMO BOZP s.r.o.  

Prezentace GRIMO BOZP s.r.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you