Page 1

Kjærleik

Rausheit

Demokrati

Alle skal med! Valgprogram 2011 - 2015 Kommunevalget

Vågå Arbeidarparti


Politisk rekneskap; (eit utdrag) • Ny barnehage på Lalm • Utvida bustadfelt i Stokstadåsen • Samarbeidd med utbyggjar om utviklinga av Lemonsjøen • Bygd om Vågåheimen og utvida avdelinga for demente • Bustadfelt i Midtli • Nye Finntunet omsorgsbustader • Søre Grindstugu barnehage • Omfattande vegopprusting på kommunale vegar • Ny Vågåmo skule • Ny miljøstasjon • Veg til industriområdet på Kolbotn • Kvalitetshøgding av kulturhuset i Vågåmo med bl.a. innføring av digital kino • Frukt og grønt i barnehagane • Vassanlegg rundt om i kommunen • Utviding av bustadfelt på Lalm, Randsverk og Brennsletten • Ny Frivilligsentral Sidan 2007 har talet på tilsette i Vågå kommune auka frå 396 til 437. Desse har i hovudsak kome grunnskulen, reinhald og på Vågåheimen. . Administrativt har det i perioda vore ein auke frå 18,3 årsverk til 19,1. Av dette utgjer frikjøp av tillitsvalde 0,5 årsverk og 0,3 er vikarbruk.

Valget er ditt! For Arbeiderpartiet handler politikk om at hvert enkelt menneske skal ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer om eg godt liv, sammen med andre. Jeg følger med på hva som skjer i Vågå. Kommunen tar grep og tør å tenke i nye baner med dristige tanker. Derfor blir dere lagt merke til, dere blir trukket frem og dere får til en samfunnsutvikforeleser i vårt eget parti ling som gir resultater. Og Rune blir brukt som t. lande hele i om rundt r miljøe og av kommuner og har besøkt kommunen Vågå betyr mye for meg – også personlig. Jeg samholdet og den indre varme det vd flere ganger og har dermed opple ”nye” Vågåmo skule i av gen åpnin med delse energien. Senest i forbin es beste skule” blir mai i år. Målsettingen og satsingen omkring ”Norg lagt merke til og trukket frem. viteten som preger Lagt merke til blir også den grunnleggende positi ngene innen helse og Vågå, næringsutviklingsarbeidet og flere av statsi omsorg. retningen Samarbeidet i regjering har gitt et samfunn i den har like muligheter til alle der nn samfu nt tolera Et r. ønske rtiet Arbeiderpa gir folk flest en som og d å lykkes, der alle skal føle trygghet og velfer de ønsker å bo. hvor og liv eget sitt over mulighet til selv å bestemme den brede satog ien onom uneøk komm av ng styrki Ikke minst gjennom singen på velferden. i Vågå ekstra interessant i Som i 19 andre kommuner er kommunevalget e. Jeg håper ungdomår ettersom 16 åringene får mulighet til å stemm eretten 12. september og men og alle andre i Vågå nytter seg av stemm støtter opp om demokratiet. Med din støtte til arbeiJeg ønsker lykke til med valget 12. september. rende demokrati, et samderpartiet vil du også gi en stemme til et funge n i Vågå. Og Rune kan amfun funn for alle og et rikt og innholdsrikt lokals rene. vagvæ for rer ordfø fortsette i sitt viktig ombud som

I samarbeid med Statens vegvesen har det vore omfattande vegutbetringar først og fremst i Sjårdalen og i Skogbygda / Skårvangen.

Kjære veljar i Vågå Fire år er snart gått sidan sist vi gjekk til valurnene og la ”rette” lappen i konvolutten. Kva som er rett stemmeseddel for deg i år kan ikkje eg ha så sterk meining om, men at du skal nytte deg av retten til å stemme det meiner eg bestemt. Det er din måte å seie i frå på, kva retning du ønskjer at Vågåsamfunnet skal ha og kven du vil skal representere deg i kommunale organ. Dei mange førstegongsveljarane i bygda vil eg spesielt oppfordre til å bruke stemmeretten. Til dei vil eg seie at du aldri vil finne det perfekte partiet som kan oppfylle alle ønskja dine. For eit parti som fører ansvarleg politikk er det ikkje mogleg å imøtekome alle personlege ønskje, men tenkje heilskapleg og langsiktig, og til det beste for innbyggjarane. Vågå kommune har høg lånegjeld som resultat at store investeringar siste åra. Nå er tida komen til å betale ned gjelda og vedlikehalde dei bygga vi har for å sikre at vi har funksjonelle og gode bygg å møte framtida med. Mange kommunar

står framfor investeringar som Vågå nå har gjort, for oss blir det viktig å sikre sunn drift og finne eit rett driftsnivå. I komande periode er det ikkje planlagt større investeringar, bortsett frå ombygginga av bankbygget til helsesenter med avlastingsplassar noko som er naudsynt for å møte eit større behov for slike plassar. Vågå skal vera eit trygt og inkluderande samfunn med gode vilkår for innbyggjarane i alle fasar i livet. Vågå arbeiderparti inviterer deg, dei andre politiske partia, næringslivet og folk flest til dialog og samarbeid om utviklinga av kommunen vår.

VERN OM DEMOKRATIET – BRUK STEMMERETTEN! Eg ynskjer alle eit godt val. Helsing Live Langøygard Leiar Vågå arbeiderparti


Valprogram VÅGÅ ARBEIDARPARTI 2011 -2015 Vågå arbeidarparti vil at dei som bur i Vågå skal ha ein trygg kvardag med nære, gode, fagleg solide og varierte tenester. Dette kan utførast av kommunen åleine ,eller gjennom samarbeid med ein eller fleire av grannekommunane. Viktige mål er:

■ ■

Sjukeheimsplass til alle som treng det Ein fagleg og sosial solid barnehage og grunnskule til alle

Aktiv næringsutvikling med utgangspunkt i etablert næringsliv

Fritidstilbod over heile kommunen

Etablere fleire møteplassar for ungdom over 15 år i samarbeid med private og friviljuge lag og organisasjonar


Siste året har storsamfunnet endra dei økonomiske vilkåra for kommunen. Det kan koma nye endringar. Dette kan føre til endringar i framdrift og evne til gjennomføring. Oppvekst / barnehage - skule; Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

tilby eit variert, fagleg og sosialt utviklande barnehagetilbod til alle som ønskjer det, og samarbeide med dei private aktørane for å sikre også desse tilboda med dei verdiane desse representerer.

sikre eit best mogleg grunnskuletilbod til alle elevane i Vågå der kvalitet og utvikling til kvar tid ligg i botn. ”Norges beste skule” skal vere ei sentral ramme for dette arbeidet.

Kvifor Vågå AP?

(folkehelseperspektivet), og at dette kan bli ein forankra del av grunnskuletilbodet i kommunen

ha fokus på tidleg innsats i grunnskulen og barnehagen. ha gode, framtidsretta og velutstyrte skuleanlegg ei skulefritidsordning som er solid, desentralisert og til ein kostnad som gjer tilbodet tilgjengeleg for alle som ønskjer det vidareutvikle kulturskulen. Ta initiativ til ein debatt om eit forpliktande samarbeid mellom kulturskulen og idrett / fysisk aktivitet

■ ■

søkje samarbeid med grannekommunane for å sikre dyktige lærarar og gode tilbod innan kulturskulen. Vurdere om ein felles kulturskule for dei tre ottadalskommunane vil kunne gje eit betre tilbod til fleire sikre løyvingar til fritt skulemateriell sikre eit godt spesialpedagogisk tilbod til barn og vaksne med lærevanskar

Jan Visdal

Arjen Kuiper

Ivar Turtum

Jo Ivar Kleiven

Ademir Talakic

Fordi Rune gjer ein god jobb

Arbeidarpartien sin politikk liknar mest på det eg trur på og på kva er tykkjer er den rette politiske retninga.

På grunn av den sosiale profilen som partiet har. Og at partiet har ei god fordeling av godene.

At eg har true på ei felleskapsløysing, med økonomiske, sosiale og kulturelle fordelinga. Og fordi Vågå AP har den beste ordførarkandidaten.

Satsar på gode forhold for alle innbyggjarane i Vågå. Tenkjerpå demokrati, at alle blir ivaretatt. Flinke til å marknadsføre for å skaffe arbeidsplassar til bygda.


■ ■ ■ ■

sikre god lærartettheit sikre 1. – 7. klasse ved Lalm oppvekstsenter arbeide for god samhandling mellom Lalm oppvekstsenter, Vågåmo skule og Vågå ung domsskule. Og for å få til gode overgangar for elevane. sikre god svømmeopplæring til elevar i grunnskulen. Ei målsetting skal vera at alle elevane i 7. klasse skal kunne svømme.

Kultur / idrett – livssyn;

■ ■ ■ ■ ■ ■

Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

støtte opp om og styrke korpsaktiviteten i bygda – særleg rekruttering og instruksjon til Lalm ungdomsbrass og Vågå skulekorps, td. gjennom tilbod i kulturskulen sikre sambruk av skulebygga til fritidsaktivitetar og andre behov som lokalsamfunna har styrke samhandlinga mellom skule, idretten og kulturmiljøet at Vågå kommune på alle område nyttar nynorsk som skriftsspråk halde overføringane til kyrkja i Vågå på eit nivå som sikrar ein normal og forventa tenesteproduksjon og god arbeidssituasjon for dei tilsette sikre naudsynt vedlikehald av kyrkje og kyrkjegard at Vågå kan tilby eit livssynsnøytralt seremonilokale

Helse og omsorg; Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

føre vidare ordninga med gratis tryggheitsalarm etablere fleire korttidsplassar ved Vågåheimen for rehabiliteringsog avlastningsopphald styrke innsatsen innan førebyggjande arbeid

at kommunen til ei kvar tid har full lækjardekning at yngre med funksjonshemmingar eller psykiske lidingar skal sikrast eit eige butilbod at ordninga med Grøn omsorg blir vidareført sikre og vidareutvikle Frivilligsentralen med tilsette og alle brukarar og samarbeidsmiljø utvikle Lokalmedisinsk Senter for NordGudbrandsdal som ein regional organisasjon der fokuset er å sikre og bli tilført tilbod som kan desentraliserast, og som slik gje innbyg gjarane nære og gode helsetenester. samarbeide om førebyggande tiltak mot rusog narkotikamissbruk

Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ungdom; Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

arbeide for å sikre ei god regional jordmorteneste

Organisasjonen Vågå kommune;

■ tilby ein sjukeheimsplass og / eller heildøgns basert omsorg til alle som treng det

at dei pårørande får gode avlastningstilbod

behandle kommunalt tilsette likt, gje dei ansvar, tillit og høve til å utvikle seg i arbei det med rett til vidare- og etterutdanning og permisjonar. ta dei tilsette med på råd ved utvikling av tenester og omstilling ha auka fysisk aktivitet på arbeidsplassane føre ein aktiv livsfase-, likestillings- og integreringspolitikk oppretthalde gode integreringstenester for flyktningar og innvandrarar, der språkopplæ ring, innsyn i vår eigen kultur og integrering i næringsliv og samfunn, står sentralt.

■ ■ ■

sikre ordninga med helsesenter for ungdom samhandle aktivt med ungdomsrådet i sentrale saker i samråd med ungdom etablere møte- og aktivitetsplassar for dei. Aldersgruppa mellom 15 og 20 år er særleg viktige. Dette kan gjerne skje i samarbeid med private. at Vågå kommune skal halde fram med å ta inn ungdom som sommarhjelp arbeide for at ordninga med ”Kulturkort” også skal omfatte Vågå. Dette for at ung dom busett i Vågå kan få tilgang til ulike kul turarrangement til ein lågare pris sikre drifta og ha fokus på utviklinga av Aktivitetshuset. Dette må skje i tett dialog med ungdommen sjølv. sikre Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule med allsidige og gode utdanningstil bod i regionen. sikre og vere med og vidareutvikle høgskule satsinga gjennom Karrieresenteret for NordGudbrandsdal

Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■ ■

arbeide aktivt for til kvar tid å minimalisere bruken av ufrivillig deltid

i samarbeid med dei eldre arbeidstakarane i kommunen arbeide for å finne arbeidsopp gåver som gjer at dei kan vera lenger i arbeid

■ ■ ■

sikre ei døgnbasert heimeteneste

oppretthalde ordninga ”Heim for ein 50lapp”

Bygdeutvikling;

stimulere til tverrsektorielt samarbeid

kjempe ned fattigdom, særleg blant barn og unge. Barnetrygda skal ikkje reknast med som inntekt for mottak av sosialhjelp

ha minst 6 lærlingeplassar til kvar tid

å nytte grendemøte og høyringsmøte i saker av stor allmenn interesse og i plansaker å sikre ei lokal forvaltning av Sjodalen gjennom Vågå fjellstyre og Langmorkje som statsalmenning ta initiativ til å leggje til rette for nye hytte tomter med miljøprofil og låg standard i Hoskelia i samarbeid med Statens Vegvesen leggje til rette for meir bruk av sykkel, og sikre trygge skulevegar for å redusere transportbehovet å arbeide for gang- og sykkelveg langs heile rv 15 å framleis løyve pengar til opprusting og utbetring av kommunale vegar halde fram ordninga med å støtte gards- og grendevegar

Bente Kolstad

Tom Stadeløkken

Arne Stasviken

Olga Hagen

Sverre Braaten

Uno Løken

Arbeiderpartiet har gjort ein god jobb i Vågå kommune, derfor vil eg stemme Ap ved kommunevalet.

Vågå er ei aktiv kommune der det skjer mykje positivt.

Vågå Ap har gjennom sin politikk opparbeidd eit unikt tenestetilbud i bygda. Verdiane Ap representerar er dei eg sjølv står for.

Jeg stemmer på Vågå AP fordi de er en garantist for å ivareta menneskerettene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor føler jeg at Vågå AP er et trygt valg.

Vågå AP er samlende for alle i kommunen med sin politikk

Stemmer Vågå Ap fordi partiet har evne til å gjennomføre politikken dei fører. Det dei seier dei skal gjere, blir gjennomført.


■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

vere ein pådrivar for at riksveg 51 Valdresflya blir vinterbrøyta leggje til rette for utviding av bustadfelta i Skogbygda, Nordherad, Sjårdalen, Randsverk og på Lalm, når behovet er der. sikre tilstrekkeleg areal for byggjeklare tomter i Vågåmo. både gjennom fortetting, samarbeid med private tilbydarar og ved tilrettelegging av nye område vera med og arbeide for ein sunn økonomi ved grendehusa arbeide aktivt for å sikre lokaliseringa av Jordskifteretten og Domstolen (sorenskrivaren) i Vågå, mellom anna å få etablert samlokalisering av tingretten og jordskifteretten gjennom samarbeid med Domstoladministrasjonen

■ ■

arbeide for å sikre ei god og nær polititeneste for vagverane, mellom anna ved at lensmannen til kvar tid er lokalisert i Vågå

arbeide for ein samla plan for fritidsbustader, friluftsliv og verneinteresser auke bruken av fornybar energi ta i bruk kommunale el-bilar når det praktisk let seg gjera. Leggje miljøomsyn til grunn ved kjøp eller leige av kommunale bilar ei streng praktisering av jordverninteressene minimalisere energibehovet ved nybygg og rehabilitering. Dette kan skje gjennom ulike tiltak som vurdere bruk av vassboren varme, jordvarme, flisfyring, val av vindauge, dører og ulik isolasjon at miljøplan blir lagt til grunn for utviklingsar beidet i kommunen. Ein miljøplan har som mål å få ned både den private og offentlege energibruken, skåne naturen og sikre kultur minna

Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■ ■

arbeide for å få etablert eit treningssenter enten i kommunal regi eller gjennom samar beid med private aktørar og / eller frivillige lag og organisasjonar

Interkommunalt samarbeid; ■

Isak Reitan, Natalie Lillebråten, Eivind Skogen, Anja Gaarden, Andreas Elda, Livia Hølmo, Elise Bjørkheim Edvard Sagsletten

vere med å leggje til rette for eit så solid anlegg som mogleg ved etableringa av ikonpunktet: Nasjonal turistveg

Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■

vere ein kreativ samarbeidpart i samband med etableringa av Lemonsjøen energipark og andre utviklingstiltak i Randsverk-/ Lemonsjøområdet

Miljø og natur; ■

– Som ungdommar rår vi andre ungdommar til å stemme Vågå Arbeidarparti under kommunevalget 11 og 12. september;

støtte opp om oppretting av distriktsmusi karordning for Nord-Gudbrandsdalen i regi av Oppland fylkeskommune og kommunane i regionen, mellom anna for å styrke korps opplæringa i regionen

Politisk lobbyarbeid; Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

å sikre Norsk Luftambulanse på Dombås økonomiske og faglege interesser for land bruket økonomiske og faglege interesser for næringslivet elles løyvingar til fylkesvegar posttenester til næringsliv og fastbuande sjukehus og andre helsetilbod ambulanse lokale og regionale arbeidsplassar og fagmiljø tilgang til høgskuletilbod og annan kompetansebyggjande tilbod

Næring inklusiv landbruk; Vågå arbeidarparti vil arbeide for å;

ta initiativ til og etablere breie samarbeidsa rena med andre kommunar der det er natur leg og til nytte for innbyggjarane og næringslivet

best mogleg kommunikasjon til og frå Vågå og regionen

motarbeide kommuneutsal av AS Eidefoss arbeide aktivt i Regionrådet, saman med Oppland fylkeskommune, for å samordne kommunane sine interesser overfor storsam funnet, styrke kompetanse- og tenestetilbo da i regionen og effektivisere kommunane gjennom samarbeidstiltak

å søkje samarbeid med kommunale og inter kommunale samarbeidstiltak som AS Eidefoss, Nord-Gudbrandsdal renovasjonsel skap og Næringshagen i NordGudbrandsdal om tenesteproduksjon

etablere minst 40 nye arbeidsplassar i løpet av neste fire-års periode gjennom samarbeid med etablert næringsliv eller gjennom nyetableringar næringslivet skal sikrast gode kommunika sjonar: Veg, jernbane, breiband og mobile sambandstenester ha god plan- og næringskompetanse som sikrar næringsliv god rådgjeving og solide prosessar leggje til rette for auka næringsvekst gjennom samarbeid med etablert næringsliv utvikle Kolbotn næringsområde på Lalm for lokalisering av nye arbeidsplassar. Initiere etableringa av eit næringsbygg som kan leigast ut. sørgje for at det til kvar tid er ledige kontorlokal for etablert eller nyetablert næringsliv i samarbeid med Næringshagen i Nord-Gudbrandsdal

■ ■ ■ ■

saman med reiselivsnæringa etablere utviklingsarena og samarbeidsformer sikre løyvinga til næringsfond for landbruket arbeide for å frigjera meir areal til nydyrking om jordbruket har slikt behov sikre vidare tamreindrift

Vågå arbeidarparti vil takka alle medlemmar, bygdafolk, medpolitikarar og andre for godt samarbeid til beste for Vågå og vagværane gjennom 4 år. Vi ser fram til fire nye år med samarbeid til beste for sambydingane våre, næringslivet, kommunen og regionen vår. Vågå arbeidarparti


Kvifor Vågå AP?

Siv Monica Øyen Eg stemmer på Arbeiderpartiet bl.a. fordi dei satsar så sterkt på framtida til ungane våre. Set stor pris på både den nye fine skulen og barnehagen vi har her. Har tre born sjølv og likar å sjå kor fint oppvekstmiljø Vågå har å by på. Dessutan er grunnhaldningane til Arbeiderpartiet i tråd med det eg sjølv ser på som viktig og verdifullt i livet. Når det gjeld arbeidsplassar i kommunen har dei framleis ein del å jobbe med. Men trua og viljen er til stades, det er bra! Dessutan fekk eg føle på kroppen kor viktig og trygt det er å ha ein ordførar som var medmenneskeleg og empatisk da flommen i Finna herja rett ved husveggen vår. All heder og ære til Rune for det!


Listekandid god og framtidsretta skule. Det er her barn og unge dannar grunnlag for si framtid. Vil også jobbe med førebyggande tiltak mot rus- og narkotikamisbruk. Andre viktige områder, arbeide for å minimalisere ufrivillig deltid i heile kommunesektoren og samarbeide med privat næringsliv for å skape nye arbeidsplassar i Vågå kommune.

1. Rune Øygard 49 år, gift, ordførar sidan 1995. I tillegg til verv som følgje av å vere folkevald i Vågå har eg sentrale verv i ma. Kommunalbanken, Distriktssenteret, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Høgskolen i Lillehammer og Prosjekt Innlandsuniversitet. Særleg oppteken av å vere med å vidareutvikle ei velstandskommune for alle. Så vel oppvekst, vaksenliv som alderdom. Inkludering, tryggheit, mulegheiter er sentrale stikkord. I nært samarbeid med innbyggjarane i Vågå og i dialog med samfunnet rundt oss. Ta vare på etablerte kvalitetar, vidareutvikle og etablere nye.

2. Iselin Jonassen 28 år, gift, to barn. Saksbehandlar NAV. Sit som medlem formannskap og kommunestyre denne perioda.. Styremedlem i Vågå arbeidarparti og tidlegare styremedlem i Oppland arbeidarparti, Lalm arbeidarlag og Vågå AUF.

3. Odd Erik Sveen 34 år. Gift, 3 barn. Avdelingsleiar i Nortura SA Otta. Leiar av hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning, medlem av kommunestyret. Særleg oppteken av landbrukspolitiske spørsmål og utfordringar, og landbrukets betydning for samfunnsutviklinga i Vågå og Norge. Har mål om at utviklinga i Vågå fortsatt skal byggjast på rettferd, likebehandling og gje moglegheit for at alle skal få utvikle seg i den takt og grad dei sjølv ynsker. Eg ynsker å bidra til at alle får moglegheit til å koma med innspel som er med på å vidareutvikle det gode samfunnet vi er ein del av.

Særleg oppteken av å sikre gode og trygge oppvekst vilkår for barn og unge i bygda. Dette ved å ha gode barnehagetilbod, og ein

Kvifor Vågå AP?

Dag Nyøygard

Anne Silje Berg

Eivind Skogen

Ingvild Sveen

Linda Kveen

Fordi det er det tryggaste .

Vågå AP har ein god ordførarkandidat, noko som betyr mykje ved eit lokalval. For meg handlar det mykje om at Vågå AP har ein ordførar som har gjort ein god jobb, og å vere med å sikre kontinuitet.

E stæmme på Arbeidarpartiet i Vågå fordi døm jerre ein god jobb i kommuna. Spesielt samarbeidet mæ ungdomsrådet å satsinga på ungdommen i kommuna æ viktig.

Eg stemmer på Arbeiderpartiet på grunn av politikken deira innan velferdsgoder, og for familiepolitikken.

Som ung og nyeatblert næringsdrivande i Vågå er Vågå arbeidarparti eit opplagt partivalg for meg. Dei viser vilje og evne til å leggje tilrette slik at vi kan trivast og tørre å satse på eigne arbeidsplassar.

Margot Blankenborg Ein lyt kåmå i hog kår ein æ kåme frå. AP passa best for me. Dei kan samarbeide og dei skapar tryggheit!


atane 2011

Svein Ove Brun

Anette Brukveen

Tor Hølmo

Svanhild Kolden

E tykkjy Vågå arbeidarparti støtta upp um mangfaldet inna næringslivet i bygd’n. Som arbeidande både inna jordbruk og byggnæring, gje dæ me ei tryggheit framover.

Eg stemmer Vågå Ap fordi dei, i lag med folket, står for dei gode verdiane i kommuna: Eit godt barnehagetilbud, gode skular, gode tenester innan helse og omsorg, jordbruket, og at dei vil arbeide vidare for gode tilbud for ungdommen også i neste periode.

Fordi vi har ein ordførar som virkeleg har sett Vågåbygde på kartet. Vågå er med! Han viser like stor respekt for store som for små. Han har fått til verdifull kontakt med sentralt hold. Eg har stor respekt for ordføraren vår og det arbeidet han gjer for Vågåbygde.

Det skjer mykje positivt i bygda fordi oss har ein veldig positiv ordførar og det smittar over på folk i bygda. Ap tek vare på jordbruket, tør å møte rovdyrproblema. Friviljugsentralen – positivt for bygde og positivt at det blir bevilga penger til dette. Og sist, men ikkje minst at Ap satsa på skule, og at innhaldet i skulen var avgjerande for ein god skule.

Ymbjørg Kari Sandviken Jeg stemmer på Arbeiderpartiet i Vågå fordi jeg brenner for heltid-/deltidproblematikken og partiet gjør noe med det i Vågå. Mot privatisering. Må til slutt si at vi har en positiv og flink ordfører.

Knut Blankenborg I Vågå er det godt å bu og eg ønskjer det skal vere slik også i framtida også.


4. Elise Bjørkheim 18år, studerer radiograf ved Høgskulen i Sør-Trøndelag Særleg oppteken av; Ungdommen og deira interesser, fritidstilbod for ungdommen og arbeidsmoglegheiter for nyutdanna ungdommar

5. Jehans Storvik 59 år, gift, fem barn, sit i kommunestyret, formannskap og hovudutvalet for helse, omsorg og oppvekst i dag. Vore medlem av Oppland fylkesting fram til nå og leiar av fylkeslandbruksnemnda. Særleg oppteken av å sjå det store i det småe; korleis det globale påverkar det lokale – og motsett.

6. Anita Hovde 69 år, 3 barn, sit i kommunestyre og formannskap i dag. Leiar av eldrerådet i Vågå. Vore sentral i oppbygginga av grøn omsorg og Vågå Dementforening. Særleg oppteken av å redusere bruken av ufrivillig deltid ytterlegare, eldreomsorg, ta vare på dei som allereie bur i kommunen, trygge kår for barn, ungdom og eldre samt sikre dei arbeidsplassane vi har og etablere nye.

7. Einar Lerhaugen 60 år. Gift, to barn, sysselsettingskordinator / arbeidsleiar i Vågå kommune. Varamedlem til kommunestyret i dag.

verne om demokratiet, eit levande landbruk, at alle skal trivast og føle tryggheit i kommunen. Alltid ha fokus på dei unge og dei eldre.

8. Mette Vårdal 38 år, gift, to barn. Doktorgradsstipendiat i historie.Medlem av kommunestyret og hovudutvalget for helse, omsorg, kultur og oppvekst.

43 år, gift, to barn. Hovudtillitsvald for Fagforbundet Oppland fylkeskommune, gardbrukar. Leiar av Vågå arbeidarparti, medlem Hovudutvalet for teknisk, landbruk og naturforvaltning, varamedlem Vågå kommunestyre Særleg oppteken av lønsog arbeidsvilkår, oppvekstvilkår og landbruket.

Særleg oppteken av frivillig engasjement. Eg ønskjer å bruke eige

11. Tor-Ivar Furuset

engasjement til beste for kommunen, og leggje tilrette for at andre kan gjere det same.

26 år. Meddrivar og kokk Lemonsjøen Fjellstue & Hyttegrend. Varamedlem til kommunestyret.

Eg vil fortsette skulesatsinga i Vågå, og bidra til at alle barn og unge i Vågå får like mulegheiter til å utvikle seg og velgje si eiga framtid.

Særleg oppteken av næringsutvikling. Og at forholda blir lagt til rette for at næringslivet skal få best muleg utviklingskår i Vågå.

Eg vil arbeide for å auke støtta til frivillige lag og organisasjonar, og sikre eit breidt spekter av tilbod og tilbydarar, spesielt for barn og ungdom. Eg vil arbeide for å bekjempe barnefattigdom, og er opptatt av at alle som veks opp i Vågå skal føle seg trygge og glade.

9. Olav Ragnar Øien 60 år. Sambuar, 3 barn. Gardbrukar. Nesteleiar av Hovudval for teknisk, landbruk og naturforvaltning. Medlem av kommunestyret. Særleg oppteken av ein heilheitleg politikk som sikrar trygge og gode levekår til alle. Å arbeide for at vi lokalt kan gjere det vi kan for å sikre eit levande landbruk og levedyktige gardsbruk i Vågå.

Særleg oppteken av å

Kvifor Vågå AP?

10. Live Langøygard

12. Ann Inger Damstuen 60 år. Eitt barn. Psykiatrisk hjelpepleiar i Vågå kommune. Glad i musikk. Særleg oppteken av ungdom og eldre. At folk flest skal ha gode og trygge tilbod gjennom den kommunale tenesteytinga.

13. Vidar Bekkemellem 37 år, gift, 2 barn, arbeider ved Dagsenteret i Vågå. Særleg oppteken av å sikre velferd til alle, at alle innbyggjarane skal kunne få gode velferdstilbod. kjempe ned fattigdom spesielt blant barn og unge, at folk med psykiske problem eller funksjonshemmingar skal få tilpassa tilbod.

14. Jorunn Linderud 47 år, sambuar, to barn, styrar i Søre Grindstugu barnehage. ”Lesehest”. Særleg oppteken av at barn

skal ha gode læringsmiljø både i barnehage og skule i lag med godt kompetente vaksne, og at dei skal kunne ha eit mangfald av fritidstilbod. Eg ynskjer og at alle skal få ein verdig og god eldreomsorg den dagen dei får bruk for dette.

15. Ivar Vistekleiven 39 år. Lærar ved Vågå ungdomsskule, gardbrukar. Medlem av Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning. Medlem av kommunestyret. Særleg oppteken av sikre og trygge arbeidsplassar i bygda samt gode butilhøve. Ta i vare eksisterande næringsliv samt å leggje til rette for nyetablering.Ivareta primærnæringa gjennom deriblant å opparbeide eit auka næringsfond for landbruk.

16. Lene Vassdokken 44 år, gift, 2 barn. Hovudtillitsvald for Delta sine medlemmer i A/S Eidefoss, arbeider som kundekonsulent i A/S Eidefoss. Vore aktivt i Vågå IL og Vågå Idrettsråd. Glad i å lese, i musikk og turar sommar som vinter i den flotte fjellheimen vår. Særleg oppteken av at Vågå framleis skal vere ei god bygd å vekse op i, leve i og bli gammal i. Av barn og unge sin vilkår i skule og i fritid. Spesielt dei borna som ikkje har det så lett i skulen.

17. Kjell Nyhus 66 år, gift, 3 barn. Pensjonist. Tidlegare ordførar og oppvekstsjef i Vågå og rådmann i Dovre.

Glad i song og musikk, reising og gjere nevanyttige ting. Særleg oppteken av å få realisert mest mogleg av Vågå AP sitt valprogram som er ”kontrakta” mellom veljarane og dei som blir valde inn i kommunestyret som repr. for Vågå AP. Ved sida av gode kommunale tenester for både unge og eldre meiner kandidaten at ei av dei viktigaste oppgåvene er å legge til rette for eit breiast mogleg arbeidstilbod i kommunen og i regionen. Det private næringslivet må bli sterkare og meir variert. For å kunne lykkast med å oppretthalde busetjing og folketal må folk ha arbeid i tillegg til gode fritidstilbod.

18. Nina Løkken Bråten 30 år, sambuar, 3 barn. Lærar ved Vågåmo skule. Varamedlem til kommunestyret i dag, medlem av Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg. Særleg oppteken av alle skal oppleve ein trygg og god oppvekst. Gode barnehagar, tidleg innsats i skulen og at barn og unge må ha innverknad er stikkord her. Eg er også oppteken av at alle som har behov skal få det omsorgstilbodet dei treng.. Utført at kvalifisert personell og tilpassa den enkelte.

19. Oskar Skogen 70 år, gift, 3 barn, pensjonist, aktiv innan frivilligarbeidet i bygda. Så vel i Skogbygda / Skårvangen som gjennom Frivilligsentralen. Særleg oppteken av velferd og demokrati og at det skal

Livia Hølmo

Kjetil Villa

Jon Lillebråten

Hans Ursand

Jonny Sandom

Fordi eg håpar Vågå kommune og Vågå arbeidarparti vil lykkast med prosjekta dei har sett i gang. Bla arbeidet med ”Norges beste skule”. Arbeidarpartiet står for solidaritet og like rettigheiter for alle menneskje, og det er viktig for meg.

For meg , både privat og som næringsdrivande, er det viktig at kommuna er positiv til utvikling, og legg til rette for aktivitet. Vi i Lemonsjøen utvikling har merka dette på ein positiv måte med arbeiderpartiet, og derfor stemmer eg på dei i vågå.

Stemmer Vågå Ap fordi partiet har gjennom ordføraren gjort utruleg mykje for bygda i løpet at de seinare åra og eg ser på partiet som einaste alternativ for Vågå. I botn er eg sosialist så det fell seg og naturleg å stemme på Ap.

Heilheita i politikken. Ap står for stabilitet.

Jeg stemmer på Arbeiderpartiet fordi de sikrer jamn fordeling av godene. Støtter et mangfold der alle er med. Ulikhet og mangfold er et gode.

Rune er knall som ordførar som står på og som har sett Vågå på kartet.

Vokste opp på 60 og 70-tallet da jeg så virkningene av et sterkt AP. For meg er politikk mer grunnleggende enn som så. Forstår derfor ikke at folk kan hoppe fra parti til parti. Trygghet og demkorati får man ved å stemme på Vågå arbeiderparti.


vere ljos i glasa og levande grender.

23. Andreas Elda

20. Grete Haug

18 år. Lærling i maskinførarfag.

51 år, sambuar, 2 barn, hjelpepleiar i vernepleie i Vågå kommune. Glad i fjellet og friluftsliv. Særleg oppteken av at alle tilsette i Vågå kommune skal få lik behandling, moglegheiter til ansvar og vidareutvikle seg i jobben. Arbeide vidare med å redusere bruken av ufrivillig deltid. Styrke rekruttering til korpsarbeidet, at yngre blir inspirert og får mulegheit til å vidareføre tradisjonsmusikk / dans gjennom kulturskulen og i samarbeid med lag og foreiningar. Gjerne på tvers av kommunegrensene.

21. Bjørn Steinar Storvik 31.år. Allmennlege med interesse i psykiatri og skribent. Særleg oppteken av å styrke bygda ved å stimulere til nytenking, men samstundes ta vare på gode og viktige tradisjonar. Målet er at Vågå skal framstå som ei sjølvstendig, bærekraftig bygd, men også sjå nytta av samarbeid i regionen.

22. Marianne Skogstad 36 år, sambuar, tre barn. Særleg oppteken av å stase på barnehage og skule med utgangspunkt i å sikre gode oppvekst- og utviklingsmoglegheiter til alle barn og unge. Styrke kulturskulen med variert tilbod til alle.

Særleg oppteken av ungdommen og ungdommen sine interesser. Fritidstilbod i kommunen og regionen, vidaregåande utdanningstilbod, lærlingplassar og eit variert næringsliv som kan ta inn nyutdanna ungdom.

24. Linda Aaboen 37 år, sambuar, 2 barn, studiekonsulent i Studieforbundet for kultur og tradisjon i Vågå. Særleg oppteken av å arbeide for eit inkluderande og trygt læringsmiljø i skulen. Fokusere meir på kreativitet og variasjon, og sørgje for at vi har ein skule som motiverar for både fagleg og sosial utvikling. Å arbeide for utbygging av gang- og sykkelvegar. Viktig å trygge skulevegane. Ønskjer også å bidra til at barn og unge har gode oppvekstvilkår og ei meiningsfylt fritid. Det er viktig med nære og gode helsetenester. Det er ein føresetnad for befolkningsvekst at ein kan gje tryggleik i kvardagen. Eg vil også ha fokus på næringslivssatsing med utgangspunkt i eksisterande bedrifter og leggje til rette for nye som ønskjer å etablere seg.

Arbeide for å sikre best muleg barnehagetilbod til alle. Arbeide for betre samhandling mellom Lalm oppvekstsenter, Vågåmo skule og Vågå ungdomsskule. Dette for å få ein lettare overgang for elevane ved Lalm oppvekstsenter.

26. Anja Gården 18 år. Går siste året på Studiespesialisering ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule i Lom. Særleg oppteken av gode utdanningstilbod for ungdommen i området vårt, gode helsetilbod til innbyggjarane våre, at det skal vere bra å vere ungdom i Vågå Gode arbeidsmoglegheiter for nyutdanna ungdom i Vågå, også høgare stillingar. Vil gjerne engasjere meg i politikken for å bidra i samfunnet, og ytre mine meiningar.

27. Kåre Ramen 71 år. Gift, to barn, pensjonist. Interessert i fisking. Leiar av pensjonistuvalget i Fagforbundet i Vågå, varamedlem Fagforbundet Oppland, leiar Dyrevernsnemda Vågå, Lom og Skjåk..

25. Tor Ivar Kvålshagen 43 år, sambuar, tre barn, leiar Lalm IL, ingeniør i Sel kommune. Særleg oppteken av meir støtte til og samarbeid i dei idrettslaga vi har i kommunen. Viktig å få eit enda betre tilbod til barn og unge.

Kvifor Vågå AP?

Særleg oppteken av å ha fokus på eit livskraftig landbruk, streng praktisering av jordverninteressene og redusere omfanget av rovdyr som utgjer ein trussel for ma ei aktiv saunæring. Fjerne eigedomsskatten for andre enn næringslivet.

Yngve Eek-Ottesen

Yngvar Løkken

Vågå har et godt fungerende idrettsdemokrati mellom idrettslag, Vågå Idrettsråd og Vågå kommune. Dette er viktig for meg. Jeg opplever at idretten har innflytelse og gjennomslag politisk. Den viktigste saken kommunen og Arbeiderpartiet har vedtatt siste år er gratis trening for barn og unge i kommunen, noe som er unikt.

Dei siste 10 – 12 åra har det vorti ein positiv og god trend i Vågå, der det er gjort mykje bra av utbygging innan eldreomsorga, ny veg, ny frivilligsentral og ikkje minst eit flott Vågåmo sentrum med ny Finnbru.

Jeg ønsker å støtte et politisk parti som tør å se utfordringen med en sprengt hall og tar jobben med å lage en god plan for fysisk aktivitet og helse i Vågå kommune. Planen må inneholde gode forslag til organisering og gjennomføring for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak for alle aldersgrupper. 1 times fysisk aktivitet hver dag for alle skolebarn i Vågå bør være et viktig mål i denne planen.

At det har kome mange nye arbeidsplassar har oss AP.styret og ein særdeles flink ordførar å takke for. Det er triveleg å farte rundt i andre bygder og høyre at det går så fint i Vågå, og at innflyttarane ein pratar med skyt av bygdas kvalitetar. Lista ved valget nå i haust er ei god liste med Rune på toppen og ellers god spreiing med yngre og flinke folk frå heile bygda. Så dersom du vil bygdas beste så bruk lista

Helen Svare

Arne Brimi

Tonje-Eilin Løkken

Ole Anton Tøfte

Gjermund Øihusom

Ruth Sletten

Som tilflyttar og gardbrukar kan eg samanlikne Vågå med andre kommunar. Eg kan ikkje sjå at så mange andre kommunar satsar på landbruket slik som Vågå gjer. Og dermed verdsett næringa og arbeidsplassane. Ønskjer at folk framleis kan leva av gardane sine og leppe dyra ut på utmark. Vågå satsar på småbarnsfamiliane. Me er ein familie på fem med tre ungar på 5 år, 3 år og 10 mnd.

Vågå er ei av over 400 kommunar i Norge. Alle desse er avhengige av sentrale vedtak. Vedtak som blir stadig meir krevjande å takle til det beste for oss som bur i Vågå. For å bli høyrt treng ein nettverk, det nettverket kan Rune betre enn dei fleste. Derfor treng vi han vidare i ordførarstolen.

Eg har budd i Vågå stort sett heile livet mitt, men AP og Rune Øygard ved roret. Eg studerer nå utanbygds, men i likheit med andre er draumen å bruke utdanninga mi i heimbygda. Eg er sikker på at dette vil bli realisert så lenge alle innbyggjarane brukar stemmeretten sin og AP får halde fram det gode arbeidet!

For å stemme på et parti er det mange saker som vurderes. Men én av grunnene til at jeg stemmer AP i Vågå er at de tør å være offensive i investeringer som før eller siden kommer alle til gode. For eksempel Vågåheimen, Moajordet, Finntunet, skole og barnehage. Tørre å ta kontroversielle avgjørelser som er fremtidsrettet.

Tri viktoge årsake; rettferdog fordeling, ein god umsorgspolitikk som favna både onge å eldre, Å ikkje minst føre ein politikk som sikra god sysselsetting inn i framtida.

Eg har stor respekt for dei som starta arbeidet med å kjempe fram dei rettigheiter og gode vi dreg nytte av i dag.

Vågå arbeidarparti og arbeidarpartiet sentralt er garantisten for dette.

Oss har tenester og trygge kår i Vågå. Det er Arbeidarpartiet vi kan takke for det. I Vågå har oss ein kjempegod ordførar som er god for bygda og som har gjort Vågå kjent utanfor og.


Eg er stolt over å vere frå Vågå. Vågå har eit godt namn ute fordi det skjer mykje i kommunen og mange snakkar positivt om kommunen. Eg vil oppfordre deg til å stemme på Vågå arbeidarparti slik at denne positive utviklinga kan halde fram. Andre Villa

Vågå Arbeidarparti

Valgprogram 2011 - 2015  

Alle skal med!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you