Page 1

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Gada pārskats 2004


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

SATURS Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” funkcijas .. 4 Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” uzdevumi un struktūra .................................................................................... 4 Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” sasniegumi un aktualitātes 2004.gadā .......................................................... 6 Valsts vienotās ieviešana

bibliotēku

informācijas

sistēmas

(VVBIS)

ERAF projekti Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts Bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 ieviešana un darbības nodrošināšana Projekts „Vienotā lasītāju karte”

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” finansēšana ................................................................................................. 16 Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 2004.gada finansu pārskats ...................................................................... 18 Kontakti .................................................................................. 21

2

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

2004.gads valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas” bija būtisku pārmaiņu gads. No 2004.gada 1.februāra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumu Nr.817 „Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” reorganizāciju un valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” izveidi” atbilstoši Publisko aģentūru likumam bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” tika reorganizēta par Kultūras ministrijas pārraudzībā esošu iestādi - valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” (turpmāk tekstā – Aģentūra). Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt bibliotēkās, arhīvos un muzejos uzkrāto informācijas avotu un kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai, izveidojot integrētu automatizētu informācijas sistēmu. Aģentūrā mainījās pārvaldes struktūra un Kultūras ministrija Aģentūras darba pārraudzībai iecēla atbildīgo amatpersonu. Lai nodrošinātu Aģentūras Nolikumā noteikto funkciju izpildi, tika izveidota un apstiprināta Aģentūras struktūra un štatu saraksts. Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

3

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” funkcijas Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.559 „Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" nolikums” Aģentūrai ir šādas funkcijas: o

attīstīt bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmas (turpmāk - kultūras informācijas sistēmas);

o

nodrošināt bibliotēkās koncentrētās apstrādi, uzkrāšanu un izplatīšanu.

informācijas

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” uzdevumi un struktūra Lai īstenotu funkcijas, aģentūra veic sekojošus uzdevumus: o ievieš valsts vienoto bibliotēku informācijas sistēmu, sadarbojoties ar Latvijas bibliotēkām; o ievieš un nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 darbību; o konsultē bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras informācijas sistēmām saistītos jautājumos; o attīsta Latvijas kultūras informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem; o īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas. Lai realizētu Aģentūrai izvirzītos uzdevumus, izveidota un apstiprināta Aģentūras struktūra. Līdz 2004. gada 8. decembrim valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” vadīja direktora vietas izpildītājs. 2004. gada nogalē Kultūras ministrija izsludināja konkursu uz vakanto Aģentūras direktora amata vietu. Konkursa rezultātā 2004. gada 9. decembrī par Aģentūras direktori apstiprināja līdzšinējo direktora vietas izpildītāju S. Ozoliņu.

4

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” struktūra

Direktors

Administrācija

Direktora palīgs

Izpildpersonāls

Direktora vietnieki

Grāmatvedība

VVBIS realizācijas vadības grupa

Jurists

IT grupa Tehniskie administratori

Projekta VVBIS vadītājs Projekta vadītāja asistents

Sistēmu inženieris Reģionālie kuratori ALEPH500 sistēmbibliotekārs

5

2004.gada pārskats

Elektronisko publikāciju datu bāzu koordinators


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Aģentūras sasniegumi un aktualitātes 2004.gadā Valsts vienotās bibliotēku (VVBIS) ieviešana

informācijas

sistēmas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums, kas stājās spēkā 2003. gada 6. jūnijā, nosaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta sastāvdaļas: ƒ LNB ēkas būvniecība, infrastruktūras izveide informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, bibliotēkas iekārtošana; ƒ valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošana (VVBIS). VVBIS realizācijas pamats ir Ministru Kabinetā 2001.gada 6.novembrī apstiprinātā sistēmas darbības koncepcija “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”. VVBIS galvenais mērķis ir izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piegādē no Latvijas un starptautiskajiem informācijas avotiem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atbilstoši VVBIS koncepcijai, VVBIS īstenošana notiek pakāpeniski – kārtēja gadā iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī atbilstoši bibliotēku jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. VVBIS aptver visas valsts un pašvaldību finansētās bibliotēkas (kopā 981 bibliotēkas, izņemot vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas) – Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Akadēmisko bibliotēku, zinātniskās un speciālās bibliotēkas, valsts un pašvaldību publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas. VVBIS sevī ietver bibliotēku darbinieku un lietotāju apmācības, elektronisko katalogu un elektronisko resursu veidošanu un piekļuves nodrošināšanu, informācijas sistēmu un tehniskās infrastruktūras nodrošināšanu Latvijas bibliotēkās. Tehniskā infrastruktūra. Tā kā katrā bibliotēkā jābūt datorizētām darba vietām gan bibliotēku darbiniekiem, gan bibliotēku lietotājiem,

6

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” tad visas bibliotēkas nepieciešams nodrošināt ar tehnisko infrastruktūru – datortehniku un interneta pieslēgumu, serveriem, lokālajiem datortīkliem. 2004. gadā tika sagatavots atklāts konkurss „Vienota integrēta informācijas tehnoloģiju kompleksa piegāde, nodrošinot informācijas tehnoloģiju infrastruktūras atbalstu bibliotēku informāciju sistēmu lietošanai”. Pārskata gada nogalē noslēdzās atklātais konkurss, kura rezultātā bibliotēkām tiks iegādāti 1658 datoru komplekti, nodrošināti 253 pastāvīgie interneta pieslēgumi, ierīkoti 403 lokālie tīkli un nodrošinātas IT (informācijas tehnoloģijas) pamatiemaņu apmācības 400 bibliotekāriem Latvijas bibliotēkās, kā arī nodrošināts vienotais palīdzības dienests un Interneta uzturēšana bibliotēkām viena gada garumā. Elektronisko katalogu un resursu veidošana. 2004.gadā pamatojoties uz finansēšanas līgumu starp Aģentūru un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), LNB nodrošināja datu retrospektīvo konversiju, kopkataloga rediģēšanu, autoratīvās datu bāzes veidošanu un atslēgvārdu veidošanu Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzei. 15 rajonu galvenās bibliotēkas papildina Nacionālās analītiskas datu bāzi ar novadu analītikas datiem, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem starp Aģentūru, LNB un rajonu galvenajām bibliotēkām par rajonu laikrakstu publikāciju apkopošanu elektroniski un nosūtīšanu Nacionālajai analītikas datu bāzei. Projekts „Elektroniskās publikācijas”. Projekta mērķi ir: o iepazīstināt bibliotēkas ar plašu dažādu nozaru elektronisko resursu klāstu bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanai, o apzināt Latvijas bibliotēku lietotāju intereses un vajadzības. Projekta ietvaros visām Latvijas bibliotēkām tiek piedāvāta iespēja testēt un abonēt dažādas Latvijas un ārzemju datu bāzes. Resursi nav izmantojami komerciāliem mērķiem. 2004.gadā Aģentūra abonēja sekojošus elektroniskos resursus Latvijas bibliotēku lietotājiem: o EBSCO (http://www.epnet.com). Saturs: daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze. Dalībbibliotēku skaits: 37;

7

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” o Cambridge Journals Online (http://www.cambridge.org). Saturs: daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze. Dalībbibliotēku skaits: 7; o Integrum Tehno (http://www.integrum.ru). Saturs: dažādu nozaru pilnu tekstu datu bāze krievu valodā. Dalībbibliotēku skaits: 3; o OVID (http://www.ovid.com). Saturs: dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze. Dalībbibliotēku skaits: 3; o NAIS (http://nais.dati.lv). Saturs: likumdošana. Dalībbibliotēku skaits: 175. Pārskata periodā Aģentūra piedāvāja izmēģināt sekojošus elektroniskos resursus Latvijas bibliotēku lietotājiem: o EBSCO Book Review Digest Wilson Biography Ilustrated (http://serch.epnet.com); o Cambridge Journals Online (http://www.cambridge.org). Saturs: daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze; o Gale&KG Sauer (http:// www.gale.com) Saturs: dažādu nozaru pilnu tekstu un bibliogrāfiskās datu bāzes; o Integrum Tehno (http://www.integrum.ru). Saturs: dažādu nozaru pilnu tekstu datu bāze krievu valodā; o Kluwer Online (http://www.kluweronline.com/). Saturs: daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze; o Organisation for Economic Cooperation and Development (http:// www.oecd.org). Saturs: Ekonomiskās un sadarbības un attīstības organizācijas tiešsaistes pilnu tekstu publikācijas; o BioOne (http://www.bioone.com). Saturs: bioloģijas, ekoloģijas un vides zinātnes; o Cambridge Scientific Abstracts (http://www.csa.com). Saturs: daudznozaru bibliogrāfiskās datu bāzes; o Oxford Scholarship Online (http://www.oso.com). Saturs: grāmatu pilnie teksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs (ekonomika, finanses, filozofija, reliģija, politika u.c.); o SAGE FullText. Saturs: daudznozaru pilnu tekstu žurnālu kolekcijas; o SourceOECD (http:// www.oecd.org). Saturs: ekonomika, statistika; o SpringerLink (http:// www.springerlink.de). Saturs: daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze; o Emerald (http://www.emeraldinsight.com/). Saturs: bibliotēkzinātnes, menedžmenta pilnu tekstu žurnālu datu bāze; 8

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” o CIAO (http://www.ciaonet.org/frame/aboutfrm.htm). Saturs: starptautisko attiecību teorijas un pētniecības datu bāze; o EBSCO bibliogrāfiskās datu bāzes (http://search.epnet.com); o Oxford Reference Online (http://www.oro.com). Saturs: uzziņu datu bāze; o Oxford English Dictionary Online (http://www.oed.com). Saturs: angļu valodas vārdnīca; o OVID (http://www.ovid.com). Saturs: dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze; o CAB Direct (http://www.cabdirect.org). Saturs: dabas zinātnes (botānika, zooloģija, vides zinātne, veselība, lauksaimniecība u.c). Datu bāžu kvalitatīvai izmantošanai Aģentūra organizēja sekojošus apmācību seminārus – prezentācijas: Cambrigde Scientific Abstracts, EBSCO, SpringerLink, Kluwer Online, Helferich LPB un EBSCO Journals Service. Bibliotēku darbinieku apmācības. Ievērojot apstākli, ka pat vislabāko automatizēto sistēmu izmantošana nedod vēlamos rezultātus, ja nav atbilstoši sagatavotu tās ekspluatētāju, bibliotēku darbinieku apmācībai tiek veltīta liela uzmanība. Būtībā bibliotekāru apmācība tiek uzskatīta par vienu no VVBIS izveidošanas prioritātēm. 2004. gadā tika izveidota bibliotēku darbinieku un lietotāju apmācību programmas darba grupa no nozares augstas kvalifikācijas profesionāļiem. Darba grupa izvērtēja un izanalizēja Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra apmācību programmas atbilstību projekta VVBIS vajadzībām, izstrādāja bibliotēku darbinieku aptaujas anketu, kā arī anketu lasītāju apmācību vajadzību apzināšanai, veica anketēšanu un datu apstrādi. Tika izstrādāts pētījums „Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vajadzības” (http://www.kis.gov.lv/attach/BIBL_apmac.pdf), kura mērķis bija noskaidrot bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un apmācību vajadzības. Tika aptaujāti 1290 respondenti – bibliotekāri. Aptaujājot 930 publisko, zinātnisko un skolu bibliotēku lasītājus, tika izstrādāts pētījums „Bibliotēku lasītāju apmācību vajadzības”. Pētījumi pieejami Aģentūras mājas lapā. Balstoties uz veikto pētījumu „Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vajadzības”, bibliotēku darbinieku un lietotāju apmācību programmas darba grupa izstrādāja piecus profesionālās pilnveides moduļus iesācēju, vidējam un augstākajam līmenim: 9

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” o Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programma bibliotekāriem; o Informācijas un zināšanu sabiedrība un bibliotēkas. Bibliotēku sistēma; o Informācijas meklēšana internetā. Digitālās bibliotēkas; o Informācijas sistēmas; o Menedžments. Vadzinības un mārketings. Tirgzinības bibliotēkās. Bibliotēku darbinieku apmācību ietvaros Aģentūra organizēja arī sekojošus apmācību seminārus: o Z39.50 klienti un to iespēju izmantošana publiskajās bibliotēkās (divi semināri); o Novadu analītikas iekļaušana Nacionālajā analītikas datu bāzē (divi semināri); o Elektronisko resursu veidošana reģionālajos kopkatalogos; o Analītiskā apraksta izveide MARC21 formāta sistēmā Aleph500 (divi semināri); o Priekšmetu un atslēgvārdu veidošanas politika vienotā bibliotēku portāla meklēšanas sistēmā. Latvijas bibliotēku portāls. Tā kā valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas koncepcija nosaka nepieciešamību uzlabot bibliotēku klientu apkalpošanas servisu un Latvijā vēl nav vienota pieejas punkta bibliotēku kolekcijām, 2004. gadā tika izstrādāta Latvijas bibliotēku portāla sistēmas koncepcija, kuras izstrādē piedalījās SIA „AA projekts” un bibliotēku nozares speciālisti. Bibliotēku portāla uzdevums ir, pārvarot attāluma, valodas un kultūras barjeras, izmantojot daudzfunkcionālu, ar internetu saistītu iekārtu palīdzību, izveidot vienotu piekļuves vidi bibliotēku katalogiem, virtuālajām galerijām, pilntekstu datu bāzēm, elektroniskajiem izdevumiem un citiem resursiem, nodrošināt bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu un pasūtīšanu, apkopot uzziņu un kontaktinformāciju par Latvijas bibliotēkām, kā arī izveidot vienotu elektronisku informācijas apmaiņas telpu starp bibliotēkām, to darbiniekiem un lasītājiem. Izmēģinājumprojekti. VVBIS ietvaros 2004.gadā tika izsludināti un noslēgti 85 līgumi par sekojošu projektu konkursu realizāciju Latvijas bibliotēkās: o Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās; o Pakalpojumi lietotājiem reformēto pašvaldību bibliotēkās; 10

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” o Pakalpojumi bibliotēkās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; o Valsts finansēto augstskolu bibliotēku automatizācija no „0” līmeņa; o Nacionālā digitālā bibliotēka. Personu un vietu attēlu DB veidošana. Izmēģinājumprojektu rezultātā bibliotēku lietotājiem tiks piedāvāti jaunus pakalpojumus atbilstoši mūsdienu IT prasībām. Projektu realizācija tika uzsākta 2004.gadā un tiks turpināta arī 2005. gadā.

ERAF projekti 2003. gadā Aģentūra izstrādāja un iesniedza projektu „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās attīstības programmai. Projekta mērķis – katram sabiedrības loceklim sniegt universālo informācijas pakalpojumu, ar to saprotot iespēju katram neatkarīgi no vietas un laika saņemt viņam nepieciešamo informāciju par sociāli pieņemamu cenu. 2004. gada 30. decembrī parakstīts līgums par nacionālās programmas projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Informācijas sabiedrības biroju un Latvijas Republikas Kultūras ministriju. 2004. gada nogalē sadarbībā ar Muzeju Valsts pārvaldi projekta „Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs” ietvaros tika veikta esošās situācijas analīze un uzsākta prasību izstrāde NMK kopkataloga muzeju informācijas sistēmai. Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībai publisku pieeju nacionālajam muzeju krājumam 110 muzejos, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas. Abi iepriekšminētie projekti ir iekļauti ES struktūrfonda „Eiropas reģionālās attīstības fonds” Nacionālajā programmā „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana”, kas bibliotēkām un muzejiem dos iespēju piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus.

Bibliotēku, arhīvu un muzeju projektu digitālā vidē atbalsts

sadarbības

Aģentūra 2004.gadā, pamatojoties uz mērķprogrammas finansēšanas līgumu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu (KKF), administrēja KKF mērķprogrammu "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts". Mērķprogrammas galvenie mērķi ir veicināt

11

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbību vienotas informācijas sistēmas veidošanā un sniegt atbalstu nacionālas, reģionālas un lokālas nozīmes informācijas resursu digitalizācijas projektu realizācijā. Mērķprogrammas dalībnieki tiek izvēlēti projektu konkursa rezultātā. 2003. / 2004. gadā tika iesniegti 38 projekti, no kuriem tika atbalstīta 12 projektu realizācija, piemēram, Latvijas Valsts arhīva projekts Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās (www.lvarhivs.gov.lv/kalnins/), Ventspils bibliotēkas projekts Ventspils Hronika 2.kārta (www.biblioteka.ventspils.lv/), Aizkraukles rajona padomes projekts - Brīvkodu digitālās bibliotēkas "Greenston" aprobācija Aizkraukles rajona kultūras mantojuma digitalizācijā jeb "Staburags” (www.aizrp.lv), Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Personu un vietu attēlu datu bāze (http://www.acadlib.lv/biblio1/kopproj.htm). Par tradīciju kļuvuši ikgadējie Aģentūras organizētie projektu konkursa „Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” semināri. Pārskata periodā Aģentūra organizēja divus informatīvus seminārus par mērķprogrammas realizācijas gaitu un sadarbības aktualitātēm bibliotēku, arhīvu un muzeju projektos. Plašāka informācija par realizētajiem projektiem pieejama Aģentūras mājas lapā.

Bibliotēku informācijas sistēmas ieviešana un darbības nodrošināšana

ALEPH

500

Pārskata periodā aģentūra nodrošināja informācijas sistēmas ALEPH500 (versija 14.2 ) tehnisko administrēšanu, kā arī sadarbībā ar bibliotēkām, kas strādā ar iepriekš minēto sistēmu, darbību un attīstību. Sadarbībai un Aleph500 darbības nodrošināšanai Aģentūra noslēdza līgumus ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Patentu Tehnisko bibliotēku, valsts aģentūru „Latvijas Medicīnas bibliotēka”, Latvijas Policijas akadēmiju. Lai nodrošināto šo līgumu izpildi, tika izstrādāti un saskaņoti darba plāni. APEPH500 sistēma tika papildināta ar jaunu funkcionalitāti – programmatūru atskaišu veidošanai.

12

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” Sistēmas darbības attīstības nodrošināšanai sadarbībā ar bibliotēkām ir izveidota sistēmas ieviešanas darba grupa. Pārskata periodā notika 11 sistēmas ieviešanas darba grupas sanāksmes. Tās tika organizētas apmācību un konsultāciju režīmā, sniedzot metodisku un praktisku palīdzību. Tika iztulkota latviešu valodā sistēmas ALEPH500 versijas 14.2 dokumentācija „Ieraksta veidošana kopkatalogā”, „Kataloģizēšanas modulis”, „OPAC (GUI)”, „Eksemplāru modulis”, „Lasītāju reģistrācija” un ievietota Aģentūras mājas lapā. Aģentūra organizēja arī ALEPH500 lietotāju mācību nodarbības – seminārus: par tiem sistēmas moduļiem, kas bibliotēkās vēl nebija ieviesti – Kursu katalogs, Starpbibliotēku abonements (SBA), Abonements (izsniegšana/saņemšana), kā arī par atskaišu programmu. Pārskata periodā tika veikta bibliotēku anketēšana par jaunu moduļu ieviešanas prioritātēm. Tās rezultātā tika noskaidrotas moduļu ieviešanas prioritātes, un saskaņā ar tām kopīgi tika strādāts pie sekojošu moduļu ieviešanas: 1. SBA modulis, 2. izsniegšana/saņemšana, 3. Kursu katalogs. 2004.gada nogalē tika pabeigta izsniegšanas/saņemšanas procesa testēšana, kā arī tika veikta SBA moduļa testēšana. 2004. gadā tika pabeigts darbs pie UDK datu bāzes (LNC11) papildināšanas un rediģēšanas, atbilstoši 2003.gada martā saņemtajiem UDC Master Reference File no UDK Konsorcija (Nīderlande) par izmaiņām – dzēstie indeksi, jaunie indeksi, modificētie indeksi. Aģentūras darbinieki veica individuālas darbinieku apmācības Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas un Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas darbiniekiem. Lai uzlabotu darbu ar sistēmu ALEPH500, tika pilnveidota bibliotēku iesūtīto problēmu reģistrēšana. 2004. gada maijā tika izveidots jauns problēmu reģistrs, kas nodrošina autorizētiem lietotājiem (galvenokārt sistēmbibliotekāriem) ērtu problēmas pieteikuma reģistrēšanu tiešsaistes režīmā. Tas dod iespēju sekot problēmas risināšanas gaitai, kā arī iepazīties ar citu bibliotēku iesūtītajām problēmām un to risinājumiem.

Projekts „Vienotā lasītāju karte” Projekta mērķis ir radīt lietotājiem iespējas izmantot citu bibliotēku informācijas resursus un izveidot pastāvīgu sadarbības modeli lasītāju datu apstrādē un apkalpošanā starp bibliotēkām. Projekta pamatuzdevumi ir:

13

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” o izveidot vienotu lasītāju datu bāzi bibliotēkās; o veikt vienotu lasītāju reģistrāciju; o ieviest vienotu lasītāju karti – dokumentu, kas kartes lietotājam dod tiesības izmantot visu projektā iesaistīto bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus. Projekta rezultātā bibliotēku lietotājiem 2004.gadā tiek piedāvāta iespēja izmantot 13 bibliotēkas - Daugavpils universitātes bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku, Latvijas Akadēmisko bibliotēku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālo bibliotēku, Latvijas Universitātes bibliotēku, valsts aģentūru „Latvijas Medicīnas bibliotēka”, Patentu Tehnisko bibliotēku, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēku, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku, Ventspils augstskolas bibliotēku, Ventspils bibliotēku.

Aktualitātes sabiedrisko attiecību veidošanā Sabiedrisko attiecību veidošanai Aģentūrai nebija speciāla darbinieka. 2004.gadā tika uzsākta Aģentūras mājas lapas pilnveidošana (http://www.kis.gov.lv). Aģentūras darbinieki informāciju par valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas gaitu prezentējuši sekojošās tikšanās un semināros: Tikšanās ar Daugavpils rajona padomes, Daugavpils domes, Latgales Centrālās bibliotēkas, Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras centra darbiniekiem par VVBIS ieviešanas gaitu un pamatnostādnēm, Krāslavas rajona pašvaldību vadītāju un bibliotekāru sanāksmē „Krāslavas rajona bibliotēku automatizācija VVBIS kontekstā”, Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 7. saietā – konferencē „Bibliotēka laiku lokos”, Latgales novada bibliotekāru 4. konferencē „Bibliotēkas krājumi”, akcijas „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!” atklāšanas pasākumā, „E - Ogres novada dienas” un Latvijas i-sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijā.

Personāla attīstība Visu Aģentūrā paveikto 2004.gadā ir nodrošinājuši Aģentūras darbinieki, sadarbojoties ar reģionālajiem kuratoriem un nozares pārstāvjiem. Pārskata periodā Aģentūras štatā bija 19 darbinieki. Atsevišķu darbu veikšanai valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas procesā ir slēgti uzņēmuma līgumi – kopā 82.

14

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Personāla radošā darbība ir pamats organizācijas attīstībai. 2004.gadā Aģentūra turpina pilnveidot personāla izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, kuras mērķis ir veicināt tāda zināšanu līmeņa sasniegšanu, lai darbinieki spētu veikt savus pienākumus augsti profesionālā līmenī un kvalitatīvi. Viens Aģentūras darbinieks papildināja savas zināšanas studējot Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes maģistru studiju programmā „Bizness un tiesības Eiropas Savienībā” un divi Aģentūras darbinieki papildināja savas zināšanas studējot Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes bakalauru studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadība”. Zināšanas papildinātas un iegūti sertifikāti par sekojošu semināru apmeklēšanu – Kā efektīvi strādāt ar Tildes Jumi 2004, Personāla apmācība un mācību vajadzību noteikšana, Personas datu tiesiskā aizsardzība, Dokumentu arhivēšana. Jaunas zināšanas iegūtas arī Kauņas Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkā, 11. starptautiskajā konferencē „Libraries and information Resources in the Modern World of Science, Culture, Education and Business” Krimā, ELAG (Eiropas bibliotēku automatizācijas grupa) seminārā Norvēģijā, 6. Nacionālo Pārstāvju grupas seminārā un starptautiskajā digitalizācijas konferencē Dublinā (Īrijā), ICAU (Starptautisks ALEPH lietotāju konsorcijs) konferencē Portugālē, EIFL ģenerālajā asamblejā Polijā, simpozijā „E-CULTURE HORIZONS – From Digitalization to Creating Cultural Experience(s)” Austrijā.

15

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Aģentūras darbinieku izglītības struktūra

Vidējā 3

Augstākā 16

Aģentūras darbinieku skaita dinamika

20 19,5

19

20

19 18,5 18 17,5 17

16

17

16,5

15,5

2002.gads

16

2003.gads

2004.gads

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Valsts aģentūras „Kultūras sistēmas” finansēšana

informācijas

Atbilstoši Publisko aģentūru likumam, Aģentūras uzturēšana tiek finansēta no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Bilance 31.12.20 04. Aktīvs I.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Nemateriālie ieguldījumi kopā Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas Pamatlīdzekļi kopā Pārējie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

Ilgtermiņa iedaļas kopsumma II.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi kopā:

Ls

Ls Pasīvs

31.12.20 04.

31.12.20 03.

Ls

Ls

0

2000

0

2000

0 0

189946 0

218223

0

211932 6291 218223

191946

I.PAŠU KAPITĀLS 32252

32252

31285 29598 1687

63537

60194 Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls) ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 60194 Valsts pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls) 114345 Rezerves 114345 Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts Pamatbudžeta

Citu budžetu Pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts Pamatbudžeta Citu budžetu 174539 I iedaļas kopsumma II.KREDITORI

2622

Izejvielas un materiāli

922

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

946

Inventārs vērtībā līdz Ls 50

754

17

31.12.20 03.

892 Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 892 Norēķini par saņemtajiem avansiem Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem Norēķini par darba

177 1670

2004.gada pārskats

9143 793


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (ieskaitot) par vienību

Norēķini par prasībām Nākamo periodu izdevumi Naudas līdzekļi kopā: Kase Pamatbudžeta konti Citu budžeta līdzekļu konti II iedaļas kopsumma

114957 17 1105 113835 156533

samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus) 24408 Norēķini par nodokļiem 194 Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem 92663 1 254 90308 118157 II iedaļas kopsumma

BILANCE

220070

292696 BILANCE

18

23264 15690

634 90180

1847

100750

220070

292696

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 2004.gada finansu pārskats Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, citu budžetu ieņēmumi un to izlietojums. 1. tabula. Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos) Nr. p. k. 1. 1.1. 1.2.

Pozīcijas Aktīvi : Ilgtermiņa ieguldījumi Apgrozāmie līdzekļi

2. 2.1. 2.2.

Pasīvi : Pašu kapitāls Kreditori

Gada sākumā 292696 174539 118157

Gada beigās 220070 63537 156533

292696 191946 100750

220070 218223 1847

2. tabula. Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos) Nr. p.k.

1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2.

Pozīcijas

Pārskata gadā

Ieņēmumi (kopā) : Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi Izdevumi (kopā) : Uzturēšanas izdevumi (kopā) : Atalgojumi VSAO iemaksas Komandējumi Pakalpojumi Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) : Kustamie īpašumi ( virs Ls 50) Intelektuālie īpašumi

Apstiprināts likumā 174388 90388 84000 174388 168938 67000 16125 3000 77843 5450 1655 3795

Faktiskā izpilde 143656 82883 60773 123670 117312 61462 14216 2372 34431 6358 4708 1650

3.tabula. Citu budžetu līdzekļu izlietojums: VVBIS projekts (latos) Nr. p.k.

1. 1.1. 19

Pozīcijas

Pārskata gadā

Ieņēmumi (kopā) : Citi ieņēmumi

Apstiprināts tāmē 2851852 2851852

Faktiskā izpilde 315916 315008

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” 1.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2.

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi Izdevumi (kopā) : Uzturēšanas izdevumi (kopā) : Atalgojumi VSAO iemaksas Komandējumi Pakalpojumi Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) : Kustamie īpašumi ( virs Ls 50) Intelektuālie īpašumi

908 243074 242799 66099 15836 2327 156398 275 143 132

2851852 930684 100852 24295 3688 793149 1921168 1597768 323400

4.tabula. Citu budžetu līdzekļu izlietojums: Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma (latos) Nr. p.k.

1. 1.1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 3. 3.1. 4.

20

Pozīcijas

Ieņēmumi (kopā) : Citi ieņēmumi Izdevumi (kopā) : Uzturēšanas izdevumi (kopā) : Atalgojumi VSAO iemaksas Komandējumi Pakalpojumi Subsīdijas un dotācijas Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) :

Pārskata gadā Apstiprināts tāmē 100000 100000 100000 100000 1695 408 0 897 97000 97000 0

Faktiskā izpilde 100000 100000 50000 50000 905 215 0 223 48500 48500 0

2004.gada pārskats


Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Kontakti Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV 1011 Tel./Fakss: 7843084 E-pasts: info@kis.gov.lv Direktore Sandra Ozoliņa Tel./Fakss: 7843084 E-pasts: sandra.ozolina@kis.gov.lv Direktora vietniece Ieva Vītoliņa Tel./Fakss: 7844894 E-pasts: ieva.vitolina@kis.gov.lv VVBIS projekta vadītājs Aldis Liepa Tel./Fakss: 7843087 E-pasts: alids.liepa@kis.gov.lv Galvenā grāmatvede Maruta Vakuļčika Tel./Fakss: 7844893 E-pasts: maruta.vakulcika@kis.gov.lv Informācija par Aģentūru un tās darbību pieejama Aģentūras mājas lapā http://www.kis.gov.lv

21

2004.gada pārskats

Microsoft Word - Parskats_2004.doc  

2004 Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Microsoft Word - Parskats_2004.doc  

2004 Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Advertisement