Issuu on Google+

ðîëôåìòóäò ìïãïíèïíïàäåþäë ýóîíïäò #2 (8) 2005

ìêëäï, ãïêâåàòäò, íòøïíò!.. êòæåâ åîàò ïîãóèåíüò

It’s easy to get the players. Getting ‘em to play together, that’s the hard part. Casey Stengel

„êóîòêóäóèò“

– ìòüñâòì ìïêòàõòï àó ïîìòìï?


Cover