Page 1

1 maart 2014 30 ste jaargang

02

nr.

Nieuws

Proces naar wetgeving gestart

Ins en outs over ontslag P4 Vecht WOZ-beschikking aan P7


P3

Inhoudsopgave

Franchising

Actueel Stappen gemaakt naar franchisewetgeving Voorlichting flexrecht en modernisering ziektewet

De publicatie van ons rapport over de positie van de franchisenemer heeft veel stof doen opwaaien. Het Vakcentrumvoorstel om de gesignaleerde knelpunten via wetgeving aan te pakken ook. Zelfs van de kant van advocaten die zelfstandig ondernemers bijstaan. Zeggen zij dit in het belang van de franchisenemer? Ik denk van niet.

P4

Vakcentrum Bedrijfsadvies Ontslag om bedrijfseconomische redenen

P5

Achter de schermen Premiekorting jonge werknemer Handboek Loonheffingen 2014 Arbo Professionalisering Overgangsperiode Sepa Uit de praktijk Hoe vaak moet een BHV-opleiding herhaald worden?

Jurisprudentie over franchiserecht en in het bijzonder over de verplichtingen van de franchisegever in de levensmiddelenbranche is tamelijk schaars. Toch valt er wel een algemene lijn in te ontdekken. Die lijn is dat “iedere franchisegever een aspirant-franchisenemer van deugdelijke prognoses dient te voorzien en dat als hij dit nalaat reden heeft gegeven om de overeenkomst te beëindigen en/of de geleden schade P6 De voordelen van uw Vakcentrumlidmaatschap moet betalen”. Ja, dat is de algemene regel die volgt uit de jurisprudentie. Sommige advocaten geven aan deze jurisP7 Bedrijfsadvies prudentie zó duidelijk te vinden dat er geen reden meer is Vecht uw WOZ-beschikking aan om na te denken over nieuwe franchisewetgeving. Dit is om meerdere redenen vreemd. Ten eerste is de jurisprudenP8 Super Supermarkt Keurmerk tie zó algemeen dat er niet uit volgt waar een deugdelijke Win de SSK werkstuk- of scriptieprijs prognose dan aan moet voldoen en hoe die moet worden P9 Nieuws uit de branches gecommuniceerd. Ten tweede is de behoefte aan franchiseTitelstrijd productcategoriewedstrijden in volle gang wetgeving ontstaan doordat franchisegevers de algemene norm uit de jurisprudentie soms ook te ruim opvatten - áls P10 Achter de schermen zij al weten wat de norm is. De franchisenemer moet nu wel Inspiratie voor Belgische ondernemers heel stevig in zijn schoenen staan om vanaf het begin van de relatie de franchisegever te wijzen op jurisprudentie. De P11 Betalingsverkeer onbedoelde dreiging met een juridische procedure is dan Creditcardmaatschappijen verlagen tarieven voor een franchisegever heel moeilijk weg te denken. De Vacatures hoofdbestuur drempel om je te verlaten op rechtspraak is bovendien erg P12 Reportage hoog. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van Extra traffic, blije klanten een procedure. Een groot verschil zou zijn als een aspirantondernemer kan zeggen: “Sorry organisatie, maar ik moet van de wet jullie prognose met alle bijlagen over de historie, Joop Verbeeten met zijn benoeming tot Lid in de Orde van de DPO, het personeelsdossier, de modelovereenkomsten en Oranje Nassau op 25 januari in de verhouding met de afsprakenbrief en de overige stukken Vierlingsbeek. door een onafhankelijke adviseur zorgvuldig laten bestudeFamilie Van Holland en ren alvorens ik een handtekening onder de overeenkomst medewerkers met de opening van hun nieuwe Spar supermarkt kan zetten - anders is het niet geldig”. Ten derde is het Redactie Blekerijlaan 1 op 29 januari in Delft. vreemd dat sommige advocaten tegen een wettelijk kader 3447 GR Woerden Koen Kerssies en medewerkers zijn als deze transparantie biedt zonder lange procedures. met de opening van hun nieuwe Coop supermarkt op 12 februari Dan kan er toch ook geen bezwaar zijn om een wet tegen T (0348) 41 97 71 in Vollenhove. te houden? Of hebben advocaten meer belang bij omzet? In F (0348) 42 18 01 ieder geval is dit niet in het belang van de ondernemer. Roland Grimberg en medewerkers met de opening van hun E info@vakcentrum.nl nieuwe Jumbo supermarkt op 26 Het Vakcentrum blijft van mening dat februari in Nuenen. I www.vakcentrum.nl een wettelijke regeling noodzakelijk Janssen en medewerkers Druk Weevers Grafimedia Michael met de opening van hun nieuwe is ter bescherming van de positie van Jumbo supermarkt op 26 februVorden de franchisenemer. Daar zullen we ari in Arnhem. zowel in Nederland als in Brussel voor Familie Hooijschuur, familie VakcentrumNieuws is pleiten. Ten behoeve van het behoud Westdorp en medewerkers met de opening van hun nieuwe Plus van zelfstandig ondernemerschap en gedrukt met bio-inkt supermarkt op 4 maart a.s. in De franchising. Cocksdorp. op FSC®-mixed credit Familie Koetsier en medewerpapier mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, kers met de opening van hun nieuwe Coop supermarkt op 4 RAE directeur maart a.s. in Ruinerwold.

Colofon

Vakcentrum feliciteert...

Opinie

Inhoudsopgave

2


Actueel

Stappen gemaakt naar gewenste franchisewetgeving De Vakcentrum-notitie ‘Franchising en de ruimte voor zelfstandig ondernemerschap’ heeft heel wat teweeg gebracht. Sinds de presentatie van de notitie is Zembla op de materie gedoken en zijn er Kamervragen gesteld. Maar nog belangrijker: leden en nietleden hebben verheugd gereageerd op het rapport. Zij voelen zich gesteund in hun roep om evenwicht in de relatie met hun franchisegever. Het Vakcentrum voert momenteel gesprekken met politici over de te nemen stappen. Daarnaast heeft Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. Vos wil van de ministers weten of franchisers niet sterker moeten staan ten opzichte van hun franchisegevers en of zij ook niet beter beschermd moeten worden. Daarbij roept ze op om met voorstellen te komen.

Oplossingen Het is duidelijk dat het rapport de discussie over franchising in een stroomversnelling heeft gebracht. Het rapport geeft niet alleen een toelichting op de misstanden in de relatie tussen franchisegever en franchisenemer, maar ook op mogelijke oplossingen. Goede regelgeving voor franchising is essentieel voor de verdere ontwikkeling van

Bijeenkomst

Voorlichting fl exrecht en modernisering ziektewet Op 9 april vindt tussen 12.00 en 14.00 uur in het Beatrixgebouw te Utrecht de bijeenkomst ‘Wees voorbereid op veranderingen’ plaats. De bijeenkomst staat in het teken van fl exrecht en de modernisering van de ziektewet. De gevolgen van de wijzigingen in het fl exrecht en de modernisering ziektewet zijn ingrijpend. Ze hebben invloed op de systemen en procedures op de winkelvloer. Alhoewel sommige onderdelen van de wetgeving zijn uitgesteld, is het van belang om nú al kennis te nemen van de wijzigingen. De beslissingen die ondernemers momenteel nemen, kunnen

namelijk consequenties hebben in de toekomst. Vakcentrumleden kunnen de sessie gratis bijwonen. De meeting vindt plaats op dezelfde locatie als de ‘Week van de ondernemer’. Ondernemers hebben dan ook de mogelijkheid om voorafgaand of na de bijeenkomst deel te nemen aan programmaonderdelen van de Week van de ondernemer. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U komt toch ook? Wilt u de bijeenkomst bezoeken? Vul dan het formulier in op www. vakcentrum.nl/9april of stuur een e-mail met uw naw-gegevens naar reactie@vakcentrum.nl.

het ondernemerschap in Nederland. Franchising biedt immers ondernemers de mogelijkheid om binnen een formule of vanuit een formule extra omzet en werkgelegenheid te creëren. Het Vakcentrum is een groot voorstander van franchising als samenwerkingsverband. Maar de eenzijdigheid van de samenwerking moet weggenomen worden.

Dag

van het

Vakcentrum Datum: 7 mei Thema: Friskijkers en Dwarsdenkers Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

Uw uitnodiging volgt

3


Bedrijfsadvies

4

Ontslag om bedrijfseconomische redenen Ontslag is geen gemakkelijk onderwerp. Zeker niet als het vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is. Helaas is het wel een onderwerp waarmee steeds meer ondernemers worden geconfronteerd. Daarom zetten we in deze VakcentrumNieuws de uitgangspunten van een sanering om bedrijfseconomische redenen nog eens op een rij. Ondernemers die te maken hebben met een sanering dienen rekening te houden met tien uitgangspunten. Tien uitgangspunten 1. Personeelskosten rond de 8,5% zijn een mooie richtlijn, maar het is de ondernemer die bepaalt of en wanneer een sanering nodig is. (Deze vrijheid wordt echter regelmatig beperkt door afspraken met de organisatie.) 2. De door de ondernemer bepaalde noodzaak om te reorganiseren moet wel cijfermatig worden onderbouwd. 3. Bij een sanering vanwege bedrijfseconomische redenen dient de ondernemer op een zorgvuldige manier om te gaan met de belangen van de werknemer(s). 4. De wet biedt nauwelijks ondersteuning aan ondernemers die enkel duurdere, oudere medewerkers willen inruilen tegen goedkopere, jongere werknemers. 5. Sanering kan op afdelingsbasis geschieden als de functies van de verschillende afdelingen niet uitwisselbaar zijn. Uitwisselbare functies zijn functies die op het moment van toetsing naar inhoud, kennis & vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau

en beloning gelijkwaardig zijn. Uitgangspunt is dat een medewerker vrijwel direct inzetbaar moet zijn in de andere – uitwisselbare – functie. 6. De ondernemer moet in principe het afspiegelingsbeginsel volgen. Dat betekent dat het vastgestelde aantal boventallige medewerkers eerst wordt ingevuld door alle uitzendkrachten en echte oproepkrachten en daarna door de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd dat binnen 26 weken eindigt. Het restant van de noodzakelijke inkrimping moet worden verdeeld over vijf leeftijdsgroepen, die verhoudingsgewijs voor en na sanering gelijk dient te zijn. Is het aantal per leeftijdsgroep vastgesteld, dan komt diegene met het kortste contract het eerst voor ontslag in aanmerking. 7. Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel zijn mogelijk op grond van een bijzondere positie van een werknemer door zijn of haar speciale belang voor de onderneming of zijn of haar arbeidsmarktpositie. Het afspiegelingsbeginsel hoeft ook niet te worden gevolgd als de hele functie wordt geschrapt of als maar één medewerker de functie bekleedt.

8. Het is verstandig om een tijdspad met communicatiemomenten naar het personeel vast te stellen en te volgen. 9. Een sociaal plan is gebruikelijk. De rechter zal bij ontbinding op grond van bedrijfseconomische redenen aan werknemers een vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule met een correctiefactor van C = 1. Als het UWV-traject wordt gevolgd, kan het gebrek aan een vergoeding het ontslag ook onredelijk maken. 10. Als een ondernemer van meer dan twintig werknemers in een periode van drie maanden afscheid neemt, kan de Wet Melding Collectief Ontslag gelden.

Vakcentrum Bedrijfsadvies Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u zelf te maken met een ontslagzaak? Neem dan contact op met de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Zij staan u graag te woord en zijn bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71.


5

Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie.

Premiekorting jonge werknemer Ondernemers kunnen premiekorting krijgen voor werknemersverzekeringen als zij een jonge werknemer met een uitkering in dienst nemen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid onder jongeren stimuleren. De premiekorting geldt voor het aannemen van werknemers van 18 tot en met 26 jaar met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. De korting bedraagt € 3.500 per jaar. Voor de periode van 1 juli tot 1 januari 2015 is de premiekorting € 1.750. De regeling is geldig zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar met een maximum van twee jaar. Verder moet de werknemer voor minimaal 32 uur per week in dienst komen en moet hij een arbeidscontract voor minimaal zes maanden krijgen. De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2016. Wie vanaf 1 januari dit jaar een jongere werknemer aangenomen heeft, ontvangt de premiekorting vanaf 1 juli 2014.

Arbo Professionalisering De komende bijeenkomsten staan gepland op: - 25 maart en 10 april (Weert) - 8 en 24 april (Woerden) - 17 juni en 3 juli (Assen) Kijk voor een actueel overzicht van de bijeenkomsten op www. vakcentrum.nl/RIE. Hier kunt u zich tevens aanmelden.

Handboek Loonheffi ngen 2014 Op de site van de Belastingdienst kunnen ondernemers het Handboek Loonheffi ngen voor het jaar 2014 downloaden (zoekterm: handboek loonheffi ngen). In dit naslagwerk zijn de actuele regelingen voor de loonbelasting, de premies werknemersverzekering en de premies zorgverzekeringswet te vinden. In het andboek staat bovendien de huidige stand van zaken rond de werkkostenregeling. Inmiddels is ook de derde Nieuwsbrief Loonheffi n-

gen gepubliceerd. Hij is te vinden op dezelfde site (zoekterm: derde nieuwsbrief loonheffi ngen) en gaat over de wijzigingen per 2014.

Overgangsperiode Sepa Bedrijven in het eurogebied hebben een halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europees betalingssysteem. Door een besluit van de Europese Commissie is de defi nitieve datum verschoven naar 1 augustus 2014.

Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische of juridische vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag.

Vraag De BHV-opleiding dient door ondernemers periodiek herhaald te worden. Maar hoe vaak is dit dan eigenlijk?

Antwoord In de praktijk krijgen ondernemers vaak te horen dat de BHV-opleiding ieder jaar herhaald dient te worden. Dit is echter niet vastgelegd in de Arbowet. De Arbowet schrijft voor dat BHV’ers zodanig zijn opgeleid en uitgerust dat zij hun taak naar behoren kunnen

vervullen. Voor wat betreft de levensmiddelendetailhandel voldoet een tweejaarlijkse herhaling van de BHV-opleiding, mits tussentijds op locatie een BHV-oefening wordt gehouden. Deze oefening kunt u zelf organiseren, zonder hier een bureau voor in te schakelen. Het is mogelijk dat opleidingsinstituten zelf een vervaltermijn van een jaar aan hun certifi caat verbinden, maar dat is niet de wettelijke richtlijn. Een BHV’er het ene jaar op cursus sturen en het andere jaar een oefening op locatie laten uitvoeren is dus uitstekend.

Vraag & Antwoord

Beleidszaken

Achter de schermen


6

Een greep uit de voordelen van uw Vakcentrumlidmaatschap: Huurprijsverlaging (no cure no pay) Arbo professionalisering (gratis) Aanvechten WOZ beschikking (gratis) Klantentevredenheidsonderzoek (gratis) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (gratis) Eerstelijns bedrijfseconomische hulp (gratis) Eerstelijns juridische hulp (gratis) Voordelig energie inkopen via het Energiecollectief Voordelig LED-verlichting aanschaffen (korting)

Laat geen voordeel liggen! Maak gebruik van de vele mogelijkheden die het Vakcentrum u biedt. Betrokken Deskundig Onafhankelijk Ondernemend


Bedrijfsadvies

Vecht uw WOZ-beschikking aan De meeste ondernemers betalen te veel WOZ. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de WOZ-waarde van een winkelpand gemiddeld vijftien tot twintig procent lager zou moeten liggen dan nu op de beschikking staat. In de meeste gevallen wordt de hoge WOZ-waarde veroorzaakt door een verkeerde berekeningsmethode. Een dure fout, die helaas niet zonder gevolgen is. Want de OZBtarieven, die op de WOZ-waarde zijn gebaseerd, zijn daardoor veel te hoog. Ondernemers betalen zich blauw aan onroerendezaakbelasting, terwijl dat vaak helemaal niet nodig is. Bovendien zijn ook andere heffingen en belastingen die samenhangen met de WOZ nu te hoog. Het Vakcentrum helpt Gelukkig hoeven ondernemers zich niet bij de WOZ-beschikking neer te leggen. Het Vakcentrum maakt zich al langer hard voor een lagere WOZ-waarde en helpt ondernemers met het aanvechten van hun beschikking. Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten: “Ondernemers hebben het al zwaar te verduren. Omzetten en marges staan onder druk. Kosten stijgen, inkomsten dalen. Het is onacceptabel dat kosten dan ook nog eens onterecht in rekening worden gebracht.” Gemakkelijk verdiend Het aanvechten van de WOZbeschikking kan ondernemers veel geld besparen. Dat weet ook Frank Simonis. Hij heeft vorig jaar via het Vakcentrum de WOZwaarde van zijn C1000 in Heeze met succes aangevochten. Simonis: “Toen ik de beschikkingen ontving voor mijn supermarkten in Heeze en Maarheeze, viel het me op dat de WOZ-waarden ongeveer even hoog waren. Terwijl

de oppervlakte van de vestiging in Heeze een stuk kleiner is dan die in Maarheeze. De vestiging in Heeze is bovendien minder gunstig gelegen. Genoeg redenen om deel te nemen aan de WOZ-scan van het Vakcentrum.” Simonis stuurde zijn WOZ-beschikking en het taxatieverslag op en het traject werd in gang gezet. Namens de ondernemer is bezwaar gemaakt bij de gemeente. Simonis: “Na een tijdje ontving ik bericht van de gemeente dat het bezwaar werd gehonoreerd. Vervolgens is de locatie opnieuw getaxeerd, wat ertoe heeft geleid dat de WOZ-waarde met maar liefst 38,6% is verlaagd. Dit leverde niet alleen een directe besparing op van € 331 op mijn OZB-beschikking, maar ook een verlaging van andere gemeentebelastingen en de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bovendien was dit een beter uitgangspunt voor de belastingen van de komende jaren. Deelname is een kleine moeite en gemakkelijk verdiend!” No cure no pay Voor 2014 is de verwachting dat vrijwel alle gemeenten te hoog zitten met hun WOZ-waarden. Dit komt omdat zij de verslechterde omstandigheden in de detailhandel nog niet hebben verwerkt in

hun calculaties. De waarden zijn feitelijk in de eerste helft van 2013 definitief gemaakt. Deelname aan de WOZ-scan is eenvoudig en op basis van ‘no cure no pay’. Wanneer ondernemers een WOZ-scan laten uitvoeren door de specialist van het Vakcentrum en blijkt dat zij inderdaad te veel moeten betalen, maakt hij gelijk bezwaar. Bij een succesvolle bijstelling wordt de helft van de besparing op de aanslag OZB in rekening gebracht. Ondernemers moeten er overigens rekening mee houden dat het in veel gevallen lang duurt voordat een gemeente tot een uitspraak komt. Geïnteresseerd? Denkt u dat u te veel WOZ betaalt en wilt u uw WOZ-beschikking aanvechten? Stuur dan een e-mail met uw naw-gegevens naar reactie@vakcentrum.nl. Dan nemen wij contact met u op en ontvangt u meer informatie. Zodra u heeft aangegeven dat u wilt deelnemen, ontvangt u per e-mail het verzoek de WOZ-beschikking, het taxatieverslag, een ondertekende machtiging en een opdrachtovereenkomst op te sturen. Het vervolg organiseert het Vakcentrum. Let op: in verband met de bezwaartermijn is het wel zaak tijdig te reageren!

7


8

Slimme koppen uitgedaagd

Win de SSK werkstuk- of scriptieprijs Super Supermarkt Keurmerk

Super Supermarkt Keurmerk

Lokaal en maatschappelijk betrokken

Werken in de supermarkt is niet alleen leuk, maar ook uitdagend en leerzaam. Goed werkgeverschap is daarbij een voorwaarde. Ondernemers kunnen dit bereiken door diversiteit in hun personeelsbestand te waarborgen en goede arbeidsvoorwaarden en ruimte voor medezeggenschap te creëren. De Stichting SSK reikt ondernemers een nieuwe tool aan om scholieren én studenten te betrekken bij hun supermarkt: de SSK werkstukof scriptieprijs.

Scholieren en studenten opgelet: Doe mee aan de SSK werkstuk- / scriptieprijs!

Ben jij een middelbare scholier, MBO, HBO of WO student die een (profiel)werkstuk of scriptie schrijft of wil schrijven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de supermarkt? Of een ander onderwerp dat raakvlakken heeft met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK)? Doe dan mee aan de

SSK werkstukprijs of

SSK scriptieprijs Voorwaarden voor deelname:

Waarom meedoen? • je hebt een interessant onderwerp te pakken voor je werkstuk of scriptie • je maakt kans op één van de entertainmentcards • de uitslag wordt bepaald door de Raad van Advies van Stichting SSK: een gewichtig orgaan met leden die op diverse gebieden veel expertise in huis hebben. Dus… goed voor je CV!

De prijzen worden uitgereikt aan de schrijvers van het werkstuk en de scriptie die het meest bijdragen aan de kennis over het gedachtegoed van SSK.

Deelnemen?

Geef je op via info@stichtingssk.nl, dan ontvang je een informatiepakket over het Super Supermarkt Keurmerk.

Over het Super Super-

• je werkstuk / scriptie moet en gaan over van de zeven thema’s van het Ondernemerschap hetéénSuper alle schoolgaande en studerende markt Keurmerk: Jouw supermarkt heeft het Super SSK in relatie tot de supermarkt. Bijvoorbeeld: toegankelijkheid voor Stimulerend personeelsbeleid Supermarkt supermarktmedewerkers mogen Supermarkt Keurmerk: een keurmerk minder validen Keurmerk’ in de supermarkt, degelansociale functie van de supermarkt of voor zelfstandige supermarktonderneenergiebesparende mogelijkheden voor de supermarkt mers die inzettenslechts voor de leef- één is één van de zeven centrale ceerd. Deze module maakt deel deelnemen. Erzich geldt baarheid in en rondom hun supermarkt. het De supermarkt is beoordeeld laatstejaars HAVO, VWO of studentproMBO (voor de SSKvoorwaarde: thema’s binnen het Super Superuit •van eenscholier branchebrede werkstuk ofop zeven criteria: lokale betrokkenheid, werkstukprijs) stimulerend personeelsbeleid, ondermarkt Keurmerk. Het ondersteumotiecampagne voor het superde scriptie dient te gaan over scheidend assortiment, duurzaam • HBO of WO, bachelor of master (voor de SSK scriptieprijs) energiegebruik, veiligheid en prevennen en uitdagen van medewermarktvak. maatschappelijk verantwoord tie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek. Het SSK is ont- zin • uiterste inzenddatum: 29 juni 2014 kers door middel van leer- en ondernemen (in de breedste wikkeld door brancheorganisatie het Vakcentrum in samenwerking met kenontwikkelingsmogelijkheden Bijzondere competitie van het woord) in relatie tot de • geschreven in het studiejaar 2013/2014 nisorganisatie TNO. Kijk ook eens op www.supersupermarkt.nl. hoort bij goed ondernemerschap. Onderdeel van de module is de supermarkt. t Om het zelfstandig ondernemercompetitie voor de SSK werkschap te promoten bij scholieren stuk- of scriptieprijs. Een bijVeel te winnen is onlangs de module ‘Zelfstandig zondere competitie waaraan Medewerkers die meedoen, maken onder meer kans op een entertainmentkaart. Maar ook voor supermarktondernemers valt er wat te ‘winnen’. Zij kunnen het werkstuk of de scriptie Onderstaande ondernemers hebben in de afgelopen periode inzetten voor lokale publiciteit het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen: en/of de resultaten aangrijpen om hun eigen winkel te verbeteCoop Compact Van den Berg in Babberich ren. Tot slot vergroot deelname PLUS Jan Sterk in Gorinchem van personeelsleden de betrokSpar Kalverboer in Oudeschild kenheid bij de supermarkt.

Nieuwe SSK-gecertifi ceerden

Het Vakcentrum feliciteert de ondernemers en medewerkers van harte met deze prestatie! Bent u ook een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen? En heeft u nog geen keurmerk in uw supermarkt hangen? Schrijf u dan nú in voor het SSK! Ga naar www.supersupermarkt.nl voor de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier. Daar vindt u ook een overzicht van alle SSK-supermarkten.

Like en volg SSK

Volg het Super Supermarkt Keurmerk online via www.facebook.com/supersupermarktkeurmerk en www.twitter.com/supersupermarkt.

Deelnemen Alle scholieren en studenten kunnen meedoen, ook als zij werkzaam zijn binnen een (nog) niet SSK-gecertifi ceerde supermarkt. Op de website www.supersupermarkt.nl vindt u meer informatie én een downloadbare poster om in uw kantine op te hangen. Deelnemers kunnen zich opgeven via info@stichtingssk.nl, dan ontvangen zij een informatiepakket.


Nieuws uit de branches

Titelstrijd productcategoriewedstrijden in volle gang De fi nalisten voor de Productcategoriewedstrijden ‘Nederlands Beste Boerenkaasspecialist 2014’, ‘Nederlands Beste Buitenlandse Kaasspecialist 2014’ en ‘Nederlands Beste Notenspecialist 2014’ zijn bekend. Nog even en dan weten we waar we moeten zijn voor de állerlekkerste kazen en noten. Maar voor het zover is worden de fi nalisten eerst bezocht en beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze kijkt naar de productcategorie waarvoor de winkel staat ingeschreven en maakt op basis van objectieve criteria een top vijf. Er zijn drie juryteams – voor elke categorie één – en ieder team bestaat uit een vakjurylid, de vorige winnaar van de productcategorie en een consumentenjurylid. Bekendmaking winnaars Op dinsdagavond 25 maart 2014 volgt in Burgers’ Zoo te Arnhem de spannende ontknoping van de drie wedstrijden. Nadat de

fi nalisten aan de branche zijn voorgesteld, wordt onthuld welke winkels zich een jaar lang ‘Nederlands Beste Boerenkaasspecialist’, ‘Nederlands Beste Buitenlandse Kaasspecialist’ of ‘Nederlands Beste Notenspecialist’ mogen noemen en naar huis gaan met een trofee. Meer informatie De productcategorietitels zijn zeer gewild bij de foodspecialiteitenwinkels. Elke twee jaar worden winkeliers, nadat ze het kwaliteitscertifi caat hebben behaald in dat jaar, opgeroepen zich aan te melden voor deze verkiezing. Ook collega’s of leveranciers kunnen gecertifi ceerde winkels voordragen. Kijk voor meer informatie over de wedstrijden op www.foodspecialiteitenwinkels. nl of bel Vakcentrum, Kaas en Delicatessen op telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Finalisten Boerenkaaswedstrijd

Finalisten Buitenlandse kaaswedstrijd

(op volgorde plaatsnaam)

(op volgorde plaatsnaam)

• De Kaasmakerij in Almere • Kaashandel De Weypoort in Barendrecht • Kaashandel De Brink in Deventer • Kaas & Meer in Goirle • ‘t Zuivelhoekje in Wageningen

• De Kaasmakerij in Almere • Zuivelland Didier Lachèvre in Den Haag • Kaas & Meer in Goirle • De Kaasspecialist in Nie werkerk aan den IJssel • ‘t Zuivelhoekje in Wageningen

Finalisten Notenwedstrijd (op volgorde plaatsnaam) • Notenbar D. Plat in Den Haag • Aap-Noot-Mies in Drachten • Kaasshop Heyhoef in Tilburg • C’estbon in Zeist • Noten & Zo in Zutphen

9


10

Verslag

Nederlandse supermarkten inspireren Belgische ondernemers

Soms is het goed om over grenzen heen te kijken. Om je te laten inspireren door vakgenoten uit een ander land. Hoe gaan zij om met het ondernemerschap? Wat is hun geheim voor een succesvolle winkel? Een delegatie van 35 Belgische ondernemers kwam begin februari naar Nederland om in onze supermarkten te kijken en inspiratie op te doen. Het Vakcentrum onderhoudt nauwe banden met de Belgische zusterorganisatie Buurtsuper.be. Van tijd tot tijd worden er uitstapjes georganiseerd die ondernemers laten kennismaken met branchegenoten uit het buurland. Zo ook op 3 februari, toen 35 Belgische supermarktondernemers waren uitgenodigd om een aantal Nederlandse supermarkten te komen bekijken. Spar University Op het programma stond onder meer een bezoek aan de splinternieuwe Spar University van Erwin Binneveld en Miriam Bestebreurtje. Deze succesvolle supermarkt ligt bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Binneveld vertelde over de manier waarop de winkelformule is ontstaan, over de bijzondere samenwerking met het Spar-hoofdkantoor, over de strijd tegen concurrent AH to go en over de uitbouw van de formule. De Belgische ondernemers waren onder de indruk van de wijze waarop de ondernemer met zijn assortiment, presentatievorm en communicatie inspeelt op studenten. “Deze ondernemer verplaatst zich in studenten en spreekt ze aan in hun eigen taal. Onze universiteiten zouden graag zo’n winkel op de campus hebben”, zei één van de aanwezige ondernemers.

AH Koornneef Het bezoek aan de Albert Heijn in Naaldwijk, van Marieke Vijverberg en Edward Koornneef, vonden de gasten ook buitengewoon inspirerend. Niet in de laatste plaats vanwege het ondernemerschap van het echtpaar (ze wonnen de ZO2Z Award 2013 en mogen zich twee jaar lang ‘De beste supermarktondernemer van Nederland’ noemen, red.). Koornneef vertelde over zijn ervaring met franchisegevers en hoe het ondernemersklimaat in Nederland aan het veranderen is. In hun winkel lieten Koornneef en Vijverberg zien hoe je als ondernemer een merk in een merk creëert door je winkel aan te passen aan de lokale wensen en behoeften van consumenten. Jumbo Foodmarkt Op de terugweg naar Antwerpen gingen de ondernemers nog even langs bij de Jumbo Foodmarkt in

Breda. Een winkel waarover ook in België veel wordt gesproken. In Breda werden onder meer de kooktheaters, het enorme assortiment en de wijze van productpresentatie bewonderd. Rugzak vol ideeën Met een rugzak vol ideeën keerden de Belgen weer naar huis. Het was een geslaagde dag geweest en de Belgen waren onder de indruk van de wijze waarop Nederlandse ondernemers communiceren met hun klanten. “Nederlanders communiceren veel meer vanuit het positieve, vanuit het verleiden van de klant. Er gaat veel creativiteit in schuil. Geweldig!”, aldus één van de ondernemers. Een ander veelgehoord verschil tussen Belgische en Nederlandse supermarkten betreft de orde en netheid in de winkels. In Nederland is daar volgens onze zuiderburen veel meer aandacht voor.


Betalingsverkeer

Toeslag op creditcards daalt

11

Creditcardmaatschappij Visa en MasterCard gaat de tarieven voor winkeliers stapsgewijs verlagen. Dit is een belangrijke stap richting een eerlijker betalingsverkeer. Het Vakcentrum strijdt hier al jaren voor. De torenhoge tarieven die banken vragen voor creditcardbetalingen zijn ondernemers al jaren een doorn in het oog. Deze liggen soms wel veertig keer hoger dan de kosten voor pinbetalingen. MasterCard halveert nu na aandringen van de ACM (Autoriteit Consument & Markt)in de komende twee jaar de tarieven die banken elkaar

onderling berekenen voor het verwerken van binnenlandse creditcardbetalingen. Hiermee vallen de kosten voor winkeliers en consu-

Vacatures Hoofdbestuur Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 mei aanstaande zijn er weer hoofdbestuursverkiezingen. De heren Joop Verbeeten en Anrico Maat treden statutair af als lid van het hoofdbestuur, maar stellen zich herkiesbaar voor een volgende periode van vier jaar. Christ-Jan van Bedaf is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. De heer Steven Huibers is aftredend en niet meer herkiesbaar.

Te veel betaald Al jaren protesteren winkeliers tegen de torenhoge tarieven van creditcardmaatschappijen. De interventie van de ACM juicht het Vakcentrum daarom ook toe. De afgedwongen tariefsverlaging is wat ons betreft nog maar een eerste stap. Het gebruik van de creditcard is na de tariefsverlaging nog steeds veel duurder dan pin. Bovendien bewijst dit ook dat winkeliers en consumenten de afgelopen jaren veel te hoge kosten hebben gemaakt.

Interactief

Nieuwe bestuursleden gezocht Vakcentrumleden die zich kandidaat willen stellen, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@vakcentrum.nl.

menten een stuk lager uit.

Twitteraars gevolgd Volg ons op Twitter @vakcentrum


12

Eric Suyten springt in op verdwijnende apotheek

Reportage

Extra traffic, blije klanten

Wat doe je als ondernemer wanneer blijkt dat de lokale apotheek sluit? Precies, op zoek gaan naar een oplossing voor je klanten. C1000-ondernemer Eric Suyten in Wilnis plaatste in samenwerking met een apotheker een medicijnrobot in zijn winkel en plukt daar nu de vruchten van. “De machine is een ware traffic generator. Er wordt zo’n 300 keer per week gebruik van gemaakt.”

Nederland vergrijst en de zorgkosten rijzen zo langzamerhand de pan uit. De overheid zal op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden en kansen om de toenemende kosten voor ouderenzorg te drukken. Als het aan het Vakcentrum ligt, kijkt zij daarbij ook naar de supermarkt. De zelfstandige levensmiddelendetaillist kan namelijk op verschillende manieren een rol van betekenis spelen. Er kan bijvoorbeeld een systeem worden opgezet dat ertoe leidt dat consumenten hulpmiddelen in hun supermarkt tegen een lagere prijs kunnen verkrijgen dan via de apotheek. Zeker voor ouderen is dat belangrijk, omdat zij soms minder mobiel zijn. Van dienst zijn C1000-ondernemer Eric Suyten is een goed voorbeeld van een ondernemer die op dit vlak kansen ziet. Hij merkte dat de openstelling en het aanbod van voorzieningen in het vergrijzende dorp Wilnis steeds verder terugliep. En toen de lokale apotheek dreigde te verdwijnen, kwam hij in actie. Hij is zijn klanten immers graag van dienst. In samenwerking met de vertrekkende apotheek – die elders nog vestigingen heeft - liet hij een medicijnenrobot plaatsen waar de bewoners terecht kunnen voor hun medicijnen. De medicijnenrobot is 1 meter

breed en 2 meter hoog. In feite is het een dichte carrousel met 162 vakjes. Klanten die zich hebben aangemeld voor de service, krijgen via sms of e-mail een code van de apotheker waarmee ze hun medicijnen uit de automaat kunnen ophalen. De medicijnenrobot wordt tot twee keer per dag aangevuld door de apotheker. Suyten: “Zo’n 80% van het medicijngebruik betreft herhaalrecepten. Ideaal om die in je eigen dorp te kunnen halen en er niet ver voor te hoeven rijden.” Inmiddels hebben meer dan 1.000 mensen zich aangemeld voor de dienst. En het einde is nog niet in zicht. Want in totaal kunnen zo’n 2.500 mensen gebruikmaken van deze service. Klantenstroom “Het verdwijnen van dergelijke voorzieningen is een economische realiteit”, stelt Suyten. “Veel mensen boeit dat niet. Zij zien alleen dat het aantal voorzieningen in hun dorp terugloopt. Maar over het aangekondigde vertrek van de apotheek ontstond ophef. Vooral onder ouderen. Zij vreesden dat ze voortaan een lange afstand moesten afleggen om hun medicijnen op te halen.

Toen is het idee ontstaan om een robot te plaatsen in onze supermarkt.” Suyten is niet dé eerste supermarkt in ons land met een dergelijke medicijnenrobot, maar wel één van de eerste. “Je moet kansen zien als ondernemer. Door de toevoeging van deze machine behoud ik mijn klantenstroom in het dorp. Het apparaat voldoet aan de wettelijke eisen en wordt momenteel zo’n 50 keer per dag gebruikt. Voornamelijk door bestaande klanten, maar óók door nieuwe klanten.” Voor de service krijgt Suyten een vergoeding van de apotheker, maar daar gaat het hem niet om. “De klantenstroom is voor mij veel waardevoller.”

Vakcentrumnieuws 2 2014