Page 1

28 april 2012 28 ste jaargang

04

Nieuws

nr.

Dag van het Vakcentrum 2012

Eerste Super Supermarkt Keurmerken uitgereikt Op 24 april 2012 zijn, tijdens de Dag van het Vakcentrum in Nijkerk, de eerste Super Supermarkt Keurmerken (SSK’s) uitgereikt. Het SSK is een nieuw label voor zelfstandige supermarktondernemers die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorzitter Harrie ten Have overhandigde het eerste keurmerk aan Casper Heine, eigenaar van Jumbo Eerbeek. ‘Het verschil maken’ De supermarkten zijn beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, energie, veiligheid & preventie, afvalinzameling & -reductie en transport & logistiek. Het is geen eenvoudig keurmerk om te behalen en ondernemer

Heine is dan ook trots op het behaalde resultaat: “Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken en het is voor onze klanten ook prettig dat zij hun boodschappen doen bij een winkel die voldoet aan de huidige eisen van maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

‘Hans for President!’ Zo vatte Jort Kelder het pleidooi van MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel samen. Staand op een pallet werden de woorden van Hans met groot applaus van de ondernemers onderstreept. Terwijl Jolande Sap in Den Haag voorstelde Hans Biesheuvel te benoemen tot financieel informateur, pleitte Hans bij het Vakcentrum voor een goede begroting, die binnen drie weken aan Brussel kan worden gepresenteerd en vervolgens een bescheiden begroting 2013. “Snel ingrijpen in de huidige situatie is nodig om erger te voorkomen.” Vervolgens dient ruimte gegeven te worden aan de ondernemers.

Hij pleitte voor nieuw elan en positivisme. Hans Biesheuvel: “We zijn een mkb-land, met een mkb-economie en dat moet zo blijven!”

36 keurmerken Het keurmerk is dinsdag uitgereikt aan 36 ondernemers. In de loop van de komende maanden volgen er meer supermarkten met het keurmerk. De supermarkten die het keurmerk behaald hebben vindt u op pagina 9.


Super Supermarkt Keurmerk

2

Uitkomst TNO-rapport

Certificering voldoet aan alle eisen De Dag van het Vakcentrum stond voor een groot deel in het teken van het Super Supermarkt Keurmerk. Naast de uitreiking van de eerste certificaten en een paneldiscussie met de Raad van Advies, kwam ook prof. dr. Gerard Zwetsloot van TNO aan het woord. Hij zei onder de indruk te zijn van het voortvarende karakter waarmee het keurmerk is gelanceerd. Ook was hij positief over de wijze van beoordelen. “Alle zeven criteria worden heel zorgvuldig en uitgebreid getoetst. Er zitten zeer veel concrete vragen achter de thema’s, waardoor een voldoende voor de onderdelen ook echt iets voorstelt.” Onderzoek TNO Eerder had het Vakcentrum TNO uitgedaagd om het Super Supermarkt Keurmerk te toetsen en verbeteringen te adviseren. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het deze week verschenen TNO-rapport ‘MVO Keurmerk Supermarkten’. Werkwijze Om het keurmerk te kunnen beoordelen heeft TNO het opgedeeld in twee gedeelten: het certificeringssysteem (de ‘organisatie’ van het keurmerk) en de inhoudelijke criteria (de MVO-eisen die gesteld worden aan de supermarkten om het keurmerk te kunnen halen). Voor

beide onderdelen is een normenkader ontwikkeld met eisen waaraan het keurmerk minimaal zou moeten voldoen. Tegen dit normenkader zijn beide onderdelen getoetst. Algemene conclusie Over het geheel genomen concludeert TNO dat het Vakcentrum een goed keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft ontwikkeld. Het doel, om de mate waarin supermarkten maatschappelijk betrokken ondernemen aantoonbaar te maken, kan gerealiseerd worden met dit keurmerk. Het certificeringssysteem voldoet aan alle gestelde eisen. Wat de inhoudelijke criteria betreft zijn er nog enkele verbeteringen mogelijk. Tijdens de eerste fase van het

Kantoor Vakcentrum gesloten Op vrijdag 18 mei aanstaande, de dag tussen Hemelvaartsdag en het weekend, is het kantoor van het Vakcentrum gesloten. Dringende boodschappen kunt u natuurlijk inspreken op onze telefoonbeantwoorder. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

uitrollen van het keurmerk (de pilotfase met een aantal vooroplopende leden) zal onder meer ervaring worden opgedaan met de punten waarop nu tekortkomingen zijn geconstateerd. Deze ervaringen zullen mede gebruikt worden om de inhoudelijke eisen, maar bijvoorbeeld ook de controleerbaarheid of de werkbaarheid, aan te scherpen en te verbeteren. Dynamisch keurmerk Zwetsloot: “Een keurmerk moet levend en dynamisch zijn. Wat nu onderscheidend is, is over twee jaar wellicht heel gewoon geworden. Daarom zullen de normen en de werkwijze voortdurend worden aangepast.”


Op pagina 4 en 5 de jaarrede van Harrie ten Have en een sfeerverslag van de informatieavond K&D.

Een verslag van de mkb-bijeenkomst van de SP op pagina 10.

Op pagina 6 en 7 een fotocollage van de Dag van het Vakcentrum.

Een casus van een bedrijfseconomisch adviseur treft u aan op pagina 11.

Op pagina 8 en 9 een overzicht van alle SSK-gecertificeerden.

Op pagina 12 bedanken wij Meint Boonstra.

Vakcentrum feliciteert... Rob Verschuren en medewerkers met de opening van hun speciaalzaak De Kazerij op donderdag 1 maart jl. in Valkenburg José en Leen Meijers en medewerkers met de opening van hun tweede Etos drogisterij op 26 maart jl. in Hellevoetsluis familie De Ruyter en medewerkers met de opening van hun vernieuwde Spar op dinsdag 27 maart jl. in Dussen familie Van der Werk en medewerkers met de opening van hun geheel vernieuwde Spar op dinsdag 3 april jl. in Opperdoes familie Roza en medewerkers met de opening van hun nieuwe Spar op woensdag 4 april jl. in Genderen

Dag van het Vakcentrum 2012

familie Schouten en medewerkers met de opening van hun geheel vernieuwde Spar op donderdag 19 april jl. in Achterveld

(Her)benoemingen tijdens de Algemene Ledenvergadering Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 april jl. hebben we afscheid genomen van de hoofdbestuursleden Meint Boonstra en Ronald Mulder. Overigens zal Meint Boonstra op de achtergrond nog steeds verbonden blijven aan het Vakcentrum, want hij is benoemd als erelid. Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten bedankte hem in een persoonlijke toespraak voor de prettige samenwerking en jarenlange inzet. Het Hoofdbestuur wordt aangevuld met twee nieuwe leden: Jan van Vliet (Albert Heijn – Bunnik) en Henri Schouten (Spar – Achterveld). Beiden zijn benoemd voor

een periode van vier jaar. Dit geldt ook voor Gert Smit (Plus – Bilthoven), die voor een tweede periode werd gekozen. Ed Boele (De Kaasspeciaalzaak – Den Haag) werd opnieuw benoemd in het branchebestuur Kaas & Delicatessen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden verder de Vakcentrum jaarrekening 2011 en de begroting 2012 goedgekeurd. Daarnaast werd het activiteitenplan 2012-2015 vastgesteld.

Optimaal ondernemersklimaat ‘Niemand weet hoe de toekomst er over drie jaar uitziet.’ Dat stond in het voorwoord van ons activiteitenplan. Inmiddels weten we al niet eens meer hoe de situatie er over een week uitziet. Vorige maand sprak ik nog over een wekelijkse groei van de overheidsschuld met 75 miljoen euro, nu is dat gestegen naar 86 miljoen en de schuldenpositie zal met de dag toenemen. Het is verontrustend te constateren dat veel politici zich drukker maken over de datum van de verkiezingen en hun programma’s, dan over de netelige positie van ons land. Het pensioenakkoord, het wetsvoorstel Werken naar vermogen, het wetsvoorstel Politiewet, het ontwerp Drank- en Horecawet: het raakt de ondernemers. Zullen de plannen als controversieel worden beschouwd en daarom terzijde worden geschoven of gebeurt er nog wat mee? Eén ding is wel glashelder: het Vakcentrum staat voor een optimaal ondernemersklimaat voor de zelfstandige ondernemer. Nu, maar ook over drie jaar. De Vakcentrum-agenda 2012-2015, zoals vastgesteld door onze Algemene Ledenvergadering, laat zien waar de accenten komen te liggen. De thema’s waar het Vakcentrum zich op zal richten, zijn: lokale meerwaarde & duurzaamheid, innovatie & groei, ondernemen (contractbinding, financiering en locatiebeleid), de winkel, het personeel, en de consument. Deze agenda maakt deel uit van een grotere beleidsdiscussie binnen het Vakcentrum, waarin de positie van de vereniging in het wijzigende lobbyveld besproken zal worden. Daarin worden ook meegenomen de specifieke dienstenverlening, de relatie tussen de leden, de verenigingen van franchisenemers en het Vakcentrum, de branchevervaging en de verschillende aangesloten branches. Want wat de politiek ook doet, het Vakcentrum blijft actief werken aan een optimaal ondernemersklimaat!

Opinie

Inhoudsopgave Mijlpaal

Verder in deze editie

3

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur


Dag van het Vakcentrum 2012

4

Uit de jaarrede van voorzitter Harrie ten Have In zijn jaarrede stond Harrie ten Have, de voorzitter van het Vakcentrum, stil bij een aantal belangrijke punten voor de achterban. De belangrijkste zaken hebben wij op de volgende twee pagina’s nog eens op een rij gezet. De kracht van de zelfstandige ondernemer ligt in zijn meerwaarde voor de directe omgeving. Met andere woorden, in zijn onderscheidend vermogen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ondernemer zich zichtbaar weet te onderscheiden. Het Super Supermarkt Keurmerk, de ZO²Z Award, de Kwaliteitscertificering Foodspecialiteitenwinkels en de Nationale Winkelcompetities zijn middelen die het Vakcentrum haar leden aanbiedt. Met deze middelen kan de ondernemer zelf aan de slag in zijn marktgebied en weet hij zich te onderscheiden. Franchisecontract Het Vakcentrum heeft er samen met MKB-Nederland voor gezorgd dat de politiek het franchisecontract nu eindelijk op de Europese agenda heeft geplaatst. Ik heb zelfs het vermoeden dat het optreden van Patricia Hoogstraaten samen met Hans Biesheuvel tijdens een MKB-dag van de SP hiervoor noodzakelijk is geweest. Dit betekent wel dat nú het tijdstip is aangebroken om de discussie over pijnpunten als internetverkoop, multifranchising en koopopties in de juiste gremia, op de juiste momenten, naar voren te brengen. Als we dit moment laten lopen, hebben we pas weer over vijf jaar een kans. De actuele ontwikkelingen rond formulewijzigingen dwingen de ondernemer en het Vakcentrum om ook in de dagelijkse praktijk meer dan alert te zijn op elke komma binnen een convenant,

conditiestelsel of (franchise) contract. Financiering De eerste vraag van de leden na de overname van de Friesland Bank door de Rabobank aan het Vakcentrum was of het Vakcentrum nu ook de 50 miljoen krediettoezegging van de Europese Investeringsbank kwijt is. Gelukkig niet. Er zit nog voldoende in de pot. De overname dwingt ons wél om te kijken naar andere mogelijkheden. Op dit moment wordt door het Vakcentrum ook met andere banken gesproken en wordt de pilot die in 2011 is gestart gewoon voortgezet. Locatiebeleid In diverse gemeenten worden bestemmingsplannen gewijzigd, of wordt daarover gediscussieerd. Onder het motto ‘economische tegenwind’ gaan veel gemeenten over tot versoepeling van het locatiebeleid. Deze versoepeling zal zeker te maken hebben met de lege portemonnee van veel gemeenten en daarmee samenhangend de toenemende leegstand. Gemeenten realiseren zich echter onvoldoende dat versoepeling leidt tot verschraling. Het

Vakcentrum zit niet te wachten op de eerste supermarkten op een doodgebloede winkelboulevard. Dat zou de doodsteek zijn voor de leefbaarheid van menig buurt- en wijkwinkelcentrum. Wetgeving Het Vakcentrum is ook actief met onderwerpen die dichter bij de winkel staan. Onderwerpen die jaar in jaar uit terugkomen en continu aandacht vragen. Denk aan de Drank- en Horecawet, waarbij de eerder vastgestelde verplichting om de verkoop van alcohol in alle gevallen te verbieden na drie overtredingen in een jaar in een ‘kan’-bepaling is aangepast. Maar ook de winkeltijdenwet, een onderwerp waarbij het Vakcentrum lokaal actief kan zijn, maar waarbij landelijk het dossier door de SGP-gedoogsteun, natuurlijk muurvast zit. Veiligheid Veiligheid had in 2011 topprioriteit en heeft dat ook weer in 2012. Het aantal deelnemers aan het waarschuwingsregister FAD van Detailhandel Nederland verdrievoudigde. Zo’n 450 ondernemers zijn nu aangesloten en hebben de mogelijkheid om nieuwe


5 medewerkers te screenen. Personeelsbeleid Goed personeel is voor elke ondernemer cruciaal. Investeren in personeel loont. De huidige cao, die vorig jaar is afgesloten, is ruim aan de kant van de werkgevers. Je mag echter verwachten dat afspraken die gezamenlijk worden gemaakt ook gezamenlijk gedragen zullen worden. Werkgevers lopen hiervoor niet weg. Het Vakcentrum roept ook werknemersbonden op om achter de gezamenlijk gemaakte afspraken te blijven staan. Werkgevers zullen zich dan hard maken om de activiteiten rond bijvoorbeeld het cao nalevingsinstrument en het onderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid tot een succes te maken. Investeren De bereidheid om te investeren is bij ondernemers zeker aanwezig. Enkele tientallen ondernemers zijn

begeleid om de leercultuur binnen hun bedrijf handen en voeten te geven. Deze individuele professionaliseringstrajecten leverden uitsluitend positieve reacties op. De wil om te investeren bleek ook bij de deelnemers aan de Masterclass zoals gestart in 2011. In het najaar start weer een nieuwe lichting en de inschrijving bij RIN is reeds geopend. EIM-onderzoek Uit het EIM-onderzoek, dat begin dit jaar werd gepresenteerd, kwam naar voren dat een opvallend grote groep ondernemers wil groeien en daarvoor wil investeren. Bij doorvragen bleek het geen dagdromerij. De meeste plannen konden financieel worden onderbouwd. Uit het onderzoek bleek verder dat een duidelijke, herkenbare lijn in je marktgebied scoort. Je moet je als ondernemer duidelijk positioneren. Groei zal zeker bepaald worden door het bord dat boven

de winkel hangt. Maar dat niet alleen. Ik denk dat het succes van menig Vakcentrumlid geïllustreerd wordt door onderstaande anekdote. In een klein stadje en ook nog in dezelfde straat bevonden zich drie supermarkten. De concurrentie dat kan iedereen zich wel voorstellen - tussen hen was moordend. Eén van de supermarkten verzon een list en hing een bord aan zijn gevel met de tekst: ‘Beste supermarkt van het land’. De tweede supermarkt liet zich niet kisten en timmerde een bord aan zijn gevel met de tekst: ‘Beste supermarkt van de wereld’. De derde - en toevallig de enige zelfstandige supermarktondernemer - moest even nadenken en hing toen ook maar een bord op. Daarop stond: ‘Beste supermarkt van de straat’. Mijn advies: blijf met je voeten op de grond en met je hart in de wijk!

Kaas & Delicatessen

Kaas in een nieuw jasje? Ik houd wel van een mooi stuk gerijpte kaas. Maar ik was vooral nieuwsgierig naar de uitnodiging. Dus ging ik naar Houten. Naar de informatiebijeenkomst over modern ondernemerschap van Kaas & Delicatessen. Samen met zo’n tachtig ondernemers werden we gastvrij ontvangen. Gastspreker deze avond was Martijn Aslander, die in Lekkernijver een gastcolumn heeft. Aslander is een entrepreneur in hart en nieren en ik volg hem al geruime tijd op Twitter. Ik was dus wel benieuwd wat hij mij kon leren. Met zijn gebruikelijke enthousiasme gaf Martijn die avond een mooie ‘wake up call’. Hij daagde ons uit met een andere kijk op ondernemen. Inspireerde en motiveerde ons om in plaats van ‘s avonds voor de televisie te

hangen, eens te experimenteren en vooral te communiceren met behulp van nieuwe media. Van Twitter tot Foursquare, het klinkt zo eenvoudig. Toch had menig ondernemer zijn bedenkingen. Niet over social media op zich, maar over het extra werk dat het zou opleveren. Martijn legde ons toen haarfijn uit dat bij goed gebruik je klanten het werk voor je doen. Dat was interessant! Het verhaal van Aslander gaf voldoende stof

tot nadenken. Na afloop was er tijdens de borrel gelegenheid om met enkele exposanten en hun producten kennis te maken. Ik heb leuke noviteiten gezien en op de Vakbeurs Foodspecialiteiten in oktober zijn zij er ook weer. Mocht u hulp nodig hebben bij het inzetten van social media, dan kunt u zich opgeven voor een workshop over Het Nieuwe Winkelen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bovendien organiseert het Vakcentrum bij voldoende belangstelling een aparte workshop over Het Nieuwe Winkelen voor kaas- en delicatessen zaken.


6

Dag van het Vakcentrum 2012

Dag van het Vakcentrum

BND006 HOLLAND

L I E S H O U T

H O L L A N D

CUSTOMER

BAVARIA

ARTIKEL

BND006

BAVARIA DBLUE

DESCRIPTION

BND LOGO NL CMYK

COLOURS

BAVARIA LBLUE

FORMAT

XX X XX MM

BLACK

DATE

08 - 06 - 2009

BAVARIA GOLD

PROPOSAL

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A REFERENCE TO PRINT THE CORRECT BAVARIA COLOURS. DUE TO THE PHOTOSHOP DROPSHADOWS, THIS LOGO CAN ONLY BE ENLARGED UP TO A WIDTH OF 622MM ( in case of 300 DPI )

GUIDES

THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS.

Stersponsors C1000 Checkpoint

Met dank aan


m 24 april jl. in Nijkerk

n de sponsors!!!

Sponsors Ahold Europe Franchise Coop Supermarkten Imperial Tobacco Nederland Jumbo supermarkten BV Padifood Service BV Pepsico Nederland BV Plus Retail Sligro Food Group Spar Holding BV Van Tol Retail

7


Super Supermarkt Keurmerk

8

Super Supermarkt Keurmerk

Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl


De 36 gecertificeerden Albert Heijn De Jong

Strijen

Albert Heijn Boonstra B.V.

Den Helder

Albert Heijn Jos van den Berg

Uithoorn

Albert Heijn Landwaart Korterhoef B.V. Maartensdijk Albert Heijn Oudshoorn Warmond B.V.

Warmond

Albert Heijn Van Meel

Made

C1000 Harlaar

Kapelle

C1000 Koetsier vof

Ruinerwold

C1000 Langerak Achterveld

IJsselstein

C1000 Snetselaar

Bennekom

C1000 Ton Grimberg

Nuenen

C1000 Verberne

Driebergen-Rijsenburg

C1000 Wuijts

Vlaardingen

Coop Compact Hubers

Vinkel

Coop Den Boer

Rossum

Coop J. Dekker

Rijsenhout

Coop Schippers Supermarkt

Odoorn

Coopcompact Van Bedaf

Achtmaal

Emté Duijzer

Veen

Jumbo Eerbeek B.V.

Eerbeek

Jumbo Vlaanderen

Diemen

Plus Arts

Landgraaf

Plus Benders

Venlo

Plus Giel Smits B.V.

Culemborg

Plus Giel Smits De Meern B.V.

De Meern

Plus J.H. Koot Supermarkt B.V.

Abcoude

Plus John Bos

Brielle

Plus Klaassen B.V.

Rozenburg

Plus Nico de Witt

Beek-Ubbergen

Plus ‘t Lam B.V.

Dordrecht

Plus Van Limbeek

Almelo

Plus Van Moorsel

Bakel

Plus Van Velzen

Harmelen

Plus Verbeeten Malden B.V.

Overloon

Spar Kleis Diepenheim

Diepenheim

Spar Mulder Zwolle

Zwolle

Spar Van Ommen

Sint Maartensdijk

9


10

Emile Roemer, op de SP-dag van 19 maart

Uitgelicht

‘Wetten moeten mkb-proof worden!’ De Nederlandse economie drijft op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Toch zijn veel wetten en regels uitsluitend gericht op grote bedrijven. Daarom pleit het Vakcentrum, samen met MKBNederland en de SP, voor een mkbtoets bij nieuwe wetten en regels. Op de SP-dag voor het midden- en kleinbedrijf, die op 19 maart jl. in Utrecht plaatsvond, is uitgebreid ingegaan op de actuele problemen van het mkb. In twee boeiende panelgesprekken werd gesproken over financiering voor het mkb en misleidende handelspraktijken. Twee onderwerpen waar ondernemers zelf veel last van hebben en waarvoor dringend oplossingen worden gezocht. Spookfacturen Diverse ondernemers kampen met financieringsproblemen en oplichting door spookfacturen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: “Een ondernemer heeft vaak geen tijd om een nepnota goed te beoordelen. Bovendien werken deze oplichters steeds vaker in heel Europa. Er moet dan ook op Europees niveau worden samengewerkt om de criminelen te pakken. In Nederland is er een meldpunt acquisitiefraude, dat daarbij helpt.” Misleidende handelspraktijken Een punt waar uitgebreid bij stil werd gestaan, waren de misleidende handelspraktijken en dan met name de wurgcontracten van zelfstandige franchisenemers. Patricia Hoogstraaten nam namens het Vakcentrum deel aan het forum. Zij hield een gloedvol betoog, waarbij ze concrete voorbeelden aanhaalde: “Waarom kan een ondernemer niet de formule kiezen die het beste bij dat verzorgingsgebied past en waarom is een ondernemer contractueel

Patricia Hoogstraaten en Els Prins hielden een vurig pleidooi voor het middenen kleinbedrijf richting onder meer Europarlementariër Dennis de Jong.

verplicht bij verkoop zijn zaak allereerst aan de franchisegever aan te bieden, terwijl die geen reële prijs biedt?” E-commerce Ook het punt e-commerce ligt zwaar onder vuur. Feitelijk is de e-commerce gedreven door de franchisegever zwaar in strijd met het franchiseschap! Een ander concreet voorbeeld van misleidende handelspraktijken is dat een aantal commerciële organisaties haar franchisenemers verplicht via hen verzekeringen af te sluiten. Meer dan vijftig procent van de Vakcentrumleden ervaart oneerlijke handelspraktijken. De hoogste tijd dus om hier iets tegen te doen! Dennis de Jong stelde als mogelijke oplossing de invoering van een precontractuele fase van zes weken, zoals dat in België het geval is. Oog voor kleine ondernemers SP-fractievoorzitter Emile Roemer: “De laatste jaren horen we vooral groot, groter, grootst als het om de economie gaat. Wij pleiten juist voor meer oog voor de kleine ondernemer. Nieuwe wetten moeten mkb-proof worden.” Hans Biesheuvel, voorzitter van

MKB-Nederland, stelde voor om in Nederland een mkb-toets in te voeren. Europese Commissie Het optreden van Patricia Hoogstraaten heeft er intussen toe geleid dat het Vakcentrum is uitgenodigd om voor de zomer toelichting op dit onderwerp te geven aan de Europese Commissie. Wordt vervolgd!


Objectief bedrijfseconomisch advies bij het Vakcentrum

11

Vakcentrum Bedrijfsadvies

Nettoresultaat: erop of eronder? Vakcentrum Bedrijfsadvies staat u met raad en daad terzijde bij problemen die u dagelijks tegenkomt in de bedrijfsvoering. Het is voor u immers onmogelijk om specialist op elk werkterrein te zijn. Daarom biedt het Vakcentrum onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies, op onder meer bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied. In deze rubriek leest u voorbeelden uit de praktijk van onze adviseurs. Zoals bekend ligt het nettoresultaat voor supermarktondernemers tussen de 0 en 5% van de netto-omzet. Dan laten we verliesgevende bedrijven maar even buiten beschouwing, maar ik verzeker u dat die er ook zijn. Net zoals er aan de bovenkant uitschieters zullen zijn die (nog) hoger zitten. Het gemiddelde ligt echter tussen de 2 en de 2,5% van de omzet. Wanneer we uitgaan van een gemiddelde consumentenomzet van € 175.000 per week en een gemiddelde nettowinst van 2,25%, ligt het gemiddelde resultaat afgerond op ruim € 190.000 per jaar. De ondernemers die het gemiddelde halen, of zelfs daarboven zitten, horen wij niet klagen - en terecht lijkt mij. Te lage omzet Het probleem zit vaak bij ondernemers die een lagere omzet hebben. En dan maak ik onderscheid tussen de groep ondernemers die een te lage omzet hebben voor de voor grotere supermarkten bedoelde landelijke formule die ze voeren (groep A) en de ondernemers die zijn aangesloten bij een formule voor relatief lagere omzetten (groep B). Beide categorieën hebben een probleem. Bij de volgende voorbeeldsituaties ga ik ervan uit dat

de ondernemer de kosten goed beheerst, er vrijwel niets meer kan worden bezuinigd en de omzet aan het maximaal haalbare grenst. Groep A Bij groep A wordt vaak een omzet gehaald van gemiddeld € 90.000 per week met een gemiddelde nettowinst van circa 1% van de netto-omzet. Het behoeft geen betoog dat in die situatie het resultaat van ruim € 40.000 per jaar volstrekt onvoldoende is om van te leven, laat staan om vermogen op te bouwen voor toekomstige investeringen. Wanneer de omzet van deze ondernemers ook in de toekomst niet substantieel kan stijgen en de organisatie niet kan zorgen voor een hogere (gedifferentieerde) insturingsmarge, zal gekozen moeten worden voor een andere formule. Als die vrijheid er niet is, zal dat afgedwongen moeten worden. Groep B Bij groep B ligt de gemiddelde omzet op circa € 45.000 per week en ook al ligt het percentage onderaan de streep hoger dan dat van groep A, dan nog is er een probleem. Immers, als het percentage het dubbele is, 2% dus, dan is ook hier het resultaat in euro’s één-op-één vergelijkbaar met dat van groep A en dus ook volstrekt onvoldoende. Hier is een keuze voor een andere formule meestal niet aan de orde, hier moet het resultaat gewoon omhoog. En dat zal toch afgezien van eventuele kostenbesparing,

echt uit de brutowinstmarge moeten komen. Advies Ondernemers die zich herkennen in de situatie zoals omschreven bij groep A zouden geen investeringen meer moeten doen in hun huidige formule. Zij doen er verstandig aan in gesprek te gaan met hun organisatie om te kijken of overstap naar een formule die beter past bij de omzet mogelijk en bespreekbaar is. Ondernemers die zich herkennen in de situatie zoals omschreven bij groep B moeten de druk bij hun organisatie opvoeren om te zorgen dat de insturingsmarge omhoog gaat (zonder dat de consumentenprijs daardoor stijgt, want die is bij die formules meestal al hoog genoeg). Ondersteuning nodig? Herkent u zich in één van deze situaties en kunt u ondersteuning gebruiken om dit op te lossen? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies en vraag naar één van de bedrijfseconomische adviseurs, telefoonnummer (0348) 41 97 71.


Hoofdbestuur neemt afscheid van Meint Boonstra

Bij de start van het nieuwe millennium werd ons Hoofdbestuur uitgebreid met Meint Boonstra. Voor veel bestuursleden was deze naam niet nieuw. Zijn vader had namelijk tot 1996 deel uitgemaakt van ons bestuur. Al is hij gevestigd in Noord-Holland, Meint had altijd een wolk Friese rust over zich heen. Maar dat is schijn en u weet, schijn bedriegt. De oprichting van de Edah Franchisevereniging in 1999 had hem een plek als voorzitter van de assortimentscommissie opgeleverd. Hij had dus nog wat tijd over voor het Vakcentrum. Maar zoals het vaak gaat met mensen die juist op precaire momenten hun mond opendoen, werd Boonstra voorzitter van de Edah Franchisenemersvereniging. Nou, dat heeft hij geweten. Gelijk begonnen de onderhandelingen over een af te sluiten convenant met Laurus. Dit leidde tot een absoluut instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging van het conditiestelsel en majeure beleidswijzigingen. In 2004 werd een nieuw conditiestelsel goedgekeurd. 2005 en 2006 stonden in het teken van de overgang van Edah naar Laurus. Dankzij het eerder verworden instemmingsrecht was de onderhandelingspositie goed. Al bleef Laurus moeite houden dit instemmingsrecht te erkennen. In het najaar van 2006 kwam de rust, met de overgang naar AH Franchising. Even geen moeilijke overleggen met commerciĂŤle organisaties en geen actieve rol in de franchisenemersvereniging. De rust was echter van korte duur. Op 5 januari 2007 nam

Meint een winkel over in de binnenstad, waar het niet zo veilig was en een detailhandelsbeleid moest worden ontwikkeld. Meint werd actief in de winkeliersvereniging en was betrokken bij KVO-projecten in Den Helder en de realisatie van het detailhandelsplan. Zijn ervaringen uit de Edah Franchiseonderhandelingen deelde hij graag met de collega’s van de andere detaillistenverenigingen tijdens forumvergaderingen. Naast zijn werkzaamheden in het Hoofdbestuur was hij actief lid namens u allen in de CBL-werkgroep Casharme Supermarkt.

Na twaalf jaar moet Meint Boonstra het Hoofdbestuur van het Vakcentrum verlaten. Het Hoofdbestuur dankt hem zeer voor zijn inspanningen en door de Algemene Ledenvergadering werd hij unaniem tot erelid van het Vakcentrum benoemd.

Tja, dat krijg je als je in de kop van Noord-Holland zit. Misschien is dat ook de reden dat Meint een voorloper is op het gebied van social media. Gisteren even gekeken en er zijn wel duizend tweets te lezen. Over de tekeningen die de basisschoolleerlingen hebben gemaakt, prinsessenfeestjes, het weerbericht, gratis parkeren en ga zo maar door. Nu hoort hij weer bij de kopgroep SSK-gecertificeerden. Hoezo een rustige Fries?

Redactie: Blekerijlaan 1

Colofon

Erelid Vakcentrum

12

3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 F (0348) 42 18 01 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Druk:

Weevers Grafimedia Vorden

VakcentrumNieuws 4 2012  

Eerste Super Supermarkt Keurmerken uitgereikt, ‘Hans for President!’, Certificering voldoet aan alle eisen, Kantoor Vakcentrum gesloten, Ver...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you