Page 1

Jaarverslag 2010


Gewoon goed werk Het jaar 2010 was het eerste volle jaar van de nieuwe congresperiode voor de FNV, die loopt van 2009 tot 2013. Prioriteit nummer één was voor zowel de vakcentrale als de bonden: ‘gewoon goed werk voor iedereen’, het hoofdthema van de congresresolutie. De (nasleep van de) economische crisis heeft vanzelfsprekend grote invloed gehad op de manier waarop de FNV haar doelstellingen wil verwezenlijken. Naar aanleiding van de problemen bij veel bedrijven kwam aan het licht dat de ‘flexibele schil’ van de Nederlandse arbeidsorganisaties fors gegroeid is, tot gemiddeld 34 procent.

De grootste groei zit daarbij in tijdelijke contracten, die steeds meer de norm worden. Dit betekent dat 1 op de 3 werknemers in Nederland in onzekerheid verkeert over zijn of haar toekomst en marginale rechten heeft op bijvoorbeeld sociale zekerheid en scholing. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat ook in ons land gewoon goed werk, met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, zeker geen gegeven is, maar actief moet worden bevochten door de vakbeweging. Dit onderwerp kreeg dan ook een belangrijke plaats in de ledenbijeenkomsten, die gehouden werden tegen de achtergrond van de verkiezingen. 2


Bezuinigingen In maart 2010 is het kabinet gevallen. Maar voor die tijd was door ambtenaren al een omvangrijke verkenning in gang gezet, om mogelijke bezuinigingen te inventariseren, tot een totaal van 35 miljard euro. De FNV heeft deze ‘Brede heroverweging’ waar mogelijk beïnvloed op de terreinen werk en inkomen. Door de val van het kabinet kwam deze operatie wat in het luchtledige te hangen, maar duidelijk was wel dat het nieuwe kabinet ook fors gaat bezuinigen. De FNV is de discussie met haar achterban aangegaan op basis van een eigen visie op de toekomst, die in de aanloop naar de verkiezingen is gepubliceerd onder de titel ‘Nederland in 2025’. Tegelijk is de noodzaak van ingrijpen in de overheidsfinanciën met de leden besproken, gezien de gevolgen van de crisis en de opvattingen van de verschillende politieke partijen op dit punt. Ook zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voorgelegd en de daaruit voortkomende noodzaak tot het terugdringen van de flexibele schil. Het verbeteren van de positie van flexwerkers werd hoog op de agenda gezet. Nederla

definitieve versie

nd in 20 25 FNV-inzet verkiezing en 2010


Pensioenperikelen Een direct gevolg van de val van het kabinet was dat het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd snel te verhogen niet meer in behandeling kwam. De ‘blessuretijd’ die hierdoor ontstond, gaf de gelegenheid samen met de werkgevers te werken aan een oplossing voor de snel opgelopen problemen in de aanvullende pensioenen, in samenhang met de AOW. Op deze manier kon de FNV, na het mislukken van het SER-advies over de AOW, toch nog een mogelijkheid creĂŤren voor flexibele pensionering, die vooral van belang is voor mensen met zware beroepen. Het pensioenakkoord dat is afgesloten, is via een referendum aan de leden voorgelegd en werd ondersteund door een grote meerderheid. In de tweede helft van 2010 is druk gesleuteld aan de uitwerking van dit akkoord. Pensioenspecialisten hebben een nieuw pensioencontract vormgegeven. Arbeidsmarktspecialisten hebben voorstellen ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en de kansen op werk voor oudere werkzoekenden te verbeteren.


Kinderopvang Dit alles wil niet zeggen dat er geen aandacht was voor andere groepen op de arbeidsmarkt. Samen met andere organisaties is op diverse manieren aandacht gevraagd voor de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang, zowel door het oude als door het nieuwe kabinet, voor de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen. In bredere zin kwam dit ook aan de orde in de rapportage van de Taskforce Deeltijdplus, omdat het meestal vrouwen zijn die in (kleine) deeltijdbanen werken. De FNV heeft actief geparticipeerd in deze taskforce.


Tentoonstellingen De in 2009 gemaakte tentoonstelling ‘Onzeker bestaan’, met foto’s van werkende armen, heeft op veel plaatsen in het land een plek gekregen. Vaak wordt deze tentoonstelling gekoppeld aan een debat over wat de lokale politiek hieraan kan doen. In het verlengde hiervan is samen met Abvakabo FNV de tentoonstelling ‘Bijzondere werknemers’ gemaakt over werknemers in de sociale werkvoorziening. Aanleiding daarvoor zijn de aangekondigde forse bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Deze tentoonstelling met een landelijke bijeenkomst geopend. Het bijbehorende boek is bij die gelegenheid aan de verantwoordelijke staatssecretaris aangeboden.


Zzp’ers Over de positie van een bijzondere groep flexibele werkenden, de zzp’ers, is in 2010 een unaniem advies van de SER uitgebracht, waar de FNV flink in heeft geïnvesteerd. Het advies doet verschillende aanbevelingen voor versterking van de positie van zzp’ers, met name als het gaat om de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, de mogelijkheid van pensioenopbouw, scholingsregelingen, arbeidsomstandigheden en tarieven.


De vereniging Over de aansluiting bij de federatie van ANBO als 19e bond is een evaluatieonderzoek gehouden, dat in 2011 zal worden afgerond. De verbeterde samenwerking binnen de FNV, een belangrijk onderdeel van de congresresolutie, is verder opgepakt door een extern onderzoek naar de verschillende gedachten en ideeĂŤn op dit punt. Het rapport hierover is in oktober besproken in een grote informele bijeenkomst met de voorzitters, secretarissen en directeuren van alle FNV-organisaties. De voorstellen die hieruit zijn voortgekomen, worden besproken in verschillende werkgroepen van de vakcentrale en bonden, die begin 2011 van start zijn gegaan.


Tot slot Deze korte impressie van het jaar 2010 doet natuurlijk niet echt recht aan het grote scala van onderwerpen op het terrein van werk en inkomen waar de vakcentrale mee bezig is geweest. We hebben ons beperkt tot de hoofdpunten. Daar hoort ook de dienstverlening van onze enthousiaste belastingvrijwilligers bij. Deze kaderleden van de bonden helpen via de FNV Belastingservice intussen zo’n 350.000 leden met hun belastingaangifte. Dat doen we al vele jaren, maar het blijft een hoofdpunt.

L

i


Vakcentrale FNV Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 - 581 63 00 F 020 - 684 45 41 Info@fnv.nl www.fnv.nl

Jaarverslag 2010  
Jaarverslag 2010  

jaarverslag van de FNV over2010.

Advertisement