Page 1

Alles over de FNV De Federatie Nederlandse Vakbeweging in 2012


Alles over de FNV De Federatie Nederlandse Vakbeweging in 2012

Tekst en eindredactie FNV Marketing & Communicatie Vormgeving Studio 10, Amsterdam Foto’s binnenwerk Anthony Donner en Chris de Bode (portretten) Druk Grafimedia De Bruijn Uitgave van de Stichting FNV Pers, Amsterdam Zesde druk, januari 2012

2 Alles over de FNV

Alles over de FNV 3


Vraag Wat is de FNV?

Antwoord De FNV is een organisatie die de belangen behartigt van

Inhoudsopgave Vraag 1 2 3

Vraag 4 5 6

werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden. De FNV werkt daarbij vanuit idealen als gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Vraag 7 8 9 10 11

Vraag 12 13 14

Wat is de FNV? Hoeveel mensen zijn lid van de FNV? Hoe lang bestaat de FNV al? Wat is het verschil tussen een vakcentrale en een vakbond?

6

Vraag 15

Wat wil de FNV? 9 Waarom beperkt de FNV zich niet tot belangenbehartiging? Waar baseert de FNV zich op? Waarom stelt de FNV werk en uitkeringen centraal? Wanneer kan ik de FNV inschakelen? Wanneer krijg ik hulp bij conflicten? Waar kan ik informatie krijgen? Is de Belastingservice van de FNV gratis? Krijgen ondernemingsraden ondersteuning? Wat houdt de hulp aan slachtoffers van beroepsziekten in?

14

Wat doet de FNV in Den Haag? Wat is de Stichting van de Arbeid? Wat is de Sociaal Economische Raad? Wat is de Raad voor Werk en Inkomen?

18

16 17 18 19 20

Wat doet de FNV over de grens? 20 Wat is het Internationaal Verbond van Vakverenigingen? Wat zijn Internationale Beroepssecretariaten? Wat is het Europees Verbond van Vakverenigingen? Wat is het Europees Economisch en Sociaal ComitĂŠ? Wat is de Internationale Arbeidsorganisatie? Wat doet FNV Mondiaal? Waar kan ik de FNV vinden? Waar vind ik de vakcentrale FNV? Welke vakbonden zijn bij de FNV aangesloten?

25

Vraag 21 22

De structuur van de FNV en de vakbonden Hoe komt de FNV tot besluiten? Werken er veel mensen bij de FNV?

30

Vraag 23 24

De laatste vragen Wat kost het lidmaatschap van de FNV? Waarom zou ik lid worden van de FNV?

33

Vraag 25 26

Organisatiestructuur FNV Werkorganisatie FNV Vakcentrale

34 35

Alles over de FNV 5


Wat is de FNV? De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een organisatie die de belangen behartigt van werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden. Het is een vereniging van vakbonden waar democratisch en in alle openheid besluiten worden genomen. Iedereen mag lid worden van een vakbond. Werknemers, zelfstandigen zonder personeel, mensen met een uitkering en gepensioneerden.

Vraag 1 Hoeveel mensen zijn lid van de FNV? Antwoord 1: In Nederland zijn bijna 1,9 miljoen mensen lid van een vakbond. Omgerekend naar de totale beroepsbevolking zijn 23 op de 100 mensen vakbondslid. Bij de FNV zijn negentien bonden aangesloten, die samen bijna 1,4 miljoen leden tellen: 63 procent van alle mensen die lid zijn van een vakvereniging. De FNV is dus verreweg de grootste en sterkste vakcentrale in Nederland.

Vraag 2 Hoe lang bestaat de FNV al? Antwoord 2: Een eeuw. Voorlopers van de FNV waren het van oorsprong socialistische Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Deze vakcentrales werden in respectievelijk 1906 en 1909 opgericht. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen zij samen met het CNV de noodzaak tot samenwerking. Na een aantal besprekingen daarover haakte het CNV echter af. De vakcentrales NVV en NKV besloten wel samen door te gaan. In 1976 startten zij met een zogenaamde ‘zware’ federatie, met uitzicht op een fusie. Deze kwam er ook. De beslissing werd genomen tijdens het FNV-congres in het najaar van 1981. Per 1 januari 1982 fuseerden NKV en NVV tot de FNV: de Federatie Nederlandse Vakbeweging. De fusie leidde tot licht ledenverlies.

6 Alles over de FNV

De FNV startte in 1982 met 1.016.000 leden, 26.000 minder dan NKV en NVV voor de fusie samen hadden. In de loop der jaren zijn vervolgens verschillende vakbonden van de FNV gefuseerd. Zo zijn onder meer Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten ontstaan, de twee grootste vakbonden binnen de FNV. Ook hebben nieuwe vakbonden zich aangesloten bij de vakcentrale FNV. De meest recente ontwikkelingen: in juli 2000 sloot de Spoorweg Vakvereniging zich aan bij FNV Bondgenoten en in januari 2002 voegde de Marechausseevereniging zich bij de FNV. Per 1 januari 2009 heeft de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, ANBO, zich aangesloten. Er ontstonden nieuwe vakbonden binnen de FNV. De laatste twee waren FNV Zelfstandigen in diensten, groen, handel, ict, industrie, vervoer en zorg en FNV Zelfstandigen Bouw. Het totaal aantal FNV-bonden kwam daarmee op negentien.

Vraag 3 Wat is het verschil tussen vakcentrale en bonden? Antwoord 3: De FNV bestaat uit negentien zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in alle sectoren van onze maatschappij. Zij werken samen binnen de overkoepelende vakcentrale. Vakbondslid worden kan alleen van een FNV-bond. De ‘leden’ van de vakcentrale zijn de aangesloten vakbonden. De bij de FNV aangesloten bonden bewegen zich elk op een specifiek terrein, bijvoorbeeld de industrie, de detailhandel, de bouw, het vervoer, de gezondheidszorg, het onderwijs, enzovoort. Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, het meest effectieve instrument om de belangen van de leden te waarborgen. Daarin regelen de professionele onderhandelaars van de FNV een betere beloning, fatsoenlijke arbeidstijden, een goed pensioen, meer scholing, voldoende vakantie, goede arbeidsomstandigheden enzovoort. Vandaag de dag vallen ruim zes miljoen werknemers onder door FNV-bonden afgesloten cao’s. De FNV coördineert en regelt zaken die boven de afzonderlijke bedrijfstakken uitstijgen. Federatiebestuur en bonden formuleren de taken en de vakcentrale voert deze uit, uiteraard weer in overleg met het bestuur en de bonden. Zo wordt het hele cao-proces vanuit de vakcentrale gecoördineerd. Maar de vakcentrale verzorgt ook publiciteit (denk aan gemeen-

Alles over de FNV 7


schappelijke persberichten, informatiemateriaal en woordvoering in de media) en promotieactiviteiten (zoals een imagocampagne, deelname aan beurzen, alles wat te maken heeft met het uitdragen van de merknaam FNV). Ook coördineert de vakcentrale acties met een gemeenschappelijk belang, zoals acties tegen maatregelen van de regering die ten koste gaan van de leden. Samenwerking van vakbonden binnen een overkoepelende vakcentrale versterkt de eenheid onder werknemers. Werknemers uit de marktsector, ambtenaren, werknemers in sterke en zwakke bedrijfstakken, werknemers met een vaste baan en flexwerkers, allemaal verkeren zij uiteindelijk in dezelfde positie. Ze zijn vrijwel allemaal in loondienst en afhankelijk van een werkgever. Daarom is solidariteit een noodzaak voor werknemers. Door samenwerking in een vakcentrale kan, wat in één bedrijf of bedrijfstak wordt gewonnen, van invloed zijn op andere sectoren. Bonden kunnen elkaar binnen het verband van de vakcentrale steunen. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijke stakingskas. En in voorkomende gevallen wordt er samen actie gevoerd voor zaken die alle leden van de verschillende bonden aangaan.

Wat wil de FNV? De FNV is actief is op het brede terrein van werk en inkomen. Kern van de zaak is de collectieve en individuele belangenbehartiging van werknemers, zelfstandigen zonder personeel, mensen met een uitkering en gepensioneerden. De FNV hecht in het bijzonder aan het recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op goede en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Iedereen heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

Vraag 4 Waarom beperkt de FNV zich niet tot belangenbehartiging? Antwoord 4: De FNV is niet aan een politieke partij of politieke stroming gebonden. Maar zij probeert wel invloed op de politieke besluitvorming uit te oefenen. Goede sociale wetgeving is van groot belang voor werknemers, zzp’ers en uitkeringsgerechtigden. Daarom probeert de FNV daar invloed op uit te oefenen door feiten en argumenten aan te dragen tijdens het besluitvormingsproces. Ook de werkgevers doen dit. Als vakcentrale heeft de FNV ook allerlei internationale contacten en een eigen kantoor in Brussel. De eenwording van Europa is van grote invloed op het sociaaleconomische beleid in ons land. Vanuit Europa worden richtlijnen opgesteld die ook gevolgen hebben voor werknemers. Bovendien is het sociale beleid van de Europese Unie nog onderontwikkeld.

Vraag 5 Waar baseert de FNV zich op? Antwoord 5: De mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn het fundament van de visie van de FNV. De idealen concentreren zich op de gelijkwaardigheid van alle mensen, onderlinge solidariteit,

8 Alles over de FNV

Alles over de FNV 9


vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. De FNV streeft naar een maatschappij met een arbeidsbestel dat mensen ontplooiing biedt; een samenleving waarin zij kunnen functioneren als zelfstandige en mondige individuen. Arbeid en inkomen moeten zo verdeeld zijn dat individuele mensen economische zelfstandig kunnen zijn. Het combineren van arbeid en zorgtaken moet mogelijk zijn. Ook pakt de FNV zaken aan als werkdruk, discriminatie op de werkvloer, armoede, kinderarbeid in binnen- en buitenland en milieuzaken. De FNV baseert zich op vijf idealen. De idealen zijn niet vrijblijvend. Bonden behouden zich het recht voor mensen als lid te weigeren, of te royeren, die bekend maken aanhanger te zijn van een organisatie die discrimineert of aanzet tot discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele voorkeur. Dit is opgenomen in statuten en reglementen.

Vraag 6 Waarom stelt de FNV werk en inkomen centraal? Antwoord 6: Het motto van de FNV is: iedereen die kan en wil werken, heeft recht op een baan. Daarom loopt werkgelegenheid als een rode draad door het FNV-beleid. Voldoende werkgelegenheid vergroot het zogenaamde ‘economische draagvlak’. Hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe meer geld de overheid via premies en belastingen in de schatkist ziet vloeien. Daarmee kunnen allerlei voorzieningen worden betaald, zoals onderwijs, gezondheidszorg, wegen en openbaar vervoer. Tegelijkertijd hoeft er minder geld te worden uitgegeven aan sociale uitkeringen en kunnen de sociale premies die werknemers betalen omlaag. De FNV vindt dat zoveel mogelijk mensen aan het arbeidsproces moeten deelnemen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de economie jaarlijks groeit. Toch is dit niet altijd voldoende om iedereen aan een baan te helpen. Bovendien zijn er tijden dat het economisch minder goed gaat. Daarom pleit de FNV ervoor om de beschikbare hoeveelheid werk over meer mensen te verdelen. Bijvoorbeeld door

10 Alles over de FNV

FNV ideaal 1: Gelijkwaardigheid Alle mensen zouden dezelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben om zich economisch, sociaal en cultureel te ontplooien en invloed uit te oefenen op de samenleving. Mensen moeten niet door hun materiële positie afhankelijk gemaakt worden van anderen. De FNV pleit daarom sterk voor economische zelfstandigheid van individuen.

FNV ideaal 2: Solidariteit Mensen moeten voor elkaar opkomen en elkaar in bescherming nemen. Dat gaat niet vanzelf; solidariteit moet steeds opnieuw georganiseerd worden.

FNV ideaal 3: Vrijheid Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst en levensbeschouwing, maar ook vrijwaring van vrees en gebrek. De FNV staat voor vrijheid van vereniging en vergadering, in eigen land maar ook daarbuiten.

FNV ideaal 4: Rechtvaardigheid Eerbied voor mensenrechten. De FNV verzet zich tegen onderdrukking, discriminatie, willekeur en geweld.

FNV ideaal 5: Duurzaamheid Respect voor de natuur. De FNV streeft naar manieren van produceren en consumeren die in balans zijn met natuur en milieu.

Alles over de FNV 11


invoering van de vierdaagse werkweek, arbeidstijdverkorting, het scheppen van meer deeltijdbanen, flexibele pensionering en structurele scholing. Op deze manier kunnen meer banen ontstaan. Tegelijkertijd voorziet een betere arbeidsverdeling in de behoefte van mensen aan meer vrije tijd. Een betere balans tussen werk en privéleven maakt het mogelijk te herstellen van een slopende werkdruk, of tijd vrij te maken voor zelfontplooiing en zorgtaken op zich te nemen. De FNV pleit voor een goede levensloopregeling, waardoor werknemers elke fase van hun carrière kunnen afstemmen op hun privéleven. In cao’s worden onder meer afspraken gemaakt over een gemiddelde werkweek van 36 uur. Ook het bevorderen van deeltijdwerk wil de vakbeweging via cao-afspraken stimuleren. Dit leidt vooral tot meer kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. De FNV neemt krachtige standpunten in over werk en inkomen en ontwikkelt voortdurend beleid op dit gebied. Zo is de FNV voorstander van duurzame economische groei, waarbij het milieu niet wordt geschaad. De overheid kan hiervoor de basis bieden door te zorgen voor een goede infrastructuur (openbaar vervoer, communicatieverbindingen), door te investeren in ‘schone’ economische activiteiten en door met wettelijke maatregelen in de gewenste richting te sturen, door het verbieden of terugdringen van vervuiling. De wetgever zorgt ook voor sociale wetgeving. Vakbonden vullen dit basispakket aan met extra afspraken met werkgevers. Deze worden contractueel vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Daarbij zorgden de economische crisis in de jaren tachtig, de recessie aan het begin van dit millenium en nu de huidige economische crisis voor een golf aan faillissementen en saneringen, waardoor veel mensen hun baan hebben verloren. Doordat het beschikbare werk vaak met minder mensen gedaan moet worden, stijgt de werkdruk tot soms onaanvaardbare hoogten. Daardoor vallen steeds meer werknemers uit het arbeidsproces door ziekte. Daarbij komt dat de werkgevers hun eisen aan werknemers opschroeven. Werk lijkt soms wel een vorm van topsport, alleen vol te houden voor diegenen die het geluk hebben geen blessures op te lopen. Als minder mensen werken, staat ook de betaalbaarheid van de sociale zekerheid onder druk. De FNV zoekt de oplossing in preventie en re-integratie. Daarmee bedoelt de FNV: het voorkomen dat mensen ziek en uiteindelijk arbeidsongeschikt worden. Wie daar toch door getroffen wordt, moet zo snel mogelijk weer aan werk worden geholpen. De FNV denkt daarbij aan verbetering van de arbeidsomstandigheden, het terugdringen van de werkdruk (stress) en gericht verzuimbeleid. Voordeel daarvan is ook dat ouderen langer aan het werk kunnen blijven en niet voortijdig uitvallen.

Een probleem waarmee Nederland worstelt, is de zogeheten arbeidsparticipatie; de deelname aan het arbeidsproces. Te weinig werkende mensen moeten het inkomen van mensen zonder werk verdienen. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor die scheefgroei. De vergrijzing van de beroepsbevolking is oorzaak nummer één. Hiermee wordt bedoeld dat het aantal AOW’ers en gepensioneerden toeneemt, terwijl de beroepsbevolking naar verhouding kleiner wordt. Een (financieel) probleem dat de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. De grote generatie ‘babyboomers’, die pal na de Tweede Wereldoorlog werd geboren, gaat vanaf 2010 met pensioen.

12 Alles over de FNV

Alles over de FNV 13


Wanneer kan ik de FNV inschakelen? De vakcentrale FNV is het belangrijkste kenniscentrum in Nederland op het terrein van werk en inkomen. Om het beleid te kunnen sturen, is het belangrijk diep in de samenleving geworteld te zijn. Ook dat organiseert de vakcentrale. Vele tienduizenden vakbondsleden in het hele land geven informatie door, maar ook ervaringen. De vakcentrale organiseert deze uitwisseling van kennis en ervaringen als vereniging. Leden en kaderleden zijn vrijwilligers die sterk gemotiveerd zijn zich voor andere mensen in te zetten. Alle leden profiteren van deze kennis, maar de vakcentrale stelt ook gratis aan niet-leden een basispakket informatie ter beschikking. Wie meer specifieke kennis nodig heeft, wordt gevraagd vakbondslid te worden.

Vraag 7 Wanneer krijg ik hulp bij conflicten? Antwoord 7: De vakcentrale FNV heeft met de bonden een duidelijke taakverdeling gemaakt. De vakcentrale biedt geen directe hulp bij arbeidsconflicten of problemen met een uitkering. Dat doen de bonden. Wie direct in aanmerking wil komen voor hulp, moet wel vakbondslid zijn. Wie pas lid wordt als een probleem is gerezen, moet een aantal maanden wachten. De FNV-bonden behartigen individuele belangen op het gebied van arbeidsgeschillen, sociale zekerheid en letselschade. Voor leden is deze dienstverlening gratis. Jaarlijks worden tienduizenden juridische zaken en kwesties behandeld. Problemen worden op het juiste niveau behandeld. Voor eenvoudige zaken zijn er klachtenbehandelaars, voor complexe advocaten, die tot aan de Hoge Raad of zelfs het Hof van Luxemburg toe procederen, wanneer het om een principieel geschil gaat. In dat geval wordt ook de deskundigheid van de juristen die bij de vakcentrale zelf werken ingezet. De FNV heeft de nodige kwesties aangekaart, bijvoorbeeld de positie van au pairs of de leeftijdsgrens van het minimumjeugdloon.

14 Alles over de FNV

Verzekeringsdeskundigen bij de FNV-bonden verhalen voor de aangesloten leden en hun gezinsleden ook letselschade, bijvoorbeeld als gevolg van een bedrijfs- of verkeersongeval of medische fouten, als die schade door een ander veroorzaakt is.

Vraag 8 Waar kan ik informatie krijgen? Antwoord 8: Wie de Servicelijn van de FNV belt, kan gratis basisinformatie krijgen. Wie echt hulp nodig heeft, moet vakbondslid zijn. Leden met een individueel probleem worden doorverwezen naar hun eigen vakbond. Het telefoonnummer van de FNV Servicelijn is: 0900-3 300 300. De informatie is gratis, maar voor de telefoonlijn wordt een bijdrage van c 0,10 per minuut gevraagd. Op de website www.fnv.nl is heel veel informatie te vinden. Onder de kop Thema’s vind je FNV-standpunten, artikelen en nieuws over veel verschillende onderwerpen die te maken hebben met werk en inkomen. De meeste standpunten en beleidsnota’s zijn te downloaden, net als de brochures die de FNV uitgeeft. De Infowijzer geeft antwoord op de meestgestelde vragen over het brede terrein van werk en inkomen.Vanzelfsprekend staan ook alle actuele gegevens van de FNV-bonden op de website, net als links naar andere interessante sites. Onder de kop Lidmaatschap staan alle voordelen te lezen die het lidmaatschap van een FNV-bond meebrengt. Je leest daar alles over bijvoorbeeld FNV Voordeel of de FNV Belastingservice. Voor jongeren heeft de FNV een eigen website, www.fnvjong.nl. Voor journalisten is er elke zondag de FNV Nieuwsagenda, met de belangrijkste afspraken en activiteiten van FNV en bonden in die week.

Alles over de FNV 15


Vraag 9 Is de belastingservice van de FNV gratis? Antwoord 9: Ja, voor leden. De FNV Belastingservice is vermaard. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog. Het aantal mensen dat jaarlijks geholpen wordt, maakt de FNV tot de grootste belastingadviseur van Nederland: het gaat om meer dan 300.000 aangiftes. FNV Belastingservice is een van de best geoliede vrijwilligersorganisaties van Nederland en krijgt dan ook alle steun van de bij de FNV aangesloten bonden. De FNV heeft zoveel kennis in huis, dat er zelfs elk jaar een eigen Belastinggids van bijna 400 pagina’s wordt gedrukt, die door insiders beter wordt beoordeeld dan die van de commerciële uitgevers. De gids wordt door de invullers van de belastingformulieren gebruikt als naslagwerk. De FNV vult de belastingformulieren grotendeels in op de computer. Ook vakbondsleden zonder computer krijgen op deze manier een snelle behandeling bij de fiscus. Omdat belastingen bij inkomen horen, ziet de FNV hulp aan leden op dit terrein als een hoofdtaak. De FNV heeft op dit terrein ook specialistische kennis waarmee bijvoorbeeld buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn, Nederlandse werknemers die (tijdelijk) in het buitenland werken en bijzondere beroepsgroepen als zeevarenden en vrijwilligers, geholpen zijn. Daarnaast kan de FNV raad geven over bijzondere onderwerpen als studiefinanciering, berekening van het pensioentekort, overgangsrechten bij lijfrenteverzekeringen, erfrecht, enzovoort.

Vraag 10 Krijgen ondernemingsraden ondersteuning? Antwoord 10: FNV Formaat verzorgt voor de FNV allerlei opleidingen. Het gaat onder andere om cursussen voor leden en medewerkers van de FNV en aangesloten bonden en leden van ondernemingsraden. Naast scholing biedt FNV Formaat ondernemingsraden nog een andere vorm van dienstverlening. Een ondernemingsraad heeft vaak met ingewikkelde zaken te maken. Als een ondernemingsraad er zelf niet uitkomt, kan zij een deskundige in de arm nemen. Omdat veel ondernemingsraden niet weten hoe ze met vakbekwame en betrouwbare deskundigen in contact kunnen komen, verstrekt FNV Formaat telefonisch en schriftelijk advies en bemiddelt ze bij 16 Alles over de FNV

het vinden van deskundige consultants. FNV Formaat beschikt over een uitgebreid netwerk van accountants, advocaten, bedrijfseconomen, organisatieadviseurs en specialisten op allerlei vakgebieden. FNV Formaat heeft een bemiddelende rol. De deskundigen zijn niet in dienst van de FNV, maar werken zelfstandig. Werknemers van multinationals die bezig zijn met een Euro-or kunnen bij de EOR-service van FNV Formaat terecht. FNV Formaat brengt ook allerlei publicaties uit en organiseert studieconferenties en workshops over actuele kwesties uit de medezeggenschapspraktijk. Voor meer informatie: www.fnvformaat.nl.

Vraag 11 Wat houdt de hulp aan slachtoffers van beroepsziekten in? Antwoord 11: Jaarlijks lopen ongeveer twintigduizend werknemers een beroepsziekte op, een aandoening of ziekte die voornamelijk veroorzaakt wordt door het werk dat iemand doet. Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) komt op voor leden van FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Abvakabo FNV, AOb en FNV KIEM die ziek zijn geworden door hun werk. Een team van intakers, arbeids- en gezondheidsdeskundigen, medisch adviseurs, letselschaderegelaars en juridische deskundigen ondersteunt hen bij het verhalen van de schade die is veroorzaakt door hun beroepsziekte. Ze bestaan sinds 2000 en hebben tot nu toe voor zo’n 350 mensen een schadevergoeding geregeld. BBZ is in veel opzichten pionier. Veel verzekeraars, rechters en advocaten hebben nog weinig kennis van zaken. Het duurt daarom lang voor een zaak geregeld is. Meestal 5 jaar, soms nog langer. BBZ maakt zich daarom ook hard voor collectieve schaderegelingen, zodat de cliënten niet steeds individueel hun recht hoeven te halen. De schadevergoedingen zijn geen doel, maar een middel. BBZ wil vooral dat bedrijven voor betere arbeidsomstandigheden zorgen. Zodat werknemers in de toekomst behoed blijven voor hetzelfde lot als zijn cliënten. Bureau Beroepsziekten FNV biedt geen hulp waar het de ziekte zelf betreft. Wel kan het verwijzen naar goede zorg, zowel naar professionele zorg (medisch en psychosociaal) als naar patiëntenverenigingen. Bureau Beroepsziekten FNV is telefonisch bereikbaar op nummer 020 – 58 16 692 of via internet: www.bbzfnv.nl Alles over de FNV 17


Wat doet de FNV in Den Haag? Nederland kent een zogenaamde overlegeconomie, ook wel bekend als het poldermodel. Dit is een historisch gegroeid en breed geaccepteerd stelsel van overleg, waarin sociaaleconomische belangenorganisaties op allerlei niveaus kunnen beslissen, meepraten en adviseren over belangrijke beleidsvoornemens en ontwikkelingen. Het kan daarbij gaan om politieke zaken, zoals wetgeving, maar ook om aangelegenheden die louter het bedrijfsleven aangaan, bijvoorbeeld het cao-overleg. Alom wordt erkend dat de overlegeconomie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de economische voorspoed in Nederland. Vakbeweging en werkgevers, ook wel sociale partners genoemd, zijn landelijk, regionaal en plaatselijk vertegenwoordigd in tal van overleg- en adviesorganen. Drie van deze organen zijn voor de FNV heel belangrijk.

Vraag 12 Wat is de Stichting van de Arbeid? Antwoord 12: De Stichting van de Arbeid (STAR) is het overlegorgaan van de drie grote vakcentrales (FNV, CNV en MHP) en de centrale werkgeversorganisaties. De stichting is paritair samengesteld, dat wil zeggen dat de werkgevers- en werknemersorganisaties ieder de helft van de bestuurszetels bezetten. Visies en standpunten worden voorbereid in enkele commissies, zoals de commissie Sociale Zekerheid en de Pensioencommissie. De STAR maakt afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding. De sociale partners in de Stichting van de Arbeid overleggen tijdens het zogenaamde Voorjaars- en Najaarsoverleg met het kabinet over de hoofdlijnen van het sociaaleconomisch beleid. Soms leiden deze overleggen tot een Centraal Akkoord. Een dergelijk akkoord is een richtlijn voor de cao’s die per bedrijfstak door vakbonden en werkgevers worden afgesloten.

18 Alles over de FNV

De afspraken zijn op zich niet bindend voor de cao-onderhandelaars, maar als richtlijn hebben ze vaak wel veel invloed op de onderhandelingen.

Vraag 13 Wat is de Sociaal Economische Raad? Antwoord 13: De Sociaal Economische Raad (SER, opgericht in 1950) is het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van sociaaleconomisch beleid. De raad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de vakcentrales, werkgevers, middenstand, boeren en tuinders en onafhankelijke door de Kroon (= regering) benoemde deskundigen. De regering kan bij belangrijke sociaaleconomische vraagstukken advies aan de SER vragen. Maar de SER kan ook op eigen initiatief adviseren. De regering is niet wettelijk verplicht de adviezen over te nemen. Het volkomen negeren van adviezen is echter onverstandig, daarmee zet het kabinet het draagvlak voor zijn hervormingen en bezuinigingen op het spel. De vakbonden kunnen immers allerlei soorten protestacties organiseren, wat kan leiden tot massademonstraties zoals in 2004 een vol Museumplein.

Vraag 14 Wat is de Raad voor Werk en Inkomen? Antwoord 14: De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) is het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet onderzoek naar het brede terrein van werk en inkomen, geeft adviezen en overlegt met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met voorstellen aan de regering en andere partijen wil de RWI bijdragen aan een goed functionerende arbeids- en re-integratiemarkt.

Alles over de FNV 19


Wat doet de FNV over de grens? In een globaliserende economie is internationale samenwerking essentieel om de positie van werknemers in eigen land en wereldwijd te kunnen verbeteren. Daarvan is de FNV doordrongen. En daarom zijn de FNV en de bonden aangesloten bij meerdere internationale samenwerkingsverbanden. De vakcentrale neemt de internationale contacten met een algemene invalshoek voor haar rekening. De FNV-bonden onderhouden de contacten op internationaal terrein voor hun eigen bedrijfstakken. De vakcentrale ondersteunt via FNV Mondiaal vakbonden en aanverwante organisaties in ontwikkelingslanden en landen in Centraal- en Oost-Europa. Belangrijke thema’s zijn: vakbondsrechten, internationale handelsvraagstukken, de positie van vrouwen en kinderarbeid.

Vraag 15 Wat is het Internationaal Verbond van Vakverenigingen? Antwoord 15: In 1949 hebben de politiek niet-gebonden vakbonden het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) opgericht. Christelijke bonden organiseerden zich in het Wereldverbond van de Arbeid (WVA). Eind 2006 fuseerden IVVV en WVA tot het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV), dat zetelt in Brussel. Wereldwijd zijn hier 155 miljoen leden bij aangesloten, via 241 vakorganisaties in 156 landen. De FNV is lid van het IVV. De FNV-bonden zijn in hun eigen sector aangesloten bij de Global Union Federations. Belangrijke thema’s voor het IVV zijn: • verdedigen van fundamentele werknemers- en vakbondsrechten; • promoten van Decent Work (gewoon goed werk); • vertegenwoordigen op mondiaal niveau van de vrije, onafhankelijke en democratische vakbeweging; • informele arbeid; • gender- en antidiscriminatiebeleid;

20 Alles over de FNV

• bevorderen van duurzaam ondernemen; • samenwerking met niet-gouvermentele organisaties (ngo’s); • bewerkstelligen van sociale randvoorwaarden in de internationale handelspolitiek.

Vraag 16 Wat zijn Internationale Beroepssecretariaten? Antwoord 16: Vakbonden die zich per bedrijfstak hebben georganiseerd, werken in internationaal verband samen in Internationale Beroepssecretariaten (IBS), tegenwoordig ook wel aangeduid als Global Unions. IBS’en streven naar een optimale samenwerking van vakbonden binnen de bedrijfstakken, vooral ten opzichte van multinationale ondernemingen die in die sector dominant zijn. Het bevorderen van zelforganisatie van werknemers in hun sectoren is een andere beleidsprioriteit. Verder worden ervaringen uitgewisseld en projecten ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties in ontwikkelingslanden en Centraal- en Oost-Europa.

Vraag 17 Wat is het Europees Verbond van Vakverenigingen? Antwoord 17: De FNV is lid van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV, www.etuc.org). Het EVV is in 1973 opgericht en telt 60 miljoen leden van 83 vakcentrales uit 36 landen. Naast vakcentrales zijn ook 12 Europese Industriefederaties aangesloten. Het EVV, dat in Brussel zetelt, houdt zich vooral bezig met het beleid van de Europese Unie. Het EVV heeft ook een onderzoekinstituut dat informatie verzamelt en bundelt ten behoeve van de vak-beweging: het Europees vakbondsinstituut voor onderzoek, scholing en arbobeleid.

Alles over de FNV 21


Vraag 18 Wat is het Europees Economisch en Sociaal Comité? Antwoord 18: Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kan het best worden vergeleken met de SER, maar dan op het niveau van de Europese Unie. Anders dan de SER heeft het EESC echter geen onafhankelijke leden. Binnen het verband van de Europese Unie is een economische en sociale adviesraad ingesteld. Die stelt de verschillende maatschappelijke groeperingen (werknemers, werkgevers, boeren, consumenten, enzovoort) in de gelegenheid een standpunt te bepalen over voorstellen van de Europese Commissie. Deze adviezen worden voorgelegd aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De opstelling van de werknemersleden wordt afzonderlijk voorbereid in de werknemersgroep. Daarbij speelt het EVV een belangrijke rol.

Vraag 19 Wat is de Internationale Arbeidsorganisatie?

Vraag 20 Wat is het Europees Economisch en Sociaal Comité? Antwoord 20: FNV Mondiaal onderhoudt namens de FNV contacten met vakbonden en aanverwante organisaties in ontwikkelingslanden en Midden- en Oost-Europa. Hoofdthema’s in het werk van Mondiaal zijn vakbondsrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), bestrijding van kinderarbeid, informele economie en versterking van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Internationale solidariteit moet onderdeel van het dagelijkse vakbondswerk zijn. Betrokkenheid bij de positie van de armsten in ontwikkelingslanden staat daarbij voorop. Er is veel aandacht voor voorlichting en campagnes. De financiële middelen van Mondiaal zijn voor een groot deel afkomstig uit het Vakbondsmedefinancieringsprogramma, een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook krijgt Mondiaal geld van vakcentrale en bonden. Via cao-onderhandelingen wordt steeds vaker geld gereserveerd voor ondersteuning aan vakbondscollega’s in arme landen.

Antwoord 19: De IAO of ILO (International Labour Organisation) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties voor arbeidsvraagstukken en sociaal beleid. Ze werkt vooral aan de verbetering van het sociaaleconomische welzijn van werkende mensen. De IAO doet dit door de vorming van een stelsel van internationale arbeidsnormen, vastgelegd in verdragen en aanbevelingen. Die hebben betrekking op onderwerpen als werknemers- en vakbondsrechten, werkgelegenheidsbeleid, opleidingen, werkomstandigheden, sociale zekerheid, enzovoort. Jaarlijks houdt de IAO een conferentie in Genève. Daaraan nemen ook vertegenwoordigers van de FNV deel, als lid van de Nederlandse delegatie. Binnen de Verenigde Naties neemt de IAO een unieke plaats in omdat werkgevers en werknemers er onafhankelijk van hun regeringen stemgerechtigd zijn.

22 Alles over de FNV

Alles over de FNV 23


Waar kan ik de FNV vinden? De vakcentrale FNV heeft een hoofdkantoor in Nederland en een bureau in Brussel. Ook de aangesloten vakbonden hebben hoofdkantoren, maar daarnaast ook districtskantoren, die verspreid zijn over het land.

Vraag 21 Waar vind ik de vakcentrale FNV? Antwoord 21: Het hoofdkantoor van de FNV is in Amsterdam gevestigd, pal tegenover het NS-station Sloterdijk. Vakcentrale FNV Adres: Naritaweg 10, 1043 BX Amsterdam, 020 - 581 63 00 Internet: www.fnv.nl E-mail: info@vc.fnv.nl FNV servicelijn: 0900 33 00 300

Vraag 22 Welke vakbonden zijn bij de FNV aangesloten? Antwoord 22: Bij de FNV zijn negentien vakbonden aangesloten. Deze verenigingen variĂŤren sterk in grootte. De grootste bonden zijn Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten. Hun werkterrein bestrijkt dan ook tal van bedrijfstakken. Een sterk op een beroepsgroep gespecialiseerde bond, zoals die van beroepsvoetballers VVCS, telt iets minder dan duizend leden. Ook zijn er twee bonden voor zelfstandigen zonder personeel bij de FNV aangesloten.

24 Alles over de FNV

Alles over de FNV 25


Abvakabo FNV Adres: Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer, 0900 - 22 825 22 (10 ct p/m) Internet: www.abvakabofnv.nl Werkterrein: Rijk, lagere overheden, onderwijs- en onderzoeksector, zorg en welzijn, openbare marktsector en sociale werkvoorziening.

Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP/FNV) Adres: Postbus 157, 3440 AD Woerden, 0348 - 48 70 50 Internet: www.afmp.nl E-mail: afmp@afmp.nl Werkterrein: defensiepersoneel.

Algemene Onderwijsbond (AOb) Adres: Postbus 2875, 3500 GW Utrecht, 0900 - 463 62 62 Internet: www.aob.nl E-mail: info@aob.nl Werkterrein: alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs.

26 Alles over de FNV

FNV Bouw

FNV KIEM

Adres: Postbus 520, 3440 AM Woerden, 088 - 57 57 000 Internet: www.fnvbouw.nl E-mail: info@fnvbouw.nl Werkterrein: bouw, afbouw- en afwerksector, meubel- en houtindustrie, woningcorporaties en grond- en grindbaggerbedrijf.

Adres: Postbus 9354, 1006 AJ Amsterdam, 0900 - 36 854 36 (lokaal tarief) Internet: www.fnv-kiem.nl E-mail: algemeen@fnv-kiem.nl Werkterrein: werknemers én zelfstandigen in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en media-industrie.

Adres: Postbus 9208, 3506 GE Utrecht, 0900 - 9690 Internet: www.fnvbondgenoten.nl E-mail: info@bg.fnv.nl Werkterrein: industrie, metaal, handel, vervoer, diensten, agrarisch/facilitair en uitkeringsgerechtigden/ gepensioneerden.

FNV Zelfstandigen Bouw

FNV Mooi

Adres: Postbus 520, 3440 AM Woerden, 088 57 57 750 Internet: www.fnvzbo.nl E-mail: info@fnvzbo.nl Werkterrein: zelfstandigen zonder personeel in de sectoren waarin FNV Bouw werkzaam is.

FNV Zelfstandigen in diensten/groen/ handel/ict/industrie/vervoer/zorg

FNV Horecabond

Adres: Nachtegaalstraat 37, 3581 AC Utrecht, 030 - 231 42 21 Internet: www.fnvmooi.nl E-mail: info@fnvmooi.nl Werkterrein: kappers, schoonheidsspecialistes, zowel in loondienst als zelfstandig werkend. Ook zelfstandigen zonder personeel kunnen lid worden.

Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) Adres: Postbus 18003, 3501 CA Utrecht, 030 - 233 00 60 Internet: www.anbo.nl E-mail: info@anbo.nl Werkterrein: belangenbehartiging senioren.

FNV Bondgenoten

Adres: Postbus 85400, 3508 AK Utrecht, 030 - 263 72 03 Internet: www.fnvzzp.nl E-mail: zelfstandigen@fnvzzp.nl Werkterrein: zelfstandigen zonder personeel binnen de sectoren waarin FNV Bondgenoten werkzaam is, plus de zorgsector.

Adres: Postbus 1435, 1300 BK Almere, 036 - 535 85 00 Infolijn: 0900 - 202 23 23 Internet: www.fnvhorecabond.nl E-mail: info@fnvhorecabond.nl Werkterrein: horeca, recreatie en catering.

FNV Vrouwenbond Adres: Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam, 020 - 581 63 98 Internet: www.fnvvrouwenbond.nl E-mail: post@fnvvrouwenbond.nl Werkterrein: betaald en onbetaald werkende vrouwen. Thema’s: arbeid, zorg en inkomen.

Alles over de FNV 27


Marechausseevereniging (MARVER/FNV) Adres: Postbus 157, 3440 AD Woerden, 0348 - 48 70 54 Internet: www.marechausseevereniging.nl E-mail: info@marechausseevereninging.nl Werkterrein: personeel van de Koninklijke Marechaussee. De bond werkt nauw samen met de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP/FNV).

Nautilus International, union for maritime professionals Adres: Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam, 010 - 477 11 88 Internet: www.nautilusint.org E-mail: infonl@nautilusint.org Werkterrein: koopvaardij, binnenvaart, offshore en overige zeevaartbedrijven.

Nederlandse Politiebond (NPB) Adres: Postbus 68, 3440 AB Woerden, 0348 - 70 74 44 Internet: www.politiebond.nl E-mail: info@politiebond.nl Werkterrein: politie, stadswachten/toezichthouders, bijzondere opsporingsambtenaren en vrijwillige politie.

28 Alles over de FNV

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Adres: Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam, 020 - 676 67 71 Internet: www.villamedia.nl E-mail: vereniging@nvj.nl Werkterrein: journalisten, fotojournalisten, programmamakers bij omroepen, webmasters en voorlichters. Zelfstandigen zonder personeel kunnen ook lid worden van de NVJ.

VVCS Adres: Taurusanvenue 35, 2132 LS Hoofddorp, 023 - 554 69 30 Internet: www.vvcs.nl E-mail: info@vvcs.nl Werkterrein: De VVCS ondersteunt profvoetballers bij contractbesprekingen.

NL Sporter Adres: Wattbaan 33-39, 3439 ML Nieuwegein, 030 - 7513836 Internet: www.nlsporter.nl E-mail: info@nlsporter.nl Werkterrein: NL Sporter komt op voor de belangen van topsporters (volleybal, basketbal, roeien, schaatsen enz.)

FNV Sport

FNV Jong

Adres: Postbus 1555, 3500 BN Utrecht, 0900 - 22 825 22 Internet: www.fnvsport.nl E-mail: info@fnvsport.nl Werkterrein: sportverenigingen, sportorganisaties, sportscholen, fitnesscentra en sportaccommodaties, verzorgers betaald voetbal.

FNVJong is het jongerennetwerk van de FNV. Een organisatie voor en door jongeren. FNV Jong wil dat er rekening wordt gehouden met jongeren binnen de thema’s rond werk, zorg, scholing en inkomen. FNV Jong vertegenwoordigt elk FNV-lid tot 35 jaar. Adres: Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam, 020 - 581 63 62 Internet: www.fnvjong.nl E-mail: info@fnvjong.nl

En verder FNV Zelfstandigen Naast de zelfstandigenbonden in de sectoren van FNV Bouw en FNV Bondgenoten kent de FNV vijf bonden die naast werknemers ook zzp’ers vertegenwoordigen. Dit zijn FNV KIEM (kunsten en media), FNV MOOI (kappers en schoonheidsspecialisten), FNV Sport (sportbusiness), NVJ (journalisten, fotografen) en de Aob (onderwijs). Binnen FNV Zelfstandigen werken de afzonderlijke zzpbonden samen als het gaat om zaken die alle zzp’ers betreffen. FNV Zelfstandigen lobbyt in Den Haag om de positie van zzp’ers te verbeteren en fungeert als ‘inkoopcentrale’ voor belangrijke ledenvoordelen. Adres: Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam, 020 - 581 63 00 Internet: www.fnv.nl

Bureau Beroepsziekten FNV Bureau Beroepsziekten FNV helpt mensen die ziek zijn geworden door hun werk om hun recht te halen. Een team van arbeids- en gezondheidsdeskundigen, medisch adviseurs, letselschaderegelaars en juridische deskundigen ondersteunt bij het verhalen van de schade die is veroorzaakt door een beroepsziekte. Adres: Postbus 58096, 1040 HB Amsterdam, 020 - 581 66 92 Internet: www.bbzfnv.nl E-mail: info@bbz.fnv.nl Werkterrein: Leden van FNV Bouw, FNV Bondgenoten, FNV KIEM, Abvakabo FNV en Aob

Alles over de FNV 29


De structuur van de FNV en de vakbonden De bonden van de FNV zijn democratische verenigingen, waarbij leden het laatste woord hebben over het vakbondsbeleid. Ook de vakcentrale FNV is een vereniging (van vakbonden) waarbij drie organen bepalend zijn voor het beleid. Het federatiecongres is het hoogste orgaan. De federatieraad is het ‘parlement’ van de FNV en bestaat uit de voorzitters van de aangesloten bonden en het federatiebestuur. Het federatiebestuur is belast met de dagelijkse leiding van de FNV.

Vraag 23 Hoe komt de FNV tot besluiten? Antwoord 23: Het federatiecongres neemt de besluiten. Het komt minimaal één keer per vier jaar bijeen, maar kan tussentijds voor speciale zittingen bijeengeroepen worden. Het bespreekt het door de FNV gevoerde beleid en neemt beslissingen over voorgelegde vraagstukken. Het congres bestaat uit afgevaardigden van de FNV-bonden. De grootte van elke bondsdelegatie wordt vastgesteld op basis van ledentallen. Bij stemmingen heeft elke delegatie een aantal stemmen dat eveneens samenhangt met het ledental. Het federatiecongres kiest de leden van het federatiebestuur voor een periode van vier jaar. Dat gebeurt op het grote congres dat eens per vier jaar plaatsvindt. Hier worden de grote lijnen van beleid uitgezet. De federatieraad neemt beslissingen over alle beleidsterreinen van de FNV. Zij beslist over de jaarlijkse begroting met de daarbij behorende projecten. Zij stelt voordrachten op voor nieuwe bonden die zich willen aansluiten, beslist over toelating van nieuwe organisaties en over royement. Voorts controleert de federatieraad het beleid. De vergaderingen van de federatieraad worden om de twee weken gehouden. Als er ergens over gestemd moet worden, geldt dezelfde stemverhouding als op het congres. De leden van het federatiebestuur hebben daarbij een adviserende stem. Het federatiebestuur is belast met de dagelijkse leiding en vergadert wekelijks. Het bereidt besluiten voor van de federatie-

30 Alles over de FNV

raad en het federatiecongres en geeft uitvoering aan die besluiten. Voor zijn beleid wordt het federatiebestuur ondersteund door de Beleid & Lobby-teams. Dit zijn afdelingen binnen de FNV die zijn samengesteld uit deskundige beleidsmedewerkers, zoals economen en juristen. Zij bereiden nieuw beleid voor en stellen onder meer nota’s en adviezen op. Beleid & Lobby-teams overleggen onder leiding van een federatiebestuurder ook regelmatig met de deskundigen van bonden. Dat gebeurt in zogenoemde beleidsadviesraden. Beleid en praktijkervaring worden op deze wijze in balans gebracht. Een nieuw middel van de FNV om tot optimale democratie en inspraak te komen is het raadplegen van alle leden door middel van een schriftelijk referendum. Vakbondsleden kunnen zich op deze wijze over belangrijke maatschappelijke vraagstukken uitspreken. Daarnaast vragen de vakbonden van de FNV altijd aan de leden om collectieve arbeidscontracten goed te keuren. Of, bij reorganisaties, een sociaal plan.

Vraag 24 Werken er veel mensen bij de FNV? Antwoord 24: Vakbondswerk is en blijft mensenwerk. Alleen al bij de vakcentrale FNV werken een kleine tweehonderd mensen. Gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden op terreinen zoals de bijstand, de ondersteuning van werkzoekenden, de arbeidsmarkt, de thuiszorg en de inburgering. De beslissingen die de gemeente neemt op het gebied van werk en inkomen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor hun burgers. Om een vinger aan de pols te houden zijn inmiddels 45 FNV-Lokaalgroepen opgericht. Het gaat om groepen vrijwilligers die als taak hebben om het lokale gezicht van de FNV te vormen en om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Ook in andere gemeenten is de FNV actief, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers in cliëntenraden, Kamers van Koophandel en andere organen.

Alles over de FNV 31


De mensen die lokaal actief zijn voor de FNV volgen de beleidsontwikkelingen, onderhouden contacten met maatschappelijke organisaties en met beleidsmakers, en dragen het FNV-standpunt uit in de lokale media. Daarnaast verricht de FNV regelmatig onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten en naar de ervaringen van gebruikers van voorzieningen op het gebied van werk en inkomen. Actuele informatie over de lokale activiteiten van de FNV is te vinden op de website www.fnvlokaal.nl. De werkorganisatie van de FNV staat onder leiding van een algemeen directeur, die de verantwoordelijkheid draagt voor het boeken van organisatorische resultaten. De aanpak wordt gekenmerkt door een projectmatige manier van werken, met een sterke focus op het oplossen van maatschappelijke problemen. De aandachtsvelden van de afdeling Beleid & Lobby zijn: Arbeid, Inkomen en Zorg. Een strategisch beraad toetst projecten aan doelstellingen van het meerjarenprogramma.

De laatste vragen Vraag 25 Wat kost het lidmaatschap van de FNV? Antwoord 25: De contributie varieert per bond. Gemiddeld kost het lidmaatschap zo’n c 15 per maand. Studenten, parttimers, gepensioneerden en mensen met een uitkering betalen meestal minder. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de bond die actief is in uw bedrijfstak. U kunt zich ook als lid inschrijven via de website van de FNV. Het adres is: www.fnv.nl/lidworden. U kunt voor al uw vragen terecht bij FNV Publieksvoorlichting: 0900 – 3 300 300 (c 0,10 per minuut).

Vraag 26 Waarom zou ik lid worden van de FNV? Antwoord 26: De FNV heeft een antwoord op al uw vragen over werk en inkomen. En - heel belangrijk - u mag meepraten en stemmen over de cao, dus de arbeidsvoorwaarden op uw werk. Daarbij krijgt u als lid van de FNV: • gratis invullen van uw belastingbiljet. • persoonlijk advies bij problemen op uw werk. • als het nodig is een advocaat van de bond. • een interessant bondsblad of digitale nieuwsbrief. • regelmatig informatie over uw cao, werk en loon, uw rechten en plichten. • een ledenpas, die veel voordelen met zich meebrengt.

32 Alles over de FNV

Alles over de FNV 33


Organisatiestructuur FNV vereniging

FNV vakcentrale

Federatiecongres

Federatiebestuur

Hoogste besluitvormend orgaan, komt minimaal 1x per 4 jaar bijeen

Federatieraad

Bonden

Na het congres het hoogste beleidsorgaan, waarin de voorzitters van de aangesloten bonden en het federatiebestuur zitting hebben

• Abvakabo FNV • AFMP/FNV

Federatiebestuur Dagelijkse leiding van de federatie. Bereidt de besluitvorming voor en voert het door federatiecongres / federatieraad vastgestelde beleid uit

FNV Vakcentrale Werkorganisatie, die het federatiebestuur ondersteunt en bonden faciliteert

Algemeen directeur

• Nautilus • NL Sporter

• AOb

• NPB

• FNV Bondgenoten

• NVJ

• FNV Bouw

• VVCS

• FNV Horecabond

• FNV Zelfstandigen

• FNV KIEM

in diensten/groen/

• FNV Mooi

handel/ ict/indus-

• FNV Vrouwenbond • Marver/FNV

Beleidsadvies

International

• ANBO

• FNV Sport

(Werkorganisatie)

trie/vervoer/zorg

Beleid & Lobby

Personeel & Organisatie Marketing & Communicatie

Mondiaal

Financiën & Control Dienstverlening Informatiezaken

• FNV Zelfstandigen Bouw

Huisvestingszaken

Vakbondsleden 34 Alles over de FNV

Alles over de FNV 35


De FNV staat wekelijks, soms zelfs dagelijks in de krant. Maar wat is de FNV eigenlijk? Wat doet de vakbeweging? Hoe is de vereniging georganiseerd? Op deze vragen geeft dit boekje antwoord. Uitgave van de Stichting FNV Pers

Alles over de FNV  

De FNV staat regelmatig in de krant. Maar wat is de FNV eigenlijk en wat doet de vakbeweging? Op deze en andere vragen geeft dit boekje ant...

Advertisement