Page 1

Samen invullen CNV Belastingservice

2011


CNV Belastingservice Samen invullen Wilt u belastingaangifte doen of deze laten controleren ? Ja Heeft u hulp nodig van een ervaren CNV vrijwilliger die op de hoogte is van het laatste belastingnieuws ?

Nee

Wanneer u zelf zorgt voor uw belastingaangifte heeft u wellicht iets aan de informatie op www.belastingdienst.nl

Nee

Wanneer je nog geen lid bent van het CNV en jij je TJ biljet wilt laten invullen tijdens een belastingzitting dan betaal je de jaarlijkse contributie à € 15 en daarmee ben je meteen lid van CNV Jongeren

Nee

Op de zitting of bij uw afspraakbevestiging krijgt u een aanmeldingskaart voor het CNV lidmaatschap. Als u deze inlevert op de zitting kunt u meteen gebruik maken van het veel lagere ledentarief

Ja Bent u ouder dan 27 jaar Ja

Nee

Ben je lid van CNV Jongeren ? Ja

Ja Bent u lid van een CNV bond Ja

U kunt een afspraak maken. Lees verder voor meer informatie.

Afspraak maken Telefonisch….én online Voor een bezoek aan een van onze belastingzittingen kunt u tot twee dagen voor de betreffende zitting een afspraak maken via CNV Belastingservice tel 030-751 1050. Dit speciale afsprakennummer is geopend tussen 15 december 2010 en 12 april 2011 van maandag t/m vrijdag van 8.00 u - 20.00 u. Daarnaast is het mogelijk om vanaf 15 december 2010 (24h/7d) zelf uw afspraak online te maken via www.cnv.nl/belastingservice.

Let op: Bel CNV-INFO tel 030-751 1001 voor: • Alle inhoudelijke informatie, die niets te maken heeft met uw (gemaakte) afspraak. • Het melden van uw hulpvraag bij het invullen van uw: 1. aanvraag en het doorgeven van wijzigingen huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget 2. aanvraag voorlopige aanslag (VA); 3. C-,F-, M- aangiften; 4. aangiften van grensarbeiders; 5. aangiften successierechten (aangifte i.g.v. overlijden); 6. aangiften na echtscheiding. Deze bovenstaande aangiften worden dus niet op de belastingzittingen ingevuld. Na de zittingsperiode belt een deskundige belastingvrijwilliger u terug voor het maken van een afspraak.

Aangiften voor ondernemers (dus ook voor ZZP-ers) worden NIET door CNV Belastingservice ingevuld.

Nodig bij het maken van een afspraak Houd de volgende gegevens bij de hand als u een afspraak gaat maken: • Uw (eventuele) e-mailadres; • Naam van uw eigen CNV bond en eventueel die van uw fiscaal partner; (Kan zijn CNV Vakmensen, CNV Jongeren, CNV Publieke Zaak, ACP, CNV Kunstenbond, CNV Dienstenbond, ACOM, CNV Onderwijs, BKM of CNV Kosterbond); • Voor hoeveel personen er aangifte moet worden gedaan; • Indien u een (fiscaal) partner heeft, doe dan beide aangifte (1 afspraak is voldoende).

Afspraakbevestiging Wanneer u via CNV Belastingservice (tel 030-751 1050) telefonisch of via internet uw afspraak heeft gemaakt, ontvangt u via uw e-mailadres of via de post een afspraakbevestiging en de checklist (waarin staat vermeld wat u dient mee te nemen naar uw afspraak). Neem deze van te voren goed door. Indien u niet alles bij u hebt wat voor uw aangifte van belang is, kan het zijn dat u hiervoor later moet terugkomen.


De checklist vindt u verderop in deze gids en op de CNV website.

De zitting

Heeft het CNV mijn DigiD code nodig? Nee, die is voor 2011 niet nodig bij een aangifte via CNV Belastingservice. De Belastingdienst heeft voor de partijen die hulp bij aangifte bieden, waaronder het CNV, een uitzondering gemaakt. Dit betekent dat voor belastingplichtigen die hun aangiften door het CNV laten doen er op 1 januari 2011 nog niets verandert. U hoeft voor uw belastingaangifte dus nog geen DigiD-code aan te vragen. Tijdens de CNV zittingen gebruiken we nog de elektronische handtekening. Deze handtekening kan, indien nodig, op de belastingzitting worden aangemaakt.

Kosten Als tegemoetkoming in de organisatiekosten van de Belastingservice vragen wij aan de leden een bijdrage per aangifte. De tarieven voor het komende jaar (2011) zijn: Voor leden • 1 aangifte • 2 aangiften fiscale partners (u en uw partner) • 1 voorlopige aangifte (VA) • CNV USB stick • Gezamenlijk inkomen op of onder bijstandsniveau Voor niet-leden • 1 aangifte • 2 aangiftes fiscaal partners (u en uw partner) • 1 voorlopige aangifte (VA) • CNV USB-stick

De mensen die helpen op de CNV Belastingzittingen zijn deskundige vrijwilligers van het CNV. Voor het invullen van een aangifte wordt 45 tot 60 minuten gereserveerd. Sommige aangiften kosten minder en andere meer tijd. Daarom vragen wij u om 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en vergeet niet om alle benodigde informatie mee te nemen. (Zie hiervoor de handige checklist op de volgende pagina en bij uw afspraakbevestiging). Op de zittingen wordt uw aangifte, in uw aanwezigheid, ingevuld en online naar de Belastingdienst verzonden. Zodra uw gegevens zijn ingevuld, zetten wij die voor u als tekstbestand (kopie) op de USB-stick, zodat u uw gegevens via uw computer thuis of elders kunt printen. U wordt dringend verzocht de CNV USB-stick te bewaren voor uw belastingaangiften en deze mee te nemen wanneer u uw aangifte laat invullen. Om veiligheidsredenen gebruiken wij enkel de CNV USB-stick voor het opslaan van uw gegevens. Andere USB-sticks kunnen wij helaas niet accepteren.

USB-Stick € € € €

7,00 10,00 3,00 3,00

Sinds drie jaar werkt het CNV met een USB-stick (64 MB) voor het bewaren van uw aangifte. Voor de aanschaf van een USB-stick vragen wij u eenmalig een bijdrage van 3 euro. De USB-stick is geschikt voor het opslaan van uw aangifte(n) in de komende jaren.

€ 0,00

€ € € €

40,00 60,00 10,00 3,00

LET OP: Op de zitting of bij uw afspraakbevestiging krijgen niet-leden een aanmeldingskaart voor het CNV lidmaatschap. Als zij deze invullen en inleveren op de zitting, kunnen zij meteen gebruik maken van de veel lagere ledenbijdrage.

Zorg en huurtoeslag CNV Belastingservice helpt u als lid kosteloos met de aanvraag en het doorgeven van wijzigingen van uw zorg/huurtoeslag. Indien u een belastingaangifte laat invullen op een van onze zittingen, dan worden inkomenswijzigingen direct doorgegeven aan Toeslagen. Indien na het invullen blijkt dat u recht heeft op zorgtoeslag, wordt dat zoveel mogelijk ter plaatse geregeld. Het kan ook zijn dat men met u daarvoor een nieuwe afspraak maakt. Een aanvraag huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget wordt altijd via een aparte afspraak verzorgd. Maak hiervoor een aparte afspraak via de medewerkers van CNV Info: 030 - 75 11 001. Heeft u in 2009 en 2010 zorg/huurtoeslag ontvangen, neemt u dan de beschikkingen 2010 en 2011 mee naar de belastingzitting.

Nazorg Het kan incidenteel voorkomen dat de aanslag afwijkt van het bedrag dat tijdens de belastingzitting is berekend. Wij adviseren u bij een voorlopige teruggave het bedrag dat wordt gestort apart te houden totdat u de definitieve aanslag in huis heeft. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst u verzoekt de voorlopige teruggave terug te storten (met heffingsrente). De Belastingdienst geeft hiervoor altijd een reden op. Wanneer u vragen krijgt over uw aangifte van de Belastingdienst of wanneer er een groot verschil zit tussen de voorlopige en definitieve aanslag, adviseren wij u direct contact te zoeken met de medewerkers van CNV Info: 030 - 75 11 001. Zij zorgen ervoor dat CNV Belastingservice zo snel mogelijk na de zittingsperiode contact met u opneemt om (kosteloos) uw aangiftegegevens te controleren, u te adviseren en u verder te helpen. Wilt u meer weten over het belastingstelsel, dan kunt u ook terecht bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl of belastingtelefoon tel 0800 - 0543. N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen van de aangifte kunt u bij het CNV geen rechten ontlenen.


Checklist “Wat moet u meenemen naar de belastingzitting”

Bij aan-/verkoop woning of het oversluiten van de hypotheek

Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw

van de woning in het belastingjaar 2010:

partner en kinderen tot 18 jaar) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens – voor zover van toepassing – meeneemt naar de belastingzitting.

■ Rekeningen of betalingsbewijzen van onderhoud of verbetering van de eigen woning; ■ Rekening(en) makelaar/taxateur;

✓ ■ Bewijs van lidmaatschap of adresdrager van uw vakbondsblad;

■ Afrekening(en) notaris;

■ Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte

■ Jaaropgaaf geldverstrekker(s);

2010 (met meegestuurde bijlagen); ■ Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2010 heeft ontvangen;

■ Opgave van ontvangen depotrente; ■ In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing; ■ De eigenwoning-schuld per 31-12-2010.

■ Burgerservicenummer van u (en uw partner) (Sofinummer is hetzelfde); ■ Jaaropgaven of laatste cumulatieve loonstrook 2010 van u (en uw partner);

Lijfrente ■ Polis, betaalde premies; ■ Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt,

■ USB stick met de aangifte 2009;

indien u de berekening niet heeft: de opgave van uw

■ Uw 5-cijferige code (elektronische handtekening), indien deze

pensioenaangroei 2009 en jaaropgave 2009 (factor A

eerder voor u is aangemaakt. Heeft u deze niet, dan zal deze

over 2009). Dit overzicht ontvangt u via uw verzekeraar.

tezamen met u op de zitting worden aangemaakt. Betaal- en spaarrekeningen, spaarloon, effecten/aandelen en banksparen Indien van toepassing Wat moet u dan nog meer meenemen (van uzelf en eventueel

■ Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 1-1-2010 en per 31-12-2010, ook van uw kinderen tot 18 jaar;

van uw partner en/of kinderen tot 18 jaar)

■ De overzichten van uw bank met daarop de waarde van

Aanslag/teruggave

■ De waarde van de vakantiewoning;

■ Voorlopige aanslag/teruggave 2010;

■ De waarde van 2e en volgende woningen;

■ Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage

■ Saldi van schulden.

effecten/aandelen etc. per 1-1-2010 en 31-12-2010;

Zorgverzekeringswet. Ziekte, invaliditeit, dieet etc. Toeslagen

■ Dieetvoorschrift(en) van arts, diëtist of specialist;

■ De beschikking huur- en zorgtoeslag 2010 en 2011;

■ Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en

■ De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2009.

adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende; ■ Betalingsbewijzen van hulpmiddelen, bijv. een gehoorapparaat;

Woon – en werkverkeer met openbaar vervoer

■ Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;

■ OV reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

■ Overzicht verplichte eigen risico (€ 165); ■ Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist;

Eigen woning ■ Geldige WOZ beschikking per 1-1-2010 (Let op: waarde peildatum 1-1-2009);

■ Reiskosten of gereden aantal kilometers bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen; ■ Reiskosten of gereden aantal kilometers i.v.m. ziekenbezoek.

■ Overzicht rijksbijdrage voor uw eigen woning; ■ Opgave van in 2010 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar ■ Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Ouderschapsverlofkorting ■ Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting.

Alimentatie ■ Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie. Studie ■ Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten. Giften ■ Bewijsstukken en overzicht gedane giften.


Maak een afspraak via www.cnv.nl/belastingservice of via tel 030-7511050

Groningen Delfzijl, Gebouw ‘t Anker M.v. Coehoornsingel 21 • Zittingen: 29 mrt. 19.00 uur en 30 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Groningen, PKN kerk De Fontein Eikenlaan 255. Parkeermogelijkheid bij de Vensterschool tegenover De Fontein • Zittingen: 24 febr. 13.30 uur en 19.00 uur en 25 febr. 13.30 uur Groningen, Gebouw Elim Barkstraat 5 Hoogkerk • Zittingen: 23 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur, 24 mrt. 13.30 uur Grootegast, Goede Herderkerk De Gast 2 • Zittingen: 31 mrt. 19.00 uur Hoogezand/Sappemeer, Wijkcentrum De Kern Rembrandtlaan 72 A • Zittingen: 21 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Leek, Geref. Kerk De Hoeksteen Lindensteinlaan 1 • Zittingen: 28 mrt. 19.00 uur

Leeuwarden, De Open Hof Gouden Regenstraat 77 • Zittingen: 28 febr. 13.30 uur en 19.00 uur, 4 mrt. 13.30 uur, 22 mrt. 19.00 uur en 28 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Lemmer, Het Baken W. Hofstraat 2 • Zittingen: 24 mrt. 19.00 uur Oosterwolde, Kerkelijk Centrum De Esch Weemeweg 5-A • Zittingen: 15 mrt. 19.00 uur Oudwoude, Multifunctioneel Centrum Aldwâld De Wygeast 10-A • Zittingen: 2 mrt. 19.00 uur Sneek, Geref. Oosterkerk Jachthavenstraat 1-A • Zittingen: 25 febr. 13.30 uur, 2 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 15 mrt. 19.00 uur St. Annaparochie, Gebouw De Binning Van Harenstraat 69 • Zittingen: 3 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 29 mrt. 19.00 uur Wolvega, De Rank Kerkstraat 49 • Zittingen: 8 mrt. 19.00 uur

Middelstum, Gebouw Vita Nova Heerestraat 39 • Zittingen: 23 febr. 19.00 uur

Drenthe

Midwolda, Chr. Geref. Kerk Hoofdweg 175 A • Zittingen: 8 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Assen, PKN Kerk De Bron Einthovenstraat 28 • Zittingen: 1 mrt. 19.00 uur en 2 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Onstwedde, Zalencomplex Brinkhof Dorpstraat 5 • Zittingen: 14 mrt. 19.00 uur Stadskanaal, De Hoeksteen Ingang: (Dwarssplitting) Velingspad 1 • Zittingen: 28 febr. 19.00 uur en 1 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Uithuizermeeden, ‘t Bommelhoes Oude Dijksterweg 22 • Zittingen: 3 mrt. 19.00 uur Winsum, Gebouw "De Poort" Borgweg 36 • Zittingen: 22 mrt. 19.00 uur

Beilen, Het Valkenhof Witte Valkenstraat 4 • Zittingen: 10 mrt. 19.00 uur Coevorden, Geref. Kerk De Hoeksteen Rabenhaupstraat 1 • Zittingen: 23 mrt. 19.00 uur Emmen, Kerkelijk Centrum De Opgang Mantingerbrink 199 • Zittingen: 16 en 17 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Veendam, De Kandelaar Dr. Kuyperstraat 44 • Zittingen: 17 mrt. 19.00 uur

Hoogeveen, Herman Bavinckhuis Stoekeplein 2 • Zittingen: 7 en 8 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 9 mrt. 13.30 uur

Winschoten, Gebouw Irene Venne 152 • Zittingen: 15 mrt. 19.00 uur

Klazienaveen, De Noorderbreedte Meteoor 3 • Zittingen: 22 mrt. 19.00 uur

Zuidhorn, Gebouw De Gasthorn De Gast 58 • Zittingen: 10 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Meppel, Gebouw Trias Groenmarktstraat 4 • Zittingen: 29 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Friesland

Roden, Geref. Kerk De Helte Helterbrink 20 • Zittingen: 21 mrt. 19.00 uur

Bolsward, Us Gebouw Broereplein 8 • Zittingen: 1 mrt. 19.00 uur, 21 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Overijssel

Burgum, De Stryp Bulthuissingel 7, • Zittingen: 3 mrt. 19.00 uur, 14 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Almelo, Pniëlkerk Rembrandlaan 352 • Zittingen: 22 febr., 14 en 22 mrt. 19.00 uur en 28 mrt. 13.30 uur

Dokkum, Gebouw De Fontein Op de Keppels 3 (ingang Op de Keppels) • Zittingen: 1 mrt. 19.00 uur, 8 mrt. 13.30 en 19.00 uur, 11 mrt. 13.30 uur en 30 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Dalfsen, De Overkant Kerkplein 22 • Zittingen: 1 en 30 mrt. 19.00 uur

Drachten, CNV-regiokantoor Zonnedauw 30 • Zittingen: 24 febr. 10, 16 en 29 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 21 mrt. 19.00 uur Franeker, Gebouw Geref. Kerk De Rank Zilverstraat 34 • Zittingen: 7 mrt. 19.00 uur en 23 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Harkema, Geref. Kerk Het Lichtbaken Warmoltsstraat 61 • Zittingen: 7 en 24 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Heerenveen, Het Nije Huys Burg. Falkenaweg 14 • Zittingen: 17 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 30 mrt. 19.00 uur

Dedemsvaart, Gebouw ’t Centrum Julianastraat 54 • Zittingen: 23 febr. 13.30 uur en 14, 16 en 28 mrt. 19.00 uur Deventer, Geref. Kerk Open Hof Karel de Grotelaan 361 • Zittingen: 14 mrt. 13.30 uur en 16 en 24 mrt. 19.00 uur Enschede, Apostel Thomaskerk Thomas de Keijserstr. 20 • Zittingen: 3 en 28 mrt. 19.00 uur en 7 en 16 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Genemuiden, OVG Nijverheidstraat 45 • Zittingen: 16 mrt. 19.00 uur Goor, De Klokkenkamp Diepenheimseweg 2 • Zittingen: 30 mrt. 19.00 uur

Joure, Party zalencentrum ’t Haske Vegelinsweg 20 • Zittingen: 23 mrt. 19.00 uur

Hardenberg, Gebouw De Schakel Lage Doelen 5 • Zittingen: 21 en 28 febr. en 29 mrt. 19.00 uur en 22 mrt. 13.30 uur

Koudum, De Klink Ds. L. Tinholtstraat 1 • Zittingen: 10 mrt. 19.00 uur

Hasselt, Het Teeuwland Karel Doormanstraat 30 • Zittingen: 29 mrt. 19.00 uur Heino, ‘t Kerkhuus Canadastraat 2 • Zittingen: 8 mrt. 19.00 uur


Maak een afspraak via www.cnv.nl/belastingservice of via tel 030-7511050 Hengelo, Wijkcentrum Sterrentuin Neptunusstraat 51 • Zittingen: 23 febr., 14 en 31 mrt. 19.00 uur en 24 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Eibergen, Huve zalencentrum De Grotestraat 52 • Zittingen: 1 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Holten, De Kandelaar Stationsstraat 4 • Zittingen: 10 mrt. 19.00 uur

Elburg, t Huiken Lange Wijden 33 • Zittingen: 25 febr. en 1 apr. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Kampen/IJsselmuiden, Ichthus College Zandbergstraat 2 • Zittingen: 21 en 24 febr. en 9, 22 en 28 mrt. 19.00 uur Nieuwleusen, Geref. Kerk Burg. Backxlaan 269 • Zittingen: 7 mrt. 19.00 uur Nijverdal, Het Vischnet Grotestraat 70 • Zittingen: 21 en 28 febr. en 7, 21 en 29 mrt. 19.00 uur en 15 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Oldenzaal, Café De Boom Bentheimerstraat 43 • Zittingen: 22 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Ommen, De Kern Bouwstraat 19 • Zittingen: 1 mrt. 13.30 uur en 10 en 24 mrt. 19.00 uur Overdinkel, Het Trefpunt Pr. Hendrikstraat 1 • Zittingen: 19 mrt. 19.00 uur

Elst, Onder de Toren Sint Maartenstraat 34 • Zittingen: 28 febr. en 14 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Epe, Herv. Kerk De Goede Herder Enkweg 2 • Zittingen: 10 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Gameren, Zalencentrum Gamborra Middelkampseweg 2 • Zittingen: 21 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Geldermalsen, Zalencentrum Ons Huis Herman Kuijkstraat 11 • Zittingen: 7 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Harderwijk, De Roef Zuiderzeepad 1 • Zittingen: 7 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Raalte, Zorggroep Raalte Zwanenwoerd 1 • Zittingen: 2 en 22 mrt. 19.00 uur

Heelsum, Zaal Rehoboth Koninginnelaan 25 • Zittingen: 28 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Rijssen, Par. Centrum De Rozengaarde Rozengaarde 59 • Zittingen: 23 febr. en 3, 9, 17, 23 en 31 mrt. 19.00 uur

Nijkerk, De Schakel Oranjelaan 10 • Zittingen: 23 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Staphorst, Hotel Waanders Rijksweg 12 • Zittingen: 10 en 24 mrt. 19.00 uur

Nijmegen, Wijkcentrum Titus Brandsma 2e Oude Heselaan 386 • Zittingen: 9 en 23 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Steenwijk, Chr. Scholengem. Eekeringe Oostwijkstraat 8 • Zittingen: 14 mrt. 19.00 uur en 17 mrt. 14.15 uur en 18.30 uur Vriezenveen, verzorgingshuis Weemelanden Koningsweg 24-26 • Zittingen: 2 en 16 mrt. 19.00 uur Vroomshoop, Geref. Kerk Centrum Irene Julianastraat 27 • Zittingen: 24 febr., 3 en 21 mrt. 19.00 uur en 17 mrt. 13.30 uur Wierden, Ontmoetingscentr. Geref. Kerk Spoorstraat 7 • Zittingen: 24 febr. en 8 mrt. 19.00 uur en 23 mrt. 13.30 uur Zwartsluis, Gereformeerde Kerk Het Singel 16 • Zittingen: 15 mrt. 19.00 uur Zwolle, Wijkcentrum SIO Thorbeckelaan 2 • Zittingen: 22 en 23 febr. en 2, 3 en 31 mrt. 19.00 uur en 23 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Gelderland

Nunspeet, Dienstencentrum Het Venster Elburgerweg 15 • Zittingen: 18 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Putten (let op, nieuwe locatie), Kerkelijk Centrum De Aker Fontanusplein 2 • Zittingen: 23 febr. en 28 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Wapenveld, Verenigingsgebouw Kerkstraat 2 • Zittingen: 14 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Winterswijk, Zalencentrum Wamelink Wooldseweg 71 • Zittingen: 22 febr. 19.00 uur Zevenaar, De Caroussel Bizetstraat 1 • Zittingen: 10 en 21 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Zoelen, Dorpshuis De Oude School Kerkstraat 10 • Zittingen: 2 en 16 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Zutphen, De Wijngaard Wilhelminalaan 3 • Zittingen: 2, 7 en 16 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Aalten, Scholengemeenschap Schaersvoorde Landbouwstraat 1 • Zittingen: 3, 17 en 29 mrt. en 5 apr. 18.30 uur

Flevoland

Apeldoorn (let op nieuwe locatie), Denksportcentrum Dubbelbeek 2 • Zittingen: 2 en 25 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Almere-Muziekwijk, Leger des Heilsgebouw Pianoweg 117 • Zittingen: 3 mrt. en 17 mrt. 19.00 uur, 31 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Arnhem-Noord, Bethlehemkerk Honingkamp 25 • Zittingen: 3 en 14 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Dronten, Kerkcentrum Open Hof Copernicuslaan 1 • Zittingen: 8 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur

Arnhem-Zuid, De Kandelaar Den Haagweg 1 • Zittingen: 17 en 31 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur De Heurne, Christelijke school De Hove Keizerweg 2 • Zittingen: 23 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Doetinchem, Ontmoetingskerk Meesterstraat 4 • Zittingen: 10 en 15 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Ede, Open Hof Hoflaan 2 • Zittingen: 28 febr. en 11 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Emmeloord, Kerkcentrum De Ontmoeting Europalaan 42 • Zittingen: 2 mrt. 19.00 uur en 30 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Lelystad, Kerkcentrum ’t Lichtschip Gondel 19-14 • Zittingen: 21 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Lelystad, Leger des Heilsgebouw Snijdershof 2 • Zittingen: 5 apr. 19.00 uur Urk, Restaurant ’t Achterhuis Burg. Schipperskade 2 • Zittingen: 14 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Zeewolde, Kerkcentrum Het Kruispunt Gedempte Gracht 1 • Zittingen: 10 mrt. 19.00 uur


Maak een afspraak via www.cnv.nl/belastingservice of via tel 030-7511050

Utrecht

Zuid-Holland Noord

Amersfoort, Kerkelijk Centrum De Brug Schuilenburgerweg 2 • Zittingen: 8, 18 en 30 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Alphen a/d Rijn, Kerkelijk Centrum De Bron Troubadourweg 2 (ingang Bibliotheek), parkeren in parkeergarage of achter De Bron op het plein • Zittingen: 14 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Breukelen, Pauluskerk Willink van Collenstraat 1 • Zittingen: 9 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Bunschoten, Kerkelijk Centrum Kostverloren Kostverloren 1 • Zittingen: 15 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Nieuwegein, Kerkelijk Centrum De Bron Buizerdlaan 1 • Zittingen: 2 en 24 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2 (hoek Voorhofdreef) • Zittingen: 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Den Haag, Triumfatorkerk Jul. v. Stolbergln 154 (hk Ln v Nw Oost-Indië) • Zittingen: 3 mrt., 17 mrt., 24 mrt., 31 mrt. en 7 apr. 13.00 uur en 19.00 uur Gouda, Kerkelijk Centrum ’t Anker Emmastraat 49 • Zittingen: 7 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Odijk (let op nieuwe locatie), De Meenthoek Weteringwaard 1 • Zittingen: 23 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Katwijk, Herv. Gem. Katwijk aan Zee Voorstraat 74 • Zittingen: 2 mrt., 23 mrt. en 30 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Utrecht (let op nieuwe locatie), Jerusalemkerk Troosterlaan 65 • Zittingen: 28 feb., 7, 17, 25 en 28 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Leiden, Kerkelijk Centrum De Regenboog Watermolen 1 • Zittingen: 8 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Veenendaal, Petrakerk Dennenlaan 5 • Zittingen: 10 en 22 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Woerden, Kruiskerk Mesdagplein 2 • Zittingen: 16 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Zeist, Oosterkerk Woudenbergseweg 44 • Zittingen: 1 en 14 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur

Noord-Holland Amstelveen, Westend Westwijkplein 3 • Zittingen: 18 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Alkmaar, Trefpuntkerk Louise de Colignystraat 20 • Zittingen: 22, 23 en 24 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Amsterdam Noord, Bethelkerk Plejadenplein 44 • Zittingen: 29, 30 en 31 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Amsterdam West, St. Pauluskerk P. Calandlaan 194 • Zittingen: 1, 2 en 3 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Beverwijk, Vredevorstkerk Laan der Nederlanden 152 • Zittingen: 14 en 15 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Den Burg, Texel, Thuishulp na afspraak met afspraakregelaar Dhr. B. Lap, tel.nr. 0222-313601 • Zittingen: mrt. en apr. 2011 Den Helder, De Draaikolk Dollardlaan 202 • Zittingen: 3 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Haarlem, Koningkerk Kloppersingel 57 • Zittingen: 29, 30 en 31 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Hilversum, Bethlehemkerk Melis Stokelaan 2 • Zittingen: 21 en 22 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Hoofddorp, kantoor CNV Vakmensen Opaallaan 1192 • Zittingen: 8, 9 en 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Hoorn, Geref. Kerk J.D. Pollstraat 1 • Zittingen: 1 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Huizen, Zenderkerk Borneolaan 30 • Zittingen: 15 mrt. 9.30 uur en 13.00 uur Zaandam, Noorderkerk Heijersmansstraat 127 • Zittingen: 8, 9 en 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Naaldwijk, Geref. Ontmoetingskerk Anjerlaan 47 • Zittingen: 1 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Schoonhoven, Herv. Kerkelijk Centrum De Ark Groene Singel 10 / hoek Kerkweg • Zittingen: 16 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Zoetermeer, Bridge Home Vernèdesportpark 1a • Zittingen: 22 mrt. en 29 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Zuid-Holland Zuid Alblasserdam, Wapen van Alblasserdam Dam 24 • Zittingen: 17 mrt. 19.00 uur Barendrecht, Bethelkerk Kerkweg 2 • Zittingen: 9 mrt. 19.00 uur Capelle a/d IJssel, Kerkgebouw De Hoeksteen Rivierweg 15 • Zittingen: 30 mrt. 19.00 uur Dordrecht, Cultureel Centrum Sterrenburg Dalmeijerplein 10 • Zittingen: 9 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Dordrecht Oost, Pauluskerk Albertine Agnesstraat 2 • Zittingen: 22 mrt. 19.00 uur Gorinchem, De Heul Nieuwe Hoven 141 • Zittingen: 1 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Groot Ammers, Het Hervormd Centrum Wilhelminastraat 6A • Zittingen: 29 mrt. 19.00 uur Hardinxveld, Het Hervormd Centrum Talmastraat 9 • Zittingen: 28 febr. 19.00 uur Hellevoetsluis, Sporthal de Eendraght Sportlaan 2 • Zittingen: 7 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Hoogvliet, Clubhuis de Kom Lengweg 23 • Zittingen: 8 mrt. 19.00 uur en 24 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Krimpen a/d IJssel, Kerk. Centrum De Ark Burg. Aalberslaan 41 • Zittingen: 21 mrt. 19.00 uur Leerdam, Pauluskerk Europaplein 1 • Zittingen: 23 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Maassluis, De Koningshof Uiverlaan 20 • Zittingen: 2 mrt. 19.00 uur Meerkerk, Dorpshuis De Linde Lindenstraat 1 • Zittingen: 10 mrt. 19.00 uur Oud-Beijerland, De Open Hof Willem van Vlietstraat 2a • Zittingen: 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Papendrecht, De Palm Van der Palmstraat 3 • Zittingen: 8 mrt. 19.00 uur Ridderkerk, Zalencentrum Het Plein Koningsplein 2 • Zittingen: 15 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur en 29 mrt. 19.00 uur


Maak een afspraak via www.cnv.nl/belastingservice of via tel 030-7511050 Rotterdam Alexander, Verrijzeniskerk Springerstraat 340 • Zittingen: 3 mrt. 19.00 uur

Uden, De Eigen Herd Rooijsestraat 32 • Zittingen: 16 mrt. en 30 mrt. 9.30 uur en 13.30 uur

Rotterdam Charlois, Het Gebouw Timotheus Boergoensestraat 29 • Zittingen: 28 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Veghel, Basisschool de Ark De Dintel 2 • Zittingen: 1 mrt. en 22 mrt. 19.00 uur

Rotterdam Kralingen, Gebouw Pro Rege Oudedijk 113 • Zittingen: 14 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur en 31 mrt. 19.00 uur

Noord Brabant West

Rotterdam Lombardijen, Petrakerk Pliniusstraat 21 • Zittingen: 28 febr. 13.00 uur en 19.00 uur en 17 mrt. 19.00 uur

Bergen op Zoom, Wijkcentrum ’t Fort Lourdesplein 1 • Zittingen: 3 mrt. 13.00 uur en 18.45 uur

Rozenburg, Adventskerk Laan van Nieuw Blankenburg 5 • Zittingen: 2 mrt. 19.00 uur

Boxtel, Partycentrum De Adelaar Baroniestraat 75 • Zittingen: 23 mrt. 13.00 uur en 18.45 uur

Schiedam, Wijkcentrum Oost Boerhaavelaan 79 • Zittingen: 23 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Breda, Centrum Heksenwiel Heksenwiellaan 2 • Zittingen: 16 en 30 mrt. en 6 apr. 13.00 uur en 18.45 uur

Sliedrecht, Dienstencentrum De Reling Industrieweg 13 • Zittingen: 7 mrt. 19.00 uur en 21 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

Eethen, Dorpshuis Teratina De korten Bruggert 7 • Zittingen: 29 mrt. 13.00 uur en 18.45 uur

Sommelsdijk, Recreatiecentrum de Staver Olympiaweg 32 • Zittingen: 1 mrt. 19.00 uur Spijkenisse, Clubhuis De Kempvis Hoogwerfsingel 10 • Zittingen: 22 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Vlaardingen, Het Wijkentrum ’t Nieuwelant Rotterdamseweg 176 • Zittingen: 16 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur

‘s Hertogenbosch, Soc.Cult.Centr. De Helftheuvel Helftheuvelpassage 115 • Zittingen: 1 mrt. 13.00 uur, 28 mrt. en 11 apr. 13.00 uur en 18.45 uur Kaatsheuvel, De Gildenbond Mgr. Volkertstraat 3 • Zittingen: 21 mrt. 13.00 uur en 18.45 uur en 18 apr. 18.45 uur Oosterhout, Buurthuis Strijen Sperwerstraat 3 • Zittingen: 22 mrt. 13.00 uur en 18.45 uur en 19 apr. 18.45 uur

Zwijndrecht, Ver. Gebouw Eltheto Kerkstraat 49a • Zittingen: 14 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur en 24 mrt. 19.00 uur

Roosendaal, HCR Merks Brugstraat 57 • Zittingen: 10 mrt. en 12 apr. 13.00 uur en 18.45 uur

Zeeland

Tilburg, De Pelgrimshoeve Pelgrimsweg 27 • Zittingen: 15 en 31 mrt. en 14 apr. 13.00 uur en 18.45 uur

Goes, De Spinne Josef Lunslaan 7 • Zittingen: 8 en 22 mrt. 13.30 uur, 15 en 29 mrt. 19.00 uur Kapelle, De Vroone C.D. Vereekestraat 74 • Zittingen: 1 mrt. 13.30 uur en 31 mrt. 19.00 uur Middelburg, De Hoeksteen Rosenburglaan 22 • Zittingen: 2 en 16 mrt. 13.30 uur, 9, 23 en 30 mrt. 19.00 uur Terneuzen, Café Driewegen Oudelandseweg 49 • Zittingen: 17 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Tholen, De Meulvliet Zoekweg 8 • Zittingen: 24 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Vlissingen, Campus de Ruiter Van Hoogendorpweg 58a • Zittingen: 3 mrt. 19.00 uur

Werkendam, De Kwinter Hooftlanden 1 • Zittingen: 2 mrt. 13.00 uur en 18.45 uur Willemstad, Gebouw Irene Grimhoek 15 • Zittingen: 14 mrt. 13.00 uur Zevenbergen, Sportcentrum Lindonk Kristallaan 25 • Zittingen: 5 apr. 13.00 uur en 18.45 uur

Limburg Brunssum, D'r Brikke Oave Lindeplein 5A • Zittingen: 3, 24 en 31 mrt. 19.00 uur en 14 mrt. 14.00 uur Geleen, ‘t Plenkhoes Bachstraat 2 • Zittingen: 28 febr. 19.00 uur en 21 mrt. 14.00 uur en 19.00 uur

Zierikzee, De Driehoek Kerkhof 8 • Zittingen: 10 mrt. 19.00 uur

Kerkrade, Staaterhoes Schaesbergerstraat 27 • Zittingen: 16 mrt. 19.00 uur en 23 mrt. 14.00 uur en 19.00 uur

Noord Brabant Oost

Maastricht, Ontmoetingscentrum ’t Förtsje Ebenistendreef 106 • Zittingen: 15 en 29 mrt. 14.00 uur en 19.00 uur

Cuijk, Café Rest. De Beurs Grotestraat 26 • Zittingen: 2 mrt. en 23 mrt. 19.00 uur Eersel, Basisschool St. Willibrordus Pankenstraat 1 • Zittingen: 21 mrt. 19.00 uur Eindhoven, Belastingwinkel Boschdijk 371 • Zittingen 1 mrt., 15 mrt., 22 mrt., 29 mrt., 5 apr. en 12 apr. 9.30 uur en 13.30 uur Eindhoven, Wijkgebouw ’t Slot Kastelenplein 167 • Zittingen: 18 mrt. en 1 apr. 19.00 uur Grave, (let op nieuwe locatie), Gemeenschapshuis Katrien Brugstraat 13 • Zittingen: 28 mrt. 19.00 uur Helmond, Gebouw Het Trefpunt Sperwerstraat 2 • Zittingen: 16 mrt. en 30 mrt. 19.00 uur Oss, (let op nieuwe locatie), Sociëteit Krinkelhoek Oijenseweg 3 • Zittingen: 15 mrt. en 29 mrt. 19.00 uur

Roermond, Clublokaal RZ Achilleslaan 6 • Zittingen: 2 en 30 mrt. 19.00 uur en 16 mrt. 14.00 uur Sittard, Gemeenschapshuis Limbrichterveld Eisenhowerstraat 724 • Zittingen: 17 mrt. 14.00 uur Tegelen, Cultureel Centrum De Haandert Haandertstraat 6-8 • Zittingen: 14 mrt. 19.00 uur en 28 mrt. 14.00 uur en 19.00 uur Venray, Sportpark de Wieën Kantine Atletiekclub Zuidsingel • Zittingen: 11 en 25 mrt. 19.00 uur Weert, Café-zaal Don Bosco Boshoverweg 60 (naast de kerk) • Zittingen: 24 mrt. 19.00 uur

Beslastingzittingen 2011  

CNV vult ook in 2011 je belastingaangifte weer met je in.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you