ZwembadBranche #63

Page 28

Alle kinderen met een A-diploma naar het voortgezet onderwijs In veel gemeenten is het schoolzwemmen wegbezuinigd. Maar dit is niet het geval in Hellevoetsluis. Hier is een nieuw initiatief ontstaan waarbij verschillende partijen zijn betrokken. De nieuwe aanpak met een breed draagvlak levert klinkende resultaten op: alle kinderen gaan met minimaal een A-diploma naar het voortgezet onderwijs. Interessante vraag is dan ook, hoe doet men dat in Hellevoetsluis? Manager Michiel van Mierlo van Sportfondsen Hellevoetsluis legt het uit. In het schooljaar 2016/2017 werd in Hellevoetsluis gekozen voor een nieuwe opzet van het schoolzwemmen. Het traditionele schoolzwemmen sloot niet meer aan bij wat iedereen er van verwachtte. Direct contact tussen het zwembad en de ouders was er niet en voor de leerkrachten werd het schoolzwemmen daardoor een extra ballast. Enkel de groepen 4 of 5 namen deel en kregen om de week een uur zwemles, met een maximum van 20 uur in een schooljaar. Onvoldoende dus om tenminste een A-diploma te halen. De conclusie was helder, zo licht Van

28

ZWEMBADBRANCHE

Mierlo toe. “We moesten het op een andere manier gaan organiseren.’’

Positief Eén groot voordeel was dat de gemeente Hellevoetsluis positief stond én staat tegenover het schoolzwemmen. Zeker ook met de zee vlakbij in de buurt zien de plaatselijke bestuurders de noodzaak van zwemveiligheid in. Met een pilot werd een andere variant van het schoolzwemmen onderzocht. Veiligheid, fitheid, plezier en maatschappelijk draagvlak behoorden tot de

belangrijkste criteria. Behalve met de gemeente, basisscholen en ouders werd nadrukkelijk aansluiting gezocht met de plaatselijke jeugdduikvereniging en de lokale afdeling van Reddingsbrigade Nederland. Ook werd het dwarsverband gelegd met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). En werd er geïnvesteerd in goede relaties met het sport- en beweegonderwijs in de regio. De aan de proef deelnemende kinderen en ouderen werden in een enquête gevraagd naar hun mening over de nieuwe opzet. De reacties waren ronduit positief. Wat volgens Van Mierlo ook meetelde was het brede draagvlak binnen Sportfondsen Hellevoetsluis, iedereen heeft meegedacht over de inhoud van de zwemles. “Zo zijn de lessen seizoensgebonden en zit er bewust zowel aan het begin als aan het eind van de les een spelelement in. Op die manier betrek je kinderen meteen bij de les en gaan ze met een positief gevoel weer weg.’’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.