ZwembadBranche #63

Page 21

Opleidingen zwembadtechniek Blauw water, altijd voldoende desinfectie en zicht tot op de bodem. Voor onze bezoekers is het vanzelfsprekend, maar om dit voor elkaar te krijgen is veel techniek nodig. En technische kennis en dus technisch personeel. Hoe borg je dit? Hoe zorg je dat in een zwembad het water mooi blauw blijft, de desinfectie goed op orde is en bezoekers zicht hebben tot op de bodem? Mede naar aanleiding van het nationaal congres over veilig en schoon zwemwater in 2007, waar bleek dat het slecht was gesteld met de kennis en kunde op het gebied van zwembadtechniek, heeft een groep zwembadtechneuten zich beziggehouden met de vraag: wat moet een zwembadtechneut nu eigenlijk precies kennen om het zwembad veilig en hygiënisch te houden? Voor de bezoekers is het zwembad een prachtige belevenis. Of het nu om het sporten gaat of om de ontspanning of revalidatie, het zwembad is een hoogwaardig hygiënisch en veilig middel om aan de wensen van alle bezoekers te kunnen voldoen. Maar als je er als techneut naar kijkt, zit het zwembad vol met risico’s. Denk aan legionella in het douchewater, ziektekiemen in het zwemwater, RVS staalconstructies die kunnen bezwijken, elektriciteit dat veilig moet zijn. Iemand heeft eens gezegd dat je voor een goed technisch beheer chemicus, microbioloog, werktuigbouwer en elektrotechnicus moet zijn. Het zwembad veilig en hygiënisch houden is dus zeker geen sinecure.

Aandacht zwembadtechniek Ook de wetgever deelt deze mening en de nieuwe regelgeving voor zwembaden legt dan ook de kennis en de verantwoording middels doelvoorschriften volledig bij de beheerder neer. Dit betekent dat het dan vooral neerkomt op de technisch medewerker die voldoende moet zijn opgeleid om de hygiëne en veiligheid te kunnen garanderen. Tijdens de opstart van de nieuwe regelgeving voor zwembaden zo’n 5 jaar geleden was iedereen het er dan ook over eens dat een gestructureerd overleg tussen de diverse aanbieders noodzakelijk was. Hetgeen ook het startschot was van een gestructureerd overleg met als doel een gezamenlijk voorstel. Belangrijke

voorwaarde vanaf het begin was een breed gedragen opleidingstraject dat toegankelijk en eenduidig is voor iedereen. Belangrijkste redenen om opleidingen te ontwikkelen en te organiseren is het grote belang van deskundigheid om veilig te kunnen zwemmen. Fouten in technisch opzicht in de zwembaden blijken veelal veroorzaakt door een gebrek aan de juiste kennis en vaardigheden. Maar ook het feit dat het vakmanschap met enkele opleidingen en/of cursussen nu te veel versnipperd is. En zoals eerder gezegd, is meer aandacht voor de zwembadtechniek vereist door de te verwachten wijzigingen in de wet- en regelgeving. Dit alles tezamen maakt (bij)scholing middels een gestructureerd opleidingstraject van groot belang.

Het opleidingsplan Ook het bestuur van de Nationale Raad Zwemveiligheid (voor 1 januari 2018 NPZ | NRZ) onderkende in 2013 die zorgen over de technische deskundigheid en samen met de opleiders werd een opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsplan beschrijft wat zwembadtechnici moeten kennen en kunnen. Het opleidingsplan sluit nauw aan bij de beroepscompetentieprofielen zwembadtechniek, die in najaar 2017 vanuit KIKK recreatie met de zwembranche zijn opgesteld. Zowel het bestuur van GORecreatie (sociale partners in verblijfsrecreatie en zwembaden), het bestuur van Nationale Raad

ZWEMBADBRANCHE

21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.