Page 1

ÂÍÂÙ¿ÛÂȘÔÌÔÁÂÓÒÓ2010 www.vakalis-fro.gr

ŸÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· του 2009

ÂÍÂÙ¿ÛÂȘÔÌÔÁÂÓÒÓ2010 ÂÍÂÙ¿ÛÂȘÔÌÔÁÂÓÒÓ2010 ŸÏ˜ ÔÈ B¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2009

ΑΠO TO 1967

Μητροπόλεως 17 και Βενιζέλου γωνία, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. +302310 221041, +302310 234364, Fax +302310 275087 e-mail: kentro@vakalis-fro.gr • www.vakalis-fro.gr

ΑΠO TO 1967


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 1

ŸÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ÌÔ‡ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ «∂ÓË̤ڈÛ˘» ‚Ú¤ıËη Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛËØ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚÂ ·fi ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· Û·Ú·ÓÙ·ÂÓÓÈ¿ ÂÙÒÓ (Û·Ú·ÓÙ·ÂÓÓÈ¿ ÁÈ·Ù› ıˆÚÒ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰›‰·Í· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ) Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÒ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜. ∫·Ù¤ÏËÍ· Ó· ÂÈϤ͈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞fi ÙË ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰›‰·Í·, ‰ÂηÂÊÙ¿ ÂÙÒÓ Î·È ÂÓÒ ‹ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ì·ıËÙ‹˜, ¤Ì·ı· ÙÔ‡ÙÔ: √ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ÀÔηٿÛÙ·Ùfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â ı· ˘¿ÚÍÂÈ. ™ÙËÓ ÔÚ›· ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÁˆÌÂÙÚÈο ·Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ. ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙÔÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Û ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ·ÊÂÓfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜, ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ¡· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ÚÔÛˆÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÎÔÈÓˆÓÈο) ÙÔ˘ οı ̷ıËÙ‹ Î·È Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ì·ÁÈÎfi Î·È ·fiÚ·ÙÔ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¿ÌÈÏÏ·. ŸÙ·Ó ÙÔ ‘67 Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÎÏÂÎÙÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ È‰Ú‡Û·Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒÛ·Ì ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙÔ ÂÈϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÌ¿‰ˆÓ: ¢È‡ı˘ÓÛË, ¢È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ª·ıËÙ¤˜, °Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È ÌfiÓÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ Î·Ïfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. £· ÌÔÚÔ‡Û· ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ˆ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ›¯ÓÔ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, fiÙÈ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ οı ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· ˘‹ÚÍ ¤Ó· ηÏfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∆· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¿ÊıÔÓ·... ¡›ÎÔ˜ ∞. µ·Î¿Ï˘

—1—


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 2

™∆∞ ºƒ√¡∆π™∆∏ƒπ∞ µ∞∫∞§∏ ¢π¢∞™∫√À¡ Μαθηµατικά Γιαννακουδάκη Γ ∆ρακουλάκος Π. Ζορµπ ά Ο. Καρανικήτα Μ Καρανικήτας Γ Κολοµβάτσος Ε. Λυσίτσα Χ. Μαλιώρης Γ. Σατσλή Ν Σταυρίδης ∆. Τσιφούτης Χ. Φυσική Βαλάκας Θ. Κατενίδης Β. Κατσιγιάννης ∆. Μπ έµπ ης Λ. Χρηστίδης Σ. Χηµεία Μπ αλτά Φ. Τσίκο Σ.

Φιλολογικά Απ οστολοπ ούλου Β. ∆εληγιώργη Φ. Κατσιόλα Μ. Κωτσοπ ούλου Θ. Κωτσούλα Φ. Λόλα Ζ. Μαυράκη Α. Παπ αδοπ ούλου Α. Παπ αχατζή Ρ. Σακκάς ∆. Σαρρηγιάννη Φ. Τσόγγα Α. Χαντζή Μ. Χατζή Κ. Ψωµιάδης Γ. Λιόλιος Θ.

Βιολογία Μαυροµατίδης Β. Τόµτση Φ. Χρυσοχοΐδου Α.

—2—

Οικονοµία & ∆ιοίκηση µ·Î¿Ï˘ ∞. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ ¡. ¢·ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ¡. ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË ∂. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ™. Σχέδιο §fiË ™. ƒÂÓÙ·¤ÏÈ µ. Πληροφορική ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ™. ¢Ú›ÁÁ·˜ ¢. ∫·Î¿Ó˘ ƒ. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ¡. Υπεύθυνος Οµογενών ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ¢. ∆ιεύθυνση ¢Ú·ÎÔ˘Ï¿ÎÔ˜ ¶.


ÂÚȯfiÌÂÓ·

omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 3

πÛÙÔÚÈÎfi

4

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

5

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ

8

ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜

12

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· & ∆ÚfiÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜

14

∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›·

19

∂ÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009

25

£¤Ì·Ù· ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009

29

µ¿ÛÂȘ 2009

45

—3—


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 4

// ™˘Óı‹Î˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜ //

π™∆√ƒπ∫√ | §∂π∆√Àƒ°π∞ | ¶∞ƒ√Ã∂™ | ™À™∆∏ª∞ |

∆· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË Â‰Ò Î·È 43 ¯ÚfiÓÈ·, η٤¯Ô˘Ó ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. µ·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘˜, º˘ÛÈÎÔ‡, ¡›ÎÔ˘ µ·Î¿ÏË Î·ıÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, Ë ·‰È¿ÏÂÈÙË Î·È ¿ÔÎÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ë̉·‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∆Ì‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞ÓÒÙÂÚ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÔÈ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ µ·Î¿ÏË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÚÙÈÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· fiÓÂÈÚ· Ù˘ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ã ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ë ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË Î·È ÂÓ›ÔÙ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· ηıÒ˜ Î·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓˆÓ. ∞·Ú¿ÌÈÏÏÔ Â›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‹ ÌË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∆· ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ ISO 9001.

—4—

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë ¿ÓÂÛË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.500 Ù.Ì., ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ÎÏÈÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ∆· ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ (ªËÙÚÔfiψ˜ 17, ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ Ô‰fi µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. °›ÓÂÙ·È, ¤ÙÛÈ, Ôχ ‡ÎÔÏË Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì ٷ ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›·.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 5

π™∆√ƒπ∫√ |

§∂π∆√Àƒ°π∞ | ¶∞ƒ√Ã∂™ | ™À™∆∏ª∞ |

//™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ù· ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË//

// ª¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ //

∆· ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È: ñ ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ µ’ Î·È °’ §˘Î›Ԣ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÚÒÙ˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ñ ™ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ Â·ÓÂͤٷۋ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó.

™Ù· ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ∂Ï‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÌfiÓÈÌÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË, ÒÛÙÂ Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ‡ÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÙÔ˘ "ÌËÙÚÒÔ", ·ÚΛ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË.

—5—


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 6

// ¶ÔÏÏ·Ï¿ ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ //

// ∆ÚÈÏfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ //

// ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· //

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ˘ÎÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

1Ô: Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. 2Ô: Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi. 3Ô: Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÁÓÒÛÂˆÓ Û ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ŒÙÛÈ ϤÔÓ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ì ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Á›ÓÂÙ·È Û ‰È·ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô.

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÁÈ· οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙȘ 08:30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 23:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹, Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 09:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14:00.

∞˘Ù¿ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û π ροκαθορισµένες ηµεροµηνίες Î·È ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ·ÚfiÌÔȘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ.

√È ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ οı ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó·Áη›Ô. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ë Ë̤ڷ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ.

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ, οı ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘.

—6—


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 7

// ¶·ÚÔ¯¤˜ // π™∆√ƒπ∫√ | §∂π∆√Àƒ°π∞ |

√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› ÁÈ· ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ Â‰Ò Î·È 42 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·Î·‰ËÌ·˚ο fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηÚȤڷ, ÁÈ· ÙȘ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÚˆÙȤ˜ Û ۯÔϤ˜ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓˆÓ.

¶∞ƒ√Ã∂™ | ™À™∆∏ª∞ |

∆· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË ÚˆÙÔÔÚÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ fiˆ˜:

—7—

ñ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ıÂÙÈ΋˜ Î·È ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ( ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ 1 & 2) ñ ∂ȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ (ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ 3, 4 & 5) ñ ªÂıÔ‰Èο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ·Û΋ÛˆÓ. ñ ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· (Coaching) fiÔ˘ ·˘Ù‹ ··ÈÙ›ٷÈ. ñ √ÏÈÁÔÌÂÏ‹, ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ÙÌ‹Ì·Ù·, ¤ˆ˜ ÔÎÙÒ (8) ·ÙfïÓ, ÁÈ· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ. ñ ∂˘¤ÏÈÎÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ñ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈο- ∞ÁÁÏÈο- °·ÏÏÈο) Î·È ™¯¤‰ÈÔ (∂χıÂÚÔ- °Ú·ÌÌÈÎfi) ñ ª·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÂȉÈο ÙÂÛÙ («æ˘¯ÔÙ¯ÓÈο») Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ñ ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ã §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˘˜ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ. ñ µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÛÙ¤Á˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ñ Eιδική π ροετοιµασία απ ό καταξιωµένους προπονητές στα αθλήµατα π ου απ αιτούνται για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνοµίας.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 8

// ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ //

ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ï˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·È‰ÈÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

ΕΝΑΡΞΗ: ∆ευτέρα 14 Ιουνίου ∆ευτέρα 21 Ιουνίου ∆ευτέρα 28 Ιουνίου ∆ευτέρα 05 Ιουλίου

ΛΗΞΗ: Σάββατο 04 Σεπτεµβρίου

Εβδοµάδα διακοπ ών: Απ ό ∆ευτέρα 19 Ιουλίου έως Παρασκευή 23 Ιουλίου Εβδοµάδα διαγωνισµάτων: Απ ό ∆ευτέρα 26 Ιουλίου έως Παρασκευή 30 Ιουλίου Έκπτωση στα δίδακτρα: Για εγγραφές µέχρι 15 Μαΐου 2010

£ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘

£ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ 1Ô 2Ô 3Ô 4Ô 5Ô

∞fiÊÔÈÙÔÈ •¤ÓˆÓ §˘Î›ˆÓ

¡ÂÔÂÏ. °ÏÒÛÛ· ª·ıËÌ·ÙÈο º˘ÛÈ΋ µÈÔÏÔÁ›· XËÌ›·

3 9 5 4 5

¡ÂÔÂÏ. °ÏÒÛÛ· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο πÛÙÔÚ›· §·ÙÈÓÈο §ÔÁÔÙ¯ӛ·

3 9 2 4 4

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

26

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

22

∂ÈÚfiÛıÂÙ·

∂ÈÚfiÛıÂÙ·

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ ¡ÂÔÂÏ. °ÏÒÛÛ·

9

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· B ¡ÂÔÂÏ. °ÏÒÛÛ·

6

∂ÈÚfiÛıÂÙ·

¢È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·*

3+3

¢È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·*

3+3

¢È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·*

3+3

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

6**

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

6**

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

6

* ∆· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ** ∆Ô ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜

—8—

¶ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô ÙÚ›ˆÚ· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 9

// ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ //

°È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË µ’ §˘Î›Ԣ

∫·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË µ’ §˘Î›Ԣ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË °’ §˘Î›Ԣ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁfiÓÈÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. °È· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË °’ §˘Î›Ԣ. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙËÓ µ’ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı¤ÏÔ˘Ó: 1. ¡· ηχ„Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ÎÂÓ¿, fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ. 2. ¡· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ 3. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ıˆڛ·˜ Î·È ·Û΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. 4. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ϤÔÓ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ.

§fiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ µ’ ÚÔ˜ °’ §˘Î›Ԣ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ¤Ó·Ú͢, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÚԂϤÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ (Ì›· ‹ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ).

£ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ 1Ô 2Ô 3Ô 4Ô 5Ô

°È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ‡ÏË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηχ„ÂÈ, Ì ÙÚ›ˆÚ· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·.

£ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘

¡ÂÔÂÏ. °ÏÒÛÛ· ª·ıËÌ·ÙÈο º˘ÛÈ΋ µÈÔÏÔÁ›· XËÌ›·

3 5 3 2 2

¡ÂÔÂÏ. °ÏÒÛÛ· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο πÛÙÔÚ›· §·ÙÈÓÈο §ÔÁÔÙ¯ӛ·

3 5 2 2 2

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

15

™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ

14

—9—


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 10

// ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ∆.∂.π. ∂χıÂÚÔ & °Ú·ÌÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ // ∆· ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂχıÂÚÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ·Ú¤¯Ô˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ۯ‰›Ô˘ Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÍȈı› ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ & ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ۯ‰›·Û˘ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞∂π Î·È ∞∆∂π, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ۯ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· Û ÒÚ˜ Î·È Ì¤Ú˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÏ¢ı¤ÚÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ÎÏÈÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ʈÙÈÛÌfi.

°È· ÔȘ Û¯ÔϤ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ (ÂχıÂÚÔ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎfi) ˆ˜ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ·:

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ۯ‰›Ô˘ °È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ 6 ¤ˆ˜ 8 ÒÚ˜ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·

∞.∂.π ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ñ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ñ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (µfiÏÔ˜) ñ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ ñ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘ (•¿ÓıË) ñ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Κρήτης (Χανιά) ™¯ÔÏ‹ °Ú·ÊÈÎÒÓ ∆¯ÓÒÓ Î·È ™¯Â‰›·Û˘ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ñ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘ (™‡ÚÔ˜)

∆.∂.π. ñ ñ ñ ñ ñ

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ıËÓÒÓ °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜, ∞ıËÓÒÓ °Ú·ÊÈÎÒÓ ∆¯ÓÒÓ, ∞ıËÓÒÓ ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜, ∞ıËÓÒÓ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ŒÚÁˆÓ ∆¤¯Ó˘, ∞ıËÓÒÓ ñ Ανακαίνισης και Απ οκατάστασης κτιρίων, Πάτρας ñ Ανακαίνισης και Απ οκατάστασης κτιρίων, Λάρισας (Τρίκαλα)

— 10 —


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 11

// ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ // Γ’ Λυκείου & Απόφοιτοι Θετική Θεωρητική Παρασκευή 25 Ιουνίου

Μαθηµατικά

Αρχαία

Σάββατο 26 Ιουνίου

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Βιολογία

Ιστορία

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Φυσική

Λογοτεχνία

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Χηµεία

Λατινικά

Σάββατο 17 Ιουλίου

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

∆ευτέρα 26 Ιουλίου

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Φυσική

Λογοτεχνία

Τετάρτη 28 Ιουλίου

Μαθηµατικά

Αρχαία

Πέµπ τη 29 Ιουλίου

Χηµεία

Λατινικά

Βιολογία

Ιστορία

Χηµεία

Λατινικά

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Φυσική

Αρχαία

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Μαθηµατικά

Λογοτεχνία

Νέα Ελληνικά

Νέα Ελληνικά

Βιολογία

Ιστορία

Παρασκευή 02 Ιουλίου Σάββατο 03 Ιουλίου Παρασκευή 09 Ιουλίου Σάββατο 10 Ιουλίου Παρασκευή 16 Ιουλίου

Τρίτη 27 Ιουλίου

Παρασκευή 30 Ιουλίου Παρασκευή 06 Αυγούστου Σάββατο 07 Αυγούστου Παρασκευή 20 Αυγούστου Σάββατο 21 Αυγούστου Παρασκευή 27 Αυγούστου Σάββατο 28 Αυγούστου Παρασκευή 3 Σεπ τεµβρίου

— 11 —

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ// Χαιροπούλου Σοφία ΛΥΚΕΙΟ // Βε ρο ΣΧΟΛΗ // Παιδ λίνου α Εκπαίδευσης Θ γωγικό ∆ηµ. εσσαλονίκης Τα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ µου έδωσαν γερές βάσεις και µια καλή προετοιµασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το µάθηµα ήταν πολύ ευχάριστο και οι σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές και τους καθηγητές ήταν πολύ καλές. Η καλή οργάνωση, η ευχάριστη ατµόσφαιρα και οι καταξιωµένοι καθηγητές είναι κάποια σηµαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 12

//ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜// π™∆√ƒπ∫√ | §∂π∆√Àƒ°π∞ | ¶∞ƒ√Ã∂™ |

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ·fi 1 ¤ˆ˜ 10 πÔ˘Ï›Ô˘, Û ·ÚÌfi‰È· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂ȉÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ µ·Î¿ÏË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÀÔ„ËÊ›Ô˘.

™À™∆∏ª∞ |

∂ȉÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ‹ ÊÔ›ÙËÛ·Ó Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·fi 20 ª·˚Ô˘ ̤¯ÚÈ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙ· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ‰¤Î· (10) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜.

— 12 —

¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙ· ∂ȉÈο ª·ı‹Ì·Ù· (•¤ÓË °ÏÒÛÛ· / ∞ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·) ¶ÔÏÏÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ· Ù˘ •¤Ó˘ °ÏÒÛÛ·˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· (ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‹ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜). ∆· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ •¤ÓË °ÏÒÛÛ· (°ÂÚÌ·ÓÈο, ∞ÁÁÏÈο), ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Ó¤· ı¤Ì·Ù·. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ù· ∆∂º∞∞ Î·È ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 13

//ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜// ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ™Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ „˘¯ÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ (tests), Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. Με τη βοήθεια καταξιωµένων π ροπ ονητών π ροετοιµάζουν τους υπ οψήφιους στα αθλήµατα π ου απ αιτούνται για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνοµίας. √È ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ù· Ù¤ÎÓ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηÙfiÈÓ: ·) °Ú·ÙÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘) ‚) ¶ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ñ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ñ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ñ „˘¯ÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ŸÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓÈ·›· ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 3% ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™ÂÈÚ¿˜ οı ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‹ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ∞fi ÙÔ 2002 Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË Ê‡ÏÔ˘.

ρέτη Νικολέτα ε Σ / / Ο Μ Υ Ν Ω ΟΝΟΜΑΤΕΠ ουτγάρδης ς ΛΥΚΕΙΟ // Στ ής Θεσσαλονίκη ικ τρ ια ν τη Κ / / ΣΧΟΛΗ

— 13 —

Ενώ όλη τη χρονιά είχα πολλά κενά στην ύλη, από τη στιγµή που ήρθα στα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ και άρχισαν τα µαθήµατα, σε µικρό χρονικό διάστηµα τα κάλυψα όλα. Αυτό πιστεύω πως οφείλεται στην άρτια οργάνωση και εµπειρία του φροντιστηρίου και πάνω απ' όλα στους καθηγητές και τις γραµµατείς που πάντοτε ήταν φιλικοί και απόλυτα συνεργάσιµοι. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ! Συνιστώ τα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ ανεπιφύλακτα!


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 14

// ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ // π™∆√ƒπ∫√ | §∂π∆√Àƒ°π∞ | ¶∞ƒ√Ã∂™ |

∫∞∆∏°√ƒπ∞

01 ¶·È‰È¿ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞fiÊÔÈÙÔÈ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ

02 ñ ¶·È‰È¿ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡∞fiÊÔÈÙÔÈ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ñ ŒÏÏËÓ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·fiÊÔÈÙÔÈ Í¤ÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡

™À™∆∏ª∞

03 ñ ŒÏÏËÓ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ Í¤ÓˆÓ §˘Î›ˆÓ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ¯ÒÚ·˜- ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘)

04 ŒÏÏËÓ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ §˘Î›ˆÓ (Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜)

05 ŒÏÏËÓ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ Í¤ÓˆÓ §˘Î›ˆÓ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘) — 14 —

°È· Ó· ˘·¯ı› ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 01 Ú¤ÂÈ: 1. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ 2. ŒÓ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ (5) Ï‹ÚË ¤ÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· 3. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ ‹ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Í¤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì Ï‹ÚË ÊÔ›ÙËÛË ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¿ÍÂȘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 4. √È ŒÏÏËÓ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ ∆¿ÊÔ˘ πÂÚÔÛÔχ̈Ó, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÊÔ›ÙËÛË Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ™ÈÒÓ.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

°È· Ó· ˘·¯ı› ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 02 Ú¤ÂÈ: 1. ŒÓ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌfiÛÈ· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‹ Û ¢ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰‡Ô Ï‹ÚË ∏ÌÂÚÔÏÔÁȷο ¤ÙË ‹ ‰˘Ô Û¯ÔÏÈο ¤ÙË 2. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ͤÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Ì Ï‹ÚË ÊÔ›ÙËÛË, ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Û ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¿ÍÂȘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·fiÛ·Û˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰È·ÎfiËΠÁÈ· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‹ ¤ÏËÍÂ Ë ·fiÛ·ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ ÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘)

3/3/10

9:44 AM

Page 15

°È· Ó· ˘·¯ı› ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ 03 Î·È 05 Ú¤ÂÈ: 1. √ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ 2. ¡· ¤¯ÂÈ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi •¤ÓÔ §‡ÎÂÈÔ (‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯ÔÏ›Ô) Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi 3. ¡· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì Ï‹ÚË ÊÔ›ÙËÛË ÙȘ ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹ Û ¿ÏÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 4. ∆Ô ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›. °È· Ó· ˘·¯ı› ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 04 Ú¤ÂÈ: 1. √ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ 2. ¡· ¤¯ÂÈ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ∫˘ÚÈ·Îfi §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 3. ¡· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì Ï‹ÚË ÊÔ›ÙËÛË ÙȘ ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¿ÍÂȘ Û ∫˘ÚÈ·Îfi §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. 4. ∆Ô ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

— 15 —

Ο // ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ νης Τζανάκης Ιωάν ωσίας Κύπρου κ ΛΥΚΕΙΟ // Λευ Θεσσαλονίκης ή ΣΧΟΛΗ //Ιατρικ

Σ' αυτή την κρίσιµη καµπή της ζωής µου, τα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ στάθηκαν πολύτιµοι αρωγοί. Το φιλικό προσωπικό και οι έµπειροι καθηγητές συνθέτουν το άψογο περιβάλλον των φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ. Για σίγουρη επιτυχία µε την πρώτη φορά, µια επιλογή ενδείκνυται: Τα φροντιστήρια ΒΑΚΑΛΗ!


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 16

// ∆Ô ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ // π™∆√ƒπ∫√ | §∂π∆√Àƒ°π∞ | ¶∞ƒ√Ã∂™ |

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ 01 Î·È 02 (·È‰È¿ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·È‰È¿ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ÂÈϤÁÔ˘Ó Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ: ∞. √Ì¿‰· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ 1. ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο 2. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· 3. §·ÙÈÓÈο 4. πÛÙÔÚ›· 5. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· (°ÂÓ. ¶·È‰Â›·˜)

™À™∆∏ª∞

µ. √Ì¿‰· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ 1. ª·ıËÌ·ÙÈο 2. º˘ÛÈ΋ 3. ÃËÌ›· 4. µÈÔÏÔÁ›· 5. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· (°ÂÓ. ¶·È‰Â›·˜)

— 16 —

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ 03, 04 Î·È 05 ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ÔfiÙ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ̷ı‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ Û¯ÔϤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂͤٷÛË Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ¤Ú· ·fi ·˘Ù¿ Ù˘ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. √È ™¯ÔϤ˜ Î·È Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞.∂.π. Î·È ∆.∂.π. ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÂÌËı› Û ¤ÓÙ (5) ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›·, ˆ˜ ÂÍ‹˜: I. ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜, ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ II. £ÂÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ III. ∂ÈÛً̘ ÀÁ›·˜ IV. ∆¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ V. ∂ÈÛً̘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 17

//∆ÚfiÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ // ¶π¡∞∫∞™ (π) ª·ı‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ‰›Ô Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ £∂øƒ∏∆π∫∏ ∫∞∆∂⁄£À¡™∏

£∂∆π∫∏ ∫∞∆∂⁄£À¡™∏

(οı ̿ıËÌ·) x1

(¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·) x 1

∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜, ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘

(ÀfiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·) x 0.7

£ÂÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘

(ÀfiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·) x 0.7 (¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·) x 1

∂ÈÛً̘ ÀÁ›·˜

(οı ̿ıËÌ·) x 1

(ÀfiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·) x 0.7 (¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·) x 1

∆¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘

(ÀfiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·) x 0.7 (¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·) x 1

∂ÈÛً̘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

(ÀfiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·) x 0.7

Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

(πÛÙÔÚ›·) x 1 (¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·) x 1 (¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·) x 1

∫·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ (5) ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÛ¿‚·ıÌË Îϛ̷η Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰ÂοÙÔ˘ Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹. ∆· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÈÓfiÌÂÓ· ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È. ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. — 17 —

(οı ̿ıËÌ·) x 1

(οı ̿ıËÌ·) x 1

(οı ̿ıËÌ·) x 1


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 18

// ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ªÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË // ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂͤٷÛË Û ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Ù· ÌfiÚÈ· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ· Ì ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 1,5. ∞Ó Ù· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰‡Ô (2) ˆ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Ù· ÌfiÚÈ· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙ· ÙÚ›· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ì ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 1,5. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ Ì ÙË ‘‚¿ÛË’, ‰ËÏ·‰‹: ·) ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ÌfiÚÈ·, ‚) ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Û¯ÔϤ˜ ∞∂π Î·È ∆∂π, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 35 ÌfiÚÈ·, Á) ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ, ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ· ›ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÕÚÈÛÙ· (ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜).

— 18 —

∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÂͤٷÛË Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó·. °È· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ 03, 04 Î·È 05 (∞fiÊÔÈÙÔÈ •¤ÓˆÓ §˘Î›ˆÓ), Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: µ·ıÌfi˜ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ Û ÂÈÎÔÛ¿‚·ıÌË Îϛ̷η

¯ 3,5 = ÙÂÏÈÎfi˜

µ¿ıÌÔ˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜

‚·ıÌfi˜ ¯ 1,5

¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Û ÂÈÎÔÛ¿‚·ıÌË Îϛ̷η

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ 01 Î·È 02. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ (·ıÏËÙÈΤ˜, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È „˘¯ÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜) ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ›‰È· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ 01 Î·È 02.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 19

// ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ª·ı‹Ì·Ù· ¶Â‰›Ô˘ Î·È ∆Ì‹Ì·Ù· ∞∂π - ∆∂π //

I.

∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜, ¡ÔÌÈΤ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘

∆ª∏ª∞∆∞ £ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ñ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ñ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ñ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ºÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È πÛÙÔÚÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ñ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ñ πÛÙÔÚ›·˜ -∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ñ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ñ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ (‹ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ & ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ‹ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ) ñ πÛÙÔÚ›·˜ ñ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁ›·˜ ñ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ñ µ·ÏηÓÈÎÒÓ, ™Ï·‚ÈÎÒÓ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ ∞Ú¯ÂÈÔÓÔÌ›·˜ Î·È µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ ñ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ñ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ñ •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›Â˜: ∞ÁÁÏÈ΋˜, °·ÏÏÈ΋˜, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜, πÙ·ÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜

¡ÔÌÈΤ˜, ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘: ñ ¡ÔÌÈ΋˜ ñ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ñ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ñ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ñ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ñ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ñ ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ñ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È £Â·ÙÚÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜: ñ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ñ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ∆¤¯Ó˘

— 19 —

æ˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘: ñ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ñ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ñ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∏ÏÈΛ· ñ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ñ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ™ÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È µÚÂÊÔÓËÈÔÎÔÌ›·˜ ∆∂π, ÙÔ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· (™™∞™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ÙÔ ∆Ì‹Ì· æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ (™™∞™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) ∞ÓÒٷ٘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· πÂÚ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È æ·ÏÙÈ΋˜


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 20

// ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ª·ı‹Ì·Ù· ¶Â‰›Ô˘ Î·È ∆Ì‹Ì·Ù· ∞∂π - ∆∂π //

II.

£ÂÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘

∆ª∏ª∞∆∞ º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘: ñ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ñ º˘ÛÈ΋˜ ñ ÃËÌ›·˜ ñ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÀÏÈÎÒÓ

°ÂˆÔÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Î·È ∂ÈÛً̘ µÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ñ ñ ñ ñ

µÈÔÏÔÁ›·˜ °ÂˆÔÓ›·˜ ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ & º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ & ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∆ÚÔʛ̈Ó

æ˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘: ñ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ñ ¶·È‰·ÁˆÁÈο ∆Ì‹Ì·Ù· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ñ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∏ÏÈΛ· ñ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ñ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜: ñ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ (ŸÏ· Î·È ™ÒÌ·Ù·) ñ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ (ª¿¯ÈÌÔÈ Î·È ªË¯·ÓÈÎÔ›) ñ πÎ¿ÚˆÓ (πÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·È ªË¯·ÓÈÎÔ‡) ñ πÙ¿ÌÂÓˆÓ ƒ·‰ÈÔÓ·˘Ù›ÏˆÓ ñ ¶ÏÔÈ¿Ú¯ˆÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡

ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È £Â·ÙÚÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜: ñ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘

™ÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· µÚÂÊÔÓËÈÔÎÔÌ›·˜ ∆∂π, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ¢·ÛÔÔÓ›·˜ ∆∂π, £ÂÚÌÔÎË›Ô˘ ∫·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È π¯ı˘ÔÎÔÌ›·˜.

¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚȷ΋˜ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙËÓ µÈÔÈ·ÙÚÈ΋ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ñ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ñ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋

— 20 —


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 21

// ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ª·ı‹Ì·Ù· ¶Â‰›Ô˘ Î·È ∆Ì‹Ì·Ù· ∞∂π - ∆∂π //

III.

∂ÈÛً̘ ÀÁ›·˜

∆ª∏ª∞∆∞ ∞∂π: ñ π·ÙÚÈ΋˜ ñ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ñ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ñ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ñ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ñ µÈÔÏÔÁ›·˜ ñ ¢È·ÈÙÔÏÔÁ›·˜ ñ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜: ñ π·ÙÚÈ΋˜ (™™∞™) ñ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ (™™∞™) ñ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ (™™∞™) ñ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ (™™∞™) ñ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ (™∞¡)

∆∂π: ñ ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ ñ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ñ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¢È·ÈÙÔÏÔÁ›·˜ ñ ∂ÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ∂ÈÛÎÂÙÚÈÒÓ ÀÁ›·˜ ñ ∂ÚÁÔıÂÚ·›·˜ ñ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ñ §ÔÁÔıÂÚ·›·˜ ñ ª·È¢ÙÈ΋ ñ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ñ √‰ÔÓÙÈ΋˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ñ √ÙÈ΋˜ Î·È ÔÙÔÌÂÙÚ›·˜ ñ ƒ·‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁ›·˜ ñ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜

— 21 —


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 22

// ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ª·ı‹Ì·Ù· ¶Â‰›Ô˘ Î·È ∆Ì‹Ì·Ù· ∞∂π - ∆∂π //

IV.

∆¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘

∆ª∏ª∞∆∞ ∞∂π: ñ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ñ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ & ∆ÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ñ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ñ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ñ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ & ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ñ ¡·˘ËÁÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ñ ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ªÂÙ·ÏÏ›ˆÓªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›ˆÓ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ √Ú˘ÎÙÒÓ ¶fiÚˆÓ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ñ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ñ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË µÈÔÈ·ÙÚÈ΋ ñ °ÂˆÔÓ›·˜ ñ ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ ñ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ — 22 —

∞ÓÒٷ٘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜: ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜: ñ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ñ πÎ¿ÚˆÓ ñ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ ñ ∆¯ÓÈÎÒÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ñ ªfiÓÈÌˆÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ¡0·˘ÙÈÎÔ‡ ∆∂π: ñ °Ú·ÊÈÎÒÓ ∆¯ÓÒÓ ñ ∞ӷη›ÓÈÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ñ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ ñ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜ ñ ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ‹¯Ô˘, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, È·ÙÚÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÙÚÔʛ̈Ó) ñ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ñ ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ñ ∞ÓıÔÎÔÌ›·˜ ñ π¯ı˘ÔÎÔÌ›·˜


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 23

// ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ª·ı‹Ì·Ù· ¶Â‰›Ô˘ Î·È ∆Ì‹Ì·Ù· ∞∂π - ∆∂π //

V.

∂ÈÛً̘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

∆ª∏ª∞∆∞ ∞∂π: ñ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (‹ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘) ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Marketing ñ ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ ∞ÛÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ñ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ ñ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∆Ú·Â˙È΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ñ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ñ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ñ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ñ µ·ÏηÓÈÎÒÓ, ™Ï·‚ÈÎÒÓ & ∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ

™∆ƒ∞∆πø∆π∫E™: ñ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ™™∞™ (£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) ñ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ñ ªfiÓÈÌˆÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ñ ªfiÓÈÌˆÓ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ™Ã√§∂™ ∞™∆À¡√ªπ∞™: ñ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ñ ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ

∆∂π: ñ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ñ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ñ ∂ÌÔÚ›·˜ Î·È ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ ñ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ ñ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ∂ÎÌÂÙ·ÏχÛÂˆÓ ñ µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ñ ∆ËÏÂÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ñ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË ñ √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ •¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ∆Ì‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °ã §˘Î›Ԣ. ñ √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ° §˘Î›Ԣ.

— 23 —


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 24

// ¶ƒ√™√Ã∏// ∆Ô ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ÂÚȤ¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÓÂÒÙÂÚ˜ ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙ· ∞∂π Î·È ∆∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î.Ï.. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÛ¿˜ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÔÚ›· Û·˜ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÙËÏÂʈӋÛÙ ̷˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ +302310 221041 +302310 234364 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ fax ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: +302310 275087 ‹ ÁÚ¿„Ù ̷˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· µ·Î¿ÏË ªËÙÚÔfiψ˜ 17 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 546 24 ∂ÏÏ¿‰· e-mail:kentro@vakalis-fro.gr www.vakalis-fro.gr

— 24 —

∞fi ÙÔ 1967 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ µ·Î¿ÏË Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜, ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û·˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Ó· Û·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:44 AM

Page 25

√π ∂¶π∆ÀÃ√¡∆∂™ ª∞™ Άγγος Πέτρος Πολιτικής Επ ιστήµης & Ιστορίας Παντείου International Σµύρνης Αντωνιάδη Ελένη Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Λύκειο Ρωσίας Απ οστολίδης Εµµανουήλ Αστυφυλάκων Λύκειο Ντύσελντορφ Απ οστολίδου Παναγιώτα Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Λύκειο Ντύσελντορφ Αρτοπ ούλου Ασηµούλα Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ/νίκης Λύκειο Ντύσελντορφ Ασλανίδου Φωτεινή Οδοντιατρικής Αθήνας Λύκειο Ντύσελντορφ Βασιλάκης Θεόδωρος Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελλών Βασιλείου Ελένη Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης Λύκειο Όφενµπ αχ Γαρακλίδης Εµµανουήλ Γεωπ ονίας Αθήνας Λύκειο Γεωργίας Γεωργίου Αναστασία Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Λύκειο Κύπ ρου Γκιρδάκης Σταύρος Αστυφυλάκων Λύκειο Βελγίου

Γουναρίδου Μαρτσέλα Νοµικής Θεσ/νίκης Λύκειο Λευκωσίας Κύπ ρου

Κατσιρµά ∆ήµητρα Νοµικής Θεσ/νίκης Λύκειο Μπ ίλεφελτ

∆ηµοπ ούλου Ιζαµπ έλα Χρηµατοοικονοµ. & Τραπ εζ. ∆ιοικητικ. Πειραιά Λύκειο Φρανκφούρτης

Καφαουϊν Νασίµ ∆ιοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) Λύκειο Ιορδανίας

Ζαπ ρούδη Σοφία Εκπ αιδ/κης & Κοιν/κης Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Λύκειο Βελγίου

Κλαπ ανάρης Ιωάννης Κινηµατογράφου Θεσ/νίκης Λύκειο Λουξεµβούργου

Ζάρβαλης Κωνσταντίνος Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελλών Ζαχαριάς Λεωνίδας Αστυφυλάκων Θεοδωρίδου Σµαράγδα Νοµικής Θεσ/νίκης Λύκειο Η.Π.Α Θεοφανίδης Αναστάσιος Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ/νίκης Λύκειο Γεωργίας Καλέµος Χάρης Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Λύκειο Βούπ ερταλ

Κοσµάς Νίκος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης Λύκειο Κολωνίας Κότικας Μιχάλης Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης Ιωαννίνων Κουϊµτζή Αγγελίνα Ψυχολογίας Θεσ/νίκης Λύκειο Βερολίνου Κουλούρη Μαρία Φαρµακευτικής Θεσ/νίκης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελλών Κουρτσάτζε Σωτήρης Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης Λύκειο Γεωργίας

Καραβασιλείου Σταύρος Οργαν. & ∆ιοικ. Επ ιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Λύκειο Στουτγκάρδης

Λαµπ ριανίδης Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσ/νίκης 2ο Λύκειο Μονάχου

Καραγιάννη Κατερίνα Ιταλικής & Ισπ ανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Ιταλικής) Αθήνας

Λαυρεντίεβα Αελιίτα ∆ιεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπ τυξης Θράκης (Κοµοτηνή) Λύκειο Ρωσίας

Καρίνα Λίνα Κινηµατογράφου Θεσ/νίκης Λύκειο Φρανκφούρτης — 25 —

Λεωνίδα Παρασκευή Νοµικής Θεσ/νίκης Λύκειο Αµβούργου


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:45 AM

Page 26

√π ∂¶π∆ÀÃ√¡∆∂™ ª∞™ Λεωνίδου Σοφία Χρηµατοοικονοµ. & Τραπ εζ. ∆ιοικητικ. Πειραιά Λύκειο Φρανκφούρτης Μιχαλακόπ ουλος Αναστάσιος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης Λύκεο Η.Π.Α. Μωυσίδου ∆έσπ οινα Παιδ/κό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης Λύκειο Σουηδίας Ναζλίδου Έλενα Ψυχολογίας Θεσ/νίκης Λύκειο Αιθιοπ ίας Νταβιντιάν Όλγα Παιδ/κό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης Λύκειο Ρωσίας Παναγιωτίδου Ερµήρα Βαλκανικών Σλάβικων & Ανατολικών Σπ ουδών Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Λύκειο Ρωσίας Παπ αγρηγορίου Παναγιώτης Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Λύκειο Ντύσελντορφ Παπ αδόπ ουλος Ιωάννης Ραφαήλ Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκης) Παπ αϊωάννου Κατερίνα Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή) Λύκειο Φρανκφούρτης Παπ αµάλαµα Ζωή Ιταλικής & Ισπ ανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Ιταλικής) Αθήνας Λύκειο Ιταλίας

Παρασκευόπ ουλος ∆ηµήτρης Οικον/κών Επ ιστ. Θεσσαλίας (Βόλος) Λύκειο Γεωργίας

Βοσκοπ ούλου Χριστίνα Μαθηµατικών Αθήνας Αµερικάνικο Λύκειο Βαλένθιας

Σαράγκ Ελ Ντιν Στέλλα Χηµείας Θεσ/νίκης Λύκειο Αλεξάνδρειας Αιγύπ του

Γιαννακού Ευθυµία Παιδ/κό ∆ηµ. Εκπ /σης Ιωαννίνων Λύκειο Αιθιοπ οίας

Ταγανίδης Γιώργος Εφαρµ. Πλ/κής Μακεδονίας Θεσ/νίκης Λύκειο Ντόρτµουντ

Γιαννέλη Κυριακή Εφαρµ. Πλ/κής Μακεδονίας Θεσ/νίκης 1ο Λύκειο Μονάχου

Τοπ αλίδου Χριστίνα Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή) Λύκειο Φρανκφούρτης

Γκένιος Θωµάς Παιδ/κο ∆ηµ/κης Εκπ /σης ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1ο Λύκειο Μονάχου

Τσουκνάκης Γιώργος Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας 1ο Λύκειο Μονάχου Φιλιάδης ∆ηµήτρης Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου Χριστοπ ούλου Ελένη Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης Λύκειο Καναδά Χρυσελίδης Ιωνάθαν Εφαρµ. Πλ/κής Μακεδονίας Θεσ/νίκης Λύκειο Ντόρτµουντ Αθανασιάδης Μιλτιάδης Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νικης Λύκειο Λουξεµβούργου Αϊδινίδης Κυριάκος Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων Θράκης (Ξάνθη) Λύκειο Ρωσίας Βαρβαρούση Ίλια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσ/νικης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελών Βασιλάκη Αλεξάνδρα Φαρµακευτικής Θεσ/νικης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελών — 26 —

∆ελίδου Ταµάρα Οικον/κών Επ ιστ. Μακεδ. (Θεσ/νικη) Λύκειο Ρωσίας ∆έρας ∆ηµήτρης Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά 1ο Λύκειο Μονάχου ∆ίγγας Μάριος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπ ολογιστών Θεσ/νικης Λύκειο Λεµεσού Αγ. Νικολάου ∆ουλγέρη Νικολέτα Παιδ/κο ∆ηµ/κης Εκπ /σης ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Λύκειο Βερολίνου Ευθυµιάδου Ευρώπ η Παιδ/κό ∆ηµ/κής Εκπ /σης Ιωαννίνων Λύκειο Κύπ ρου Ζάκα Γεωργία Παιδ/κο ∆ηµοτ. Εκπ /σης Θεσσαλίας (Βόλος) Λύκειο Στουτγκάρδης Ζαχαριάδης Βαλέριος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νικη) Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:45 AM

Page 27

√π ∂¶π∆ÀÃ√¡∆∂™ ª∞™ Καραθανάση Χρύσα Παιδ/κό ∆ηµ/κής Εκπ /σης Θεσ/νικης Λύκειο Λουξεµβούργου Καρυπ ίδου Ανατολή Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νικης Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου Κεχαγιά Πασχαλίνα Φυσικής Θεσ/νικης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελών Κοέν Κάρολος Αρχιτεκτώνων Μηχ/κων Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Λύκειο Βερολίνου Κοκκίνου Ελένη Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νικης Λύκειο Βρυξελών Λατρόβαλη Βασιλική Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νικης Gymnasium Gerresheim Λαφτσίδης Χρήστος Παιδ/κο ∆ηµοτ. Εκπ /σης Κρήτης (Ρέθυµνο) Λύκειο Στουτγκάρδης

Μέκρας Αθανάσιος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπ ολογιστών Θεσ/νικης Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου Μεταλλινού Ασπ ασία Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επ ιχ. Οικονοµικού Παν. Αθήνας Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελών Μήττας Ιωάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπ ολογιστών Θεσ/νικης Λύκειο Βρυξελών Μουλαζίµη Αναστασία Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Λύκειο Παραλίµνης Κύπ ρου Ντινούδης Αθανάσιος Νοµικής Θεσ/νικης Λύκειο Σβάϊνφουρτ Παντελίδου Ιλόνα Νοµικής Αθήνας Λύκειο Κύπ ρου Παπ αδήµου Σπ ύρος Κοινωνιολογίας Παντείου Λύκειο Αιθιοπ οίας

Λεοντάρης Αθανάσιος Νοµικής Θεσ/νικης Wootton High School Rockville, MD

Παπ αδοπ ούλου Στέλλα Νοµικής Θεσ/νικης Λύκειο Αυστρίας

Λεωνίδα ∆έσπ οινα Παιδ/κό ∆ηµ/κής Εκπ /σης Θεσ/νικης Λύκειο Αµβούργου

Παπ απ ολυβίου ∆ηµήτρης Νοµικής Θεσ/νικης Λύκειο Κύπ ρου

Λεωνίδου Κυριακή Παιδ/κό ∆ηµ/κής Εκπ /σης Θράκης (Αλεξανδρούπ ολη) Λύκειο Ρωσίας

Πελιβανίδης Χριστόφορος Επ ιστ. Φυσικ. Αγωγής & Αθλητισµού Θεσ/νικης Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου

Μανώλας ∆ηµήτρης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπ ολογιστών Θεσ/νικης Λύκειο Μαδρίτης

Σαραντίδης Ιωάννης Ψυχολογίας Θεσ/νικης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελών — 27 —

Σερέτη Νικολέτα Κτηνιατρικής Θεσ/νικης Λύκειο Στουτγκάρδης Σιντόρη Μαρία Ψυχολογίας Θεσ/νικης Λύκειο Βούπ ερταλ Σκεύης Βαγγέλης Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων & Μηχ/κων Υπ ολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Λύκειο Αλβανίας Ταβουλάρη Ευστρατία Νοµικής Θεσ/νικης Λύκειο Ντορτµουντ Ταγκαλίδης Γιώργος Βιολογίας Θεσ/νικης 2ο Λύκειο Μονάχου Τζανάκης Ιωάννης Ιατρικής Θεσ/νικης Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου Τουπ λικιώτη ∆έσπ οινα Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων Θεσ/νικης Λύκειο Κολωνίας Τσαουσίδου Αναστασία Πολιτικών Επ ιστηµών Θεσ/νικης Λύκειο Σουηδίας Τσέγκου Χριστίνα Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης Θράκης (Αλεξανδρούπ ολη) 2ο Λύκειο Μονάχου Χαιροπ ούλου Σοφία Παιδ/κό ∆ηµ/κής Εκπ /σης Θεσ/νικης Λύκειο Βερολίνου Χατζηδέλλης Ηλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπ ολογιστών Θεσ/νικης Λύκειο Βερολίνου


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:45 AM

Page 28

√π ∂¶π∆ÀÃ√¡∆∂™ ª∞™ Αγγελίδου Σιλένα Φαρµακευτικής Πάτρας 1ο Λύκειο Μονάχου

Κεσίδου Κατερίνα Ψυχολογίας Θεσ/νίκης Λύκειο Ρουσσελσχάϊµ

Νταµουτσίδου Χριστίνα Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή) Λύκειο Παραλίµνης Κύπ ρου

Απ οστολίδης Χρήστος Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας Γεν. Σειρά Λύκειο Αµβούργου

Κούπ ενος ∆ηµήτρης Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) International Ιταλίας

Παπ αδοπ ούλου Ξένια Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου

Βαλτζίδου Αλεξάνδρα Εκπ αιδ/κής & Κοιν/κής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) Λύκειο Αυστραλίας

Κρυσταλίδης Νέστορας Παιδ/κο ∆ηµοτ. Εκπ /σης Θεσσαλίας (Βόλος) Λύκειο Η.Π.Α.

Βασµατζίδου Χριστίνα Νοµικής Θεσ/νίκης Λύκειο Αιγύπ του

Λατρόβαλη Βασιλική ∆ηµοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επ ικοινωνίας Θεσ/νίκης Λύκειο Ντυσελντορφ

Γεωργάκη Ευαγγελία Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης Λύκειο Στουτγκάρδης Γρέδης Αθανάσιος Χηµικών Μηχανικών Θεσ/νίκης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελλών ∆αλαµήτρου Βαϊά Παιδ/κο ∆ηµοτ. Εκπ /σης Θεσσαλίας (Βόλος) Λύκειο Ντορτµουντ ∆ουλγέρη Νικολέτα Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης Ιωαννίνων Λύκειο Βερολίνου

Λιάλου Ιωάννα Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης Λυκειο Λουντενσάϊτ Μαµάτσιου Αναστασία Παιδ/κό ∆ηµοτ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυµνο) Λύκειο Νυρεµβέργης Μέγας Ιωάννης-Φοίβος Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Λύκειο Βερολίνου Μπ ατιρίδου Χριστίνα Οικον/κών Επιστ. Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) Λύκειο Λάρνακας Κύπ ρου

Ελευθεριάδου Αθανασία Επ ιστ. Φυσικ. Αγωγής & Αθλητισµού Θεσ/νίκης Λύκειο Ολλανδίας

Μπ εσίνας Αργύρης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπ ολογιστών Θεσ/νίκης Λύκειο Ντορτµουντ

Ιωαννίδη Γεωργία Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης Ιωαννίνων Λύκειο Κολωνίας

Μπ οκ Βασιλική Παιδ/κο ∆ηµοτ. Εκπ /σης Θεσσαλίας (Βόλος) Λύκειο Χάινµπ εργκ

— 28 —

Σερέτη Νικολέτα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπ ολη) Λύκειο Στουτγκάρδης Σιδηροπ ούλου Νίκη Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης Θράκης (Αλεξανδρούπ ολη) Αµερικάνικο Λύκειο Ισραήλ Τατσίδου Αναστασία Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ /σης Θράκης (Αλεξανδρούπ ολη) Αµερικάνικο Λύκειο Σκοπ ίων Τζαφέρη Χριστίνα Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Πάτρας Λύκειο Αλβανίας Τολιόπ ουλος Νίκος Βιολογίας Θεσ/νίκης Λύκειο Νυρεµβέργης Τσαµαντουρίδου Έλενα Νοµικής Θεσ/νίκης Λύκειο Μπ ίλεφελντ Φρειδερίκος Ανδρέας Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης Ευρωπ αϊκό Λύκειο Βρυξελλών Χατζηπ αναγιώτου ∆ηµήτρης Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Λύκειο Κολωνίας Χατζησάββα Κατερίνα Παιδ/κό ∆ηµ/κής Εκπ /σης Ιωαννίνων Λύκειο Χαρτούµ


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:45 AM

Page 29

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // x = 1 και x = e.

ΘΕΜΑ 2ο ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός

ª∞£∏ª∞∆π∫∞ £∂∆π∫∏™ ∫∞∆∂À£À¡™∏™

Μονάδες 5 iii. Να υπ ολογίσετε το ολοκλήρωµα

α. Να απ οδείξετε ότι:

Μονάδες 5 £∂ª∞∆∞ ΘΕΜΑ 1ο Α. α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι π αραγωγίσιµες στο x0 , να απ οδείξετε ότι και η συνάρτηση f+g είναι π αραγωγίσιµη στο x0, και ισχύει:

Μονάδες 9 β. Αν Α, Β, Γ είναι οι εικόνες των µιγαδικών αντίστοιχα, να απ οδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. Μονάδες 9 γ. Να απ οδείξετε ότι: Μονάδες 7

(f + g)’ (x0) = f ‘ (x0)+ g’ (x0).

ΘΕΜΑ 3ο

Μονάδες 10 β. Πότε η ευθεία x=x0 λέγεται κατακόρυφη ασύµπ τωτη της γραφικής π αράστασης της f; Μονάδες 5 Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 των π αρακάτω π ροτάσεων και δίπ λα σε κάθε αριθµό να σηµειώσετε τη λέξη Σωστό, αν η π ρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η π ρόταση είναι λανθασµένη. 1. Η διανυσµατική ακτίνα της διαφοράς των µιγαδικών α+βi και γ+δi είναι η διαφορά των διανυσµατικών ακτίνων τους. Μονάδες 2 2. Κάθε συνάρτηση π ου είναι 1-1 είναι γνησίως µονότονη. Μονάδες 2 3. Ισχύει: Μονάδες 2

∆ίνεται η συνάρτηση f (x) = xex-α , όπ ου α α. Να βρεθεί η τιµή του α, ώστε η εφαπ τοµένη της Cf στο σηµείο Α(0, f(0)) να είναι π αράλληλη

4. Η συνάρτηση είναι π αραγωγίσιµη στο και ισχύει

στην ευθεία y=ex. Μονάδες 10 β. Για α=-1, i. να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως π ρος τη µονοτονία και τα ακρότατα, Μονάδες 10 ii. να απ οδείξετε ότι ο άξονας x’ x είναι οριζόντια ασύµπ τωτη της Cf στο . Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 4ο ∆ίνονται οι συναρτήσεις και α. Να απ οδείξετε ότι: για κάθε Mονάδες 8

,

Μονάδες 2 5. Ισχύει: όπ ου α, c είναι π ραγµατικοί αριθµοί και Μονάδες 2

β. Αν h(x) = f(x)-g(x), τότε: i. Να απ οδείξετε ότι: για κάθε Μονάδες 7 ii. Να υπ ολογίσετε το εµβαδό του χωρίου π ου π ερικλείεται απ ό τη γραφική π αράσταση της συνάρτησης h, τον άξονα x’ x και τις ευθείες — 29 —

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:45 AM

Page 30

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ºÀ™π∫∏ £∂∆π∫∏™ ∫∞∆∂À£À¡™∏™

γ. µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο. δ. αυξάνεται. Μονάδες 5

ΘΕΜΑTA ΘΕΜΑ 1ο Στις ηµιτελείς π ροτάσεις 1 έως και 4 π ου ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της βασικής φράσης και δίπ λα του το γράµµα π ου αντιστοιχεί στο σωστό συµπ λήρωµά της. 1. Για να ισορροπ εί ένα στερεό σώµα, αρκεί α. η συνισταµένη των δυνάµεων π ου ενεργούν π άνω του να είναι ίση µε µηδέν. β. η συνισταµένη των ροπ ών των δυνάµεων π ου ενεργούν π άνω του να είναι ίση µε µηδέν. γ. η συνισταµένη των δυνάµεων και η συνισταµένη των ροπ ών των δυνάµεων π ου ενεργούν π άνω του να είναι ίση µε µηδέν. δ. το έργο του βάρους του να είναι ίσο µε µηδέν. Μονάδες 5 2. Απ ό τις π αρακάτω µονοχρωµατικές ακτινοβολίες το µεγαλύτερο µήκος κύµατος στο κενό έχει η α. ερυθρή. β. κίτρινη. γ. π ράσινη. δ. ιώδης. Μονάδες 5 3. Σ’ ένα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC το µέγιστο φορτίο Q ενός οπ λισµού του π υκνωτή α. π αραµένει σταθερό. β. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.

4. Μηχανικό σύστηµα έχει ιδιοσυχνότητα ίση µε 10Hz και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Το σύστηµα απ ορροφά ενέργεια κατά το βέλτιστο τρόπ ο, όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι α. 1Hz. β. 10Hz. γ. 100Hz. δ. 1000Hz. Μονάδες 5 5. Να χαρακτηρίσετε αν το π εριεχόµενο των ακόλουθων π ροτάσεων είναι Σωστό ή Λανθασµένο, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπ λα στο γράµµα π ου αντιστοιχεί στην κάθε π ρόταση. α. Σε µία π λαστική κρούση µεταξύ δύο σωµάτων η κινητική ενέργεια του συστήµατος διατηρείται. β. Η στροφορµή είναι µονόµετρο µέγεθος. γ. Τα διαµήκη µηχανικά κύµατα διαδίδονται σε στερεά, υγρά και αέρια. δ. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηχητικού κύµατος εξαρτάται απ ό τη συχνότητά του. ε. Σε µία φθίνουσα ταλάντωση το π λάτος της π αραµένει σταθερό. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 2ο 2.1. Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ ισορροπ εί σώµα µάζας m. Εκτρέπ ουµε το σώµα κατακόρυφα π ρος τα — 30 —

κάτω και το αφήνουµε ελεύθερο να εκτελέσει απ λή αρµονική ταλάντωση. Αν η εκτροπ ή ήταν µεγαλύτερη, τότε ο χρόνος µιας π λήρους αρµονικής ταλάντωσης του σώµατος θα ήταν α. µεγαλύτερος, β. µικρότερος, γ. ίδιος και στις δύο π εριπ τώσεις. Μονάδες 3 Να δικαιολογήσετε την επ ιλογή σας. Μονάδες 5 2.2. Ένα τρένο εκπ έµπ ει ήχο και κατευθύνεται π ρος τούνελ π ου βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο. Ο ήχος π ου εκπ έµπ εται απ ό το τρένο ανακλάται στο βράχο αυτό. Ένας π αρατηρητής π ου βρίσκεται κοντά στις γραµµές και π ίσω απ ό το τρένο ακούει τον ήχο π ου π ροέρχεται απ ό το τρένο µε συχνότητα f1 και τον εξ’ ανακλάσεως ήχο απ ό το βράχο µε συχνότητα f2. Τότε ισχύει ότι: α. f1 < f2, β. f1 = f2, γ. f1 > f2. Να επ ιλέξετε το γράµµα π ου αντιστοιχεί στη σωστή σχέση. Μονάδες 3 Να δικαιολογήσετε την επ ιλογή σας. Μονάδες 6 2.3. Η οριζόντια ράβδος του σχήµατος είναι αβαρής, η σηµειακή µάζα m1 είναι τετραπ λάσια απ ό τη σηµειακή µάζα m2, και το µήκος d2 είναι διπ λάσιο απ ό το µήκος d1. Το σύστηµα π εριστρέφεται χωρίς τριβές γύρω απ ό τον κατακόρυφο άξονα z’ z.


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

Η ροπ ή αδράνειας της µάζας m1 ως π ρος τον άξονα z’ z είναι α. µεγαλύτερη απ ό β. µικρότερη απ ό γ. ίση µε τη ροπ ή αδράνειας της µάζας m2 ως π ρος τον ίδιο άξονα. Να επ ιλέξετε το γράµµα π ου αντιστοιχεί στη σωστή απ άντηση. Μονάδες 3 Να δικαιολογήσετε την επ ιλογή σας. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 3ο Σε γραµµικό ελαστικό µέσο π ου εκτείνεται κατά µήκος του άξονα x’ x έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα π ου π εριγράφεται απ ό την εξίσωση: y = 0,1συνπ x· ηµ10π t (SI). Στη θέση x = 0 εµφανίζεται κοιλία, και το σηµείο του ελαστικού µέσου π ου βρίσκεται στη θέση αυτή τη χρονική στιγµή t = 0 έχει µηδενική απ οµάκρυνση απ ό τη θέση ισορροπ ίας του και κινείται κατά τη θετική φορά. α. Να υπ ολογιστεί η συχνότητα f και η ταχύτητα υ των κυµάτων απ ό τα οπ οία π ροέκυψε το στάσιµο κύµα. Μονάδες 8 β. Να υπ ολογιστεί τη χρονική στιγµή η απ οµάκρυνση ενός σηµείου Κ του ελαστικού µέσου π ου βρίσκεται στη θέση . Μονάδες 8 γ. Να π ροσδιοριστεί ο αριθµός των κοιλιών π ου υπ άρχουν µεταξύ των σηµείων Μ και Ν του ελαστικού µέσου π ου βρίσκονται στις θέσεις xΜ = 10,25m και xΝ = 14,75m αντίστοιχα. ∆ίνονται: Μονάδες 9

3/3/10

9:45 AM

Page 31

ΘΕΜΑ 4ο Σώµα Σ1 µάζας m1 = 7kg ισορροπ εί δεµένο στο π άνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ = 100 N/m, το άλλο άκρο του οπ οίου είναι στερεωµένο στο δάπ εδο. Απ ό ύψος h = 3,2m π άνω απ ό το Σ1 στην ίδια κατακόρυφο µε τον άξονα του ελατηρίου αφήνεται ελεύθερο σώµα Σ2 µάζας m2 = 1kg, το οπ οίο συγκρούεται µε το Σ1 κεντρικά και π λαστικά.

Να υπ ολογίσετε α. το µέτρο της ταχύτητας υ2 του Σ1 οριακά π ριν αυτό συγκρουστεί µε το Σ1. Μονάδες 6 β. το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση. Μονάδες 6 γ. το π λάτος Α της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος. Μονάδες 6 δ. τη µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου. Μονάδες 7

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php

— 31 —


omogeneis '10 (a part):omogeneis '08 (a part)

3/3/10

9:45 AM

Page 32

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // µπ√§√°π∞ £∂∆π∫∏™ ∫∞∆∂À£À¡™∏™

β. DNA. γ. RNA. δ. µονοκλωνικών αντισωµάτων. Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς απ ό τις π αρακάτω ηµιτελείς π ροτάσεις 1 έως και 5 και δίπ λα του το γράµµα π ου αντιστοιχεί στο σωστό συµπ λήρωµά της. 1. Πολύσωµα ονοµάζεται α. το σύµπ λεγµα του DNA µε τις ιστόνες. β. η τρισωµία του 21 χρωµοσώµατος. γ. το σύµπλεγµα των ριβοσωµάτων µε το mRNA. δ. το ειδικό σύµπ λοκο π ου συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα RNA. Μονάδες 5 2. Τα π λασµίδια είναι α. δίκλωνα κυκλικά µόρια RNA. β. δίκλωνα γραµµικά µόρια RNA. γ. δίκλωνα κυκλικά µόρια DNA. δ. µονόκλωνα κυκλικά µόρια DNA. Μονάδες 5 3. Στο σύνδροµο Klinefelter ο καρυότυπ ος των ατόµων είναι α. 44 XY. β. 44 XXY. γ. 44 XΟ. δ. 44 XYY. Μονάδες 5 4. Η µεταφορά ανασυνδυασµένου µορίου DNA στο κύτταρο ξενιστή λέγεται α. µετασχηµατισµός. β. υβριδοπ οίηση. γ. απ οδιάταξη. δ. κλωνοπ οίηση. Μονάδες 5 5. Τα υβριδώµατα µπ ορούν να π αράγουν µεγάλες π οσότητες α. λιπ ιδίων.

ΘΕΜΑ 2ο 1. Να αναφέρετε τα βήµατα π ου απ αιτούνται για την π αραγωγή µιας φαρµακευτικής π ρωτεΐνης ανθρώπ ινης π ροέλευσης απ ό ένα διαγονιδιακό ζώο. Μονάδες 9 2. Τι ονοµάζεται νουκλεόσωµα και π οια είναι η δοµή του; Μονάδες 4 3. Γιατί τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπ λάστες χαρακτηρίζονται ηµιαυτόνοµα οργανίδια; Μονάδες 4 4. Ποια π λεονεκτήµατα του µοσχοµπ ίζελου το καθιστούν κατάλληλο στη µελέτη της Μενδελικής κληρονοµικότητας; Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 3ο ∆ίνεται το π αρακάτω ολιγοπ επ τίδιο έξι αµινοξέων το οπ οίο δεν έχει υπ οστεί καµία τροπ οπ οίηση µετά τη σύνθεσή του Η2Ν – Μεθειονίνη – Γλυκίνη – Λυσίνη – Τρυπ τοφάνη – Βαλίνη – Αλανίνη - COOH Α. Με τη βοήθεια του τµήµατος του γενετικού κώδικα π ου π αρατίθεται, γράψτε την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων και τον π ροσανατολισµό του τµήµατος mRNA π ου κωδικοπ οιεί το π αραπ άνω ολιγοπ επ τίδιο. ∆ικαιολογήστε την απ άντησή σας. Μονάδες 13 Β. Γράψτε µε τον κατάλληλο π ροσανατολισµό την αλληλουχία νουκλεοτιδίων στο δίκλωνο µόριο DNA π ου κωδικοπ οιεί το π αραπ άνω ολιγοπ επ τίδιο. Ποια είναι η κωδική και π οια η µη κωδική αλυσίδα; Μονάδες 6 — 32 —

Γ. Εάν η τριπ λέτα 5’ -UGG-3’ στο mRNA αντικατασταθεί απ ό την τριπ λέτα 5’ -UGA-3’ , γράψτε την αλληλουχία των αµινοξέων στο νέο ολιγοπ επ τίδιο π ου θα συντεθεί. Μονάδες 6 ∆ίνονται οι π αρακάτω αντιστοιχίσεις κωδικονίων και αµινοξέων απ ό το γενετικό κώδικα: GUC Βαλίνη UGG Τρυπ τοφάνη GGU Γλυκίνη AUG Μεθειονίνη AAA Λυσίνη GCC Αλανίνη ΘΕΜΑ 4ο Στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο απεικονίζεται ο τρόπος µε τον οποίο κληρονοµείται στα µέλη µιας οικογένειας η αιµορροφιλία Α. (Είναι µαυρισµένα τα ΙΙ 1, ΙΙ 4 και ΙΙΙ 1).

Α. Πώς κληρονοµείται η αιµορροφιλία Α; Μονάδες 5 Β. Να γράψετε και να δικαιολογήσετε µε τις κατάλληλες διασταυρώσεις τους γονοτύπ ους όλων των µελών π ου απ εικονίζονται στο γενεαλογικό δέντρο. Μονάδες 13 Γ. Εάν οι γονείς ΙΙ 3 και ΙΙ 4 απ οκτήσουν επ όµενο π αιδί, π οια είναι η π ιθανότητα να νοσεί απ ό αιµορροφιλία Α; Μονάδες 7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 33

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ΧΗΜΕΙΑ £∂∆π∫∏™ ∫∞∆∂À£À¡™∏™

δ. CH3CH2CH2OH Μονάδες 5 1.5 ∆ίνονται τα π αρακάτω µόρια και ιόντα: OH- , H O, H O+ , NH + , NH 2

£∂ª∞∆∞ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπ λα του το γράµµα π ου αντιστοιχεί στη σωστή απ άντηση. 1.1 Τι καθορίζει ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός; α. Το σχήµα του τροχιακού. β. Τον π ροσανατολισµό των τροχιακών. γ. Το µέγεθος του τροχιακού. δ. Την ιδιοπ εριστροφή του ηλεκτρονίου. Μονάδες 5 1.2 Ποια απ ό τις π αρακάτω αναµείξεις υδατικών διαλυµάτων δηµιουργεί ρυθµιστικό διάλυµα; α. 100 mL HCℓ 0,1 M µε 100 mL NaOH 0,1 M β. 100 mL HCℓ 0,1 M µε 100 mL NH3 0,1 M γ. 100 mL NH4Cℓ 0,1 M µε 100 mL NH3 0,1 M δ. 100 mL NH4Cℓ 0,1 M µε 100 mL HCℓ 0,1 M Μονάδες 5 1.3 Ποιο είναι το σύνολο των π δεσµών π ου υπ άρχουν στο µόριο του CH2=CH– C≡CH; α. ∆ύο. β. Τρεις. γ. Τέσσερις. δ. Πέντε. Μονάδες 5 1.4 Ποια απ ό τις π αρακάτω οργανικές ενώσεις αντιδρά µε i) νάτριο και ii) όξινο διάλυµα K2Cr2O7; α. CH3CH=CH2 β. CH3CH2COOH γ. CH3CH2CH=O

3

4

3

α. Να γράψετε όλες τις δυνατές π εριπ τώσεις συζυγών ζευγών οξέος - βάσης των π αραπ άνω, κατά Broensted-Lowry. Μονάδες 3 β. Σε π οια απ ό τις δύο π αρακάτω αντιδράσεις το νερό συµπ εριφέρεται ως οξύ κατά BroenstedLowry; (i) (ii) Μονάδες 2 ΘΕΜΑ 2ο 2.1 ∆ίνονται τα στοιχεία 15P και 17Cℓ . α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δοµή των π αραπ άνω ατόµων σε στιβάδες και υπ οστιβάδες στη θεµελιώδη τους κατάσταση. Μονάδες 4 β. Σε π οια οµάδα του π εριοδικού π ίνακα ανήκει το καθένα απ ό τα π αραπ άνω στοιχεία; Μονάδες 2 γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπ ο κατά Lewis της ένωσης PCℓ3 Μονάδες 2 2.2 ∆ίνεται αραιό υδατικό διάλυµα ∆, ασθενούς οξέος ΗΑ, θερµοκρασίας 25οC και π ραγµατοπ οιούµε τα π αρακάτω π ειράµατα: α. Μετράµε µε π εχάµετρο το pH του διαλύµατος. Σε π οια π εριοχή της κλίµακας του pH αναµένεται να είναι η ένδειξη του π εχαµέτρου; Μονάδες 2 β. Σε ποσότητα του διαλύµατος ∆ προσθέτουµε νερό διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία. Η ένδειξη του π εχαµέτρου θα αυξηθεί, θα — 33 —

ελαττωθεί ή θα παραµείνει αµετάβλητη σε σχέση µε την προηγούµενη µέτρηση (µονάδα 1); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 3). Μονάδες 4 γ. Ογκοµετρούµε π οσότητα του αρχικού διαλύµατος ∆ µε διάλυµα NaOH. Σε π οια π εριοχή της κλίµακας του pH αναµένεται να είναι η ένδειξη του π εχαµέτρου στο ισοδύναµο σηµείο (µονάδα 1); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 2). Μονάδες 3 2.3 Σε δοχείο π εριέχεται άκυκλος υδρογονάνθρακας µε τρία (3) άτοµα άνθρακα στο µόριό του, ο οπ οίος αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου χαλκού I (CuCℓ / NH3) και δίνει ίζηµα. α. Να γράψετε το συντακτικό τύπ ο του υδρογονάνθρακα. Μονάδες 4 β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης π ου π ραγµατοπ οιείται. Μονάδες 4 ΘΕΜΑ 3ο ∆ίνεται το π αρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπ ών:

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπ ους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ. Μονάδες 12 β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης της ένωσης Ε µε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου (I2 / NaOH). Μονάδες 5 γ. Ποσότητα της ένωσης Ε οξειδώνεται π λήρως µε 500 mL διαλύµατος KMnO4 0,4 Μ


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 34

οξινισµένου µε H2SO4, π ρος π ροϊόν π ου εµφανίζει όξινες ιδιότητες. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης (µονάδες 4). Να υπ ολογίσετε την π οσότητα της ένωσης Ε σε g (µονάδες 4). Μονάδες 8 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C:12, Η:1, Ο:16.

ΘΕΜΑ 4ο 4.1 Υδατικό διάλυµα ∆1 του οξέος HCOOH έχει pH = 3. α. Να υπ ολογίσετε τη συγκέντρωση του HCOOH στο διάλυµα ∆1. Μονάδες 5 β. Να υπ ολογίσετε το βαθµό ιοντισµού του HCOOH στο διάλυµα ∆1. Μονάδες 5 4.2 Σε όγκο x L του διαλύµατος ∆1 π ροσθέτουµε 1 L υδατικού διαλύµατος NaOH 0,01 M, οπ ότε π ροκύπ τει διάλυµα ∆2, στο οπ οίο π αρατηρούµε µεταβολή του pH κατά µία (1) µονάδα σε σχέση µε το διάλυµα ∆1. Να υπ ολογίσετε τον όγκο x του διαλύµατος ∆1. Μονάδες 10 4.3 Στο διάλυµα ∆2 π ροσθέτουµε 1 L νερό, οπ ότε π ροκύπ τει διάλυµα ∆3. Πρακτικά, το pH του διαλύµατος ∆3 θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί ή θα π αραµείνει αµετάβλητο σε σχέση µε το pH του διαλύµατος ∆2 (µονάδες 2); Να δικαιολογήσετε την απ άντησή σας (µονάδες 3). Μονάδες 5 Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ = 25 ο C, όπου Κa HCOOΗ =10– 4 και Κw = 10-14 Τα δεδοµένα του π ροβλήµατος επ ιτρέπ ουν τις γνωστές π ροσεγγίσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php — 34 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 35

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ (°∂¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η επ οχή µας χαρακτηρίζεται απ ό αλµατώδη τεχνολογική π ρόοδο και µεγάλα επ ιτεύγµατα, αλλά και µεγάλες ανισότητες: κοινωνικές, οικονοµικές, π ολιτικές, π ολιτιστικές. Χάρη στην τεχνολογία µέρος του π ληθυσµού της γης έχει δυνατότητες µιας άνετης ζωής, συγχρόνως όµως ένα µεγάλο τµήµα στερείται και των π ιο στοιχειωδών αναγκών για την επ ιβίωσή του. Αλλά ακόµη και στις ανεπ τυγµένες χώρες, η τεχνολογία έχει δηµιουργήσει συνθήκες, π ου συνεχώς υπ οβαθµίζουν την π οιότητα ζωής. Πόσο όµως υπ εύθυνη για όλα αυτά είναι η τεχνολογία; Η τεχνολογία αναµφισβήτητα άλλαξε τον τρόπ ο ζωής. Αναµφισβήτητα π ρόσφερε δυνατότητες, σε µεγάλα τµήµατα του π ληθυσµού της γης, να ζήσουν µέσα σε µεγάλη ευµάρεια. Όµως, θα µπ ορούσε κανείς βάσιµα να υπ οστηρίξει ότι π αράλληλα µε την τεχνολογική π ρόοδο έγιναν και οι απ αραίτητες και αναγκαίες θεσµικές αλλαγές, για να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για καλύτερη ζωή σε π αγκόσµια κλίµακα. Η τεχνολογία, όµως, π ου δηµιουργεί τις δυνατότητες για ανθρώπ ινες επ ιλογές και δράσεις, αφήνει τα απ οτελέσµατά της αβέβαια. Η κοινωνική οργάνωση είναι εκείνη π ου θα τα ελέγξει και θα τα διαµορφώσει. Η ανάπ τυξη της τεχνολογίας για να απ οδώσει θετικά απ οτελέσµατα π ροϋπ οθέτει ανάλογες π ροσαρµογές στην κοινωνική οργάνωση. ∆εν είναι, λοιπ όν, η τεχνολογία υπ εύθυνη για όλα

τα κακά της ανθρωπ ότητας. Η τεχνολογία δεν είναι π αρά ένα όργανο, ένα µέσο π ου π αρέχει στον άνθρωπ ο δύναµη: δύναµη, όµως, για το καλό και για το κακό. Το π ρόβληµα δε βρίσκεται στην τεχνολογία, ούτε στη δύναµη και τον π λούτο π ου απ ελευθερώνει· βρίσκεται στη σοφία του ανθρώπ ου να κάνει ορθή χρήση. Βρίσκεται, για να είµαστε σαφέστεροι, στις κοινωνικές δοµές π ου χρησιµοπ οιούν την τεχνολογία. Όταν αυτές αξιοπ οιούν την τεχνολογία για την ικανοπ οίηση των κοινωνικών π ροτεραιοτήτων, η τεχνολογία έχει απ οτελέσµατα θετικά. Η τεχνολογία είναι η ελπ ίδα και η ευκαιρία µας για να δηµιουργήσουµε έναν κόσµο ανθρώπ ινο. Αλλά, αυτός ο κόσµος είναι λάθος να π ιστεύουµε ότι µπ ορεί να δηµιουργηθεί µονάχα µέσω της τεχνικής. ∆εν είναι υπ εύθυνη η τεχνολογία γιατί σήµερα η Πυρηνική Ενέργεια χρησιµοπ οιείται, κύρια, για π ολεµικούς εξοπ λισµούς ούτε γιατί οι ετήσιες π αγκόσµιες στρατιωτικές δαπ άνες ξεπ ερνάνε τα 300 δισεκ. δολάρια, όταν ο ετήσιος π ροϋπ ολογισµός της UNESCO µόλις φτάνει τα 80 δισεκ. δολάρια. (Και όσο π ερισσότερο µιλάνε για αφοπ λισµό, τόσο π ερισσότερο τελειοπ οιούν τα όπ λα...) Αυτή η σύγκριση απ οδεικνύει την τεράστια π ροσπ άθεια π ου γίνεται σήµερα για την ανάπ τυξη των µέσων καταστροφής σε αντίθεση µε την αδιαφορία π ου υπ άρχει για την π ροαγωγή της π αιδείας, του π ολιτισµού και της επ ιστήµης. Και π ολύ π ερισσότερο, όταν λογαριάσουµε ότι οι τροµακτικές αυτές δαπ άνες γίνονται για π ολεµικό εξοπ λισµό, τη στιγµή π ου το µεγαλύτερο µέρος του π ληθυσµού της γης ζει σε ένδεια. Λέγεται ότι αν διέθεταν το 10% του π οσού των π ολεµικών εξοπ λισµών για τη — 35 —

βοήθεια και ανάπ τυξη π ροβληµατικών π εριοχών, θα είχαµε ριζική αλλαγή στο π ρόβληµα της ένδειας και τουλάχιστον δε θα π έθαιναν άνθρωπ οι απ ό π είνα. Κάπ οτε, όµως, θα π ρέπ ει να καταλάβουµε π ως το επ ίκεντρο του ενδιαφέροντός µας π ρέπ ει να είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΕΥΤΥΧΙΑ του. Άρθρο του Ευάγγ. Αθ. Κουλουµπ ή στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 5-7-1980 (∆ιασκευή) 1. ευµάρεια: αφθονία υλικών αγαθών, άνετη ζωή 2. ένδεια: φτώχεια, στέρηση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την π ερίληψη του κειµένου π ου σας δόθηκε (80 - 100 λέξεις). Μονάδες 25 Β.1. Να αναπ τύξετε το νόηµα του π αρακάτω απ οσπ άσµατος του κειµένου σε µια π αράγραφο 70 - 80 λέξεων: « …ακόµη και στις ανεπ τυγµένες χώρες, η τεχνολογία έχει δηµιουργήσει συνθήκες, π ου συνεχώς υπ οβαθµίζουν την π οιότητα ζωής» . Μονάδες 10 Β.2. Nα εντοπ ίσετε και να καταγράψετε τα τεκµήρια τα οπ οία λειτουργούν ως µέσα π ειθούς στην τέταρτη και π έµπ τη π αράγραφο του κειµένου (« Η τεχνολογία είναι η ελπ ίδα και η ευκαιρία µας ... άνθρωπ οι απ ό π είνα.» ). Μονάδες 6 Β.3.α. Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά απ ό τις π αρακάτω λέξεις του κειµένου: στοιχειωδών, αλλαγές, απ οτελέσµατα, π αρέχει, συγχρόνως. Μονάδες 5 β. Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά απ ό τις


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 36

π αρακάτω λέξεις του κειµένου: υπ εύθυνη, π ρόσφερε, δύναµη, π ερισσότερο, αδιαφορία. Μονάδες 5 Β.4.α. Να εντοπ ίσετε στο κείµενο ένα ρητορικό ερώτηµα και να το γράψετε στο τετράδιό σας. Μονάδες 3 β. Να εξηγήσετε τι επ ιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση του ερωτήµατος αυτού. Μονάδες 6 Γ. Στο π λαίσιο αφιερώµατος του σχολικού σας π εριοδικού στην τεχνολογία να γράψετε ένα άρθρο π ερίπ ου 500 λέξεων. Σ’ αυτό να αναφερθείτε στη σχέση των σύγχρονων νέων µε τα τεχνολογικά µέσα, καθώς και στις π ροϋπ οθέσεις π ου απ αιτούνται ώστε οι νέοι να αξιοπ οιούν την τεχνολογία π ρος όφελός τους. Μονάδες 40 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php

— 36 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 37

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ∞ƒÃ∞π∞ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ∆ιδαγµένο κείµενο απ ό το π ρωτότυπ ο. Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια Β 6, 4-10 Ἐν π αντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ µὲν π λεῖον τὸ δ’ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἤ κατ’ αὐτὸ τὸ π ρᾶγµα ἤ π ρὸς ἡµᾶς... Λέγω δὲ τοῦ µὲν π ράγµατος µέσον τὸ ἴσον ἀπ έχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπ ερ ἐστὶν ἕν καὶ τὸ αὐτὸ π ᾶσιν, π ρὸς ἡµᾶς δὲ ὃ µήτε π λεονάζει µήτε ἐλλείπ ει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν π ᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα π ολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ µέσα λαµβάνουσι κατὰ τὸ π ρᾶγµα· ἴσῳ γὰρ ὑπ ερέχει τε καὶ ὑπ ερέχεται· τοῦτο δὲ µέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθµητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ π ρὸς ἡµᾶς οὐχ οὕτω ληπ τέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα µναῖ φαγεῖν π ολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπ της ἕξ µνᾶς π ροστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο π ολὺ τῷ ληψοµένῳ ἤ ὀλίγον· Μίλωνι µὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχοµένῳ τῶν γυµνασίων π ολύ. Ὁµοίως ἐπ ὶ δρόµου καὶ π άλης. Οὕτω δὴ π ᾶς ἐπ ιστήµων τὴν ὑπ ερβολὴν µὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ µέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, µέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ π ράγµατος ἀλλὰ τὸ π ρὸς ἡµᾶς. Εἰ δὴ π ᾶσα ἐπ ιστήµη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπ ιτελεῖ, π ρὸς τὸ µέσον βλέπ ουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπ ιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε π ροσθεῖναι, ὡς τῆς µὲν ὑπ ερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ µεσότητος σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγοµεν, π ρὸς τοῦτο βλέπ οντες ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ π άσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀµείνων ἐστὶν ὥσπ ερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ µέσου ἄν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι

π ερὶ π άθη καὶ π ράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπ ερβολὴ καί ἔλλειψις καὶ τὸ µέσον. Να απ αντήσετε στα π αρακάτω: Α) Απ ό το κείµενο, π ου σας δίνεται, να µεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το απ όσπ ασµα: «Ἐν π αντί ... καὶ π άλης». Μονάδες 10 Β1) Ο Αριστοτέλης για να π ροσδιορίσει την έννοια της µεσότητας στο κείµενο π ου σας δίνεται χρησιµοπ οιεί π αραδείγµατα. Να τα εντοπ ίσετε και να τα σχολιάσετε. Μονάδες 15 Β2) Να σχολιάσετε ερµηνευτικά το απ όσπ ασµα: «Λέγω δὲ τὴν ἠθικὴν ... τὸ µέσον». Μονάδες 15 Β3) Ποια ήταν η διδακτική δραστηριότητα του Αριστοτέλη στην αυλή του Φιλίπ π ου της Μακεδονίας; Μονάδες 10 Β4) Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απ λές ή σύνθετες, για καθεµιά απ ό τις π αρακάτω λέξεις του κειµένου: ἐλλείπ ει, λαµβάνουσι, π ροστάξει, φθειρούσης, ἐργάζονται. Μονάδες 10 2. Αδίδακτο κείµενο. Λυσία Επιτάφιος, 40-42 Ἦ π ολὺ π λεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπ άντων ἀνθρώπ ων διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύµασι καὶ ἐν τοῖς τοῦ π ολέµου κινδύνοις, ἐκλιπ όντες µὲν τὴν π όλιν, εἰς τὰς ναῦς δ’ ἐµβάντες, τὰς δ’ αὑτῶν ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ π λήθει τῷ τῆς Ἀσίας. Ἐπ έδειξαν δὲ π ᾶσιν ἀνθρώπ οις, νικήσαντες τῇ ναυµαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον µετ’ ὀλίγων ὑπ ὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν ἤ µετὰ π ολλῶν βασιλευοµένων ὑπ ὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. — 37 —

Πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι ὑπ ὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν µὲν Θεµιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπ εῖν καὶ γνῶναι καὶ π ρᾶξαι, ναῦς δὲ π λείους τῶν ἄλλων συµµάχων, ἄνδρας δ’ ἐµπ ειροτάτους. 1 ἦ: π ράγµατι 2 συνεβάλοντο (συµβάλλοµαι): συνεισέφεραν Να απ αντήσετε στα π αρακάτω: Γ1) Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το π αραπ άνω κείµενο. Μονάδες 20 Γ2α) Να γράψετε την ίδια π τώση στον άλλο αριθµό για καθεµιά απ ό τις π αρακάτω λέξεις: ἐκεῖνοι, π όλιν, νικήσαντες, ναυµαχίᾳ, ἐµπ ειροτάτους. Μονάδες 5 Γ2β) Να γράψετε τον ζητούµενο τύπ ο για καθένα απ ό τους π αρακάτω ρηµατικούς τύπ ους του κειµένου: οὔσας: το απ αρέµφατο του ίδιου χρόνου. νικήσαντες: το α΄ενικό π ρόσωπ ο του Παρατατικού στην ίδια φωνή. κινδυνεύειν: το απ αρέµφατο του Αορίστου στην ίδια φωνή. συνεβάλοντο: το γ’ π ληθυντικό π ρόσωπ ο Ενεστώτα στην Οριστική στην ίδια φωνή. εἰπ εῖν: το β’ ενικό π ρόσωπ ο Προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. Μονάδες 5 Γ3) Να γίνει π λήρης συντακτική αναγνώριση των π αρακάτω λέξεων και φράσεων του κειµένου: π όλιν, ὀλίγας, π ᾶσιν, ὑπ ὲρ τῆς ἐλευθερίας, συµµάχων. Μονάδες 10 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 38

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ §√°√∆∂áπ∞ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ £∂ª∞∆∞ ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής ∆ούκας, Η Ιστορία ενός αιχµαλώτου (απ όσπ ασµα) Στήν καταστροφή τῆς Σµύρνης, βρέθηκα µέ τούς γονιούς µου στό λιµάνι, στήν Πούντα. Μέσ’ ἀπ ’ τά χέρια τους µέ π ήρανε. Κι ἔµεινα στήν Τουρκία αἰχµάλωτος. [...] Ἀπ ό µέρες, π ού π έρασαν µέ φόβο, ἦρθε ἕνας ἀξιωµατικός καί µᾶς π αράλαβε, µέ σαράντα στρατιῶτες. Μᾶς ἔβγαλαν στήν αὐλή καί µᾶς χώρισαν απ ’τούς π ολίτες· τότε εἶδα καί τόν ἀδερφό µου. Μᾶς ἔβαλαν τετράδες καί µᾶς διέταξαν νά γονατίσουµε νά µᾶς µετρήσουν. Ὁ ἀξιωµατικός π ού µᾶς ἔβλεπ ε, καβάλα στό ἄλογό του, ἔλεγε: - Θά κοιτάξω νά µή µείνει οὔτε σπ όρος ἀπ ό σᾶς. Κι ἔδωσε τό π αράγγελµα νά κινήσουµε. Θά ἤµαστε ὅλη ἡ φάλαγγα κάνα δυό χιλιάδες. Ὅπ ως βγήκαµε, µᾶς τραβήξανε ἴσια στήν αγορά. Ἐκεῖ, τό τουρκοµάνι π ού µᾶς π ερίµενε, σάν τό λεφούσι ἔπ εσε ἀπ άνω µας: τραπ έζια, καρέκλες, π οτήρια, ὅ,τι ἔβρισκαν µπ ροστά τους µᾶς π ετοῦσαν ἀπ ’ ὅλες τίς µεριές. Ἦταν καί ναῦτες Φράγγοι µαζί τους στά καφενεῖα κι ἔκαναν χάζι µέ µᾶς. [...] Τά ξηµερώµατα ἦρθε ἀπ ό τή Μαγνησία ἄλλος ἀξιωµατικός, καί µᾶς σήκωσαν. Ὧρες π ερπ ατούσαµε. Οὔτε ξέραµε π οῦ µᾶς π ᾶν. Μονάχα ἀπ ό τόν τόπ ο καταλαβαίναµε π ώς βαδίζαµε γιά τή Μαγνησία. Ἀντί νά µᾶς π ηγαίνουν στό δηµόσιο δρόµο µᾶς τραβούσανε ἀπ ’ τό βουνό. Κι ὅπ ως δέν ἤµαστε σέ ἰσότοπ ο, ἀρχίσαµε νά σκορπ ᾶµε. Δέν µπ ορούσαµε νά κρατήσουµε τίς τετράδες. Καί οἱ στρατιῶτες φώναζαν π ροσταχτικά: - Στίς τετράδες! Στίς τετράδες!

λεφούσι: ασύντακτο π λήθος, όχλος Ἐµεῖς π ροσπ αθούσαµε, καί π άλι τίς χαλάγαµε. Ὅσοι ἦταν ἀνήµπ οροι κι ἔµεναν π ίσω, τούς τραβοῦσαν οἱ π ολίτες στό δάσος καί τούς καθάριζαν. Μέ π ολύ κόπ ο π έσαµε στό δηµόσιο δρόµο. Ἐκεῖ π άλι, µᾶς π ερίµεναν, µπ ουλούκια µπ ουλούκια, γέροι ἄνθρωπ οι, ἑξῆντα ὥς ὀγδόντα χρονώ, µέ π αλιές µαχαῖρες, καί σά φτάσαµε κοντά ρίχτηκαν ἀπ άνω µας, φωνάζοντας στό λοχαγό: - Ἄφησέ µας νά κάνουµε ὅ,τι θέλουµε! Κι ὁ λοχαγός τούς ἔλεγε «ὄχι», γελώντας. Ἐµεῖς τοῦ φωνάζαµε: - Κύρ λοχαγέ, σέ σένα κρεµόµαστε. Καί π ροχωρούσαµε. [...] Καί σ’ ἑφτά µέρες ἀπ άνω ἔρχεται π άλι ὁ χότζας κι ἐµεῖς µέ φωνές τόν π αρακαλούσαµε. - Σωπ ᾶτε, µᾶς λέει, γιατί θά φύγω ἄν φωνάζετε. Ἦρθα, νά σᾶς σώσουµε. Στό λόγο ἀπ άνω, ἔφεραν σέ καλάθια κουραµάνες. Μᾶς ἔβαλαν στό ζυγό, δίνοντας στούς δυό νοµάτους ἀπ ό µισή. Ὕστερα µέ τή σειρά µᾶς ἄφησαν στό συντριβάνι νά π ιοῦµε νερό. Ἐκείνη τή µέρα εἶχε ἔρθει ἄνθρωπ ος µεγάλος ἀπ ’ τό Ἀχµετλί, µᾶς ἔλεγαν οἱ στρατιῶτες, κι ἀπ ό δῶ κι ἐµπ ρός θά π εράσετε καλά. Τό βράδυ µᾶς ἔγδυσαν! Ὅ,τι εἴχαµε ἀπ άνω µας, δαχτυλίδια, ρολόγια, µᾶς τά π ήρανε. Ὥς καί τά χρυσά δόντια µᾶς βγάλανε ἀπ ’ τό στόµα. Τό π ρωί µᾶς σήκωσαν. Κι ὅταν ἑτοιµαζόµαστε, µαζεύτηκαν ἀπ ’ ἔξω οἱ ζεµπ έκηδες, µέ ζουρνάδες καί νταούλια, καί βγαίνοντας µᾶς χτυπ οῦσαν µέ τά ὅπ λα τους. Ἐκεῖ, ἦρθε ἄλλος ἀξιωµατικός. Μᾶς π αρέλαβε καί ξεκινήσαµε. τους καθάριζαν: τους σκότωναν χότζας: µουσουλµάνος ιερωµένος, ο οπ οίος γνωρίζει, ερµηνεύει και διδάσκει το Κοράνι κουραµάνες: τα ψωµιά που έτρωγαν οι στρατιώτες — 38 —

ζεµπ έκης ή ζεϊµπ έκης: χωροφύλακας ή επ αγγελµατίας στρατιώτης της Οθωµανικής Τουρκίας, π ου π ροερχόταν κυρίως απ ό εξισλαµισθέντες Έλληνες της Μ. Ασίας ζουρνάς: λαϊκό, ξύλινο, π νευστό όργανο νταούλι: π αραδοσιακό, κρουστό όργανο µε βροντερό ήχο° κάτι σαν τύµπ ανο Ἔξω ἀπ ’ τή Μαγνησία, µακριά τρεῖς ὧρες, ἦταν ἕνα µεγάλο ἀµπ έλι, τριγυρισµένο µέ φράχτη. Ἐκεῖ µᾶς ἔκλεισε µέσα κι ἔβαλε σκοπ ούς νά µᾶς φυλᾶν ὥσπ ου νά ξηµερώσει. [...] Σάν ἔφτασα, ὁ κόσµος ἦταν π άλι άράδα. Τούς ἄφησα νά π εράσουν κι ἐγώ ἔβλεπ α ἀπ έξω τούς γραµµατικούς π ού γράφαν βιαστικά στά χαρτιά καί τά δίναν χέρι µέ χέρι. Πρέπ ει νά µπ ῶ στή σειρά. Ἔκλεισα τά µάτια µου καί µπ ῆκα. Ὥς ἐδῶ ἦρθα. Ἀπ ό δῶ ὁ Θεός βοηθός. — Τό φύλλο σου, µοῦ εἶπ ε ὁ γραµµατικός π ού ἔστεκε στήν π όρτα. Τοῦ τό ’δωσα. Τό κοίταξε καλά καλά. Ἐγώ ἄρχισα νά τρέµω. - Ὁ π ατέρας σου, µοῦ λέει. - Σουλεϊµάν, τοῦ λέω. - Ἡ µητέρα σου; - Ζαχριέ. - Τί κλάση; - Τοῦ ὀκτώ. - Ποῦ µένεις; - Στα Θεῖρα. - Καλά, ἐδῶ λέει Κοσσυφοπ έδι. - Ἀπ ό κεῖ εἶµαι. - Ποῦ π ᾶς τώρα; - Στήν Πόλη. Ἦρθαν οἱ δικοί µου, καί µοῦ γράψαν νά π άω νά τούς π άρω. - Ἀπ ό π οῦ ἦρθαν; µέ ρώτησε. - Ἀπ ό τή Σερβία. - Στήν Πόλη τώρα, ἔχει φασαρία. Δέν π εριµένεις λίγο νά π εράσει;


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

- Δέν µπ ορῶ, τοῦ λέω, εἶµαι φτωχός ἄνθρωπ ος. Δυό µέρες νά µείνω, ἔφαγα τά λεφτά µου. - Καλά, µοῦ λέει. Ἅµα π ᾶς στήν Πόλη, π έρασε ἀπ ’ τό Μπ ιρλάρ - σοκάκι. Εἶναι ὁ τάδες, π ού τοῦ ἔχω π αραγγείλει µπ ότες. Πᾶνε δυό µῆνες κι ἀκόµα δέ µοῦ τίς ἔστειλε. Δῶσ’ του αὐτήν τήν κάρτα καί π ές του νά µοῦ τίς στείλει γρήγορα. - Μάλιστα, τοῦ λέω, τό δίχως ἄλλο. Καί π ῆγα νά θεωρήσω τό φύλλο µου στόν ταγµατάρχη. τό φύλλο: ταυτότητα, διαβατήριο κλάση: χρονολογική Ἀπ ό κεῖ ἔφυγα τρεχάτος. Παίρνω τά π ράγµατά µου ἀπ ’ τό ξενοδοχεῖο καί π άω ὁλόισια στή βάρκα. Ἐκεῖ π άλι ἄλλος κοίταξε τά χαρτιά µου. - Ἐντάξει, µοῦ λέει, ἐλεύθερα. Τότε µέ π ῆρε ὁ βαρκάρης. Σά φτάσαµε στό καράβι ἐκεῖ ξανά ἄλλος τά κοίταξε. - Ἐλεύθερα, µοῦ εἶπ ε κι αὐτός. Ἀνέβηκα στό βαπ όρι καί γύρισα τήν π λάτη, να µή βλέπ ω π ίσω µου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Να π ροσδιορίσετε µε στοιχεία του κειµένου το ιστορικό π λαίσιο στο οπ οίο αναφέρεται το αφήγηµα του Στρατή ∆ούκα. Μονάδες 15 Β1. Ο κριτικός Τάσος Κόρφης διαπ ιστώνει σχετικά µε το ύφος του Στρατή ∆ούκα ότι έχει: α) Πυκνότητα. Αυτά που συνάγονται είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λέγονται (µονάδες 7). β) Το ρήµα και το ουσιαστικό δεσπ όζουν (µονάδες 7). γ) Το επ ίθετο χρησιµοπ οιείται µόνο εκεί π ου δεν µπ ορεί να µη χρησιµοπ οιηθεί (µονάδες 6). Να επ ιβεβαιώσετε την π αραπ άνω άπ οψη αναφέροντας δύο π αραδείγµατα απ ό το κείµενο για κάθε χαρακτηριστικό.

3/3/10

9:47 AM

Page 39

Μονάδες 20 Β2.α. Να εντοπ ίσετε δύο χαρακτηριστικά του διαλόγου στο απ όσπ ασµα: «Τό φύλλο σου, µοῦ εἶπ ε ὁ γραµµατικός... Μάλιστα, τοῦ λέω, τό δίχως ἄλλο» και να δώσετε απ ό ένα π αράδειγµα. Μονάδες 6 β. Η αφήγηση στο κείµενο γίνεται σε π ρώτο π ρόσωπ ο. Γιατί; Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους µε π αραδείγµατα απ ό το κείµενο. Μονάδες 14 Γ. «Καί σ’ ἑφτά µέρες ἀπ άνω ... µᾶς βγάλανε ἀπ ’ τό στόµα». Με βάση το π αραπ άνω απ όσπ ασµα, να σχολιάσετε τη συµπ εριφορά των π ροσώπ ων σε ένα κείµενο 110-130 λέξεων. Μονάδες 25 ∆. Αφού µελετήσετε το κείµενο π ου ακολουθεί (Μαρτυρία του Μανώλη Χατζησάββα), να επ ισηµάνετε τις αντιστοιχίες του ως π ρος τον τόπ ο, το χρόνο και τα γεγονότα µε το απ όσπ ασµα π ου σας δόθηκε απ ό την Ιστορία ενός αιχµαλώτου του Στρατή ∆ούκα. Μονάδες 20 Μαρτυρία Μανώλη Χατζησάββα Στη Σµύρνη, όταν πήγα, ήταν κόσµος µαζεµένος. [...] Εµείς µέναµε σ’ ένα ξενοδοχείο, κάτω στην παραλία, « Ήπειρος» ονοµαζότανε. Λίγες µέρες πριν πιάσει η πυρκαγιά, ήρθε στο ξενοδοχείο ένας Τούρκος αξιωµατικός µε καµιά δεκαριά στρατιώτες. Κάθισαν στο κεφαλόσκαλο, έβαλαν εκεί δίπ λα κι ένα τραπ έζι, και διέταξαν να κατέβουν όλοι οι άνδρες κάτω. Από την οικογένειά µας ήµαστε δύο, εγώ κι ο αδερφός µου. Για να κατέβουµε κάτω, έπ ρεπ ε να π εράσουµε απ ό µπ ροστά τους. Ό,τι άξιο λόγου είχαµε, χρήµατα, χρυσαφικά, τ’ αφήναµε στο τραπ έζι µετά σου έδιναν µια κλωτσιά κι έτσι κατέβαινες π ιο γρήγορα. [...] — 39 —

Σε κάνα-δυο µέρες, µας έβαλαν σε φάλαγγα κι άρχισε η π ορεία π ρος το άγνωστον. Ήµαστε µια ατέλειωτη φάλαγγα, δέκα χιλιάδες περίπου νοµαταίοι από δω κι από κει µας φρουρούσαν ιππείς. Βαδίζαµε µε κατεύθυνση τη Μαγνησιά. Μας πήγαιναν όχι από το δηµόσιο δρόµο αλλά µέσα από τα τουρκοχώρια, για να µπορούν οι χωριάτες να µας καθαρίζουν κι αυτοί. Στο δρόµο µας κτυπούσαν για να τρέχουµε σ’ έξι ώρες φτάσαµε στο Μπουνάρµπασι. Εκεί κάτσαµε δυο µέρες. Μετά ήρθε ένας Τούρκος αξιωµατικός και διέταξε, οι γέροι κι αυτοί που είναι κάτω των δεκαοχτώ ετών να χωρίσουν... Σα χωρίσαµε, εµείς µείναµε κει κι οι υπόλοιποι τραβήξανε για τη Μαγνησιά, ούτε ξαναγυρίσανε [...] Όταν βγήκαµε απ ό τη φυλακή, η Σµύρνη ήταν ερείπ ια, καµένα όλα... Άντε να βρεις τους δικούς σου π ού είναι! Επ ειδή την ήξερα καλά τη Σµύρνη, ψάχνοντας τους βρήκα στην Πούντα. [...] Τρεις µέρες έµεινα στην Πούντα κι ήρθε η είδηση π ως έφθασαν καράβια να µας π άρουν. Ξεκινήσαµε όλοι και π ήγαµε στην π αραλία. Εκεί στο λιµάνι είχαν κλείσει ένα χώρο και γινόταν έλεγχος. [...] Κρατάγανε και τους στρατεύσιµους. [...] Οι άλλοι µπ ήκαµε στα καράβια κι ήρθαµε στην Ελλάδα. Μαρτυρία Μαν. Χατζησάββα, Η Έξοδος, τόµ. Α’ (επ ιµ. Φ. ∆. Απ οστολόπ ουλος), Κέντρο Μικρασιατικών Σπ ουδών, Αθήνα 1980. Μαρτυρία: προφορική ή γραπτή αφήγηση όσων είδε ή άκουσε κάποιος σχετικά µε ένα συµβάν νοµαταίοι: άτοµα να µας καθαρίζουν: να µας σκοτώνουν, εξοντώνουν. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 40

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ Α. Να µεταφράσετε το π αρακάτω κείµενο στη νέα ελληνική γλώσσα: Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat ; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat « Oleum et operam perdidi» . Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: « Domi satis salutationum talium audio» . ............................................................................. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: « Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse» . Μονάδες 40 Β. Παρατηρήσεις 1.α. Να γράψετε τους τύπ ους π ου ζητούνται για καθεµιά απ ό τις π αρακάτω συνεκφορές: id exemplum: τη γενική π ληθυντικού. parem salutationem: τη γενική ενικού. magnum pondus: την αφαιρετική ενικού. Μονάδες 6 1.β. Να γράψετε τους τύπ ους π ου ζητούνται για

καθεµιά απ ό τις π αρακάτω λέξεις: operam: την αφαιρετική ενικού. avis: τη δοτική π ληθυντικού. risu: την αιτιατική π ληθυντικού. me: τη δοτική ενικού στο ίδιο π ρόσωπ ο. acie: την ονοµαστική π ληθυντικού. Μονάδες 5 1.γ. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπ ους των άλλων βαθµών στο ίδιο γένος, αριθµό και π τώση: cupidus, magnum Μονάδες 4 2.α. Να γράψετε τους τύπ ους π ου ζητούνται για καθένα απ ό τα π αρακάτω ρήµατα: incitavit: το γ’ ενικό π ρόσωπ ο του Μέλλοντα της οριστικής και το γ’ π ληθυντικό π ρόσωπ ο του Ενεστώτα της υπ οτακτικής στη φωνή π ου βρίσκεται. respondebat: το α’ ενικό π ρόσωπ ο του Υπ ερσυντελίκου της οριστικής και υπ οτακτικής στη φωνή π ου βρίσκεται. dicere: το γ’ π ληθυντικό π ρόσωπ ο του Ενεστώτα της οριστικής και το β’ ενικό π ρόσωπ ο του Ενεστώτα της π ροστακτικής στη φωνή π ου βρίσκεται. audio: το β’ π ληθυντικό π ρόσωπ ο του Παρατατικού της οριστικής και της υπ οτακτικής στη φωνή π ου βρίσκεται. posse: το γ’ ενικό π ρόσωπ ο του Ενεστώτα της οριστικής και υπ οτακτικής. Μονάδες 10 2.β. uteretur: να γράψετε το απ αρέµφατο Ενεστώτα, την αιτιατική του σουπ ίνου και την αφαιρετική του γερουνδίου (µονάδες 3). imperare: να γράψετε τη µετοχή του Ενεστώτα στην ονοµαστική του ενικού του αρσενικού — 40 —

γένους και το γερουνδιακό στην ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους (µονάδες 2). Μονάδες 5 3.α. ut eo uteretur: να αναγνωρίσετε το είδος της π ρότασης (µονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση (µονάδες 2) και τον χρόνο του ρήµατος (µονάδες 2). Μονάδες 5 3.β. Να γίνει π λήρης συντακτική αναγνώριση των π αρακάτω λέξεων: frustra, dicere, salutationum, eo, locupletem. Μονάδες 10 4.α. narrate: να µετατρέψετε την π ροτροπ ή σε απ αγόρευση και µε τους δύο τρόπ ους. Μονάδες 4 4.β. id exemplum sutorem quendam incitavit: να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε π αθητική. Μονάδες 5 4.γ. cum magnum pondus auri publice missum attulissent: να γίνει π λήρης συντακτική αναγνώριση των όρων της π αραπ άνω π ρότασης. Μονάδες 6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 41

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // Ι™∆√ƒπ∞ £∂øƒ∏∆π∫∏™ ∫∞∆∂À£À¡™∏™

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το π εριεχόµενο των ακόλουθων όρων: • Οργανικός Νόµος (1900) • Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) • Μικτή Επ ιτροπ ή Ανταλλαγής (1923). Μονάδες 15 β. Να π ροσδιορίσετε αν το π εριεχόµενο των π αρακάτω π ροτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη « Σωστό» ή « Λάθος» δίπ λα στον αριθµό π ου αντιστοιχεί στην κάθε π ρόταση. 1. Το σύνταγµα του 1844 δεν κατοχύρωσε το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. 2. Ο Βενιζέλος αναγνώριζε στον Πρίγκιπ α Γεώργιο το δικαίωµα να διαχειρίζεται π ροσωπ ικώς το εθνικό ζήτηµα της Κρήτης. 3. Ο Βενιζέλος, τον Σεπ τέµβριο του 1910, υπ οστήριξε την αναθεώρηση του υπ άρχοντος συντάγµατος και δεν έθεσε π ολιτειακό ζήτηµα. 4. Στις 9 ∆εκεµβρίου 1898 κηρύχθηκε και επ ίσηµα η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. 5. Η δίχρονη π ροεδρία του µητροπ ολίτη Χρύσανθου ήταν αληθινό διάλειµµα δηµοκρατίας και αρµονικής συµβίωσης χριστιανών και µουσουλµάνων στην Τραπεζούντα. Μονάδες 10 ΘΕΜΑ Α2 α. Ποια µέσα διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ (Επ ιτροπ ή Απ οκαταστάσεως Προσφύγων) για την απ οκατάσταση των

π ροσφύγων; Μονάδες 10 β. Ποιος ήταν ο ρόλος του διαµετακοµιστικού εµπ ορίου στην οικονοµική ανάπ τυξη του Πόντου; Μονάδες 15 ΟΜΑ∆Α Β’ ΘΕΜΑ Β1 Αντλώντας στοιχεία απ ό το π αρακάτω κείµενο και αξιοπ οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τους λόγους ανάδειξης (µονάδες 17) και τα αιτήµατα (µονάδες 8) της « νέας γενιάς» στην π ερίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας. Μονάδες 25 ΚΕΙΜΕΝΟ Ἐκτὸς ἀπ ὸ τὸ Πανεπ ιστήµιο Ἀθηνῶν π οὺ ἱδρύθηκε τὸ 1837 δηµιουργήθηκαν 190 δηµοτικά, 31 ἀπ οκαλούµενα ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ τέσσερα γυµνάσια. Μεταξὺ 1837 καὶ 1857, 3.182 φοιτητὲς ἀπ έκτησαν στὴν Ἀθήνα διπ λώµατα, ἐνῶ τὸ π οσοστὸ ὅσων γνώριζαν γραφὴ καὶ ἀνάγνωση αὐξήθηκε µέχρι τὸ 1840 στὸ 40% τοῦ ἀνδρικοῦ π ληθυσµοῦ, ἡλικίας ἄνω τῶν 5 ἐτῶν. [...] Ἡ σχετικὰ ταχύρρυθµη ἐξάπ λωση τῆς µόρφωσης αὔξησε τὶς ἐντάσεις στὴν κοινωνία. Γιὰ τοὺς ἀπ όφοιτους τοῦ Πανεπ ιστηµίου, ἰδιαίτερα τοὺς νοµικοὺς, ἴσχυε σὲ σχέση µὲ τὴν ἐπ αγγελµατικὴ π ροοπ τικὴ τὸ ἴδιο ὅπ ως καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους: ἡ π ίεση γιὰ µιὰ θέση στὸ δηµόσιο µεγάλωνε. Ἐπ ίσης µεγάλωναν οἱ ἀτοµικὲς ἀπ αιτήσεις γιὰ τὸ ἐπ ίπ εδο ζωῆς, οἱ µορφωµένοι καθὼς καὶ οἱ µισοµορφωµὲνοι ἄρχισαν νὰ ἐνοχλοῦνται ἀπ ὸ τὴν ἀνεπ άρκεια τῶν συνθηκῶν στὴν Ἑλλάδα, τὴ γενικὴ καθυστέρηση σὲ σχέση µὲ τὶς χῶρες τῆς Δύσης, καὶ ἡ ἐπ ιθυµία γιὰ συµµετοχὴ στὶς π ολιτικὲς διαδικασίες ἐνίσχυε τὴ γενικὴ δυσαρέσκεια. — 41 —

Φαίνεται ὅτι στὴν π ερίπ τωση τῆς Ἑλλάδας ἐπ ιβεβαιώνεται ἡ ὑπ όθεση ὅτι ἡ διαδικασία τῆς γρήγορης ἐξάπ λωσης τῆς στοιχειώδους µόρφωσης συµπ ίπ τει µὲ τὴν π ερίοδο π ολιτικῆς ἀστάθειας καὶ ὅτι κατὰ π ᾶσα π ιθανότητα ἐνισχύει αὐτὴ τὴν ἀστάθεια. Gunnar Hering, Τὰ π ολιτικὰ κόµµατα στὴν Ἑλλάδα 1821-1936 τόµος Α΄, Μ.Ι.Ε.Τ. (Αθήνα 2004), σσ. 340, 341. ΘΕΜΑ Β2 Αξιοπ οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα κείµενα, να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε τις εξελίξεις στο αγροτικό ζήτηµα από το 1907 έως και το 1917. Μονάδες 25 ΚΕΙΜΕΝΟ Α’ Ὁ Βενιζέλος δὲν π ροχώρησε στὴν ἐπ ειγόντως ἀναγκαία ἀγροτική µεταρρύθµιση, ἐπ ειδή ἡ π ροτεραιότητα τῶν ἐξοπ λισµῶν δὲν ἄφηνε π όρους γιὰ τὴν ἀπ οζηµίωση τῶν µεγαλογαιοκτηµόνων. Ἡ ἀπ αλλοτρίωση τῆς γῆς χωρὶς ἀπ οζηµίωση δὲν θὰ ἦταν µόνο ἀντισυνταγµατική, ἀλλὰ ὡς ἐπ αναστατικὴ π ράξη τελείως ἀδιανόητη γιὰ τοὺς Φιλελευθέρους. Ἔτσι ἀρκέστηκαν σὲ π ροστατευτικὲς διατάξεις γιὰ τοὺς ἐνοικιαστὲς γῆς, οἱ ὁπ οῖες ὅµως δὲν ἐµπ όδισαν ὁρισµένους γαιοκτήµονες νὰ κάνουν ἔξωση σὲ οἰκογένειες, ἐνῶ διαρκοῦσαν ἀκόµη οἱ Βαλκανικοὶ π όλεµοι, ἐπ ειδὴ οἱ στρατευµένοι ἄνδρες βρίσκονταν στὸ µέτωπ ο καὶ δὲν ἀνταπ οκρίνονταν στὶς ἐργασιακές τους ὑπ οχρεώσεις! Μὲ τὴν ἀπ όκτηση ἐδαφῶν στοὺς Βαλκανικοὺς π ολέµους π ροστέθηκαν στὰ 594 τσιφλίκια τῆς Θεσσαλίας καὶ τοῦ νοµοῦ Ἄρτας 818 µεγάλες γαιοκτησίες στὴ Μακεδονία καὶ 410 στὴν Ἤπ ειρο.


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 42

Gunnar Hering, Τὰ π ολιτικὰ κόµµατα στὴν Ἑλλάδα 1821-1936 τόµος Β΄, Μ.Ι.Ε.Τ. (Αθήνα 2004), σελ. 802. ΚΕΙΜΕΝΟ Β’ Η αρχή της αγροτικής µεταρρύθµισης εξηγγέλθη στα 1917 στη Θεσσαλονίκη. [...] Η αγροτική µεταρρύθµιση απ οφασίστηκε σε µία στιγµή σοβαροτάτης π τώσης του εξωτερικού εµπ ορίου: η π τώση αυτή είχε π ροκληθεί απ ό τον θαλάσσιο απ οκλεισµό τον οπ οίο είχαν επ ιβάλει οι δυτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, π ροκειµένου να την υπ οχρεώσουν να εισέλθει στον π όλεµο µε το µέρος της Αντάντ. Υπ ’ αυτές τις συνθήκες, ο απ οκλεισµός της Ελλάδας λειτούργησε, απ ό οικονοµική άπ οψη, ως ένας αυθόρµητος π ροστατευτισµός, τόσο υπ έρ της εθνικής βιοµηχανικής π αραγωγής όσο και επ ’ ωφελεία των εγχωρίων σιτηρών. Είναι π ροφανές ότι η συγκυρία αυτή έθεσε εκ νέου και µε οξύτατο τρόπ ο το ζήτηµα των τσιφλικιών. Το γεγονός ότι µια « επ αναστατική» στρατιωτική κυβέρνηση υπ ό την αιγίδα των γαλλικών στρατευµάτων του µακεδονικού µετώπ ου ήλθε να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο κέντρο των βορείων ελληνικών επ αρχιών π ου κυριαρχούντο απ ’ τα τσιφλίκια, π ροσέδωσε έναν επ είγοντα χαρακτήρα στο π ρόβληµα της οριστικής ρύθµισης του γαιοκτητικού ζητήµατος. Κ. Βεργόπ ουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, Αθήνα 1975, σελ. 174. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php

— 42 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 43

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // ΑΓΓΛΙΚΑ

lush = π ολύβλαστος fossil = απ ολίθωµα

(6 points) (25 points)

ΘΕΜΑΤΑ Α. Να απ οδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το π αρακάτω κείµενο, π ροσδίδοντάς του τη µορφή π ου θα έπ ρεπ ε να έχει, αν επ ρόκειτο να δηµοσιευθεί σε ελληνικό έντυπ ο: Where did all the flowers come from? Throughout his life, Charles Darwin surrounded himself with flowers. When he was 10, he wrote down each time a plant bloomed in his father’ s garden. When he bought a house to raise his own family, he turned the grounds into a botanical garden where he experimented on flowers until his death. But despite his intimate familiarity with flowers, Darwin once wrote that their evolution was “ an abominable mystery”. Darwin could see for himself how successful flowering plants had become. They make up the majority of living plant species, and they dominate many of the world’ s ecosystems, from rain forests to grasslands. They also dominate our farms. Out of flowers come most of the calories humans consume, in the form of foods like corn, rice and wheat. Flowers are also impressive in their sheer diversity of forms and colors, from lush roses to spiderlike orchids. The fossil record, however, offered Darwin little enlightenment about the early evolution of flowers. At the time, the oldest fossils of flowering plants came from rocks that had formed from 100 million to 66 million years ago. Paleontologists found a diversity, not a few primitive forms. The New York Times, 7/9/2009 Charles Darwin = Κάρολος ∆αρβίνος

Β. Να απ αντήσετε στο τετράδιό σας στα αγγλικά στις π αρακάτω ερωτήσεις: B1. a. What did Darwin mean when he stated that the evolution of the flowers was “ an abominable mystery”? Do not use more than 30 words. (4 points) b. In your own words explain why flowering plants are important, according to the text. Do not exceed 50 words. (6 points) c. “ Flowering plants have evolved from a small number of primitive plants”. State whether this is true or false, according to the text, and justify your answer. Do not use more than 40 words. (5 points) B2. a. Why are flowers “ impressive”, according to the text? Do not use more than 30 words. (3 points) b. Drawing on your own experience, write a short paragraph (of not more than 60 words) for The House and Garden magazine in which you discuss the usefulness of plants and flowers in people’ s everyday life. (6 points) c. A recent study from paleobotanists concluded that “ flowers evolved into their marvelous diversity in much the same way as eyes and limbs have: through the recycling of old genes for new jobs”. In your own words rewrite this finding and expand it into a short paragraph (of not more than 60 words) which will appear in the Scientific News section of your school newspaper. — 43 —

Γ. Να γράψετε κείµενο 180 - 200 λέξεων µε θέµα: Several studies have found that working in small musical groups improves children’ s behaviour because it requires trust, respect and compromise. Write an article for a youth magazine suggesting other kinds of group activities that promote these values. Justify your suggestions. • Do not write your name at the end of the article. (45 points) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:47 AM

Page 44

// ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ √ÌÔÁÂÓÒÓ 2009 // °∂ƒª∞¡π∫∞

ΘEMATA Α. Να απ οδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το π αρακάτω κείµενο, π ροσδίδοντάς του τη µορφή π ου θα έπ ρεπ ε να έχει, αν επ ρόκειτο να δηµοσιευθεί σε ελληνικό έντυπ ο. Im Märchen ist alles zauberhaft schön, friedlich und heil. Merkwürdig eigentlich, dass wir mit dem Begriff Märchen meist nur Schönes verbinden, denn wirklich heil ist die Welt im Märchen nicht. Stattdessen kann in der Märchenwelt das Unheil hinter jeder Ecke lauern*. Aber, auch das lehrt uns das Märchen: Wer Mut beweist und alle Gefahren übersteht, findet oft sein Glück. Märchen erzählen von Menschen und vom Leben. Davon, wie es ist, und noch mehr davon, wie es sein könnte. Im Märchen werden Träume wahr und Wünsche Wirklichkeit. Auch der tiefe menschliche Wunsch nach Liebe. Oft ist es gerade die Liebe, die die Märchenhelden in die weite Welt hinaustreibt. Damit wird die Handlung des Märchens angetrieben. Die Suche im Wald des Lebens findet ein Ende, wo sich der eigene Weg mit dem eines anderen verbindet. Das Märchen handelt vor allem von dem Weg dorthin, von Umwegen, Hindernissen und Bewährungsproben. Die Liebe ist im Märchen ein Bild für die endgültige Harmonie des Lebens. Und Mann und Frau verkörpern das Verschiedene. Aber das Verschiedene, das sich versöhnen kann, ist ein Grundmuster des Lebens und darum enden die Märchen normalerweise mit der Hochzeit. www.3sat.de *lauern = καραδοκώ, π αραµονεύω (25 Punkte)

Β. Να απ αντήσετε στο τετράδιό σας στα γερµανικά στις π αρακάτω ερωτήσεις / π αρατηρήσεις: B.1 a. Geben Sie dem Text einen Titel und einen Untertitel. (5 Punkte) b. Welche Funktion haben Gefahren und Unheil in der Welt des Märchens? (5 Punkte) c. Welche Rolle spielt die Liebe für die Handlung des Märchens? (5 Punkte) B.2 a. Wie würde der folgende Satz: „Merkwürdig eigentlich ... die Welt im Märchen nicht.“ lauten, wenn man ihn – ohne eine Information auszulassen – wie folgt einleitete: „Obwohl die Welt im Märchen ...“? (5 Punkte) b. Wie würde der folgende Satz: „Oft ist es gerade die Liebe ... hinaustreibt.“ lauten, wenn man ihn – ohne eine Information auszulassen – wie folgt einleitete: „Die Märchenhelden ...“? (5 Punkte) c. Wie würde der folgende Satz: „Und Mann und Frau verkörpern das Verschiedene.“ lauten, wenn man ihn – ohne eine Information auszulassen – wie folgt einleitete: „Und Mann und Frau sind ...“? (5 Punkte) Γ. Να γράψετε στα γερµανικά κείµενο (180-200 λέξεις), σύµφωνα µε το π αρακάτω θέµα: Eine deutsche Schülerzeitung möchte ein Sonderheft zum Thema „Kreative Freizeitgestaltung“ veröffentlichen. Sie bittet Leser, die sich dafür interessieren, einen Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Schreiben Sie einen Artikel, in dem Sie drei verschiedene Möglichkeiten vorschlagen, wie man seine Freizeit kreativ gestalten kann. — 44 —

Beschreiben Sie diese Möglichkeiten. Unterschreiben Sie Ihren Beitrag nicht. (45 Punkte)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τις απαντήσεις των θεµάτων θα τις βρείτε στο http://www.vakalis-fro.gr/oqa.php


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 45

//B¿ÛÂȘ 2009 // ∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

8

8

3

3

4

2 113.35

4

3 97.60

3

105.55

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης

7

7

2

2

4

4

4

2 96.85

2

1 92.50

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

2 80.15

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

4

1 83.70

1

1

2

97.25

2

2

1

1

Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης

4

90.20

1

1

2

92.05

2

2

1

1

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλ/γίας (Ιταλικής) Αθήνας

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλ/γίας (Ισπανικής) Αθήνας

3

3

1

1

2

2

2

2

1

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κοµοτηνή)

5

5

2

2

2

2

2

1 83.75

2

Θεολογίας Αθήνα Θεολογίας Θεσ/νίκης Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας Ποιµαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσ/νίκης Φιλ/φίας - Παιδ/κής & Ψυχολογίας Αθήνας

100.25 2

11

10 56.70

4

4

5

5

5

5

4

3 77.25

7

6 54.40

2

2

4

4

4

3 79.70

2

2

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

7

7

2

2

4

4

4

4

2

2

9 56.90

3

3

5

5

5

1 70.10

3

78.35

9

3

3

5

5

5

5

3

2 78.70

10

Φιλ/φίας - Παιδ/κής & Ψυχολογίας Ιωαννίνων

9

Φιλ/φίας - Παιδ/κής Θεσ/νίκης

5

2

2

3

3

3

1 73.55

2

1 78.40

Φιλ/φικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυµνο)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Φιλοσοφίας Πάτρας

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

10

10

3

3

5

5

5

5

3

1 74.55

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

10

10

Φιλολογίας Ιωαννίνων Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο) Φιλολογίας Αθήνα

57.60

3

3

5

4 84.55

5

2 80.80

3

1 75.15

Φιλολογίας Θεσ/νίκης

7

5 54.90

2

2

3

3

3

81.40

2

2

Φιλολογίας Πάτρας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαµάτα)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Ελληνικής Φιλολογίας Θρ'ακης (Κοµοτηνή)

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης

6

5 57.10

2

2

3

3

3

79.00

2

1 84.15

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων

10

10

3

3

5

5

5

5

3

3

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας

6

6

2

2

3

3

3

1 83.10

2

2

Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Πελοποννήσου (Καλαµάτα)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κοµοτηνή)

6

5 57.30

2

2

3

3

3

3

2

2

Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή)

18

17 55.60

6

6

9

9

9

80.35

6

Νοµικής Αθήνας

12

6 50.10

4

1 81.30

6

65.65

6

90.70

4

91.60

Νοµικής Θεσ/νίκης

11

58.70

4

3 70.60

5

3 57.80

5

90.70

4

91.15

1

1

1

1

1

Θεατρικών Σπουδών Πάτρας

3

— 45 —

3

1

1

79.00

1


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 46

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Θεατρικών Σπουδών Αθήνας

2

1 73.30

1

1

1

1

1

1

1

1

Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Θεάτρου Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

1

1

75.15

1

1

Κινηµατογράφου Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

1

1

76.60

1

1

Εκπαιδ/κής και Κοιν/κής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

2

1

1

1

87.55

1

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Αρχειονοµίας & Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου (Κέρκυρα)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά

5

4 68.95

2

2

2

1 90.80

2

2

2

102.45

∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου

5

4 69.35

2

2

2

2

2

2

109.60

Πολιτικής Επιστήµης Κρήτης (Ρέθυµνο)

7

7

2

2

3

3

3

Πολιτικών Επιστηµών Θεσ/νίκης

4

1

1

2

2

2

Πολιτικών Επιστηµών Θράκης (Κοµοτηνή)

5

5

2

2

2

2

2

Πολιτ. Επιστήµης & ∆ηµ. ∆ιοικ. Αθήνας

8

8

3

2 69.00

4

4

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου

8

8

3

3

4

4

Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας Παντείου

5

5

2

2

3

2 58.60

3

1 82.20

2

Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

Κοινωνιολογίας Παντείου

5

3 50.10

2

2

3

2 59.25

3

Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου

4

4

1

1

2

2

2

2

1

2

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

Κοινωνικής ∆ιοίκησης Θράκης (Κοµοτηνή)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

1

Επικ/νίας & Μέσων Μαζ. Ενηµερ. Αθήνας

4

3 86.30

1

2

1 100.85

1

1

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού Παντείου

4

4

1

2 106.80

∆ηµοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσ/νίκης

2

1 73.90

1

1

Βαλκανικών Σπουδών ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

5

5

2

2

3

3

3

Βαλκανικών Σλαβ. & Ανατ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

2

2

1

1

1

1

1

Σλαβικών Σπουδών Αθήνας

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Φιλοσ. Παιδ. & Ψυχολ. (Προγ.Ψυχολ.) Αθήνας

3

2 59.40

1

Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)

5

5

2

2

2

Ψυχολογίας Παντείου

4

61.10

1

1

2

Ψυχολογίας Θεσ/νίκης

5

62.00

2

1 82.90

2

Ξένων Γλωσσλων Μεταφρ. & ∆ιερ/νείας Ιόνιο-Ειδίκευση Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας (Κέρκυρα)

3

3

1

1

1

Ξένων Γλωσσλων Μεταφρ. & ∆ιερ/νείας Ιόνιο-Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού (Κέρκυρα)

2

2

1

1

1

Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισµού Θεσ/νίκης

7

7

2

1 76.60

3

— 46 —

60.90

54.60

1

56.00

91.40 75.60

67.90

3 105.60

2

66.90

2

1

73.80

1 79.55

2

4

4 70.80

3

64.00

4

4

3

81.10

55.60

2

2 62.25 2

2

74.35

2

88.90

2

86.90

2

1 104.50

1

1

88.20

1

111.50

1 2

1

88.75

1

1

2

61.80

3

85.10

2

69.65

1

2

1 79.90

2

1 77.35

77.75

2

83.30

1

1 56.10

68.85

2

89.80

2

1 83.55

1

2 75.45

1

1

2

1

2

1

1

1

87.95

1

1

2 85.10

3

85.95


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 47

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισµού Θεσσαλίας (Τρίκαλα)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Επιστ. Φυσ. Αγωγ. και Αθλ. Θεσ/νίκης (Σέρρες)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

2

Επιστήµης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας

5

5

2

2

3

3

3

1 89.55

2

85.10

Επιστήµης Φυσ. Αγωγής και Αθλητ. Θράκης (Κοµοτηνή)

9

9

3

3

5

5

5

4 83.00

3

2 90.70

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)

3

58.30

1

65.30

2

2

2

62.95

1

76.65

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυµνο)

7

51.50

2

85.40

3

1 62.60

3

82.30

2

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)

5

64.60

2

86.70

2

57.70

2

84.55

2

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αθήνας

6

65.90

2

89.50

3

62.45

3

91.95

2

90.00

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων

8

65.10

3

79.10

4

3 63.90

4

85.60

3

87.10

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Πάτρας

7

58.20

2

86.40

3

3

3

86.25

2

86.20

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

9

59.50

3

80.90

5

5

5

87.05

3

80.30

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος)

8

50.80

3

74.90

4

4

4

80.10

3

1 62.95

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης

6

80.80

2

89.10

3

69.45

3

92.10

2

Παιδ/κο ∆ηµ/κής Εκπ/σης ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

6

65.70

2

77.80

3

1 57.00

3

73.25

2

Εκπ/σης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας

4

54.20

1

2

1 81.85

2

1

89.70

Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης Θεσ/νίκης

3

75.80

1

2

57.00

2

85.20

1

88.00

Επιστηµών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

5

2 51.20

2

2

3

3

3

3

2

Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Αιγαίου (Ρόδος)

7

7

2

1 53.90

3

3

3

3

2

1 81.35

Παιδ/κό Προσχολικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)

4

3 58.40

1

65.90

2

2

2

2

1

1

Παιδ/κό Προσχολικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυµνο)

5

4 54.20

2

2

3

3

3

2 89.55

2

2

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων

7

6 50.10

2

2

3

3

3

3

2

82.40

Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας

6

4 51.10

2

2

3

3

3

3

2

1 85.60

Παιδ. Νηπιαγ. ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

5

3 58.10

2

1 57.90

3

3

3

3

Μουσικών σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα)

2

2

1

1

1

1

1

Μουσικών σπουδών Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

Μουσικών σπουδών Θεσ/νίκης

1

1

1

1

1

1

1

Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

1

1

1

1

1

1

1

Μεθοδολογίας Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήµης Αθήνας

3

3

1

1

2

2

Πολιτισµικής Τεχν/γίας & Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

5

5

2

2

3

Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα)

2

2

1

1

∆ιαχείρηση Πολιτισµικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

4

4

1

Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)

1

1

1 68.00

2

84.75

91.65 2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Γενική σειρά

1

1

2

2

2

2

1

1

Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Ειδ.Κατηγ.3648/α

1

1

2

2

2

2

1

1

Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Ειδ.Κατηγ.3648/β

1

1

1

1

1

1

1

1

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Γενική σειρά

1

1

1

1

1

1

1

1

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Ειδ.Κατηγ.3684/α

1

1

1

1

1

1

1

1

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Ειδ.Κατηγ.3684/β

1

1

1

1

1

1

1

1

— 47 —

55.85

101.75 1 108.60

1

78.00

1

80.30


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 48

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών Πέλλας Ιωαννίνων

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Πρόγραµµα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Πέλλας Ιωαννίνων

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Πρόγραµµα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Θεσ/νίκης

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης (Ηράκλειο)

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Κοινωνικής Εργασίας Πάτρας

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Προσχολικής Αγωγής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

81.05

Βρεφονηπιοκοµίας Ηπείρου (Ιωάννινα)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

2 76.40

Βρεφονηπιοκοµίας Θεσ/νίκης

3

3

1

1

2

1 63.75

2

2

1

1

Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Πάτρας (Πύργος)

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου (Άρτα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασµού Εκθέσεων Πάτρας (Πύργος)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ∆υτ. Μακεδονίας (Καστοριά)

13

13

4

4

6

6

6

6

4

4

∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι)

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο Ηπείρου (Ηγουµενίτσα)

9

9

3

3

5

4 82.35

5

5

3

3

∆ιοίκησης Κοινωνικών - Συναιτεριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων Μεσολογγίου

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Κρήτης (Ηράκλειο)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Επιστηµών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Αιγαίου (Σάµος)

4

3 54.30

1

1

2

2

2

2

1

1

Στατιστικής Οικονοµικού Παν. Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Μαθηµατικών Ιωαννίνων

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Μαθηµατικών Πάτρας

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Μαθηµατικών Κρήτης (Ηράλκειο)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Μαθηµατικών Αιγαίου (Σάµος)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Μαθηµατικών Θεσ/νίκης

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Μαθηµατικών Αθήνας

8

8

3

3

4

4

4

3 89.25

3

2 85.10

Φυσικής Ιωαννίνων

6

6

2

1 64.10

3

3

3

3

2

2

Φυσικής Πάτρας

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Φυσικής Αθήνα

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

TEI

2ο Επιστηµονικό Πεδίο Θετικών Επιστηµών

— 48 —

83.25


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 49

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Φυσικής Θεσ/νίκη

5

5

2

2

3

3

3

2 81.10

2

2

Χηµείας Ιωαννίνων

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Χηµείας Πάτρας

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Χηµείας Κρήτης (Ηράκλειο)

3

2 53.70

1

1

2

2

2

2

1

1

Χηµείας Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Χηµείας Θεσ/νίκης

4

2 50.80

1

2

2

2

2

1

Γεωλογίας Πάτρας

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Γεωλογίας Θεσ/νίκης

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνας)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Βιολογίας Πάτρας

3

3

1

1

2

2

2

1 82.70

1

Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)

3

3

1

1

2

2

2

1 80.35

1

Βιολογίας Αθήνας

3

2 93.00

1

65.40

2

80.30

2

89.90

1

Βιολογίας Θεσ/νίκης

3

1 54.90

1

80.50

2

60.55

2

88.45

1

87.85

Εφαρ/νων Μαθηµ. & Φυσ. Επιστηµών ΕΜΠ

4

4

1

1

2

2

2

92.00

1

83.85

Μηχανικών Επιστήµης Υλικών Ιωαννίνων

5

5

2

2

2

2

2

2

2

1 72.70

Επιστήµης & Τεχ/γίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Επιστήµης των Υλικών Πάτρας

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

4

4

1

1

2

2

1 87.90

1

Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Επιστήµης & Τεχ/γίας Τροφίµων Γεωπονικού Παν. Αθήνας

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Γεωπονίας Θεσ/νίκης

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

∆ασολογίας & Φυσικού Περ/ντος Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

1

1

82.25

1

1

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

2

2

1

1

1

1

1

72.55

1

1

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

∆ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Πειραιά

5

5

2

2

3

3

3

3

2

75.90

Πληροφορικής Οικονοµικού Παν. Αθήνας

6

3 50.80

2

2

3

3

3

83.05

2

83.75

Πληροφορικής Ιωαννίνων

5

5

2

2

2

2

2

1 75.85

2

68.60

Πληροφορικής Θεσ/νίκης

2

1

1

1

1

1

85.75

1

76.10

Πληροφορικής Πειραιά

4

4

1

1

2

2

2

81.25

1

89.30

Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)

3

3

1

1

2

2

2

1 85.60

1

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας

5

3 52.30

2

1 86.30

3

1 62.40

3

1 77.60

2

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Χαροκοπείου Αθήνας

1

56.20

1

1

1

1

1

1

1

Πληροφορικής µε εφαρµογές στην Βιοϊατρική Στερεάς Ελλάδας (Λαµία)

2

1 51.20

1

1

1

1

1

— 49 —

52.40

59.50

69.70

74.30

86.45

1

88.75

79.85 1 86.85

58.90

1 82.05 60.05 1


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 50

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Αιγαίου (Σάµος)

5

5

2

2

3

3

3

2 72.25

2

2

Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεποικινωνιών ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Επιστήµης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Επιστήµης και ΤεχνολογίαςΥπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

3

1 50.60

1

1

2

2

2

1 79.65

1

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Όπλα Γεν.σειρά

4

1 55.30

1

74.70

2

57.30

1

95.30

1

90.50

1

71.40

Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Όπλα Ειδ.κατ.3648/α Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Όπλα Ειδ.κατ.3648/β Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Σώµατα Γεν.σειρά Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Σώµατα Ειδ.κατ.3648/α Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Σώµατα Ειδ.κατ.3648/β Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάµενοι Γεν.σειρά Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάµενοι Ειδ.κατηγ. 3648/α Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάµενοι Ειδ.κατηγ. 3648/β Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν.σειρά Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ.Κατ.3648/α Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ.Κατ.3648/β Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Μάχιµοι Γεν.σειρά Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Μάχιµοι Ειδ.κατηγ.3648/α Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Μάχιµοι Ειδ.κατηγ.3648/β Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Μηχανικοί Γεν.σειρά Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Μηχανικοί Ειδ.κατηγ.3864/α Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Μηχανικοί Ειδ.κατηγ.3864/β Μονίµ.Υπαξ. Στρατ.(ΣΜΥ) Όπλα Γεν.σειρά

4

4

1

1

2

2

Μονίµ.Υπαξ.Στρατ.(ΣΜΥ) Όπλα Ειδ.κατηγ.3648/α Μονίµ.Υπαξ.Στρατ.(ΣΜΥ) Όπλα Ειδ.κατηγ.3648/β Μονίµ.Υπαξ.Στρατ.(ΣΜΥ) Σώµατα Γεν.σειρά Μονίµ.Υπαξ.Στρατ.(ΣΜΥ) Σώµατα Ειδ.κατηγ.3864/α Μονίµ.Υπαξ.Στρατ.(ΣΜΥ) Σώµατα Ειδ.κατηγ.3864/β Μονίµ.Υπαξ.Ναυτ. Σ.Μ.Υ.Ν. Γεν.σειρά Μονίµ.Υπαξ.Ναυτ. Ειδ.κατηγ.3864/α Μονίµ.Υπαξ.Ναυτ. Ειδ.κατηγ.3864/β Σχολ.Πλοιαρχ.Εµπορ.Ναυτικού Γεν.σειρά Σχολ.Πλοιαρχ.Εµπορ.Ναυτικού Ειδ.κατηγ.3864/α Σχολ.Πλοιαρχ.Εµπορ.Ναυτικού Ειδ.κατηγ.3864/β Σχολ.Μηχανικ.Εµπορ.Ναυτικού Γεν.σειρά Σχολ.Μηχανικ.Εµπορ.Ναυτικού Ειδ.κατηγ.3864/α

— 50 —

70.05 1


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 51

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Σχολ.Μηχανικ.Εµπορ.Ναυτικού Ειδ.κατηγ.3864/β ΤΕΙ Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Φυτικής Παραγωγής ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου (Άρτα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Φυτικής Παραγωγής Θεσ/νίκης

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Φυτικής Παραγωγής Καλαµάτας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Φυτικής Παραγωγής Κρήτης (Ηράκλειο)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Φυτικής Παραγωγής Λάρισας

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτ. Τοπίου Ηπείρου (Άρτα)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καβάλας (∆ράµα)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Λαµίας (Καρπενήσι)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Λάρισας (Καρδίτσα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

Ζωικής Παραγωγής ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Ζωικής Παραγωγής Θεσ/νίκης

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Ζωικής Παραγωγής Λάρισας

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου (Άρτα)

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Θερµοκ. Καλλιεργ. & Ανθοκοµίας Μεσολογγίου

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Καλαµάτας

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Κρήτης (Ηράκλειο)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής ∆ιαχείρισης Μεσολογγίου

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Ιχθυοκοµίας - Αλιείας Ηπείρου (Ηγουµενίτσα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Αγροτικής Ανάπτυξης & ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκης

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

135

135

47

47

65

65

65

65

47

47

Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίµων Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι)

3ο Επιστηµονικό Πεδίο Επιστηµών Υγείας Ιατρικής Ιωαννίνων

4

1

92.50

2

2 69.70

2

91.75

1

Ιατρικής Πάτρας

5

2

93.70

2

2 81.00

2

90.00

2

90.40

Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

4

1

89.50

2

2

89.95

1

91.75

Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

3

1

89.10

2

2 70.05

2

90.15

1

91.70

Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

2

1

94.00

1

1 77.15

1

93.45

1

93.25

Ιατρικής Αθήνας

5

2

96.00

2

2 87.50

2

96.05

1

94.10

Ιατρικής Θεσ/νίκης

5

2

95.70

3

3 80.75

3

94.15

2

92.20

Οδοντιατρικής Αθήνας

3

1

93.70

1

1 83.20

1

95.85

2

96.60

Οδοντιατρικής Θεσ/νίκης

2

1

91.90

1

1 74.20

1

97.05

1

Νοσηλευτικής Αθήνας

4

1

1

2

1 73.55

1

1

Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Σπάρτη)

3

1

1

2

2

1

1

Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης

2

1

Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα)

2

1

— 51 —

2 2 85.60

1

1 1

1 69.95

96.65

96.25

1

88.35

1

87.95

1

84.15

1

81.20


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 52

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Επιστηµής ∆ιαιτολογίας & ∆ιατροφής Χαροκοπείου (Αθήνα)

1

1

Επιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής Αιγαίου (Λήµνος)

3

1

81.50

1

92.90

1

2

2

1 78.35

1

1

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη)

3

1

Φαρµακευτικής Πάτρας

4

1

86.60

2

2

83.80

1

1

92.60

2

2

88.25

1

Φαρµακευτικής Αθήνας

3

1

89.50

93.70

2

2 79.60

2

89.20

1

91.35

Φαρµακευτικής Θεσ/νίκης

2

1

1

93.85

Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων

4

1

1

2

1

1 74.40

2

2

1

86.25

Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)

2

1

1

1

1

1

1

79.50

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Γεν. σειρα

2

96.00

1

78.80

7

1

94.40

1

1 76.80

1

90.35

95.50

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Ειδ.Κατηγ. 3648/α Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Ειδ.Κατηγ.3648/β Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν.Σειρά Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ειδ.Κατηγ.3864/α Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ειδ.Κατηγ.3864/β Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν.Σειρά Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατηγ.3864/α Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατηγ.3864/β Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν.Σειρά Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατηγ. 3864/α Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατηγ. 3864/β Φαρµακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν.Σειρά Φαρµακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατηγ. 3864/α Φαρµακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατηγ. 3864/β Υποσύνολο ΑΕΙ/ΤΕΙ

69

15

24

6

35

16

35

24

4

Αισθητικής & Κοσµητολογίας Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

81.40

1

1

Αισθητικής & Κοσµητολογίας Θεσ/νίκης

4

4

1

1

2

2

2

79.15

1

1

∆ηµόσιας Υγιεινής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

74.65

1

∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας Κρήτης (Σητεία)

6

6

2

2

3

3

∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας Λάρισας (Καρδίτσα)

6

6

2

2

3

Εργοθεραπείας Αθήνας

3

3

1

1

1

Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας

3

3

1

1

Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσ/νίκης

3

3

1

1

Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας

8

8

3

Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνας

3

3

Οπτικής και Οπτοµετρίας Αθήνας

3

3

Οπτικής και Οπτοµετρίας Πάτρας (Αίγιο)

4

Ραδιολογίας Ακτινολογίας Αθήνας

3

— 52 —

74.80

1

1

1

3

3

2

2 72.00

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

4

4

4

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

2

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

70.55

79.45 87.40 2

2

1 69.00

1

1 81.20 86.95 3 75.45 85.66 1 69.15


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 53

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Φυσικοθεραπείας Θεσ/νίκης

3

2 51.10

1

Φυσικοθεραπείας Αθήνας

3

3

1

1

73.85

1

87.30

1

1

61.60

1

82.60

1

Φυσικοθεραπείας Λαµίας

4

4

1

1

2

2

2

71.05

1

1

Φυσικοθεραπείας Πέτρας (Αίγιο)

5

5

2

2

Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας Αθήνας

3

3

1

1

2

2

2

1 59.95

2

1 75.70

1

1

1

1

1

Λογοθεραπείας Ηπείρου (Ιωάννινα)

8

8

3

1

3

4

4

4

4

3

Λογοθεραπείας Πάτρας

3

3

3

1

1

2

2

2

2

1

Λογοθεραπείας Καλαµάτας

3

1

3

1

1

2

2

2

2

1

Μαιευτικής Αθήνας

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Μαιευτικής Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Μαιευτικής ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Νοσηλευτικής Κρήτης (Ηράκλειο)

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

Νοσηλευτικής Αθήνας

5

5

2

2

3

3

3

3

2

1 84.85

Νοσηλευτικής Ηπείρου (Ιωάννινα)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Νοσηλευτικής Θεσ/νίκης

4

4

1

1

2

2

2

1

1

Νοσηλευτικής Λαµίας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Νοσηλευτικής Λάρισας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Νοσηλευτικής Πάτρας

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

Νοσηλευτικής Καβάλας (∆ιδυµότειχο)

5

5

2

2

2

1 50.30

2

2

2

2

146

145

50

49

68

68

56

50

37

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

3

3

1

122.85

2

107.68

2

2

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσ/νίκης

3

2 107.25

1

118.25

2

89.75

2

Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Πάτρας

3

3

1

103.25

1

1

1

1

Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Θεσσαλίας (Βόλος)

2

1 87.50

1

1

1

1

Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Θράκης (Ξάνθη)

3

3

1

109.80

2

2

2

Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

3

3

1

105.78

1

1

1

Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

5

4 63.00

2

2

3

1 68.95

3

1 72.40

2

87.20

Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

6

6

2

2

3

3

3

1 72.80

2

1 67.05

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

4

1 67.00

1

89.90

2

81.05

2

91.15

1

95.50

Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης

5

51.50

2

1 75.10

2

72.60

2

90.95

2

Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

2

2

1

56.70

1

1

1

86.10

1

1

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

3

3

1

71.90

1

1

1

1

1

91.00

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

3

3

1

76.10

2

1 74.10

2

1

92.65

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2

59.90

1

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νίκης

5

3 78.60

2

73.60

3

4ο Επιστηµονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστηµών

1 63.90

1

1

1

63

1

65.90 3

72.00

85.00

62.10

1 110.30

121.75

1

120.75

1

112.93

1

1

105.05

2

1

91.45

1

105.83

111.98

86.35

82.80

1

74.50

1

81.75

3

82.50

2

87.20

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολ/στών ΕΜΠ

7

6 88.00

2

82.60

4

2 74.35

4

89.75

2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

8

8

3

2 57.79

4

4

4

2 65.25

3

— 53 —

80.15

93.25 3


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 54

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

7

6 68.50

2

3

3

3

2

2

Χηµικών Μηχανικών Πάτρας

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ

4

4

1

1

2

1 80.50

2

1 88.50

1

Χηµικών Μηχανικών Θεσ/νίκης

2

53.00

1

1

1

69.75

1

74.45

1

1

Μηχ/κών Περ/λοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

3

2 72.00

1

1

1

1

1

1

1

1

Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων Αιγαίου (Σύρος)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

5

4 54.50

1

1 62.40

2

2

2

2

2

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσ/νίκης (Βέροια)

2

2

1

53.40

1

1

1

1

1

1

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Μηχ/κών Η/Υ Τηλ/νιών & ∆ικτύων Θεσσαλίας (Βόλος)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ

2

2

1

1

1

1

1

1

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ/ργών ΕΜΠ

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Μηχ/κών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Θράκης (Ξάνθη)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης Αιγαίου (Χίος)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

5

5

2

2

3

3

3

3

2

1 82.20

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

Μηχανολόγων Μηχανικών ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

∆ασ/γίας & ∆ιαχ/σης Περ/ντος & Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά

3

3

1

1

2

2

2

2

1

Πλαστικών Τεχνών & Επιστηµών της Τέχνης (Ιωαννίνων)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Αγροτικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης Γεωπονικού Παν. Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)

6

6

1

1

3

3

3

3

2

2

∆ιαχ/σης Περιβ/ντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

4

2 60.50

1

1

2

1 74.65

2

2

1

∆ιοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν.Σειρά

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

62.30

Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ.Κατηγ.3864/α Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ.ΚΑτηγ.3864/β

56.10

72.50

2

2

1

1

66.85

86.10

79.65 1 78.50

92.55

84.80

89.30

92.70

1

1

Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων Αθήνας

4

4

1

1

2

Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων Θεσ/νίκης

2

2

1

1

1

176

149

60

40

88

70

88

57

60

32

Γραφιστικής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

ΤΕΙ

— 54 —

60.25


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 55

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων Σερρών

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Πάτρας

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας (Τρίκαλα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Συντηρ. Αρχαιοτ. & Έργων Τέχνης Αθήνας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Πολιτικών Έργων Υποδοµής Πάτρας

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Πολιτικών Έργων Υποδοµής Θεσ/νίκης

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Πολιτικών Έργων Υποδοµής Λάρισας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Πολιτικών Έργων Υποδοµής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Τοπογραφίας Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Πολιτικών ∆οµικών Έργων Κρήτης (Ηράκλειο)

8

8

3

3

4

4

4

3 77.60

3

3

Πολιτικών ∆οµικών Έργων Πειραιά

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Πολιτικών ∆οµικών Έργων Σερρών

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Πολιτικών ∆οµικών Έργων Λάρισας (Τρίκαλα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3 2

Ηλεκτρολογίας ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Ηλεκτρολογίας Καβάλας Ηλεκτρολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)

72.85 68.20

7

7

2

2

4

4

4

4

2

Ηλεκτρολογίας Λαµίας

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

Ηλεκτρολογίας Λάρισας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Ηλεκτρολογίας Πάτρας

6

6

1

1

3

3

3

3

2

2

Ηλεκτρολογίας Πειραιά

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

Ηλεκτρολογίας Χαλκίδας

6

6

4

4

3

3

3

3

2

2

11

11

3

3

5

5

5

5

4

4

Μηχανολογίας Καβάλας

9

9

2

2

5

5

5

5

3

3

Μηχανολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

Μηχανολογίας Λάρισας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Μηχανολογίας Πάτρας

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Μηχανολογίας Πειραιά

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Μηχανολογίας Σερρών

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Μηχανολογίας Χαλκίδας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Ηλεκτρονικής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Ηλεκτρονικής Θεσ/νίκης

5

5

2

1 72.70

2

2

2

2

2

2

Ηλεκτρονικής Κρήτης (Χανιά)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Ηλεκτρονικής Λαµίας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Ηλεκτρονικής Πειραιά

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Ναυπηγικής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Αυτοµατισµού Θεσ/νίκης

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Αυτοµατισµού Πειραιά

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Μηχανολογίας ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

— 55 —

71.35


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:48 AM

Page 56

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Αυτοµατισµού Χαλκίδας

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Αυτοµατισµού Μεσολογγίου

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Ηλ/κών Υπολογ/κών Συστηµάτων Πειραιά

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Πληροφορικής Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Πληροφορικής Θεσ/νίκης

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιονίων Νήσων (Ληξούρι)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σερρών

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Λαµίας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισας

7

7

2

2

3

3

3

3

2

2

Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Καλαµάτας (Σπάρτη)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ιονίων Νήσων (Λευκάδα)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

13

13

4

4

6

6

6

6

4

4

Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων & ∆ικτύων Μεσολογγίου (Ναύπακτος)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Επιχειρησιακής Πληροφορικής ∆υτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

∆ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλας

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων Πάτρας

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων Κρήτης (Αγ Νικόλαος)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Οχηµάτων Θεσ/νίκης

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Σχεδ. & Παραγ. Ενδυµάτων Θεσ/νίκης (Κιλκίς)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας (Καρδίτσα)

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Καβάλας

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Βιοµηχανικής Πληροφορικής Καβάλας

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Σερρών

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Μηχανικής Βιοσυστηµάτων Λάρισας

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων Μεσολογγίου

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Γεωτεχνολογίας και Περιβ/ντος ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Ενεργειακής Τεχνολογίας Αθήνας

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Κρήτης (Ηράκλειο)

8

8

1

1

4

4

4

4

3

3

Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Αθήνας

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Τεχνολογίας Τροφίµων Θεσ/νίκης

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Τεχνολογίας Τροφίµων Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Τεχνολογίας Τροφίµων Λάρισας (Καρδίτσα)

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Τεχνολογίας Τροφίµων Καλαµάτας

8

8

3

3

4

4

4

4

3

3

Τεχνολογία Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης (Μουδανιά)

3

3

1

1

2

2

2

2

1

1

Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης (Χανιά)

5

5

2

2

3

3

3

3

2

2

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

9

9

3

3

5

5

5

5

3

3

Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ∆υτ. Μακεδονίας (Καστοριά)

Τεχνολογίας Πληροφοριικής & Τηλεπικοινωνιών Ηπείρου (Άρτα)

— 56 —

54.30

77.25


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 57

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™ Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Καβάλας (∆ράµα)

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ 3

3

1

1

2

2

2

2

1

11

11

4

4

5

5

5

5

4

4

Τυποποίησης & ∆ιακίνησης Προϊόντων Θεσ/νίκης (Κατερίνη)

6

6

2

2

3

3

3

3

2

2

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

1

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Κρήτης (Ρέθυµνο)

5

5

2

2

2

2

2

2

Κλωστοϋφ/γίας Πειραιά

6

6

2

2

3

3

3

3

11

11

4

4

5

5

5

5

Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας (∆ράµα)

5

5

2

2

2

2

2

2

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ

2

2

1

1

1

1

1

1

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ

2

2

1

1

1

1

1

1

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ

2

2

1

1

1

1

1

1

Εκπαιδευτικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ΑΣΠΑΙΤΕ

2

2

1

1

1

1

1

1

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΑΣΠΑΙΤΕ

2

2

1

1

1

1

1

1

Μαρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

4

3

1

Μαρκετινγκ & ∆ιοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα)

2

2

1

1

1

∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

4

4

1

1

2

∆ιεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικονοµικού Παν. Αθήνας

4

4

1

1

2

2

2

∆ιεθν. Οικον. Σχεσ. & Ανάπτυξης Θράκης (Κοµοτηνή)

7

7

2

2

3

3

3

Χρηµαστοοικονοµ. & Τραπεζ. ∆ιοικητικ. Πειραιά

4

3

1

1

2

2

2

Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

4

3

1

1

2

2

2

2

Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµικού Παν. Αθήνας

6

5

2

65.00

3

3

3

2 72.85

Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

5

4

2

1 75.50

2

1 84.35

2

1 100.65

Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)

4

4

1

1

2

2

2

2

Οικονοµικής Επιστήµης Πειραιά

8

8

3

3

4

4

4

4

Οικονοµικής Επιστήµης Οικονοµικού Παν. Αθήνας

6

6

2

1 57.50

3

3

3

2 86.75

Οικονοµικών Επιστηµών Πάτρας

8

8

3

3

4

4

4

4

Οικονοµικών Επιστηµών Αθήνας

10

9

3

3

5

5

5

4 81.45

Οικονοµικών Επιστηµών Θεσ/νίκης

10

6

3

3

5

5

5

2 70.15

Οικονοµικών Επιστηµών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

6

3

2

1 52.60

3

3

3

2 92.70

Οικονοµικών Επιστηµών Κρήτης (Ρέθυµνο)

7

7

2

2

3

3

3

3

Οικονοµικών Επιστηµών Ιωαννίνων

6

4

2

2

3

3

3

3

Οικονοµικών Επιστηµών Θεσσαλίας (Βόλος)

5

5

2

2

3

3

3

3

Οικονοµικών Επιστηµών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

3

3

1

1

2

2

2

2

Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου

5

5

2

2

3

3

3

3

Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λιβαδειά)

2

2

1

1

1

1

1

1

Οργαν. Και ∆ιοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

7

6

2

2

3

2 71.70

3

77.65

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικού Παν. Αθήνας

8

6

3

1 55.20

4

61.00

4

72.50

Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

5ο Επιστηµονικό Πεδίο Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης

— 57 —

62.00

2

77.00 1 78.90

2

85.95

1

73.80

2

2 71.65 3 68.35

1


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 58

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

∫∞∆ 5

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

Οργάνωσης και ∆ιοικ. Επιχειρήσεων Πειραιά

8

8

3

3

4

4

4

3 80.55

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

8

8

3

3

4

4

4

4

∆ιοίκησης Επιχείρησεων Θράκης (Κοµοτηνή)

5

5

2

2

2

2

2

1 84.30

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας

6

6

2

2

3

3

3

2 80.10

Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου (Σπάρτη)

3

3

1

1

2

2

2

2

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

5

5

2

2

2

2

2

2

Οικιακής Οικονοµίας & Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα)

1

1

1

1

1

1

1

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης Πειραιά

5

5

2

2

3

3

3

3

Οικονοµικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Γεν.Σειρά

1

82.55

Οικονοµικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Ειδ.Κατηγ.3864/α Οικονοµικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Ειδ.Κατηγ.3864/β Υπαξιωµατικών ∆ιοικ. Αεροπορίας (ΣΥ∆) Γεν.Σειρά

1

Υπαξιωµατικών ∆ιοικ. Αεροπορίας (ΣΥ∆) Ειδ.Κατηγ.3864/α Υπαξιωµατικών ∆ιοικ. Αεροπορίας (ΣΥ∆) Ειδ.Κατηγ.3864/β Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας Γεν.Σειρά

4

Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας Ειδ.Κατηγ.3864/α Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας Ειδ.Κατηγ.3864/β Αστυφυλάκων Γεν.Σειρά

61

48

540

540

60

52

88

78

88

62

14

14

5

5

7

7

7

7

∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού Χαλκίδας (Θήβα)

9

9

3

3

5

5

5

5

∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ∆υτ.Μακεδονίας(Καστοριά)

6

6

2

2

3

3

3

3

10

10

3

3

5

5

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

11

11

4

4

5

5

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

17

17

6

6

8

8

8

8

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Καβάλας

10

10

3

3

5

5

5

5

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισας

8

8

3

3

4

4

4

4

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας

8

8

3

3

4

4

4

4

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά

4

4

1

1

2

2

2

2

Αστυφυλάκων Ειδ.Κατηγ.3864/α Αστυφυλάκων Ειδ.Κατηγ.3864/β Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (Αστυνοµικοί) Γεν.Σειρά Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (Αστυνοµικοί) Ειδ.Κατηγ.3864/α Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (Αστυνοµικοί) Ειδ.Κατηγ.3864/β Τµήµα Ανθυποπυραγών Γεν.Σειρά Τµήµα Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγ. ΤΕΙ ∆ιεθνούς Εµπορίου ∆υτ. Μακεδονίας (Καστοριά)

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλαµάτας ∆ιοικ. Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Αθήνας ∆ιοικ. Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Καλαµάτας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας

— 58 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 59

∫∞∆ 1 √¡√ª∞ ™Ã√§∏™

∫∞∆ 2

∫∞∆ 3

∫∞∆ 4

£∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏ £∂™∂π™ ΚΕΝΑ µ∞™∏

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Σερρών

11

11

4

4

5

5

5

5

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Χαλκίδας

11

11

4

4

5

5

5

5

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων (Ληξούρι)

11

11

4

4

5

5

5

5

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο)

8

8

3

3

4

4

4

4

∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων Λάρισας

9

9

3

3

5

5

5

5

Χρηµατοοικονοµικής & Ελεγκτικής Καλαµάτας

9

9

3

3

5

5

5

5

10

10

3

3

5

5

5

5

4

4

1

1

2

2

2

1 88.55 1

Χρηµατοοικονοµικής & Ελεγκτικής Ηπείρου (Πρέβεζα) Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Θεσ/νίκης Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Αθήνας

3

3

1

1

1

1

1

Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα)

11

11

4

4

5

5

5

5

Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Λαµίας (Άµφισσα)

9

9

3

3

5

5

5

5 2

Εµπορίας & ∆ιαφήµισης Πάτρας (Αµαλιάδα)

3

3

1

1

2

2

2

14

14

5

5

7

7

7

7

6

6

2

2

3

3

3

3

Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία Ιονίων Νήσων (Λευκάδα)

10

10

3

3

5

5

5

5

Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ∆υτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)

9

9

3

3

5

5

5

5

Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία Μεσολογγίου Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία Πάτρας (Αµαλιάδα)

Λογιστικής ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

15

15

5

5

8

8

8

8

Λογιστικής Θεσ/νίκης

5

5

2

2

2

2

2

2

Λογιστικής Καβάλας

15

15

5

5

8

8

8

8

Λογιστικής Κρήτης (Ηράκλειο)

10

10

3

3

5

5

5

5

Λογιστικής Λάρισας

11

11

4

4

5

5

5

5

Λογιστικής Μεσολογγίου

14

14

5

5

7

7

7

7

6

6

2

2

3

3

3

3

Λογιστικής Πάτρας Λογιστικής Πειραιά

5

5

2

2

2

1 63.20

2

2

Λογιστικής Σερρών

14

14

5

5

7

7

7

7

Λογιστικής Χαλκίδας

13

13

4

4

6

6

6

6

Λογιστικής Ηπείρου (Πρέβεζα)

13

13

4

4

6

6

6

6

Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας

3

3

1

1

1

Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά (Σπέτσες)

3

3

1

1

2

Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο)

6

6

2

2

Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας

6

6

2

2

Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκης

4

4

1

Τουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισας

7

7

Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου (Ηγουµενίτσα)

∫∞∆ 5

93.55

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

1 86.70

2

2

2

2

3

3

3

3 4

8

8

3

3

4

4

4

Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ∆υτ.Μακεδονίας (Κοζάνη)

11

11

4

4

6

6

6

6

Χρηµατοοικονοµικής & Ασφαλιστικής Κρήτης (Αγ. Νικόλαος)

8

8

3

3

4

4

4

4

Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

3

3

1

1

1

1

1

1

Τουριστικών Επαγγελµάτων Αγ.Νικολάου Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)

2

2

1

1

1

1

1

1

— 59 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 60

ÛËÌÂÈÒÛÂȘ:

— 60 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 61

ÛËÌÂÈÒÛÂȘ:

— 61 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 62

ÛËÌÂÈÒÛÂȘ:

— 62 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 63

ÛËÌÂÈÒÛÂȘ:

— 63 —


omogeneis '10 (b part):omogeneis '08 (b part)

3/3/10

9:49 AM

Page 64

ÛËÌÂÈÒÛÂȘ:

— 64 —


ÂÍÂÙ¿ÛÂȘÔÌÔÁÂÓÒÓ2010 www.vakalis-fro.gr

ŸÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· του 2009

ÂÍÂÙ¿ÛÂȘÔÌÔÁÂÓÒÓ2010 ÂÍÂÙ¿ÛÂȘÔÌÔÁÂÓÒÓ2010 ŸÏ˜ ÔÈ B¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2009

ΑΠO TO 1967

Μητροπόλεως 17 και Βενιζέλου γωνία, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. +302310 221041, +302310 234364, Fax +302310 275087 e-mail: kentro@vakalis-fro.gr • www.vakalis-fro.gr

ΑΠO TO 1967

Εισαγωγή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο  

Εισαγωγή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο για έλληνες ου εξωτερικού

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you