Page 1

โครงการ หนังสือธรรมะแจกฟรี ซีดีธรรมะให้เปล่า

โดย

สถาบันวิมุตตยาลัย


 หน้าที่ น่าทำ

หน้าที่ - น่าทำ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พิมพ์ครั้งที่ ๓ พิมพ์ครั้งที่ ๔

กรกฎาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

๕,๐๐๐ เล่ม ๕,๐๐๐ เล่ม ๕,๐๐๐ เล่ม ๑๐,๐๐๐ เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม ว. วชิรเมธี หน้าที่ - น่าทำ กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย ๒๕๕๓ ๕๖ หน้า ออกแบบปก : สถาบันวิมุตตยาลัย จัดพิมพ์โดย

สถาบันวิมุตตยาลัย

เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอย ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ E-Mail : dhammatoday@gmail.com www.Dhammatoday.com แยกสีและพิมพ์ที่

สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน) ๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๐๐๐, ๐-๒๘๘๒-๑๐๑๐ โทรสาร ๐-๒๔๓๔-๑๓๘๕ สงวนสิทธิ์โดย สถาบันวิมุตตยาลัย


ว. วชิรเมธี 

หน้าที่ – น่าทำ

จริยธรรมมาตรฐาน เพือ่ ความเกษมศานต์แห่งชีวติ

ว. วชิรเมธี


 หน้าที่ น่าทำ

คำปรารภ ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ เ ขี ย นได้ รั บ อาราธนาจากชมรมหญิ ง ไทยในสหราช อาณาจั ก ร (Thai Woman’s Organization) ร่ ว มกั บ

สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศฝรั่งเศส – โปรตุเกส – เนเธอร์แลนด์ – อิตาลี – สหราชอาณาจักรและเยอรมันนี รวม ๖ ประเทศ ให้ เ ดิ น ทางมาเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา

ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศดังกล่าว ตลอดเวลากว่าหนึ่งเดือนเศษนี้ ผู้เขียนได้รับการ อำนวยความสะดวก และการต้อนรับปฏิสันถารอย่างดียิ่ง จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลที่ดียิ่ง ก่อเกิดเป็นความสุข ความสำเร็จ ความทรงจำที่งดงาม ตลอดเส้ น ทางการเดิ น สายบรรยายธรรมและนำปฏิ บั ติ สมาธิภาวนาอันยาวนานของผู้เขียน ด้วยความเอื้อเฟื้อ เกื้ อ กู ล ดั ง กล่ า ว ทำให้ ผู้ เ ขี ย นตั้ ง ปณิ ธ านว่ า ควรจะหา


ว. วชิรเมธี 

โอกาสจัดพิมพ์หนังสือธรรมะสักเล่มหนึ่งหรืออาจจะมาก กว่านั้น (ถ้าหากมีเวลามากพอในการเขียน) เพื่อมอบเป็น ธรรมบรรณาการตอบแทนในน้ ำ ใจอั น งดงามของมวล กัลยาณมิตรจากแดนไกลทุกท่าน และนั่นเป็นเหตุให้ช่วง เวลาทีพ่ ำนักอยู่ ณ พุทธวิหารออกซฟอร์ด เมืองออกซฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้เขียนจึงได้เริ่มต้นเรียบเรียง ต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ อนึ่ ง ตลอดเวลาที่ พ ำนั ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ

พระธรรมทูตอยู่ ณ พุทธวิหารออกซฟอร์ด เมืองออกซฟอร์ด ผู้ เ ขี ย นได้ รั บ ความเมตตานุ เ คราะห์ อ ย่ า งดี ยิ่ ง จากท่ า น อาจารย์พระ ดร.คำหมาย ธมฺมสามิ ผู้เป็นเจ้าอาวาสและ อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นอย่างดี จึงขอ

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกัลยาณมิตรธรรมของ พระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ว.วชิรเมธี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พุทธวิหารออกซฟอร์ด เมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร


 หน้าที่ น่าทำ

สารบัญ หน้า

คำปรารภ

บทนำ

หน้าที่ - น่าทำ ๑. หน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรธิดา ๒. หน้าที่ของบุตรธิดาต่อมารดาบิดา ๓. หน้าที่ของครูบาอาจารย์ต่อศิษย์ ๔. หน้าที่ของศิษย์ต่อครูบาอาจารย์ ๕. หน้าที่ของสามีต่อภรรยา ๖. หน้าที่ของภรรยาต่อสามี ๗. หน้าที่ของมิตรต่อเพื่อน ๘. หน้าที่ของเพื่อนต่อมิตร ๙. หน้าที่ของเจ้านายต่อลูกน้อง ๑๐. หน้าที่ของลูกน้องต่อเจ้านาย ๑๑. หน้าที่ของนักบวชต่อศาสนิกชน ๑๒. หน้าที่ของศาสนิกชนต่อนักบวช

๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕


ว. วชิรเมธี 

หน้า

๑๓. หน้าที่ของนักการเมืองต่อประชาชน ๒๖ ๑๔. หน้าที่ของ ส.ส. ต่อประประเทศชาติ และประชาชน ๒๘ ๑๕. หน้าที่ของประชาชนต่อการบริโภค ข้อมูลข่าวสาร ๓๐ ๑๖. หน้าที่ของประชาชนต่อบ้านเมือง ๓๒ ๑๗. หน้าที่ของคนต่อตนเอง ๓๔ ๑๘. หน้าที่ของคนต่อคนอื่น ๓๖ ๑๙. หน้าที่ของคนต่อสังคม ๓๗ ๒๐. หน้าที่ของคนต่อสัจธรรม ๓๘ ๒๑. หน้าที่ของคนต่อศาสนา ๓๙ ๒๒. หน้าที่ของศาสดาต่อสัตว์โลก ๔๐

ภาคผนวก สถาบันวิมุตตยาลัย

๔๑ ๕๒


 หน้าที่ น่าทำ

บทนำ ทุกๆ เช้า เราจะเห็นพระอาทิตย์อทุ ยั เพือ่ แบ่งปันแสง ให้ กั บ มวลมนุ ษ ยชาติ แ ละสรรพชี พ สรรพสั ต ว์ ทั่ ว สากล จักรวาล ทุกๆ คืน เราจะเห็นพระจันทร์และมวลดาริกา ต่าง พากันเปล่งแสงสุกสกาว ระยิบพริบพราวเต็มท้องฟ้านภากาศ ทุกๆ เช้า เราจะเห็นมวลหมู่สกุณา โผผินบินออก จากรวงรั ง เพื่ อ ไปยั ง สถานที่ ที่ อุ ด มด้ ว ยอาหารแล้ ว เสาะ แสวงหาอาหารกินจนอิ่มท้องแล้วยังคาบกลับมาเผื่อแผ่ แบ่งปันแก่ประดาลูกๆ ที่รอคอยอยู่ในรวงรังอย่างไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย ทุกๆ วัน เราจะเห็นปวงบุปผชาติแย้มบาน ส่งกลิ่น หอมกรรจายไปทั้งป่าเขาหรือคลี่กลีบบานสะพรั่งให้คนชม เต็มอุทยาน


ว. วชิรเมธี 

ทุกๆ คืน ทุกๆ วัน ไม้ใหญ่ไพรระหงยังคงกักเก็บ

น้ำฝนไว้คอยหลั่งไหลให้ผืนดินอุดม เปลี่ยนแปรหยดน้ำ เป็นลำธาร หรือกลั่นความอุดมสมบูรณ์ของตัวเองออกมา เป็นออกซิเจนแบ่งปันแก่มวลสรรพชีวิตในยามค่ำคืน รวม ทั้งให้ร่มไม้ใบบังแก่ผู้ผ่าวร้อนที่ต้องการผ่อนพักในเวลา กลางวัน ทุกๆ วัน ทุกๆ คืน ที่สายน้ำยังคงรินไหล หมู่เมฆ

ยั ง คงกลั่ น ตั ว เป็ น แหล่ ง น้ ำ ฝนสำรองลอยตั ว อยู่ ใ นห้ ว ง นภากาศ ฝนยังคงโปรยสาย ลมยังคงรำเพยพัด คลื่นยังคง ซั ด สาด จิ้ ง หรี ด ยั ง คงขั บ ประโคมดุ ริ ย กวี ไส้ เ ดื อ นยั ง คง

ขุดคุ้ยดิน ปลาในลำธารยังคงแหวกว่าย ผึง้ ยังเพียรสะสมน้ำ หวาน ฯลฯ สรรพสิ่ ง บรรดามี ที่ ยั ง คงอยู่ ใ นโลกนี้ อ ย่ า งมี

ความหมาย มี ชี วิ ต ชี ว า นั่ น เป็ น เพราะว่ า สิ่ ง เหล่ า นั้ น

ต่ า งก็ ก ำลั ง ทำหน้ า ที่ ข องตนเองเป็ น อย่ า งดี อ ยู่ ด้ ว ยกั น

ทั้งนั้น เมื่อใดก็ตามที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหยุดทำหน้าที่ของตัวเอง

สิ่งนั้นๆ ก็จะหมดความหมาย ไร้ซึ่งชีวิตชีวา


10 หน้าที่ น่าทำ มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เราทุกคนต่างก็มี “หน้าที่” ที่ “น่าทำ” ด้วยกันทัง้ นัน้ เมือ่ มนุษย์แต่ละคนรูจ้ กั “ทำหน้าที”่ ของตนเองอย่างถูกต้อง เขาก็จะมีชีวิตอย่างมีความหมาย และสังคมก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข แต่เมื่อใดก็ตาม

ทีใ่ ครคนใดคนหนึง่ ไม่ยอมทำ “หน้าที”่ ที่ “น่าทำ” ของตัวเอง เช่น นักการเมืองซึ่งมีหน้าที่ต้องทำงาน “เพื่อประชาชน” แต่เขากลับมุ่งทำ “เพื่อตัวเอง” ด้วยการทุจริต ฉ้อราษฎร์ บังหลวง วิกฤติทางการเมืองก็จะตามมาทันที หรือพ่อแม่ที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเลี้ ย งดู ลู ก แต่ ท ว่ า กลั บ พากั น ทอดทิ้ ง ลู ก ปั ญ หาครอบครั ว ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมา และถ้ า ลู ก ของเขา

เดินเข้าสู่สังคม สังคมก็จะมีปัญหาเช่นกัน หากตำรวจไม่ยอมทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วย การบังคับใช้กฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์กับคนทุกชั้น ก็จะเกิด ภาวะสองมาตรฐานขึน้ ในสังคม และนัน่ คือ ทีม่ าของสภาวะ บ้านเมืองไร้ขื่อแป กล่าวคือ คนในสังคมก็จะอยู่กันอย่าง ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ในสวั ส ดิ ภ าพ หรื อ หากครู บ าอาจารย์


ว. วชิรเมธี 11

ไม่ยอมตั้งใจสอนหนังสือ แต่กลับเบียดบังเอาเวลาราชการ ไปทำธุรกิจของตัวเอง ผลเสียก็จะตกแก่นักเรียนนักศึกษา อย่างไม่มีทางเลี่ยง เช่นเดียวกัน หากนักเรียนนักศึกษา ไม่อยากเรียน หนังสือ กลับสนใจแต่การเล่นคะนอง ลองรักในวัยเรียน ชีวิตนักศึกษาของพวกเขาก็จะล้มเหลว ชีวิตการทำงาน

ก็ จ ะไม่ รุ่ ง โรจน์ ในทางกลั บ กั น หากทุ ก คนในสั ง คมที่

กล่าวมาต่างพากันอุทิศตนทำหน้าที่ในความรับผิดชอบ เป็นอย่างดี ทุกอย่างก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีอย่างชนิด พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว ลองจินตนาการถึงนักการเมืองที่เล่นการเมืองโดย ปราศจากคอร์รัปชั่น และมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างสุจริตใจ ลองจิ น ตนาการถึ ง พ่ อ แม่ ที่ ตั้ ง ใจเลี้ ย งดู บุ ต รธิ ด า

อย่ า งเต็ ม ความสามารถ ตำรวจที่ มุ่ ง มั่ น รั ก ษากฎหมาย

ครูบาอาจารย์ที่ทุ่มเทสอนศิษยานุศิษย์ ฯลฯ หากทุกคน


12 หน้าที่ น่าทำ ในสังคม ต่างก็พากันหันมาทำ “หน้าที”่ ที่ “น่าทำ” ของตัวเอง อย่ า งเต็ ม ขี ด ความสามารถ เต็มกำลังสติปัญญา สังคม ประเทศและโลกของเราจะน่าอยู่เพียงไร ขอให้เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและโลก ทีน่ า่ อยูร่ ่วมกัน ด้วยการเพียรทำ “หน้าที่” ที่ “น่าทำ” ของตัวเองให้เต็มที่ และทำให้ดที สี่ ดุ เสียตัง้ แต่บดั นีเ้ ถิด


ว. วชิรเมธี 13

หน้าที่ - น่าทำ


14 หน้าที่ น่าทำ

๑. หน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรธิดา

๑. สอนให้หนีห่างจากความชั่ว ๒. ฝึกให้ตั้งตัวอยู่ในความดี ๓. วางรากฐานแห่งชีวีด้วยการศึกษา ๔. ช่วยพิจารณาเมื่อจะเลือกคู่ชีวิต ๕. มอบสมบัตใิ ห้เป็นกรรมสิทธิเ์ มือ่ ถึงเวลาอันสมควร


ว. วชิรเมธี 15

๒. หน้าที่ของบุตรธิดาต่อมารดาบิดา

๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบ ๒. สนองงานในระบอบของท่าน ๓. สืบสานวงศ์สกุล ๔. รักษาต้นทุนแห่งความเป็นทายาท ๕. ไม่ประมาทคอยทำบุญเมื่อท่านล่วงลับ


16 หน้าที่ น่าทำ

๓. หน้าที่ของครูบาอาจารย์ต่อศิษย์

๑. สอนให้เป็นกัลยาณชนคนดี ๒. สอนให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้ง ๓. แถลงวิชาการให้ลึกซึ้งหมดจด ๔. ยกย่องให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณ์ ๕. ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญจนเลี้ยงตัวได้ไม่อับจน


ว. วชิรเมธี 17

๔. หน้าที่ของศิษย์ต่อครูบาอาจารย์

๑. ยกย่องไว้ในฐานะปูชนีย์ ๒. เข้าไปหาด้วยไมตรีเพื่อศึกษา ๓. เงี่ยโสตลงสดับรับวิชา ๔. ปรนนิบัติด้วยจรรยากตัญญู ๕. ไม่ลบหลู่การเล่าเรียนเพียรจริงจัง


18 หน้าที่ น่าทำ

๕. หน้าที่ของสามีต่อภรรยา

๑. ยกย่องให้เกียรติสมกับที่เป็นภรรยา ๒. ไม่หาเรื่องดูหมิ่น ๓. ไม่ถวิลนอกใจ ๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน ๕. หาเครื่องประดับให้เมื่อถึงกาลอันสมควร


ว. วชิรเมธี 19

๖. หน้าที่ของภรรยาต่อสามี ๑. ดูแลงานบ้านให้เรียบร้อย ๒. คอยสงเคราะห์ญาติทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี ๓. ไม่มีคิดนอกใจ ๔. รักษาทรัพย์สมบัติให้มั่นคง ๕. หยั ด ยงทำงานด้ ว ยความเพี ย รไม่ ป ล่ อ ยให้

อาเกียรณ์คั่งค้าง


20 หน้าที่ น่าทำ

๗. หน้าที่ของมิตรต่อเพื่อน

๑. เผื่อแผ่แบ่งปัน ๒. เจรจากันด้วยไมตรี ๓. ปรารถนาดีคอยเกื้อกูล ๔. สนับสนุนไม่ทอดทิง้ (มีสขุ ร่วมเสพ มีทกุ ข์รว่ มต้าน) ๕. จริงใจเสวนา


ว. วชิรเมธี 21

๘. หน้าที่ของเพื่อนต่อมิตร

๑. เมื่อเพื่อนประมาท คอยช่วยตักเตือน ๒. เมื่อเพื่อนแชเชือน คอยช่วยรักษา (ทรัพย์) ๓. ในยามมีภัยให้ได้พึ่งพา ๔. ทุกข์เข็ญหนักหนาไม่ยอมทอดทิ้ง ๕. นับถืออย่างยิ่งแม้ญาติวงศ์ (ของมิตร)


22 หน้าที่ น่าทำ

๙. หน้าที่ของนายต่อลูกน้อง

๑. ใช้คนให้ถูกกับวัย งาน และความถนัด ๒. รู้จักจัดเงินเดือนให้ตามความเหมาะสม ๓. มีสวัสดิการสมกับความเป็นอยู่ ๔. เชิดชูด้วยรางวัล แบ่งปันด้วยน้ำใจ ๕. จัดสรรวันหยุดให้ตามสมควร


ว. วชิรเมธี 23

๑๐. หน้าที่ของลูกน้องต่อนาย

๑. เริ่มทำงานก่อนนาย ๒. เลิกงานภายหลัง ๓. คาดหวังแต่สิ่งที่นายให้ (ไม่คอร์รัปชั่น) ๔. ภารกิจไม่อากูลคั่งค้าง ๕. สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้นายและองค์กร


24 หน้าที่ น่าทำ

๑๑. หน้าที่ของนักบวชต่อศาสนิกชน

๑. สอนให้งดเว้นจากความชั่ว ๒. แนะนำเพื่อฝึกตัวให้เป็นคนดี ๓. เกื้อกูลด้วยไมตรีเป็นที่ตั้ง ๔. แสดงสิ่งที่ยังไม่เคยฟังไม่เคยรู้ ๕. สิง่ ใดเคยรูเ้ คยฟังพึงสร้างความกระจ่างแจ่มแจ้ง ๖. คอยแถลงให้รู้หลักการดำเนินชีวิตที่ดี


ว. วชิรเมธี 25

๑๒. หน้าที่ของศาสนิกชนต่อนักบวช ๑. ปฏิสัมพันธ์ด้วยเมตตาและไมตรี* ๒. เจรจาด้วยเมตตาและไมตรี ๓. คิดด้วยเมตตาและไมตรี ๔. ปฏิสันถารด้วยเมตตาและไมตรี ๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่อย่าให้ขาดแคลน (ที.ปา.๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖)

*เมตตา คือ ปรารถนาดีเป็นทีต่ งั้ ไมตรี คือ ด้วยท่าทีอย่างคนที่เป็นกัลยาณมิตร


26 หน้าที่ น่าทำ

๑๓. หน้าที่ของนักการเมืองต่อประชาชน

๑. บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ๒. สุจริตใจกายวาจา ๓. อุทิศชีวาเพื่อปวงชน ๔. ปฏิบัติตนซื่อสัตย์โปร่งใส ๕. ชนะใจด้วยความอ่อนโยน


ว. วชิรเมธี 27

๖. ฝึกตนมิให้ลุ่มหลง ๗. อารมณ์มั่นคงไม่โกรธา ๘. งดวิหิงสาความรุนแรง ๙. เข้มแข็งด้วยขันติ ๑๐. มิปฏิบัติการใดๆ ให้คลาดธรรม (ขุ.ชา.๒๘/๒๔๐/๘๖)


28 หน้าที่ น่าทำ

๑๔. หน้าทีข่ อง ส.ส. ต่อประประเทศชาติและ ประชาชน ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒. พร้อมเพรียงกันทำกิจคือการประชุม การเลิก ประชุม และกรณียกิจอื่นๆ ด้วยความสามัคคี ๓. ไม่ บั ญ ญั ติ สิ่ ง ที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ (อั น ขั ด ต่ อ

หลักการเดิม) ไม่ลม้ ล้างสิง่ ทีบ่ ญ ั ญัตไิ ว้ (ตามหลักการ เดิม) ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามหลักการทีว่ างไว้เดิม ๔. เคารพนับถือท่านผูใ้ หญ่ในบ้านเมือง ตระหนัก ถึงคุ ณ ค่ า ของคำแนะนำของท่ า นนั้ น ๆ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่

ควรรับฟัง ๕. ปกป้องกุลสตรีและเยาวนารีทั้งหลายมิให้ถูก รังแกข่มเหงหรือฉุดคร่าทารุณกรรม


ว. วชิรเมธี 29

๖. เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือ อนุสาวรีย์ที่เป็นศูนย์รวมใจ มิปล่อยให้เสื่อมโทรม สูญเปล่า ๗. ถวายความอารักขา คุม้ ครองป้องกัน อุปถัมภ์ บำรุงสมณชีพราหมณ์ผทู้ รงศีลวัตรจรรยาน่ากราบไหว้ ผู้ เ ป็ น หลั ก ชั ย ทางสติ ปั ญ ญา และเป็ น ผู้ น ำทาง

จิตวิญญาณ คอยอำนวยการให้ท่านได้พำนักอย่าง ผาสุกเพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่ประชาชนในประเทศ สืบไป


30 หน้าที่ น่าทำ

๑๕. หน้าที่ของประชาชนต่อการบริโภคข้อมูลข่าวสาร

๑. อย่าปลงใจเชือ่ ๒. อย่าปลงใจเชือ่ ๓. อย่าปลงใจเชือ่ ๔. อย่าปลงใจเชือ่ ๕. อย่าปลงใจเชือ่ ๖. อย่าปลงใจเชือ่ ๗. อย่าปลงใจเชือ่ ๘. อย่าปลงใจเชือ่

ด้วยการฟังตามๆ กันมา ด้วยการถือสืบๆ กันมา ด้วยการเล่าลือ ด้วยการอ้างตำรา/คัมภีร ์ เพราะตรรกศาสตร์ เพราะการอนุมาน ด้วยการคิดตามหลักเหตุผล เพราะสอดคล้องกับทฤษฎีทตี่ นถนัด


ว. วชิรเมธี 31

๙. อย่าปลงใจเชือ่ ๑๐. อย่าปลงใจเชือ่

เพราะมองเห็นรูปลักษณ์ น่าจะเป็นไปได้ เพราะนับถือว่าท่าน เป็นครูบาอาจารย์ของเรา

ต่อเมื่อใดได้ประจักษ์อย่างถ่องแท้ด้วยตนเองว่า เรื่องนั้นๆ เป็นสิ่งที่ดี, ไม่ดี, มีโทษ, ไม่มีโทษ เป็นต้น จากนั้นจึงควรเชื่อหรือยอมรับ


32 หน้าที่ น่าทำ

๑๖. หน้าที่ของประชาชนต่อบ้านเมือง

๑. ไม่หมกมุ่นมัวเมาแต่เจ้าชู้ ๒. ไม่กินอยู่เห็นแก่ตัวมัวห่วงของ ๓. ไม่พูดพร่ำคำเพ้อเผลอกลั่นกรอง ๔. ใช้ชีวิตตามครรลองแห่งศีลธรรม ๕. ทำหน้าที่เต็มกำลังอย่างสมบูรณ์ ๖. มีสติเพิ่มพูนไม่ถลำ ๗. ใช้ปัญญาเป็นเข็มทิศคิดและทำ ๘. พฤติกรรมอ่อนน้อมพร้อมไมตรี


ว. วชิรเมธี 33

๙. รู้จักเจียมรู้จักถ่อมยอมกันได้ ๑๐. ปากปราศรัยเปี่ยมเมตตาเพิ่มราศี ๑๑. อนุเคราะห์มิตรสหายด้วยไมตรี ๑๒. น้ำใจดีชอบให้ทานปันประชา ๑๓. เป็นนักบริหารการงานเยี่ยม ๑๔. บำรุงสงฆ์ผู้เปี่ยมไตรสิกขา ๑๕. รักความดีรักความรู้ชูชีวา ๑๖. รักศึกษาศิลป์ศาสตร์เป็นปราชญ์ชน

(ขุ.ชา.๒๘/๙๔๙/๓๓๒)


34 หน้าที่ น่าทำ

๑๗. หน้าที่ของคนต่อตนเอง ๑. รู้หลักการ คือ เมือ่ จะทำอะไรก็รจู้ กั เรือ่ งนัน้ อย่างชัดเจน ๒. รู้เป้าหมาย คื อ รู้ ว่ า สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ต นทำมี วั ต ถุ ป ระสงค์

เพื่ออะไร ๓. รู้ตน คือ ดูตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด จัดวางตนถูก ๔. รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอเหมาะพอดี, รู้จักขีดจำกัด

หรือขอบเขต


ว. วชิรเมธี 35

๕. รู้กาล คื อ รู้ จั ก เวลาที่ เ หมาะในการทำสิ่ ง ต่ า งๆ

อย่างพอดี ๖. รู้สังคม คือ รู้จักวางตัวให้สอดคล้องกับกาลเทศะ ๗. รู้นิยมสัมพันธ์การคบคน คือ รู้จักเกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเหมาะสม

(องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔)


36 หน้าที่ น่าทำ

๑๘. หน้าที่ของคนต่อคนอื่น ๑. เกื้อกูลกันด้วยการให้ (ทาน) ๒. รู้จักใช้วาจามาประสาน (ปิยวาจา) ๓. ร่วมสร้างสรรค์สังคมอุดมการณ์ (อตฺถจริยา) ๔. สมานตนร่วมสุขทุกข์ ในทุกคราว (สมานตฺตตา) (ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗)


ว. วชิรเมธี 37

๑๙. หน้าที่ของคนต่อสังคม

๑. ปฏิสัมพันธ์ด้วยเมตตา ๒. เจรจาด้วยไมตรี ๓. ปรารถนาดีดั่งเป็นมิตร ๔. ไม่หวงกรรมสิทธิ์ในลาภผล ๕. ประพฤติตนให้เสมอหมู่คณะ ๖. ชำระความคิดเห็นให้ตรงกัน

(ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗)


38 หน้าที่ น่าทำ

๒๐. หน้าที่ของคนต่อสัจธรรม ๑. เรียนให้รู้เรื่องทุกข์ ๒. แสวงหาความสุขด้วยการละสมุทัย ๓. กระจ่างใจในพระนิพพาน ๔. ปฏิบัติการให้บรรลุด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ (วินย.๔/๑๔/๑๘)


ว. วชิรเมธี 39

๒๑. หน้าที่ของคนต่อศาสนา ๑. เพียรพบพระ ๒. ไม่ละการฟังธรรม ๓. ศึกษาให้เลิศล้ำในอธิศีลจรรยา ๔. เลื่อมใสศรัทธาในหมู่สงฆ์ทุกระดับ ๕. ไม่จ้องจับผิดเมื่อสดับพระสัทธรรม ๖. ไม่ทำบุญกรรมนอกหลักคำสอน ๗. มุง่ มัน่ ไม่คลายคลอนในการถวายความอุปถัมภ์ (องฺสตฺตก.๒๓/๒๗/๒๖)


40 หน้าที่ น่าทำ

๒๒. หน้าที่ของศาสดาต่อสัตว์โลก ๑. ยามเช้าเฝ้าบิณฑบาต ๒. เย็นไม่ขาดแสดงธรรม ๓. พลบค่ำสอนภิกษุสงฆ์ ๔. เที่ยงคืนทรงสอนเทวาราชามาตย์ ๕. ไม่เคยขาดพิจารณาหมู่เวไนยใกล้อรุณ (ที.อ.๑/๖๑; สํ.อ.๑/๒๘๕)


ภาคผนวก


เกีย่ วกับผูเ้ ขียน พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)

วันเดือนปีเกิด ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖

การศึกษา ป.ธ.๙ สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม (๒๕๔๓) ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓) พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖)

การทำงาน • อาจารย์พเิ ศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร • อาจารย์ พิ เ ศษ สถาบั น พระปกเกล้ า วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น

ราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน โรงเรียนเตรียมทหาร • อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ ร่วมสมัย ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐและ เอกชนมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น • เป็นอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์ โครงการ ทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติ และศาสนาเพือ่ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล • เป็นทีป่ รึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพือ่ สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ • เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการ และ บทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย เช่น เนชั่น สุดสัปดาห์ มติชนสุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพ ธุรกิจ แพรว WE HEALTH & CUISINE ชีวจิต ชีวติ ต้องสู้ who ฯลฯ • เป็นวิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบันและ องค์กรของรัฐรวมทั้งเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ • เป็นผูก้ อ่ ตัง้ สถาบันวิมตุ ยาลัย (Vimuttayalaya Institute) : อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญา ทางพุทธศาสนาสูป่ ระชาคมโลก โดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะ พุทธศาสนาเพือ่ สันติภาพโลก (Buddhism for World Peace) • เป็นผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ Dhammatoday.com (ธรรมะออนไลน์ เพือ่ ไทยเพือ่ โลก)


• เป็นผูร้ เิ ริม่ เผยแผ่ธรรมะนวัตกรรม ผ่าน Facebook, twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี แห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการประยุกต์พุทธธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ • เป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น

ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ช่อง ๓), ธรรมะติดปีก (ทีวีไทย), เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ. ๕), กล้าคิดกล้าทำ (ททบ. ๕), พุทธประทีป (ททบ. ๕),

สยามทู เ ดย์ (ททบ. ๕) ที่ นี่ ห มอชิ ต (ช่ อ ง ๗), เช้ า นี้ ที่ ห มอชิ ต

(ช่อง ๗), ตาสว่าง (ช่อง ๙) มหัศจรรย์แห่งปัญญา (ช่อง ๑๑),

รอยธรรม, ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), และอื่นๆ • เป็ น วิ ท ยากรบรรยายรายการวิ ท ยุ คลื่ น การเดิ น ทาง

ของความคิด FM ๙๖.๕ MHz รายการคลืน่ ลูกใหม่ FM ๙๓.๐ MHz

ผลงานนิพนธ์ภาษาไทย ผลงานนิ พ นธ์ ภ าคภาษาไทยมี ม ากกว่ า ๑๐๐ เล่ ม เช่ น ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน ธรรมะหลับสบาย ธรรมะบันดาล ธรรมะทำไม ธรรมะรับอรุณ ธรรมะราตรี ธรรมะเกร็ดแก้ว ธรรมะ สบายใจ ธรรมะทอรัก ธรรมะชาล้นถ้วย ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง สบตากั บ ความตาย ในหลวงครองราชย์ พุ ท ธทาสครองธรรม หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (ม. ๑ - ม. ๖) กำลังใจแด่ชีวิต DNA ทางวิ ญ ญาณ ตายแล้ ว เกิ ด ใหม่ ต ามนั ย พุ ท ธศาสนา คลื่ น นอก

คลื่ น ใน ตื่ น รู้ อ ยู่ ด้ ว ยรั ก ทุ ก ข์ ก ระทบธรรมกระเทื อ น สิ่ ง สำคั ญ

ไม่ อ าจเห็ น ด้ ว ยตา แค่ ป ล่ อ ยก็ ล อยตั ว ธั ม มิ ก ประชาธิ ป ไตย


(Buddhist Democracy) ธั ม มิ ก เศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) ตะแกรงร่อนทอง ว่ายทวนน้ำ ลายแทงแห่งความสุข มองลึก นึกไกล ใจกว้าง รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด เปลี่ยน เคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย คิดถูก โปร่งใส ใจสูง เป็นต้น

ภาษาอังกฤษ ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทย ทีไ่ ด้รบั การแปลเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ธรรมะหลับสบาย ANGER MANAGEMENT ธรรมะทอรัก LOVE MANAGMENT ธรรมะรับอรุณ DHARMA AT DAWN ธรรมะราตรี DHARMA AT NIGHT สบตากับความตาย LOOKING DEATH IN THE EYE ธรรมะสบายใจ MIND MANAGEMENT เมตตาธรรม TRUE LOVE มนุษยธรรม THE FIVE PRECEPTS อนึ่ ง หนั ง สื อ “ธรรมะหลั บ สบาย ธรรมะทอรั ก สบตากั บ ความตาย และคลืน่ นอก คลืน่ ใน” นอกจากได้รบั การแปลเป็นภาษา อังกฤษแล้ว ปัจจุบนั ยังได้รบั การแปลเป็นภาษาอินโดนีเชีย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาเลียนและภาษาดัทช์ อีกด้วย


เกียรติคุณและรางวัล

• พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลงาน “ธรรมะติ ด ปี ก ” ได้ รั บ การนำไป ดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัลจาก สถาบันต่างๆ กว่าสิบรางวัล • พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาดีเด่น” (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะ หลับสบาย ธรรมะดับร้อน ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต • พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก” • พ.ศ. ๒๕๔๙ นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็นหนึง่ ใน “๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย ปี ๒๕๔๙” • พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัล “The Great Dharma Putta Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) จากรัฐบาลและคณะสงฆ์ แห่งประเทศศรีลงั กา และองค์กร WBSY (World Buddhist Sangha Youth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th Buddha Jayanti) • พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล BUCA HONORARY AWARDS

ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์ และมีคณ ุ ปู การต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


• พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล “รตนปัญญา” (Gem of Wisdom Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญา เป็นเอก จากคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย • พ.ศ. ๒๕๕๐ รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร ทองคำ” ในฐานะผูท้ ำคุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา สาขาการแต่ง หนังสือทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง • พ.ศ. ๒๕๕๐ รับพระราชทานรางวัล “บุคคลผูท้ ำคุณประโยชน์ ต่อเยาวชน” สาขาการศึกษาและวิชาการ จากสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) • พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวั ล “Young & Smart Vote 2007

สาขาคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี บ ทบาทต่ อ สั ง คม” จากนิ ต ยสารสุ ด สั ป ดาห์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) • พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการศึ ก ษาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวั ล “นั ก เขี ย นบทความดี เ ด่ น ประจำปี ๒๕๕๑” จากมูลนิธิ ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล


• พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ในฐานะ

ผูท้ มี่ ผี ลงานการประชาสัมพันธ์ดเี ด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวั ล “ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ต่ อ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา” ของมู ล นิ ธิ ร วมใจเผยแผ่ ธ รรมะ จากสมเด็ จ

พระพุ ฒ าจารย์ (เกี่ ย ว อุ ป เสโณ) ประธานคณะผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สมเด็จพระสังฆราช • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาชาวพุทธ ร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์ • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวั ล “ผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ แ ละสร้ า ง

ชื่อเสียงให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวั ล “ลู ก ที่ มี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที

อย่ า งสู ง ต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รบั การคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคล

ผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols) จากนิตยสาร a day • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ รั บ การยกย่ อ งจากกรุ ง เทพธุ ร กิ จ และ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์เป็น นักคิดนักเขียนแห่งปี • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ รั บ การยกย่ อ งจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ โ พสต์

ทูเดย์ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง”


• พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รบั การโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑

จากสถานีวทิ ยุ อสมท. F.M. ๙๖.๕ MHz คลืน่ ความคิด • พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวั ล “บุ ค คลต้ น แบบคนดี ศ รี แ ผ่ น ดิ น

ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ • พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๒๐ คนกรุงที่ น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List : ๒๐ people to watch) จากเว็บไซต์์ซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย • พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถวายปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลผูท้ ำคุณประโยชน์ดา้ นนันทนาการ สาขาการอ่าน การพูด การเขียน จากกระทรวงการท่องเทีย่ วและ การกีฬา ุ ” • พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัล “พุทธคุณปู การ กาญจนเกียรติคณ ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร


สถานีธรรมะของท่านว. วชิรเมธี

(V. Vajiramedhi’s Dhamma Station) สถาบันวิมุตตยาลัย

เลขที่ ๗/๙ – ๑๘ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศั พ ท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘,

๐๘- ๙๘๙๓-๒๑๓๖, ๐๘-๑๘๘๙-๐๐๑๐, ๐๘-๗๐๘๐-๗๗๗๙

E- mail : dhammatoday @ gmail.com www.dhammatoday.com

รายการโทรทัศน์

๑. รายการเช้านีท้ หี่ มอชิต ออกอากาศ ทางช่อง ๗ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๒. รายการกล้าคิด กล้าทำ ออกอากาศทางช่อง ๕ ทุกวันเสาร์ ๓. รายการหมุนตามโลกกับวิกรม ออกอากาศทางช่อง ๕ ทุกวันอังคาร ๔. รายการว. วชิรเมธี ชีท้ างธรรม ออกอากาศทางช่อง ๙ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

รายการวิทยุ

เวลา ๐๗.๒๐ น. เวลา ๑๗.๓๐ น. เวลา ๐๙.๓๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑. FM ๙๖.๕ MHz รายการการเดินทางของความคิด ทุกวันจันทร์

พุธ ศุกร์ เวลา ๒๑.๑๐ น. ๒. FM ๙๓.๐ MHz รายการคลื่นลูกใหม่ ทุกวันพระ เวลา ๒๐.๑๕ น.


คอลัมน์ประจำ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ คอลัมน์ปญ ั ญาภิวฒ ั น์ วางแผงทุกวันอาทิตย์ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก คอลัมน์คนั ฉ่องและโคมฉาย วางแผงทุกวันพระ นิตยสารเนชัน่ สุดสัปดาห์ คอลัมน์ธรรมาภิวฒ ั น์ วางแผงทุกวันศุกร์ นิตยสาร Health & Cuisine คอลัมน์จาริกนอก จรรโลงใน วางแผงทุกต้นเดือน นิตยสาร Secret คอลัมน์ Answer key วางแผงทุกวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๕ ของเดือน นิตยสาร M&C แม่และเด็ก คอลัมน์ธรรมะประจำเล่ม วางแผงทุกต้นเดือน นิตยสาร WHO คอลัมน์ Who’mind วางแผงทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน นิตยสาร MAGAZINE THAI SMILE (เฉพาะภาคพื้นยุโรป) คอลัมน์ถามจากสมองตอบจากหัวใจ วางแผงทุกต้นเดือน (แจกฟรี) วารสารครอบครัวพอเพียง คอลัมน์ธรรมะติดปีก วางแผงทุกต้นเดือน

เว็บไซต์

http://www.dhammatoday.com http://www.facebook.com/v.vajiramedhi http://www.Twitter.com/vajiramedhi


สถาบันวิมุตตยาลัย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ที่ตั้งสถาบัน เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอย ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ความเป็นมา พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ปรารถนาทีจ่ ะเห็นโลกนี ้ มีสนั ติภาพปราศจากสงครามการเบียดเบียนทำลายล้างกันในทุกรูปแบบ มนุษยชาติสามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข เฉกเช่นพีน่ อ้ งร่วมท้องมารดา เดียวกัน ประชาชนในประเทศต่างๆ ทัว่ ทัง้ โลกนีม้ คี วามสมานสามัคคีกนั อารยธรรมของมนุษย์ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเกื้อกูลต่อสันติสุข

อย่ า งยั่ ง ยื น มนุ ษ ย์ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั บ มนุ ษ ย์ สรรพชี พ สรรพสั ต ว์

สิง่ แวดล้อม ธรรมชาติ ทรัพยากรและโลก ด้วยท่าทีอนั เปีย่ มด้วยไมตรีจติ มิตรภาพ เพื่อให้เจตนารมณ์ดังกล่าวนั้นสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม จึง

ก่อตั้ง “สถาบันวิมุตตยาลัย” ซึ่งเป็น “สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา สั น ติ ภ าพโลก” ขึ้นมาทำงานอย่างเป็นระบบ ณ (วันวิสาขบูชา) วันที่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐


ปรัชญา “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ : ไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่าสันติสุข” วิสัยทัศน์ “สันติส่วนบุคคล คือ สันติภาพสากลของมนุษยชาติ” พันธกิจ (๑) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาให้เป็นขุมคลังทางปัญญาสำหรับมนุษยชาติ (๒) ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ สมาธิ ภ าวนาอั น เป็ น รากฐานของการ

สร้างสรรค์สันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (๓) ประยุกต์พทุ ธธรรมนำมาแก้ปญ ั หาของสังคมไทย สิง่ แวดล้อม

มนุษยชาติ และของโลกได้อย่างร่วมสมัย (๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุก

ทุกรูปแบบ (๕) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละก้ า วข้ า มความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง

ลัทธินกิ ายในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น (๖) นำมนุ ษ ยชาติ ใ ห้ เ ป็ น อิ ส ระจากพั น ธนาการแห่ ง ความโลภ

(ความอยาก) ความโกรธ (ความรุนแรง) และความหลง

(ความด้อยการศึกษา) (๗) สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่พร้อม

อุทิศตนทำงานเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ


ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน

ร่วมสร้างโลกแห่งสันติภาพและมิตรภาพกับสถาบันได้โดย สมัครเป็น “โพธิ สั ต วภาคี ” (พธส./Dhamma Volunteer)

“ผู้ยินดีในการรับใช้เพื่อนมนุษย์” เช่น อ่านหนังสือเสียงธรรมะ ถอด เทปคำบรรยายธรรมะ ตัดต่อเสียงธรรมบรรยาย จัดพิมพ์ต้นฉบับธรรมะ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ทำรายการวิทยุ โทรทัศน์ ธรรมะ วิ ท ยากรในงานทางธรรมะ อาสาสมั ค ร งานบุ ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ

การเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ร่วมเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมของสถาบันวิมุตตยาลัยใน

โครงการต่างๆ เช่น คอร์สกิเลสแมเนจเม้นท์ โครงการพ่อแม่บุญธรรม โรงเรียนเตรียมสามเณร โครงการถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณร โครงการอาหารกลางวันสำหรับพระภิกษุสามเณร ฯลฯ และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการเกือ้ กูลมนุษยชาติให้มชี วี ติ ดีงาม ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพสร้ า งอาคารวิ ปั ส สนากรรมฐาน “วั ด ป่ า วิมุตตยาลัย” ซึง่ อยูใ่ นการดูแลของสถาบันวิมตุ ตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) สถาบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกครบวงจร อันจักเป็น ศาสนสถาน สำคัญสำหรับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จาก เมืองไทยสู่ประชาคมโลกต่อไปในอนาคต ผูส้ นใจสามารถโอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (โครงการวัดป่า ●


ชานเมือง) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๔๖๗๖-๔ บริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนกองทุน “โครงการหนังสือธรรมะ แจกฟรี ซีดธี รรมะให้เปล่า” ในการพิมพ์หนังสือธรรมะ สำเนาซีดธี รรมะ

พิมพ์โปสการ์ดธรรมะ จัดทำเสื้อธรรมะพูดได้และสื่อธรรมะอื่นๆ เพื่อ

แจกฟรี เ ป็ น ธรรมทาน ผู้สนใจสามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “ธรรมะนวัตกรรม” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๒๙๗-๒ บริจาคเพือ่ ร่วมสนับสนุนกองทุน “ปัญญาบารมี” ในโครงการ

“พระพูดได้ Train the Trainer Project” เพือ่ พัฒนาพระภิกษุสามเณร ให้สามารถเป็น “พระธรรมทูต” ชั้นนำ ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม อย่างดีเยี่ยม

มีศักยภาพในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ

แก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และใน มหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ ในและต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน

พระภิกษุสามเณร ผูส้ นใจสามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี “โครงการพ่อแม่บุญธรรมโรงเรียนเตรียมสามเณร” ธนาคารไทย พาณิชย์ สาขาศิรริ าช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๘๕๐๒-๗ ●

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิมุตตยาลัย เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอย ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓, ๐๘-๙๘๙๓-๒๑๓๖, ๐๘-๑๘๘๙-๐๐๑๐, ๐๘-๗๐๘๐-๗๗๗๙ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ Email : dhammatoday@gmail.com www.Dhammatoday.com


สถาบันวิมุตตยาลัย

สมัครสมาชิกรับหนังสือธรรมะ ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................... มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกรับหนังสือธรรมะ : สมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก มีกำหนด............................................ปี เริม่ ตัง้ แต่เดือน............................................เป็นต้นไป ทัง้ นีไ้ ด้สง่ เงินจำนวน.........................................................บาท มาชำระให้พร้อมนีแ้ ล้วโดย ชำระด้วยตัวเอง โอนเงิน อัตราค่าสมาชิก : ระยะเวลา ๑ ปี เป็นเงินจำนวน ๖๐๐ บาท ระยะเวลา ๒ ปี เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท โปรดจัดส่งหนังสือไปที่ : (เขียนตัวบรรจง) ชือ่ ผูร้ บั .......................................................................................................................................................... สถานทีต่ ดิ ต่อ เลขที.่ ...........................................หมูบ่ า้ น/อาคาร............................................................... ตรอก/ซอย............................................................ถนน............................................................................... แขวง......................................................................เขต................................................................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณย์….................................โทรศัพท์….......................................... ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร (............................................................) หมายเหตุ : การส่งเงิน ๑. โอนเงินผ่านบัญชีชอ่ื สถาบันวิมตุ ตยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิรริ าช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๒๙๖-๔ ๒. หากสมาชิกเปลีย่ นทีอ่ ยูใ่ หม่ โปรดแจ้งให้สถาบันวิมตุ ตยาลัย ทราบโดยด่วน ๓. สมาชิกจะได้รบั หนังสือธรรมะจากสถาบันวิมตุ ตยาลัย เดือนละ ๑ เล่ม ตามระยะเวลาทีท่ า่ นระบุมา

สถาบันวิมตุ ตยาลัย ๗/๙-๑๘ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘

หน้าที่ -น่าทำ  

จริยธรรมพื้นฐาน เพื่อความเกษมศานตแห่งชีวิต