Vai Vai soft: Introduction & Work

Page 1

ไวไวซอฟท: ละมุน ละไม ไว

แนะนำไวไวซอฟท

ทีมงานทำเว็บไซตโดย วรงค หลูไพบูลย และเพื่อน


เริ่มจากรวมพัฒนาระบบเนื้อหาในองคกรเว็บไซตขาว

ในระยะแรกเริ่มที่เว็บไซตเริ่มเปนที่รูจักในเมืองไทย องคกรจำนวนมากก็ไดเริ่มทดลองใชงานและปรับมุมมองการใชชองทางเว็บไซตใหสอดรับกับแนวทางขององคกรตน ผมเริ่มตนเรียนรูเทคโนโลยีและวิธีพัฒนาเว็บจากการรวมพัฒนาเว็บไซต manager.co.th ซึ่งเปนเว็บไซต ขาว ขององคกรสื่อสารมวลชน ซึ่งในขณะนั้นไดใชเทคโนโลยีของ ไมโครซอฟตในการพัฒนาเว็บ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสะดวกตอการปรับแกไขเนื้อหาและรองรับผูเขาชมจำนวนมาก ในชวงแรกของพัฒนาเว็บไซตเมืองไทย การจัดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหายังเปนวิธีการแบบเกา ดวยการสรางไฟลสำหรับขาวแตละขาว นำขึ้นแสดงเปนครั้งๆ ไป การสรางระบบจัดการ เชนนี้นับเปนกาวแรกๆ ของการพัฒนาระบบเว็บไซตในขณะนั้น


สูการพัฒนาในเทคโนโลยีโอเพนซอรส

หลังจากพัฒนาดวยเทคโนโลยีของไมโครซอฟตมาไดระยะหนึ่ง เทคโนโลยีแบบโอเพนซอรสก็เริ่มปรากฏแนวทางการพัฒนาที่เปนมาตรฐานขึ้นมา โปรแกรมดานตางๆ ที่โดดเดนใน การใชงานรวมกันก็เชนLinux Apache PHP MySQL ขอเดนของการใชเทคโนโลยีโอเพนซอรสนั้นมีมากมาย และผมเองก็ไดลองปรับตัวมาพัฒนาดวยโอเพนซอรสนี้ดวย ขณะเดียวกัน ในทางธุรกิจ การใชงานเว็บไซตกับองคกรก็แพรหลายขึ้นจนกลายเปนสิ่งจำเปนที่ขาดไมได เว็บไซต jsflower.co.th เปนเว็บของรานดอกไม ที่ตองการ แค็ตตาล็อก สินคา ซึ่งเปนหนึ่งในรูปแบบที่เปนประโยชนตอองคกรทั่วไป และแสดงใหเห็นวาการใชเทคโนโลยีโอเพนซอรสพัฒนา สามารถรองรับความตองการเว็บไซตธุรกิจไดเปนอยางดี


พลังของการพัฒนาแนวใหม HTML + CSS

ในแงของวิธีการพัฒนาเอง ก็ไดมีผูทดลองและเสนอวิธีการล้ำสมัยออกมาอยางนาตื่นเตนเชนเดียวกัน ผมเองไดกาวเขาสูแนวทางของ HTML + CSS เต็มรูปแบบ ขอเดนของการ พัฒนาวิธีนี้คือประสิทธิภาพในการควบคุมการแสดงผลไดอยางสะดวกสบายและเปนระเบียบ เอื้อตอการพัฒนารวมกัน และความรวดเร็วในการแกไข ในการพัฒนาเว็บไซต digital2home.com อันเปนเว็บกิจการคาปลีกอุปกรณดิจิตัลเจาดัง วิธีการพัฒนาเชนนี้อำนวยความสะดวกอยางยิ่ง รวมทั้งลดเวลาในการปรับแกลงมาก และการ ทำงานของเว็บก็ล้ำหนาไปจากเว็บ แค็ตตาล็อก แบบที่เคยพัฒนาเดิมมากมาย ทั้งการคนหา การจัดหมวดหมูที่ซับซอนขึ้น ไปจนถึงระบบสมาชิก และการชำระเงิน จนพอจะเรียกได วาเปนเว็บ อี-คอมเมิรซ เต็มรูปแบบ ที่ขาดเพียงการชำระผานบัตรเครดิตเทานั้น เนื่องจากเว็บไซตนี้ประกอบดวยขอมูลจำนวนสินคามาก การโอนขอมูลจากระบบของผูพัฒนาเกามาสูระบบที่พัฒนาใหมเปนขั้นตอนที่สำคัญและตองวางแผนอยางรอบคอบระมัดระวัง นี่เปนปญหาประการหนึ่งของการแยกพัฒนาระบบเฉพาะตน เพราะผูพัฒนาแตละรายก็มีวิธีการออกแบบฐานขอมูลตางกันไป


เริ่มใชระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System)

การสรางเว็บดวยการเขียนเองทั้งหมดดังที่ผานมามีจุดเดนคือสามารถจัดการทุกองคประกอบไดตามที่ตองการ อยางไรก็ดี เมื่อวงการการพัฒนาเว็บไซตดำเนินไป ในดานความ ตองการและประเภทรูปแบบของเว็บไซต เริ่มมีการจำแนกแยกแยะ และเรียนรูระหวางกัน จนเริ่มมีมาตรฐานรวมวา เว็บไซตกลุมใด ควรมีความสามารถพื้นฐานใดบาง จนในที่สุดก็ เริ่มมีผูพัฒนาระบบพื้นฐานตางๆ สำหรับใหผูอื่นนำไปใชงานหรือกระทั่งพัฒนาปรับแตงตอได ซึ่งชวยอำนวยความสะดวกในการลดความซ้ำซอนในการพัฒนาอยางเปนเอกเทศของผู พัฒนาแตละคนไดมาก ระบบจัดการเนื้อหา เปนการทำงานพื้นฐานอีกประเภทที่เว็บจำนวนมากตองการ โดยเฉพาะเว็บที่ใหความสำคัญกับขอมูลเชนเว็บขาว หรือเว็บรวมบทความ เมื่อเริ่มมีประสบการณใน การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาดวยตนเอง จนทราบวาความตองการใดบางที่ระบบนี้ควรจะมี ผมจึงเริ่มนำระบบจัดการเนื้อหาพื้นฐานที่มีผูพัฒนาออกมา มาปรับใช เว็บไซต www.thaihrhub.com เปนเว็บศูนย เครือขายองคความรู ของ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่พัฒนาโดยใชงานระบบจัดการเนื้อหา ของผูพัฒนาระบบ พื้นฐานชื่อ ExpressionEngine นำมาปรับปรุงหนาตาใหเขากับการออกแบบ พลังของ HTML + CSS ชวยใหการนำระบบพื้นฐานอื่นมาปรับแตงหนาตาเปนไปไดอยางสะดวก และ ประสบความสำเร็จดังเว็บ www.thaihrhub.com นี้


สวัสดีเวิรดเพรซ

หลังจากลองใชงาน ExpressionEngine กับเว็บไซตหลายเจา ก็เริ่มพบความไมพอเหมาะพอดีกับความตองการและการปรับแตงอยูบาง หลายความสามารถที่ผูพัฒนาระบบพื้นฐาน เตรียมใหนั้นไมยืดหยุนกับการปรับแก ขณะที่หลายความสามารถนั้นกลับเกินความตองการไป เวิรดเพรซ (Wordpress) เปนระบบจัดการเนื้อหาอีกเจาหนึ่งที่เปนโอเพนซอรส มีการพัฒนามาตอเนื่องนาวนาน เนนความกะทัดรัดเรียบงายของตัวระบบแกนแกนหลัก และหาก ตองการเพิ่มเติมความใด ก็สามารถทำไดดวยการลงตัวเพิ่มความสามารถที่เรียกวาปลั๊กอิน (Plug-In) เพิ่มไดตามที่ตองการ ดวยพลังของโอเพนซอรสที่เปดโอกาสใหผูคนทั้งโลกรวมกันพัฒนา เมื่อผานเวลาแหงการทดลองพัฒนารวมกันมาถึงจุดหนึ่งเวิรดเพรซและปลั๊กอินก็กลายเปนคำตอบของแนวทางที่รอ คอย เว็บไซตฟาเดียวกัน sameskybooks.org เปนเว็บไซตแรกที่ปรับแตงจากเวิรดเพรซเว็บไซตนี้เปนเว็บของ นิตยสาร ที่เนนเนื้อหาหนักแนนวิพากษวิจารณอันเปนที่รูจัก การเนนนำ เสนอเนื้อหาเหมาะกับความสามารถเวิรดเพรซเปนอยางดี


คำตอบสุดทายของเว็บบล็อกสวนตัว

ความโดดเดนพื้นฐานที่สุดของเวิรดเพรซคือการสรางเว็บไซตในลักษณะ บล็อก อันรูปแบบของการผลิตเนื้อหาในอินเทอรเน็ต ที่เปนไปไดทั้งบล็อกสวนตัว บล็อกองคกร บล็อกกลุม กิจกรรม จึงเหมาะกับการดัดแปลงใหเขากับเว็บไซต สวนตัว เว็บไซตบริษัท หรือเว็บไซตนิตยสาร เวิรดเพรซมีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Theme) หรือหนาตาของเว็บไซต ได เว็บไซตแมใชเวิรดเพรซดวยกัน แตก็สามารถเลือกหนาตาที่เหมาะสมกับแนวทางและรสนิยม ของตน หลังจากรูจักเวิรดเพรซเบื้องตนแลว ก็ไดสรางบล็อกสวนตัวใหกับคนรูจักดวยเวิรดเพรซมากมาย


เวิรดเพรซ ชวงเรียนรูและทดลอง

ชุมชนโอเพนซอรสทำใหการพัฒนาเวิรดเพรซนั้นเต็มไปความคลื่อนไหว มีปลั๊กอินที่มีความสามารถหลากหลายมากมาย และดวยแนวคิดที่เปดกวางตอการพัฒนารวม เมื่อไดทดลอง ใชงาน ก็ยิ่งพบวิธีการที่เปดกวางในการตอยอดจากตัวเวิรดเพรซพื้นฐาน เว็บไซตวารสาร อาน readjournal.org เปนเว็บไซต นิตยสารออนไลน ที่ใชเวิรดเพรซในชวงตน และปรับแนวทางในการออกแบบและโครงสรางขอมูลใหเปนไปตามแนวทางของเวิรด เพรซมากขึ้น เนื่องจากนิตยสารอานมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรม มีศิลปนและนักออกแบบมาชวยงานดานศิลปใหวารสาร ทำใหหนังสือมีสไตลโดดเดน จึงไดลองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกับ เวิรด เพรซใหมีหนาตางแสดงภาพขนาดใหญในหนาแรกเพื่อสอดรับกับเอกลักษณโดดเดนของตัวหนังสือ


ทำแค็ทตาล็อกดวยเวิรดเพรซดวยพลังของปลั๊กอิน

ความทรงพลังอีกประการหนึ่งของเวิรดเพรซคือปลั๊กอินที่มีผูรวมพัฒนาจำนวนมากเสนอปลั๊กอินที่นาสนใจออกมามากมาย เมื่อรวบรวมปลั๊กอินที่เหมาะสมชุดหนึ่งๆ ก็จะปรับใหเวิรด เพรซรองรับความตองการเว็บไซตประเภทที่ตองการได เว็บไซต be-live.in.th เปนเว็บของรานเฟอรนิเจอร ซึ่งไมใชเว็บที่เนนการแสดงเนื้อหาโดยตรง แตควรจะเปนเว็บ แค็ทตาล็อก สินคา การพัฒนาครั้งนี้เปนการพยายามลองปรับใหเวิรดเพรซสามารถรองรับความตองการใชงานเว็บประเภทแค็ทตาล็อกสินคา และใชปลั๊กอินบางตัวเพื่อเพิ่มลูกเลนทางการแสดงผลใหดู นาสนใจ เชนการประกอบชุดสินคา เพื่อใหเหมาะกับแนวทางเว็บแสดงสินคาเฟอรนิเจอรมากยิ่งขึ้น


เพราะรักจึงอยากประชัน

แมการประยุกตใชงานเวิรดเพรซที่ผานมาจะรับกับแนวทางเว็บไซตหลายๆ ประเภทได แตดวยความรูในขณะนั้น ยังพบวาตองใชพลังในการประยุกตใหเขากับประเภทธุรกิจที่ตางกัน ไมนอย ดวยเหตุนี้ จึงไดพยายามรวมประสบการณจากการศึกษาแนวทางการใชงานเวิรดเพรซมาวางแผนพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาของตนเองขึ้น เพื่อรองรับความแตกตางของประเภทการ ใชงานเว็บไซตตางๆ ใหหลากหลายและสะดวกพรอมใชงานทันที ที่เรียกกันวา เว็บสำเร็จรูป ballnpat.com เปนเว็บแรกที่พัฒนาขึ้นเองในแนวทางนี้ ที่เริ่มตนกับเว็บไซต ประชาสัมพันธกิจกรรม สำหรับคูแตงงานที่ตองการมีเว็บไซตของตน ทั้งแสดงขอมูลสถานที่ กำหนด เวลา การติดตอกับแจกและเพื่อนๆ รวมทั้งสมุดเยี่ยมชมออนไลน


ทดลองสรางระบบที่เปลี่ยนธีมได

การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาขึ้นเอง ใหมีความสามารถคลายคลึงกับเวิรดเพรซจำเปนตองสามารถรองรับการปรับการแสดงผลในรูปแบบตางๆ ได หรือที่เรียกวาการเปลี่ยนธีม (Theme) ซึ่งทำใหสวนจัดการกับสวนแสดงผลเปนอิสระตอกัน และสะดวกตอการแยกกันพัฒนา allbestwedding.com คือระบบจัดการเนื้อหาที่รับรองการเปลี่ยนธีมไดอยางสมบูรณนี้ การเปลี่ยนธีมแตละครั้งทำใหไดรูปรางหนาตาของเว็บตางออกไปทันที โดยมีเนื้อหาเชนเดิม


หวนคืนสูเวิรดเพรซ

ขณะที่ไดพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาสวนตัวจนเปนรุนแรกแลว ตัวเวิรดเพรซ เองก็ไดมีการพัฒนาไปอยางกาวหนาเชนกัน รวมทั้งมีผูพัฒนาปลั๊กอินใหมๆ เขามามากมาย ดวยพลัง ของชุมชนโอเพนซอรส ความบกพรองตางๆ ลวนไดรับการแกไขโดยเร็ว เว็บปรีดี-พูนศุข pridi-phoonsuk.org ใชแนวทางทดลองรวมกันระหวางเวิรดเพรซกับระบบจัดการเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นเอง และไดศึกษาพัฒนาการของ WordPress อีกครั้ง เว็บนี้เปนเว็บ รวบรวมขอมูลบุคคล ของบุคคสำคัญในประวัติศาสตร ไทย จึงเนนการเชิญชวนใหอาน เต็มดวยขอมูลสำคัญและภาพหายาก จึงใชปลั๊กอินเพื่อเสริมความเกี่ยวเนื่องและ เนนความสำคัญของขอมูลที่มีอยู


เปนมากกวาผู ใชเวิรดเพรซดวยการสรางธีม

ที่ผานมา การใชงานเวิรดเพรซเปนการปรับแตงเพื่อใหเขากับความตองการลูกคาเปนรายๆ ไป นับเปนการใชงานเวิรดเพรซในระดับผูใช แตเวิรดเพรซก็มีแนวทางสำหรับผูสนใจที่เปด กวาง การสรางธีมเพื่อแจกจายเปนอีกแนวทาง ซึ่งอาศัยความเขาใจเวิรดเพรซไปอีกขั้นหนึ่ง หลังจากลองปรับเวิรดเพรซใหเปนเว็บไซตหลากหลายประเภทแลว เมื่อรวบรวมความตองการพื้นฐาน และประสบการณจากการพัฒนาปรับแตง รวมทั้งจากความพยายามสรางเว็บ สำเร็จรูป ก็ทดลองสรางธีมสำหรับเวิรดเพรซออกมาเปนธีมชื่อ V Nakorn ขึ้นโดยมุงจะใหผูใชงานที่ตองการสรางเว็บไซต แค็ทตาล็อก สามารถนำไปใชงานอยางรวดเร็วไดในลักษณะ เดียวกับเว็บสำเร็จรูป


อี-คอมเมิรซที่พัฒนาขึ้นอีกขั้น

เว็บไซตสำนักพิมพชายขอบ chaikob.com ปนการทดลองอีกครั้งในการนำ เวิรดเพรซมาใชงานในรูปแบบรานหนังสือออนไลน ที่ใชพลังของเวิรดเพรซในทุกดาน คือมีบล็อกที่มี เนื้อหาชวนติดตาม มีปลั๊กอิน shopp ที่เสริมการใชงาอีคอมเมิรซ เว็บไซตนี้ไดใชธีม V Nakorn ที่พัฒนาขึ้นมาปรับปรุงตอยอดดวยปลั๊กอิน shopp เพื่อตอยอดแนวทางการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง


เวิรดเพรซทุกแหงหน

เมื่อไดแนวทางการพัฒนาโดยรวมความสามารถพื้นฐานของเวิรดเพรซ การสรางธีมที่เหมาะสมกับงานดานตางๆ การเลือกใชปลั๊กอินที่สอดรับกับความสามารถที่ตองการ ก็พัฒนา เปนแนวทางสำหรับการพัฒนาดวยเวิรดเพรซสำหรับทุกรูปแบบเนื้อหาไดแทบไมจำกัด พรอมดวยลูกเลนหลากหลาย ภายในเวลาที่รวดเร็ว เว็บไซตปวย อึ๊งภากรณ เปนเว็บไซตลาสุดที่กำลังพัฒนาขึ้นดวยเวิรดเพรซ แนวทางเปน เว็บประวัติบุคคล คลายกับเว็บไซต ปรีดี-พูนศุข แตเสริมดวยปลั๊กอินและสวนเพิ่มเติมตางๆ เขาไปอีกมาก นับเปนอีกความประทับใจของการใชงานเวิรดเพรซเพื่อเชิดปูชนียบุคคลของสังคมไทย


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.