Page 1

SISEKAITSEAKADEEMIA

PROJEKT:

e-õppe mõju õppeprotsessile Sisekaitseakadeemias Koostanud: Vaiko Mäe, Jüri Tretjakov

Tallinn 2010


Sisukord Sisukord .............................................................................................................................. 2 Projekti üldkirjeldus ............................................................................................................ 3 Projekti tegevuskava ....................................................................................................... 4 Projekti ajakava ............................................................................................................... 5 Projekti tegevused ............................................................................................................... 6 e-kursuste sisuanalüüsi mudeli välja töötamine .............................................................. 6 e-kursuste sisuanalüüsi mudeli piloteerimine ja vahekokkuvõtete tegemine ................. 7 Õppurite küsitluse väljatöötamine .................................................................................. 8 Õppurite küsitluse läbiviimine, tulemuste analüüsimine ................................................ 8 Küsitluses osalenute profiilikirjeldus .............................................................................. 8 Õppurite vabad kommentaarid:................................................................................. 11 Õppurite tähelepanekud/ ettepanekud seoses e-õppega ............................................ 11 Õppejõudude intervjuu küsitluse väljatöötamine.......................................................... 13 Uuringu tulemuste analüüs, ettepanekute ning kokkuvõtte koostamine . Error! Bookmark not defined. Uuringu tulemuste tutvustamine ........................................ Error! Bookmark not defined.


Projekti üldkirjeldus PROJEKTI NIMETUS

E-õppe mõju õppeprotsessile Sisekaitseakadeemias

PROJEKTIJUHT

Vaiko Mäe, haridustehnoloog (sisu, esitlus, andmete kogumine) Meeskond: Juri Tretjakov EBS (tehniline teostus, andmete analüüsimine) Kätlin Vanari: SKA õppeosakonna juhataja (nõustamine) Projekti eesmärk on hinnata e-õppe mõju õppejõudude ja õppurite tegevusele õppeprotsessis. Projekti tulemusel: on välja töötatud uuringu metoodika; on läbi viidud uuring, mille käigus on saadud vastused järgmistele uurimisküsimustele: Milliseid õppemeetodeid kasutab õppejõud e-õppe toega läbiviidud õppeainetes? Kuidas on e-õppes toetatud õppurite iseseisva töö tegemine? Milline on õppurite rahulolu ja seda mõjutavad tegurid e-õppe toega läbitud õppeainete? Milline on õppejõudude rahulolu ja seda mõjutavad tegurid õppetegevusele, mis on läbiviidud eõppe toega õppeainetes? on esitatud järeldused ja üldistused e-õppe tulemuslikumaks ja mõjusamaks kasutamiseks õppeprotsessis. Sihtgrupp: 2010/2011. õppeaasta sügissemestril e-õppe toega läbiviidud õppeained, õppejõud ja õppurid. Meetodid: e-kursuste sisuanalüüs; õppurite veebipõhine küsitlus; õppejõudude küsitlus.

PROJEKTI EESMÄRK ja OODATAV VÄLJUND (kirjeldada pikemalt)

KASUTATAVAD MEETODID (keda/mida uuritakse ja kuidas)


Projekti tegevuskava JRK

TEGEVUSED, MIDA TEHAKSE EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS

KAASATUS (kellega koostöös) ja SEOS TEISTE PROJEKTIDEGA (vt. rektori käskkiri 17.09.2010 nr 1.1-2/35)

e-kursuste sisuanalüüsi mudeli välja töötamine

November 2010 Detsember 2010

e-kursuste sisuanalüüsi mudeli piloteerimine ja vahekokkuvõtete tegemine 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

e-kursuste sisuanalüüsi läbiviimine, tulemuste analüüsimine Õppurite küsitluse väljatöötamine

Jaanuar 2011 Detsember 2010 Jaanuar 2011

Õppurite küsitluse läbiviimine, tulemuste analüüsimine Õppejõudude küsitluse väljatöötamine Õppejõudude küsitluse läbiviimine, tulemuste analüüsimine Uuringu tulemuste analüüs, ettepanekute ning kokkuvõtte koostamine

Uuringu tulemuste tutvustamine

TÄHTAEG

Detsember 2010 Veebruar 2011 Seotus teiste projektidega: Uuringu tulemusi tuleb analüüsida koosmõjus järgmiste uuringutega: „Kontaktõppe osakaalu mõju õppeprotsessile“, N. Teearu. „Õpikeskkonna rahulolu-uuring“, K. Kuuse

30. aprill 2011

Mai 2011


Projekti ajakava


Projekti tegevused e-kursuste sisuanalüüsi mudeli välja töötamine E-kursuste sisuanalüüsi mudeli väljatöötamisel lähtuti kasutatavate vahendite kasutatavuse analüüsist. E-kursuste analüüsimis mudel koostati haridustehnoloog Vaiko Mäe poolt, mida täiendati õppeosakonna juhataja Kätlin Vanariga. Kursuste sisuanalüüsi mudelis kaardistati seitse põhivaldkonda: Üldinfo, korralduslik info, õppematerjalid, õppuri: iseseisvad ülesanded, veebipõhine suhtlus, Testid, õppejõu tagasiside kursusele. Kursuste sisu analüüsimudel on kasutatud järgnevat mudelit: Tabel 1: E-kursustel kasutatavad vahendid e-õppekeskkondade lõikes 2010. a. sügissemestril.

Märkused Lõpphinde kujunemine

Individuaalselt

Õppejõu tagasiside

Kursusele

Hindelised

Testid

Enesekontroll

Vabasuhtlus

Arutelud

Foorumülesanne

Grupitööd

Individuaalsed

Iseseisvad tööd Viited lisamaterajalidele

Õpiobjektid: a)isetehtud, b)korduvkasutatud

Konspektid

Slaidid

Kalender-plaan

Õppejõud

Keskkond 1)Moodle; 2)IVA

Aine-programm

Korral duslik Õppematerjalid

Üldinfo

Õppegrupp

Kursuse nimi


e-kursuste sisuanalüüsi mudeli piloteerimine ja vahekokkuvõtete tegemine E-kursuste sisuanalüüsi mudelit täiendati vastavalt e-kursuste sisuanalüüsis ilmnenud lisavahenditele. e-kursuste sisuanalüüsi läbiviimine, tulemuste analüüsimine Analüüsi valimisse sattusid õpperühmad, millele oli loodud sügissemestril 2010 vähemalt kolm e-kursust. Valimisse kuulusid 44 e-kursust 13. erinevale õpperühmale. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

V

IVA 70

Joonis 1: E-kursuste sisuanalüüsi kokkuvõtlik skeem

Moodle 20

Blackboard 9

in e ku ju ne m e

aa ls el t

pp hi nd

le se

In di vi du

Ku rs u

de lis ed

ek on ne s E

Hi n

tro ll

s uh tlu ab as

m or u Fo

V

ül es an ne

itö öd G ru p

aa ls ed In di vi du

at er aj al id el e

je kt id

lis am

Õ pi ob iite d

K

on s

pe kt id

ai di d Sl

er pl a Ka le nd

Ai ne -p ro gr

am

m

an

0


Õppurite küsitluse väljatöötamine Õppurite küsimustiku sisu töötati välja koostöös õppeosakonnajuhataja ja kvaliteedijuhiga. Küsimustiku elektroonilise vormi koostasin Limesurvey veebipõhises küsimustiku keskkonnas.

Õppurite küsitluse läbiviimine, tulemuste analüüsimine Õppurite hinnang sügissemestril 2010 läbitud e-kursustele Sisekaitseakadeemias. Vastavalt e-kursuse sisuanalüüsis välja toodud andmetele, analüüsisin õpperühmi, millele loodi sügissemestril 2010 vähemalt 3 e-kursust. Küsitluses osalesid järgnevad õpperühmad: FK080 (10); KS080 (12), KS090 (20), MSI090 (36), PK070 (13), PK080(22), PK090 (41), PK100 (48), RS080 (13) Kokku osales veebipõhisel küsimustikul 57 õppurit, mis moodustab 26,5 % küsimustiku tervikust sihtrühmast

Küsitluses osalenute profiilikirjeldus 60

50

40 Ei osalenud

30 24

Osalesid

41

31

20 15 16

10 12

10

7

7

PK080

PK100

0 MSI090

PK090

6

8

4

4

4

2

1

FK080

KS080

KS090

PK070

RS080

11

12

Joonis 2: Osalejate aktiivsus erialade lõikes

KS080 8%

KS090 8%

PK070 4%

RS070, 2%

MSI090 23% FK080 8% PK100 14%

PK080 14%

Joonis 3: Küsimusikus osalenud õppurid eriala lõikes

PK090 19%


Joonis 4: Lisaväärtus e-kursuste kasutamine õppeaine läbiviimisel 100%

3

90% 21

80%

17 26

70%

5

60% 50%

55

11 53

Ei kasutanud 4

Ei toetanud Toetasid

40% 35 25

Enesekontrolltestid

20%

27

Foorum ülesanded

30%

Joonis 5: Vahendid tugi iseseisval õppimisel

Veebipõhine hindeline test

Iseseisvate kodutööde esitamine

0%

Veebipõhised õppematerjalid õpiobjektid

10%


Joonis 6: Mis m천jutab 천ppurit e-kursusel 천ppides

Joonis 7: Vahendid, mis muudavad 천ppetegevust tulemuslikumaks


Õppurite vabad kommentaarid: Veebipõhised õppematerjalid – õpiobjektid toetavad õppetegevust, sest: • „Materjalid on alati kõikjal kättesaadavad“ • Iseseisvate kodutööde esitamine toetab õppetegevust, sest: • „Annab võimaluse endal leida aeg materjal läbi töötada ja see esitada. Tunnis ei pruugi leiduda seda aega.“ • „Paneb rohkem pingutama, eriti kui on samal ajal käimas erinevad ained.“ Foorum ülesanded toetavad õppetegevust, sest: • „Nagu öeldakse kaks pead on parem kui üks, seeläbi foorumil osalemisel saan lugeda ka teiste arvamusi ja seeläbi enda arvamusele kinnitust leida või vastupidi. Kohene tagasiside.“ • „Eriti hea, saab näha teiste arvamusi , sarnane seminariga“ • Enesekontrolltestid toetavad õppetegevust, sest: • „Kohene tagasiside on hea.“ • „Õpilane saab enda teadmisi kontrollida ja sellest omad järeldused teha“ • „Vabatahtlikud, mitte kohustuslikud.“ Veebipõhine hindeline test toetab õppetegevust, sest: • „On samuti hea vahend lihtsustamaks õppetööd. Siin aga oma miinus kuna testi tegija saab kasutada kõrvalist abi või lasta see üldse kellelgi teisel teha.“ • „Paneb rohkem pingutama, eriti kui on samal ajal käimas erinevad ained.“ Teised vahendid/ kommentaarid: • „Peale materjali lugemist ja testi "alusta" peale panekut võiks materjal lukku minna ning võimalik näha alles peale testi sooritamist.“

Õppurite tähelepanekud/ ettepanekud seoses e-õppega Õppurite poolt tehtud tähelepanekud ja ettepanekud seoses e-õppega kokkuvõte: E-õppe keskkonnad: • Kasutusel võiks olla ainult üks e-õppe keskkond (5) E-õppe kasutamine E-õppe auditoorse õppetöö toetamiseks: • e-õppes käsitletud teemad tuleks läbi arutleda auditooriumis • E-õppe, kui vabatahtlik meetod • E-õppe kasutamise efektiivsus sõltud õppejõu aktiivsusest • Ühiselamu interneti ühenduse parendamine • Hindelised testid auditooriumitesse Õppematerjalid: • Info (õppematerjalide) õigeaegne kättesaadavus • Veebipõhiste õppematerjalide allalaadimise võimalus E-õppes läbiviidavad ülesanded: • Kodused tööd võiksid olla kohustuslikud, et tõsta õppurite aktiivsust kursusel • Meeldisid vahendid „kodutööde esitamine“ ja „foorumid“


Õppematerjalis kasutatavad vahendid peaksid olema asjakohased, mitte nö. „linnukese pärast“ Tagasiside • Veebipõhisele tööl võiks olla elektrooniline tagasiside. (2) • Hea tagasiside on andnud: R. Savimaa, R. Loik •

Õppurite poolt tehtud tähelepanekud ja ettepanekud seoses e-õppega: Küsimustiku vabad vastused • Auditooriumis toimub lisaks materjalidega tutvumisele ka arutelu, mis aga e keskkonnas on võimatu. Arutelu käigus saab laiema ülevaate ainest. • On vaja tõsta üliõpilaste aktiivsust e-kursustes osalemisel, nimelt lisada kohustuslikke foorumi ülesandeid ja enesekontroll teste. • Väga mugav. Kahjuks meil oli väga palju erinevaid keskkondi, veidi segane. Oleksid kõik õppejõud ühte keskkonda kasutanud, oleks asi väga hea olnud • eelmises vastuses kirjeldatud. • Mulle sobis foorumi põhine arutelu ja ka tööde esitamine IVAs ning Blackboardis. • Kui veebis on õppejõul võimalus tagasisidet anda, siis võiks seda kasutada, mitte anda telefoninumbrit, kuhu helistada kommentaaride saamiseks (U. Silberg). Tuleb tunnistada, et kui dialoogi õppejõu ja õpilase vahel ei teki, ei anna õppekeskkond olulist lisaväärtust võrreldes tavalise õppematerjalide kättesaadavaks tegemisega, elektroonilise postiga töö esitamisega ja hindamisega. See on aga õppejõus kinni. Veebieksamid on olnud head ja sealt on ka tulnud väga sisukas tagasiside (R. Savimaa ja R. Loik). • E-õpe on kena, aga kui õppejõud palub kodutööde üleslaadimist vaid formaalsuse pärast ning enesekontrollitestid ei ole aine-ega asjakohased, ei ole nendest kasu. Kui e-õpe on korraldatud nii, et ka õppejõud ise sellest osa võtab ja tagasisidet annab, on sellest kasu ja õpimeetodina teretulnud. • Kogu see e-teema on üsna segane - meil on (olnud) ÕIS, Blackboard, siis see webCT... Arusaamatu on nende kasutamise põhimõte, st tundub, et õppejõud ise otsustab, mida ta nendest kasutab. Milleks nii palju neid teha? Nende tutvustamine ja nendes ringi liikumise õppimine AINULT ÜHE AINE jaoks on mõttetu. ÕIS on väga kena keskkond. • Tähtis on, et kõik vajaminev oleks e-keskkonnas üleval õigeaegselt • E-õpe võiks olla koondatud ühte keskkonda, mitte nii, nagu praegu, et osa on ÕIS-is, osa IVAs ja osa Moodles. • Kõik õppejõud võiksid kasutada sama keskkond. - E-õpe võiks jääda siiski toetavaks osaks õppetöös, sellega ei tohiks üle pingutada. - Hindelised testid võiksid jääda siis auditooriumiloengutesse. - E-õpe peaks olema vabatahtlik, mitte kohustuslik (kõigile ei sobi selline õppimisvorm). - NORMAALNE INTERNETIÜHENDUS ÜHISELAMUTESSE KÕIGEPEALT (ennem ei saa mingist kvaliteetsest e-õppest rääkidagi)! • E-õppe veebipõhiseid õppematerjale võiks saada ka allalaadida (kõike ma mõtlen). • Mis mõttes mõjutab e-kursusel õppides? Kas valides õppeainet või paremaid tulemusi saades? Loomulikult paremate tulemuste jaoks on iga vastusevariant omamoodi mõjutajaks. Natuke arusaamatuks jääv küsimustik. • Oluline roll on õppejõul. • kõiki ainehindeid ei sisestatud IVA- sse ning hindeseisu jälgimine oli seetõttu raskendatud( nt hindelehe kättesaamisel ei mäletanud osade hinnete puudumisel ja vaidlustamisel asjaolusid)


Õppejõudude intervjuu küsitluse väljatöötamine Intervjuu küsimused töötati välja koostöös õppeosakonna juhataja K. Vanari ja kvaliteedijuhi S. Lillestega. Õppejõudude grupi intervjuu läbiviimine, tulemuste analüüsimine Õppejõudude grupiintervjuus planeeriti kaasata kõiki õppejõude, kes on 2010. aasta sügissemestril loonud vähemalt kaks e-kursust. Grupiintervjuus osales kaheksast õppejõust 5, lisaks abistas grupiintervjuu läbiviimisest kvaliteedijuht S. Lilleste. Väljatöötatud intervjuu küsimused ja grupeeritud vastused: 1. Miks valisite õppetöö läbiviimiseks e-kursuse? a. Hea vahend iseseisvate tööde haldamisel b. Grupi ülesannete loomine c. Individuaalset ülesannete koostamine d. Võimaldab individuaalset tagasisidet e. Võimalus läbi viia veebipõhine eksam f. Võimaldab mitmekesistada kursusel osalejate suhtlemist g. Võimaldab aega kokku hoida h. Mitmekesistab õppekorraldust 2. Mis on Teie hinnangul e-kursuse kasutamise lisaväärtuseks? a. Mugav – kõik asjad ühes kohas b. Vähene kontakttundide arv, kursuse abil saab teemasid põhjalikumalt käsitleda c. „Kui 40 iseseisvat tööd, tuleks mu e-mailile, siis ma läheks hulluks“ d. Võimalik näha õppurite aktiivsust ja statistikat kursusel osalemisel 3. Kas e-õppe kasutamine täitab oma eesmärki ning vastab ootustele? a. Õpin keskkonda kasutama ning ootused pole suured b. Ootused kodutööde esitamisel täidetud c. Hoida kokku aega, seda eesmärki see aitab täita 4. Milliseid erinevaid vahendeid Te oma kursusel kasutate, mille järgi tunnetate vajadust. a. Praktilise vajaduse järgi, kui on vajadus, siis otsin vahendi b. Vahendid, mis aitavad elu enda jaoks lihtsamaks teha (Nt. automaatne aegade registreerimine) c. Vahendid, mis muudaks õppimise huvitavamaks d. Õpiväljundite saavutamist paremini toetavad vahendid 5. Milliseid e-õppe keskkonnas olemasolevaid tehnilisi vahendeid te sooviksite oma kursusel veel kasutada? a. Rühmaülesanded b. Grupitöö üksteise hindamiseks c. Ei ole piisavalt atraktiivne, peaksin õppima rohkem keskkonda kasutama d. Videolahendused


e. Videosalvestised, mille analüüs toimub foorumiülesandes 6. Millised iseseisvad õppematerjalid on õppesisu edastamisel kõige efektiivsemad? a. Slaidid, konspektid b. Õpiobjektid c. PDF ei ole hea, materjal võiks olla muudetaval kujul 7. Millised e-kursuse vahendid toetavad kõige paremini omandatud teadmiste reflekteerimisel? a. Iseseisvate tööde esitamine b. Automaatse tagasisidega enesekontroll test c. Juhtumi analüüs rühmatöös d. Eksam e. Arutelu foorumis f. Retsenseerimine 8. Kuidas on Teie e-kursused aja jooksul muutunud? a. Rohkem erinevaid vahendeid: õppematerjalid>kodutööd>foorumid>eksamid 9. Milline on olnud õppurite tagasiside Teie poolt kasutatud e-kursustele? a. Hetkel veel pole tagasisidet saanud 10. Kas õppurid on teinud ettepanekuid e-kursuse täiendamiseks? a. Hetkel veel pole tagasisidet saanud 11. Mis mõjutab Teie hinnangul e-kursuse õppijat? a. Oskus keskkonda kasutada b. Kursuse ülesehitus: keskkond peab olema atraktiivne c. Aine/ teemad: kui aine ei huvita, ei tee e-õpe seda põnevamaks d. Kasutatavad vahendid: oskused nende kasutamisel e. Muu samaaegne õppetöö 12. Kuidas saaks õppureid/õppejõudu efektiivsemalt toetada, et õppetöö oleks tulemuslikum? a. Tutvustada kasutatavaid vahendeid loengus b. Kui õppejõud on aktiivne, leiab vahendid ja oskuse nende kasutamiseks 13. Millisena kujutate ette õppematerjale ja iseseisvat õppimist 10. aasta pärast a. Pooldan traditsioonilist õpet, kuid e-õpe toetab iseseisvat õpet ja õppetöö efektiivsemat korraldust. b. Tagasiside andmine audisalvestisena c. Täielikult multimeedial põhinev keskkond d. Hologrammid e. Õppurid loovad õppematerjale ise f. Signaal ajus käivitab loengu, sõltumata keskkonnas


Lisa 1: Õppejõudude fookusintervjuu küsimused Väljatöötatud intervjuu küsimused: Sissejuhatuseks Miks kasutate õppetöö läbiviimisel e-kursuste tuge? Mis on Teie hinnangul e-kursuse kasutamise lisaväärtuseks? Kas e-õppe kasutamine on vastanud teie ootustele ja täitnud oma eesmärki? Hinnang e-õppe toega õppeainetele Mille järgi valite oma kursusele e-õppe keskkonna vahendeid ja ülesandeid? (nt õpetamise eesmärkidest, õpetamise kogemusest, mis õppurite peal on toiminud jms) Millised e-kursuse vahendid toetavad kõige paremini õppimist Teie õppeainetes? Milliseid e-õppe keskkonnas olemasolevaid tehnilisi vahendeid te sooviksite oma kursusel veel kasutada? Milliseid vahendeid ja lahendusi sooviksite oma kursusel kasutada, kuid puudub teadmine nende olemasolust ja/ või oskused nende kasutamiseks? Kuidas on Teie e-kursused aja jooksul muutunud? Milline on olnud õppurite tagasiside Teie e-kursustele? Kas õppurid on teinud ettepanekuid e-kursuse täiendamiseks? Mis mõjutab Teie hinnangul e-kursuse õnnestumist õppija vaatenurgast? (nt kursuse ülesehitus, õppeaine/ teemad, kasutatavad e-õpppe vahendid, muu samaaegne õppetöö jms) Kuidas saaks õppureid toetada, et õppetöö oleks tulemuslikum? Kokkuvõte Millisena kujutate ette õppematerjale ja iseseisvat õppimist 10. aasta pärast


Lisa 2: Õppurite veebipõhise küsimustiku vorm Kas e-kursuste kasutamine õppeaine läbiviimisel lisab õppetegevusele lisaväärtust võrreldes traditsioonilise õppega? Jah Pigem jah Pigem ei Ei Kuidas e-kursusel kasutatavad vahendid toetavad sinu iseseisvat õppimist? a. Veebipõhised Toetasid Ei Ei õppematerjalid toetanud kasutanud õpiobjektid b. Iseseisvate kodutööde esitamine c. Foorum ülesanded d. Enesekontrolltestid e. Veebipõhine hindeline test Mis mõjutab sind e-kursusel õppides (vali mitu) Õppeaine sisu Kursusel kasutatavad vahendid (foorumid, kodutööde esitamine) Samal ajal toimuv muu õppetöö Oskus iseseisvalt õppida Kaaslaste aktiivsus e-kursusel Õppejõu tagasiside ja toetus e-kursusel toimuvale Muu (täpsusta) Millised e-kursuse vahendid on õppetegevuse toetamisel tulemuslikumad? Veebipõhised õppematerjalid - õpiobjektid Iseseisvate kodutööde esitamine Foorum ülesanded Enesekontrolltestid Veebipõhine hindeline test Teised: Muud tähelepanekud/ ettepanekud seoses e-õppega

e-õppe mõju õppeprotsessile Sisekaitseakadeemias  

Projekti eesmärk on hinnata e-õppe mõju õppejõudude ja õppurite tegevusele õppeprotsessis. Projekti tulemusel: on välja töötatud uuringu met...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you