Page 1


PPT Išvados ir rekomendacijos PAVYZDYS: Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus): Sutrikimo ir mokymosi sunkumų derinys: bendrieji mokymosi sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių. Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli). Vidutinis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis. Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi metodus ir būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą teikti ir kt.) 1. Pritaikyti Bendrąsias programas. 2. Įprastinius ugdymosi metodus ir būdus derinti su nuolat taikomais alternatyviais (visuminiu, kontekstiniu, probleminiu). 3. Teikti specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir psichologo pagalbą.


Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus)

- PAGRINDINIS INFORMACIJOS ŠALTINIS SPECIALISTAMS, KONSULTUOJANTIEMS PEDAGOGUS, TĖVUS IR VAIKUS PVZ.:

Negalios ir sutrikimo derinys: kompleksinė negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo bei lėtinių neurologinių sutrikimų, emocijų ir elgesio sutrikimas; arba Sutrikimo ir mokymosi sunkumų derinys: bendrieji mokymosi sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių


Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) MOKINIAI IKIMOKYKLINIO Nedidelis specialiųjų ugdymosi poreikių AMŽIAUS VAIKAI lygis. Nedideli 7 – 22 balai 8 – 15 balų  Vidutinis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis. Vidutiniai 23 – 52 16 - 36  Didelis specialiųjų ugdymosi poreikių Didelilygis. 53 – 82 37 - 60  Labai didelis specialiųjų ugdymosi Labai dideli 83 - 112 61 – 84 poreikių lygis. SUP 


Specialiųjų ugdymosi Specialiųjų Specialiųjųugdymosi ugdymosi ugdymosi poreikių Specialiųjų kriterijai ugdymosi ir jųjų poreikių poreikių Specialiųjų poreikiųkriterijai kriterijai ugdymosi ir irirjų poreikių reikšmė koeficientais kriterijai ir jų jų poreikių reikšmė reikšmė Specialiųjų reikšmėkoeficientais kriterijai koeficientais ugdymosi ir Specialiųjų ugdymosi reikšmė koeficientais reikšmė poreikių kriterijai poreikiųkoeficientais kriterijai ir ir jų jų reikšmė koeficientais 5.1.Vadovėlių, reikšmė Bendrųjųkoeficientais programų 2. Mokinio pasiekimai 4. Ugdymosi 3. Ugdymo plano priemonių (3turinio koef.) pritaikymo apimtis metodų koef.) ir būdų pritaikymas parinkimas, 6. vietos 7.(2Ugdymosi Ugdymui pritaikymas (1 koef.) 8. Specialiosios mokomosios parinkimas ar/ir skirtų techninės 9. Specialiosios (1 koef.) medžiagos aplinkos pedagoginės 10. pritaikymas

Specialiųjų ugdymosi poreikių įverčiai Specialiųjų Specialiųjų Specialiųjųugdymosi ugdymosi ugdymosiporeikių poreikių poreikiųįverčiai įverčiai įverčiai Specialiųjų ugdymosi poreikių įverčiai 1 balas 2 balai 333balai 444balai balas 2balai balai balai balai balai balai 2 balai 111 balas 2 3 balai 4 balas 4balai balai 2 balai 3 balai 1 balas 2 3 4 balai 1 turinio balas 2 balai balai 3 balai balai 4turinys, balai Šalia bendrojo Naudojami bendrojo Naudojami Naudojamos Ugdymo apimtys 1-2 dalykų arba 1-2 3-5 dalykų arba 3-5 Dalykų dalykų Mokinio pasiekimai Mokinio pasiekimai Mokinio pasiekimai žymiai Mokinio pasiekimai Naudojami Įprastiniai Alternatyvūs Alternatyvūs Bendrojo ugdymo Bendrojo ugdymo Bendrojo ugdymo Vietoj nurodytų nekeičiamos, nustatytais ugdymo sričių programų ugdymo sričių programų srities turinys pritaikomi ugdymo dalykų ugdymo dalykų mokiniams, individualiai patenkinamo lygio, atitinka žemesni2neibalai patenkinamo žemesni nei dvejų metų neatitinka siejamų su 1 3 balai 4 įprastiniai ugdymosi metodai ugdymosi metodai ugdymosi metodai požymiais gali būti pritaikymas pritaikymas veikloms, savarankiškumo, plano pritaikymas jį plano pritaikymas jį plano jį Bendrųjų programų 1 balas balas 2 balai 3pritaikymas balai 4 irbalai balai dvejų metų laikotarpiu lygio, neatitinka dvejų metų laikotarpiu nurodyti amžiumi ugdymo metų vadovėlių, priemonių vadovėliai, turintiems specialiųjų pritaikytos, Parenkama tinkama Pritaikoma tinkama 1. Mokinys ugdomas Specialiai sukuriama

pritaikomimokinių mokinių ugdymosi metodai nurodytus koreguojant iki 20 Specialioji papildomai vieta klasėje (grupėje) pažangos ir pasiekimų pasiekimų lygių požymius Prireikus procentų ir būdai,kriterijai naudojamos vertinimo pedagoginė Vienkartinė pagalbos pritaikymas, specialiosios (4 koef.) epizodiškai taikomi pagalbos 11. teikiama Vienkartinė pagalbos reikmė pagalba teikiama Psichologinės (epizodinė) rengimas/kūrimas priemonės priemonių alternatyvūs reikmė specialioji Socialinės (epizodinė) (3 koef.) mokiniui 1–2 (2 koef.) pagalbos pagalbametodai reikmė ugdymo ir (3 koef.) pagalba kartus per būdai pagalba reikmė (3pedagoginės koef.) (3 savaitę

koef.) pagalbos

reikmė (3 koef.)

Techninės Ilgalaikis ir būdai derinami ir būdai derinami laikotarpiu nurodytų pasiekimų lygių koreguojant iki 25 koreguojant iki 30 Specialioji Specialioji priemonės, ugdymosi poreikių, vieta klasėjeo(grupėje) mokinių mokykloje, skirtoje pagalbos techninės mokinių pasiekimų lygių požymiai Specialioji Specialioji procentų procentų su nuolat taikomais Ilgalaikė su įprastiniais prireikus mokiniams, pritaikyti, ar specialiųjų ugdymosi pedagoginė Trumpalaikė pedagoginė požymių priemonės pagalbos turintiems specialiųjų parengti/sukurti parenkama ugdymo Ilgalaikė poreikių mokiniams alternatyviais pagalba Trumpalaikė pagalba pagalba teikiama pagalba teikiama pagalba (iki 10 pagalba ugdymosi poreikių, vadovėliai, vieta atskirame ar bendrojo(11– ugdymo ugdymo procese priemonių mokiniui mokiniui pagalba (iki pagalba mokiniui 3 kurių mokiniui 4 pritaikyti vadovėliai specialiosios kabinete (kai mokyklos susitikimų) 30 susitikimų) naudojamos naudojimas teikiama 2-3 teikiama ar/ir specialiosios priemonės mokomųjų specialiojoje klasėje kartus perdalykų kartus perir4-5 10 (11–30 epizodiškai priemonės alternatyvi mokomoji mokoma specialiojo 2. Mokymosi savaitę savaitę valandas per valandas per medžiaga pedagogo kabinete) susitikimų) aplinkos pritaikymas susitikimų) dieną dieną

Techninės socialiniams įgūdžiams ir būdai tarpsniui būdingų mokinių atskirų ugdymo sričių, Specialioji parengtos/sukurtos individuali mokymosi ugdyti pagalbos pasiekimų Specialioji dalykų ugdymas priemonės, aplinka Nuolatinė pedagoginė priemonės ar/ir organizuojamas specialiosios Nuolatinė pagalba pagalba teikiama pagalba atskiromis veiklomis priemonės, jų deriniai mokiniui pagalba mokiniui alternatyvi mokomoji naudojami teikiama medžiaga ne mažiau6-8 kaip 5 nuolat kartus per per valandas savaitę dieną


Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi metodus ir būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą teikti ir kt.)

PVZ.:

Pritaikyti Bendrąsias programas arba Individualizuoti Bendrąsias programas.


Pritaikytos Bendrosios programos tikslas siekti dalyko patenkinamo pasiekimų lygio. 

Bendrosios programos turinys pritaikomas/keičiamas, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Pritaikomos programos turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, besimokantis pagal pritaikytą programą, „neiškristų“ iš klasės konteksto, teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.


MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795

3. N u s t a t a u, kad mokiniai, vieno ar kelių

dalykų mokęsi pagal adaptuotą pradinio ugdymo programą ar adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai įvertinus jų specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdomi atitinkamai pagal pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programą, jas pritaikius vadovaujantis šio įsakymo 1 punkte nurodyto aprašo 10 punktu arba – pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą ar pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.      


MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795

10. Ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikomos, pritaikomos atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis. Mokykloje susitariama dėl ugdymo/mokymo pritaikymo ir įforminimo.


MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795

Atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ugdymo programos :      

ikimokyklinio - pritaikomos priešmokyklinio - pritaikomos pradinio - pritaikomos, individualizuojamos pagrindinio - pritaikomos, individualizuojamos vidurinio - pritaikomos profesinio mokymo - pritaikomos


Tarp kriterijų ikimokykliniam amžiui nėra: - programų turinio pritaikymo; - mokinio pasiekimų; - ugdymo plano pritaikymo. 1 KRITERIJUS Ugdymo metodų ir būdų pritaikymas 2 KRITERIJUS Ugdymosi priemonių parinkimas, pritaikymas, rengimas, kūrimas 3 KRITERIJUS Ugdymosi vietos parinkimas ar/ir aplinkos pritaikymas 4 KRITERIJUS Ugdymuisi skirtų techninės pagalbos priemonių reikmė 5 KRITERIJUS Specialiosios pedagoginės pagalbos reikmė 6 KRITERIJUS Specialiosios pagalbos reikmė 7 KRITERIJUS Psichologinės pagalbos reikmė 8 KRITERIJUS Socialinės pedagoginės pagalbos reikmė


Specialiųjų ugdymosi poreikių įverčiai Dalykų / ugdymo sričių pritaikymas 1 balas 2 balai 3 balai 4 balai

Specialiųjų ugdymosi poreikių kriterijai ir jų reikšmė koeficientais

(Bendrąsias programas sudaro 10 ugdymo sričių) :

1. Bendrųjų programų turinio pritaikymo apimtis (2 koef.)

Ugdymo turinio apimtys nekeičiamos, nustatytais požymiais gali būti pritaikomi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymas (etika, tikyba); kriterijai

1-2 dalykų arba 1-2 ugdymo sričių programų pritaikymas

3-5 dalykų arba 3-5 ugdymo sričių programų pritaikymas

Dalykų turinys, dalykų srities turinys pritaikomi veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti

1.

Dorinis

2.

Kalbos (lietuvių ir kitos gimtosios, valstybinė lietuvių, užsienio);

3.

Matematika;

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Gamtamokslinis ugdymas ( pasaulio pažinimas, gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika); Socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai , ekonomika); Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras, integruotas menų kursas); Informacinės technologijos; Technologinis ugdymas (dailė ir technologijos, technologijos, integruota technologijų programa); Kūno kultūra; Bendrųjų kompetencijų ugdymas (Integruojamųjų programų gairės, prevencinių programų gairės).


UGDYMO TURINYS Pritaikytoje bendrojoje programoje apibrėžiamas pagal mokinio gebėjimus ir galias


Bendroji programa individualizuojama, kai bendrosios programos tikslai mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, tampa nepasiekiami (stabilūs labai žemi bendrieji gebėjimai (IQ 69 ir mažiau) - esant intelekto sutrikimui) ,    

Individualizuojant programą svarbu: paprastinti, konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skirti svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgti į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skirti kartojimui.


Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi metodus ir būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą teikti ir kt.)

PVZ.:

Įprastinius ugdymosi metodus ir būdus derinti su nuolat taikomais alternatyviais (visuminiu, kontekstiniu, probleminiu). arba Ugdyti taikant alternatyvius ugdymosi metodus ir būdus.


Ugdymo metodų pritaikymas Ugdymo metodų pritaikymas pasireiškia tuo, kaip ir kokiu santykiu įprastiniai darbo su visais klasės vaikais metodai mokymo procese derinami su alternatyviaisiais (pakaitiniais, kitais galimais), individualiai juos parenkant SUP turinčiam vaikui. Alternatyvūs mokymo(si) būdai rekomenduojami tais atvejais, kai taikant įprastus, tradicinius mokymo būdus vaikas neišmoksta skaityti, rašyti, skaičiuoti ar neišmoksta tam tikrų dalykų (lietuvių k., užsienio k., matematikos, fizikos , geografijos, istorijos ir kt.) mokomosios medžiagos.


Ugdymo metodų pritaikymas Sprendžiant ugdymo metodų pritaikymo klausimą, analizuojama, ar šiuo metu vaikui taikomi mokymo metodai yra tinkami ir efektyvūs. Taikomų vaikui ugdymo metodų tinkamumą vertina psichologas ir specialusis pedagogas(logopedas) , atsižvelgdami į šiuos veiksnius:  

Mokinio patiriamų mokymosi sunkumų pobūdį; pobūdį Galimas jų priežastis (nustato psichologas ir specialusis pedagogas (logopedas)). Svarbu tiksliai identifikuoti panašių mokymosi sunkumų galimas skirtingas priežastis (Ališauskas, 2007, p.48-53); Vaiko taikomas mokymosi strategijas (kaip vaikas mokosi?), jo mokymosi stilių (vertina psichologas ir specialusis pedagogas (logopedas) ); Vaiką mokančio mokytojo bei su vaiku dirbančio specialiojo pedagogo(logopedo) informaciją apie vaiko taikomas mokymosi strategijas; pedagogo Mokytojo, mokančio vaiką, taikomus mokymo metodus (t.y. kaip mokytojas moko) ir jų tinkamumą vaikui (juos nustato ir jų efektyvumą vertina specialusis pedagogas ir psichologas). Analizuojamas mokinio ir mokančio mokytojo taikomų strategijų tinkamumas ir efektyvumas.


Ugdymo metodų pritaikymas Įvertinę mokinio mokymosi strategijas (kurios susijusios su tipologiniais sutrikimo ir individualiais vaiko požymiais) ir mokytojo taikomus mokymo metodus, PPT specialistai teikia rekomendacijas mokytojams dėl efektyvesnių, į vaiko galias orientuotų mokymosi būdų taikymo, rekomenduoja derinti įprastinius mokymo metodus su alternatyviais. Teikiamos rekomendacijos vaikams, kaip efektyviau mokytis, kokius taikyti būdus, lemiančius geresnį medžiagos įsiminimą, supratimą bei išmokimą. SUP turinčių mokinių (žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, turinčių sensorikos sutrikimų ir kt.) mokymosi ypatumai bei pedagoginės pagalbos strategijos ir alternatyvūs mokymo metodai aptariami šiuose leidiniuose:  Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokiniams ugdyti. ŠPC, Vilnius, 2010, p.5-13.  Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokiniams kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui.Vilnius,2009.  Metodinės rekomendacijos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, ugdantiems specialiųjų poreikių moksleivius. Lucilijus, 2006.  Monkevičienė O. (1999). Pedagogų, ugdančių specifinių mokymosi negalių turinčius mokinius, psichologinis konsultavimas/ Vaikų psichologinis konsultavimas, Vilnius, Presvika, 164-172. Sutrikusios raidos vaikų ugdymas atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius/ Specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai, ŠUL, 2003, p.260-462.


Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi metodus ir būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą teikti ir kt.)

PVZ.: Teikti specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo ir psichologo pagalbą.


Socialinė pedagoginė pagalba Vertinama pagal jos intensyvumo poreikį, kurį įvertina ir nustato socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai. vaikui:

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos, tiesiogiai susijusios su pagalba

individualus darbas – sprendžiant vaiko ir mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus; darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas ir kita; Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys, susijusios su tiesiogine pagalba vaikui: konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba vaikams ir mokiniams, jų grupėms, mokytojams, kitiems švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta jų gyvenime ir mokymosi aplinkoje. Socialinę pedagoginę pagalbą reglamentuoja ŠMM ministro įsakymas DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2011 m. liepos 21 d. Nr. V-1393).


Psichologinė pagalba: mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys, susijusios su tiesiogine pagalba vaikui: konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas; įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą. A.Ališauskas, R.Barkauskienė 2011 Vilnius


Psichologinė pagalba: Tarnyboje dirbančio psichologo veiklos sritys, susijusios su tiesiogine pagalba vaikui: 

konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, mokinių (vaikų), turinčių bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, patyrusių traumą (išgyvenusių netektį, patyrusių smurtą, turinčių priklausomybių ir kitais atvejais) individualus ar/ir grupinis konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas; įvertinimas: psichologinis vaiko įvertinimas siekiant nustatyti mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais; A.Ališauskas, R.Barkauskienė 2011 Vilnius


AČIŪ UŽ DĖMESĮ IR SĖKMĖS TEIKIANT ŠVIETIMO PAGALBĄ. juratesavaikaitiene@gmail.com

Sup tenkinimas  

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas

Sup tenkinimas  

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas

Advertisement