Page 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225 / 219 1152, faks. (8 5) 261 2077, el. p. smmin@smm.lt , http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091. Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000

____________________________________________________________________________________________________________________

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams

2012 - 10 -09 Nr. SR-5046 Į

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į tėvų, ugdančių neįgalius vaikus asociacijų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo klausimus nagrinėjančių tyrėjų nerimą dėl specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų ir psichologų etatų mažinimo mokyklose, kuris vyksta, neva, vadovaujantis, nauja „Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos“ (toliau – Metodika) (Žin., 2012, Nr. 76-3957) pataisa, leidžiančia naudoti lėšas „paslaugoms apmokėti“, paaiškina, kad Metodikoje įteisinama galimybė mokykloms pirkti švietimo pagalbos specialistų paslaugas tuomet, kai nėra galimybės mokykloje steigti reikiamo specialisto pareigybės etato (arba jo dalies). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis problema ypač aktuali kaimo ir rajono mokyklose, kuriose mokosi nedaug mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), ir praktiškai neįmanoma įsteigti specialisto etato, nes trūksta arba pačių specialistų, arba jiems esant – darbo krūvio. Didelių keblumų kyla ir tais atvejais, kai mokykloje mokosi vienas ar keli mokiniai, kurių SUP (ar netgi neįgalumo) priežastis yra retai pasitaikantys sutrikimai (klausos, regos, kompleksiniai ir pan.), o mokykla turi jiems užtikrinti retą specializaciją turinčio specialisto pagalbą (surdopedagogo, tiflopedagogo), nes dauguma šių specialistų dirba ugdymo centruose, specialiosios paskirties mokyklose. Taigi tikimasi, kad Metodikos papildymas mokykloms padės šią problemą spręsti. Pažymime, kad Metodikos pataisa ne tik nepanaikino kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą mokiniams, nuostatų (pvz., dėl etatų steigimo), bet suteikė mokykloms naujų galimybių veiksmingiau organizuoti ugdymo procesą, t. y. ne tik steigti etatus, kaip buvo įprasta, ir naudoti lėšas „darbo užmokesčiui“, bet ir „paslaugoms apmokėti“. Siekdami išsklaidyti Jūsų nerimą, pateikiame Metodikos 13.1 punkto lyginamąjį variantą: „13.1. darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą (ir apmokėti už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo valandas, finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų), mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, taip pat darbo užmokesčiui ir paslaugoms apmokėti už psichologineię, specialiajaiiąją pedagogineię, specialiajaiiąją ir socialineię pedagogineię pagalbaią organizuoti; ne mažiau kaip 3 procentai šių lėšų turi būti skiriama psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti; iš šiame punkte nurodytų mokinio krepšelio lėšų gali būti mokama už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 (Žin., 2003, Nr. 97-4367), taip pat už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams ir darbuotojams, kurių funkcijoms tmpAYiG2q


2

priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas“. Taigi, mokykla įgyja naują „įrankį“, kuriuo turėtų atsakingai naudotis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagrindinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ tikslas – „Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos“ (toliau – Metodika) nuostatas suderinti su „Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo“, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), nuostatomis. Pastarasis teisės aktas patvirtintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 27 straipsnio 2 dalimi, ir įsigaliojo nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Įprastose mokyklose mokosi per 90 proc. visų mokinių, kuriems nustatyti SUP, teisės aktai skatina SUP turinčių mokinių įtrauktį į bendrojo ugdymo sistemą. O kiekviena mokykla, vadovaudamasi „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2011, Nr. 122-5771), privalo užtikrinti mokinių ugdymąsi/mokymąsi ir švietimo pagalbos teikimą, atsižvelgdama į jų SUP, ir tai įteisinti mokymo sutartyje su vaiko tėvais (globėjais/rūpintojais). Manome, kad šioje sutartyje turėtų būti nedviprasmiškai įvardyta, kaip mokykla numato pritaikyti pradinio ugdymo ar kitokią ugdymo programą, kaip numatoma užtikrinti mokiniui, mokytojams ir tėvams reikiamą švietimo pagalbą, t. y. ar ją teiks mokykloje dirbantis specialistas, ar atvyksiantis iš kitos švietimo įstaigos ir pan. Pavyzdžiui, mokykla, kurios mokinių sąrašuose yra mokinys, turintis intelekto sutrikimą, regos sutrikimą ir nežymų judesio ir padėties sutrikimą, kuriam mokykla turi organizuoti ugdymą pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą ir teikti specialiąją pedagoginę pagalbą (ir tiflopedagoginę), sutartyje su šio vaiko tėvais turėtų įvardyti, kurie specialistai šią pagalbą teiks. Pavyzdžiui, tai gali būti specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją turintis specialistas, dirbantis mokykloje ir atvykstantis iš specializuoto ugdymo centro tiflopedagogas. Tikime, kad, įsigalint vis aukštesnei tėvų ir mokyklų bendradarbiavimo kultūrai ir keičiantis abiejų šalių požiūriui į vaiko mokymo sutarčių reikšmę, finansiniai ištekliai bus veiksmingiau paskirstomi, t. y. bus steigiami ir išlaikomi reikiamų specialistų etatai, perkama įvairių paslaugų, kurias tikslinga teikti, siekiant geresnės kiekvieno mokinio (ir neįgaliojo, kurį lanko mokytojai namuose), ugdymosi kokybės. Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalį už švietimo kokybę atsako teikėjas ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), o formaliojo švietimo kokybę užtikrina valstybė. Formaliojo švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo stebėsena, tyrimai, mokyklų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija, mokymosi pasiekimų vertinimas. Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimams, parengtas paketas teisės aktų. Tinkamas šių teisės aktų įgyvendinimas turėtų visiems pedagogams suteikti daugiau profesinio tobulinimosi galimybių. Švietimo ir mokslo viceministras

Vaidas Bacys

Teresa Aidukienė, tel. (8~5) 2191254, el. p. teresa.aidukiene@smm.lt

tmpAYiG2q

Aplinkrastis  

aplinkrastis

Aplinkrastis  

aplinkrastis

Advertisement