Page 1

PATVIRTINTA Marijampolės švietimo centro direktoriaus 2012-10- įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO 2012-2013 M.M. VEIKLOS PLANAS Eil Tema Nr. 1. Metodinės veiklos ataskaita už 1 2011-2012 m.m. Pasitarimas dėl metodinės veiklos planavimo 2012-2013 m.m.

Data, laikas, vieta 2012-09-19 13.00 val. Švietimo centras

2. 2

Metodinio būrelio narių parengtų rekomendacijų aprobavimas.

3.

Respublikinė virtuali konferencija “Specialusis ugdymas įgalinimo kontekste”

4.

Pranešimas: „Bendrųjų ugdymosi programų pritaikymo ir švietimo pagalbos planavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ” • Pranešimas: ,,Specialiojo ugdymo individualizavimas naudojant IKT ir kitus inovatyvius ugdymo metodus“ • Pranešimas: ,,Pedagoginių gebėjimų įvairovė ugdant vaikų kalbos kompetenciją“ • Pranešimas: ,,Klausymo ir kalbėjimo ugdymas mokant skaityti ir rašyti žemesnių klasių mokinius“

2013-01-31 13.00 val. Švietimo centras

Pasidalinimas Gerąja patirtimi, atliekant mokinių pirminį pedagoginį vertinimą.

2013-03-28 13.00 val. Švietimo centras

5.

6.

2012-10-30 13.00 val. Švietimo centras 2012-11-27 Marijampolės kolegija ESDF

2013-02-28 13.00 val. Švietimo centras

Atsakingi asmenys M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Savaikaitienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. specialioji pedagogė; Z.Nevierienė, surdopedagogė; S.Geraltauskienė, specialioji pedagogė J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Mikelionienė, vyr. specialioji pedagogė, logopedė; J.Savaikaitienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. specialioji pedagogė; V.Rimavičienė, vyr. logopedė, specialioji pedagogė; G.Krakauskienė, vyr. specialioji


7.

• Pranešimas: ,,Pagalba mokytojams, ugdantiems intelekto sutrikimų turinčius mokinius“ • Pranešimas: ,,Pagalba mokytojams, ugdantiems hiperaktyvius mokinius“

2013-04-25 sausio mėn. „Ryto“ pagrindinė mokykla

8.

Marijampolės savivaldybės SUP mokinių Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu”

2013-05 -10 sausio mėn. „Ryto“ pagrindinė mokykla

9.

Edukacinė išvyka į Vilniaus „Versmės” vidurinę mokyklą.

2013-06-20 Vilniaus „Versmės” vidurinė mokykla

pedagogė, logopedė; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Kazlauskienė, vyr. specialioji pedagogė; L.Sikorskienė , logopedė metodininkė; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; J.Kazlauskienė, vyr. specialioji pedagogė; L.Sikorskienė , logopedė metodininkė; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė M.Sikorskis, specialusis pedagogas; A.Chorchordinienė, vyr. logopedė; J.Gaidienė, Švietimo centro metodininkė

PASTABA: Metodinio būrelio taryba pasilieka teisę keisti susirinkimų temas ir laiką.

Metodinio būrelio pirmininkas SUDERINTA: Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė 2011-10-

Martynas Sikorskis

VEIKLOS PLANAS  

veiklos plnas

Advertisement