Blokken nr. 99, december 2018

Page 1

Medlems nyt nr. 99 December 2018


Redaktion

Kaj Skytte Nielsen Jens Lautrup

2463 5094 4086 0446

kajskytt@stofanet.dk J.lautrup@city.dk

Lillebælt Smakkelaug`s bestyrelse Oldermand

Jens Glindvad Andersen

4296 0962

Kasserer Bestyrelse Bestyrelse Viceoldermand Bestyrelse

Jørgen Illum Hansen Jens Lautrup Knud Mortensen Søren Johansen Peter Uldal

6171 6441 4086 0446

Suppleant Suppleant Revisor Revisorsuppleant

Vagn Olsen Henrik Bielefeld Peder Juul Rasmussen Thorkild Pedersen

5186 8154 22460123 2337 5836

vagnolsen@gmail.com h.bielefeldt@stofanet.dk p.juul.ras@post.tele.dk anne@friskoler.dk

avf@stofanet.dk

4020 3374 4157 4578 3031 0251

j-illum@stofanet.dk J.lautrup@city.dk kmo@weber.dk strib@city.dk gpuldal@gmail.com

Lillebæltværftets Venneforening`s bestyrelse Formand

Asger Frederiksen

2288 4291

Næstformand

Birgit Teut

6441 8465

Kasserer

Johannes K. Frederiksen

2049 9572

frederiksen_j_k@hotmail.com

Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse !.suppleant 2.suppleant

Doris Engholm Jørgen Greve Peter Uldal Asta Friis Michael Andersen Flemming Worsøe

2014 2195 2074 1094 3031 0251 2427 7566 3031 7207 6441 4956

dorisengholn@yahoo.dk jbg@stofanet.dk gpuldal@gmail.com astafriis@stofanet.dk michael.flyver@gmail.com flemming.worsoe@middelfart.dk

Lillebæltværftet`s bestyrelse

Formand

Jens Lautrup

4086 0446

J.lautrup@city.dk

Næstformand Kasserer Bestyrelse Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse

Jens Glindvad Andersen Vagn Olsen Viggo Neumann Asger Frederiksen Majken Nørup Bodil Schelde-Jensen Peter Storm

4296 0962 5186 8154 2946 2959 2288 4291 6441 4741

jgsnug@profibernet.dk vagnolsen@gmail.com lerhus@mail.dk avf@stofanet.dk mn@middelfat-museum.dk bodil.schelde-jensen@fredericia.dk peterstorm@vip.cybercity.dk

Blokken udkommer næste gang i Marts 2019. Forsidefoto Hele flåden samlet. Foto: Kaj Skytte.

Oplag 450 Tryk: MV-TRYK . Hjemmeside: www.lillebaeltvaerftet.dk

2


Leder December 2018.

Bevaring eller nyt ?

I Lillebælt Smakkelaug har medlemmerne i årenes løb bygget fire nye joller, er i øjeblikket i gang med at restaurere to joller og en Drage. Under vejs er et par joller kasseret, de var for ringe til at restaurere selvom de absolut var bevaringsværdige. Ofte stilles spørgsmålet kan det betale sig ? Det er svært at svare på. Mange faktorer spiller ind i vurderingen inden restaureringsarbejdet på begyndes. Bådens historie samt type er væsentlige for en vurdering. Det afgørende er selvfølgelig også bådens stand, hvis det skønnes at en restaurering er realistisk i forhold til arbejdes mængden og udgift til materialer er det jo bare at gå i gang. Ofte er det min erfaring at arbejdet altid, ja nærmest som en naturlov, bliver mere omfattende end først vurderet.

Efterhånden er jeg kommet til den konklusion, at det fremover måske kan være en bedre metode at bygge en ny tro kopi. Gennem fotografer det gamle skib, dokumentere detaljer i byggeskik og materialer, f.eks. hvor forskellige træsorter er anvendt. Derefter måles skibet op som grundlag for en arbejdstegning. Måske er det muligt at have det gamle skib stående ved siden af, så det er nemt at søge efter detaljer, og måske overføre sunde trædele til det nye skib der bygges. Så vil det være en Proces autentisk nybygning. Man undgår derved en vanskelig og tidskrævende proces, at skille det gamle skib ad, for derefter at beslutte hvad der skal kasseres og hvor det er nødvendigt at sætte nyt træ i. Kort sagt man bliver i stand til at bygge et nyt skib fra begyndelsen. Lokalt vil det blive interessant at se hvilken metode der vil blive anvendt, i forbindelse med restaureringen af Nordenhuse båden DANNEBROG. Tidligere har jeg ment, at så længe der blot var et eller få stykker af det originale skib tilbage efter en gennemgående restaurering, så var det umagen værd. Det vil fortsat være det gamle skib der kommer til at sejle igen. Fordelen ved en nybygning mener jeg er indlysende, et nyt skib vil være nemmere at vedligeholde, der vil ikke være behov for yderligere reparationer/ udskiftning af mere gammelt træ, der sandsynlig vis senere vil vise sig i et gammelt skib der er restaureret. Konklusion :Det gamle er yt! Byg nyt! Dermed vil den Maritime kulturhistorie blive bevaret. Denne leder er den sidste jeg skriver som Oldermand for Lillebælt Smakkelaug. Jeg har valgt at give roret til en anden der kan sætte kursen for lauget på det" digitale søkort". Jeg siger tak for et enestående samarbejde i 25 år og er taknemlig for at være en del af et fantastisk miljø. Husk! Skibene er kønnest under sejl. Bemand dem og sæt sejl.

Tak til de firmaer og privatpersoner der støtter laugets arbejde. I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår Oldermand Lillebælt Smakkelaug. Jens Glindvad Andersen

3


SENSOMMERTOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV Weekenden d. 31/8-2/9 tog Asbjørn, Knud og Søren på sensommertogt i øhavet i Nordenskjold. Vel ankommet til Fåborg fik vi hurtigt rigget Nordenskjold til og med Bjørnø og Avernakø om styrbord gik det i magsvejr mod Drejø Gl.havn. Nogle timer og en enkelt Porter (Porter og smakkejolle hører på en eller anden måde sammen) senere anduvede vi Drejø gl.havn og her er hyggeligt. Havnen var underlig nok godt besøgt, men det var også godt vejr, så det tænkte vi ikke så meget over. Hurtigt sænker roen sig og efter en enkelt forfriskning, blev der skaffet i Garnhuset. Veltilfredse efter en udsøgt middag tilberedt af Hovmester Knud, gik vi til køjs omkring midnat. Vi havde ikke taget højde for at 1. september går havjagten ind, så kl.

0400 summede havnen højlydt af aktivitet og da jægerne endelig havde forladt havnen var der ro på igen. Freden varede dog ikke

længe for omkring 0530 brød et sandt inferno skyderi løs, men sådan er det jo. Efter morgenskafningen blev kursen sat mod Birkholm, hvor der blev tid til byvandring og kigget på passende sommer residens for smakkelauget. Efter en velfortjent frokost med godt øl, var det afsted mod Ærøskøbing hvor vi lagde til ved værftet. Her trakterede hovmesteren med en velforberedt gryderet med tilhørende vin, hvorefter en aftentur i Ærøskøbings hyggelige gader og et enkelt værtshus, afsluttede en rigtig god dag

4


Søndag viste vejret sig fra sin allerbedste side, høj sol og ingen vind. Ingen vind er absolut ikke en livret for en sejljolle uden motor og vi blev hurtigt enige om at der er meeeget lang fra Ærøskøbing til Fåborg at ro. Heldigvis tilbød skipperen fra Grønne Erna os en trosse da de nu alligevel skulle næsten samme vej. Som tak fik de, de to sidste portere vi havde. Sydøst for Avernakø blev trossen kastet da de skulle mod Svendborg og vi måtte i gang med årerne. Efter en rum tid fik vi dog igen slæbeassistance og denne gang helt til nord for Bjørnø. Herfra var den sidste mil til Fåborg en smal sag og hermed sluttede et pragtfuld sensommertogt i det sydfynske. Vi må håbe på at der til næste år bliver tid til endnu en tur og meget gerne med lidt flere joller, det ville være perfekt. Søren

5


Lillebæltværftes Venneforening Beslutningsreferat af generalforsamlingen den 11. november 2018. Som Dirigent valgtes Ina Krarup Nielsen og som referent Johannes Frederiksen. Efter Ina havde konstateret generalforsamlingen lovligt indvarslet og konstateret der ikke var indkommet fuldmagter, fik Asger ordet til Formandens Beretning, som forsamlingen godkendte med klapsalver. Herefter fremlagde Johannes regnskabet som ligeledes blev godkendt. Regnskabet udviste et særdeles flot resultat på 115.244,15 kr., og det blev efterfølgende godkendt at donerer 100.000 kr. til værftet for året 2018. Da der ikke var indkomne forslag, gik generalforsamlingen videre til valgene der alle blev genvalg med applaus. Foreningens kontingent blev ligeledes fastsat uændret til 125 kr. for enkeltmedlemmer og til 200 kr. for et husstandsmedlemsskab. Under Eventuelt, orienterede Asger om planerne for såvel ombygninger i forbindelse med værftet og for lovliggørelse af de maskiner der er i brug i værftshallen herunder også en forbedret udsugning fra de maskiner der er i brug. Et ønske som vi i venneforeningen har prioriteret. Asger sluttede af med at takke dirigenten for udførelse af hvervet. Referent: Johannes Frederiksen

Dirigent: Ina Krarup Nielsen

Kontingentfornyelse for 2019 Kære medlem. Tak fordi du støtter os med dit medlemskab. Vi håber du vil støtte os også i 2019, og vi beder dig indbetale beløbet på 125 kr. for enkelt medlemskab eller 200 kr. for husstandsmedlemskab på vor konto i Middelfart Sparekassereg. Nr.: 0755 og konto 7555733547 På bestyrelsens vegne på forhånd tak Johannes Frederiksen, Kasserer.


Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i foreningen Lillebælt-Værftet mandag den 25 marts 2019 kl. 19,00 i mødelokalet på Lillebælt-Værftet.

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Valg af referent Pkt. 3. Formandens beretning Pkt. 4. Aflæggelse af regnskab Pkt. 5. Forelæggelse af næste års driftsbudget Pkt. 6. Indkomne forslag Pkt. 7. Indstillinger til bestyrelsen: 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Lillebælt Smakkelaug 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Museum 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Fredericia Museum 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Kommune 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Støtteforeningen (Lillebælt-Værftets Venneforening) indstillingerne skal tillige indeholde angivelse af personlige suppleanter Pkt. 8. Valg af revisor Pkt. 9. Fastsættelse af leje Pkt. 10. Forelæggelse af vedligeholdelses- og restaureringsplan Pkt. 11. Eventuelt

Med venlig hilsen Jens Lautrup


Referat fra Smakkelaugets generalforsamling 22. november 2018 Pkt. 1 Valg af dirigent Knud Mortensen valgtes til dirigent Pkt. 2 Valg af referent Vagn Olsen valgtes til referent Pkt. 3 Formandens beretning Punktet indledtes med at forsamlingen med et minuts stilhed mindedes medlemmerne Mogens Hansen og Ivan Jensen, som begge i det forgangne år er afgået ved døden. Begge var bådbyggere havde gennem mange år ydet en værdifuld indsats i Smakkelauget. Formanden gennemgik i sin beretning væsentlige aktiviteter fra det forgangne år. Heriblandt nævnes: Der blev i april afholdt et velbesøgt visionsmøde for den fremtidige udvikling af Værftet og foreningerne omkring det. Mange ideer og muligheder kom på bordet og blev vendt og drejet. Resultater fra mødet har i årets løb været udgangspunkt for forskelligartede både kort- og langsigtede tiltag og flere vil i det kommende år blive videreudviklet og udfoldet. Lauget fejrede i forsommeren sit 25 års jubilæum med fest for medlemmerne. Lauget deltog med både og besætninger i TS’s pinsestævne i Helsingør. Smakkelauget havde i den forgangne sommer atter forlagt en af foreningens joller til Middelfart Marina, hvorfra de kan sejles i mere beskyttede forhold. Det opleves som en succes, som vil blive fulgt op i 2019. Smakkelauget, Venneforeningen og Værftet var værter for årets sommerstævne for FTLF og medvirkede ligeledes ved afviklingen af TS’s ’Middelfart stop’ under årets Fyn Rundt for træskibe, hvori også De To Søskende deltog. Der har gennem året været en god pressedækning og –formidling af laugets arbejde og af aktiviteterne på Værftet, ligesom der har været talrige organiserede og spontane rundvisninger på Værftet. Thorkild har produceret en videoberetning med klip fra Laugets 25-årige historie og fra aktiviteter i Lauget. Videoen vil i løbet af vinteren blive formidlet til medlemmerne. Laugets joller og både er blevet vedligeholdt og sejlet fra jollehusbroerne, fra Marinaen og har været medbragt ved deltagelse i stævner rundt om i landet, ligesom de har været anvendt ved festlige ’matchrace sejladser’ i forbindelse med bl.a. DFÆL’s stævne. Efter flere års renoverings- og genopbygningsarbejde er Lynæsjollen ’Ole Lods’ i efterårets løb endelig blevet tilrigget og prøvesejlet med lovende resultater. Renoveringen/ genopbygningen af ramslagsjollen ’Støren’ med den tilhørende hundestedmotor pågår og skrider planmæssigt frem. Ejerforholdet til Støren er endeligt blevet bragt formelt i orden: Smakkelauget står som ejer af Støren og forestår renoveringen. Når renoveringen er afsluttet, vil Støren atter være sejlklar med motor og ramslag, og der arbejdes på, at den får fast liggeplads i Gammel Havn. Skibsbevaringsfonden bidrager til renoveringen med væsentlig økonomisk støtte. Laugets medlemmer har gennem året og i forbindelse med en ’Store Maledag’ i september sikret fortsat vedligeholdelse af Værftets bygninger og udstyr. Særligt er værftshallens tagfladerne under renovering med nyt tagpap, jollehusene er tjæret og døre og vinduer renoveret og malet. Arbejdet med en signalmasten til opstilling på Trekroner er stort set afsluttet, og der arbejdes nu de nødvendige tilladelser fra Kommunen. Lauget har sammen med Værftet og Venneforeningen udgivet fire numre af Blokken (som fremover foruden papirudgaven til medlemmer og samarbejdspartnere vil blive alment tilgængelig fra hjemmesiden). Beretningen godkendtes uden bemærkninger.

8


Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab Kasserer Jørgen Illum gennemgik regnskabet (01.11.2017-31.10.2018), som viste et lille overskud fra årets aktiviteter. Forskellige forhold var efterfølgende genstand for spørgsmål, kommentarer og drøftelser. Det konstateredes med beklagelse, at Lauget i det forgangne år har mistet i omegnen af 25 medlemmer og nu har et medlemstal på ca. 150 medlemmer. En stabilisering af eller endnu bedre en tilvækst i medlemstallet vurderes påkrævet. I lyset af en stadig tilvækst i antallet af joller både i vandet og på land, blev der efterlyst en drøftelse af, om vi fortsat vil kunne regne med at have de nødvendige ressourcer – både økonomiske og menneskelige – til at magte de mange både – og om medlemsinteressen i at sejle dem er til stede. Det fremlagte regnskab godkendtes. Pkt. 5 Indkomne forslag Ingen forslag var anmeldt. Pkt. 6 Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor I henhold til vedtægterne var Jens Glindvad og Mikael Hjort på valg. Mikael ønsklede ikke at genopstille. Jens Glindvad genvalgtes og Jens Lautrup blev nyvalgt til bestyrelsen, som herefter består af: Jens Glindvad Andersen, Jørgen Illum Hansen, Knud Mortensen, Peter Uldal, Søren Johansen og Jens Lautrup. Til bestyrelsessuppleanter valgtes Henrik Bielefeld og Vagn Olsen

Til henholdsvis revisor og revisorsuppleant valgtes Peder Juul og Thorkild Pedersen. Pkt. 7 Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastsattes uændret til 300 kr. årligt. Pkt. 8 Eventuelt Der blev efterlyst bedre og mere tilgængelig information om muligheden for at deltage i sejlads med smakkejollerne. Spørgsmålet gav anledning til en genopfriskning af hvornår, hvordan og for hvem de ugentligt organiserede (tirsdags-)sejladser finder sted. Desuden blev det præciseret, at laugets joller står til rådighed for alle medlemmer med duelighedsbevis og med fornødent kendskab til bådene og deres tilrigning og udstyr. Bestyrelsen lovede at sikre, at disse oplysninger bliver genopfrisket i Blokken tillige med kontaktoplysninger til bådsmændene for de enkelte joller samt andre, man vil kunne rette henvendelse til mhp. sejlads. Ligeledes vil der blive etableret mailgrupper omkring bl.a. jollesejlads, som forventes at kunne sikre hurtigere, smidigere og mere åben kommunikation. ’Medlemstabet’ drøftedes og der udveksledes atter ideer til aktiviteter til spredning af det glade budskab om Smakkelauget og Værftet mhp. hvervning af nye medlemmer. Bestyrelsen lovede at følge op med initiativer, og der blev præsenteret et allerede udarbejdet materiale i tekst og billeder til opslag på jollehuset, som skal virke som invitation til nye medlemmer

9


Rederiet DFDS’s pakhus ved Middelfart havn Af Knud Madsen Det forenede Dampskibsselskab (DFDS) blev stiftet i 1866, og i de følgende år skabte rederiet et net af indenrigske ruter, som med udgangspunkt i København sejlede til og fra de danske provinshavne med gods og passagerer. I 1867 etableredes en rute med flere ugentlige anløb til Fredericia, Middelfart, Kolding og i begyndelsen også Bogense. Her sejlede først damperen ”Saxo”, siden fulgte fartøjer som ”Sønderjylland” (1888-1903), en nybygning ”Sønderjylland” (1904-12), ”Koldinghus” (1912-30) og ”Fredericia” (1930-1938). Men ofte var andre af rederiets skibe indsat på ruten i kortere eller længere perioder. I Middelfart lagde skibene til ved dampskibskajen, som i hvert fald fra 1903 lå på ydersiden af molen, der beskyttede den indre havn.

Foto (beskåret), som for enden af molen viser det først opførte pakhus. Ca. 1887-88. Rederiet havde brug for et varehus, det såkaldte dampskibspakhus, som dog antagelig først blev opført i 1870’erne og fik plads på havnemolen. I 1903 blev pakhuset flyttet ind på det gamle havnehoved, hvor det af hensyn til en ny anlægsplads for Københavnerdamperne fremover skulle ligge. Det var skibsbygger H.C. Illum, som i løbet af et par dage forestod flytningen, der foregik på ruller. Det var vistnok fjerde gang, at pakhuset blev flyttet. Tidligere havde det dog blot drejet sig om nogle få meter. Gamle fotos tyder på, at pakhuset på et tidspunkt er blevet drejet 90 grader.

10


Et nyt pakhus Efterhånden blev DFDS’s varehus for småt og utidssvarende. I 1909 besluttede havneudvalget at lade vejassistent Barfoed udarbejde tegning og overslag til et helt nyt pakhus. Det skulle være halvanden gang større end det eksisterende, opføres af grundmur og lægges helt ud til kørebanen, over hvilken man påtænkte at anbringe et halvtag hvorunder vognene kunne holde, når de indtog eller aflæssede varer. Varehuset skulle også indeholde et kontor til ekspedition.

”Sønderjylland” (II) ved dampskibskajen i Middelfart. Formentlig før 1911. Efter: DFDS 1866-1991, 1991, s. 261.

11


I april 1910 var opførelsen af pakhuset til behandling i Middelfart byråd. DFDS havde erklæret sig villig til at leje varehuset, hvorfor havneudvalget indstillede, at kommunen selv opførte det. Bygningen var budgetteret til ca. 5.000 kr.; men efter vejassistent Barfoeds beregninger ville prisen være 3.700-3.800 kr. Udvalget indstillede, at den årlige leje af pakhuset blev sat til 300 kr. Varehuset skulle forsynes med en løbebro hen til dampskibskajen. Byrådet vedtog at opføre pakhuset, så snart DFDS havde godkendt tegningerne. Byrådsmedlem H.P. Rasmussen, socialdemokratiet, foreslog, at der i forbindelse med pakhuset blev opført et opholdsrum til arbejderne. Forslaget, som blev ret uvilligt modtaget, blev overgivet til havneudvalget. I december 1910 blev det gamle pakhus under ledelse af tømrermester Pallesen løftet, anbragt på sæbesmurte bjælker og ved hjælp af taljer slæbt et godt stykke mod øst ud på havnepladsen, dvs. et areal ved det i 1903 nyanlagte østlige havneområde. Her skulle det fortsat anvendes, indtil det ny pakhus stod færdigt. I januar 1911 var fundamentet til det ny pakhus støbt, tømrermester Jørgensen havde bygningen færdig til opstilling, og i løbet af få dage ville tømmer og tagværk til pakhuset, der udelukkende var bygget af træ, være på pladsen. Kort tid efter stod pakhuset formentlig færdigt. Det gamle pakhus blev solgt til byens fiskere, og i april 1911 flyttede de det til Sildemarken. Det foregik ikke uden besvær, idet passagen ved skibsværftet var så trang, at de måtte grave et stykke af Kirkegårdsbakken. Endnu i 1937 stod huset ved Sildemarken, men var da meget medtaget af tidens tand.

Postkort, sandsynligvis fra perioden 1923-30. Nærmest ligger færgen ”Johanne II” i sit leje, i baggrunden rutebåden ”Koldinghus”, til højre dampskibspakhuset.

12


I april 1913 meddelte Middelfart Avis, at det for få år siden opførte dampskibspakhus ved den gamle havn i Middelfart allerede var for lille. DFDS anså ”efter forlydende en udvidelse eller tilbygning for højst nødvendig. En sådan vil ganske vist ikke pynte på den plads, hvor udvidelsen må ske, men er et glædeligt vidnesbyrd om, at trafikken til og fra København stadig er i tiltagende”. I de følgende fem år nævner avisen ikke pakhuset, så måske overreagerede DFDS?. Børsen DFDS’s nye pakhus lå i bunden af den gamle havn omtrent ud for Brogade med gavlene mod henholdsvis bæltet og Brogade. Det var - i hvert fald i de senere årtier - grønmalet. Som naboer havde det i tidens løb selskab af færgeleje, flagstang, minebøsse, kiosker og benzinstandere. På pakhusets østside var et par porte, øverst i gavlene vinduer og mod syd og vest en slags ”svalegang” med bænk, hvor især de gamle middelfartere mødtes, diskuterede dagens begivenheder, de gode gamle dage, eller hvad der nu kunne falde for. Bølgerne kunne gå højt, så pakhuset blev kaldt Børsen. Det skal vel nærmest forstås som et sted, hvor der blev udvekslet meninger.

Kunstmaleren Svend Lind tegnede denne karikaturtegning af ”Børsen” og de gamle middelfartere, formentlig i 1940-erne eller 1950-erne. (Foto: Kaj)

13


Omkring 1940 indstillede DFDS ruten til Middelfart. Den var næppe længere rentabel. Sejladsen til Fredericia og Kolding fortsatte indtil ca. 1970. Hvad havnepakhuset siden 1940 blev benyttet til, er det ikke lykkedes at opklare. Måske blev det under Danmarks besættelse 1940-45 anvendt af tyskerne, måske blev det benyttet af byens havnevæsen. I 1969 fik Middelfart kommune af Ministeriet for offentlige Arbejder tilladelse til at lade byens havnearealer istandsætte. Den gamle havn var efterhånden ubrugelig. Molen var livsfarlig at færdes på og havde i flere år været spærret for offentligheden. Da arbejdet i 1971 var afsluttet, var en stor del af gammel havns indre omdannet til parkeringspladser, DFDS’ gamle pakhus var borte, og havnen havde mistet en stor del af sin charme. Kilder: Behrendt, Chr.: Middelfart havn 1837-1937, 1937, s. 106-107. Børresen, Knud: Middelfart. En by - 4 aviser, [1993], s. 18). Havnen sættes i stand (i Jensen, Herman: Middelfart - 75 år med folkevalgt borgmester, 1993, s. 90-91). Middelfart Avis 1898-1918.

Smakkelauget har gennem årene modtaget donationer i form af værktøj, motorer, jolle o.a. Det er vi rigtig glade for, det siger vi ikke nej tak til. På det sidste har vi bl.a. modtaget forskellige økser til bådbyggerfaget, 2 stk. Boreas 2-taks benzin motorer hvoraf den ene er driftsklar samt en masse tilbehør og et skab fyldt med snedkerværktøj. Tusinde tak til de personer der gennem årene har betænkt Smakkelauget og Værftet. Skabet er doneret af Bent Brejnbjerg fra Kolding.

14


November: Så er jollerne kommet på land og nu skal arbejdet med klargøring til næste års sejladser så småt i gang. SUSANNE ligger uden for og her skal besætningen i gang med at brænde bundmaling af. HENNER FRIISER afventer forårsklargøringen. NORDENSKJOLD skal lige have udbedret et par småskader. Hele efterårssæsonen har frederikssundsjollen OLE LODS sejlet rundt med over 300 kg ballast i form af blybarre for at stabilisere jollen. Vi vil i stedet forsøge os med at montere en køl på omtrent samme vægt. Smeden, Oldermanden og skipper er på projektet og det bliver spændende at se resultatet som gerne skulle blive en stabil og velsejlende jolle. I øvrigt tegner det godt med den nye rig, i stedet for et sprydstage sejl har vi fået et gaffelsejl uden bom og det virker godt efter en del tilretning af mast og sejl. Restaureringen af STØREN skrider godt frem. Skibs-

byggeren og hans medhjælpere fra Smakkeluget, er snart færdig med spanter og bundstokke. Arbejdet med SVINØ jollen er godt i gang. Jollen er renset for gammel maling og andet belægning. Her stod det klart at der skulle skiftes nogle bord i begge sider. Også her skrider arbejdet godt frem. METTE overvintrer som noget nyt i beddingsgraven i steder for at komme på land. 15


Formandens beretning på Venneforeningens generalforsamling 11 november. Det har været et forrygende godt år for venneforeningen, ikke blot fordi vi har lavet et godt overskud til værftet, det er jo vores hovedformål. Derom senere. Men også fordi vi har haft nogle meget gode arrangementer. Det betyder også meget, at vi tilbyder aktiviteter af en vis kvalitet. Vi har haft mange glade gæster, som har rost ikke blot kvaliteten af vores arrangementer men også atmosfæren, som det hele foregår i. Der har været 1. majfest arrangeret af politiske foreninger og fagforeningerne i Middelfart. Et vellykket foretagende som sædvanligt. Amatørteatret leverede en flot revy, som spillede for fulde huse over tre aftener. De tre højskoledage var i år endnu bedre end de foregående, så også her var det svært at få armene ned igen. Billetterne var udsolgt inden påske, det må jo siges at være et succeskriterie. Sommerens åbenthusdage har også været en succes. Kvaliteten er blevet højnet efter at vi kun har tre åbenthussøndage med flere udstillere pr. gang. Der har i snit været ca. 500 besøgende hver søndag. Et nyt tiltag i år er søndagsmatineerne. De har været rigtig spændende, indholdet har været godt, men det ser ud til, at være en aktivitet, som skal løbes i gang. Deltagerantallet har ligget på 50 – 60 hver gang trods der både var boller og flødeskumskager til kaffen. Da visens skib var i havnen var der stuvende fuldt i og omkring værftet. Igen i år havde Middelfart kommune inviteret de gamle træskibe, som sejler Fyn rundt, ind i havnen. Vi holdt værtshusåbent om aftenen og serverede morgenmad for alle besætninger den efterfølgende morgen. I år serverede vi alt i alt morgenmad for 540 gæster. Vejret hjalp os, så det gik fint. Alle fik et godt morgenmåltid, og sejlede glade videre. Skønt med tilfredse og glade gæster, der synes at Middelfart er en god by at besøge. Sammen med smakkelauget stod venneforeningen også for alt det praktiske i forbindelse med DFÆLes sommerstævne, som de i år havde lagt her i Middelfart gammelhavn.

16


Vi havde sat alle sejl til i Festugen. Vi er jo en del af Trekantområdets festuge. Der var musiktilbud hver aften og en søndag eftermiddag. Det var måske godt nok at en af koncerterne blev aflyst på grund af sygdom. Men de andre 4 koncerter var af en meget høj kvalitet. Først kom Halfdanskerne, som har været her før. De trak igen fulde huse og gav publikum en god oplevelse. De to jazzkoncerter var af meget høj kvalitet. Mads Mathias og hans band var fantastiske, det var jazz på højt niveau, dog overgået af musikkken til søndagens sild og jazz. Det var forrygende med Finn Odderskov og hans Jazz4all, som havde formået at få pianisten Ole Kock Larsen med. Middelfart amatørteater levere også en flot kabaret. Det var bare en fantastisk uge, blot kunne vi have ønsket lidt større publikumstilslutning. I 2019 arrangerer vi færre koncerter i denne uge, så der bliver forhåbentlig større tilslutning til de enkelte aftener. Vi må ikke glemme, at det nu er 20 år siden Lillebæltværftets venneforening blev stiftet. Det blev markeret samtidig med Smakkelauget 25 års jubilæum. Det blev en god dag med masser af sejlads og en rigtig fin fest om aftenen. Der er i anledning af jubilæerne ved at blive lavet en film om værftet gennem de sidste 25 år, i den anledning skulle jeg finde ud af, hvor mange penge venneforeningen har samlet ind til værftet i de 20 år. Vi runder 1 million kroner her i 2018. For at alt dette skal lykkes, så er der brug for mange frivillige ildsjæle. Det har vi heldigvis haft. En del nye er kommet til, og de er faldet godt til med de garvede, som har været med i mange år. Vi har det rigtig hyggeligt, også når der skal tages fat. Det er altid dejligt. Når vi er færdige enten en eftermiddag eller en aften sent, så sætter vi os og får en ”slutter”. Her evaluerer vi aftenens forløb, og vi er ikke bange for, at fortælle hinanden, hvor gode vi er, så kan vi gå opløftede hjem og synes, at vi har haft en dejlig oplevelse og samtidig udrettet noget. Derfor tak til alle hjælpere og bestyrelsen for godt samarbejde.

Tovværksarbejde. Så er det igen tid at samles omkring den blå kasse. Vi starter tirsdag d. 29 januar og igen tirsdag tirsdag d. 5 februar. Begge aftener kl. 18.30.

17


18


19


20


21


På Smakkelaugets generalforsamling afleverede Venneforeningens formand Asger Frederiksen årets check til værftformanden Jens Lautrup. Checken var i år på hele 100.000 kr.

22


23


Lillebælt Værftet Havnegade 98 5500 Middelfart

”Magasinpost”

Kvickly

Så behøver du kun handle et Åbningstider: Hverdage kl. 8—

MIDDELFART VINEN

MIDDELFART VINEN 2018

2018

California Zinfandel

Australsk Chardonnay 24