Page 1

Ringer og graver Ane ThykjĂŚr, foran Vitved Kirke, ca 1964


Sevel Andersen er født 1902 i Fruering Sogn. Her drev han sin Fødegaard, Virring Overgaard indtil 1960, samtidig med at han bestred adskillige offentlige Hverv. Fra 1967 har han alene og med uhyre Flid oparbejdet Fruering og Vitved Sognes lokalhistoriske Arkiv, af hvilket Arbejde denne Udgivelse bl. a. er en Frugt.

,


VITVED SOGN - som det var engang

AF SEVEL ANDERSEN

1979

AIS SKANDERBORG AMTSBOGTRYKKERI SKANDERBORG


FORORD

11977 udsendte Fruering- Vitved Sognes Egnsarkiv en Bog om Fruering Sogn og hermed følger en lignende om Vitved Sogn. Disse 2 Sogne udgjorde før 1970 en Kommune. Ved Sammenlægningen af Kommuner i 1970 til større Enheder, blev Vitved Sogn, der kun udgør de 2 Byer Vitved og Fastrup, delt saaledes, at Vitved administreres under Skanderborg Kommune, medens Fastrup hører under Aarhus Kommune. I kirkelig Henseende tilhører Fastrup stadig Fruering- Vitved Pastorat. Bogen om Vitved Sogn er som Bogen om Fruering Sogn bygget op af Materialer fra Egnsarkivet, hovedsagelig fra Kirkebøger, Folketællinger, Skøderegistre, Sogneprotokoller, Ejendomsskyldsprotokoller, Protokoller fra Skole, Brugsforening og Forsamlingshus og Beretninger af Sognets Indbyggere. Af andre Kilder er benyttet Chr. Hejlskovs Optegnelser om Hjelmslev Herred. Mejerikonsulent Marius Toft har udredt Udstykningen af Fastrup By. Agnes Bavarslund Rasmussen har været behjælpelig med Indsamling af Billedmaterialer fra Fastrup. Marianne Schindel har læst Korrektur paa Bogen, og hendes Mand Sognepræst Jørgen Schindel har hjulpen med Raad og Daad. Tidsperioden rækker fra Auktionen over Ryttertidens Krongods paa Skanderborg Slot i 1767, til Sognet blev delt mellem Skanderborg og Aarhus Kommuner i 1970, i enkelte Tilfælde overskrides denne Grænse, og kun en ringe Del af Nybyggeriet i 1960erne er medtaget. Den gamle Sognesparekasse har ydet et betydelig Tilskud til Bogens Tilblivelse, ligesom Skanderborg Byraad har stillet en Garantisum til Sikkerhed af de 8 Søskendes Legat fra Gammelgaard i Virring. Benævnelsen Td.Ld. og Ha. er benyttet i Flæng. Hartkorn, der er Udtrykfor Jordens Ydeevne er f.Eks. betegnet saaledes 1-2-2-3, det vil sige 1 Td., 2 Skp., 2 Fjdk., 3 Alb. Aaret 1875 er Overgang fra Rigsdaler til Kroner og øre. En Rigsdaler var da ca. 2 Kroner. Er Fødselsaaret fra Folketællingen, kan der være fra 1 til 2 Aars Fejl. En sjælden Gang er Tinglæsningsdagen benyttet i Stedet for Skødets Udstedelsesdag. Med Hensyn til Navnene er de saa vidt gørlig stavet rigtigt, men der kan eventuelt forekomme Fejl, f.Eks. i Ane og Anne, Peter og Peder, Jakobsen og Jacobsen og lignende. Skulde der være Fejl i Optegnelserne, bedes man gøre os opmærksom derpaa, saa de kan rettes i Arkivet. Med Bøgerne Fruering Sogn - som det var engang og Vitved Sogn - som det var engang, har jeg, saa vidt jeg nu har formaaet det, prøvet at fortælle lidt om Udviklingen i Sognene, indtil Storkommunerne blev oprettede. Tiden er bleven anderledes, Menneskene maaske ogsaa. Kunde Bøgerne vække Minder om noget, der var en Gang og som ikke er mere, er Egnsarkivet maaske ikke oprettet helt forgæves. Virring Mølle, September 1979 Sevel Andersen

5


HISTORISKE DATA.

1580erne. Hvad vi kender til Tidens Bøndergaarde tyder paa ikke helt ringe Velstand. Landet havde stor økonomisk Fremgang paa Grund at den stærke Prisstigning, der skyldtes de uendelige Mængder af Guld og Sølv, som de spanske Opdagere bragte til Europa fra Meksiko og Peru. Korn og Kvæg betaltes med 3 Gange saa mange Penge som før. Jorden blev bearbejdet stærkere end før. Kong Frederik d. Anden døde 1588. Syvaarskrigen 1563-1570. 1600. Kalmarkrigen 1611-1613. 1627 blev Jylland besat af Wallensteins Hær, der overalt plyndrede og brændte, mens Bønderne søgte Ly i Skove og Moser. 1629 sluttedes Fred i Lybæk, og de kejserlige Hære drog bort fra den jydske Halvø. Krigen efterlod Landet hærget og ødelagt, der laa forladte Gaarde i stort Tal, forhuggede Skove, utilsaaede Marker, Kirker uden Taarne. 1643 trængte den svenske Hær under Torstensson over Grænsen og besatte hele Jylland. Freden sluttedes ved Brømsebro 1645. Krigen bragte Tilvækst i Ødegaardenes Tal. Christian d. Fjerde døde 1648. 11645 nævnes Vitved Skov, hvor Fjenden havde rodhugget 38 Ege og 26 Bøge. 11657 rykkede den svenske Hær under Kong Karl Gustav ind i Jyllandfra Syd og knuste den Modstand, som dejydske Bønder hist og her forsøgte. I Januar 1658 gik Svenskerne over Isen til Fyn, Taasinge, Langeland og videre til Lolland. Den 11. Februar stod Karl Gustav i Vordingborg. Freden undertegnedes 26. Februar i Roskilde. 1658 belejredes København, Freden undertegnedes i København 1660. Overalt var der forladte Gaarde i stort Tal og folket omme Landsbyer, udstrakte Marker laa upløjede, saa Lyngen bredte sig over den . Ulvene viste sig i større Tal end før. Samfundsordenen var opløst. Frederik d. Tredie indfører Enevælden 1660. Landbrugets Kaar var usle, Bønderne levede i den yderste Fattigdom. I 1681 til 1688 opmaaltes og vurderedes Danmarks Jorder og den nye Matrikel eller Hartkornsansættelse udarbejdedes. Gammelskat udgjorde 3 Rigsd. pr. Td. Hk. 1675-1679. Den skaanske Krig. En af de haardeste Fejder, der er ført i Norden. Christian d . Femte dør 1699. 7


1700. Aaret 1700 udbrød den store nordiske Krig . Den danske Landmilits oprettes. 1709 kæmper en dansk Hær i Skaane, Rytterbønder fra Skanderborg var med. Krigen varede fra 1709 til 1720. 1711 hærgede Pesten. Kornpriserne var usle, hvert Øjeblik stødte Misvækst til, selv det bedst drevne og bedst holdte Bondegods havde kun en Værdi af 40 Rigsd. Den Gang ca. 128 Kr. pr. Td. Hk. Høsten var 3-4 Fold. 1721 byggedes Rytterskolerne. Frederik d. Fjerde dør 1730. I 1738 genoprettes Landmilitsen. Stavnsbaandet indføres, Kvægpesten ihjelslog i Løbet af et Par Aar flere hundredetusinde Køer. Ved Christian d. Sjettes Død 1746 var Bønderne stavnsbundnefra det 9. til det 40. Aar. Med en Hjulplov kunde 3 Mennesker og 6 Heste kun naa at pløje 3-4 Skæpper Land pr. Dag. 1761-1770. Rytteriordningen ophæves 1767, Prisstigninger paa Landbrugets Produk- . ter, det kunde igen betale sig at forbedre Driften og dyrke uopdyrket Jord op. Forordning om Udskiftningen af Jorden. Fællesskabets Ophævelse og Landsbyernes Udskiftning. Den store Landbokommision nedsættes 1786. Forordningen om Stavnsbaandets Ophævelse 20. Juni 1788. Tiderne vedblev at gaa opad, den samlede Kornproduktion steg mellem 1750 og 1800 til det dobbelte. Landbrugsvarernes Pris var dobbelt saa stor som under Christian d. Sjette. Kløver og Kartofler indføres. 1800. 1801 Slaget paa Københavns Red. Københavns Bombardement 1807, Flaadens Tab. 1814 Freden i Kiel. Norges Afstaaelse, Statsbankerot 1813. Nationalbanken oprettes 1818. Krigsaaringerne var ingen daarlig Tid for Landmændene. Men ved Fredsslutningen i 1814 fik Landmændene haarde Kaar. Norge blev nu Udland og paalagde Korntold. England indførte en Korntold, der omtrent helt lukkede for Kornindførsel. Kornet var daarligt renset og daarligt tørret, og blev i Udlandet omtalt som skidden Sæd. Kornpriserne sank omtrent i Forhold 4-1. Takket være Bondens Nøjsomhed lykkedes det at komme over Krisen, der lærte os større Dygtighed. Svingploven og Rensemaskinen indførtes. Omkring 1830erne bedredes Priserne, og det flittige Arbejde, der var gjort, begyndte at faa sin Løn. Bondevækkelse. Grundtvig, Blicher. De raadgivende Provincialstænders Indførelse 1831 . Stænderforsamlingen 1836 i Viborg. 1839 Blichermøde paa Himmelbjerget. Kong Frederik d. Sjette dør 1839. 1841 indføres Sogneforstanderskabet og Amtsraadet. 1846 stiftes Bondevennernes Selskab med Tscherning som Formand. Christian d. Ottende dør 1848, samme Aar afskaffes Enevælden, Martsministeriet dannes. Treaarskrigen udbryder. I Begyndelsen af Maj blev Jylland besat helt op til Aarhus. 1849 indføres Almindelig Værnepligt. Krigen slutter 1851. Midt under Krigen havde Danmark faaet en Grundlov, 5. luni 1849. Aanden fra 1848. 1855 Loven om Folkeskolen og Sognebaandsløsning. 1861 paabegyndes Jernbanen langs Jyllands Østkyst. Frederik d. Syvende dør 1863. 1864 udbryder Krigen. 5. Februar Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen . 18. April Stormen paa Dybbølskanserne. 31. Oktober 1864 Freden i Wien , Danmark afstod Lauen borg, Holsten og Sønderjylland. 8


Landbrugsskolerne oprettes 1867. 1875 til 1894 Ministeriet Estrup med provisoriske Finanslove. 1885, efter Attantat paa Estrup, Oprettelse af Gendarmkorpset. Landbrugskrisen i 1880erne skyldes Fald i Kornpriserne, der skyldes Korneksport fra USA og Rusland m.fl. Kornudførselen opgives, og Udførsel af Husdyrprodukter oparbejdes. 1882 det første Andelsmejeri. 1887 Andelsslagteriet i Horsens. 1898 Jydsk Andelsfoderstofforretning . 1894 Kontroljoreninger. 1900. 1901 Venstreministeriet. 1901 Dansk Andelsgødning. 1903 Hartkornsskatterne afskaffes og Tiendeafgifterne afløses, i Stedet kom Ejendomsskyld, Formueskat og Indkomstskat. Første Verdenskrig 1914-1918. Genforening 1920. Landbrugskrise i Slutningen af 1920erne og Begyndelsen af 1930erne. Verdenskrig 1940-1945.

9


INDHOLDSFORTEGNELSE

Vitved 11·138 Forord. . .... . . .. . . . . . . . ... . . ... . .. . ... . .. . . ... . . ... . . . . . . . ... . .. . . .... 5 Historiske Data .. ............................. ... ...... ... ............ . 7 Vitved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 Kort over Vitved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Folketællinger . .. .... ... . .. ... .. . ... . ........... ... o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sagn og Overtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fra Brændevin til Afhold . .... .. ......................................... 17 Vitved Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vitved Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 Gaarde, Ejendomme og Huse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 Andreas Holm fortæller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 Anker Jakobsen fortæller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 Johanne Schøler fortæller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 Rhabdomantik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Hjalmar Søderstrøm fortæller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 Vitved Forsamlingshus .......... .... . .... .... . .. ... ... .. .. .. .... . ...... . 132 Vitved Brugsforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134 Personregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197-204 Fastrup 139·195 Fastrup .. .. ... .. ... .................... ........ .... . ... . ........... .. . 139 Kort over Fastrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 Beboere og Gaardareal i Fastrup Aar 1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141 Kathrine Frederiksen fortæller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 Gaarde, Ejendomme og Huse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145 En Aftægtskontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168 Personregister .......... .. ..................... . ... .. ........ .. ... . . 204-207

10


VITVED Jorden er sand- og lermuldet og højtlig- og Vitved Sogne udgør et Pastorat, der gende især i den vestlige Del, hvor var lig med den gamle Kommune. I 1970 Hjelmslev Herreds højeste Punkt, Ørne- blev Sognene indlemmet i Skanderborg kol, 130 Meter, ligger, og hvorfra man i Kommune paa nær Fastrup By, der kom klart Vejr kan se Aarhusbugten, Helge- til Aarhus Kommune. Mod Vest gaar den tredie Vej til Stilling By, den falder brat næs, Samsø og Endelave. Syd og Vest om Vitved er et Dalstrøg, ned mod Søen og følger denne. Beboerne der hedder Pilbrodalen, der muligvis for - i Vitved havde i sin Tid megen Besvær hen har gjort en Del af Vitved til en ø. med at faa denne Vej oprettet, saa man Nogle mener at Søen ogsaa har omfattet var fri for at tage over Gram Bakker for Astrup Enge. Min gamle Lærer Lottrup i at komme til Stilling, men SkanderupVirring mente, at det saakaldte Kithus i Stilling Sogneraad var fuldstændig afviVirkeligheden hed Klithuset, fordi det laa sende for at deltage i Udgifterne til en saadan Vej, da de erklærede, at de ingen saa nær Søen. Pilbrodalen er nu fredet. Søen, som i den vestre Ende hedder Gavn kunde have af den, men omkring Stilling Sø og i den østre hedder Solbjerg 1885 enedes de 2 Kommuner alligevel om Sø, medens Midterpartiet sædvanligvis at oprette Vejen. Stilling var omkring bliver kaldt Vitved Sø, er 714 Td. Land 1870 blev en Jernbanestation, derfor var stor og har en Længde paa knap 7 Km., det vigtigt for Vitved at faa en god Vej til medens den paa det bredeste Sted kun er l Byen. Km. Søen er højtliggende og har Afløb gennem Aarhus Aa. Der er kun lidt Skov Ved Bolskoven var der i mange Aar et til Vitved Sogn, ca. 21 Td. Ld., men Sog- Færgested til Byen Fregerslev paa den net har før i Tiden været meget skovrigt. modsatte Side af Søen, dette er nu nedByen har 3 Udfaldsveje . Mod øst gaar lagt. I tidligere Tid tilhørte Søen Kronen, Vejen over Folmerbro til Aarhus-Horsens og Fiskeretten var da lejet ud, f.Eks. i Landevejen. Mod Syd gaar Vejen over 1707 til en Mand der hed Johan Svendsen, Pilbro til Nabosognet Fruering. Fruering og i 1722 til Augustinus Henriksen. Il


• ..1

'.t ,/ J.,l

r

I

v

·'T. .

\~:;;.::

~

:1

'" Jt.~.,;:r;a..\,~'i':'~

,,

Ihl ..... ~ .....

J ...ll. •••

'",-

.Bl_,,~ '-t

"

Il>,~

J.,,;-

fI~tC':f", ~__ """-

I~.H.

2 .-- - -

!

-....

, .....

"""t--

J ..J.'.U_.I\.l

1.. r::,--:,':;-I: •. ~ll,I• •••

A;,

,

.;-

\. ,. \

/ l

I\ ~"'"

.-

... T.t\

fI.I.I .. l

:~

f.... . . ~\

-", •. s.... . \4 ••• ,, @,\~ .... .

'c.\f:, ...~ < '

L.li.. .a'_~"· '

~.""

..f••

B •• ~ ..I.II.

\t Jy: v\ f

l ti;";

r:)

1'- ':-1"

t.'"::r ~l.

r

'.=<

__ r1.

,..-1 /Jti

ST

~\ :. .\

-

...

'I

\\ '1TVLlD ~lAR.K E>. I.. ••, .J. ~,

G... ~

S..t

,5[\f5DLftl:JCI~G- J\~I T Hn L>1<5L-LV

,f:."",

IILI\ M . D

\Vl·I'V~.o JOGI\.

(:J

I ''ri

..lr\v...e.""L .. ~ K...~." .....\\.,. 1- ...."'1. ...........,1 ...


Vitved By nævnes første Gang i 1283 under Navnet Wittuidt. I 1316 erhverver Kronen Gods i Vitved. I 1442 skulde en Mar k i Wed wed tilhøre Ringkloster , det samme bekræftes i 1486. Riogkloster havde ogsaa Gods i Virring, og Nonnerne bestyrede det derliggende Kapel eller Kirke ved Navn Sankt Jørgenshus. I 1584 tilskødede Kronen Eske Broch en Gaard i Vitved, og en anden Gaard tilskødedes samme Aar Fru Hedvig Hardenberg til Arreskov. Ifølge en gammel Beretning var der under Skanderborg Len ansat betroede Mænd til at have Opsyn med Byens Drift. Maaske var Povel Sørfrensen, der skænkede en Prædikestol til Vitved Kirke i 1639, en saadan Kronens Tjener. I 1604 beretter Kronens Tjener i Vitved, Peder Pedersen, at hans Gaard var brændt, og at der havde været Misvækst i 3 Aar, han bliver fritaget for et Aars Landgilde og faar Bygningstømmer fra

Kronens Skov til Gaardens Opbygning. Da Skanderborg Rytterdistrikt blev oprettet i 1670, kom Vitved Sogn under dette. I Begyndelsen var det ordnet saaledes, at man for hver 8 Td. Hartkorn skulde stille en fuld udrustet Rytter. (Hartkorn er en Værdimaaler af Jord, hvorefter alle offentlige Udgifter blev paalignet, indtil den i 1903 blev afløst af Ejendomsskyld). Var der ikke 8 Td. Hk. til Gaarden, dannede man et Lægd og var fælles om Udrustningen. Til Gengæld var man fri for Skatter og Afgifter. Ofte red en Søn eller Manden selv for Gaarden. Hvis man ikke selv red, skulde man underholde en fremmed Rytter og give ham Kost og Seng samt Staldrum og Ophold til hans Hest, og Rytteren skulde nøjes med Værtens Ild og Lys. Men vilde Rytteren selv sørge for sit Underhold, da skulde Bonden give in Natura, hvis han ejede 8 Td. Hk., tre Td. Rug, tre Td . Byg, halvanden Skæppe Byggryn, halvanden Skæppe Havregryn

Vitved, ca. 19/0.

13


I Baggrunden Skolen.

og desuden maanedlig Sul og andre Fornødenheder og aarlig 8 Rigsdaler. Til Bolig skulde han have 6 Fag Hus med Skorsten, et Sengested med Dyner og 2 Blaagarnslagner , endvidere 6 Skaalpund Lys og nødtørftig Ildebrændsel. Hesten skulde have fri Græsning fra midt i Maj til midt i Oktober . I de øvrige 7 Maaneder skulde den have 4 Td. Havre, 5 Læs Hø, 3 Læs Halm til Hakkelse og Strøelse. Et Læs skulde være 3 Alen langt, 2 Alen højt og 2 Alen bredt. Desuden skulde Bonden til Rytterens Mundering yde 8 Rigsdaler. Denne Mundering bestod af en Filthat med Jernpotte indvendig, en gul Læderkøllert, rød Kappe, gule Skindbukser, mægtige Støvler med Sporer og et Jernkyrads. Vaabnene var Pistoler og Pallask. Senere blev Rytterne samlede i Barakker ved Skanderborg Slot og dets Ladegaard, og Gaardbeboerne gav da i Stedet Rytterpenge. Man har fejlagtigt ment, at Vitved Bys Beboere, ved Skanderborg Rytterdistrikts 14

Ophør, selv erhvervede sig Ejendomsret til Byens Gaarde ved Udstedelse af kongelige Skøder. Det har ikke sin Rigtighed, idet Frk. Scheested til Cane, som nu hedder Rantzausgave, købte hele Vitved Sogn ved en Auktion, afholdt d. 23. -28. April 1767 over Ryttergods m.m. paa Skanderborg Slot, deriblandt Herligheden af Annekspræstegaarden i Vitved, der i Dag har Matr. Nr. 9. Landgilderne af Gaardene tilfaldt Sognepræsten. Der nævnes 15 Gaardmænd og 9 Husmænd i Vitved . Allerede i 1770 solgte Frk. Scheested Gaardene til deres Beboere. Det bemærkes, at af denne By svares 4 Td. 4Yi Skp. Havre til Aarhus Hospital. Vitved Sogn er paa 1.363 Td. Ld. og 104 Td. Hk.

Folketælling 1787. Efter den store Udstykning i 1779 fandtes der følgende Folketal i Vitved i 1787. 18 Gaarde med 114 Beboere, en ugift Skoleholder, der hed Rasmus Nielsen, 3 Hus-


mandsfamilier , hvoraf 2 af Husmændene var Daglejere, 2; Vævere, l Væverske, l Skrædder, l Hjulmand, l Smed, et Par Opholdsfolk og en Enke, der lavede Haandarbejde, 3 Enker, der levede af Almisse fra Sognet og 2 Familier, der levede af Betleri og Almisser. laIt 158 Mennesker. 81 Mænd og 77 Kvinder. I Vitved Sogn var der i 1881 112 Heste, 467 Stk. Hornkvæg, 532 Faar, 10 Geder, 144 Svin og 36 Bistader. Folketællinger 1 1924 var der i Vitved 136 Mænd og 151 Kvinder. I Fastrup 64 Mænd og 62 Kvinder.

I 1972 var der i Vitved Sogn, Skanderborg Kommune, 275 Beboere og i Vitved Sogn, Aarhus Kommune (Fastrup) 681. Den 15. Juni 1959 godkendtes den store Fredningsplan ved Vitved Sø og Pilbrodalen i Princippet af Sogneraadet.

Sagn og Overtro Et Sagn fortæller følgende om Grunden til Vitved Kirkes Beliggenhed. I Virring ligger en Gaard, der hedder Kejlstrupgaard. østen for denne laa forhen et Kapel eller Kirke, der beJjentes af Nonnerne fra Ring Kloster. Da man var ved at bygge dette Kapel, skete der det, at det Arbejde, man udførte om Dagen blev nedrevet om Natten. Folk kunde forstaa, at det var Troldtøj eller overnaturlige Væsner, der var paa Spil. En Mand, der kunde mere end Folk i Almindelighed, gav dem følgende Raad: »1 skal binde 2 Kvier sammen, og lade dem gaa hvorhen de lyster, der, hvor I finder dem om Morgenen, liggende rolige og veltilpasse, skal 1 bygge en Kirke«. Man fulgte Raadet, og om Morgenen fandtes Kvierne liggende paa Vitved Kirkes Grund, og Byggematerialet blev nu ført dertil, og af dette blev Vitved Kirke bygget. Sagnet, der forøvrigt fortæller om flere af Landets Kirker, passer ikke med Virke-

Skole og Branddam .

15


Skolen og de 3 Diergaarde.

ligheden, for der har vitterlig ligget et KaLaurits Sørensen Worsøe var Præst i pel eller en Kirke paa Kejlstrupgaards Blegind fra 1739 til 1780. I daglig Tale gik Mark, i hvilken der er udført kirkelige han under Navnet Slante-Laus. Om ham Handlinger, og i Gaardens Lade er ind- fortælles mange forunderlige Ting, som muret en Ligsten fra denne Tid, men det alle handlede om den store Magt, han er vist ogsaa sikkert, at Materialer fra havde over onde Aander. Ude paa Vitved Mark nær Søen gik en Kejlstrup Kirke er benyttet i Vitved Kirke. En Boelsmand fra Vitved gik en Mor- underlig, rastløs og hvileløs Mand omgen paa Arbejde. Da han skulde over Dal- kring, man vidste ikke, hvem han var, bakkerne, fandt han ved Foden af en af men Folk var bange for ham. Man sendte disse en brækket Skydsel - en Skydsel er et saa Bud efter Slante-Laus, der ogsaa kom Redskab, man sætter Brødene ind i og manede ham i Jorden. Over Stedet, Ovnen med. Manden forstod, at Trold- hvor han blev manet i Jorden, lagde man folket havde været ved at bage, og at de en meget stor Sten, som ingen siden har havde haft Uheld med Skydselen, og at turdet flytte. Man troede nemlig, at hvis det var deres Mening, at han skulde lave man gjorde dette, fik man aldrig mere en den. Han tog den med hjem og reparerede god og lykkelig Time. Disse 3 Sagn er fortalt af Johanne den og bragte den tilbage til det Sted, hvor han fandt den. Der laa et friskbagt Schøler. Søen ved Vitved har oprindelig ligget i Sigtebrød, som Troldfolket havde lagt til Jeksen Dalen, men ved en Naturrevolutiham som Tak for hans Arbejde. 16


on har den banet sig Vej sydpå og dannet den nuværende Sø. Anledningen hertil er følgende: I en Præstegaard tæt ved Søen i Jeksendalen blev en Pige beskyldt for at have stjaalet en Sølvske, som var blevet borte derved, at den gennem Rendestenen var skyllet ud i Søen. Pigen var from og gudfrygtig og bad Gud om et Under, der kunde bevise hendes Uskyldighed. Om Morgenen var Søen forsvundet, og Skeen laa midt i Sølejet paa en stor Sten. Stenen findes endnu, den gaar dybt i Jorden, men en Del er bortsprængt . Et andet Sagn fortæller, at den forsvundne Kirke i Solbjerg ligger i Solbjerg Sø. Man har kunnet udpege Stedet, fordi man i stille Vejr har kunnet høre, naar Stumper af Murene gled ned mod Søens Bund. Man har imidlertid senere fundet Fundamenter af Kirken ved GI. Solbjerg.

haanden Ord for at være fordrukne. Nu kom der en Tid, da det blev forbudt selv at lave Brændevin, og Brændevinsapparaterne blev konfiskerede, og saa maatte man til at købe det. Da Forbruget efterhaanden var blevet temmelig stort, var det en ikke helt ringe Bekostning at have Brændevin paa Bordet, og derfor fandt man ud af, at det var billigere at købe en hel Tønde ad Gangen, og det gjorde man saa. Hver Søndag Formiddag blev der stillet en Tønde Brændevin op ved Sprøjtehuset, og der kunde Beboerne saa komme med deres Brændevinstræer og Dunker qg faa dem fyldte. Nu kunde man jo nok forstaa, at Præsten ikke brød sig om at se, at Befolkningen var samlet der, naar han kørte til Kirken, saa det blev efterhaanden afskaffet, og herefter maatte Folk købe Drikken.

Fra Brændevin til Afhold i Vitved. Fortalt af Anker Jakobsen, Vitved.

Se, i gamle Dage, da Folk selv bagte deres Brød og selv bryggede deres 01, var det jo naturligt, at de ogsaa selv lavede deres Brændevin - en Snaps til Maden var jo en Nødvendighedsartikel. I Vitved bryggede man da ogsaa selv sit Brændevin. Naar man i en Gaard havde lavet en Bimpel Brændevin, skulde Naboen ind for at smage, om den var vellykket. Man fik først en Snaps, derefter skulde man prøve, hvordan )det smagte i en Kaffepunch, og senere skulde det smages til med en Bid Brød, og det kunde ofte blive til mere, og Beboerne i Vitved fik efter-

Anker Jakobsen.

17


Paa den Tid, før Aarhundredeskiftet kunde sove Rusen ud . Om Morgenen var og længe efter, var der store Foraarsmar- han død. Det skete i 1908. keder i Skanderborg, og før et saadant Men allerede den Gang var det gaaet Marked kunde man se Folk gaa fra Dør til Dør i Vitved for at se, hvad Handelsheste meget tilbage med Drikkeriet i Vitved, for der var i de forskellige Gaarde, og saa da man i 1896 blev enige om at bygge et endte det jo altid med, at man skulde ind Forsamlingshus, var der en Kreds af yngog have en Bid Brød og en Dram , og naar re Mænd, der fik sat igennem, at der ikke man havde været Turen rundt, kunde det maatte udskænkes spirituøse Drikke i Forsamlingshuset, og Bestyrelsen havde for somme knibe med at naa hjem. Nu maa man kunde forstaa af dette, at Ret til at udvise berusede Personer. det kunde gaa ud over Gaardens Drift, og Nu gjorde det ogsaa noget, at der kom en af dem, det gik mest ud over var Jens andre Tider, saa man fik andet at tænke Lerdrup, der boede nordligst i Byen, og paa. Lærer Mikkelsen begyndte at holde en Overgang ejede begge de nordligst ligHusflidsskole lige efter Aarhundredskifgende Gaarde. tet, og der gjorde han et stort Arbejde. Han var ellers en udmærket Mand og Der blev ogsaa oprettet en Gymnastikforen dygtig Mand. En Tid var han Formand ening, en Snedkersvend fra Virring ledefor Solbjerg Landboforening. Selvom de Gymnastikken , og han gik vældig ind han var Storgaardmand, interesserede for Sagen. Han havde 3 Hold Gymnaster, han sig ogsaa for Husmændene, og han et Hold for Drenge op til 16 Aar, l Hold fik arrangeret Konkurrencer for Hus- fuldvoksne Karle og et Hold Piger. Den mandsbrug, og i Husmandshjemmene Gang var der jo mange flere unge Folk i kunde man undertiden se et Diplom i Glas Vitved, end der er nu. og Ramme tildelt af Solbjerg Landboforening for ypperlig Dyrkning af sin Lod. Der var ogsaa i mange Aar en AfholdsHan arrangerede ogsaa Møder og Fore- forening, og de, der gjorde et stort Arbejdrag om Dyrkning af Havesager og den de der, var Ehlers Nielsen og Lærer Mikkelsen. De arrangerede Møder og UdflugSlags. Hvis en Husmand havde faaet opbrugt ter, som de Unge gerne vilde være med til. sit Korn i Vinterens Løb, og det kneb Det var efterhaanden saaledes, at Børnemed at faa Sædekornet til at slaa til, gik ne saa hen til den Dag, de var gamle nok til at blive optaget i Afholdsforeningen . han aldrig forgæves til Jens Lerdrup. Lærer Mikkelsen oprettede ogsaa en Men det gik tilbage for Jens Lerdrup, Sangforening, og det hjalp ogsaa med til , og til sidst maatte han sælge Gaardene, at der kunde blive Anledning til at holde og som gammel Mand boede han i Fa- Fest. strup. En Gang han deltog i et Gilde, faldt Sangforeningen gik ikke i saa mange han i Søvn, og de andre Deltagere var saa uforsigtige at lægge ham ud i noget Halm Aar, og Afholdsforeningen holdt ogsaa i Laden, da de var klar over , at han ikke op, men den naaede sit Maal: at gøre sig kunde gaa Hjem, og der mente de , at han selv overflødig. 18


Vitved Kirke med den gamle Altertavle.

Vitved Kirke

Kirken er fra den romanske Tid, som beregnes at gaa fra Aar 1000 til 1250. Den er bygget af Granitkvadre. Vaabenhuset er bygget af Munkesten, og over dets Indgangsdør er anbragt en Tympanon, det er et halvcirkelformet eller trekantet Felt over en Dør eller et Vindue. Tympanonen i Vaabenhuset er delt i 5 Felter, at hvilke det midterste forestiller den korsfæstede Kristus. Denne Tympanon laa tidligere som Dørtrin foran Indgangen. Kirkens Skib har Bræddeloft, senere fik Koret Hvælvinger. Taarnet er bleven nedbrudt til Skibets Højde og erstattet med et lille Bindingsværksklokketaarn. I Taarnet hænger en Klokke, skænket af Ane og Anders Bjerregaard i 1969. Dens Indskrift lyder: Klokke, ring fred i vor fejdende tid.

Altertavlen, der er i Barokstil, var før udsmykket med en Kopi af Carl Blochs Billede af Jesus med Barnet. Det er nu ophængt i Taarnet, medens et Billede af Jesus paa Korset, malet af Nørregaard i 1952, nu har erstattet dette. Prædikestolen fra 1639 er bekostet af Povel Sørfrensen. Ifølge en gammel Beretning, var han muligvis ansat af Skanderborg Len som betroet Opsynsmand med Byens Drift. Døbefonten er af Granit med 2 Dobbeltløver. Paa Daabsfadet er 2 Vaabenskjolde, det ene med en Ørn med Liljehale, ovenover er Bogstaverne H.A. Det andet er et Marsvin mellem 2 Skraabjælker og Bogstaverne A.M. og Aarstallet 1599. Bogstaverne paa Daabsfadet H.A. og A.M. staar for Hans Arenfeld og Anne Marsvin. Et andet sted paa Fadet er indgraveret Peter Trøner. A. 1715. Peter Trøners Søster var Præstekone i Fruering. 19


Vitved Kirke med Bindingsværkstaarnet.

I Vaabenhuset findes en Gravsten med indhugget Billede af en Mand og hans Kone. Indskriften lyder:

HER UNDER HUlLER ERLIG OG VELAGTE. MAND NU SL: PEDER ESKELSØN BARNEFØD I VITVED I DAMSGAARD SOM BOEDE OG DØDE I SAMMESTEDS 1700 UDI HANS ALDERS I 80DE MED SIN KIERE HUSTRU ERLIG OG I GUDFRYGTIGE DANNEQUlNDE HELLE AN I DERSDATTER BARNEFØD I HVILSTED, HUN I DØDE AO 1707 UDI SIT ALDERS 80 DE AAR I DE LEFDE TILSAMMEN MED KIERLIGT ÆGTE I SKAB PAA DET SODE AAR. MIDLERTID ERE DEl AF GUD VELSIGNET MED 8 BØRN S SØN I NER OG 3 DØTTRE GUD GIFVE DENNE M OG OS ALLE EN GLEDELIG OPSTANDELSE. OG HAR EN (VEN?) GIFVET DENE STEEN AT SKIULLE DISSE AFDØDE BEEN INDTIL DET BLIFVER GUDS BEHAG AT SAMLE DEM ALT PAA SIN DAG.

Ægteparret ejede en Gaard i Vitved, som nu forlængst er nedrevet. Kirketiende af Vitved Sogn ejedes i 1690 af Gehejmeraad, Amtmand, Christian Jørgensen Skeel til Sostrup. Ane Thykjær, Ringer og Graver og Bælgtræder fra Ved Auktionenpaa Skanderborg Slot 1942 til 1969. 1767 købtes samme Tiende af Kammer-

20


junker, Ritmester Ditlev v. Pentz. I 1808 købtes Kirketienden af Slægtshuset Herschendsgave i Gjesing. Der har før i Tiden været en Kirkelade i Vitved til Opbevaring af denne Tiende. En saakaldt Annekspræstegaard i Vitved var Matr. Nr. 9, Vitved Tinggaard. Paa Daabskanden er indgraveret R.J.1935. Kirken fik Nyt Tag i 1963 . Orglet er fra 1969, bygget af Jensen og Thomsen , Hillerød. Tagrytteren blev rettet op og væsentligt fornyet samme Aar. I 1975 modtog Vitved Menighedsraad et Legat paa 15.000 Kr. testamenteret af Ane Marie Martine Hansen til Brug til Udsmykning af Kirken. Præsterne i Vitved Kirke 1311 skulde der have været en Præst i Fruering-Vitved Pastorat, der hed Tynne. 15 ? Jens, ved ham og den følgende kendes ikke Bagnavnet, han boede i Svinsager , saa havde han lige langt til Fruering Kirke og Kapellerne i Rindelev ved Gjesing og Keilstrup i Virring. 15 ? Rasmus, boede i Ringkloster, der den Gang hørte til Fruering Sogn. 1584 Anders eller Andreas Jensen, han boede først i Virring, men flyttede senere til Fruering, hvor alle følgende Præster har boet. 1590-1632 Knud Jensen, i Anledning af, at Præstegaarden brændte, fik han 10 Ørting Rug af Skanderborg Slot og fri Tømmer i Skoven til Præstegaardens Genopbygning. 1632-1657 Jens Pedersen Holm, han søger forgæves at faa Ringkloster tilbage til Fruering Sogn. Det var af Kongen blevet tillagt Hylke Sogn, fordi Præsten der havde klaget over, at dette Sogn var for lille.

1657-1682 Peter Nielsen Rønning. 1682-1686 Jens Pedersen Rønning. Søn af ovenstaaende. 1686-1730 Magister Hans Hansen Lønborg, han var Forfatter til flere Skrifter, bl.a. findes et lille Hæfte i Arkivet, skrevet af ham. 1727-1737 Niels Mikkelsen Møller, der var gift med Lønborgs Datter.1737-1742 Niels Jensen Lund. 1742-1749 Christian Andreasen Coldevm. En af de 3 sidstnævnte søgte andet Embede, hvilken ved jeg ikke, fordi Degnen generede ham i den Grad, at han mente, det var bedst at flytte . En Degn var den Gang en halv kirkelig Person, der undertiden ogsaa prædikede i Kirken, ofte var han fordrukken, og i Fuldskab kunde han genere Præsten og de kirkelige Handlin-

Pas/ar Johan Bennedsen. Ca. 1960.

21


ger i temmelig høj Grad. Dette var Tilfældet her. 1749-1767 Søren Pallesen Møller. Han faar et overordentligt daarligt Skudsmaal af sin Biskop, idet denne skriver, at hans Liv var overordentligt slet og fuldt af de skammeligste Laster. Han maatte ogsaa tilbagekalde nogle ærerørige Beskyldninger mod en Degn i sit forrige Embede. 1767-1768 Chr. Ludvig Bloch . Han havde været Hjælpepræst her i 10 Aar, og skildres som duelig, retsindig, kærlig og sagtmodig. 1768-1785 Christian Brøndsted. Han flyttede til Horsens. Hans Søn var Arkæologen, P.O. Brøndsted, der er født i Fruering 1780. 1786-1816 Philip Plesner var en anset Præst, der var præget af Oplysningstiden. 1816-1846 Rasmus Muller, en saare

værdig og meget yndet Taler og ualmindelig belæst. 1846-1856 Jens Klint Bagger, Forfatter til flere Skrifter. 1856-1858 Mathias Jakob Schjørring, han flyttede hertil fra Skanderborg og døde 2 Aar efter. Han betegnes som en hyggelig og rar Mand af den gamle Skole. 1859-1875 Frederik Jørgen Sevel, han var kendt som en dygtig Præst og Provst. I hans Tid prøvede Indre Mission at faa Indpas i Sognet, og 2 jævne Folk i Fastrup, Skomager Thomas Rasmussen og Husmand Niels Nielsen fik rejst et Missionshus i Fastrup. Det blev indviet 1874. Indre Mission kom aldrig til at præge Sognet, og Huset er senere nedlagt. 1875-1884 Henrik Carsten Boldsen kom hertil fra Randers. 1885-1900 Niels Jørgen Jensen Lund,

Sognepræst Jørgen Schindel. Ringer og Graver Kamma Bøtkjær. Organist Anne-Birgitte Christensen . Kirkesanger Birthe Boa Nielsen. 1977.

22


Forreste R ække f ra venstre: Hanne Jensen, Fastrup, Henriette Balle, Fastrup, Susanne Lindvald, Fastrup, Bettine Bjørnhoft, Fastrup, Vibeke Kock Sørensen, Fastrup. Anden Række fra venstre: Anita Pia Madsen, Fastrup, Bjarne Martin Fachmann, Fastrup, Claus Henrik Larsen, Fastrup, Per Guldbæk Larsen, Fastrup, Carsten Laustsen, Fastrup, Tin a Vinther Smed, Fastrup, Helle Damsgaard, Fastrup og Henriette Ba{{e, Fastrup . Maj 1978.

han var en Personlighed, anset, begavet, 1935-1968 Johan Bennedsen . Gennem musikalsk og flittig. Den første Mandag i de. mange Aar i Sognet blev han en fast hver Maaned holdt han Gudstjeneste i Institution i Pastoratet, og han var værdGjesing. Han holdt mange Møder og sat for sit Arbejde blandt Beboerne. Foredrag, og Friluftsgudstjeneste i Sko1968J ørgen Kristian Schindel. ven om Sommeren. Kirkegangen var god, Vitved Skole. og der var en Del kirkeligt Liv. 1900-1911 Macdonal Wissing 011gaard Da Rytterskolerne i 1720erne blev opvar grundtvigsk, selvstændig og flittig til rettede, søgte Børnene i Vitved til RytterBesøg i Sognene. skolen i Stilling. Senere indrettede Bebo1911-1935 Nicolaj Frederik Severin erne et Hus i Vitved By til Skole, det laa Holm var en af Egnens betydeligste omtrent hvor den gamle Skole nu ligger. grundtvigske Præster. Han var lands- Da Sogneforstanderskabet i 1850 byggede kendt , veltalende og hans Foredrag sam- en ny Skole i Vitved, købte de det gamle lede mange. Hans kirkelige Møder i Præ- Skolehus af Beboerne og indrettede det til stegaardshaven og Grundlovsfester i Udhus for den nye Skole, thi foruden Skoven samlede Tusinder af Mennesker. Skolegerningen drev Skoleholderen ogsaa 23


Landbrug. Der hørte en Skolelod til Skolen, den laa helt ude ved Gram Skel og var paa 6 Td. Ld. Skoleholderen havde som Regel et Par Køer og et Par Faar og maaske en Gris. En Del af Skoleholderens Løn bestod af Korn, Hø og Halm og fri Benyttelse af denne Skolelod samt fri Hus og Have. Forstanderskabet havde planlagt, at den nye Skole skulde bygges i 1848, men saa kom Krigen, og Arbejdet blev udsat til 1850. Skolen skulde være paa 8 Fag å 11 Kvarter og 13 Alen dyb og muret af haivandenstens Mur. Tømrer Carl Møller i Virring gav ved Licitationen det laveste Tilbud, der var paa 978 Rigsdaler. Carl Møllers Svigerfader var Lærer ved Rytterskolen i Virring og hed Morten Langberg. Carl Møller var Tømrer. Han byggede i 1852 Virring Mølle, og levede herefter af Mølleriet. Ved Skolebyggeriet blev Materialerne tilkørt af Gaardmændene, det var Pligtkørsel. Ligeledes blev Taghalmen efter Tur leveret af disse: 4 Lispund pr. Td. Hartkorn. Et Lispund var 8 Kg. Husmændene var pligtige til at gøre 3 Dages Haandlangerarbejde.

Vitved Skole med Straatag.

24

Skolen var færdig d. 4. November 1850. En Kakkelovn til Skolestuen kostede 20 Rigsdaler, og en do. til Lejligheden 21 \/2 Rigsdaler. Læreren hed på den Tid Anders Jensen. Der var paa den Tid udbrudt Kolera i Landet, og Regeringen havde bestemt, at der i hver Kommune skulde staa et Hus til Raadighed i paakommende Tilfælde, at Sygdommen skulde udbryde der på Egnen, dertil var det gamle Skolehus bleven indrettet, men da der stadig ikke var nogen Tilfælde af Sygdommen den l. November 1850, blev Huset af Carl Møller indrettet til Udhus formedelst 8 Rigsdaler. Før Anders Jensen havde der været følgende Lærere i Vitved, Skoleholdere blev de kaldt paa den 'rid, og de havde altsaa virket i det gamle Skolehus: Aar 1787 Rasmus Nielsen, født ca. 1764 »Han levede af sin liden Skoleholdertieneste«. Aar 1801 til 1834 var Rasmus Sørensen Juul Lærer i Vitved, han var et Aar, fra 1800 til 1801, Sognedegn til FrueringVitved. Hans Kone hed Ellen Rasmusdatter, født 1796. Rasmus Sørensen Juuls Fader, Søren Rasmussen Juul, var Husmand og Skoleholder i Virring. Senere, fra 1792 til 1800, Sognedegn for FrueringVitved Pastorat. En Sognedegn rangerede betydeligt højere end en Skoleholder og var en Slags Medhjælper for Præsten. Fra 1845 til ca. 1868 var Anders Jensen Lærer i Vitved og underviste saaledes de første 5 Aar i det gamle Skolehus. Han var født i Hvilsted i 1808 og gift med Ingeborg Marie Nielsen, født 1825 ogsaa i Hvilsted. Muligvis har han, foruden at være Skolelærer en Tid ogsaa ejet Gaarden Søholt, Matr. Nr. 19 i Vitved, som en Søn senere overtog. Skolelodden ved


Gram Skel var paa det Tidspunkt byttet op med en Lod der laa vesten for denne Gaard. Som Pensionist boede Anders Jensen i Vitved, hvor han havde bygget et Hus ved Vejsvinget op til Kirken. Anders Jensens Søn, Jørgen Jensen, blev Skoleholder i Vitved efter Faderen og bestyrede Embedet fra 1868 til 1883. I 1883 overtog han et Embede i Aaby ved Aarhus. Han var gift med Mette Marie Rasmussen, født i Hvejsel Sogn 1854. De havde en Søn, Peder Jensen, der et Aars Tid var Lærer i Virring og senere kom til Herning. En Datter, Dagmar Jensen, var Forskolelærerinde i Virring i mange Aar. I Juni 1872 ansøger Lærer Jensen om at faa Hejseværket i Skolens Brønd ombyttet med en Pumpe, men Sogneraadet nægter. Da, de andre Skoler i Kommunen er blevne udvidede, søger Lærer Jensen ogsaa om mere Plads, og Sogneraadet bestemmer, at Skolen skal forøges med 2 Fag mod 0st, men da den ligger ved Skelgrænsen, maa der købes et lille Stykke Jord af Naboen. Udvidelsen koster 1200 Rigsdaler; Som fortalt laa Vitved Skolelod ude ved Gram Skel. Nu træffer det sig saaledes i 1879, at Lærer Jensen kan Mageskifte denne Lod med en Lod nærmere Byen. Denne Lod er dog kun paa 4 Td. Ld., men han giver gerne Afkald paa de 2 Td. Ld., hvis Sogneraadet tillader Byttet. Tilladelsen bliver givet, mod at Jensen selv erholder Udgifterne. I 1882 er der oprettet en Friskole i Vitved. Læreren hedder Nielsen, og Sogneraadet yder 100 Kr. i Tilskud til Skolen. Hvor Skolen har haft til Huse, ved jeg ik-

ke, men da ældre Folk i Vitved paastaar, at der har været Skole i det Hus, som Lærer Jensen byggede til Pensionshus, er det muligt, at det er Friskolen, de tænker paa. Den nye Lærer, der kommer til Vitved som Afløser for Lærer Jensen, er Carl Emil Johansen, født paa »Sarabjerg« i Skanderup Sogn i 1850, gift med Anne Kirstine Sørensen. Han er uddannet paa Gedved Seminarium. Som et Eksempel paa, hvad en Lærer paa den Tid fik i Løn, har nuværende Stadsarkivar i København, Sigurd Jensen, født i Vitved Nørgaard, sendt mig følgende Oplysning: Carl Emil Johansens Løn Aar 1887: I Penge 9 Kr; I Naturalier 6 Td. Rug, 23 3/8 Td. Byg, 128 Lispund Hø, 192 Lispund Halm og (et Lispund = 8 kg), 6 Favne Brænde, Grundmuret Bolig med 4 Værelser og en Jordlod. Læreren har 2 Køer og 2 Faar. Skolepenge 60 Kr. Offer m.m. 168 Kr. Kirkeløn 40 Kr., og en lille Have paa 1/4 Skp. Land. Carl Emil Johansen rejser fra Vitved i 1888 og faar Embede i Borum, hvor han døde 1921. I hans Tid blev der for mange Børn i Vitved Skole, der var 93 i alt, og da en Lærer højst maatte undervise 80 Børn, lejede Sogneraadet et Lokale i Fastrup i et Hus nær Fastrup Mølle og ansatte en Seminarist til at undervise 30 Fastrup Børn der . Skoleborde og Bøger og andet Materiale hentes fra den nedlagte Friskole i Vitved. Beboerne i Fastrup er glade for at faa deres egen Skole, men da de i 1887 beder om fornyet Tilskud til denne, nægter Sogneraadet at gøre noget, fordi der igen er Plads nok i Vitved Skole. Under Carl Emils Embedstid blev der 25


Karen Marie Mikkelsen 1875-1946. Lærer Andreas Mikkelsen 1870-1937 Børnene: Den store, Augusta, gift med Cyklehandler Jensen, Stilling, Halvbroder til Anders Bjerregaard, Vitved. Den mellemste, Johanne, gift Raj, hun var Lærerinde. Den mindste blev gift med Lærer Gam, forhenværende Grønlandsminister.

bygget nyt Udhus til Skolen. I Slutningen af 1888 faar man saa igen ny Lærer i Vitved, han hedder Peder Nielsen og er født i Stjær, han har imidlertid Sukkersyge og afgaar ved Døden i 1899. Sogneraadet mener nu, at Lærerlønnen er for lille, og hæver den med 100 Kr. aar~ lig, saa den, naar det hele omregnes i Penge, bliver 750 Kr. Den nye Lærer, man antager, er Jens Chr. Nielsen fra Lindum, men inden Ansætteisen trækker han sin Ansøgning tilbage, og i Stedet ansættes Andreas Mikkelsen som Lærer og Kirkesanger i Vitved. Hans Kone hedder Karen Marie Jakobsen. 26

Andreas Mikkelsen er født i 1870, Søn af Husmand og Drejer August Mikkelsen i Svindballe, Hundslund Sogn. Dimitteret fra Gedved Seminarium 1889, Friskolelærer i Kragelund, Huslærer i Bøgballe, Hjælpelærer i Levring og i 1893 Andenlærer og Kirkesanger paa Læsø, senere Enelærer i Stenbjerg og 27. Marts 1900 Enelærer og Kirkesanger i Vitved. Fra 1898 er der· Pogeskole i Vitved, og efter Ansøgning fra Smed Schøler Peder Jakobsen og Jens Hald yder Kommunen et Tilskud til denne paa 50 Kr. aarlig. Ved Lov af 24. Marts 1899 bortfalder Lærerens Forpligtelse til at ringe med Kirkeklokken.


I Aar 1900 var Størrelsen af Privatboligen i Vitved Skole således: 4 Værelser paa ialt 143 Kvadratalen. Køkken, Pige- og Spisekammer 38 Kvadratalen . Indtil 1902 har Forældrene betalt Skolebørnenes Skrivebøger, herefter betaler Kommunen dem. I 1905 ansættes Koner til Skolerengøring, og det bliver paabudt Børnene at have Skiftefodtøj , og der bliver lavet Særindgang til Skolestuen. Alle Lærerne holder Aftenskole for de Amalie og Gunner Ravn Clausen, Lærer i Vitved fra /930-/934. Døde af Børnelammelse. Unge. Lærer Mikkelsen var Husflidsmand om en Hals og holdt i mange Aar samme Aar er Cecil Raabjerg Elkjær anKursus i Husflid. Han oprettede ogsaa en sat som Førstelærer i Vitved. Sangforening. Til disse Aftenkurser ydeFørst i 1950erne bliver alle Kommunens de Kommunen en Godtgørelse paa 10 Kr. Skoler moderniserede og gjort i Stand til Lys og Varme, denne Ydelse steg dog i med Centralvarme, Sanitet o.s.v. Takt med Tiden. Som Regel samlede DelLærerinde Margrethe Larsen faar Aftagerne ind til en Gave til Læreren ved sked med Pension den 31. December Aftenskolens Slutning. 1953, og Frk. Valborg Morsøe bliver anEfter 1900 bliver de fleste af Fastrup- sat som Vikar, og bliver senere fast ansat børnene sendt til den nybyggede Skole i 1955. Virring. I 1914 bliver der indlagt elektrisk 1. December 1961 bliver Lærer Elkjær Lys i Skolen, og i 1914 bliver der oprettet ansat som Førstelærer ved Voldby Skole. en Forskole i Vitved. Den koster 5.861 Den 14. August 1962 tages den nye FælKr., og Margrethe Larsen fra Engesvang lesskole i Virring i Brug, og Vitved Skole bliver ansat som Lærerinde. Der er Krig, bliver nedlagt. og Skolerne opvarmes med Tørv til 15 Kr. En af Lærerne ved Fællesskolen, Knud pr. 1.000 Stk . Jørgen Skipper, og hans Kone, Bodil I 1922 er Lærer Mikkelsen i længere Skipper, der også er Lærer, bebor Vitved Tid syg, og Kirstine Anker Jakobsen er Skole, og køber den senere. ansat som Vikar. I 1931 tager Mikkelsen sin Afsked paa Grund af Sygdom og Svagelighed. Lærer Ravn Clausen overtager Embedet 1. Maj 1931. Han bliver angrebet af Polio og dør. Fra 1. Okt. 1935 er Svend Ingemann Hansen ansat ved Skolen . Han faar Ansættelse 1. Maj 1942 ved Billum Skole, og der er Vikar til l. August 1942, hvorefter Arne Skotte Møller ansættes. Han rejser igen i 1948, og fra 1. Marts / Forgrunden Lærer Elkjær og Pastor Bennedsen.

27


Vitved Skole 1910 ved Lærer Mikkelsen . l . Række fra venstre: Kristian Rasmussen, Thorvald Schøler, Johanne Marie Rasmussen, Johanne Pedersen, Margrethe Olesen, Michael Olesen, Holger Schøler, Alfred Sørensen, Jens Anker Rasmussen, Theodor Madsen, Jens Sørensen. 2. række: Der mangler Navne paa 2. Rækkefølgen ikke helt rigtig. Augusta Mikkelsen, Margrethe Schøler, Ingeborg Rasmussen, Sørine Jensen, Jenny Andersen, Dagmar Sørensen, Louise Madsen, Karen Thornsberg Nielsen, Anna Sørensen, Ane til Post Jens Rask, Johanne ?, Søren Sørensen . 3. Række. Hans Pedersen, Karen Jakobsen, Frederikke N ielsen, Marie Jørgensen, Karoline Pedersen, Grethe Lauersen, Dagmar Jakobsen, Astrid N ielsen, Marian e Pedersen, Dusine Thomsen , Johann e Sørensen, Kirstine Hansen, Sørine Sørensen, Karl Sørensen. 4. Række: Alfred Schøler, Jens Bødker Sørensen, Valdemar Schøler, Aksel hos Eskild Lauersen, Marinus Andersen, Per Ditlev Pedersen, Evald Rasborg, Jens Peder Thomsen, Anders Juul, Ole Schøler, Anker Jakobsen, Aksel Rasborg, Jens Møller Hansen.

28


Forskolen i Vitved nedlægges 1. August 1964, og Lærerinde Valborg Morsøe tager sin Afsked. Skolen bliver senere købt af Lærerne ved Fællesskolen, Karl Johan Larsen og hans Kone, Minna Nyhus. Hun var Organist ved Vitved Kirke og han Kirkesanger fra 1967-1975. Minna Nyhus uddannede sig i Sang og Musik og bliver Operasanger ved Det kg!. Teater. Karl Johan Larsen maler og tegner . Fællesskolen i Virring er udsmykket smukt med mange Tegninger af hans Haand. De forlader Lærergerningen i Fælleskolen i 1975. Skolefridage ved Vitved Skole i 1894 Juleferie 12 Dage. Paaskeferie 6 Dage. Pinseferie 3 Dage. Høstferie 24 Dage. Aa-

rets Søndage 52 Dage. Andre Helligdage og Kongens Fødselsdag 5 Dage. Markedsag Dyrskuedage 4 Dage. laIt 108 Dage. Det giver 258 Skoledage . Undervisning i Vitved Skole Aar 1910

Vinterhalvaaret: Ældste Klasse 4 Dage ugentlig hver med 6 Timer, som fordeles således: Dansk 8 Timer. Religion 4 Timer. Skrivning 4 Timer. Regning 4 Timer. Historie 1 Time. Geografi 1 Time. Sang 2 Timer. laIt 24 Timer. Yngste Klasse 2 Dage ugentlig, hver med 6 Timer: Dansk 5 Timer. Religion 2 Timer, Regning 2 Timer. Skrivning 2 Timer. Sang 1 Time. laIt 12 Timer .

Vitved Skole 1945. l . Række/ra venstre: Inger Skotte Møller, ?, Grethe Jeppesen, ?, ?, Bent Jensen, Laurits Jensen, Herdis Friis Jensen, ?, Inga Jørgensen, Tove Jensen. 2. Række: Emil Pedersens Søn, Johannes Friis, ?, ?, Ruth Schøler, Ingrid Jensen, ?, Vera Jørgensen, Søren Blond Poulsen, Laura Vagner. 3. Række: Lærer Skotte Møller, ? Juul, ?, Ove Pedersen, ?, Ellen og Inger Rasmussen, Kirsten Rasmussen, Egon Simonsen, ? 4. Række: Astrid Søderstrøm, Regnar Lauersen, ?, ?, ?, Henning Poulsen, ?, ?, ?, ?, ? Jensen, Karla Pedersen, Lærerinde Margrethe Larsen.

29


Folkedans i Vitved. Parvis fra venstre: Ejnar Thomsen og Elna Rosenberg, Laurits Nielsen og Christa ?, Martin Andersen og Jenny Nielsen, Karl Olesen og Karen Thomasen, Herluf og Alma Andersen, Gunnar Jensen og Gudrun Jakobsen, Alfred Poulsen og Karla Sørensen, Hilmar Nielsen og Ragnhild Nielsen. De Siddende: Aksel Rasmussen og Anne Rasmussen.

Gaarde, Ejendomme og huse Sommerhalvaaret: Ældste Klasse 3 Dage hver med 4 Ti- Vitved Overgaard mer, som fordeles saaledes : Dansk 3 Ti- Matr. 2a. 38112 Td.Ld. i Aar 1828. mer, Religion 3 Timer. Regning 2\12 Ti- Aar 1960 Matr. 2a, 3b, 37r, 21.51 Ha. me. Skrivning 1 \12 Time, Historie \12 Ti- Matr.2a = 2·6·1·1 % Td.Hk. 3b = 0·6· me. Geografi \12 Time. Sang 1 time . lait 1·% Td.Hk. 16b = 0·1·0·1% Td.Hk. 12 Timer. 37r = 0·0·0·1 % Td.Hk. Yngste Klasse, 3 Dage hver med 6 TiJorden til Vitved Damgaard, Matr. mer og 2 halve Dage, hver med 3 Timer, som fordeles saaledes: Dansk 9 Timer, 18a, er tilkøbt i 1974. Dens Areal var i Religion 4\12 Time. Regning 4\12 Time. 1960 18,32 Ha. Vitved Overgaard er den første Gaard i Skrivning 4\12 Time, Sang 1 \12 Time. laIt Vitved Bys vestlige Side. Dens Hedelod er 24 Timer. frasolgt af Søren Jørgensen i Aarene 1842 og 1843. Ejere: Jens Pedersen, født 1756, og Karen Rasmusdatter , født 1771, har Gaarden i 1813. Deres Søn hedder Jens Jensen, han bliver gift med Mette Jørgensdatter fra Vitved Bakkegaard, Matr. 5a i 1822. Da er de begge 24 Aar . De har Gaarden i et Fastelavnsridning i Vitved ca. 1920. Samlet i DierPar Aar, men rejser saa til Vrold . gaarden, Matr. 14. 30


I 1825 eller 1827 overdrages Gaarden til geo Derimod skulde Præsterne, saaledes Mette Jørgensdatters Broder, Søren J ør- som de nu ofte gør, lade være med at lyse gensen. Deres Forældre er Jørgen Jensen de Døde nogen Steder hen, enten til Himog Maren Sørensdatter, Vitved Hakke- merige eller til Helvede, det er en Sag, de ikke ved noget om. gaard . Jens Pedersen og Karen Rasmusdatter ... er Aftægtsfolk paa Overgaard. / Søren Jørgensen er født 1803, og hans Kone, Ane Rasmusdatter, er født 1804 i Fruering Sogn. De køber Matr. 3b i 1833 af Peder Knudsen og lægger under Gaarden. Ane Rasmusdatter bliver Enke i 1865, og en af Børnene, Jens Sørensen, overtager Gaarden. Jens Sørensen er født 1840 og giver 2.300 Rigsd. for Gaarden + Aftægt. Hans Kone, Kirsten Andersen, er født i Rigsdagsmand Jens Sørensen og hans Kone, født Vitved Tinggaard, Matr. 9a i 1848. Andersen. Jens Sørensen bliver i 1883 RigsdagsJens Sørensen havde Klæbehjerne, formand og i 1903 kongevalgt Landstingsmand, men dør i 1904. Ved Begravelsen tælles der. Naar man paa Rigsdagen var i var Jens Busk til Stede, han var Rigsdags- Tvivl om, hvordan en Sag var forløbet, mand tillige med Jens Sørensen. Det var kunde man henvende sig til Jens Sørenham, der en Gang brugte den kendte Sæt- sen; han var et levende Leksikon. ning: Hvis det er Fakta, saa benægter a Han var en agtet Mand i Byen, og havFakta. Den Sætning som Statsminister de ogsaa der Tillidshverv. Knud Kristensen ogsaa er bleven kendt Under Provisorietiden nægtede Jens Sørensen, som saa mange af hans Mefor. Ved Graven bemærkede Jens Busk: Det ningsfæller, at betale Skat. Man pantede er let at tale, saa Hjerterne røres ved en først en Riffel hos ham, men da der var Begravelse. Præsterne ved dette, og be- Vaabenforbud, mente man, at den var nytter sig deraf, og dertil er der intet at si- usælgelig, og pantede i Stedet en Tromle og et Faar. De pantsatte Dele blev paa Stedet, indtil der skulde holdes Auktion over dem. Ved denne Auktion var den første Pant, der blev raabt op en Høvl. Hvem byder 25 Øre for den, raabte Auktionsholderen. Ingen bød. Paa samme Maade gik det med de øvrige Panter. Auktionarius maatte aflyse Auktionen. I Sogneprotokollen staar følgende den 29. September: Efter Rigsdagsmand Jens Vitved Overgaard. 31


Sørensens Opfordring bekendtgøres herefter Sogneraadets Licitationer og Valg o.lign. foruden ved Kirkestævne ogsaa i Skanderborg Amts Avis og Aarhus Amtstidende. I 1878 køber Jens Sørensen et Stykke Jord af Klaus Nielsen, Matr. 16b. Der var 3 Børn i Ægteskabet. 1. Anders Sørensen, der gifter sig med Høker Tornsbergs Datter, Maren . Han er Inger og Frede Holm. Børnene Jakob, Poul, Søren Bestyrer for Moderen, der bliver Enke i og Kirsten. 1904, til Gaarden bliver solgt i 1909. Han køber derefter en Gaard i Jeksen. Som med Inger, født Andreasen, Datter af ældre har de en lille Ejendom paa Virring mangeaarige Vært i Vitved ForsamlingsHede. hus, Sygekasserer Jens Andreasen. 2. Maren Sørensen, der bliver gift med Frede Holm udvider Gaardens JordareSøren Peder Holm, Vitved Bjerregaard, al, idet han 1974 køber Jorden til Vitved Matr.7a. Damgaard, Matr. 18a. 3. Mine Sørensen, der var ugift. Hun var i nogle Aar Kontrolassistent i Sognets . Kontrolforening. Gaard Matr. 3a·5d-6e-4a·37qp·4e . Andreas Holm , 1879-1962, faar Skøde Vitved.23,17 Ha. i 1960 paa Gaarden i 1909 og giver 18.000 Kr. 3a = 2·0·0· % Td Hartkorn .. 5d for den. Han er født i Vitved Bjerregaard, 0·0·0· 112 Td.Hk. 6e = 0·0·0· % Td.Hk. og er Broder til ovennævnte Søren Peder 4a = 2-5·0·% Td.Hk. - 37qp = 0·0·0112 Holm. Hans Kone hedder Ane Jensen, Td.Hk. 4e = 0·0·1·2112 Td.Hk. 1882-1945. Hun er fra Vitved østergaard, Denne Gaards Hovedlodder er 2 samMatr.8a. menlagte Gaarde, nemlig Matr. 3a og Frede Holm er Ane og Andreas Holms Matr.4a. Søn . Han faar Skøde paa Gaarden i 1944 Ejere af Gaard Matr. 3a - i 1828 og giver 68.350 Kr. for den. Han er gift 46 Td.Ld. De første Ejere, jeg kan komme tilbage til, er Rasmus Rasmussen, født 1727, gift med Maren Lauersdatter, født 1735. De har 4 Børn, hvoraf den yngste er vanvittig. Den næstældste overtager Gaarden efter at have været Soldat. Han hedder Niels Rasmussen og er født 1760. Efter at hans første Kone er død, gifter han sig med Kirsten Pedersdatter , og i dette Ægteskab er der en Datter, Maren Anne og Andreas Holm og Sønnen, Frede Holm . Nielsdatter , født 1803, og hun bliver gift 32


med Peder Knudsen, født i Kolt Sogn 1789, og de overtager Gaarden. Deres Søn, Knud Pedersen, født 1827, faar Skøde paa Gaarden i 1857 for 1500 Rigsdaler + Aftægt. Hans Kone hedder Marie Cathrine Sørensdatter , født 1834, vist i Fastrup . Deres Søn, Peder Knudsen Pedersen, faar Skøde paa Gaarden 1887 for 10.000 Kr. + Aftægt. Hans første Kone hedder Mariane og er vist født i Gaard Matr. 13a i Vitved. Han gifter sig igen med Petrine Vilstrup, født 1867 i Matr. 20a i Virring. De har en Datter, der hedder Mariane, født 1890, hun bliver gift med Kristian Fredslund, født 1883 i Aarhus. Han er Plejesøn fra Gaard Matr. 12a i Vitved, og de overtager hendes Fødegaard i 1911 for 11.000 Kr. Petrine og Peder Knudsen køber en gammel Ejendom i Vitved Dal. Bygningerne har tilhørt Gris Laurids Fader. De er befængte med Tuberkulose og bliver nedrevne og brændte, og nye bliver opførte. Ejendommen er købt i 1897. De nye Bygninger bliver opførte i 1911. I 1915 sælger de Ejendommen og bor i deres Alderdom i det gamle Stuehus til Gaard Matr.4a. I 1915 køber Kristian Fredslund Jorden til denne Nabogaard Matr. Nr. 4a for 18.500 Kr. Hans Kone Mariane dør i 1919 af Den spanske Syge. Kristian Fredslund gifter sig anden Gang med Inger Jensen, der er Søster til Johannes Jensen i Virring, Matr. 4c. I 1924 sælger de Gaarden til Thorvald Sørensen og køber en lille Ejendom i den østre Ende af Byen, Matr. 8k. Den sælger de 2 Aar efter, og han og Inger bliver Bestyrerpar paa Sabro Alderdomshjem.

Ove Sørensens Gaard. 1977. Aftægtshus til højre. 1 Baggrunden Bygningerne til nedlagt Gaard; Matr. 4.

Kristian Fredslunds Fader var Sømand med egen Baad, han hed Andreas Fredslund . Han forliste, da Kristian var 4 Aar. Mariane og Kristian Fredslund har en Søn, der hedder Folmer og er Skovløber.

Den nedlagte Gaard Matr. 4a i Vitved. 2-4-2-1% Td.Hk. 32 Td.Ld. i 1828

Ejere: Peder Rasmussen, født 1799, og Birgitte Marie Nielsdatter, født 1813, køber Gaarden omkring 1830 af Rasmus Jensen. Den bliver i 1862 tilskødet Casper Jensen for 4.000 Rigsdaler. I 1869 køber Eskild Lauersen Gaarden for 6.692 Rigsdaler. Han mageskifter en lille Parcel med Claus Nielsen, den har Matr. 37p, og den lægges under Gaarden i 1876. Eskild Lauersen bliver Sognefoged i 1885. Peder Pedersen, født 1863 i Tranbjerg Sogn og gift med Karoline Pedersen, født 1871 i Thiset Sogn, bliver Ejer af Gaarden i 1903 ved et Mageskifteskøde. Karoline er Søster til Niels Peder Nielsen, Matr. 9c, Virring Hede. 33


I 1910 køber han et Par smaa Parceller af Peder Pedersen Olesen, nemlig Matriklerne 5 d og 6e for 275 Kr., og i 1910 sælger han Gaarden til Kristian Fredslund og køber Gjesinggaard, Matr. 5a i Gjesing. Kristian Fredslund lader et Par af Bygningerne til Gaarden staa, og som fortalt bliver Stuehuset i 1915 beboet af Petrine og Peder Knudsen. Som førnævnt køber Thorvald Sørensen, 1886-1972, de to sammenlagte Gaarde i 1922 for 53.000 Kr. Hedelodderne er forlængst frasolgte. Han er gift med Anine Mikkelsen, født i Broholtgaard, Matr. 16a i Virring. Thorvald Sørensen havde først en af Faderens, Kristian Sørensen, 2 Gaarde i Forpagtning, Matr. 20a i Virring, hvorefter han køber en Gaard i Fastrup, Matr. 5a. Den sælger han efter kort Tids Forløb og køber en lille Ejendom i Svinsager ,

Anne Marie og Ove Sørensen .

Matr. 4d, hvorefter han efter nogle Aars Forløb køber Gaarden i Vitved, som han og Anine havde i 31 Aar. Arealet Matr. 4e købte de i 1928 af Peder Knudsen. Efter at have solgt Gaarden til sin Søn Ove Vilstrup Sørensen boede Anine og Thorvald Sørensen i Stilling, senere flyttede de til Skanderborg og boede hos en Datter og Svigersøn. Datteren hedder Emma og er gift Justenborg.

Petrine og P. Knudsen uden for deres nu nedlagte Gaard. 1908.

34


Thorvald Sørensen var i flere Aar Medlem af Fruering-Vitved Sogneraad, valgt af de Radikale. Thorvald ønskede ikke at komme i Sogneraadet, men gik dog ind paa at lade sig opstille som Nr. 11 og sidst paa Listen, trods dette blev Thorvald alligevel valgt. Lærer Høgsbro Hansen i Virring sagde en Dag, han mødte ham: Du havde saamænd kommen ind, selvom du slet ikke havde været paa Listen. Ove Sørensens Børn fra venstre: Knud Vilstrup SøSom Regel var Partiet Venstre i Flertal i rensen, der har Gaarden i Dag . Erik, Peter, Torben Sogneraadet, men i Thorvalds Periode og Henning. ændredes dette, idet der da var 3 Socialdemokrater, 2 Radikale og 1 Retstats- købte Gaarden, i en Periode Forpagtere mand, det fik Følger for Jordbeskatnin- af Landstingsmand Rasmus Rasmussens gen. Gaard i Hvolbæk. Ove Vilstrup Sørensen, Skøde 1952, Ove Sørensen drevet meget intensivt gift med Anna Marie Jensen, født i Vit- Landbrug, han havde forpagtet en Del ved østergaard, Matr . 8a. De var, før de Jord og bygget en ny moderne Løsdriftstald. I Dag, 1977, har en Søn og Svigerdatter Gaarden, og Ove og Anne Marie har bygget et Opholdshus bag Gaarden . Ove Sørensen er Husflidsmand og har næsten selv bygget Huset. Førhen har han været Leder af Husflidskurser i Aftenskolen.

Anine og Thorvald Sørensen . De havde Gaarden i 31 A ar.

Vitved Bakkegaard. Matr. Sa. var i 1828 S1 Td.Ld. Aar 1960: Matr. Sa·6a·37bm·21·1Sb 33,77 Ha. Gaarden bestaar af 2 sammenlagte Gaarde, nemlig 5a og 6a. Deres Udlodder er solgte. De øvrige Matrikler er tilkøbte. Ejere: Jens Rasmussen, født 1724 og Ane Jørgensdatter , født 1728 har købt Gaarden til Selveje af Frk . Scheested til Cane ca. 1770. En Søn, Jørgen Jensen, født 1758 faar Skøde paa Gaarden i 1786. Han er gift 2 Gange. Første Gang med Ane Laursdat35


Vitved Bakkegaard.

ter, født 1762, anden Gang med Maren Sørensdatter, født 1778. En Datter, Mette Jørgensdatter gifter sig til Matr. 2a Vitved. Et af Marens Børn, Søren Jørgensen, køber Vitved Overgaard i 1827, og bliver der Fader til Rigsdagsmand Jens Sørensen. En af Marens Døtre bliver gift til Virring Nørregaard, Matr. 3a. Peder Clausen, født 1780 i Vitvedgaard, Matr. 16a, gift med Cathrine Pedersdatter , født 1785, køber Gaarden i 1816. Deres Søn, Peder Pedersen, født 1826, gift med Ane Margrethe Pedersen, født 1827 i Boes, faar Skøde paa Gaarden i 1849. Peder Pedersen dør, og Enken gifter sig med Michel Olesen, født 1828 i Diergaarden i Vitved, Matr. 14a. Vielsesattesten giver ham Adkomst til Gaarden i 1861. Han køber i 1863 Nabogaarden Matr. 6a for 6.100 Rigsdaler, og dermed er de 2 Gaarde sammenlagte. 36

Michel Olesen dør i 1869, og Enken sidder i uskiftet Bo til 1881. En Søn af første Ægteskab, Claus Peder Pedersen bestyrer Gaarden for Moderen, og faar Skøde paa den i 1881 for 40.000 Kr . Han er tungsindig og dør for egen Haand i 1893. En Broder, Jens Peder Pedersen, har ligeledes selv berøvet sig Livet. Ane Margrethe overlader nu en Søn af andet Ægteskab Gaarden for 35.000 Kr. + Aftægt. Han hedder Peder Pedersen Olesen, er født 1863, død 1936 og gift med Karen Jørgensen fra Laasby, 18711943. Gaarden brænder i deres Ejertid i 1906. Hjemmeslagteren var uforsigtig med en Lygte, da man slagtede Gris. Gaarden blev bygget ualmindelig godt og solidt op igen. P. P. Olesen var Sognefoged i Vitved i over 25 Aar, og erhvervede derfor Dannebrogskorset: »Som Sognefoged her, er


Olesen populær, endskønt han sine Bryn kan rynke sammen«, står der i en Sang til hans Sognefogedjubilæum. Der var 6 børn i Ægteskabet. 1. Michael Olesen, Dyrlæge. 2. Margrethe, gift med Marinus Schøler, de havde en Gaard i Jeksen. 3. Søren Gunnar Olesen, der overtager Gaarden . 4. Martin Olesen, Overlæge i Nyborg. 5. Elna Olesen, der i 10 Aar var Husholder for Broderen Søren G. Olesen, senere gift Bertelsen. 6. Karl Olesen, der havde en Gaard i Østbirk. Søren G. Olesen var Sognefoged som Faderen og Medlem af Sogneraadet i flere Aar. Han er født i 1900, død 1965, og faar Skøde paa Gaarden i 1935 for en Pris af 79.800 Kr. efter først at have været Forpagter fra 1928 til 1935. Han var gift med Magda Kristensen, født 1903 i Sig-

kærgaard i Gram, men opvokset i Vestermølle. Søren Olesen var vel det, man betegner som Sognekonge, i sin By, og havde mange Tillidshverv. Der er en Søn i Ægteskabet, Per Olesen, der overtager Gaarden efter Faderens Død i Aaret 1965. Matr. 6a i 182831 Td.Ld.

Angaaende Gaard Matr. 6a kan nævnes at Mich.el Rasmussen, født 1770 og Ane Jensdatter, født 1784, faar Skøde paa den i 1808, og at deres Datter, Karen Michelsdatter , født 1814, gifter sig med Anders Nielsen, født i Taaning 1809, og de overtager Gaarden i 1838. 1 1863 køber saa Michel Olesen, Bakkegaarden, Matr. 6a, af Skifteretten og lægger Gaardene sammen. Udskrift af Vitved Bakkegaard 1947

Areal 36,3. (I Ejendomsprotokollen i 1960 står 33,77). Ejer Søren G. Olesen. Jorden Lermuld paa Lerunderlag. Ejen60.000. Brandforsikring domsskyld 87.000 Kr. Besætning 22 Køer, 2 Tyre, 26 Ungdyr, 5 Heste, l Føl, 10 Søer , leverer 140 Slagterigrise aarlig. 100 Høns. 1 1916 var der paa denne Gaard følgende Besætning: 7 Heste, 40 Kreaturer, 3 Faar og 35 Grise.

Karen og Sognefoged P. P. Olesen . Børn: Michael, Margrethe, Elna, Søren og Martin.

En Brandforsikring paa den gamle Bakkegaard Matr. 5a Vitved Aar 1868 denl. August Kl. 9 om Formiddagen er af undertegnede Sognetaksationsmænd i Henhold til Lov af 4. Marts 1857 foretaget følgende Taksation til Indtegning i Landbygningernes almindelige Brandforsikring i Vitved By og Sogn.

37


Sognefoged P. P. Olesen med et Hold værnepligtige. Første Række fra venstre: Martin Andersen, Niels Jensen, P. P. Olesen, Kristian Nielsen, Niels Laurids Madsen . Bageste Række: Leo Brøndsted, Gunnar Jensen, Kontrolassistent Pedersen, Aage Rasmussen, Eigild Hvid, Frede Holm .

Bygning er fra 1840, der er tilbygget 3 Fag og er godt istandsat, og den bliver nu tak5a Litra a. Stuehus i Syd 17 Fag. Lang 45 seret saaledes: 17 Fag å 90 Rigsdaler = 1530 Rigsdaler. Alen, Dyb 10% Alen, Høj 3 Yz Alen . Egebindingsværk ved nordre Side og Litra b. Det nordre Hus 21 Fag. Lang Gavlene. Søndre Side Grundmur. 1 Y2 51 Y2 Alen, dyb 14 Alen høj 3Yz Alen . Det Sten tykke murede Skillerum. Fyr Over- udvendige Grundmur. Siderne og Gavletømmer og Straatag. 2 Skorstene af raa og ne 1 Yz Sten tykke. Fyr Overtømmer og brændte Sten, alt indrettet til Beboelse. Straatag. Indrettet til Lo og Lade med de Bræddeloft. Indrettet fra øst saaledes : 5 fornødne Skillerum. Denne Bygning er en Fag Storstue og Kammer. 3 Fag Gang, gammel Bygning undtagen 7 Fag, der er Dagligstue og Sovekammer. 4 Fag Folke- tilbygget, og blev nu takseret saaledes: 21 stue, Køkken, Spisekammer og Gang, alt Fag å 75 Rigsd. = 1575 Rigsdaler. med Bræddegulv, undtagen Gang og Litra c. Det østre Hus 14 Fag. Lang 35 Køkken, der er med Brændtstensgulv. 5 Alen, dyb 15% Alen, høj 3 Alen. Det udFag Mælkekammer , Pigekammer og vendige Grundmllr. Vestre' Side brændte Bryggers med Brændtstensgulv . Denne Sten 1 Yz Sten tykke. Den østre Side og MichelOlesens Ejendomsgaard Matr.

38


get saaledes, som vi med vor Ed trøster os at bekræfte samme. Peter Danielsen Jens Peter Mikkelsen Formand Taksationsmand Michel Olesen Reqvirent.

Vitved Bjerregaard Matr. 7a 58 Td.ld. i Aar 1828 Aar 1960. Matr. 7a, 4c, 37k, 17qs. 28 Ha. 17qs er tilkøbt i 1959 og 4c i 1911.

Filialbestyrer O. Nielsen og Søren Olesen, Vitved Bakkegaard.

søndre Gavl Kampestensmure. Den nordre Ende indbygget i det nordre Hus. Fyr Tømmer og Straatag. Dette er et nyt Hus uden Indretning og Skillerum. Det blev takseret saaledes: 14 Fag li 60 Rigsdaler = 860 Rigsdaler. Det blev senere, da det var indrettet til Heste, Ko, Faarehus og Karlekammer takseret til 1120 Rigsdaler. Litra d. Det vestre Hus. Bindingsværk. Murede Vægge. Straatag, gammelt, takseret til 600 Rigsdaler. laIt for Gaardens Huse = 4.565 Rigsdaler. Gaarden var forhen forsikret for 3.400 Rigsdaler, som nu udgaar. Den ligger 46 Alen fra nærmeste fremmede bygning, som er opført af Bindingsværk og Straatag. Ovenstaaende Forretning har vi foreta-

Ejere: Søren Nielsen, født 1718, gift med Ane Marie Rasmusdatter , født 1739. Hun er hans anden Kone. Det er Søren Nielsen, der har købt Gaarden til Selveje. En af Søren Nielsens Sønner gifter sig til Lykkesholm i Skaarup. Han hedder Rasmus og er født 1763. En Datter, Maren Sørensdatter , født 1776, gifter sig med Jakob Olesen født 1766, og de faar Skøde paa Gaarden i 1800. Maren Sørensdatter dør, og Jakob Olesen gifter sig med Ane Clausdatter , født 1786 i Vitvedgaard, Matr. 16a.

Vitved Bjerregaard i Forgrunden.

39


Maren og Søren Peder Holm.

I andet Ægteskab er der en Datter, der hedder Maren Jakobsdatter, født 181l. Hun gifter sig med Peder Lauersen, der vist er født i Vitved Mosegaard, Matr. 12a i 1804. De faar Skøde paa Gaarden i 1831. Deres Børn faar alle Navnet Bjerregaard. En af dem, Datteren Birgitte, født 1833, bliver gift med Søren Hansen Friis, Matr. 12b i Lillevirring.

En anden Datter, Ane Pedersen Bjerregaard, født 1836, bliver gift med Rasmus Sørensen Holm, født 1837 i Aaby. De faar Skøde paa Bjerregaard i 1859 og giver 4.000 Rigsdaler + Aftægt for den. Ane dør vistnok barnløs, og Rasmus Holm gifter sig med Søsteren Else Marie, født 1845. I dette Ægteskab er der 3 Børn: l. Søren Peder Holm, 1872-1949, der gifter sig med Rigsdagsmand Jens Sørensens Datter Maren, 1871-1952, og de overtager Gaarden. 2. Andreas Holm, der køber Jens Sørensens Gaard, Vitved Overgaard, Matr. 2a. 3. Maren Holm, der bliver gift med Jens Chr. Sørensen, Jensgaard i Hem. Søren Peder Holm og Maren faar Skøde paa Bjerregaard i 1895 for 18.000 Kr. Søren Peder Holm var en kort Tid Sogneraadsformand. Der er en Søn i Ægteskabet, Ejnar Ras-

l Bjerregaards Have. Fra vens/re: Ejnar Holm, Viggo Nielsen, S. P. Holm, Maren Holm, Mariane.

40


mus Holm, født 1898. Han er Forpagter af Gaarden, indtil han i 1940 ved sit Giftermaal med Margrethe Jensen, født 1912, faar Skøde paa Gaarden. Der er ingen Børn i Ægteskabet, men de har en Plejesøn, Peder Holm, der er Entreprenør og bor paa Gaarden. Gaardens Jord var i flere Aar lejet ud til Ole Rasmussen, Bavarslund i Fastrup, men drives nu af Peder Holm. Udskrift 1946 Ejer Ejnar Holm . Ejendomsskyld 56.000 Kr. Brandforsikring 68.000 Kr. 27,6 ha. Lermuld paa Lerunderlag. Besætning 15 Køer, 1 Tyr, 18 Ungdyr. 4 Heste og et Føl. Leverer 50 Grise aarlig . 2 Faar. 100 Høns. Margrethe og Ejnar Holm. Andreas Holm, 1879-1962 fortæller om sin Barndom og Ungdom i Vitved Hos Træskomanden sad vi ofte til langt Jeg er født i Vitved og har levet der næ- ud paa Aftenen og spillede Kort. En Gang sten alle mine Dage . Som nittenaarig tjen- var han med en Mand fra Vitved paa Bete jeg dog som Karl paa en Gaard i Bra- søg i Hads Herred i en By, der hedder brand . Før den Tid havde jeg været paa Lerdrup. Nu havde han en So, der skulde Højskole, og efter Opholdet i Brabrand lægge Grise paa den Tid. Vi unge lovede ham, at vi skulde hjælpe Læredrengen kom jeg paa Landbrugsskole. Oprindelig var vi 6 Børn i Bjerregaard, med at se efter den. Besøget varede i 3 Dage, og da han kom hjem, var han meget men de 3 døde som smaa. De unges Samligssted var hos Høkeren, fuld, og blev rasende, da Soen stadig inhan var saa god til at fortælle Historier, gen Grise havde faaet. Han hentede et de var maaske ikke altid saa renlige, som Skovlskaft og vilde banke os med det. Vi de burde være. I Butikken kunde man vilde berolige ham, men han mente, at godt sidde og drikke en Bajer eller flere, han havde Lov til at svinge med sine egne det gjorde ingenting, men blev nogn ful- Redskaber i sit eget Hus, som det passede de, blev de smidt ud. Høkeren var stor og ham, først gik Kakkelovnen, siden Lamstærk, han havde været Trainkonstabel. pen, til Sidst fik vi Hold paa ham og fik En Gang smed han Fiskeren ud gennem ham i Seng. Brændevinen købte Beboerne i Vitved i Døren, saa baade Mand og Dør laa paa Vejen. Maleren i Fastrup blev ogsaa smidt Aarhus i Tønder, man kaldte Oksehoveud en Gang. der, de kunde vist tage 144 Potter. De

41


blev læsset af ved Sprøjtehuset og delt ud om Søndagen. Der kom saa Folk med deres Dunke og Smaatønder, og hvad de nu ellers havde. De begyndte at drikke med det samme, saa den Søndag endte mest med, at de sov om Eftermiddagen. Jul

Til Julen i min Barndom slagtede vi en Gris og Ænder og Gæs. Imellem Jul og Nytaar holdt vi Julegilder. Vi mødte Kl. 6 om Eftermiddagen og fik Ande- og Gaasesteg, det var det mest almindelige . Der var en 13-14 Gaarde i Vitved, og de var jo i Gildelag allesammen. Man brugte den gang, at Degnen skulde skære for, enten det nu var And eller Gaas. En Degn var jo lidt mere regnet den Gang, end han er nu. Degnens Kone blev altid kaldt Madam. De sad som Regel for Bordenden. Efter Spisningen spillede Mændene Kort, det var Whist eller Skærvindsel (Esmakker). Konerne gik ind i en anden Stue, der sad de og snakkede om, hvad der var passeret i Byen. Hen ad Aftenen fik Mændene en Toddy, det var Rom, Sukker og Vandi et Ølglas. Konerne fik noget, man kaldte Snitter, jeg husker ikke, hvordan de var, men det var noget, der kunde lukkes op og derefter blive fyldt med tyk Saft. Naar det var Tiden, at Gæsterne skulde hjem, saa skulde der spises igen, man fik da Hvidkaal og Flæskesylte, og saa vidt jeg husker, fik de en Dram dertil, men det var ogsaa det eneste Spiritus, de drak. Jeg kan huske, da det elektriske Lys kom til Vitved. Det var den 6. Januar 1915. Da tændte vi Lyset første Gang. Jeg fik Telefon i 1910, vi var ti Abonnenter i Begyndelsen. Vort Sprog her i Vitved er maaske noget egen. Vi gør f.Eks. Nar paa 42

Til venstre Andreas Holm, der fortæller om Vitved, til højre senere Amtsvejmand i Svinsager Karl Pedersen. Drengen er Ejnar Holm .

en Mand, og vi køber en Gaard paa en Mand. Bolsjer kalder vi Sukkernødder. Bjerregaard

Landbruget blev jo ikke drevet som nu. I Bjerregaard havde vi 4 Heste og 12-14 Køer og en Del Faar, da jeg var Dreng . Der var et Ophold til min Bedstemoder. Hun skulde have 2 Faar om Aaret. Hun fik ellers fuld Forplejning paa Gaarden, men de 2 Faar vilde hun nu have. Det ene af Faarene blev slagtet og delt ud til Fattigfolk i Byen. Hun havde en Søn, der var Købmand, han fik det andet. Min Fader mente, det var en sær Ide, at hun absolut vilde have det Faar til at dele ud, men der var ikke noget at gøre, det vilde min Bedstemoder nu have. Vi slagtede en Bede og et Lam til eget Forbrug i Gaarden og der foruden et Par Grise. Høsten

Paa Gaarden havde vi 2 Karle og en Daglejer og 2 Piger. Om Høsten var vi 3 til at høste. Vi havde en Høstrnand og en Høstkone og Pigerne hjalp jo ogsaa til. Arbejdsdagen var lang, vi begyndte Klokken halvfem om Morgenen. Vi fik en god


Middagssøvn, saa vidt jeg husker, gik vi ikke i Marken før ved To-tiden, men til Gengæld blev vi saa ogsaa ved til Kl. 8 om Aftenen . Om Morgenen fik vi Davre, den bestod af Mælkebrød . Det er kogt Mælk med Brødterninger i. Hen paa Formiddagen fik vi Formiddagsmellemmad, som min Moder havde smurt tilos, vi fik altid baade groft Brød og Sigtebrød, det var ikke alle Steder, de fik Sigtebrød, men ' vf fik det altid i Bjerregaard. Til Mellemmadderne fik vi hjemmebrygget Øl, vi havde ogsaa Brændevin med. Vi hældte først Øl i Kopperne, og derefter en Slat Brændevin, det kaldtes en Ølhævl. Den Drik gav saadan et godt Mod. Kl. halvtolv gik vi hjem, saa kunde vi naa at faa Leerne slebne inden Middag . Pigerne skulde malke til Middag, vi malkede jo 3 Gange om Dagen den Gang. Vi spiste Eftermiddagsmad Kl. 4 og igen med Ølhævle til. Vi blev saa ved til ved Ottetiden. Aftensmaden var Mælkegrød og Mellemmader . Vi spiste af samme Fad. Det holdt vi vist op med omkring Aarhundredskiftet. Da jeg tjente i Brabrand i 1899, spiste vi der af samme Fad.

i Vitved By og Sogn af Hartkorn under Matr. Nr. 7a 3 Td., 6 Skp., l Fjerdingkar li.! Album, og under Nr. 7k 2 Fjerdingkar , Yz Album, forpligtiger herved mig og min Gaards efterfølgende Ejere til aarlig til mine Svigerforældre, førnævnte Peder Lauersen og Hustru Maren Jacobsdatter, saa længe de lever at udrede følgende Naturalier m.m. nemlig l.

3 Yz Td. Rug, 4 Skp . Vinterhvede, 2 Td. Byg, 2l1.! Td. Malt, 2 Lispund Sommerost, 2 Skp. Boghvedegryn, 2 levende velforede Gæs, 3 Lispund Smør, 1 Yz Td. Kartofler, 8 Pund Lys, 6 Snese Hønseæg, 1Yz Skp. Salt, 1 Skp. Humle, 1 Yz Lispund Hør, 2 Læs Strøsand og 8 Rigsdaler i Penge, samt en Gris paa 8 Lispund foruden Flommerne, der ogsaa tilkommer Aftægtsfolkene. Alle disse Varer skal være gode, sunde og forsvarlige i enhver Henseende og leveres saadan: Kornvarerne l. Maj og l. November, hver Gang med Halvdelen. Gæssene, den ene til Mortensdag og den anden til Jul. Smør, Lys, Æg og Salt og Humle og Hør til Mortensdag. Kartoflerne, naar de i rette Tid opgraves. Strøsand l. Maj og l. November, hver Gang med et Aftægtskontrakt fra Vitved Bjerre· Læs. Pengene i Juni og December Tergaard. Matr. 7a. min, hver Gang med Halvdelen, og GriImellem undertegnede Gaardmand sen i rette Indslagtningstid om Efteraaret. Mangler Grisen i den fastsatte Vægt, 8 Rasmus Sørensen af Vitved og min SviLispund, udfyldes det manglende i Væggerfader Peder Lauersen sammesteds er ten af min med forsvarlig Mellemflæsk, indgaaet følgende hvorimod, saafremt der er Overvægt, tilhører denne mig, dog at Aftægtsfolkene Aftægtskontrakt. Jeg undertegnede Rasmus Sørensen, bestemmer af hvilken Del Overvægten som under Dags Dato har erholdt Skøde skal erstattes. Kornvarerne skal jeg, naar på den min Svigerfader Peder Lauersen forlanges, besørge til Mølle, og derefter forhen tilhørende Gaard med Tilliggende malet hjemføre til Aftægtsfolkene, lige43


som jeg ogsaa skal lade deres Brød bage, 01 brygge, og Klæder vaske, alt naar forlanges og uden Udgift for dem. Endvidere skal jeg betale Højtidsoffer og andre Paabud for Aftægtsfolkene. 2. Fri Foder og Græs Vinter og Sommer til 1 Ko og 4 Faar, samt Græs til disses Lam om Sommeren. Disse Kreaturer, som Aftægtsfolkene selv vælger af den paa Gaarden værende Besætning, skal jeg lade forsvarligen bevogte og passe, henog fremføre tillige med mine egne, samt forsyne dem med fornødent Tøjr og Bindereb og afgive Staldrum til dem. Saafremt nogen af de undtagne Kreaturer kommer til Skade, er jeg forpligtet til at sætte et andet forsvarligt Kreatur i det afgaaendes Sted, der da tilhører mig . En Gang om Aaret er Aftægtsfolkene berettiget til at ombytte deres Ko med en anden af de paa Gaarden værende Køer, hvilken de vil. I den Tid Aftægtsfolkenes Ko ikke giver 3 Potter Mælk daglig, skal jeg levere dem et saadant Kvantum god nymalket og ublandet Mælk hver Dag paa deres Bopæl, men saa længe dette varer malker jeg den udtagne Ko . Naar Aftægtsfolkene forlanger saadant, skal jeg besørge den udtagne Ko malket, og Mælken straks indbragt i deres Bolig.

nordre Ende til Opbevaring af deres Ildebrændsel. Loftrummet over Brænderummet tilkommer dog ikke Aftægtsfolkene. Saavel Beboelseslejligheden som Brændehuset skal jeg stedse vedligeholde i forsvarlig Stand. Fremdeles reserveres Aftægtsfolkene til Brug i deres Levetid hele den østre Side af Haven norden for Stuehuset, og de i samme værende Frugttræer, og hvilket Stykke Jord er 6 Favne bred. Hegnet omkring Haven skal jeg stedse vedligeholde i forsvarlig Stand. Til Haven haves uhindret Adgang, ligesom mine Svigerforældre skulle være berettiget til at benytte Gaardens Brønd, Bryggers og Bagerovn, samt Brygge- og Bageredskaber.

4. Til Ildebrændsel leveres mine Svigerforældre aarlig i rette Indførselstid frit indført i det aftagne Brænderum 1 Favn tørt storslagen Bøgebrænde og 15 forsvarlig Læs gode, tørre Tørv. Brændet skal jeg uden Erstatning lade save og kløve til passende Kakkelovnsbrænde.

5. Af det ved Gaarden værende Ind- og Udbo er mine Svigerforældre berettiget til at udtage, hvad de finder for godt, og hvad de saaledes indfører i deres Aftægtsbolig beholder de med fuldkommen Ejendomsret. Hvad de ikke straks udtager og indfører i deres Aftægtsbolig er mit, som overdrages mig med Gaarden.

3. Til Bopæl og anden Afbenyttelse for mine Svigerforældre i deres Levetid forbeholdes dem 4 Fag i den østre Ende af 6. Stuehuset, hvilket jeg er forpligtet til at Til en Tjenestepige, som Aftægtsfolkeforsyne med Loft, Vinduer, Døre og Fjellegulv , alt saaledes som Aftægtsfolkene ne selv antager og som udelukkende staar forlanger det, samt 2 Fag i det østre Hus' til deres Afbenyttelse, udreder jeg almin44


delig Kost og Løn, men saafremt de ikke antager en saadan til deres Opvartning, er jeg pligtig i deres Alderdom og muligen Sygdom at yde dem al den Pleje, de maatte behøve og forlange.

7. I mine Svigerforældres Sygdom er jeg pligtig at afgive Befordring for Lægen frem og tilbage, om de maatte forlange saadant, ligesom, om de ønsker Præsten til sig, skal afgive den fornødne Befordring for denne Embedsmand frem og tilbage. Naar Aftægtsfolkene ville foretage Rejser, skal jeg hertil afgive hvilken af de ved Gaarden værende Befordringer de forlanger, og skal saadan Befordring afgives uden anden Indskrænkning, at de ikke kunne fordres i den travle Sæde- eller Høsttid uden paatrængende Nødvendighed. 8. Saafremt mine Svigerforældre bliver til Sinds at flytte fra Gaarden, skulde de hertil være berettiget, og medtager de da al deres Indbo og Udbo, ligesom de dem betingede Naturalier leveres dem paa deres tagende Bopæl, naar denne ikke bliver over 1 Mil fra Vitved. Flytter de længere bort, befordrer de selv den øvrige Vejlængde. I Tilfælde af Bortflytning bortfalder Ko og Faar samt deres Underholdning, Mælkeleverance, Opvartning, Befordring, Hus og Have, i Erstatning for hvilke Dele, der aarlig udredes 30 Rigsd., skriver tredive Rigsdaler, der betales 1. Maj og l. November, hver Gang med Halvdelen. Bliver de atter til Sinds at flytte tilbage, skulde de dertil også være berettigede, naar de et halvt Aar forud her om underretter Gaardens Ejer, og alt leveres dem igen efter Kontrakten, som forinden Fraflytningen.

9. Aftægtsfolkenes tvende Børn, Mikkel Peter Bjerregaard, 8 Aar gammel og Mette Kirstine Bjerregaard, 10 Aar gammel, skal jeg underholde med forsvarlig Klæde og Føde indtil deres 16. Aar, samt besørge og bekoste deres forsvarlige Undervisning, ligesom jeg ogsaa udreder Omkostningerne i Anledning af deres Konfirmation. Saalænge de saaledes nyder Opdragelse og Underholdning ved Gaarden, erholder jeg deres Renter, 24 Rigsdaler for hver i aarlig Godtgørelse. Naar de indtræder i Ægteskab, skal jeg bringe min Svoger Udtog af Gaarden efter Byens Skik og Brug for Gaardmandssønner, og saavel førnævnte min Svigerinde som hendes 2 Søstre Maren Kirstine Bjerregaard og Else Marie Bjerregaards Bryllup skulde jeg holde og bekoste til sin Tid, ligeledes efter Skik og Brug. Fremdeles leverer jeg dem, naar de indgaar Ægteskab, min Svoger en Ko og hver af mine Svigerinder en Ko og et forsvarligt Sengested med Omhæng, 3 forsvarlige Dyner, 2 af Olmerdug, og en af Bolster, 3 Puder, et Par Hørlærreds- og 2 Blaalærredslagner, Dyner og Puder stribede med ægte farvet Garn. Køerne udtager de Paagældende selv af den ved Gaarden værende Besætning, dog saaledes at jeg hver Gang fratager en, hvorefter de Paagældende vælger blandt de Tilbageblevne. Sengene med Tilbehør skulle svare til en Værdi af 60 Rigsdaler hver, og saafremt mine Svigerinder ikke vilde finde dem tilfredse med de Senge, der leveres dem, er de berettigede til i Stedet for disse at fordre sig straks udbetalt med 60 Rigsdaler. 10. De herved betingede Præstationer leveres første Gang 1. Maj 1860, indtil hvil45


ken Tid mine Svigerforældre lever i Fælling med mig paa Gaarden, og der nyder alt lige med os. Aftægten leveres den længst levende af Svigerforældrene uden nogen som helst Afkortning ved den førstes Død. 11. Naar mine Svigerforældre ved Døden afgaar, skal jeg besørge dem hæderlig og anstændig begravet efter Byens Skik og Brug. 12. Den herved betingede Aftægt skal være sikret med første Prioritet næst efter Bankhæftelsen og kongelige Penge i den foran beskrevne mig Dags Dato tilskødede Gaard med Tilliggende i Vitved. 13. Jeg, Peder Lauersen, erklærer mig herved, paa min Hustrus og egne Vegne enig i alt forestaaende, og naar vor Svigersøn Rasmus Sørensen opfylder denne Kontrakt, skal have det Bohave, vi efterlader os, ved den længstlevendes Død tilfalde ham som Vederlag for Begravelsesomkostningerne, hvorimod, hvad vi foriøvrigt efterlader os eller udestaaende Tilgodehavender deles imellem vore 4 børn: Marie Kirstine Bjerregaard, Else Marie Bjerregaard, Mette Kirstine Bjerregaard og Mikkel Peter Bjerregaard. Er Gaarden ikke i vor Svigersøns Besiddelse, naar den længstlevende af os ved Døden afgaar, deles vore øvrige Efterladenskaber ogsaa imellem vore Arvinger efter Loven, dog tilføjes for at undgaa Tvist, at Ko og Faar under alle Forhold falder tilbage paa Gaarden, som en Del af dennes Besætning . For Brugen af det stemplede Papir anslaaes det herved betingede saaledes til Værdi :

46

A. Aftægt til aarlig 90 Rigsdaler fordoblet med 5 450 Rigsdaler

B. Huslejlighed og Begravelse en Gang for alle 200 Rigsdaler C.

Udtog og Bryllupper 100 Rigsdaler D. 4 Køer og 3 Senge med Tilbehør 300 Rigsdaler E. Mikkel Peters og Mette Kirstines Opdragelse 350 Rigsdaler 1400 Rigsdaler Skriver et tusind og fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt. Skulle Søgsmaal finde Sted i Anledning af denne Kontrakt, skal den ved Forordning af 25 . Januar 1828 hjemlede hurtig Retsforfølgelse være anvendelig. Saaledes at være indgaaet bekræfter vore Underskrifter i Vitterlighedsvidners Overværelse. Skanderborg 12. December 1859.

Peter Lauersen Rasmus Sørensen Til Vitterlighed T. H . Jensen N. C. P. Johnsen Læst ved Hjelmslev-Gjern Herreds Ret d. 9. August 1860. Tilført Fo.268.

Beslutning om Aftægtens Bortfald Undertegnede Gaardejer af Thiset, som i Følge vedlagte Vielsesattest er indtraadt i Ægteskab med Maren Kirstine Bjerregaard, Datter af forhenværende Gaardmand Peter Lauersen, Vitved, erkender paa min Hustrus Vegne for fyldestgjort i


Vitved østergaard.

enhver Henseende med Hensyn til hendes Ret efter nærværende Kontrakt, som derpaa kvitteres til Udslettelse af Pantebogen. Thiset d. 22. August 1888. Kresten Peter Krestens.en Rasmus Sørensen Holm var gift med Ane Pedersen Bjerregaard, født 1836. Efter hendes Død gifter han sig med Søsteren Else Marie Bjerregaard, født 1845.

Vitved østergaard Matr. 8a. I 182868 Td.Ld. Matr. 8a·19·d·37i. 34,64 Ha. i 1972 Ved en Fredningsforretning i 1960 blev Matr. 19d tillagt Gaarden. Ejere: Rasmus Christensen, født 1758 og Ane Johanne Jensdatter, født 1762 har Gaar-

den i 1787. Han har Tilnavnet Basse. Skødet bliver først tinglyst i 1789 samtidig med at Nikolaj Sørensen, født 1759 og Karen Pedersdatter overtager Gaarden. Hun er ogsaa født 1759. Ane Johanne og Rasmus Christensen maa være rejst fra Vitved paa det Tidspunkt. Peder Nikolaisen, født 1795, er Søn af Nikolaj Sørensen og faar Skøde paa Gaarden i 1830. Han er gift med Sidsel Marie Andersdatter , født 1795 i Dover Sogn. De har flere Børn, bl.a. en Søn, Nikolaj Pedersen, født 1827. Han døde 4. Maj 1858 30Yz Aar gammel. Sidsel Marie Andersdatter bliver Enke og overdrager Gaarden til en Brodersøn, Niels Pedersen, i 1858; han er da ugift og 24 Aar. Han gifter sig senere med Ane Nielsen, født 1836 i Vitvedgaard. Efter hendes Død gifter han sig med Petra Poulsen, født 1857 i Ingerslev. 47


Marie og Jakob Peder Jensen.

Fødegaard, Vitved Tinggaard, Matr. 9a. og Jens Peder Jensen, født 1885, der overtager Fødegaarden i 1912 for 26.000 Kr. Den brænder i 1906 paa nær et næsten nyopført Stuehus . Ved samme Lejlighed brænder også Nabogaarden, Vitved Tinggaard, Matr. 9a. Ilden opstod ved Uforsigtighed med Tobaksrygning. Jens Peter Jensen var gift med Ane Johanne Jensen fra Fregerslev . Hun havde en Søster, der hedder Kirstine Jensen, og hun var gift med Laurs Søgaard. De havde i nogle Aar Gaard Matr. lOa , Vitved Nørregaard, men overtog senere hendes Fødegaard i Fregerslev. Deres Søn, Kristian Søgaard, var i mange Aar Formand for Foreningen L. S., Landbrugernes Sammenslutning. Han var gift med Valborg Sørensen, Datter af Sognefoged Niels Sørensen, Kongshøjgaard i Gjesing. Jens Peter Jensen døde i sin bedste Alder i 1930, og Enken drev i flere Aar Gaarden med Bestyrer, indtil en Søn, Gunnar Jensen, kunde overtage den. Først 5 Aar som Forpagter, senere i 1951 som Ejer. Gunnarjensen er gift med Anne Mikkelsen født i Tander. Han var i flere Aar Medlem af Fruering-Vitved Sogneraad. En Søn, Gert Jensen, har i 1974 delvis overtaget Gaarden.

I første Ægteskab er der en Datter, der hedder Marie Pedersen, født 1863, hun gifter sig med Jakob Peter Jensen, der er født 1858 i Matr. 13a i Vitved, og de overtager Gaarden i 1883 . Niels Pedersen beholdt et lille Stykke af Gaardens Jord, Matr. 8k, og køber samtidig Matr. lOc af Frederik Ivar Nielsen for 4.000 Kr. Af disse Matrikler danner han en ny Ejendom, som han og hans anden Kone Petra Poulsen tager Bolig i. Da Niels Pedersen dør i 1893, gifter Enken sig med Søren Pedersen Holm, og de har Ejendommen til 1908; da bliver den solgt til Christen Christensen. Marie og Jakob Peder Jensen overtager Udskrift 1946 Gaarden i 1883 for 25.000 Kr. + Aftægt. Vitved 0stergaards Jorder er Lermuld Der er 3 Børn i Ægteskabet: Ane Jensen, paa Lerunderlag. Ejendomsskyld 43 .000 der bliver gift med Andreas Holm, og de Kr. Brandforsikring 68.000 Kr. Besætkøber Vitved Overgaard, Matr. 2a. Mari- ning 20 Køer, 1 Tyr, 15 Ungdyr, 4 Heste, ane Jensen, født 1887, der bliver gift med som Regel et Føl. 4 Søer, der leveres 100 Martinus Andersen, og de overtager hans Grise aarlig. 60 Høns. 48


Fra venstre: Karl Jensen, Ane Jensen, Aksel, Ejner, Ane Marie, Gunnar jensen.

Vitved Tinggaard Matr. 9a i 1828 42 Td.Ld. 26,65 Ha 1973. Matr.9a·37g·19 Ved en Fredningssag fik Gaarden tillagt noget Jord fra Gaarden Søholt, Matr. 19a. Gaarden var førhen en Aloneksgaard, der svarede Afgift til Sogne kaldet. Denne Afgift blev senere afløst med 29 Rigsdaler. Gaarden var saaledes vist ikke underlagt Rytterdistriktet. De fleste flersogns Pastorater i Danmark har et Hovedsogn, hvor Præsten bor, og et Annekssogn med en Alonekskirke, og Gaarden her har muligvis været en Alonekspræstegaard. Ejere: Johanne Jensdatter , født 1728, hed Datteren paa Tinggaarden. Hun blev gift

med Jens Jensen, født 1722, og de overtager Driften af Gaarden. Johanne og Jens Jensen har en Datter, der hed Kirsten Jensdatter , født 1767. Hun blev gift med Chresten Sørensen, født 1759, og de overtager Tinggaarden. Tre af deres Børn skal omtales her: 1. Jens Christensen, født 1793, bliver gift med Enken Aloe Jensdatter i Fruering. Hun har en af Eskegaardene i Fæste, Matr. lOa. Dette Fæste overtager Jens Christensen. 2. Aloe Johanne Christensdatter, født 1800, bliver gift med en Mand, der hedder Jens Christensen ligesom Broderen. Han er født 1789, og de overtager hendes Fødegaard. Jens Christensen dør imidlertid, og en Broder til Enken, 3. Anders Christensen, overtager Garden. Hans Kone hedder 49


Vitved Tinggaard.

Maren Mikkelsdatter og er født 1823 i Odder Sogn. 2 af deres Børn skal nævnes her: Kirsten Andersen, født 1848, bliver gift med Rigsdagsmand Jens Sørensen, født 1840, og de overtager hans Fødegaard Vitved Overgaard, Matr. 2a. Og Mikkel Jensen Andersen, født 1850, død 1932, gift med Birgitte Clausen fra Fastrup, født 1852 i Matr. 4a i Fastrup, død 1939 i Vitved . Hendes Broder, Ras Clausen har denne Gaard. Birgitte og Mikkel Jensen Andersen overtager Tinggaarden. De har førhen boet i Thiset. De har 4 Sønner: l. Claus Andersen, der faar en Gaard i Mesing. 2. Marius Andersen, der faar en Gaard i Stilling, der senere bliver købt af Otto Mortensen fra Hvalbæk. 3. Anders Andersen, der faar en Gaard i Ejer. 4. 50

Martinus Andersen, født 1883 i Thiset, død 1969 i Vitved. Han bliver gift med Mariane Jensen, 1887-1963, som er Jakob Peter Jensens Datter fra Vitved østergaard, Matr. 8a. De overtager Gaarden i 1911 for 18.000 Kr. + Aftægt. Der er 3 Børn i dette Ægteskab . En Datter og en Søn er bosat udensogns, medens den anden Søn, Martin Andersen, overtager Gaarden, og Mariane og Martinus flytter hen i et Hus i Vitved By. Martin Andersen er født i 1912. Han giver 50.000 Kr. for Gaarden i 1941. 2 af deres Børn har Tilknytning til Sognet, nemlig Tove, der er gift med Jens Sørensen fra Hvalbæk Nedergaard, Matr. Ila. De har købt Landstingsmand Rasmus Rasmussens Gaard i Hvalbæk, Matr. lOa. Peder Krog Andersen købte en lille Gaard i Skaarup »Mølletoften«, men


Birgitte og Mikkel Andersen. Sønnerne: Klaus, Anders, Martinus, Marius.

Mariane og Martinus Andersen .

overtager i 1974 sin Fødegaard i Vitved, men har tillige Gaarden i Skaarup_ Astrid og Martin Andersen har bygget en Aftægtsbolig paa Gaardens Grund i Vitved. Tinggaarden brændte i 1906, og i Skanderborg Amts Avis stod følgende om dette: Den 12. Maj ved halvfiretiden i Eftermiddags opstod Ild i Mikkel Jensens Gaard i Vitved. Ilden bredte sig til Jakob Peter Jensens Gaard, Vitved østergaard. Førstnævnte Gaard er total nedbrændt, af sidstnævnte haaber man at kunne redde Stuehuset , der er teglhængt. Der indbrændte 4 Kalve og nogle Grise. Man haaber at kunne begrænse Ilden til disse 2 Gaarde. Ilden opstod ved Uforsigtighed med Tobaksrygning.

Udskrift 1946 Ejer Martin Andersen. Ejendomsskyld 45.000 Kr. Brandforsikring 60.000 Kr. 24,3 Ha. Lermuld paa Lerunderlag. 18 Køer, 15 Ungdyr, 3 Heste, et Føl, 4 Søer. Leverer 40 Grise aarlig. 100 Høns.

Astrid, jødt Mikkelsen, og Martin Andersen med Børnene.

Vitved Nørregaard. 11828 = 10a, 41 Td.Ld., 10b, 8 Td.Ld. Matr. 10ab, 37fbk, 12m i 1932 23,59 Ha. I 1970 tillige 12 a mf.44,74 Ha. Ejere: Peder Pedersen, født 1755, og Bodil Christens datter , født 1754, ejer Gaarden i 1780erne. Deres Søn, der ogsaa hedder Peder Pedersen, overtager den i 1818. Hans Kone, Ane Rasmusdatter , er født 1795 i Astrup Sogn. Hun bliver Enke og sælger Gaarden i 1850 til Rasmus Pedersen, der er født 1801 i Beder Sogn. Hans Kone hedder Kirsten Marie Jensen og er født 1822 i Hvilsted Sogn. Frederik Ivar Nielsen, der er født 1845 i Vitvedgaard, Matr. 16a, køber Gaarden i 1871, men sælger den igen i 1879 til J ens Sørensen Lerdrup for 30.000 Kr.

51


Vitved Nørregaard.

Jens Lerdrup ejer ogsaa Nabogaarden, Vitved Nørgaard, Matr. Ila. Han var i og for sig en dygtig Mand. Han var Sognefoged og Formand for Solbjerg Landboforening. Desværre var han afhængig af Alkohol, og han døde efter at have afstaaet Gaardene ved et Fødselsdagsgilde i Fastrup. Han var falden i Søvn, og man lagde ham ud i Laden, for at han kunde sove Rusen ud, da man senere saa efter ham, fandt man ham død. Gaarden var i 1903 bleven solgt til Laurs Nielsen Christensen Søgaard, født 1873 i Venge Sogn . Han er fra Søballe. Hans Kone hedder Kirstine Jensen, født 1884 i Haldum og er en Søster til Ane Jensen , der var gift med Peder Jensen, Vitved østergaard, Matr. 8a. Gaarden koster 21.000 Kr.

Marie, født Friis, og Jens Th. Jensen .

11920 sælger han Gaarden til John Jensen og overtager sin Kones Hjemgaard i Fregerslev . John Jensen kom fra Haarby og gav 76 .500 Kr. for Gaarden. I Ægteskabet var der 2 Sønner: Anton, der gifter sig med Christen Pedersens Plejedatter Marie. Hendes Fader var Skrædder Andreas Sørensen i Virring . Christen Pedersen var hendes Onkel. Marie og Anton overtager Plejeforældrenes Gaard, Vitved Mosegaard, Matr. 12a. Den anden Søn, Jens Th. Jensen, 19011959, bliver gift med Marie Friis fra Hylke, og de overtager hans Forældres Gaard, og disse indretter en Beboelse i en nedlagt Gaard, Matr. 4 i Vitved. Marie og Jens Th. Jensen faar Skøde på Gaarden i 1929 for en Pris af 50.000 Kr. Jens dør pludselig, og i 1959 overdrager Marie Gaarden til en Søn, Johannes Friis Jensen, selv tager hun Ophold paa en lille Gaard Matr. Wc m.fl., der ligger bag Vitved østergaard . Foruden at drive Gaarden har Johannes Friis tillige Maskinstation. I 1970 køber han Jorden til sin Farbroders Gaard, Vitved Mosegaard, og lægger den under En Udhuslænge af Nørregaard. I Baggrunden Marie sin egen Gaard, derved øges dens Areal til Friis Opholdsejendom. 44,74 Ha.

52


Udskrift 1946 Ejer Jens Th. Jensen. Ejendomsværdi 47.000 Kr . Brandforsikring 60.000 Kr. 27,6 Ha. Lermuld paa Lerunderlag. 19 Køer, 1 Tyr, 17 Ungdyr, 4 Heste, 2 Søer. Leverer 40 Svin aarlig. 50 Høns. Vitved Nørgaard Matr. 11a., 371. 38 Td.Ld. i 1828. 22,35 Ha. i 1973. Ejere: Thomas Rasmussen, født 1780, Skøde 1802. Gift med Maren Rasmusdatter født 1780. Maaske i Vitved Damgaard. Deres Søn, Poul Thomsen, født 1805, faar Skøde paa Gaarden i 1832. Han er gift med Maren Christensdatter , født 1799 i Hørning Sogn. Ægteskabet er vist barnløst. De har en Plejesøn, Thomas Jensen, født 1846, men han dør vist som Barn. Gaarden gaar ud af Slægten og bliver solgt til Jens Sørensen Lerdrup i 1869 for 6.000 Rigsd. + Aftægt. I 1879 køber han tillige Nabogaarden, Matr. lOa. Han var i flere Aar Sognefoged i Vitved og tillige Formand for Solbjerg Landboforening. Han var et ejegodt Menneske. Fattigfolk gik ikke forgæves til Jens Lerdrup, hvis de f.Eks. manglede Sædekorn til Foraars-

Vitved Nørgaard.

Sine og Marius Jensen.

saaningen. Han var desværre afhængig af Alkohol. Efter at have solgt Gaardene tog han Ophold i Fastrup, der døde han i en Lade, efter at have deltaget i et Fødselsdagsgilde. Gaarden blev solgt til Anders Andersen i 1898 for 19.000 Kr. Fire Aar efter solgte han til Marius Jensen, født 1874-1921 for 23 .000 Kr . Marius Jensen kom fra Søballe. Hans Forældre var med, da han købte Gaarden i Vitved, de hed Bodil og Søren Jensen. I Skøderegistret er dog kun Marius Jensen nævnt som Ejer. Marius Jensen blev gift med Jensine Jensen fra Pilbrodalen, født 1885. Hendes Fader boede i en nu nedlagt Ejendom. Han var gift 2 Gange. Hans anden Kone hed Stine, og der var 2 Børn i dette Ægteskab, der har Tilknytning til Sognet, nemlig Andreas Jensen, der overtog den lille Ejendom, der havde Matr. 27, og dertil købte Naboejendommen, Matr. 25c, 26a, 53


1770. Hans Kone hedder Kirsten Mikkelsdatter, født 1756. Hans Moder, Maren Lauersdatter , født 1722, har Ophold paa Gaarden. Hun er Enke efter 4. Ægteskab. Deres Søn, Mikkel Lauersen, født 1786, faar Skøde på Gaarden i 1818. Hans Kone hedder Ane Birgitte Jensdatter , født 1802 i Fruering Sogn. Deres Søn, Lauers Mikkelsen, overtager Gaarden i 1845 for 800 Rigsdaler + Aftægt. Han er født 1821 og gift med Mariane Jensdatter , født 1822 i Astrup Sogn. Mariane bliver Enke i 1867, og gifter sig med Rasmus Peter Rasmussen i 1868, og Vielsesattesten giver ham Adkomst til Gaarden, men Aaret efter staar Mariane Jensdatter igen som Ejer af Gaarden, og hun sælger den i 1870 til Brødrene Jens og Elin og Frode Gunnar Jensen . Rasmus Rasmussen. lOd, og Jensine Jensen (Sine), der, som I 1870 køber Rasmus Rasmussen Brofortalt, blev gift med Marius Jensen. derens Halvdel af Gaarden. Hans Kone Jensine bliver Enke i 1921, og en Søn, hedder Ane Marie Rasmussen, hun bliver Frode Gumi.ar Jensen, bestyrer og overta- Enke i 1892 og sælger Gaarden til Kresten ger senere Gaarden. En anden Søn, Si- Pedersen for 25.000 Kr. gurd Jensen, er Stadsarkivar. Kresten Pedersen er født 1862 i Vedslet Frode Gunnar Jensen er gift med Elin Sogn, død i Vitved 1925 . Han var vist en Pedersen. Hendes Forældre havde i en Tid Bestyrer for sin Søster, der havde Tid en Ejendom i Lillevirring, Matr. 9b. Gaard Matr. 25 paa Vitved Mark. Efter hendes Giftermaal blev han nogle Udskrift 1946 Aar Forpagter af Vitvedgaard . Under Ejer Jensine Jensen . Ejendomsværdi Forpagtertiden køber han Vitved Mose36.000 Kr. Brandforsikring 57.400 Kr. 21 Ha. Lermuld paa Lerunderlag . 16 Køer, 1 gaard. Han gifter sig med Ellen Kirstine AnTyr, 12 Ungdyr, 2 Heste, 2 Søer. Leverer dersen, der er fra Slesvigerhuset i Hvol75 Grise aarlig . 60 Høns . bæk, født i Grurup i 1867. Hun var Sypige i Vitved. Død 1952. Kresten Pedersen i Vitved var stor og Vitved Mosegaard stærk, han vandt en Gang et Væddemaal, Matr. 12a. I 1828 = 55 Td.Ld. 11932 Matr. 12a, 37y, 12f. = 20,96 Ha. idet han holdt paa, at han kunde bære 3 Sække Rug i Armene. Det kunde han. P . Jorden er siden frasolgt. Ejere: P. Olesen skød ham i Benet ved at VaadeLauers Lauersen, født 1748, Skøde skud en Gang de var paa J agt. Hanen til 54


Ellen Kirstine og Kresten Pedersen.

Bøssen greb fat i Patronerne i hans Patronbælte. Patronerne var de gamle med Pigge paa. Benet blev sat af ved Laaret og erstattet med et af Træ. Siden da sad den store, stærke Mand næsten altid i sin Stol. Ægteskabet var barnløst, men de havde 3 Plejebørn: Astrid hed et af dem, hun var født i 1889 i Vejlby, og var Datter af Kristen Pedersens afdøde Søster. Hun blev senere Lærerinde i Kalundborg.

Vitved Mosegaard.

Astrid havde en Søster, der var gift med Seminarieforstander Winther i Silkeborg . Et andet Plejebarn var Kristian Fredslund, født 1890 i Aarhus. Hans Fader var Sømand og druknede, og Drengen fik Ophold paa Mosegaarden. Kristian Fredslund blev gift med Peder Knudsens Datter Mariane, og de overtager hendes Fødegaard, Matr. 3a i Vitved. Mariane døde af Den spanske Syge i 1919, og Kristian Fredslund gifter sig med Inger Jensen. Et tredie Plejebarn var Marie, født 1904 i Virring, Datter af Skrædder Andreas Sørensen, der var gift med Ellen Kirstines Søster. Hun bliver gift med Anton Jensen. Hans Forældre havde Matr. lOa i Vitved, og de overtger Vitved Mosegaard i 1926 for 50.200 Kr. Sidst i 1960erne sælger Anton og Marie Gaardens J ord til Antons Brodersøn J 0hannes Friis. Kresten Pedersen døde i 1925 og Ellen Kirstine i 1952. 55


Marie og Anton Jensen.

Udskrift 1946 Ejer Anton Jensen, Ejendomsskyld 37.400 Kr. Brandforsikring 60.000 Kr. 22 Ha. Lermuld paa Lerunderlag. 14 Køer, 1 Tyr, 14 Ungdyr, 3 Heste, 1 Føl. Leverer 80 Grise aarlig. 50 Høns . En af Diergaardene i Vitved. Matr. 13a. I 182841 Td.Ld. I 1973 Matr. 13a, 37c = 14,90 Ha. Ejere: Peder Eskesen, født 1749, og Kirsten Andersdatter, født 1756. Skøde 1778 . Kirsten Andersdatters Stedmoder, Kirsten Olesdatter , der er Enke efter første Ægteskab, har Ophold paa Gaarden. Hun har en Søn, Ole Andersen, født 1786, der senere overtager Gaarden. Kirsten og Peder Eskesen har en Søn, der hedder Eske Pedersen, født 1783. Han faar Skøde paa Gaarden i 1815, men i 1833 overtager ovennævnte Ole Andersen Gaarden. Han er gift med Mette Pedersdatter , født 1796, muligvis i Matr. lOa i Vitved.

56

Fire Aar efter bliver Gaarden solgt til Niels Marcussen, født 1796, gift med Elisabeth Mikkelsen, født 1808. Atter fire Aar efter, i 1842, bliver Gaarden solgt til Niels Emanuel Legaard, der Aaret efter mageskifter med Michel Jensen, der har Olsgaard i Lillevirring. Han er født 1797 i Odder, og hans Kone, Birthe Nielsdatter , er født 1793 i Hvilsted . Deres Søn, Jens Peter Mikkelsen, er født 1825 i Olsgaard i Lillevirring, og han faar Skøde paa Gaarden i 1851 for 1.000 Rigsdaler + Aftægt. Han er gift med Claudiane Jakobsdatter, født 1823 i Vitved Bjerregaard, Matr. 7a. 3 af deres Børn skal nævnes her: 1.Jakob Peter Jensen, født 1858, bliver gift med Marie Pedersen, født 1863, og de overtager hendes Fødegaard, Vitved østergaard, Matr. 8a. 2. Mariane, bliver gift med Peder Knudsen, og de overtager Matr. 3a i Vitved. 3. Birgitte Jensdatter, født 1853, bliver gift med Søren Bødker Sørensen. De overtager Gaarden i 1888 for 13.000 Kr. + Aftægt. Birgitte Jensdatter dør, og Søren Bødker Sørensen gifter sig med Ane Marie Olesen, født i Vitved Diergaard, Matr. 14a. Søren Bødker Sørensen har et Par Sønner, der rejser udensogns, en af dem har en Datter, der bliver gift med Johannes Jeppesen, der i flere Aar havde en lille Ejendom ved Bolskoven. De bor nu i Gram. I 1902 køber Slagter Johan Peter Poulsen Gaarden. Skøde af Auktionsretten. Pris 16.050 Kr. Han er født i 1869 i Virring Mølle. Senere faar Forældrene en af Nedergaardene i Virring, Matr. 15a. Dør i


Et gammelt Billede af Diergaard. Matr. 13. Johan Poulsen i Døren, Datteren Jensine i Gaarden .

Familiebillede. Karen og Johan Poulsen med Børnene fra første Ægteskab: Niels, Anders Peter, Rasmus, Jensine, Mathilde, Alfred.

57


Mary og Alfred Poulsen . Bag ved staar Svigerdatteren Anne, f. Hansen, Sønnen Jens, der har Gaarden nu med deres Datter Majbrit. Døtrene Hanne og Anne Lise.

Vitved i 1930. Hans Kone, Johanne Marie Udskrift 1942 Pedersen er født i 1869 i en anden af VirEjer Alfred Poulsen. Ejendomsskyld ring Nedergaarde, Matr. 14a, død i Vit- 21 .500 Kr. Brandforsikring 50.000 Kr . ved 1910. Efter hendes Død gifter Johan Areal 15,2 Ha. Lermuld paa Lerunderlag. Poulsen sig med Karen, født 1872, død 12 Køer, 1 Tyr, 12 Ungdyr, 2 Heste, 1 1944. Føl, 5 Søer. Leverer 40 Grise aarlig. 30 I Johan Poulsens første Ægteskab er Høns. der 2 Børn, der bosætter sig i Sognet. 1. Alfred Poulsen, født 1905 , der efter Faderens Død i 1931 overtager Gaarden Vitved Diergaard Matr. 14a. I 182841 for 30.000 Kr. Hans Kone hedder Mary. Td.Ld. Matr. 15a 20 Td.Ld. i 1828 Anne og Sønnen Jens F. Poulsen overta- Matr. 14a, 15a, 17gmh, ·31, 37bh. 29,05 ger Gaarden i 1977, og da er der bygget ny Ha. i 1973. Diergaarden i Dag bestaar af 2 samKostald. 2. Jensine, 1900-1966, gift med Smede- menlagte Gaarde, idet der før i Tiden var en Diergaard mere, nemlig Matr. ISa. Det mester Thorvald Schøler, Vitved. 58


var en Halvgaard, idet Marken kun gik fra Byen og ud til Matr. 22. Ejeren hed i 1811 Marinus Nielsen. Hans Søn, Niels Marinussen, faar Skøde paa den i 1826, men sælger i 1837 til Ole Pedersen, der ejer Matr. 14a. Ejere: Poul Christensen, født 1705. Han var gift 2 Gange. En af hans Sønner, Søren Poulsen, født 1743, gift med Ane Jensdatter, født 1749, overtager Gaarden i 1770. Søren Poulsen dør, og Enken gifter sig med Michel Sørensen, født i 1768 i Vitved Bjerregaard, Matr. 7a. Der synes ingen Børn at være i disse Ægteskaber, og i 1830 faar Ole Pedersen Skøde paa Gaarden . Han er født 1805 i Matr. 8a i Hvalbæk, og er gift med Michel Sørensens Søster-

datter Kirsten Marie Jakobsdatter fra Bjerregaard i Vitved. Hun er født 1807, og Michel Sørensen er Aftægtsmand paa Gaarden. De var ganske unge, da de blev gift i 1826. Han var 21 Aar og hun 19. De havde saaledes været gift i ca. 4 Aar, inden de fik Skøde paa Gaarden, og havde allerede da 2 Børn. Af deres Børn skal omtales 3: 1. Michel Olesen, født 1828. Han blev gift med Enken i Vitved Bakkegaard, Matr. 5a m.fl. Hun hed Ane Margrethe, og var født 1828 i Boes. Hun var Enke efter Peder Pedersen. Født 1826 død 1860. Ved dette Giftermaal overtog Michel Olesen Vitved Bakkegaard. Efter MichelOlesens Død, overtog en Søn af Ane Margrethes første Ægteskab Gaarden, han hed Claus Peter Petersen. Da han døde i 1891 fik en Søn af hendes

Et gammelt Billede af Diergaard. Matr. 14.

59


Margrethe og Peder Olesen.

andet Ægteskab med Michel Olesen Skøde paa Gaarden. Han hed Peder Pedersen Olesen.

de i mange Aar en Ejendom i Vitved Dal. Deres Søn, Johannes Jeppesen, havde en lille Ejendom ved Bolskoven og Søen, hans Kones Farfar var ovennævnte Søren Bødker Sørensen. Benedikte og Morten Pedersen havde flere Børn, men kun en Datter bosatte sig i Sognet. Det var Mette, født 1903, gift med Alfred Poulsen, født i Starup 1905. De havde Gaarden Birkely på Fruering Mark. Benedikte og Morten Pedersen fik Skøde paa Gaarden i 1905, og i 1918 solgte de den til en Svoger og byggede et Hus i Sølyst ved Skanderborg. 4. Rasmine, født 1875. Hun var gift med Jakob Peter Mikkelsen, født 1876 i Nedre Randlev, og det var denne Svoger, der overtog Diergaarden i Vitved i 1918. De havde en Datter, Margrethe, der blev gift med Jordlovsformand Jens Mogensen i Stilling. Rasmine og Jakob Peter Mikkelsen havde kun Gaarden til 1923, da blev den solgt til Emmy og Johannes Rasmussen fra Ry for 89.000 Kr. De havde Gaarden i mange Aar, og overlod den derefter til en Datter Lis og Svigersøn Konsulent Harry Pedersen, der faa Aar efter solgte den til Ingeborg og Frits Hansen.

2. Peder Olesen 1829-1904. Han bliver gift med Margrethe Nielsen, født 1839 i Jegstrup, død 1909 i Vitved, og de overtager hans Forældres Gaard i Vitved i 1861. Der er 9 Børn i Ægteskabet: l. Ole Peter Olesen. 2. Ane Marie Olesen, født 1864. Hun bliver gift med Søren Bødker Sørensen. De har Nabogaarden Matr. 13a. 3. Benedikte Olesen, født 1863. Hun bliver gift med Morten Pedersen, født 1861 i Over Randlev . Han havde været gift før, hans første Kone hed Johanne Kirstine Mortensen. 2 Børn af dette Ægteskab bosatte sig i Sognet, nemlig Morten Pedersen, 1893-1966. Han var gift med Kristoffer Kristoffersens Plejedatter Margrethe. De havde en lille Gaard ved Bolskoven. Det andet Barn, der boede i Vitved, var Ane, gift med Andreas Jeppesen . De hav- Emmy og Johannes Rasmussen. 60


Benedikte og Morten Pedersen. Børn af første Ægteskab: Ane, Niels, Marie og Morten . Af de 5 Børn blev kun l i Sognet, Mette, der holder sin Moder i Haanden .

Margrethe og Peter Olesens øvrige Børn var: 5. Niels Søren Olesen. 6. Mikkel Olesen, en Gaard i Illerup. 7. Kirsten Marie Olesen, en Gaard i Aabo. 8. Hansine Petrea Olesen, bosat i Pøl ved Malling. 9. Ane Mette Olesen, Gedved Møllegaard. 3. En tredie Søn af Kirsten Marie og Ole Pedersen hed Jakob Peder Olesen, født 1841. Han bliver gift med Maren Pedersen, født 1846 i Mesing. I 1872 køber de Lundbjerggaard i Solbjerg. To af deres Børn har Tilknytning til Sognet, nemlig Rasmus Peter Olesen, født 1873. Han bliver gift med Markus Mikkelsens Datter Else Marie, født 1874. og de overtager hendes Fødegaard i Svinsager.

Og Marie Gertine Kirstine, der gifter sig med Knud Sørensen, og de overtager hendes Fødehjem Lundbjerggaard i Solbjerg. De har en Datter, Maren Gerda Lundbjerg Sørensen, der bliver gift med Markus Hansen, født 1899 i Kathrinelund i Vamdrup. De købte Vestermølle i Fruering Sogn.

Udskrift 1946 Ejer Johannes Rasmussen. 30,3 Ha. Lermuld paa Lerunderlag. Ejendomsskyld 58.000 Kr. Brandforsikring 74.000 kr. 20 Køer, 1 Tyr, 20 Ungdyr, 4 Heste, leverer 200 Grise aarlig. 100 Høns.

61


Fra Morten Pedersens Skudsmaals· de Religionskundskaber og en udmærket bog. Opførsel. Den paafølgende Søndag var Morten Pedersen, Søn af Gaardejer og han første Gang Gæst ved Herrens Alter i Sognefoged Niels Pedersen og Hustru Bjergager Kirke. Mette Marie Nielsen i Over-Randlev By, Randlev Præstegaard d. 1. Maj 1876. Randlev Sogn, Hads Herred, Aarhus Jakob Hofmann. Arnt, er født sammesteds d. 7. (syvende) Capellan. September 1861 (Atten Hundrede seks ti en), døbt i Kirken d. 3. (tredie) November samme Aar. Kopsat af Læge Sihuff i Odder d. l3. August 1862. Vitvedgaard Udskreven ved offentlig Eksamen af Matr. 16a, i 1828 = 70 Td. Ld. Randlev Skole d. 20. April 1876 med ChaVitvedgaard Matr. 16a, 17a, 37oag. i rakteren Udmærket godt for Kundskaber 1932 = 36,30 Ha. er 2 sammenlagte Gaarog Udmærket godt for Opførsel. de, idet Claus NielSen i 1871 købte en Derefter blev han af mig confirmeret l. Del af Nabogaarden Matr. 17a af Søren Søndag efter Paaske d. 23. April d. Aar i Sørensen Damgaard. Til samme Mand Randlev Kirke, efter at han under Forbe- solgte han samtidig en til Vitvedgaard tilredeIsen dertil havde udvist udmærket go- hørende Jordlod i Fastrup, Matr. 14.

Vitvedgaard. Et gammelt Bil/ede, Maren Nielsen sidder paa Bænken, Ehlers Nielsen staar bag ved.

62


Ejere: Gaarden har været i Slægtens Besiddelse siden 1649 og maaske længere. Morten Sørensen beboede Gaarden fra 1649 til 1688. Hans Søn, Niels Mortensen, død 1705, gift med Maren Bertelsdatter , død 1726, overtager Rytterfæstet efter Faderen. Deres Søn, Rasmus Nielsen, gift med Birthe Christensdatter , er derefter Fæster af Gaarden . Dens Besætning var da 6 Heste, 9 Kreaturer og 6 Faar. Deres Søn, Claus Rasmussen, født 1740, gift med Anne Pedersdatter , faar Skøde paa Gaarden af Rantzausgave d. 11. Maj 1770. Hans Kone dør, og han gifter sig med Ane Friderichsdatter, født 1760 i Gram.

2. Ane Jakobine Nielsen, gift med S. K. Nielsen, Togfører i Aarhus. 3. Carl Martin Ehlers Nielsen, 18751942, gift med Maren Sørensen, Jensgaard i Hem, 1875-1959. De overtager Vitvedgaard i 1902. 4. Frederik Nielsen, født 1877, gift med Kirstine Jensen fra Haarby. De havde Gaarden Raslund i Foerlev, men købte senere en Gaard i Gram . Klaus Nielsen tog Jord fra Vitvedgaard, Matriklerne 16, 37bibg. ca. 16 Ha. Paa denne Jord byggede han i 1887 en ny Gaard kaldt Hagstedgaard. Dens Beliggenhed var overordentlig smuk. Klaus Nielsens Ønske var en Overgang, at der skulde bygges en Højskole paa denne Grund. Det blev aldrig til noget. Senere I 1824 overtager deres Søn Niels Chri- blev der oprettet en Højskole i Gram, den stian Clausen Gaarden . Han er født 1798 blev nedlagt 2 Aar efter. og død 1873. Hans Kone, Ane Jakobsdatter , er født 1800 i Onsted. Han var Sognefoged og Medlem af Sogneforstanderskabet, der blev oprettet i hans Tid. En af hans Døtre, Kirsten Marie, blev gift med Jørgen Rasmussen, Virring Nedergaard, Matr. 13a. En anden Datter blev gift med Niels Pedersen, Vitved østergaard, Matr. 8a. En Søn overtager Gaarden i 1860 for 4.000 Rigsdaler + Aftægt. Han hedder Klaus Nielsen, 1826-1910, og er gift med Frederikke fra Stilling østergaard, 18441926. Klaus Nielsen køber nogle smaa Stykker Jord af Matriklet 37 foruden det meste af Gaarden Matr. 17a. Det var 5 Børn i Ægteskabet, men en Søn, Anders, døde som 11 aarig: 1. Niels Kristian Anker Nielsen, født 1868, bliver gift med Ane Pedersen født 1875 fra Kejlstrupgaard, Matr. 7a i Vir- Frederikke og Klaus Nielsen. Børnene: Niels Kristian, Ehlers, Frederik og Anne. ring. De havde en Gaard i Grundfør. 63


Hagstedgaard var en Opholdsgaard til Vitvedgaard. Undertiden var der Bestyrer paa den, undertiden var den forpagtet ud. I nogle Aar ejedes den af Klaus Nielsens 3 Sønner i Fællesskab, men fra 1929 var Ehlers Nielsen Eneejer. I 1943 blev den solgt til Jens Villiam Andersen. Han drev Gaarden i ca. en Snes Aar inden han solgte den, men han beholdt en stor Grund af Gaardens Jord, hvorpaa han byggede en Sommerrestauration, som han kaldte Cafe Hjørnet. Gaarden havde et par Ejere, inden den blev solgt til Direktør Kaj Olesen. Nogle Aar efter købte denne tillige Nabogaarden Vandstedet på 12,35 Ha. og lagde Jorden under Hagstedgaard, og solgte Bygningerne. I 1976 solgte Direktør Olesen den nu temmelig store Gaard til Ejeren af Vitvedgaard, en Sønnesøn af Ehlers Nielsen. Han hedder Erling Nielsen. Cafe Hjørnet blevet søgt Udflugtssted. Villiam Andersen solgte det i 1972-73, men indtrufne Omstændigheder gjorde, at han faa Aar efter igen maatte overtage Forretningen. Den ejes i Dag af Jesta Andreasen og hedder nu Søens Perle. Som omtalt overtog Maren og Ehlers Nielsen Vitvedgaard i 1902. Ehlers Nielsen var en meget betroet Mand, i nogle Aar var han Sogneraadsformand. I 1914 byggede han nyt Stuehus til Gaarden. Der var 2 Børn i Ægteskabet: 1. Hilmar Harald Nielsen, født 1906, gift med Mary Winther, født 1912 i Borum. De overtog Gaarden i 1938. De har begge været Medlem af Sognerådet. 2. Ragnhild Nielsen, født 1908, gift med Ehlers Sørensen, de havde hans Fødegaard, Kongshøjgaard, i Gjesing. Først i 1970erne overtog Mary og Hil64

Mary og Hilmar Nielsen. Børnene: Ellen, Karin, Erling og Birgit.

mar Nielsens Søn, Erling Nielsen, Vitvedgaard. Han er gift med Lærerinde Inger Mikkelsen. Han har lært Landbrug vidt forskellige Steder i Verden, og som fortalt køber han Hagstedgaard tilbage til Vitvedgaard. Dens Bygninger bliver solgt til Landpost Aage Mikkelsen i Virring. Erling Nielsen har bygget nye Udbygninger til Vitvedgaard vesten for Lergravsvej . Udskrift af Vitvedgaard 1946. 36,30 ha. Lermuld paa Lerunderlag . Ejendomsskyld 65.000 Kr. Brandforsikring 77 .000 Kr. Besætning 26 Køer, 2 Tyre, 26 Ungdyr, 5 Heste, 2 Føl, 6 Søer, leverer 50 Grise aarlig. 100 Høns. Noter. Klaus Nielsen var gift med Frederikke fra Stilling østergaard. Man fortæller, at han en Dag iførte sig sine bedste Klæder, tog Gaardens bedste Hest og red til østergaard for at fri . østergaardsmanden mente, han burde tage Gaardens ældste Datter, men Klaus Nielsen sagde bestemt nej. Det var Frederikke han vilde have, og det var Frederikke han fik. Under Krigen i 1848 var han indkaldt til Værnet som Trompeter. Han naaede dog


ikke at komme med i Krigen før dens Afslutning. Han fortæller om Indkaldelsen i en Dagbog, som findes i Egnsarkivet. Klaus Nielsen var et højt begavet Menneske. I Perioder af hans Liv kunde hans Sind undertiden formørkes, som det undertiden sker hos Mennesker, der er i Besiddelse af store Evner og Idealisme. I 1871 modtog Sogneraadet en Skrivelse fra Herredsfogden, ifølge hvilken den ene af de 2 Stævningsmænd, som man havde indstillet for Vitved Sogn, var kasseret, fordi han ikke kunde læse, hvorfor Herredsfogden bad dem indstille en anden . Det blev Klaus Nielsen.

En nedlagt Gaard Matr.17a. I 1770 var der 2 Damgaarde i Vitved. Den ene, Nr. 17a, var da på 64 Td.Ld ., og ejedes i 1770 af Maren Mikkelsen, født 1751, og Søren Rasmussen, født 1736. I 1814 bliver Gaarden delt i Matr. 17a på 31 Td.Ld. og 17b på 33 Td.Ld. Michel Sørensen Damgaard er født 1781, og faar i 1814 Skøde paa den halve Gaard, Matr. 17b. Hans Kone hedder vist Ane Catrine Lispol, født i Odense. Hun bliver tidlig Enke, idet Michel Sørensen dør, og i 1828 hedder Ejeren af 17b Rasmus Damgaard, og Ane Cathrine har Ophold paa Gaarden. Michel Sørensens Broder, Søren Sørensen Damgaard, født 1787, faar i 1824 Skøde paa den anden Halvdel af Gaarden. Hans Kone hedder Johanne Marie Jensdatter, født 1801 i Fruering Sogn. En 3. Broder bliver gift til Gaard Matr. 3a i Hvolbæk, hvor han var Sognefoged og Medlem af Sogneforstanderskabet.

Johanne Marie og Søren Sørensen Damgaard har en Søn, der har samme Navn som Faderen. Han er født i 1828, og faar Skøde paa Gaarden i 1854. Hans Kone hedder Mette Sørensen, og er født i Astrup Sogn, ogsaa i 1828. Jeg er ikke klar over om de 2 Halvgaarde igen er sammenlagte, og om Søren Damgaard er Eneejer. Ægteskabet er barnløst, men de har en Plejedatter , der hedder Kirsten Jensen, født 1849. Søren Sørensen Damgaard sælger ud af sin Jord, og i 1870 mageskifter han Resten af sin Gaard til Klaus Nielsen, Vitvedgaard, og faar i Stedet et Stykke Jord, som denne ejer i Fastrup, Matr. 14, og derpaa opretter han en Ejendom. Rasmus Andersen Juul, født 1859 i Matr. 19a i Vitved, hans Bedstefader var Lærer i Vitved, gifter sig med Plejedatteren Kirsten Jensen, og de overtager denne Ejendom i 1885 for 5.000 Kr. Deres Søn, Anders Andersen Juul overtager Ejendommen i 1920 for 26.000 Kr. I Dag ejes den af hans Søn, Kristian Juul , der har udvidet Arealet og driver et intensivt Landbrug. Kirsten Jensen havde en Broder i Matr. 9 i Lillevirring, han hed Jens Peter Rasmussen, men blev i Reglen kaldt Smed Jens Peter.

Skøde. Vitvedgaard J eg undertegnede Ane Friderichsdatter, Enke efter afgangne Claus Rasmussen af Vitved Sogn og By, med Laugværge Jens Friderichsen af Gram, kender og herved vitterlig afhænder og skøder og aldeles overdrager fra mig og mine Arvinger til min Søn, Niels Christian Clausen, her i Vitved og hans Arvinger, min paaboende

65


Køb af Konge· og Korn Tiende. Undertegnede Joachim Nikolaj Harlev, Tarskov Mølle, tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg og heri paa Grund af Købekontrakt den 5. Juli 1785 sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagtede Mand Claus Rasmussen i Vitved og hans Arvinger Konge-Korn Tiende af hans paaboende Gaards Hartkorn i Vitved Sogn og By i Matriklen under Nr. 4 bestaaende af 5 Td., 6 Skp., l Album . Og da bemeldte Claus Rasmussen for den Part Konge-Korn Tiende haver betalt mig den akkorderede Købesum pr. Td. Hartkorn 27 Rigsdaler, 3 Mark, 12 Skl., siger syv og tyve Rigsdaler, 5 Mark, 12 Skilling, så kender jeg Joachim Harlev, for mig og mine Arvinger ingen yderligere Lod, Skel, Ret eller Rettighed af nogen Slags at have til eller udi KongeKorn Tiende af bemeldte Hartkorn, men sammen med al den Ret, Rettighed og Herlighed jeg samme har ejet, skal følge og tilhøre til evindelig Eje Claus Rasmussen og hans Arvinger, imod at han og Arvingerne bestandig herefter aarlig betaler og til rette Tid. udreder de kongelige Skatter og Contributioner , som nu er eller paabudt vorder , gammel Vitved Sogn Konge-Korn Tiende matrikulerede Hartkorn 14 Td., 6 Skp, skriver fjorten Tønder 6 Skæpper, for saavidt ovenanførte Hartkorn i Forhold med hele Vitved Sogns Tiendeejede Hartkorn tilkommer at udrede og betale. Ligesom jeg og mine Vitved 15. Dec. 1824. Arvinger paa Konge-Kvæg Tiender af Ane Friderichsdatter, Ager og Engs Hartkorn, som ingen Tid af Som Laugværge Jens Friderichsen. Med nogen havet, ifald samme skulde komme til at følge Konge-Korn Tiende, ingen Preført Pen. Vitterlighedsvidner. tention skal give, men samme uden videre R. Juul. Skoleholder Mads Olesen Betaling.

og tilhørende Gaard i Vitved med sine tilhørende Ejendomsbygninger og Besætning, hvilken Ejendom der staar for Ager og Eng for Hartkorn 5 Td. 6 Skp. l Album ifølge min salig Mands derpaa havende Skøde, dateret Rantzausgave d. ll. Marts 1770, læst for Retten paa det skanderborgske Distrikts Birketing d. 14. Juli 1770 for hvilken Gaard med Ejendomme førnævnte min Søn have betalt med den akkorderede Købesum 480 Rigsdaler, skriver fire Hundrede firsindstyve Rigsbankdaler , og at Køberen derforuden paatager sig, de i førnævnte Ejendom indestaaende kongelige Penge, som er 175 Rigsdaler 4 Mark 2\12 Sko Sølv, hvormed som og at Køberen fra i Dag af svarer alle kongelige Skatter og Paabud, de som nu er eller af foreskrevne Hartkorn og Ejendom paabudne vorder . Saa kender jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Ret eller Rettighed at have til eller udi førbenævnte solgte og min Søn overdragne Ejendom i Mark og Skov, samt den til førnævnte Hartkorn indkøbte Konge-, Korn- og Kvægtiende, alt med dets Rettigheder og Herligheder, Byrder og Forpligtelser, ligesom og det her nævnt Ejede skal tilhøre førnævnte min Søn, Niels Christian Clausen, hans Hustru og deres Arvinger som en uigenkaldelig købt Ejendom. Dette til Bekræftelse under min og Laugværge samt de to Vitterlighedsvidners Underskrift.

66


Vandstedet.

ne fra Matr. 17b, for allerede i 1859 solgtes ovennævnte Nr. 17 Matrikler til Jens Sørensen, og ifølge vedlagte Brandforsikring er Bygningerne ikke omtalt som nye. I 1870 blev Resterne af Matr. 17 solgt til Klaus Nielsen, Vitvedgaard, idet Ejeren af Damgaard Nr. 17, Søren Sørensen Vandstedet Damgaard - han har samme Navn som Vitved. Matr. 17 f. m. pr. z. 18b. Faderen - mageskifter med Klaus Nielsen 12,35 Ha. i 1932. Der var oprindelig 2 Damgaarde i Vit- og faar i Stedet noget Jord, denne har i ved, nemlig Matriklerne Nr. 17 og 18. Fastrup. Jens Sørensen køber altsaa Matr. 17f Bygningerne til Nr. 18 ligger der endnu, men Jorden er i 1974 frasolgt til Vitved m.fl. af Søren Sørensen Damgaard i 1859 Overgaard. Nr. 17 var i 1828 delt i 2 Gaar- for 1500 Rigsdaler. Jens Sørensen er født i 1823 i Hylke de, nemlig 17a paa 31 Td.Ld. Ejer Søren Sørensen Damgaard, og 17b paa 33 Sogn, og hans Kone Ane Marie Jensen er født i 1830 i Hvilsted Sogn. De har en Td.Ld. Ejer Rasmus Damgaard. Disse 2 Gaarde er nedlagte og Bygnin- Søn, der hedder Jens Sørensen ligesom gerne borte, der er dog den Mulighed, at Faderen, han faar Skøde paa Gaarden i Bygningerne til Vandstedet er Bygninger- 1888 for 6.000 Kr. Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl. Datum Tarskov Mølle 6. Juni 1786 Joachim Harlev.

67


Jens Sørensen junior er gift med Trine. Hendes Fader var Post i Virring, og boede i mange Aar i en lille Ejendom på Virring Hede, Matr. 18b. Hendes Moder var Søster til Mikkel Jensen Krogh, der havde Broholdtgaard i Virring, Matr. 16a. Som Enke boede hun i en Husende i Virring og blev som Regel kaldt Post An-Mari, undertiden ogsaa Hywl-An-Mari. Det kunde tyde paa at hendes Mand, foruden at være Post, ogsaa havde været Hjulmager. Husenden, hun boede i, brændte tillige med Udlængerne til Ballegaard i 1919. Jens Sørensen blev i daglig tale kaldt Jens fra Vandstedet. Han køber i 1910 Matr. 18b af Søren Pedersen, et Areal der er paa 0-3-3-114 Td. Hartkorn. Trine dør, og anden Gang gifter Jens Sørensen sig med Sine fra Ry. I 1915 køber Laurits Jensen Bjerregaard Gaarden for 24.500 Kr. To Aar efter sælger han til Peder Rasmussen for 30.000 Kr. Holger Kær køber den i 1923 for 36.000 Kr . og sælger samme Aar til Rasmus Jensen for 37.800 Kr. Johanne, fødet Pedersen, og Anders Bjerregaard Jensen køber Gaarden i 1929 for 38.000 Kr. De havde før været Forpagtere af Nabogaarden, Hagstedgaard, fra 1917 til 1929. Johanne dør, og Anders Bjerregaard gifter sig senere med Ane Rasmussen, der er født i en Ejendom ved Bolskoven, men paa Grund af Moderens Sygdom opvokset hos Johanne og Terkild Jensen i Matr. 23bc på Vitved Mark. Hun var i mange Aar Organist i Vitved Kirke. I 1949 sælger Anders Bjerregaard Vandstedgaard til Bent Bentsen for 64.600 Kr., og efter en kort Tid at have boet i Stilling, køber han en lille Ejendom ved Vitved Sø, Matr. 37rr. Efter nogle Aars Forløb overtager en Søn af første 68

Ane og Anders Bjerregaard. Børn af Anders Bjerregaards første Ægteskab, Arne og Johannes.

Ægteskab, Johannes Bjerregaard, denne Ejendom og Ane og Anders Bjerregaard bor nu i Stilling. En anden Søn af første Ægteskab, Arne Bjerregaard, er Lektor i Horsens. Direktør Kaj Vagn Olesen, der har købt Hagstedgaard, køber nu tillige Vandstedet, sælger Bygningerne fra og lægger Jorden under Hagstedgaard. I 1976 sælger Kaj Vagn Olesen Hagstedgaard og Jorden til Vandstedet til Erling Nielsen, Vitvedgaard. Bygningerne til Hagstedgaard sælges til Landpost Aage Mikkelsen, Virring. Og Hagstedgaard og Vandstedet er begge nedlagte som Landbrugsejendomme.

Brandforsikring. Vandstedgaard, Vitved. Aar 1859. Aar 1859 d. 3. Nov. KJ. 11 er af undertegnede Sognetaksationsmænd i Henhold til Lov af 4. Marts 1857 foretaget følgende Taksation til Indtegning i Landbygningernes alm . Brandforsikring: Vitved Sogns Byes Mark. Jens Sørensen Selvejergaard. Matr. 17f. A. Stuehus i Sønder: 7 Fag. Lang 18 Al.,


Dyb 11 Al ., Høj 4Y4 Al. Udvendig Mur med brændte Sten. En stenstykke Skillerum af Lersten. Fyrretømmer. Straatag. En Skorsten af Lersten, hvori en Bagerovn . 4 Y2 Fag med Bræddeloft, deraf de 3 vestre med Bræddegulv. 9Y2 Fag Vinduer med store Ruder. En Dobbeltdør med Fyldninger og 8 glatte Døre. Indrettet fra Vest saaledes: 3 Fag til Dagligstue, Sovekammer, Spisekammer og Mælkekammer . 1 Y2 Fag til Gang og Køkken , hvori en Skorsten og Bagerovn med Kampestensgulv . 2 Y2 Fag uden Loft og Gulv. Takseret saaledes: Fra Vest 3 Fag il 70 Rigsd. = 210 Rigsd. 1 Fag il 60 Rigsd. 3 Fag il 50 Rigs . lait 420 Rigsdaler. B. Den vestre Længe: 9 Fag. Lang 22Y2 Alen. Dyb 8Y2 Alen. Høj 3 Alen. Dels Eg, Esk og Fyrretømmer. Murede Vægge med brændte Sten. Straatag. Indrettet fra Vest

saaledes: 2 Fag til Vognport med Bræddegulv. 1 Fag til Brændehus. 4 Fag til Køer , Heste og Tærskegulv . 2 Fag til Faareog Svinesti. lait med 2 glatte Døre og 3 Laager. Takseret fra Syd saaledes: 3 Fag il 30 Rigsd. = 90 Rigsd . 4 Fag il 35 Rigsd. = 140 Rigsd. 2 Fag il 30 Rigsd. = 60 Rigsd. lait 290 Rigsdaler. e. Det østreHus: 9 Fag . Lang 22 Y2 Alen. Dyb 8 Y2 Alen. Høj 3 Alen. Eg, Ask og Fyrretømmer, murede Vægge med brændte Sten . Straatag . Hele Længen indrettet til Lo og Lade med 2 Bræddeskillevægge. 1 glat Dør og 4 Bræddelaager. Takseret saaledes : 9 Fag il 30 Rigsdaler = 270 Rigsd. lait A. 420 Rigsd. B. 290 Rigsd. C. 270 Rigsd. = 980 Rigsdaler. Det bemærkes, at de udvendige Mure er takserede til 170 Rigsdaler . Gaardens Bygninger er ikke forhen forsikrede, men er forsvarligt indrettede mod Ildfare. De ligger over 300 Alen fra nærmeste fremmede Nabobygninger . Brandredskaber forefandtes . Denne Forretning har vi foretaget saaledes, at vi trøster os til med vor Ed at bekræfte samme. Vitved Mark d . 3. Nov. 1859.

Niels Chr. Clausen Formand

I. P . Mikkelsen Taksationsmand

Betalt. Formanden 2 Mark Taksationsmændene 3 Mark Branddirektoratet 3 Mark lait 1 Rigsdaler 2 Mark.

Johanne og Anders Bjerregaard.

Afskrift og Gebyr er indsendt til Branddirektoratet 7/ 11 1859. 69


2 af deres Børn skal nævnes her. 1. Marie Pedersen var i flere Aar Husholder for Thomas Poulsen i Hvalbæk , Matr. 4a. Senere boede hun i et Hus i Gram tillige med Moderen, der var Enke. Marie var da Kogekone. Hun var ugift. 2. Hendes Broder, Peder Ditlev Pedersen, købte en Gaard i Gram, og Vitved Damgaard gaar ud af Slægten, idet den bliver solgt til Søren Pedersen Holm i 1908 for 17.000 Kr. Vitved Damgaard. Han er født i 1864 i Galten. Hans Kone, Petrea Holm, er født 1857 i Ingerslev . Søren Pedersen havde en kort Tid den lille Ejendom bag Vitved østergaard, der har Vitved Damgaard Matr. 18a. 43 Td.Ld. i 1828. 18,32 Ha. i Matr. 8k. med flere. I 1915 bliver Damgaarden solgt til Niel1960 Jorden er frasolgt først i 1970erne til sine, 1876-1954, født Thomsen og Evald Christensen, 1861-1921, for 41.000 Kr. Vitved Overgaard. Matr. 2a. Nielsine bliver Enke og sælger i 1923 Ejere: Peder Knudsen faar Skøde på den i Gaarden til Marie og Janus Pedersen for 1770. Han er gift med Ane Danielsdatter, født 1739. Da Peder Knudsen dør, gifter hun sig med Rasmus Christensen, født 1750, og Vielsesattesten giver ham Adkomst til Gaarden. En Søn af første Ægteskab, Daniel Pedersen, født 1787, faar Skøde paa Gaarden i 1811. Han er gi ft med Maren Sørensdatter , født 1786 i Nabogaarden, Matr. 17a, som er den anden Damgaard i Vitved . Den er forlængst nedlagt og borte. Deres Søn, Peder Danielsen, født 1820, faar Skøde paa Gaarden i 1849 for 1200 Rigsdaler + Aftægt. Hans Kone , Ane Marie Rasmussen, er født 1815 i Fruering Sogn . Peder Danielsen var Sognefoged for Vitved Sogn. Deres Søn, Rasmus Pedersen, født 1858, overtager Gaarden i 1887 for 16.000 Kr. + Aftægt. Han er gift med Ane Mette Ditlevsen, 1860-1946, fra Fruering Nedergaard, Matr. 9a. Sognefoged Peter Danielsen. 70


61.250 Kr. Marie er Søster til Johannes Lauersen, Svinsager Højgaard, Matr. 2a. Marie bliver Enke i 1934 og sidder i uskiftet Bo til 1941. Da sælger hun til Hans Puggaard Albert Rohde for 56.250 Kr. Hans Kone hedder Margit. De har Gaarden til 1949, da bliver den solgt til Stinne og Hans Jørgen Larsen. De har før haft en lille Gaard paa Fruering Mark, der hedder Birkelund, matr. 56. Da de efter nogle Aars Forløb afhænder Gaarden i Vitved, køber de en større Gaard ved Brædstrup, Store Vingumgaard, der i mange Aar havde tilhørt Ditlev Ditlevsen fra Fruering Nedergaard. Vitved Damgaard bliver købt af Dagny og Asger Markussen, de har den til 1960. Den købes da af Aage Bavarslund Rasmussen, født i Gaarden Bavarslund i Fastrup. Han er gift med Ellen Thykjær fra Vitved . Hendes Fader var Gartner. Efter hans Død var Moderen, Ane Thykjær , Ringer og Graver ved Vitved Kirke. Aage Rasmussen var i flere Aar Sognefoged, indtil denne Institution ophørte i 1970. Foruden at drive Gaarden havde han en Vognmandsforretning. Gaardens Jorder blev først i 1970erne solgt til Frede Holm, Vitved Overgaard, Matr. 2a. Udskrift 1946 Ejer Albert Rohde. Ejendomsskyld 28.000 kr. Brandforsikring 58.000 Kr. Areal 19,9 Ha. Lermuld paa Lerunderlag. 16 Køer, 1 Tyr, 16 Ungdyr, 4 Heste, 1 Føl, 3 Søer. Leverer 60 Grise aarlig. 2 Faar . 100 Høns. En lille Ejendom i Vitved Bag Vitved østergaard ligger en lille Ejendom. Peder Nikolaisens Enke Sidsel

Sognefoged Aage B. Rasmussen og Ellen, født Thykjær. Judith og Lis.

Marie Andersdatter sælger Vitved østergaard til en Brodersøn, der hedder Niels Pedersen i 1858. Han er ugift, da han overtager Gaarden, men gifter sig med Ane Nielsen, født 1836 i Vitvedgaard, efter hendes Død gifter han sig med Petra Poulsen. I første Ægteskab er der en Datter, der gifter sig med Jakob Peter Jensen fra Gaard Matr. l3 i Vitved, og de overtager Vitved østergaard. Niels Pedersen beholder et lille Stykke af Gaardens Jord, Matr. 8k og køber samtidig mere Jord af Ivar Nielsen og opretter der en Aftægtsejendom. Efter Niels Pedersens Død gifter Petra Poulsen sig med Søren Pedersen Holm, og de har Ejendommen til 1908. Derefter

En Ejendom i Vitved.

71


Agnes og Ole B. Rasmussen.

er der flere Ejere, blandt andre Agnes, født Juul og Ole Bavarslund Rasmussen. I Dag, 1975, benytter Marie Friis Jensen Ejendommen tilOpholdshus. En mere udførlig Beskrivelse af Ejendommen findes paa Side 114.

Gaarden Søholts gamle Stuehus Vesten og nedenfor Vitved Kirke ligger et Stuehus, som er Resterne af Gaarden Søholts Bygninger. Det blev frasolgt af Anders Rasmussen Juul i 1885 til Niels Christensen. I 1930 køber Harald Rasmussen det, og i 1944 Hans Larsen, der stadig har det. En mere udførlig Beretning om dette Hus findes paa Side 118. Søholt i 1932 Matr. 19a, 37h, 21a, 20a, 18,20 Ha. Ejere: Anders Pedersen, Skøde 1813, derefter Kirkesanger og Degn Rasmus Juul, født 1773. Skøde 1827. Hans Kone hed Ellen Rasmusdatter, født 1796. Rasmus Juul dør og Rasmus Nielsen er Bestyrer hos Enken. Senere bliver de gift, og han faar Skøde paa Gaarden i 1846. Rasmus Nielsen dør, og Enken og en Datter, Kirstine Rasmussen, overdrager i 1859 Gaarden til 72

en Søn af første Ægteskab, Anders Rasmussen Juul. Anders Rasmussen Juul er født i 1830 og er Søn af Skoleholder Rasmus Juul. Han er gift med Ane Margrethe Pedersen, født 1832 i Matr. 3a i Vitved. I 1893 mageskifter han med Jens Ditlevsen i Virring og faar hans Ejendom, der laa, hvor man senere byggede en Brugsforening. Anders Rasmussen Juul var gift 2 Gange. I første Ægteskab med Ane Margrethe Pedersen var der 3 Børn. 1. Rasmus Andersen Juul, der giftede sig med Søren Damgaards Plej ed atter , Kirsten Jensen, født 1849; de overtog Sted faderen s Ejendom i Fastrup, Matr. 14. Deres Søn Anders Juul overtog senere Ejendommen, og denne gik derefter i Arv til dennes Søn, Kristian Juul, der har den i Dag. En Søster, Agnes, er gift med Ole Bavarslund Rasmussen i Fastrup. 2. Peder Andersen Juul, der rejste til Amerika. 3. Grethe Juul, der blev gift med Kreaturhandler Juul i Stilling. Hun døde knap et Aar efter Giftermaalet. Senere giftede Juul sig igen med en Pige fra Gaard Matr. 12a i Fruering. Anders Rasmussens anden Kone var ikke fra Sognet, og jeg ved ikke hvor mange Børn, der var i dette Ægteskab, men en af dem, Jakob Juul, undertiden kaldt Jakob Degn, overtog Faderens Ejendom i Virring. Som fortalt mageskiftede Anders Rasmussen Juul Ejendommen med Jens Ditlevsen i Virring. Aaret efter solgte denne Gaarden til Jens Simonsen for 13.000 Kr. og bliver Uddeler i Stilling. Jens Simonsen har Gaarden til 1897. Da bliver den solgt til Nielsine og Niels Thomsen for 13.000 Kr. De har en Datter,


Søholt. Nielsine og Niels Thomsen .

der bliver gift med Vrold Jens Peter i Fruering. De har i nogle Aar en Gaard i Fruering . Senere køber de en lille Ejendom i Hvolbæk, der gik under Navnet Helvede. Niels Thomsen havde i flere Aar en Mælketur til Stilling Mejeri. I 1917 bliver Gaarden solgt til Marie og Laurs Jakobsen for 35 .250 Kr. De har en Søn, Anders Jakobsen, der i flere Aar var Vognmand i Vitved, og en Datter bliver gift med Arne Svendgaard i Hvolbæk, senere Nygaarde. Marinus Simonsen køber Søholt i 1940 for 45.000 Kr. og sælger i 1947 til Gert Gertsen for 72.000 Kr. Han er Søn af Severin Gertsen i Fastrup. Derefter bliver Peder Gammelgaard Ejer af Gaarden . Først i 1960erne kommer Fredningsnævnet ind i Billedet, og en Del af Jorden bliver nu frasolgt og delt mellem 3 Nabogaarde. Matriklerne 8a, 9a og lOa og en Del af Jorden ned mod Søen bliver fredet. En lille Skov i Pilbrodalen beholdt P . Gammelgaard, den er senere solgt til Post

Aage Ravn Mikkelsen, Virring, nu Hagstedgaard. Gaardens Bygninger er solgt til Yvonne og Erik Håkonsson. Et Par smaa Ejendomme, Matriklerne 20a og 21a er købt og Jorden er lagt under Søholt.

Matr. 20a. I 1828 10 Td.Ld. Den ejedes 'i 1803 af Jens Mikkelsen, i 1836 sælger han til Laurs Mikkelsen. I 1864 bliver den solgt til Lars Hansen, derefter til Søren Peder Nielsen i 1912. Jens Jensen i 1914. Jens Jørgen Jensen i 1915 og Lauers Jakobsen i 1917, og han lægger Jorden under Søholt. Angaaende Matr. 21a ejedes den i 1810 af Laurs Christensen, og i 1811 af Chresten Mikkelsen. Skoleholder og Degn Rasmus Juul køber den i 1827 tillige med Søholt, og Ejendommen bliver lagt under denne Gaard.

73


Marie og Lauers Jakobsen .

Udskrift af Søho.lt 1946. Ejendomsskyld 23.500 Kr . Brandforsikring 52.000 Kr. 14 Køer, 1 Tyr, 14 Ungdyr, 3 Heste, 1 Føl. Leverer 70 Svin aarlig, 2 Faar, 100 Høns samt Ænder og Gæs. Matr. 21 b ligger i Vitved By. Det var et gammelt Hus, der blev nedrevet, da Søren Peter Holm, Bjerregaard byggede et nyt Opholdshus paa Grunden. Det er ikke noget stort Areal, men muligvis har omtalte Jord Matr. 21a hørt under Bygningerne i Byen. Ejere af Huset i Byen: Væver Rasmus Sørensen Kold, født 1794, hans Kone Johanne Margrethe Madsdatter Holmbo, født 1805, begge i Sognet. Deres Søn, Søren Rasmussen Holmbo, født 1835, overtager Huset i 1867. En Datter, Knudsine Sørensen Holmbo, overtager Huset i 1902, og gifter sig med Peter Paasgaard Pedersen i 1907. De sælger Huset i 1909 til Tækkemand Niels Frederiksen for 425 Kr. Niels Frederiksens Kone var skrap og hersede slemt med Manden. Saa blev hun syg og døde. 74

Niels Frederiksen gik over til Nabokonen, Maren i Bjerregaard. Han stod forlegen inden for Døren og drejede paa Kasketten: »Er det sket nu«, sagde Maren. »Ja«, sagde Niels, »så kan hun jo nu prøve om det er bedre«. Niels glædede sig, naar det var Stormvejr, saa stod han ved Vinduet, og saa med Fryd paa, naar der blæste Hul i de mange Straatage i Byen. Mathilde Frederiksen overtager Huset i 1921. Maaske er det Niels Frederiksens Datter. I 1927 sælger hun Huset til Maren og Søren Peter Holm, Bjerregaard. De nedriver Huset og bygger et nyt. Efter deres Død overtager Sønnen Ejnar Holm Huset. Det ejes i Dag af Vognmand Svend J och umsen.

Vinterslund Matr. 22. I 182815 Td.ld. Matr. 22, 37n, 17kad, 23ad. 1960 11 Ha. Matr.22 = 0-7-2-1 Td.Hartkorn. 37n = 0-0-0- Yz T d. Hk. 17kad 0-0-0- % Td.Hk. 23ad = 0-2-0-1Yz Td.Hk. Saavidt jeg kan skønne, har der ligget 2 Halvgaarde i Vitved med Jord på højre Side af Stillingvejen. Den ene af disse Gaarde er lagt under Vitved Diergaard, Matr. 14a. Den har haft Matr. 15a. Den anden, Matr. 22, er stadig en selvstændig Gaard. I 1860 var Bygningerne forsikrede for 730 Rigsdaler. De laa 210 Alen fra nærmeste Nabobygning. Ejere. Anders Andersen, Skøde 1811. Michel Sørensen, Skøde 1822. Peder Jensen, Skøde samme Aar. Jakob Jensen, født 1797 og Maren Pedersdatter , født 1803, Skøde 1829. Søren Mikkelsen, født 1812


og Frederikke Louise Damgaard, født Virring, Matr . 12a. Hun bliver Enke og 1815 i Vitved. Skøde 1847. sælger Gaarden i 1915 til Petra og Anton Chresten Pedersen køber den i 1856 og Kristoffersen for 28.250 Kr . Ane Andersælger 2 Aar efter til Anders Andersen, sen gifter sig igen, vist til en Gaard i Infødt 1827 i Thiset og Marie Sørensen, gerslev. født 1834 ogsaa i Thiset. Han køber en Petra og Anton Kristoffersen har Del Jord til Ejendommen, nemlig i 1858 Gaarden, indtil de køber et lille Hus i VitMatr. 17ad af Søren Sørensen for 100 ved By og overdrager den til en Søn, AnRigsdaler, og i 1869 Matr. 23ad af Ane ders Peter Kristoffersen, der er gift med Dorthea Frandsdatter for 850 Rigsdaler. Edith Søderstrøm, Datter af Snedker og Anders Andersen dør i 1873, og i 1875 gif- Post Hjalmar Søderstrøm, Vitved. ter Enken sig med Jens Lars Peter MikDe havde før en Ejendom ved Vitved kelsen, og Vielsesattesten giver ham Ad- Sø kaldet Amerikaejendommen, som de komst til Gaarden. Han køber et lille beholder samtidig med, at de faar Skøde Stykke Jord af Søren Sørensen Damgaard på Matr. 22a m . fl. for 200 Kr . A. P. Kristoffersen dør i sin bedste I 1899 køber Søren Andersen Gaarden Alder. Enken har stadig Gaarden, men for 10.000 Kr. Hans Kone er Ane Ander- har solgt Ejendommen ved Søen. I 1976 sen, der er født i Gaarden Johannelund i har en Søn faaet Skøde paa Gaarden.

Vinters/und. Matr. 22.

75


Edith og Anders Peter Kristojjersen. Børnene: Irma, Dorit og Vagn.

Matr. 23 ved Bolskovvejen. I 1828 11 Td.Ld.

I 1823 ejes Ejendommen af Søren Pedersen. I 1833 af Hans Sørensen, der sælger Matr. 23ad til Gotlib Christensen, født 1796, gift med Kirsten Jensdatter , født 1807. Søren Mikkelsen har denne Ejendom i 1845, og i 1847 tilhører den Hans Pedersen, født 1819 i Fruering Sogn. Hans Kone Mette Kathrine Mortensdatter er født 1820 i Hylke Sogn. Jens Nielsen køber Ejendommen i 1855. Han er født 1819 i Thiset Sogn, hans Kone, Ane Dorthea Frandsen, er født i Aarhus 1812. Hun bliver Enke i 1866, og sælger Matr. 23ad til Anders Andersen, der har Matr. 22 i Vitved, og Matr. 23c sælger hun i 1869 til Ole Peter Nielsen, og en Udlod hun har, sælger hun til Rasmus Christensen, den har Matr. 37ak, og er en Del af det, der i Dag hedder Uglereden. Tilbage er Matr. 23b, der ejes af Hans Sørensen. Han sælger den i 1834 til Poul Pedersen, der igen sælger til Søren Hansen samme Aar. Han er født 1802. Hans Kone, Johanne Pedersdatter , er født 1812. 76

Petra og Anton Kristojjersen , Guldbryllup.

De sælger i 1841 til Michael Jensen, født 1805 i Fruering Sogn . Hans Kone, Johanne Rasmusdatter, er født 1806 i Hørning Sogn. Ole Peter Nielsen, født 1825 i Thiset Sogn, gifter sig med Michel Jensens Datter, Kirsten Marie Michelsdatter , og overtager Ejendommen i 1858. I 1869 køber han, som fortalt, Matr. 23c af Ane Dorthea Fransen, og efterhaanden køber han en Del Smaaarealer af Matriklet 37, saa Ejendommen bliver paa 5,5 Ha. Johanne, født 1860, der er Ole Peder Nielsens Datter , gifter sig med Terkild Jensen, født 1863 i Skanderborg, og de overtager Ejendommen i 1901. Ægteskabet er barnløst, men de har en Plejedatter, Ane Marie Rasmussen, født 1901. Hun og hendes Broder overtager Ejendommen i Fællesskab i 1927, og i 1936 sælger Ane Rasmussen sin Andel i Ejendommen til Broderen Aksel Rasmussen for 6.500 Kr. Ane Mette Rasmussen bliver gift med Anders Bjerregaard Jensen, og de har Vandstedgaard paa Vitved Mark i mange Aar . Ane var i adskillige Aar Organist ved Vitved Kirke. Hun er Anders Bjerregaards anden Kone. Aksel Rasmussen,


Matr. 24 Vitved Mark I 182819 Td.Ld. Matr. 24, 37u. En Ejendom ved 0rnekol. 10,62 Ha. i 1960.

Kirsten Marie Mikkelsdatter og Ole Peder N ielsen .

med Tilnavnet Bonde, var nu Eneejer af Ejendommen fra 1936. I 1970 sælger han til Branddirektør Erlandsen, der moderniserer Ejendommen og lejer Jorden ud. Faa Aar efter er den solgt til Ingeniør Holm Christensen. Den ejes i Dag af Børge Wemmelund. Arealet er nu 4,87 Ha.

Ejere. I 1828 Rasmus Olesen . I 1833 Peder Rasmussen, han er født 1808 i Sognet og betegnes som Boelsmand og Væver. Hans Kone hedder Kirsten Mogensdatter og er født 1802 i Adslev Sogn . Deres Søn, Magnus Pedersen, født 1833, overtager Ejendommen i 1861. Hans Kone Ane Nielsen er født 1828 i Fruering Sogn. Baade Far og Søn og Børn har Tilnavnet Kaae. I 1883 bliver Ejendommen solgt til Peder Hansen for 14.300 Kr. Han er født 1855, død 1938, og gift med Kirstine Birgitte, 1856-1910. De har 2 Døtre, Kirstine og Anne Marie, der i mange Aar drevet saakaldt Sæbehus i Skanderborg. De oprettede et Legat til Fordel for Vitved Kirke paa 20.000 Kr . Anne Marie Hansen blev omtrent 90 Aar gammel. I 1908 sælger Peder Hansen Ejendommen til Anders Jørgen Nielsen for 12.000 Kr . Han er født i Østbirk i 1879, hans Kone , Anne Marie Dusine Thomsen, er født 1887 i Adslev . Kirstine Birgitte og Peder Hansen køber i Stedet en lille Ejendom paa Vitved Mark, der i Dag har Navnet Bakkehuset. Anders Jørgen Nielsen har kun Ejendommen til 1915, da køber Niels Ole Nielsen den for 17.500 Kr. Han er født 1880, død 1967, og gift med Jørgine, født 1883, død 1967.

Hanne og Therkel Jensen.

Der er 2 Døtre i Ægteskabet der kommer Sognet ved . 1. Kamma, der bliver gift 77


Vitved Hedegaard Matr. 25a. I 182824 Td.Ld. I 1960 Matr. 25a, 37w og 20f i Virring. 12,29 Ha.

En Ejendom ved Ørnekol.

med Vagn Pedersen i Fruering, og de overtager hans Fødegaard der, Matr. 13a. 2. Agnethe, der bliver gift med Karl Poulsen, født i Pilgaard i Fruering, Matr. 14a, og de overtager Agnethes Hjemgaard. Ikke mange Aar efter Giftermaalet døde Karl Poulsen, og Agnethe har siden drevet Gaarden videre. Som ung Pige ledede hun i flere Aar Pigegymnastikken i Sognet.

Birgitte og Peder Hansen havde 2 ugifte Døtre, Kirstine og Anne Marie. De oprettede et Legat til For· del for Vitved Kirke. Billedet er af Marie Hansen .

78

Ejere. I 1810 Niels Christoffersen. I 1828 Niels Sørensen. I 1837 Ole Rasmussen, gift med Mette Marie Nielsdatter født i Fruering Sogn i 1810. Hun bliver Enke og gifter sig med Peder Poulsen, født 1804 i Mesing. Han faar Skøde paa Gaarden i 1839. Mette Marie bliver igen Enke, og hendes tredie Mand hedder Anders Sørensen, og overtager Gaarden i 1847. Der er 3 Hold Børn, de ældste hedder Olesen, de mellemste Pedersen og de yngste Andersen. I 1863 mageskiftes Ejendommen med Mikkel Jensen . Han sælge~ i 1875 til Hans Frandsen for 13.200 Kr. I 1875 gaar man fra Rigsdaler til Kroner. Han mageskifter samme Aar med Niels Pedersen. Denne Niels Pedersen var til Stadighed i Pengeforlegenhed, og laante Penge baade her og der, bl.a. hos en Mand der hedder Rasmus Pedersen i Sandvad. Naar man søger saa langt bort for at laane Penge, maa man antage, at han er i Familie med Laangiveren. Nu fortæller man, at en Mand der hedder Rasmus Pedersen og hans Søster Krestine, født 1860, kommer til Vitved Hedegaard og bestyrer denne. Rasmus Pedersen dør, og en anden Broder træder i hans Sted, han hedder Kresten Pedersen. Han forpagter imidlertid Vitvedgaard, Matr. 16a, og under Forpagtningen køber han Vitved Mosegaard, Matr. 12a og driver begge Gaarde indtil Forpagtningen ophører. Niels Pedersen staar stadig som Ejer af Vitved Hedegaard.


Vitved Hedegaard.

Til Afløsning for Kresten Pedersen indtræder en Mand, der hedder Peder Hansen Pilgaard Jakobsen. Han er født i en Naboejendom i 1853. Ejendommen er forlængst nedlagt. Hans Fader hed Jakob Simonsen. P. Jakobsen, som han hed i daglig Tale, gifter sig med Krestine Pedersen, og i 1887 faar han Skøde af Auktionsretten paa Gaarden for 12.500 Kr. Krestine dør, og der"er 5 Børn i Ægteskabet: Agnethe, der bor i Bering. Rasmus Fredslund, der bor i Endslev . Dagmar der bor i Ingerslev . Anker, der overtager Fødegaarden og Karen, der bliver gift med Valdemar Schøler, Søn af Smeden i Vitved. P. Jakobsens anden Kone var fra Hvilsted og hed Kirsten Sørensen, født 1868. I dette Ægteskab var der også 5 Børn, der

alle har Tilknytning til Kommunen: Krestine, født 1898, gift med Jakob Rindom. De havde i nogle Aar en Ejendom i Svinsager. Marius Fredslund, født 1902, han har i Fællesskab med Broderen Arne en Ejendom paa Virring Hede. Den samme Ejendom som Faderen købte, da Anker Jakobsen overtog Fødegaarden, de er begge ugifte. Ejner, født 1904, gift med Dagny Pedersen. l)e havde i flere Aar en Ejendom i Skaarup. Astrid, født 1906, gift med Viggo Nielsen. Hans Fader var i mange Aar Fodermester hos P. P. Olesen, Bakkegaarden i Vitved. Arne, født 1908. P. Jakobsen og hans Børn var grundtvigsprægede. De hørte til Valgmenigheden i Bering. De var tillige meget gymnastikinteresserede. Anker, Marius og Ejner var Gymnastikledere. Anker Michael Jakobsen, 1889-1969, overtog sin Føde79


gaard i 1920 for 32.000 Kr. Han var gift med Kirstine Madsen fra Aale, død 1973. Hun havde Lærerindeeksamen, og vikarierede undertiden i Sognets Skoler. Anker var en begavet og interesseret Mand, der f.eks. kunde Ibsens Terje Vigen og Blichers E Binstow udenad, og ved flere Lejligheder underholdt han en Forsamling med sin Viden og Kunnen. Anker Jakobsen fortæller om sin Bedstefar. En Gang fulgtes jeg med min Fader, P. Pilgaard Jakobsen, fra Løkkehullet mod Virring By og havde Mosegaardens Jorder paa venstre Haand, og han fortalte da, at paa disse Marker havde han som Dreng gaaet og sunget, imedens han passede Mosegaardens Køer. »En Gang imellem græd jeg vel ogsaa«, tilføjede han .

Paa den Tid min Fader var Dreng, skulde Drengene som Regel begynde at passe Køer, naar de var 9-10 Aar, og havde Forældrene ingen eller kun faa Køer, kom de ud at tjene paa Gaarde, hvor der var Køer nok til en Hyrdedreng. Skolegangen var af den Grund indrettet saaledes, at man om Sommeren kun gik i Skole 3 halve Dage om Ugen fra Kl . 7 til ll. Før man gik i Skole, skulde man i de fleste Tilfælde ud at flytte Kvier og Faar, næsten alle Dyr stod bundne, da Kreaturfolde saa godt som var ukendte. Man mente, at Køer og Hyrdedrenge kun havde 2 glade Dage om Aaret, nemlig den Dag Køerne blev sluppet ud og den Dag, da de igen blev bundet inde. Men der kunde ogsaa være gode Dage ind imellem. Min Fader fortalte mig, at han en Dag

Familiebillede: Ejnar, Kirsten Jakobsen , Astrid, P. Jakobsen, Arne, Marius. Bageste Række: Agnethe, Anker, Rasmus, Stinne, Dagmar og Karen .

80


var blevet helt gennemblødt af et heftigt Regnvejr, og da han kom hjem til Gaarden, gav hans Madmoder ham et Par af sin Mands Bukser paa. De var jo alt for store og maatte lægges op flere Gange. Min Fader fortalte videre: »Imedens vi sad og spiste vor Mellemmad, kom en af Byens Koner paa Besøg, og da vi gik ud, saa hun-efter mig og mine store Bukser«. »Ja«, sagde min Madmoder, »man skal jo være god mod et saadant sølle, fattigt Brøndgraver Jakob Simonsen og Mariane PedersBarn«. datter. »Det kunde jeg ikke forstaa, jeg havde aldrig vidst, at jeg var et sølle fattigt bent Ildsted. Det var saa nemt, naar man Barn . Hvis der hjemme hos mine Foræld- slagtede Gris, og skulde have Flæsket røgre kom en Kone og .bad om lidt til sin et. Man satte Flæsket paa en Stang og Kurv , kunde der altid blive lidt Brød eller stak den op i Skorstenen, men man skulde et Par Æg til hende«. helst fyre med fugtig Bøgebrænde, indtil Min Fader fortalte om, hvordan hans Flæsket var færdigrøget. Der var ogsaa Forældre, altsaa mine Bedsteforældre, en lille 0verstestue. Der stod Dragkisten var bleven kendte. og Standkisten. Bag 0verstestuen var et Min Bedstefader var blevet sat til at lille Rum. Der havde min Bedstemoder læsse Møg, hvor han tjente og lidt efter sin Mælk og Fløde, og der stod Kærnen, kom en lille Pige med en Greb og skulde og naar hun havde Fløde nok, skulde den hjælpe ham. »Det maa du godt være fri kærnes til Smør. Hun havde en gammelfor, det skal jeg nok selv ordne«, sagde dags Kærne med en Stang i, som hun trak han . op og ned. Vi kunde høre, hvordan det De blev ved at holde sammen Pigen og skvulpede i Kærnen, men naar det var ved min Bedstefader, og da de blev gift, købte at blive Smør, fik det en anden Lyd. Naar de et Hus ved Præstevejen til Vitved . Der Smørret var fisket op, kunde det hænde, var 4 Td. Ld. til. Det er nu nedrevet og vi fik en Kop Kærnemælk . Det smagte borte. helt anderledes og bedre, end det, vi fik Jeg kan endnu se for mig, hvordan Hu- fra Mejeriet hjemme paa Gaarden. set saa ud. Det laa lunt for Vinden. Vi boI Udhuset var der en lille Lade, hvor ede oppe paa Bakken, og vi syntes altid , min Bedstefader tærskede Kornet med det var saa lunt at komme ned til vore Plejl. Naar det var tærsket, skulde det renses eller kastes. Man kastede Avner og Bedsteforældre. I Stuen var et Bord med 3 Stole, Bedste- Kærner mod Væggen. Kornet fløj længst faders Stol stod for Bordenden, og min væk, medens Avnerne blev foran. Man Bedstemoder havde sin egen Stol, hvor kunde ogsaa gøre det paa en anden Maahun sad, naar hun kartede (kaarede) og de, hvis det var godt Vejr og passende spandt. Køkkenet var ganske lille med aa- Vind. Saa bredte man et Lagen ud paa 81


Mariane og Jakob Simonsens Ejendom, der forlængst er borte.

Jorden og fyldte Tærskematerialet i Spande, Saa dryssede man det langsomt ned i Lagenet, og Vinden førte Avnerne væk. Den Maade gav det fineste Korn. I Stalden var der Plads til et Par Køer og til et Faar og nogle Høns. Dem hjalp de hinanden med at passe. Min Bedstefader gik paa Dagleje og var tillige Brøndgraver . Naar man skulde grave en Brønd, gravede man først et dybt Hul i Jorden, saa tog man et langt Bor og borede ned i Jorden. Viste det sig saa, at Boret traf Vand, blev der gravet dybere, og Brønden blev sat med Kampesten. Det skete ogsaa, at han satte Stendiger. En Gang var der faldet et Stykke af Fruering Kirkedige ned, som han skulde ordne. Da fandt han et lille Æbletræ, som han tog med hjem . I min Barndom var det blevet et stort Træ med mange Æbler i. Der var ogsaa Pære- og Blommetræer i Haven, der var temmelig stor. Jeg tror næsten, de kunde klare det med Vitaminerne, uden at de vidste af det. Min Bedstefader var en stor Husflidsmand. Han kunde lave Tøjrstager, Køller, River, Skafter til Høleer, ja en Hjul-

82

bør om det skulde være. Han lavede Kegler tilos og Boldtræer . Det kunde ske, at vi kunde faa ham og Bedstemoder med ud og spille Bold, naar det nye Boldtræ skulde prøves. Vi syntes, vor Bedstefader var en værdig Mand, især naar vi kom der over til Middag, naar han bad Bordbøn og takkede for , at de havde nok til Livets Ophold, som min Bedstemoder udtrykte det. Men han kunde ogsaa være gemytlig, og saa fortalte han Eventyr, den Gang var jeg meget optaget af dem, men jeg kan ikke huske dem nu - mange af dem har jeg hverken hørt før eller siden. Han havde været med alle 3 Aar i Treaars krigen og fortalte gerne om Soldaterlivet, men undgik at fortælle om, naar det drejede sig om Liv og Død . Over Bedstemoders Stol hang et Billede af Træfningen ved Fredericia. En Gang min Fætter, der studerede til et eller andet, bemærkede, at det Billede havde vist intet med Virkeligheden at gøre, blev min Bedstefader ivrig og forklarede, hvordan det hele var gaaet til, at de fleste af Officererne var blevet skudt, at General Rye kom og sagde »for Himlens Skyld, følg mig«. Først blev hans Hest skudt, men først Dagen efter, fik vi at vide, at han ogsaa selv var blevet dræbt. Jeg kunde godt lide, at min Fætter blev saa tavs, da han hørte om den virkelige Begivenhed. Min Bedstefader var rask og stærk til han blev 78 Aar, da blev han syg . Doktoren vilde have ham paa Sygehuset, men det kunde min Bedstefader ikke tænke sig. Han vilde blive hjemme. Der gik saa en Tid op og ned med Helbredet. En Dag vi var derovre, laa han i Sengen. Da vi skulde gaa, gav vi ham Haanden til Farvel, som vi plejede. Vor


lille Søster, der var 3 Aar, løftede vi op til Matr.2Sc. Jorden ligger i Pilbrodalen og er fraham, og han sagde: »Farvel, bette Stine, solgt af Anders Sørensen til Niels Anderog saa er det forbi«. sen i 1859. Det danner i Dag en Ejendom Det var sidste Gang, vi saa ham. Se, naar jeg har fortalt dette, er det ik- tillige med Matriklerne 26a, 27a og lOd og ke fordi, jeg mener, det er noget enestaa- 5f paa 6,19 Ha. og ejes nu af Svend Aa. ende. Jeg mener, det er noget typisk for Jensen. de gamle Folk paa Vitved Hede og Vitved Dal, der boede i de smaa Ejendomme. Matr. 26a j 1828 = 4 Td.Ld. Det var den samme Nøjsomhed, den sam- Matr. 26a, 2Sc, 27a, senere St. 6,17 Ha. me Arbejdsomhed, den samme Selv- j 1970. hjælpsomhed og deres Indstilling over for Vi er nu naaet til 26a, som oprindelig Tilværelsen i det Hele. var en lille Ejendom paa 0-1-1-0 Td. HartBedstefaderen hed Jakob Simonsen og korn. Bygningerne laa i Vitved By, den Bedstemoderen Mariane Pedersdatter . En ejedes i 1828 af Peder Olesen. BygningerSøn, Peder Hansen Pilgaard Jakobsen, f. ne blev i 1854 frasolgt af Niels Andersen 1853, bliver gift med Nielsine Kirstine Pe- til Rasmus Jensen. Senere blev der opretdersen fra Vedslet Sogn. tet en Købmandshandel i disse Bygninger. De overtager Gaarden, Matr. 25a paa Karen Olesdatter, født 1745 og Jørgen Vitved Hede i 1887. Den ligger ikke langt Knudsen havde Ejendommen i 1780. Han fra 0rnekol. var Husmand og Væver. Den næste Ejer En af deres Sønner, Anker Jakobsen hedder Peder Olesen, født 1780. Hans overtager Fødegaarden 1920. Hans Kone Kone Ane Nielsdatter , født 1787. Han er hed Kirstine og var Lærerinde. Hun vika- ogsaa Husmand og Væver. De har en datrierede nu og da i Sognets Skole. ter, der hedder Kirsten Marie PedersdatPeder Jakobsen giftede sig anden Gang ter , født 1824. Hun gifter sig med Niels med Kirsten Sørensen fra Hvilsted. Der Andersen, og de overtager Ejendommen i var 5 Børn i hvert Ægteskab. 1851. I 1854 sælger han Bygningerne i ByFortælleren, Anker Jakobsen og hans en, og man maa vel saa regne med, at der Kone, Kirstine, er nu begge døde. Det opføres nye paa Jorden i Pilbrodalen. I ovenstaaende Fortalte stammer fra et 1859 køber Niels Andersen et lille Stykke Baand, Anker Jakobsen har indtalt og Jord af Gaarden Matr. 25a. Næste Ejer er Marius Jørgen Nielsen, Skøde 1887., Pris som gemmes i Egnsarkivet. 1.300 Kr. I 1893 bliver Ejendommen solgt til P. Christensen for 3.000 Kr. og 2 Aar efter sælger han til Gabrielle, født 1864 i Matr.2Sb. Det er et lille Areal, som blev frasolgt Maarslet og Søren Peter Pedersen, født af Anders Sørensen til Hans Rasmusen i 1858 i Hvilsted for 2.700 Kr. De har den til 1911, da bliver den købt 1857. Det meste af denne Ejendoms Jorder ligger i Gram, den ejes i Dag af Henry af Naboejendommens Ejer Andreas JenMichael Ludvig Pedersen, der fik Skøde sen, han har i Forvejen Matr. 27a og lOd, og de to Ejendomme bliver sammenlagte. paa den i 1939. 83


En Ejendom i Pilbrodalen . Matr. 26.

Matr. 27a Vitved.

Matr. 27a var ogsaa en lille Ejendom, hvis Bygninger laa i Udkanten af Vitved By. Naar man kommer op ad Mandibakken, var det det første Hus paa venstre Haand. Det ejedes i 1811 af Mads Olesen, født 1770 i Fruering Sogn. Han var muligvis Smed. I 1833 overtager en Søn, Ole Madsen, Ejendommen. Han er Husmand og Smed. Han er født 1801, og hans Kone er født 1809 i Hvilsted. Hun hedder Ane Pedersdatter. Ole Madsen sælger Huset i Byen til Søren Danielsen i 1863. Hans Datter, Ane Kirstine, født 1848, gifter sig med Niels Jensen, og de overtager Ejendommens Jord i 1866 og bygger sandsynligvis paa den. 84

I 1880 køber de mere Jord til, nemlig Matr. lOd af Jens Sørensen Lerdrup for 1.075 Kr. Jorden grænser til Ejendommen. Niels Jensen dør i 1908, og Enken sidder i uskiftet Bo til 1911, da overtager en Søn, Andreas Jensen, Ejendommen, og Ane Kirstine (Stine) bliver Værtinde i Vitved Forsamlingshus. Stine og Niels Jensen har en Datter, Sine, der bliver gift med Marius Jensen, der har Gaard Matr. Ila i Vitved. Andreas Jensen er gift med Maren, vist født Glismann. I 1911, samme Aar som han overtager Ejendommen, køber han Naboejendommen, Matr. 26 m.fl. af Ella og Søren Peter Pedersen, og de to Ejendomme bliver lagt sammen. Maren og Andreas Jensens AEgteskab er barnløst, men de har en Plejedatter ,


Matr. 2Gb. Vitved Købmandsforretning.

Maren og Andreas Jensen.

der bliver gift med Asger Hansen, fra Olsgaard i Lillevirring, og ved Giftermaalet overtager de Ejendommen, men efter nogle Aars Forløb sælger de til Betty og Svend Aage Jensen. Matr. 5f er paa et eller andet Tidspunkt tilkøbt Ejendommen. Arealet er i 1970 paa 6,17 ha. Sv. Aa. Jensen er Søn af Niels Jensen, Matr. 7e i Pilbrodalen.

Til disse Bygninger hørte forhen Jord i Pilbrodalen. Den blev frasolgt i 1854 af Niels Andersen til Peder Christensn, født 1829 i Vedslet Sogn. Han var Daglejer. Hans Kone hed Mette Marie Nielsen, født 1833 i Skanderborg. Rasmus Carl Jensen køber Huset i 1868 for 400 Rigsd. og sælger i 1876 til Søren Chr. Nielsen for 1.300 Kr ., og af ham køber Smed Laurids Schøler det i 1881 for 2.350 Kr. Efter nogle Aars Forløb bygger han Huset om. Smedemester Lauritz Sommer Schøler Johansen Ritz, som hans fulde Navn var, er født i Hammel i 1857 og død i Vitved 1940. Hans Bedstefader var Rigsdagsmand, og Faderen var Gaardejer og Lærer. Lauritz Schøler var i Begyndelsen Bysmed i Vitved. Senere blev han selvstæn-

Pilbrodalen . Matr. 27.

85


dig, og endnu senere drev han Byens Høkerhandel. Han var gift 3 Gange. Første Gang med Sofie Helene, dette Ægteskab var barnløst. Anden Gang med Marie Knudsen, hun var Søster til Amalie Jørgensen i Ejendommen Amerika. Der var 3 Børn, blandt dem Marinus Schøler, der, efter at have været en Tur i Amerika, kommer hjem og bliver gift med Margrethe Olesen, født 1894, Datter af Sognefoged P. Smedens Hus, der er blevet Købmandsforretning. P. Olesen. De havde en Gaard i Jeksen. Tredie Gang var Smeden gift med Ka- var gift med Jensine Poulsen 1900-1966 ren Olesen, 1858-1936, Datter af Ole Pe- fra Matr. 13a i Vitved. Johanne Schøler, dersen, Virring østergaard. I dette Ægte- født 1898, overtog Høkerhandelen og skab var der 8 Børn, hvoraf kun 2 bosatte drev denne i mange Aar. Den er nu nedsig i Sognet, nemlig Thorvald Schøler, der lagt, men Johanne har stadig Huset. Hun overtog Faderens Smedeforretning. Han er ugift.

Smedens Hus i Vitved. Til venstre Smedien . Personerne fra venstre: Peter Schøler, Ingeniør. Hans, Smedesvend. En Mand, der skal have sin Hest skoet. Hans, Læredreng. Smedemester Schøler. Margrethe, Landmandskone. Karen Schøler, Smedens Kone. Thorvald, Smed. Alfred, død 14 Aar gammel. Marius, Gaardmand. Ole, Lærer. En Tjenestepige. Holger, Lærer. Valdemar, Smed og Sofie, død 19 Aar gammel.

86


Johanne Schøler fortæller om sin Fødeby Vitved.

Jeg synes, Vitved er Typen paa en dansk Landsby, og hvordan man i en saadan kunde klare sig selv baade med det ene og det andet. De havde deres Mælk, deres Smør, deres Ost, de slagtede Faar, Gris og Fjerkræ. De havde Deres Sammenkomster, Kørmesgilder, Julegilder og store Spisegilder, hvor hele Byens Befolkning var med, i hvert Tilfælde de gifte og hjemfarne. Vitved har 3 Udfaldsveje, en til Solbjerg, en til Virring og en til Stilling. To af dem gaar langs Søen. Vi havde Fiskere, der gik fra Dør til Dør og solgte deres Fangst. Som jeg husker Byen i min Barndom, var der ca. 14 Gaarde og en hel Del Huse. Vi havde Kirke, Skole, Forsamlingshus, Høker og en Del Haandværkere: Murer, Tømrer, Smed og Syerske. Der var noget man kaldte et Læbælte, det vilde sige, at Høkeren inden for en vis Afstand fra en større By ikke maatte sælger udenlandske

Købmand Johanne Schøler.

Varer saasom Krydderier , Rosiner og lignende og heller ikke Brændevin . Det blev efterhaanden ophævet, og der blev ogsaa oprettet en Brugsforening. Høkeren maatte ikke benævnes Købmand. Hans Butik var et Samlingssted. Høkeren i min Barndom var en vældig Fortæller, undertiden kunde kan forsnakke sig og derved støde Folk. Midtpunktet i Byen var Sprøjtehuset og Dammen. Om Vinteren var Dammen stor, om Sommeren var den delt op i to, Branddammen og Mergelgraven, og man kunde gaa tørskoet imellem dem. Om Vinteren var Dammen en god Legeplads for Børnene, naar den var islagt. Saa kunde vi løbe paa Skøjter paa den, og vi kunde danne en lang Glidebane, hvor vi i en lang Række kunde glide efter hinanden, det kaldte vi en Skrideise. Den kunde blive meget glat, og saa sagde vi, at det var saadan et godt Skrideise. Børnene fra Fastrup gik i Skole i Vitved den Gang. Det gik godt, saa længe man var i Skolen, men saa snart Skoletiden var forbi, var vi altid efter hinanden. I 1905 skulde jeg have min første Skoledag. Aftenen før var der en stor Brand i Byen. Gaarden paa den anden Side af Dammen brændte. Jeg kan tydelig huske, vi sad og spiste til Aften, da Døren blev revet op, og man raabte, Gaarden brænder, saa blev der ikke mere Spisen den Gang. Pe-Wollesen, hvis Gaard det var, der brændte, var til Fødselsdag hos Kresten Piesen, de fik heller ikke al den Gildesmad, de skulde have haft. Folk fik travlt med at faa fat i deres Brandredskaber og faa Sprøjten ud . Min Fader, der var Smed, var Straalemester.

87


Branden var opstaaet ved, at man havde slagte Gris i Gaarden den Dag, og Hjemmeslagteren, Jens Peder Buun (Bonde), stod og var ved at salte Grisen. Saltkarret stod i et Udhus paa hvis Loft, der var Hø, der var Revner mellem Loftbrædderne, og Petroleumslampen havde tændt Ild i Høet. Man fortæller, de havde faaet ny Karl paa Gaarden, han var en forsigtig og pertentlig Karl, der forresten blev der i mange Aar, hans Tøj og Penge laa i Karlekammeret, det mente han skulde reddes, han skyndte sig derind, satte som vanlig Træskoene uden for Døren, tog sine Sager, gik ud igen, tog Træskoene paa og laaste Døren. Gaarden brændte ned til Grunden, men der brændte vist ingen Dyr. Den ældste Søn paa Gaarden og min Broder gik rundt efter Branden for at se, om der kunde reddes noget, i Bageroven fandt de nogle Leverpostejer. Vi fik saa mange Leverpostej mellemmadder , at jeg ikke spiste Leverpostej før jeg blev voksen. De smagte af Røg. Jeg begyndte, som sagt, at gaa i Skole Dagen efter. Jeg gik om i Skolen hver Dag, den var vor nærmeste Nabo, men den Dag fulgte Moder mig derom. Det var godt nok altsammen, men jeg havde ikke sovet om Natten, og da Moder vilde gaa, tudede jeg, og saa fik jeg Lov at gaa med hjem igen. Det var min første Skoledag. Jens Peder Bonde blev ved at være Hjemmeslagter efter Branden. Han havde en lille Ejendom i Dalen. Jeg kan huske han drev den med Stude. En Dag var han oppe ved Fader for at faa deres Klove ordnede. En Gang har jeg været med Moder i deres Ejendom. Den blev senere nedlagt, og de flyttede til Vitved. De havde en Søn, der hed Peder, Pe-Buun kaldte vi 88

ham. Han blev forlovet med Ann Vævers Datter Bertoline, de købte en Ejendom ude ved Skoven og Søen. De fik 7 Børn, 3 Sønner og 4 Døtre. Moderen var svagelig og døde fra 3 ukonfirmerede Børn. De 2 mindste var Piger, de kOIl} i et Hjem ude ved Skoven og blev Plejebørn, og fik der et Hjem. Drengen blev hos Faderen, der senere giftede sig igen. Nede i Dalen boede en Kone, der hed Lise, hun var meget arbejdsom. Den Gang var der en Skole- og Kirkesti, der gik gennem et Krat, paa den gik Folk, naar de skulde i Skole eller i Kirke. Den er forlængst nedlagt. Lise var Ringer ved Vitved Kirke. Hun løb sommetider paa bare Ben med Træskoene i Haanden, naar hun skulde ringe Solen ned, det fik hun 10 Øre for. Hun var ogsaa Kogekone, Kokkekone, som vi sagde, derfor var hendes daglige Navn Kokkelise . Der blev ikke holdt Gilde i Vitved, uden Lise var med. Hun kom Kl. 8 om Morgenen og blev til der var vasket op om Aftenen, det fik hun 25 Øre for, det var ikke meget, selv om Pengene var mere værd den Gang . Da hun døde, havde hun alligevel samlet sig en Skilling, for hun nænnede ikke at bruge Pengene. En Datterdatter arvede hende. Lise solgte til sidst sin lille Ejendom og flyttede til Vitved By. Ejendommen blev nedlagt. Hun havde en lille firkantet Lygte med et Lys i, den gik hun og svingede med, naar hun gik fra Gildeshuset i Nattens Mulm og Mørke. Fader kom til Byen som Bysmed. Det var en lille, bitte Smedie. Naar Folk skulde have noget lavet, sendte de selv Jern og Kul og en Mand, der skulde hjælpe ham. Smeden spiste hos den Mand, han arbejdede for. Han har fortalt, at et Sted fik


han Risengrød til Formad og Byggrød til Eftermad. Fader købte til sidst Smedien. Det var smaat til at begynde med. Fader sagde til sine Vareleverandører , at han kun kunde betale hvert halve Aar, for vi blev efterhaanden mange Børn, men det gik bedre og bedre. Fader oplærte flere Svende, der nedsatte sig rundt omkring. Til sidst havde han 2 gifte Svende og et Par Lærlinge. Fader var gift 3 Gange, og vi var mange Børn, og en Overgang var vi 15 daglige Mennesker, hvor alle vi Mennesker har været forstaar jeg ikke. Faders 3. Kone var min Moder. Der hørte et gammelt Hus til Smedien. Moder havde lidt Penge, og saa blev der bygget et nyt Hus, og det gamle blev brugt til Vaskehus og Svinesti. Da Fader havde købt Smedien og selv begyndte at levere Varerne og hvad der skulde til, steg Priserne selvfølgelig, det var nødvendigt, naar han skulde have Redskaber og Materialer betalt . Saa fik han Skyld for, at han var dyr, men han holdt Overenskomstpriserne, og han var kendt for godt Arbejde. Han var en dygtig Smed . Han vilde have været Musiker, men hans Fader sagde, at det var ikke noget at bygge Fremtiden paa, han skulde lære et Haandværk. Fader sang godt, og vikarierede som Kirkesanger, naar denne var forhindret af Ferie eller Sygdom. Fader overtog Høkerforretningen i Vitved ca. 1911 og drev den tillige med Smedeforretningen. Der boede en Kone ude paa Marken, hende bar jeg Varer ud til en Gang om Ugen, det fik jeg 25 Øre for, og saa gav hun mig undertiden nogle sjældne Ting, som jeg endnu har og sætter stor Pris paa. Hun sagde til mig en Gang, at naar hun en

Gang var død, saa vilde hun gerne, at det blev min Fader der skulde synge, for hun kunde godt lide en ordentlig Kirkesang, og saa synes jeg, at du skal med til min Begravelse. Nu skete det, at hun døde, da Læreren havde Ferie, og det blev Fader, der sang ved Begravelsen. Jeg var ikke med, jeg var jo kun et Barn. Jeg var i Grunden lidt bange for hende, for hun var ikke ret pillen. Jeg kan huske en Gang, jeg kom derop, stod hun og toede sine Hænder. Det var da kun godt, men jeg havde aldrig hørt det Ord før, det var jeg bange for, ogsaa for hendes Udseende, jeg syntes hun lignede en Heks. En Gang hun havde haft Fødselsdag, havde de levnet et stort Stykke Kage, og det skulde jeg have. Nu var hun, som sagt ikke særlig proper, saa jeg havde ingen Appetit til Kagen. Jeg tog det og gik med det i Haanden hjem, der smed jeg det ind til Hønsene, jeg havde jo lært, at man smed ikke Brød bort, men til Hønsene gik det vel an. Jens Peter Bonde, det var ham der var Skyld i at Gaarden brændte, havde et Barnebarn, der hed Jens Peder, han var kaldt op efter Bedstefaderen, og hans Fætter, der hed Anker, og saa var der 3 Piger, de rejste alle til Amerika. Anker blev dræbt i Krigen. Liget blev sendt hjem, det ligger begravet paa Skanderup Kirkegaard, og saa længe Faderen levede, fik han Pension sendt fra Amerika. Vi var 11 Børn, men 2 døde som ganske unge, den ene var 14 Aar, den anden, Sofie, var 19 Aar. Det var stor Sorg for os, og Moder gik ofte paa Kirkegaarden, men naar hun stod og sørgede deroppe, sagde hun til sig selv, gaa du nu hjem og vær noget for dem, du har tilbage. Sofie var klar over, at hun skulde dø,

89


saa hun sagde: Naar jeg nu er død, skal I ikke lave en stor Begravelse, for det har i ikke Raad til. Hun Sang saa kønt, hun havde lært en Sang: »Min Fader har Lys i sit Vindue, og Døren han har paa Klem«. Mor holdt meget af Sofie, selvom hun ikke var hendes rigtige Moder. Da Fader giftede sig tredie Gang, kom Bedstemoder ind til hende med 3 Børn, som hun nu skulde være Mor for. Det er ikke altid saa let, og da Mor selv fik en lille Dreng, der blev kaldt Ole, var hun undertiden ked af, at naar hun tog Ole op til sig, saa syntes hun, at hun holdt mere af ham, end af de andre, men efterhaanden som hun fik flere Børn, opdagede hun, at det var altid den mindste hun holdt mest af. Efterhaanden som de voksede op, kom de i gode Stillinger, en blev Ingeniør, 3 blev Lærere, 2 Smede, 1 Gaardmand, 1 Gaardmandskone. Men allesammen vilde de gerne hjem. Et Hjem er jo et Hjem, enten det er lille eller stort. En af Sønnerne overtog Faders Smedeforretning i Vitved, og jeg overtog Høkerforretningen og forblev ugift. Moder blev tidlig forældreløs, hun var fra Virring, og sin Fødegaard blev hun ved at kalde sit Hjem. Hun kom til at tjene i Vitved, blandt andet i Vitvedgaard hos Klaus Nielsen, og der holdt hun meget til. Senere lærte hun Syning og blev efterhaanden kendt over det meste af Kommunen. Hun havde som Regel en Elev, og naar man havde Brug for en Syerske, hentede man hende og Eleven og Symaskinen, hun var undertiden en hel Uge paa et Sted. Paa den Maade fik hun mange Venner. En var Privatlærerinde hos Klaus Nielsen, en blev gift med Kresten Pedersen, og en

90

var Kresten Pedersens Søster, der blev gift med Pe-Jakobsen. De havde Vitved Hedegaard, som deres Søn, Anker Jakobsen senere overtog. Det var godt Moder havde lært at sy, for hun maatte selv sy det Hele til baade Store og Smaa. Mor og Far blev viet i Bering Valgmenighedskirke, der var Mor kommen til at høre til, der er vi allesammen døbte og konfirmerede. I den Tid vi gik til Konfirmationsforberedelse, havde vi samtidig et Ophold på Kolt Efterskole. Johanne Schøler.

Matr. 27b. Vitved

Før i Tiden laa der paa denne Grund en Ejendom med tilhørende Jord i Pilbrodalen. Bygningerne bliver frasolgt i 1863 af Ole Madsen til Søren Danielsen. I 1889 bliver de overtaget af Arvingen Peder Danielsen. Han har dem kun til 1891, da sælger han dem til Peder Rasmussen for 700 Kr . Peder Rasmussen mageskifter Huset i 1896 med Jens Jensen. Han Enke, Ane Jensen, født 1835 i Odder, sælger i 1918 til Jakob Peder Rasmussen. Jakob Peder Rasmussen dør i 1925, og i 1927 sælger hans Enke, Karoline Marie Rasmussen Huset til Johanne og Therkild Jensen, der før har haft en Ejendom paa Vitved Mark, Matr. 23 m.fl.

Matr. 27b.


Christoffersen overtager, da de køber Huset her. De nuværende Ejere er Nanna og Verner Sørensen. Nanna er Anton Christoffersens Datter. Verner er Søn af Carl Invar Sørensen, Svinsager , Matr. 5a m.fl. De bor ikke i Huset, det er i Øjeblikket (1977) lejet ud til Mary og Alfred Poulsen, før Matr. 13a i Vitved.

Matr. 29. Vitved

Huset har før været Bindingsværk. Ejes 1928 af Hanne og Therkel Jensen .

Therkild Jensen dør i 1931, og Enken sidder i uskiftet Bo til 1937, da bliver Huset solgt til Holger Andreas Nielsen, der Aaret efter sælger til Niels A. Marinus Pedersen. Huset maa paa et eller andet Tidspunkt være ombygget. I 1927 var det Bindingsværk, medens det nu er Grundmur. Folmer Hald, der er Søn af Murer Martin Hald i Virring, køber Huset i 1946 for 2.000 kr. I 1949 bliver det købt af Erik Hansen, der er gift med Jenny, Datter af Snedker Johannes Hostrup Christensen, Vitved. De næste Ejere er Petra, 1887-1977 og Anton Christoffersen 1892-1968. De havde før en Gaard paa Vitved Mark, Matr. 22 m.fl., som deres Søn Anders Peter

Ida, født Andersdatter, og Jens Nielsen ejer Huset i 1805. Der hører da en Td.Ld. til Huset. Han er Fisker. Maren Pedersdatter , født 1793 i Sognet, og Kludesamler Søren Nielsen, født 1789 også i Sognet, faar Skøde paa Huset i 1838. Ida Andersdatter er Opholdskone hos dem. De har en Søn der hedder Niels Sørensen, født 1834, han er Skrædder og har Skøde paa Huset nogle Aar, men sælger det i 1863 til Laasesmed Andreas Friis Hansen Hald, der er født 1815 i Skanderborg. Hans Kone hedder Birthe Kristine Jensen, født 1810 ogsaa i Skanderborg. Man kaldte ham Mandismeden efter Mandibakken, der laa neden for hans Hus. I 1873 overtager en Søn, Jens Andreasen Hald, Huset. Han er ogsaa Laasesmed, men bliver senere Fisker og Biavler. Han er født i 1844 i Laven. Hans Kone kaldte man Ann Hald. Hun hed Ane Dorthea og er født 1845 i Aarhus. De har blandt flere Børn en Søn, der hed Martin Hald. Han var Murer og havde en Overgang en stor Murerforretning i Virring. Han og en Søster Kirstine arver Huset, og i 1928 bliver Martin Hald Eneejer af det. Huset faar en Hovedreparation. 91


Matr. 29 er under Reparation. Murer Martin Hald ved Skorstenen .

Hans Datter Ragna, der er gift med Rasmus Andersen, der senere bliver Vognmand i Virring, er i nogle Aar Lejere af Huset. I 1933 bliver det solgt til Emil Pedersen for 2.500 Kr. Han er gift med Kirstine Jochumsen, der er født i Olsgaard i Lillevirring. De har en Datter, Inga, der er gift med Arne Rasmussen, Virring Nygaard. Matr. 8a. I 1949 køber Maren og Andreas Jensen Huset for 10.500 Kr. De havde før en Ejendom i Pilbrodalen, hvor de sammenlagde 2 Ejendomme. Huset ejes i Dag af Specialarbejder Børge Søby Jensen, der næsten har ombygget det. Man ansaa Jens Hald for at være Missionsmand, men han var ogsaa med til at oprette en Friskole i Vitved . Maaske stak Missionsvæsenet ikke dybt i ham . Han

92

var en dygtig Fisker, og undertiden kunde man møde ham med en Trækasse på Ryggen. I Kassen var der store, fede Aal fra Søen, som han solgte eller afleverede paa Bestilling. Matr. 30 og 15d. Smedens Hus i Vitved.

Matr. 30 var et Hus, der i sin Tid ejedes

Matr. 29 i Dag.


af Eskild Jensen. Han dør og hans Enke, Mariane Knudsen, født 1818 i Fruering Sogn, gifter sig med Hans Pedersen, født 1809 i Astrup Sogn. Vielsesattesten giver ham Adkomst til Huset i 1852. Han køber en Del Jord ved Vitved Sø, Matr. 37mm, 37d, 37aj, 37ak, 37aa. 11871 køber Jens Jensen Huset af Hans Pedersens Dødsbo, og Jorden er da afhændet. Samme Aar bliver Huset solgt til Peder Nellemann, der bor der til 1894. Huset bliver da solgt til Anders Peter Sørensen for 800 Kr. I 1913 køber Knudsine Holmbo Huset for 1650 kr. I 1929 køber Smed Thorvald Schøler Huset for 1400 Kr. Han har i 1924 købt en Grund af Johannes Rasmussen, Matr. lSd, og har paa denne bygget nyt Stuehus og Smedie. Det gamle Hus køber han for at faa mere Plads. Huset er lejet ud, men i 1947 brænder det. Thorvald Schøler er Søn af den gamle Smed Lauritz Schøler. Han var gift med Jensine Poulsen fra Gaard Matr. 13a i Vitved. Thorvald Schøler interesserede sig for mange Ting, han gjorde smaa Opfindelser inden for Smedehaandværket. Bl.a. fabrikerede han i flere Aar en Roetransport til Kostalde, der blev rosende omtalt, og som var udstillet paa Ungskuerne og blev meget solgt. Som ældre og pensioneret smedede han Laager til Vitved Kirkegaard, og Dørhaandtag til Døren i Vaabenhuset, og ikke uden Grund var han stolt af disse Arbejder. Han har fra 1977 haft Ophold på Solgaarden. Thorvald Schølers Søn, Laurids Schøler ejer nu Huset. Han er udlært Smed, men ernærer sig som Vicevært i Aarhus.

Thorvald Schøler ved Essen i den gamle Smedie.

Rhabdomantik

Overskriftens svære Ord betyder, at finde Vand ved Hjælp af en Pilekvist eller lignende. Kun faa er betænkt med denne Evne. Blandt de faa er den gamle Smed i Vitved, Thorvald Schøler. Jeg har set ham finde Vand to Gange. Første Gang var ved den lille Ejendom ved Vitved Sø, hvor der nu er Kro, og som har faet det spændende Navn, Uglereden. Men det var længe før den Tid. Der var ikke særlig godt Vand til Ejendommen den Gang, og Ejeren bad da Smeden i Vitved om at finde en Vandaare, der kunne give bedre Vand, og en Dag mødte han da med en Pilekvist, for at forsøge. Thorvald Schøler koncentrerede sig fuldt og helt om Opgaven, og overhørte al Snak om Hundekunster og Narrestreger. Efter med afmaalte Skridt at have forsøgt flere Steder i Nærheden af Ejendommen, begyndte Pilekvisten at røre paa sig. Kvisten var en saakaldt Tvege, en tynd Gren, der deler sig i to. Man fatter med en Haand om hver af Grenene og lader den tykke Ende af den tvedelte Gren pege lige ud og holder Albuerne i Siden. Hvis man da saaledes gaar over en Vandaare, og 93


man har den særlige Evne, der skal være til Stede, vil Pilekvisten s Ende pege mod Jorden. Thorvald Schøler havde den Evne i saa høj Grad, at Kvisten ikke alene pegede mod Jorden, naar han skred over en Vandaare, den løb rundt som en Vejrmølle, og holdt han godt fat om Kvistens Ender, vred Barken sig i Stykker. Vi stod maabende og saa paa denne mærkelige Foreteelse. Smeden bad mig prøve at holde Kvisten og flyttede sin Haand længere ind, saa der også blev Plads til en af mine. Kvisten løb stadig rundt, og jeg stod med den løse Bark i Hænderne. Der paa Stedet skulde der altsaa findes en Vandaare . »Nu skal vi se, hvor langt den er nede«, sagde Smeden. Han havde medbragt en gammeldags Traadsi, flettet af Hestehaar og med en høj rund Træramme, en Saks og en Snor. Det ene Ben af Saksen huggede han i Siens Træramme, og Snoren bandt han i dette Bens øje. Han holdt dette mystiske Apparat over Findestedet, og langsomt begyndte Sien at køre rundt. Den kørte 9 Gange rundt, så holdt den stille. »1 kan købe 9 Brøndringe og grave dem i Jorden paa Stedet her«, sagde Thorvald, »saa har 1 Vand«. Der blev købt 9 Brøndringe. De kom i Jorden, og der var Vand. Den anden Gang jeg saa den gamle Smed finde Vand, var udensogns. Det var paa en tør Strækning, og Ejendommene der havde ofte for lidt Vand. Der blev saa sendt Bud efter Thorvald Schøler. Nu havde han paa den Tid - han var nær de 80 Aar - fundet ud af, at han ikke just behøvede en Pilekvist, men et Stykke Staaltraad, bøjet i den rigtige Facon, kun-

94

de gøre det sammen og for at gøre det Hele lettere, havde han sat et Par løse Haandtag i Enderne af Staaltraaden. Efter at have skridtet et Areal af, begyndte Staaltraaden at snurre rundt. Her er Vand, sagde Smeden, men det bedste var, om vi kunde finde et Sted, hvor 2 Vandaarer mødes, og han gik et vist Antal Favne fra den fundne Aare og fandt en anden, og efter flere Forsøg fandt han, hvor disse Aarer mødtes, og nu skete det Mærkelige: paa Mødestedet holdt Staaltraaden op med at køre rundt. »Det skal den heller ikke her«, sagde Thorvald, »hent mig en Spade«. Han fik Spaden, satte en Tommelfinger i hver Side af Haandtaget og holdt Spaden over Stedet, og den begyndte ganske langsomt at køre fra den ene side til den anden. »Her kan 1 trygt grave, her er Vand«. Ejeren af Stedet undrede sig over, at man kunde finde Vand med en svær Staaltraad, det var rigtigere med en Pilekvist, mente han. »Saa prøver vi det«, sagde Thorvald. Nu var der ingen Pil paa Stedet, mender stod et Kastanietræ. »Saa prøver vi med en Kvist derfra«, mente Smeden. Kastaniekvisten kørte rundt mellem Smedens Hænder, som før Staaltraaden. Ejeren prøvede at standse Kvisten og greb om den ene Ende med Hænderne, men den lod sig ikke standse, han stod kun med den løse Bark i Haanden.

Matr. 31 i Vitved. I 1828 var Grunden 112 Td.Ld. Huset har ligget der fra gammel Tid. Snedker Anders Peder Thomsen, født


, Det gamle Høkerhus i Vitved.

gen til Smed Lauritz Schøler, der driver den videre indtil en Datter, Johanne Schøler, overtager den. Forretningen flyttes hen i Smedens Hus. Broderen, Søren Andersen, overtager Søsterens Hus i 1912 med Skifteudskrift som Adkomst. Han sælger det i 1913 til Christian Thøgersen, der før har haft den Ejendom, der i Dag hedder Uglereden. Hans Arvinger Christian Fr. Christiansen og Hustru Emma Christine, født Mortensen, overtager Huset i 1921. Han var Fisker og Reservepost. I 1933 har en Søn, Hans Christiansen Huset i nogle Aar. Han er ugift. Han sælger i 1941 til Snedker Børge Søderstrøm Nielsen. Han er Søn af Snedker og Post Hjalmar Søderstrøm fra Vitved. Børge Søderstrøm er gift med Rosa Schandorff. Datter af Fisker og Færgemand Schandorff, Vitved Færgested. Huset er nu moderniseret og gjort godt i Stand.

1768, faar Skøde paa det i 1798. Han er gift med Kirsten Sørensen, født 1873. Hun bliver Enke i 1838, og sælger Huset til Søren Jensen for 200 Rigsd. Han betegnes som Husmand uden Jord og er Daglejer. Hans Kone hedder Ane Johanne Jensdatter og er født 1796 i Sognet. Søren Jensen er født 1789 ogsaa i Sognet. Han har Tilnavnet Leth. I 1872 sælges Huset til Jens Kristian Sørensen, der i 1876 sælger det til Christian Olesen for 1.500 kr. Han sælger i 1879 til Høker Mikkel Peter Jensen for 1.800 Kr. Det bliver igen i 1882 solgt til Høker Christen Rasmussen for 2.200 Kr. Hans Kone bliver Enke i 1885. Hun hedder Bodil Marie, og hun sælger til Niels Ebbe Hansen for 2.500 kr. I 1889 mageskifter Niels Ebbe Hansen med Niels Nielsen Tornsberg. Han er Høker og har Forretning i Huset. Han bor der i 20 Aar, fra 1889 til 1909. Han har en Datter, Maren, der bliver gift med Anders Sørensen, Søn af Rigsdagsmand Jens Sørensen. De har først en Gaard i Jeksen, senere en Ejendom i Virring. I 1909 bliver Huset købt at Margrethe Andersen. Hendes Broder har Matr. 22 m.fl. i Vitved. Hun er ogsaa Høker, men faar Tuberkler, og overdrager Forretnin- Rosa og Tømrer Børge Søderstrøm.

95


Før Vitved Telefoncentral.

Matr. 32. I 1828 1 Td.Ld. Et nedlagt Hus, der laa i Nærheden af Diergaarden. Det ejedes i 1819 af Niels Pedersen. I 1820 af Hans Jensen. I 1821 af Søren Jensen, der samme Aar sælger det til Skrædder Rasmus Pedersen, født 1793. Han er gift med Margrethe Michelsdatter , født 1794. I 1837 bliver det købt af Daglejer Peder Jensen, født 1808, gift med Caroline Lauersdatter, født 1806. I 1837 bliver det købt af daværende Ejer af Diergaarden Morten Pedersen . Huset findes ikke mere.

Ingeborg Pedersen køber Huset i 1876, og det bliver nu delt i 2 Lejligheder med hver sit Matrikkelnummer: 33a og 33c. I 1902 arves Huset af Kirsten Marie og Petrea Rasmussen, de ejer Huset i Fælling til 1935, da køber Petrea Søsteren ud og bliver Eneejer af Huset. Petrea var oprindelig Syerske, men da Telefoncentralen i Vitved blev oprettet, blev hun Bestyrer af denne, det var vist omkring 1916. Hun havde en Datter, Ane Margrethe Rasmussen, 1897-1970, der overtog denne Bestilling efter Moderen indtil Centralen blev lagt under Solbjerg. Ane, som Datteren blev kaldt, blev gift med Gartner Jens Thykjær, 1896-1954 og de var i flere Aar Ringer og Graver samt Bælgtræder ved Vitved Kirke. Da Jens Thykjær døde, alt for tidlig, blev Ane ved med at passe Arbejdet ved Vitved Kirke. Ane og Jens Thykjær var tillige nogle Aar Værtsfolk i Vitved Forsamlingshus.

Hus Matr. 33 i Vitved. I 1828 var Grunden på Yz Td.Ld. og Ejeren hed Jakob Rasmussen. I 1841 ejer Søren Rasmussen Damgaard Huset, og han sælger det i 1844 til Daglejer Rasmus Jensen, der er født i Fruering Sogn i 1810. Han er gift med Kirsten Jensen, der er født 1816 i Blegind Sogn. Da Rasmus Jensen dør , gifter hun sig med Stenhugger Ove Sørensen, der er født 1826 i Dover Sogn. Vielsesattesten giver ham Adkomst til Huset i 1851. 20 Aar efter i 1871 mageskifter han med Niels Andersen, der 3 Aar efter sælger Huset til Søren Peder Sørensen for 600 Rigsdaler . Centralbestyrer Petrea Rasmussen og Datteren Ane. 96


Christoffer Christoffersen, der var gift med Kokkelises Datter, arver Husenden med Testamente som Adkomst i 1927. Det var den sidste Ejer af Lejligheden, idet begge Matriklerne igen bliver sammenlagte af Ane Thykjær. Hele Huset ejes i dag af Anes Søn, Mekaniker Karl Aage Thykjær .

Matr. 34a Vitved. I 1828 1 Td.Ld. Et Hus med en temmelig stor Grund, Ane og Gartner Jens Thykjær. der i 1812 ejedes af Søren Rasmussen. I Paa et eller andet Tidspunkt køber Ane 1829 bliver det solgt af hans Enke til DagThykjær den anden Halvdel af Huset. lejer Søren Jensen, født 1788 i Vitved. Matr. 33c. Denne Del af Huset var under- Han er gift med Mette Marie Pedersdattiden lejet ud. Andreas Holm, der tidlige- ter , født 1795 ogsaa i Vitved. De har en re havde Vitved Overgaard, boede der Datter, Ane Sørensen, født 1829, der bliver gift med Stenhugger Frands Mortensaaledes i flere Aar. Begge Matrikkelnumre ejes i Dag af sen, født 1828 i Astrup. De overtager HuAne Thykjærs Søn, Mekaniker Karl Aage set i 1855 og sælger det i 1859 til A. Jensen for 400 Rigsdaler. Thykjær . I 1867 køber Mikkel Rasmussen Huset ogsaa for 400 Rigsd. I 1878 frasælger han Matr. 33c i Vitved. Dette er ca. Halvdelen af Huset Matr. Halvdelen af Grunden til Johan Fr. Skri33a, som blev fraskilt af Ingeborg Peder- ver Pedersen for 200 Kr. Den faar Matr. sen i 1876 og blev solgt til Kirsten Marie 34b og bliver vist bebygget. Mikkel Rasmussen, som er en Broder Pedersdatter og Niels Andersen. Efter deres Død er der 2 Arvinger til Huset, nem- til Jens Peter Rasmussen Bonde, bor fortlig Marius Jørgen Nielsen og Anders Pe- sat i Huset Nr. 34a til 1894, da bliver det ter Nielsen, sidstnævnte overtager Huset, men gaar Konkurs i 1904, og Franskvasker Helene Hansen overtager Huset ved Auktionsskøde for 440 Kr. I 1913 køber Enken Elisabeth Nielsine, født Simonsen, Husenden for 675 Kr . I nogle Aar var hun Ringer og Bælgtræder ved Vitved Kirke, og holdt Kirke og Kirkegaard. Hun var tillige Kogekone, og blev som Regel kaldt Kokkelise. Man kunde vanskelig i Omegnen holde et størMurerens Hus. re Gilde uden Kokkelises Medvirken.

97


gjort overordentlig godt i Stand. Ovennævnte Snedker Rasmus Peter Rasmussen lejede i nogle Aar Huset ud til Snedker Hjalmar Søderstrøm. Han købte senere et gammelt Hus, der laa parallelt med Forsamlingshuset, det er nu nedrevet, og Hjalmar Søderstrøm byggede et nyt Hus.

Murer Harry Bøtkjær.

solgt til hans Søn Snedker Rasmus Peter Rasmussen, født 1868, gift med Marie, født 1872 i Fruering Sogn. Prisen er 600 kr. I 1918 bliver det solgt til Søren Peder Sørensen for 1.875 Kr. Søren Peder Sørensen har en Søn, Skrædder Andreas Sørensen, der i mange Aar havde Forretning i Virring og samtidig bestyrede Byens Brevsamlingssted. Huset bliver i 1929 solgt til Ane og Jens Thykjær , der Aaret efter sælger det til Frk. Esther Poulsen for 2.800 Kr . Hun er Datter af Johan Poulsens andet Ægteskab, og er født i Matr. 13a i Vitved. I 1933 sælger Esther Poulsens Værge igen Huset til Ane og Jens Thykjær . Huset ejes i Dag af Kamma og Murer Harry Bøtkjær. Kamma er Ringer og Graver ved Vitved Kirke. Huset er nu 98

Matr. 34b. Vitved Forsamlingshus. Denne Grund blev i 1878 solgt til Joh. Fr. Skriver Pedersen af Mikkel Rasmussen, og der bliver vist bygget Hus paa Grunden, dette overtages i 1889 ved Fogedudlægsskøde af Espen Pedersen. Han sælger det kort efter til Chr. Andreasen , der med det samme sælger det til C . M. Mortensen. Det koster begge Gange 2.300 Kr. C. M. Mortensen mageskifter i 1893 med Knud Chr. Knudsen, der i 1897 frasælger en Grund til Interessentselskabet Vitved Forsamlingshus. Matr. 12c·e. Vitved. 12e var en temmelig stor Grund på 0-00-1 % Td Hartkorn. Den første Ejer, jeg kan finde tilbage til, er Daglejer Michel Sørensen Damgaard, født 1780. Hans Kone hedder Valborg Pedersdatter, født 1788.

Snedkerens Hus.


Gjørdil og Hjalmar Søderstrøm. Børnene: Edith, Egon, Harry og Børge.

Huset bliver solgt til Daglejer Gotlib Christensen, født 1795 i Sognet. Hans Kone, Kirsten Markussen, er født 1807 i Skanderup Sogn. Michel Damgaard bor hos dem . I 1863 faar Niels Peter Sørensen Skøde paa Huset for 250 Rigsdaler . Han sælger i 1876 til Thomas Lauersen for 800 Kr. Han frasælger Matr. 12e i 1879, som er den største Del af Grunden. Køberen er Søren Hansen . I 1917 sælger Thomas Lauersens Enke Matr. 12e til Hjalmar Søderstrøm Nielsen, der samtidig køber 12e af Arvingerne efter Ringer og Graver ved Vitved Kirke, Poul Sørensen . Christian d. 9.s Dronning Louise er død 1898, og man skal ringe med Kirkeklokken 1 Time daglig i 16 Dage. Graver Poul Sørensen i Vitved Kirke forlanger 24 Kr. for dette ekstra Arbejde, men Stitt-

amtet giver Sogneraadet Medhold i at 12 Kr. er tilstrækkeligt. Det var i Grunden Lærer Nielsens Pligt at ringe med Kirkeklokken, men han var syg af Sukkersyge og døde 1899, derfor ringede Poul Sørensen, der senere blev Ringer og Graver. Hjalmar Søderstrøm begyndte som Tømrer og Snedker i Vitved i 1915 idet han lejede Snedker Rasmus Peder Rasmussens Hus. Senere købte han et gammelt Hus, der laa parallelt med Forsamlingshuset paa Matr. 12e, og som ejedes af omtalte Ringer og Graver Poul Sørensen. Samtidig køber han også Matr. 12e. Jeg er ikke klar over, om der ogsaa laa et Hus paa denne Grund. Købet sker i 1917. I 1929 bygger han det nuværende Snedkerhus og Værksted. Foruden at være Tømrer og Snedker var Hjalmar i mange Aar tillige Landpost i Vitved, ligesom han var en ivrig Jæger 99


Hjalmar som Post.

og Fisker. Han var i flere Perioder Medlem af Sogneraadet. Han var gift 2 Gange. Den første Kone hed Bentine, 1885-1920, efter hendes Død giftede han sig med Gjørdil, 1892-1966. 2 af hans Børn tog Bolig i Vitved, nemlig Edith, der var gift med Anders Peter Christoffersen, de havde Gaard Matr. 22a m .fl ., og Tømrer Børge Søderstrøm, gift med Rosa, Datter af Færgemand Schandorff, Vitved Færgested. Edith og Børge er vist begge af første Ægteskab .

Hjalmar Søderstrøm fortæller Hjalmar Søderstrøm var i sine Manddomsdage en alsidig Mand . Han var 100

Tømrer, Post og Fisker, og han var lige dygtig til alle Dele. »1 1944, da Modstandsbevægelsen rigtig tog Fart, mente jeg, at jeg ogsaa maatte være med der. Jeg talte med Lærer Møller, Vitved Skole, om det, og vi fik Kontakt med nogle Mennesker i den modsatte Ende af Kommunen. Der fik vi en Mand til at undervise os i Vaaben og Sprængstof. Efterhaanden fik vi ogsaa selv Vaaben. Det var en Mand fra Skanderborg, der kørte rundt i en gammel Bil, der blev dreven med Trægas, som kom med dem. Det var Rifler vi fik, de var smurt ind i noget beskyttende, der var vanskelig at gnide af, men da jeg var Formand for Brændselsnævnet, tilegnede jeg mig en Spand Petroleum til dette Formaal. Vi talte en Del om, hvor vi skulde gemme Vaabene, og da jeg just havde været i Vitved Kirke for at sætte en ny Rude i, sagde jeg, at jeg kendte et godt Gemmested, men ingen faar det at vide, før vi faar Brug for det. Jeg tænkte paa Kirkeloftet i Vitved Kirke . En Dag sidst i Marts 1945 da jeg som Post skulde ned til Vitved Færgested, holdt der en tysk Bil paa Vejen, og jeg kunde høre, at der var nogen, der gravede inde i Granerne, hvor de stod rigtig tæt. Jeg forstod ikke, hvad Tyskerne havde at gøre der. Da jeg senere tog hjem, var jeg derhenne og kikke, og jeg kunde se, de havde begravet noget derinde , og der var slæbt visne Blade og Grene ovenpaa. Jeg fik fat i en lang Hasselkæp, og begyndte at stikke den ned ved Siden af det Begravede. Jeg stak ikke ovenpaa, for vi havde faaet at vide, at de ofte lagde Miner ovenpaa. Vi havde lige hørt, at Godsejer Bønneløkke var omkommen ved en Eksplosi-


En Tid efter havde han faaet 3 Containon, fordi han prøvede at rage ved saadan ere gravet fri i den ene Side, vi havde noget. Jeg prøvede med Hasselkæppen og Reb med og fik dem slæbt ud alle 3, og fik kunde mærke, at den smuttede, naar jeg dem skjult længere inde i Skoven, hvis kom et Stykke ned i den løse Jord, jeg Tyskerne skulde komme og lede efter mente, der kunde være 2 eller 3 Metalbe- dem. Om Natten hentede Lærer Møller og holdere derinde. Jeg talte med Lærer Møller om Tildra- jeg dem hjem til Vitved paa en Trækvogn. gelsen, og vi blev enige om at faa dem Vi undersøgte hvad de indeholdt. Det var fjernet. engelske Vaaben og Sprængstoffer og noVi ringede til 2 Politibetjente, som vi get man kaldte P .V .2. Vi beholdt noget af vidste havde været med i Modstandsbe- det, og det blev lagt op paa Kirkeloftet. vægelsen hele Tiden. De lovede at komme Manden med den gamle Trægasbil kom op i Skoven og møde mig der. De var der og hentede Resten, det blev kørt til Ry. ogsaa, da jeg kom og havde været nede Jeg fik Bud om at gaa lidt af Vejen, hvis ved Færgemanden og laant en Spade. Den Manden blev anholdt, kunde jeg maaske ene Betjent begyndte at grave og bad vi blive blandet i det. 2 Timer efter blev der andre om at gaa lidt bort, for skulde det ringet fra Skanderborg, at alt var i Orden. gaa galt, var det til ingen Nytte, at mere Containerne var smidt ned af Englænderne, men Tyskerne havde faaet fat i dem. end en kom til Skade. Saa kom den 5. Maj. Da Folk fik at vii de, at vi havde gemt Vaaben og Sprængstoffer paa Kirkeloftet, var der nogle, der var imod det. Der har vi siddet i Kirken, og saa har den været fyldt med saadan noget Skidt, sagde de. Den 4. Maj kom der en Del tyske Flygtninge til Virring, de blev huset i Forsamlingshuset. Der var ca. 70. De første Dage gik de frit omkring, men Folk i Virring var kede af dem, fordi de sværmede rundt i Byen hele Tiden, saa var vi en halv Snes Stykker, der gik Døgnvagt ved Forsamlingshuset, og de fik ikke mere Lov til at gå frit omkring. De var der i en Maaneds Tid, saa kom de i en Fangelejr i Ry. Vi saa ikke meget til Tyskerne i Vitved, men paa den anden Side af Søen i Blegind havde de Skydeøvelser, de skød over Søen helt ind i Bolskoven. Vi stod sommetider og saa hvordan Kuglerne slog Smut i Vandet, men pludselig kom en hvinende nogle faa Hjalmar som Fisker. 101


Meter fra os, det fik os til at forsvinde. Kuglerne kunde naa helt op til Anker Jakobsens, og Karlen paa Søholt maatte spænde fra Ploven og tage hjem . Johannes Rasmussens Kone, Emmy, havde været i Solbjerg den Eftermiddag. Da hun gik mod Vitved, undrede hun sig over, at det peb saa meget i de elektriske Traade, hun anede ikke at det var Tyskernes Kugler, og hun blev helt paf, da vi fortalte hende det.

Matr. 35. Vitved. Grunden var oprindelig paa godt Y2 Td.Ld. og ejedes i 1828 af Niels Enoksens Enke og i 1831 af Skrædder Mads Stephansen, født 1801, hans Kone hed Karen Nielsdatter og var født 1796. Huset blev købt i 1838 af Enkemand Jens Hansen, født 1772, og han har Huset til 1851. Derefter af Laurs Sørensen i 1851 og af Michel Rasmussen i 1852.

Lucie og Laurs Nielsen .

102

Karen, født 1825 og Jens Christensen, født 1817, begge i Odder Sogn, køber Huset i 1854 for 300 Rigsdaler. Han er Daglejer . En af deres Børn var Sypigen Ingeborg, født 1851 i Hvilsted Sogn. Hun bliver gift med Niels Christensen, født 1841 i Nølev. Han var Stenhugger og Brolægger. Der har før staaet en Gravsten paa Vitved Kirkegaard, der var hugget af ham . Han deltog i Krigen i 1864 som Artellerist. Da Horsens Landevejen i 1870 blev anlagt fra Tingskoven til Solbjerg, arbejdede han ved denne og boede paa Solbjerg Kro. Derfra maaske Kendskabet til Ingeborg. De købte og boede i det gamle Stuehus til Matr. 19a i Vitved. De havde en Søn, Kristian Mikael Christensen, der rejste til Amerika. Niels Christensen døde i 1911 og Ingeborg i 1934. Karen og Jens Christensens Søn, Christian Jensen, overtager Huset med Udskrift af Skifteprotokollen som Adkomst


DrĂŚningsmester, senere Ringer og Graver ved Vitved Kirke, Laurs Nielsen, blev 95 Aar.

103


i 1910, og sælger i 1911 til Lucie, 18681949, og Stenhugger og Dræningsmester Laurs Nielsen, 1868-1963. Laurs Nielsen kom fra Mols til Rantzausgave ved Torrild, hvor han blev gift med Lucie Rasmussen. I 1898 købte de Uglereden, som nu er et Spisested, men den Gang var en lille Ejendom paa 3 Td. Ld. Senere flytter de op i Matr. 35 i Vitved By. Laurs Nielsen var en utrolig Slider, der aldrig skaanede sig selv. Som ældre var han Ringer og Graver ved Vitved Kirke. I en Periode var han Sogneraadsmedlem. Han blev 95 Aar, et Bevis paa, at det ikke er Arbejde og Slid man dør af. I de sidste Aaringer var han næsten blind. En Søn, Thomas, født 1902, drev Lillebilforretning i Vitved. Han døde i sin bedste Alder. Den yngste Datter, Jenny, var gift med Jebbe Marinus Jensen. Efter at have haft et Landbrug boede de i flere Aar hos Laurs Nielsen, og fik Skøde paa Huset i 1950 for 7.000 Kr. Det kan bemærkes, at Lucie havde en Søster, Kirsten Rasmussen, der havde en lille Ejendom i Virring nær Kithuset. Matr. 31a. Hun var i mange Aar Enke og havde Plejebørn.

Matr. 36 som det saa ud før Moderniseringen .

104

Matr. 36. 11828 godt 112 Td. Ld.

Ejere: Niels Pedersen og Valborg Christensen, Skøde 1816. Hun bliver Enke og ægter Laurs Jensen. Han er Daglejer og født i Fruering Sogn i 1779. Han overtager Huset ved Giftermaalet. Som Enkemand gifter han sig med Ane Margrethe Pedersen, født iOnsted, 1800. Som ældre Folk er de Almissernedlemmer . Som Enke sælger Ane Margrethe Huset i 1857 til Daglejer Christian Rasmussen. Han er født Aar 1800, og hans Kone Valborg Madsen er født i Beder Sogn i 1806. Rasmus Christensen køber Huset i 1871 for 300 Rigsdaler og sælger det til Jens Mikkelsen i 1886 for 800 Kr. Samme Aar køber Jens Jensen Huset ogsaa for 800 Kr. P. Jensen erhverver det ved Auktionsskøde i 1909, og sælger det i 1912 for 770 Kr. til Jørgen Jeppesen, 1856-1924. Hans Kone hed Kirsten Marie, 1862-1932. De havde i mange Aar en Gaard paa Virring Hede, hvor de opdrog en stor Børneflok. En af Børnene, Andreas Jeppesen, havde i mange Aar en Ejendom i Pilbrodalen. Jørgen Jeppesen var Ringer og Graver ved Vitved Kirke. I 1939 køber Frk. Johanne Møller Larsen Huset for 1100 Kr. og sælger det i 1941 til Kirstine og Johannes Jeppesen for 1400 Kr. Hans Fader er ovennævnte Andreas Jeppesen. I 1946 sælger de Huset til Elna og Viggo Rasmussen og køber en lille Ejendom ved Vitved Sø. Elna og Viggo Rasmussen gav 4.000 Kr. for Huset. Viggo var i mange Aar Reservepost i Fruering-Vitved Sogne. De køber senere et nyere Hus i Vitved og sælger Nr. 36 til Mekaniker Aage Thykjær .


En Husende af Ejendommen i Vejsvinget ned mod Uglereden.

Senere køber Augusta Jensen Huset. Det ejes i Dag af Maskinarbejder Jørgen Lauritsen, der har moderniseret og istandsat det. Matr. 37 rr, ss, ii, 00, ai, as, bd, bk. Søvejen, Vitved. Matriklet 37 er delt i utallige smaa Arealer, der er sammenlagte og igen adskilte. Det ser ud til, at Stenhugger Frands Mortensen, der boede i Harry Bøtkjærs nuværende Hus, har ejet Matriklerne 37 ii og 00, og solgt dem til Jens Sørensen i 1862. J eg mener, at indtil 1879 var nogle af ovennævnte Matrikler Skolejord, men i 1879 mageskifter Lærer Jensen denne Jord med noget af Matr. 10 østen for Vitved By.

Om det er Jens Sørensen eller den forri ge Ejer, der har købt Ejendommen sammen, ved jeg ikke, men Jens Sørensen sælger i 1896 til Anders Nielsen Rosenberg. Han dør i 1898, og hans Enke, Karen Marie Rasmussen overtager Ejendommen og gifter sig med Jens Christensen. Han dør imidlertid samme Aar, og en Søn af første Ægteskab, Rasmus Nielsen Rosenberg, født 1880, overtager Ejendommen. Hans Kone hedder Sørine, og er født 1877 i Taaning. Jens Christensen har muligvis været Enkemand, da han giftede sig med Karen Marie Rasmussen, for han har en Søn, der bliver Smed i Gram. Denne Smed bliver gift med Ane Jensen fra Virring Toftegaard, Matr. lOa. Rasmus Rosenberg giver 1.500 Kr. for 105


Ejendommen + Aftægt til Moderen. Han køber 37bk til Ejendommen. I 1927 overtager Ungkarl Jens Mortensen Bonde Ejendommen for 14.450 Kr. Han tilkøber 37a og 7b i Gram . Han sælger i 1947 til Inseminør Sv. Aa. Eggert, og bor i flere Aar til Leje hos Carl Pedersen, Virring Mark, senere i Pensionistboligen i Virring. Han dør i 1975. Hans Fødested var Grundfør. Inseminør Eggert gør Bygningerne i Stand. De var mere end forfaldne . Ejendommen ligger ualmindelig smukt ved Vitved Sø. I 1949 faar Ane Mette Bjerregaard Jensen Skøde paa Ejendommen for 17.000 Kr . Ane er Anders Bjerregaards anden Kone. Anders Bjerregaards første Kone hed Johanne, født Pedersen, de havde i flere Aar Hagstedgaard i Forpagtning, senere købte de Vandstedet paa Vitved Mark . Johanne døde i 1934. Efter nogle Aars Forløb overdrager de Ejendommen til en Søn af Anders Bjerregaards første Ægteskab, og køber et Hus i Stilling. Sønnen hedder Johannes Bjerregaard . Han er ugift.

Matr. 5 b Vitved Hedevej. 5,3 Ha i 1970 Det er Hedelodden til Vitved Bakkegaard . Den er frasolgt af Michel Olesen til Niels Sørensen for 800 Rigsdaler . Niels Sørensen har Ejendommen til 1912. Da bliver den købt af Martin Michel August Hansen for 8.500 Kr. Niels Sørensen er født 1835 i Nølev . Hans Kone hedder Else Klausdatter Boy, og er født også 1835 i Rorup . 106

Ejendommen Matr. 5b. Foto 1970.

I 1918 sælger han til Emil Henriksen for 18.750 Kr. Derefter til Marius Simonsen i 1920 og Ejner Hansen i 1923, og dennes Enke Kirstine, sælger i 1928 til Astrid og Hans Anton Andersen for 19.000 Kr. Han er kendt som Formand for Kornnævnet i Krigstiden . Han sælger til Frands Trøster . Ejendommen ejes i Dag af Peder Holst Jensen, der i 1974 købte den af Lærer Frederiksen, nu Fruering.

Matr. 3e, 17y, 17al, 40 og i Gram 30, 18e. Vitved Hede. 9 Ha. i 1960. Matr. 3c er Hedelodden til Gaard Matr. 3a. Den er frasolgt af Knud Pedersen til Niels Severin Olesen for 600 Rigsdaler. Han tilkøber de øvrige Matrikler, hvoref-

Matr. 3c m.fl.


ter han i 1904 mageskifter med Ellen Marie og Søren Rasmussen. Hun bliver Enke og sælger i 1907 til Karen Marie og Hans Jørgensen. Aaret efter bliver Karen Marie Enke og sælger til Jens Marius Johansen, 1871-1936, for 7.500 Kr. Hans Kone hedder Marianne, 1883-1967. I 1926 bliver deres Datter Marie gift med Johannes Rasmussen, og de overtager Gaarden for 18.000 Kr.

Johannes Rasmussen i Midten .

Johannes Rasmussen er Broder til Søren Peder Rasmussen, Nygaard i Virring, og til Sofus Rasmussen, Bavarslund i Fastrup. Efter Johannes Rasmussens Død bliver Gaarden solgt til Svend Bjergegaard. Han opretter en Grusgrav paa Ejendommen. Ca. 1972 sælger han Bygningerne og 4,4 Ha. af Jorden til Kjeld Løvendal, og beholder selv Grusgraven. Han bygger nyt Stuehus og tager Ophold her.

Matr. 6b, Et nedlagt Landbrug. 3,93 Ha. Jorden er frasolgt af Anders Nielsen, der havde en nu nedlagt Gaard i Vitved, Matr. Nr. 6a. Køberne var Johanne Nielsen, født 1821 i Thiset Sogn, og Hans Christensen, født 1828, ogsaa i Thiset

Sogn. Jorden kostede 800 Rigsdaler. Og det skete i 1859. I 1868 har Jens Sørensen Ejendommen og han mageskifter med Niels Peder Christensen i 1872. Jørgen Nielsen faar den i 1882, Niels Fogh Peder Mikkelsen i 1905 og Jørgen Peter Jensen i 1906. I 1908 køber Peter Hansen Ejendommen for 6.000 Kr. Han er født 1855 i Blegind, og havde før Gaarden ved ØrnekaI, Matr. 24 m.fl. I 1917 køber Jens Peder Eskildsen Ejendommen for 9.200 Kr. Han er ugift og en Søster, Jenny Eskildsen, der ogsaa er ugift, holder Hus for ham. Disse Søskende havde en Broder, Mikael, der en Tid var Købmand i Fruering. En Søster var gift med Nørregaard, der den Gang havde den lille Ejendom neden for Korsvejen til Virring, den der i Dag hedder »Stedet«, men som man en Gang kaldte »Pæregabet«. En Handelsmand, Asger Sigvald Kaae, køber Ejendommen i 1942 for 16.700 Kr. og sælger den i 1946 til Anton Andersen, hvis Fader havde Ejendommen Kildevæld. I 1957 sælges Ejendommen til Bent Andersen, der igen sælger til Peder Nielsen. Herefter faar Folk fra Byen øje for den kønt beliggende Ejendom. Den bliver moderniseret. Jorden bliver solgt fra, og den faar Navnet Bakkegaarden. Den ejes i Dag af Erling B. Andersen. En Ejendom i Pilbrodalen Matr. 6c, 2e, 3d, 14e. 5,93 Ha. i 1970. Anders Nielsen overtager Gaard Matr. 6a ved Giftermaal med Datteren Karen Michelsdatter , født 1814. Anders Nielsen dør i 1863, og Gaardens J arder i Vitved By bliver lagt under Vitved Bakkegaard, 107


Matr. 6c som den har set ud.

men Enken, Karen Mikkelsdatter , beholder Hedelodden i Pilbrodalen. Matr. 6c6d. Paa dem bliver der oprettet en Ejendom, som en Søn, Niels Andersen, overtager i 1870. Han er født 1842. Han giver 200 Rigsdaler for den + Aftægt til Moderen. Aaret efter sælger han til Ove Sørensen for 950 Rigsdaler. Herefter skifter Ejendommen ofte Ejer: Rasmus Jensen Oves en i 1884. Jens Jensen i 1887. Ove Sørensen i 1889. Derefter Jens Andersen Leth, hvis Enke, Ane Rasmussen sælger i 1901 til Niels Rasmussen. I 1903 Anders 0vlisen, født 1854 i Maarslet. Hans Kone var Anne Pelene Birgitte Sørensen, født 1857 i Halting. Han tilkøber Matr. 2e-3d-14e. I 1913 køber Ane og Andreas Jeppesen Ejendommen for 8.800 Kr. Ane, født Pedersen, er fra Vitved Diergaard. Andreas Jeppesen er født paa Virring Hede, hvor 108

hans Fader havde en lille Gaard. Nr. lld25a-27a. Faderen hed Jørgen Jeppesen, og blev senere Ringer og Graver ved Vitved Kirke. Efter mange Aars Forløb sælges Ejendommen til Dagny og Kristian Andersen. De kom fra Foerlev Mølle. Dagny var Søster til Andreas Jeppesen. Derefter køber Jenny og Marinus Jensen Ejendommen. Jenny er Datter af

Ane og Andreas Jeppesen .


Stenhugger og Dræningsmester Laurs Nielsen i Vitved. Efter nogle Aars Forløb bliver den solgt til Dagny og Oluf Nielsen. Dagny er Søster til Slagter og Handelsmand Anders Jensen i Virring. Oluf er Søn af Tagsmører Jakob Nielsen, der havde en lille Ejendom, Matr. 4b, paa Virring Mark. Næste Ejer er Viggo Andersen, der sælger til Kirsten og Kurt Søvn dal. De moderniserer Bygningerne og lejer Jorden ud. I Dag ejes Ejendommen af Kirsten Søvndal. I en Periode var hun Medlem af Fruering-Vitved Sogneraaa. Pilbrogaarden. Matr. 7b, 13c, 141. 9,93 Ha. i 1970.

Matr. 7b er frasolgt Vitved Bjerregaard i 1856 af Peder Lauersen til Peder Ras-

mussen. Han var vist født i Blegind i 1814 og var Træskomand. Hans Kone hed Ane Jensdatter, født 1817 i Blegind. I 1859 sælger de til Kirsten Sørensdatter, født 1833 i Thiset Sogn og Søren Nielsen, født 1821 ogsaa i Thiset Sogn. De har Ejendommen til 1890, da bliver den købt af Jens Jensen og Johanne Pedersen. Matr. 13c er en lille Naboejendom til Matr. 7b. Jorden bliver solgt til Simon Jensen i 1844. Han er født i Hvilsted Sogn i 1797 og hans Kone, Gertrud Rasmusdatter i Gosmer i 1789. En Mellemhandler har Ejendommen 1851, men sælger i 1852 til Jakob Simonsen, der er født i Odder Sogn i 1821. Hans Kone hedder Mariane Pedersen, og er født 1821 i Astrup Sogn. Han var Arbejdmand og Brøndgraver. En af deres Sønner hed Peder Hansen Pilgaard Jakobsen,

Pilbrogaarden.

109


født 1853, og en Sønnesøn hed Anker Jakobsen, de havde begge Gaard Matr. 25a paa Vitved Mark. Mariane bliver Enke og sælger Ejendommen til Niels Chr. Jensen i Aar 1900 for 2.000 Kr. I 1906 køber Jens Jensen Ejendommen. Han er født 1872 i Kolt, hans Kone er født 1877 i Storring. Hun hed Johanne Pedersen . Som ovenfor fortalt havde de Matr. 7b, og de 2 Ejendomme bliver sammenlagte og Bygningerne til 13c brydes ned. I 1917 køber Jens Jensen tillige Matr. 14f af Jens Peter Madsen for 3.296 Kr ., og Gaardens 3 Matrikler er nu sammenlagte. I 1927 køber Ragnhild (Hilda) og Kristian Jochumsen Gaarden for 28.500 Kr . Kristian Jochumsen 1900-1973 er født i Olsgaard i Lillevirring, Matr. 22. Hilda er Datter af R. P . Olesen, der havde Gaard Matr. 4a i Svinsager . En Søn, Svend Jochumsen, er i Dag Vognmand i Vitved. 11965 køber Egon Schmith Gaarden og sælger senere til Nygaard Johansen. Den ejes i Dag af Forretningsfører Bent Nørgaard Pedersen. Den er istandsat og indeholder nu en moderne Lejlighed og har faaet Navnet Pilbrogaarden .

Matr. 8b i Vitved og 20c, 26a i Virring. I 1932, 7.72 Ha.

Matr. 8b er Vitved 0stergaards Hedelod, der er frasolgt af Peder Nikolaisen i 1835 til Jens Andersen, der er født 1806 i Hundslund Sogn, han er Stenhugger. Hans Kone hedder Johanne Pedersdatter og er født i 1809 i Harlev Sogn. I 1846 køber Søren Due Jacobsen Ejendommen. Han er født 1817 i Ved slet 110

Matr. 8b m.fl. ved Præstevejen.

Sogn, og hans Kone, Kirsten Jeremiasdatter er født 1820 i Odder Sogn. Ane Nielsdatter født 1816 i Odder Sogn og Morten Pedersen, født 1817 ogsaa i Odder Sogn, køber Ejendommen i 1851, og sælger 1867 til Jens Rasmussen. Han er født 1833 i Torrild Sogn, død 1905 paa Sygehuset i Aarhus, begravet i Vitved. Han var gift 3 Gange. Første Gang med Maren Nielsdatter . Under dette Giftermaal deltog han i Krigen i 1864, og sad en Tid som Krigsfange i Altona. De boede da i Gylling Sogn. I 1867 køber han Matr. 8b i Vitved. Der er 2 Børn i dette Ægteskab: Rasmus, der bosætter sig udensogns, og Johanne Karoline Rasmussen, født 1866, i daglig Tale kaldt Hanne. Hun var i mange Aar Husholderske for Jens Peter Petersen, der havde en af Virring Nedergaarde, Matr. 14a. Hun dør ugift i 1937. Gift anden Gang i 1868 med Kirsten Andersdatter, 1857-1889. Det var hans Ungdomskæreste, men hendes Forældre havde modsat sig Giftermaal, da han intet ejede. Nu havde han Ejendom, saa gik det an. Der var 3 Børn, ingen bosatte sig i Sognet. Gift tredie Gang 1896 med Ane Kirstine Kristensen, født 1860 i Tulstrup Sogn. En Søn af Ægteskabet bosatte sig i Skanderborg.


Post Jens Rask øger Ejendommen med Matr. 20c. Han bygger nyt Stuehus et Par Aar efter, han har købt Ejendommen. I Stuehuset er indbygget en Vognport. Jens Rask kørte nemlig Dagvogn 2 Gange ugentlig med bl.a. Post til Aarhus, deraf Postnavnet. Denne Rute blev senere overtaget af Niels Peder Nielsen i Fastrup. Vognen var da en lukket Vogn, en saakaldt Omnibus, derfor blev Ejeren kaldt Busse-Niels. Maaske var det en lignende Vogn, Jens Rask kørte med, siden han byggede ny Vognport til Stuehuset. I 1902 mageskifter J ens Rask med Søren Rasmussen fra Ingerslev og fik der en mindre Ejendom. I 1906 køber Mikkel Marius Mikkelsen Ejendommen for 8.000 Kr. Han er født 1871 i Fruering Sogn, og hans Kone er født 1872 i Nakskov, hun hed Karen Ma- Herskabskusken Marius Mikkelsen. rie Christensen. Marius Mikkelsen tilkøber Jordemoderlodden i Virring i 1911. Den har Matr. 26a. Sælgeren er Skanderborg Amtsraad, Prisen 1.000 Kr. Marius Mikkelsen var Broder til Anders Mikkelsen, der havde en lille Gaard paa Virring Hede, Matr. 7b. Marius Mikkelsen køber som ældre et Hus i Fruering og bor der i mange Aar. Som ung var han Herskabskusk i København. Marius Mikkelsens Søn Aksel M. P. Mikkelsen overtager Ejendommen i 1925 for 25.000 kr. og sælger i 1940 til Astrid og Søren Johannes Winther Andersen for 25.750 Kr. Astrid er Datter af Jens Andersen Bager, der havde Virring Nørregaard. Søren Winther sælger i 1950 Ejendommen til Anders Iversen og køber efter nogle Aars Forløb en Ejendom i Fastrup, Post Jens Rask. 111


hvis Jorder han udstykker og bebygger med Parcelhuse. Anders Iversen sælger for 43.500 Kr. samme Aar som han køber og køber den gamle Jordemoderbolig i Virring, Matr. 26. Køberen af Ejendommen var Ole Skovhus. Efter flere Aars Forløb drev han Ejendommen kvægløs og tog Arbejde paa et Savværk. Han døde i December 1977 i sin bedste Alder.

Matr. 8e, 18e i Pilbrodalen. 4,27 Ha. i 1932. 5 Ha. i 1970 Rasmus Jensen køber Matr. 8c i 1835. Han er Husmand og Smed. Han er født 1801, og hans Kone, Johanne Kirstine Sørensdatter , er født 1811. I 1848 bliver Ejendommen købt af Christen Olesen,

Matr. 8e i Pilbrodalen.

112

der Aaret efter sælger til Søren Mikkelsen, han er født 1812 i Sognet og er gift med Frederikke Louise Damgaard, født 1815 i Sognet. I 1857 mageskifter Søren Mikkelsen med en Mand, der hedder Mikkel Roedsted. Jeg kan ikke finde ham i Folketællingen. Han har Ejendommen til 1866, da bliver den købt af Søren Nielsen, der er født 1821 i Grundfør, for 2.800 Rigsdaler. Han er gift med Louise Charlotte Bjøstrup. Hun er en Del Aar ældre end Manden og er født 1809 ogsaa i Grundfør. Jørgen Sophus Bjøstrup Nielsen, deres Søn, overtager Ejendommen i 1888. En af hans Sønner er Laurids Bjøstrup Nielsen, Handelsmand og Grisehandler , oftest kaldt Gris Laurids. Man mener, at Bygningerne efterhaanden er gamle og befængte med Tuberku-


lose, og da J. S. Bjøstrup Nielsen dør i 1897, overtager Petrine og Peder Knudsen Pedersen Dødsboet af Skifteretten for 3.710 Kr. De har samme Aar overdraget deres Gaard i Vitved, Matr. 3a, til en Svigersøn. Nu nedriver de Ejendommens gamle Bygninger eller brænder dem og bygger nye i Stedet, og der bor de til 1915. De flytter da op i Stuehuset til den nedlagte Gaard Inger og Søren Højsgaard Rasmussen. Matr. 4a i Vitved. Nu skifter Ejendommen ret hurtig Ejere: Hans Frost Christensen i 1915. Pris I 1884 køber N. Rasmusens Enke, Ane 9.450 Kr. Martin Pauli Jørgensen i 1917. Jensen, Huset og bor der til 1893. Det Pris 10.500 Kr. Knud Andersen i 1917. bliver da solgt til Mikkel Jensen AnderPris 11. 500 Kr. Skrædder Jens Gammel- sen, der før har haft Vitved Tinggaard. gaard i 1918. Pris 13.500 Kr. Han er gift Matr. 9a. I 1907 bliver det købt af Jens Peter Rasmed Mette, født Andersen, de har Ægtemussen Bonde, der før har haft en Ejenpagt, men i 1923 overtager hun Ejendomdom i Pilbrodalen. Hans Arvinger sælger men som Eneejer . det i 1920 til Skrædder Søren Balle RasP. Winther køber den i 1930. Pris mussen, født 1868 i Kolt, hans Kone Ma15.000 Kr . Anton P. Nielsen i 1930. riane Rasmussen er født 1870 i Thiset 14.500 Kr. Karl Johan Frandsen, Foged- Sogn. udlægsskøde i 1937. Aaret efter køber Mikkel Jensen AnInger og Søren Højsgaard Rasmussen dersen igen Huset. Pris 4.000 Kr. Arvinkøber Ejendommen i 1945 for 21.700 Kr. gerne sælger det i 1941 til Vognmand AaHan er Søn af Johanne og Aage Rasmus- ge Bavarslund Rasmussen. I 1944 sælger sen, der i mange Aar havde en Ejendom denne det til Martinus Andersen for 7.000 Kr. Martinus Andersen har ogsaa før ejet paa Virring Hede. I 1960erne sælger de til Forvalter P. Sø- Vitved Tinggaard. Huset ejes i dag af Erik Jensen. sted og køber en af Virring Nedergaarde, Matr. 14a. Ejendommen, der ligger smukt, er gennemmoderniseret.

Matr. Bh. Et Hus ved Vejsvinget til Kirken. Ejeren af Vitved østergaard solgte Grunden i 1875 til Lærer A. Juul Jensen. I 1881 arvede dennes Søn, Jens Jørgen Jensen, Huset, og solgte det Aaret efter til Peder Nielsen for 2.000 Kr.

Et Hus ved Vejsvinget til Kirken, bagved Ane Jensens og Anders Juuls Hus. Manden er Hjalmar Søderstrøm.

113


Matr.81 Jakob Peder Jensen, Vitved østergaard, bygger Huset tilOpholdshus, da han skøder Gaarden til Sønnen Jens Peter Jensen. Andreas Holm, førhen Vitved Overgaard, køber det og bor der en kort Tid. Da hans Kone døde, solgte han det til Jens Peter Jensens Enke, Ane Jensen, der før havde Vitved østergaard. Efter hendes Død solgte Arvingerne det til Anders Juul, der før havde en lille Gaard i Fastrup. Matr. 8k, 10c, 19f, 37ar.bm. 5,17 Ha. i 1932.8,43 Ha. i 1970. Da Niels Pedersen skødede sin Gaard, Vitved østergaard, til Jakob Peder Jensen beholdt han en lille Grund, Matr. 8k, samtidig købte han Matr. lOc af Frederik Iver Nielsen. Af disse 2 Matrikler samt de 2 smaa 37ere danner han en Opholdsejendom paa 5,17 Ha. og tager Ophold der i 1879. Han er da gift med Petra Poulsen, som er hans anden Kone. Han dør i 1893, og Enken gifter sig med Søren Pedersen Holm og overtager Ejendommen i 1894. De har Ejendommen til 1908, da køber de Vitved Damgaard, Matr. 18a, og sælger Ejendommen til Chresten Chrestensen, født 1875 i Venge, Hans Kone Mariane er født 1881 i Skovby. I 1911 sælges Ejendommen til Mikkel Jensen Andersen for 11.500 Kr. Han har før haft Vitved Tinggaard, som han dette Aar skøder til sin Søn Martinus Andersen. I 1921 bliver Ejendommen købt af Inger og Mikael Christian Fredslund. De har før haft Gaard Matr. 3a i Vitved. 2 Aar efter sælger de til Mette og Søren Peter Mikkelsen for 27.500 Kr. De har Ejendommen til 1940, da køber Agnes og Ole Bavarslund Rasmussen den. Agnes er Datter af Anders Juul, der hav114

de en lille Gaard på Fastrup Mark. Ole er Søn af Sofus Rasmussen, der havde Gaarden Bavarslund i Fastrup, denne Gaard overtager Ole Rasmussen i 1950erne og sælger Ejendommen til Marie Friis Jensen, Enke efter Jens Jensen, de havde før Gaard Matr. lOa i Vitved. Deres Søn Johannes Friis har den i Dag. Matr. 19f er tillagt Ejendommen af Fredningsnævnet, da Gaarden Søholt blev nedlagt. Se ogsaa Side 71. Matr. 12a. Et Hus i Vitved. Huset er bygget af Kirsten og Christen Pedersen, da de afstod Vitved Mosegaard Matr. 12a til Anton Jensen og Plejedatteren Marie. Elna og Reservepost Viggo Rasmussen køber det i 1952. Han døde i 1974, men Elna beboer stadig Huset.

Matr. 12a. Et Hus i Vitved.

Matr. 17ao. Et Hus i Vitved Huset er bygget af Snedker Johannes Christensen Hostrup, der opretter en Snedkerforretning i det. Han er Broder til Købmand Christian Christensen Hostrup i Virring. På Grund af Sygdom solgte han Huset til Vagn Jacobsen.


Reservepost Viggo Rasmussen.

Matr. Hap. Et Hus i Vitved Laurs Jakobsen havde Gaarden Søholt, der nu af Fredningsnævnet er nedlagt som Landbrug. Han byggede Huset. Det var nærmest tiltænkt hans Søn, Vognmand Anders Jakobsen. Han boede der ogsaa nogle Aar, hvorefter han solgte det til Magda og Lillebilchauffør Thomas Nielsen, Søn af Stenhugger Laurits Nielsen i Vitved. Det blev nu købt af Mariane og Martinus Andersen, der før havde Vitved Tinggaard, Matr. 9a. De byttede senere med Vognmand Aage Rasmussen og Ellen Thykjær , der havde Huset, der ligger ved Vejsvinget op til Kirken i Vitved. Da Aage Rasmussen købte Vitved Damgaard, Matr. 18a, solgte han Huset til Egon Rasmussen. Matr. 12b, 8f. Vitved Hede. 5,6 Ha. Jorden er frasolgt af Michel Laursen, Vitved Mosegaard. 8f er et ubetydelig

Areal. Køberne var Maren Nielsdatter , født 1808 i Thiset Sogn og Anders Bertelsen, født 1805 i Torrild Sogn. Handelen skete i 1835. Deres Søn, Bertel Andersen , født 1835, faar Skøde paa Ejendommen i 1862, Jeg ved ikke Konens Navn. Der var 4 Børn i Ægteskabet. l. Niels Peter Andersen var i mange Aar Smed i Virring. 2. Søren Kær Andersen var ugift, han havde i nogle Aar en Ejendom i Svinsager. 3. Ep Søn, vist Jens Andersen, blev gift med en Søster til Vejmand og Central1:;estyrer Marius Andersen i Virring. De boede i Onsted, de havde en Datter, Frida, der blev gift med Karl Ballegaard, Matr. Ila i Virring. 4. En Datter, Kathrine? var gift med Laurs Nielsen. De boede nogle Aar i Virring, Matr. 19b. Maaske var der flere Børn, men disse 4 havde Tilknytning til Fruering Sogn. I 1908 sælger Bertel Andersen Ejendommen til Søren Andersen, født 1879 i Holme. Hans Kone hed Anne Kathrine og var født 1887 i Fruering. Søren Andersen var Broder til Karl Andersen, Kildevæld, Vitved Hede, og Broder til Anders Mikael Andersen, der i mange Aar havde Ejendommen 12e paa Fruering Mark. Chr. Laursen, Bager Laursen, køber Ejendommen i 1917 for 9.500. Bager Laursen har haft utallige Ejendomme i

Matr. l7ap. Et Hus i Vitved.

115


Grønlunds Ejendom. Matr. 12b, 8f. Bertel Andersen og Frederikke.

Fruering-Vitved Sogne. Aaret efter sælger han til Kristian Grønlund for 11.100 Kr. Han bygger nyt Stuehus og forbedrer Udhusene. Der var mange Børn, 3 af dem har Tilknytning til den gamle Fruering-Vitved Kommune. l. Hans Grønlund, der nu er Pedel ved Fælleskolen i Virring. 2. Gerda, der er gift med Tømrer Vagn Sørensen,

Virring. 3. Viggo, gift med Skøt Laursens Datter i Hvolbæk. Han overtager Ejendommen efter Faderen, men sælger 3 Aar efter og faar en Gaard i Alling. Køberen er Tømrer Carlo Nielsen, der lejer Jorden ud, og der drives ikke mere Landbrug paa Gaarden. Den ejes i Dag af Ole Findsen.

Familiebillede: Foran: Aage, bor i Vorgod, Alma og Christian Grønlund, Jens bor i Toustrup, Ester, bor i Lading. Bagved: Gerda, gift med Tømrer Vagn Sørensen, Virring. Hans, gift med Inger, Pedel ved Skolen i Virring. Viggo, gift med Inger Skøt Laursen, Hvolbæk, Gaardmand i Alling. Ejnar bor i Aarhus.

116


og en Svigersøn, Johannes Rasmussen, har overtaget. Mariane bliver Enke og sælger i 1936 til forhenværende Købmand Hans Peter Poulsen, der igen sælger til Maren og Andreas Jensen i 1942 for 13.750 Kr. De havde før en Ejendom i Pilbrodalen. I 1848 køber Anders Peter Andersen Ejendommen for 19.600 Kr. Den ejes i Dag af Vagn Rasmussen. En Ejendom ved Hedevejen. Matr. 13b, J4b.

Matr.13b, 14b. En Ejendom ved Hede· vejen. 3 Ha. Matr. 13b er frasolgt 13a i 1848 af Niels Markussen til Jens Jensen. Matr. 14d er frasolgt i 1855 af Ole Pedersen til Poul Christensen. Jens Jensen sælger sin Ejendom til Søren Mikkelsen Damgaard i 1852. Skrædder Rasmus Jensen har Naboejendommen Matr. 14b og køber i 1859 Matr. 13b og lægger Ejendommene sammen. Han er født i Randlev i 1818. Hans Kone, Mette Rasmusdatter , er født i Nølev ogsaa i 1818. Hun bliver Enke, og en Søn, Søren Rasmussen, født 1847, faar Skøde paa Ejendommen i 1881. Han sælger i 1886 til Andreas Jørgensen, og nu skifter Ejendommen Ejer 7 Gange, indtil Skomager Jens Peder Madsen overtager den i 1912 for 8.000 kr. Han har 2 Børn, der bosætter sig i Fruering Sogn. 1. Theodor Madsen, der bliver gift med Mikkel Hansens Datter, Fruering østergaard, de køber og har Nabogaarden, Eskegaard, Matr. lOa i en halv Snes Aar. 2. Thyra, der bliver gift med Anders Mikkelsen, Virring Hede, Matr. 7b. J. P. Madsen sælger i 1917. Herefter er der Ejerskifte 4 Gange, indtil Mariane og Jens Marius Johansen køber den i 1926 for 13.000 Kr. De har før haft Matr. 3e paa Vitved Hede, som en Datter, Marie,

Matr. 19b. Et Hus i Vitved By. Dette Hus var oprindelig Stuehuset til Gaard Matr. 19a. Denne Gaard ejedes i sin Tid af Degn og Kirkesanger Rasmussen Juul, født 1773. Hans Kone hed Ellen, og da hun bliver Enke, faar hun en Bestyrer, der hedder Rasmus Nielsen, som hun gifter sig med. Gaardens Bygninger laa oprindelig i Vitved By. Rasmus Nielsen sælger disse Bygninger til sin Stedsøn, Søren Rasmussen Juul, i 1848, og opretter nye Bygninger paa Gaardens Jorder, der ligger et Stykke østen for Byen. Søren Rasmussen Juul er født 1822. I 1874 køber Ingeborg, født 1851 i Hvilsted Sogn, og Niels Christiansen, født 1841 i Malling Sogn, Stuehuset, der har Matr. 19b. Niels Kristiansen var Stenhugger og Brolægger. Han deltog i Krigen i 1864 ved Artilleriet. Han arbejdede ved AarhusHorsens Landevejen, da den i 1870 blev anlagt fra Tingskoven til Solbjerg. Han boede da paa Solbjerg Kro, derfra maaske Kendskabet til Ingeborg. Ingeborg var Sypige, hendes Forældre, Karen og Jens Kristensen havde Hus Matr. 35 i Vitved. Ingeborg bliver Enke og sælger Huset i 1930 til Carly og Harald Rasmussen for 1.825 Kr. 117


Et Hus, der oprindelig var Stuehus til Gaard Nr. 19. Søholt.

Harald Rasmussen er Søn af Ida og Bødker Rasmus Norring Rasmussen i Virring, og da hans Moder bliver Enke, sælger han Huset i Vitved og overtager hendes Hus i Virring i 1944. Køberen er Sømand Hans Larsen, og han giver 3.500 Kr. for Huset, som han ejer i Dag.

Matr. 13d, 12g. Vitved Bolskovvej. 7,58 Ha. 13d er frasolgt 13a i 1910. Den er paa ca. 9 Td. Ld. og paa denne Jord bygger Mariane Rasmussen, født 1870 i Thiset Sogn, og Søren Balle Rasmussen, født 1868 i Kolt, en Ejendom. Han er Skrædder og hedder i daglig Tale Skrædder Balle. Han sælger igen i 1911 til Jens Peter Madsen for 7.000 Kr. Mine og Chr. Laursen, Bager Laursen, køber den samme Aar for 7.500 Kr. og sælger i 1913 til Mi-

118

Stenhugger og Brolægger Niels Kristiansen og Inge· borg Jensdatter.


Morten og Margrethe Pedersen.

chel Thomsen for 10.000 Kr. Han er fra Søholt, Matr. 19a i Vitved. Denne Gaard blev senere nedlagt af Fredningsnævnet. I 1917 køber Margrethe og Morten Pedersen Ejendommen for 14.200 Kr. Aaret efter køber de Matr. 12g af Christen Pedersen for 3.445 Kr. og lægger denne Jord under Ejendommen. Morten Pedersen er fra Diergaarden, Matr. 14a i Vitved og Margrethe er Christoffer Christoffersens Plejedatter , se Matr. 7e og 120 i Pilbrodalen. Ejendommen ejes i Dag af Anne og Ove Pedersen, sidstnævnte er Søn af Morten Pedersen.

I 1902 køber Birgitte, født 1868 i Vitved og Søren Sørensen, født 1861 i Hvilsted Sogn, Ejendommen for 4.800 Kr. De køber 2d og 5cl og lægger til den. Et af deres Børn hedder Søren Sørensen, undertiden kaldt Dragonsøren. Han tjente flere Aar i Vitved, blev gift med Mette og købte en Gaard i Onsted. Da de afstod denne til en Søn, købte de et Hus i Virring, som Chr. Hjort i sin Tid havde bygget til Opholdshus. De har en Datter, Betty, der er gift med Søren Alrø i Svins ager , og en Søn, Rejsemontør Knud Sørensen, er gift med Damefrisør Herdis Sørensen. De bor i Virring. I 1922 køber Kirstine og Magnus Jensen Ejendommen for 18,300 Kr. Ejendommen, der ligger temmelig afsides bag Hagstedgaard og Vandstedet, brændte i 1960erne. Den ejes i Dag af Karl Jensen.

Matr. 17el, 2ob, 2d, Scl, 37t. Vitved. 6,9 Ha. 17el er frasolgt i 1859 af Søren Sørensen Damgaard endnu inden Damgaarden Nr. 17a var nedlagt. Køberen var Else Marie Hansen, født 1836 i Thiset Sogn, og hendes Mand, Søren Rasmussen, født 1832 i Hvilsted Sogn. De sælger i 1867 til Jens Lauersen, der køber 37t og 20b og lægger til EjendomMatr. 17el. mfl. Vitved Mark. men. Det er 2 ubetydelige Arealer. 119


Matr. 17buæ. En lille Ejendom i Pilbrodalen 17b er solgt af Søren Sørensen Damgaard til Søren Jensen i 1863. Siden er 17uæ købt til, de er begge ubetydelige Arealer . 11875 overtager Snedker Rasmus Holm Sørensen Ejendommen for 800 Kr. + Aftægt. Han er født 1846 i Vitved. Hans Kone, Ane Rasmussen, er født 1852 i Hvilsted. De har en Datter, Hanne, der bliver gift med Smed Ole Langberg i Virring. En anden Datter, Marie, var gift med Amtsraadsmedlem Graff i Stilling. I 1917 køber Søren Peter Sørensen Ejendommen for 3.400 Kr. og sælger til Ejner Jacobsen for 11.500 Kr. i 1924. Paa det Tidspunkt er tillagt Matr. 5f, som igen forsvinder, da Ejendommen bliver solgt ved Fogedudlægsskøde i 1938 til Ingeborg og Anders Poulsen for 4.200 Kr. Ingeborg er fra Ejendommen »Himmerige« i Hvolbæk. i 1947 bliver den solgt til Pauli Jensen, og samme Aar til Harald Andersen. I 1948 er den igen solgt til Pauli Jensen. I 1949 køber Ingeborg og Anders Poulsen igen Ejendommen for 14.000 Kr. Esther, 1914-1975, og Charles Simonsen, 1906-1977, køber den i 1950. Derefter Børge Pedersen. Siden er den solgt flere Gange. Den ejes i Dag af Erik N. Johansen. Storkereden Matr. 17c, 17b. Vitved Mark. 8 Ha. i 1932. 7 i 1970. Jorden er frasolgt af Søren Sørensen Damgaard til Poul Sørensen i 1864 for 1.400 Rigsdaler. I 1884 mageskifter Poul Sørensen med Sine og Søren Peter Sørensen, han er født

120

1849. Sine er født i Astrup. I 1900 sælger de til Ib Christensen og køber en mindre Ejendom ved Virring Korsvej, som de har til 1917, da køber de en ganske lille Ejendom i Pilbrodalen. Skrædder Andreas Sørensen i Virring var deres Søn. I 1904 køber Anders Pedersen Ejendommen for 7.000 Kr . og sælger i 1907 til Martin Jakobsen, født 1880 i Fruering, hans Kone, Kristiane Kristiansen er født i 1887 i Hylke. Prisen er 7.500 Kr. Martins Fader var Post i Virring, og da hans Moder blev Enke, blev hun Værtinde i Virring Forsamlingshus. Man kaldte hende Slump-Mine. Martin Jakobsen dør i sin bedste Alder, og hans Enke gifter sig med Peder Anders Rasmussen, og han overtager Ejendommen i 1916. I 1918 køber Kathrine og Otto Emil Andersen den for 18.000 Kr. Han sælger til Ejendomshandler Aase Svendsen i 1930 og køber en Gaard paa Virring Hede. Hans Søn, Aage østergaard Hansen, har i Dag Gaarden Elmely, ogsaa paa Virring Hede. Aase Svendsen sælger samme Aar til Jens Chr. Laursen for 20.000 Kr. Han er gift 2 Gange. Hans første Kone hedder Sine, hans anden Dagmar, Enke efter Amerikamureren Marius Jørgensen, Vitved. Ejendommen har tilhørt Linda og Knud Vilstrup Sørensen. Han er Søn af Ove Vilstrup Sørensen, der har Gaard Matr. 3a m.fl. i Vitved. Linda er født Therkildsen. Hendes forældre har boet i Virring By og i et Hus ved AarhusHorsens Landevejen. Linda og Knud Vilstrup Sørensen overtog i 1977 hans Farsgaard. En Broder, Henning Sørensen, har overtaget Storkereden.


Storkereden ved PrĂŚstevejen. Foto 1975.

En Ejendom ved Vitved Sø med mange Matr. Nr., alle Nr. 37.

121


Matr. 37bb·zz·ad·al·bo·dd·kk·qq. 4,73 Ha. i 1970. En Ejendom med mange indviklede Matrikler, alle ganske smaa. Den ligger ved Bolskovvejen. Husmand og Stenhugger Frands Mortensen, der er født 1828 i Astrup gifter sig med Ane Sørensdatter , der er født 1827 i Sognet. De har først en lille Ejendom i Pilbrodalen, som nu er nedlagt. I 1850 sammenkøber de ovennævnte Nr. 37 Matrikler, og danner af dem en Ejendom, der ligger kønt ved Vitved Sø. Den lille Ejendom i Dalen bliver senere sammenlagt med 2 andre smaa Ejendomme. I 1863 mageskifter han med Jens Sørensen, der igen i 1869 mageskifter med Hans Christensen. I 1893 overtager Jens Peter Pedersen Ejendommen ved Skøde fra Auktionsretten og sælger i 1894 til Carl Pedersen for 3.700 Kr. Carl Pedersen er født 1864. Hans Fader var vist Snedker i Vitved. Han havde en Broder, der havde en Ejendom i Svinsager . En anden Broder var Bestyrer paa Hagstedgaard i Vitved, som ældre gik han under Navnet Døve Ras Peter. Carl Pedersen var gift med Margrethe Olesen, født i »Rolighed« i Gjesing i 1868. Hun bliver Enke i 1912 og køber en lille Ejendom i Svinsager , som hun senere mageskifter med Høkerforretningen der. Faa Aar efter sælger hun den til sin Nevø Karl Pedersen og bliver Syerske, og herefter gaar hun under Navnet Sy-Grethe. Pauline og Peter Christian Mikkelsen køber Ejendommen i 1912 af Grethe for 7.550 Kr. P . C. Mikkelsen drukner i Vitved Sø. 122

Karl Pedersen

dg Margrethe, som Enke kaldt Sy

Grethe.

Han faar Overbalance ved at trække Vand op. Enken sælger i 1944 til Richart Olesen for 19.000 Kr. Han erSøn af Karetrnager Olesen i Gjesing. Aaret efter køber Anna og Regnar Lund Ejendommen ogsaa for 19.000 Kr.

Amerikaejendommen Matr. 37ee·pp·au·mm·ao·ab·ag'æ·vv· nn·be·bf·av. En Ejendom paa Næsset i Vitved Sø kaldt Amerikaejendommen, fordi en hjemvendt Amerikaner har ejet den. 6 Ha. Hvorledes der er handlet rundt med disse Matrikler, er det vanskelig at gøre Rede for. Enkelte tilhørte en Tid Hans Pedersen, der havde et Hus i Vitved By, Matr. 30. I flere Aar var der 2 Ejendomme paa Næsset. Den ene hed Amalieborg, fordi Jens Jørgensens Enke boede der. Hun er født 1852 i Torrild. Amalie og Jens Jørgensen havde 3 Sønner, maaske flere. Den ene hed Marius Jørgensen, han var Murer. Han køber en lille Ejendom ved Vit-


ved Sø, Matr. 37am m.fl. Man kaldte ham Amerikamureren, fordi han var fra Amerikaejendommen. Han er født 1883. En anden Søn hed Harald Jørgensen, han var ogsaa Murer, han blev tillige med en tredie Søn, Anders Kristian Jørgensen, dræbt ved Bombenedslag, da Englænderne under Anden Verdenskrig bombede Aarhus Universitet. Cecilie og ovennævnte Anders Kristian Jørgensen, født 1886, overtager Amalieborg i 1912 og køber samtidig Naboejendommen af T. J. Thomsen, og de 2 Ejendomme bliver sammenlagte. Peder Harald Nielsen, der er Cecilie og A. K. Jørgensens Svigersøn, overtager Ejendommen i 1934 og sælger den i 1936 til Edith og Anders Peter Kristoffersen for 10.700 Kr. Hun er Datter af Snedker

og Post Hjalmar Søderstrøm, og han er Søn af Anton Kristoffersen, der har Gaard Matr. 22 i Vitved. Denne Gaard overtager de senere og beholder tillige den lille Ejendom ved Søen. Anders Peter Kristoffersen dør i sin bedste Alder, og Edith driver Gaarden videre og forpagter Amerikaejendommen ud. Senere sælger hun den til Helmuth Nyborg Sørensen. Den omtalte Naboejendom som Anders Kristian Jørgensen i 1912 lægger under Amalieborg er købt sammen af Jørgen Peter Nielsen fra 1877 til 1898. Dette Aar sælger han den til Niels Knudsen, der senere mageskifter med Peder Jensen. Rasmus Marinus Jensen køber den i 1901 og sælger til T. J. Thomsen i 1903 og Anders Kristian Jørgensen køber den saa i 1912.

Amerikaejendommen.

123


Køberne var Mette og Hans Alfred Poulsen. Mette var fra Diergaarden i Vitved. De var paa det Tidspunkt Bestyrere paa Hagstedgaard. I 1944 sælger de Ejendommen til Karl R. Sørensen og køber Gaarden Birkelund paa Fruering Mark. Villiam Andersen, der køber Hagstedgaard i 1943, har Ejendommen fra 1946 til 1947, da bliver den solgt til Eva Margrethe østergaard Jensen for 15.000 Kr. I 1950 bliver den købt af Inna Schach Holstein Rathlow for 20.000 Kr. Herefter bliver Bygningerne til EjenDrejerens Hus med den smukke Beliggenhed. dommen nedrevne paa Grund af en Vejregulering. Jorden ejes i Dag af Drejer Hans Vedersø Andersen, en Søn af Villiam AnderMatr. 37ae·ax·uu·aæ·tt·ba·du·ab sen. Han har bygget et Hus med VærkVitved Mark. 2,21 Ha. De fleste af disse Parceller er sammen- sted paa Grunden. Beliggenheden er ualmindelig smuk købt af Niels Jørgensen fra 1865 til 1877. I 1877 fortsætter Jakob Peter Nielsen med Udsigt over Vitved Sø. Sammenkøbet, indtil ovennævnte Matrikler udgør en Ejendom. I 1891 køber Rasmus Peter Pedersen, født 1855, Ejendommen. Han var før Hø- Hagstedgaard Angaaende tit omtalte Gaard kan nævker i Svinsager . Han blev gift med Johanne Jochumsen, født 1867, imod Foræld- nes, at den har Matriklerne 16c, 37bi-bgrenes Ønske. De havde Gaard Matr. la i bh og er paa 16,43 Ha. Jorden er skilt fra Svinsager . Det var Aarsag til at han for- Vitvedgaard af Klaus Nielsen. Udhusene lod Købmandshandelen i Svinsager og er bygget i 1884 og Stuehuset i 1887. Gaardens Beliggenhed er en af de kønkøbte Ejendommen i Vitved. neste i Sognet. Gaarden var en OpholdsI Begyndelsen var han Daglejer, blev senere Bestyrer og Forpagter af Hagsted- gaard for Klaus Nielsen. Han ville bo gaard. Som Ældre boede de iSmediehuset kønt på sine gamle Dage. Han havde vist i Svinsager , idet de i 1931 sælger Ejen- tumlet med Tanken om at oprette en Højdommen til Laurids Peder Nørgaard for skole paa Stedet, men opgav det igen. Muligvis flyttede Klaus Nielsen ud paa 7.670 Kr. I 1935 køber Hilmar Nielsen, senere Hagstedgaard i 1897. Da forpagtede han Vitvedgaard, Ejendommen, men maatte nemlig Vitvedgaard ud til Christen Pederpaa Grund af en Lov om Landbrug sælge sen, der var Forpagter af den fra 1897 til 1902. Klaus Nielsen døde i 1910, og hans i 1940. 124


Enke, Frederikke, født 1844, boede paa Hagstedgaard til sin Død i 1918. Herefter overtog Klaus Nielsens 3 Sønner Hagstedgaard i Fællesskab. Fra 1929 var Sønnen, Ehlers Nielsen, Eneejer af Gaarden, han havde tillige Vitvedgaard. Hagstedgaard var fra 1906 til 1916 forpagtet ud til Rasmus Peter Pedersen, Døve Ras Peter. Han havde en lille Genboejendom, hvor han boede under Forpagtningen. Hans Svigersøn, Anders Bjerregaard, overtog Forpagtningen fra 1916 til 1929, hvorefter han købte Nabogaarden »Vandstedet«. Hans Poulsen var Bestyrer paa Gaarden fra 1929 til 1943, hvorefter den blev solgt af Ehlers Nielsens Enke til Villiam Andersen, der har den til 1960, da bliver den solgt til Berider Aage Dam. Villiam Andersen fratager en temmelig stor Grund, hvorpaa han bygger en Sommerrestauration, som han kalder »Cafe Hjørnet«. Aage Dam sælger Gaarden til Direktør Kaj Olesen i 1962, denne køber senere Vandstedet, sælger Bygningerne fra og driver Jorden under Hagstedgaard. Der bliver bygget en Bestyrerbolig til Gaarden, og Viggo Mikkelsen bliver antaget som Bestyrer .

Hagstedgaard.

Frederikke Nielsen.

I 1976 sælger Direktør Olesen Gaarden til Erling Nielsen, Vitvedgaard, tillige med Jorden fra Vandstedet. Klaus Nielsen er Erling Nielsens Oldefader. Vitvtdgaards Jorder er igen samlede. Viggo Mikkelsen køber Bestyrerboligen og Hagstedgaards Bygninger bliver solgt til Landpost Aage Mikkelsen, Virring.

Uglereden Matr. 37x-ak·af-ff. Vitved. 1,4 Ha i 1970 Ejendommen er købt sammen af Rasmus Christiansen og solgt i 1876 til Jens Mikkelsen. Derefter af Christian Thøgersen, saa af Stenhugger Laurits Nielsen, der senere boede i et Hus i Vitved By. Derefter af Sø-

125


ren Rasmus Sørensen, Theodor Nielsen og i 1908 af Henrik F. J. Brandt for 3.000 Kr. Derefter af Jørgen Pedersen i 1922, af Viggo Bech Pedersen i 1924, af P. J . Christoffersen i 1933 og af P. Friis Andersen i 1934. Ejeren boede ikke selv i Huset, han var Medejer af Steensens Margarinefabrik, men en Søn, der var faldet uheldig ud, boede der til 1937. Sevel Andersen køber den i 1937, han har samtidig Virring Overgaard. Skødet bliver skrevet i hans Fader, A. P. Andersens Navn, da man den Gang ikke maatte have 2 Ejendomme, uden at der skulde være Besætning paa dem begge. Efter 6 Aars Forløb kom der Dagmulkt paa Ejendommen, hvis den ikke blev solgt omgaaende, eller der blev sat Besætning paa den. Politibetjent H. Frederiksen køber den i 1943 for 6.200 Kr ., Harald Jensen i 1946

Uglereden .

126

for 10.500 Kr., Harald Wilkenschildt Jensen i 1948 og K. E. Fugl i 1949. Inge Møller, senere gift med Georg Leach, omdanner Ejendommen til Sommerrestaurant, og herefter hedder Ejendommen Uglereden .

Matr. 37ah·bb·ak-af. En Ejendom ved Vitved Sø. 2,80 Ha. i 1970

Det er en Del af Hans Pedersen Pilgaards Ejendom. Han boede i det gamle Hus bag Vitved Smedie, Matr . 30. Det brændte i 1947. Jens Jensen køber Ejendommen sammen i 1871, og sælger den i 1896 til Berteline og Peder Rasmussen, født 1864. De har en Datter, Ane Mette, der paa Grund af Moderens Sygdom, bliver opfødt hos Johanne og Terkild Jensen i Matr. 23 paa Vitved Mark . Hun bliver se-


En Ejendom ved Vitved Sø.

Kirstine og Johannes Jeppesen.

I 1975 staar Huset tom. I 1976 er det nere gift med Anders Bjerregaard Jensen, nedrevet, og der er byget et nyt og mærkei flere Aar har de »Vandstedet«, Matr. ligt Hus paa Grunden. 17f m.fl. En Broder til Ane Mette, Aksel Rasmussen Bonde, overtager Ejendommen efter Faderen i 1926, men sælger den straks efter til Mathilde og Peder RasmusVitved Færgested. 1,57 Ha. i 1970 sen. Ane og Aksels Bedstefader, der hed Jorden hørte oprindelig til Gaarden Jens Peter Bonde, var Hjemmeslagter og Matr. 13a i Vitved, men blev frasolgt af Bydernand og havde en nu nedlagt Ejen- dennes Ejer Jens Peter Mikkelsen i 1871 dom i Pilbrodalen. til Mads Christiansen. Maaske er det Senere boede de i et Hus i Vitved By. ham, der har bygget Huset. Mathilde er født Frederiksen. Hun blivI 1881 eller 1882 bliver det solgt til Peer Enke i 1929 og sidder i uskiftet Bo til ter Jensen, født 1857 for 1.120 Kr. Han 1933. Da køber Henry Nielsen Ejendom- var Træskomand og Færgemand. Han færgede Folk fra Vitvedsiden over til men for 7.000 Kr. I 1946 køber Kirstine og Johannes Jep- Fregerslev, derfor fik han Tilnavnet Færpesen Ejendommen for 17.000 Kr. Han er rids. Hans Kone hed Valborg og var født Søn af Andreas Jeppesen, der i sin Tid 1852 i Hørning Sogn. havde en Ejendom i Pilbrodalen, Matr. I 1929 overtog Henrik H. Henriksen Færgestedet for 3.200 Kr. Han var en 6cd. Kirstines Bedstefader var Søren Bødker Vildmand og gik under Navnet Løven. Efter et Mellemværende med en DomSørensen, der havde Gaard Matr. 13a i mer i Aarhus, flygtede han til Rusland, Vitved. Johannes Jeppesn sælger Ejendommen men vendte senere tilbage til Danmark og i 1970 og bygger nyt Hus i Gram. Den nye tog sin Straf og købte derefter FærgesteEjer er Elektriker og bruger Huset til det. Sommerbolig. Den næste Ejer er Arne Det var ham, der hængte en Malmklokke op paa et Stativ i Fregerslev, saa Folk, Sørensen. 127


Færges/ede/ .

ved at ringe med den, kunne tilkalde ham og blive færget over Søen. I 1938 køber Marie Sofie og J. Schandorff Johansen Stedet. Han havde været Skibskok i sine unge Dage. Nu blev han Fisker ved Vitved Sø, færgede Folk over Søen, lejede Baade ud tillige med smaa Sommerhuse. Der var Traktørsted i det hyggelige lille Kampestenshus, med den skønne Beliggenhed. En af deres Døtre, Rosa, blev gift med Tømrer Børge Søderstrøm Nielsen i Vitved. Færgestedet ejes i Dag af Vilhelm Cordes . Huset er istandsat og moderniseret og benyttes mest som Sommerhus. Der er stadig Udlejning af smaa Sommerhuse til Lystfiskere, men Færgefarten er ikke mere. Cordes har købt et Skovareal af Frits Hansen, Vitved Diergaard . 128

Marie og Schandorff Johansen.


Matr. 37am·cc·gg. Vitved Bolskovvej. 1,72 Ha. i 1970 3 små Nr. 37-Arealer, der er købt sammen. Det meste af Jorden tilhørte i fordums Tid Vitved Bjerregaard. Træskomand Peder Rasmussen, der er født 1814 i Blegind og hans Kone, Ane Jensdatter, der er født samme Sted i 1811, køber Jorden sammen i 1857. I 1881 overtager Rasmus Christensen Bach Ejendommen for 1.200 Kr. Han mageskifter med Jørgen Rasmussen i 1888. Foriøvrigt bliver der solgt og købt Jord fra og til Ejendommen, saa det er vanskelig at gøre Redelighed for det. I 1903 køber Anton Pedersen Ejendommen. Han er født 1877 i Astrup. Hans Kone, Ane, er født 1878 i Thiset Sogn. Ejendommen er da med det nuværende Areal. Han sælger i 1917 til Michel Thomsen, der er fra Søholt, Matr. 19a i Vitved. Prisen er 8.400 Kr.

I 1918 køber Niels Peder Johansen Hvid Ejendommen for 9.300 Kr. og i 1928 køber Murer Jørgen Marius Knud Jørgensen den for 8.000 Kr. Han blev i Almindelighed kaldt Amerikamureren, fordi han var fra den Ejendom ved Vitved Sø, man kalder Amerika. Hans Kone hedder Dagmar. Som Enke gifter hun sig med Jens Chr. Laursen, der har den Ejendom, man kalder Storkereden ved Præstevejen fra Virring Korsvej til Pilbrodalen. Ejendommen blev i 1968 tilskødet Herdis Christensen.

Matr. 39. Vitved Et Hus paa en ganske lille Grund lige ud til Vejen. Grunden er sikkert opstaaet ved at Vejen med Tiden er blevet mere og mere rettet ud. Det ligger overfor en nu tørlagt Dam, hvorefter de 2 Damgaarde i Vitved har faaet Navn. Det har været ejet

Det lille Hus ved Vejen i Vitved By.

129


af Klaus Nielsen, Vitvedgaard. I 1870 købte Jens Peter Jørgensen det af Rasmus Sørensen Kjærulf for 190 Rigsdaler. Jens Peter Jørgensen er gift med Karen Marie Pedersdatter , hun bliver Enke i 1902 og sidder i uskiftet Bo en kort Tid, inden hun sælger det til Mads Jensen, født 1840 i Fruering Sogn. Maaske er det ham, Beboerne i Vitved kalder Mads Berntsen. Hans Fader hed Jens Berntsen. Han var Arbejdsmand og Vejrnand. En Gang han var meget syg, spaaede Dr. Snitker i Solbjerg, at han ikke havde lang Tid at leve i. Han kom sig imidlertid, og Dr. Snitkjær ærgrede sig hver Gang, han saa ham. Jens Berntsens Kone hed Karen og var født 1844 i Tulstrup. Mads Jensen og Hustrus Arvinger overtager Huset i 1921 og sælger det til Lauers Pedersen, der i 1923 sælger det til Grisehandler Laurids Bjøstrup Nielsen, Gris Laurids kaldet. Han var fra en lille Ejendom paa Vitved Mark. Gris Laurids har boet flere Steder i Kommunen. Han handlede med Smågrise og havde en fast Kundekreds og var vellidt. Han kørte i en høj gammel Ford længe efter, at denne Model var gaaet af Mode. I Dag ejes Huset af Erling Hulgren.

Laurids Bjøstrup Nielsen, Gris Laurids, hilser paa Ejnar Holm.

130

Kildevæld.

Kildevæld. Matr. 2b, 4b, 2c. Vitved. 9,04 Ha. i 1970 I 1843 køber Johanne Mikkelsen, født 1819 i Fruering Sogn, og Simon Mortensen, født 1816 i Randlev , Matr. 2b af Søren Jørgensen, der den Gang havde Vitved Overgaard. I 1852 køber Ane Nielsen, født 1817 i Thiset Sogn, og Jens Pedersen, født 1827 i Fruering Sogn, Matr. 4b af Peder Rasmussen, der da havde Gaard Matr. 4 i Vitved. Johanne Mikkelsen bliver Enke i 1867 og sælger sin Ejendom til Jens Pedersen, og de 2 Ejendomme er sammenlagte. I 1897 overtager Ane og Jens Pedersens Datter, Ane Birgitte Jensen, født 1853, denne Ejendom, og hun har den til 1905. Anne Marie, født 1885 i Hørning Sogn og Karl V. Andersen, født 1883 i Holme Sogn, køber Ejendommen i 1905 for 6.000 Kr. I 1924 køber de tillige en lille Naboejendom, der har Matr. 2e, af Otto August Pedersen, og Gaarden bestaar nu af ovennævnte 3 Matrikler. Der var mange Børn i Ægteskabet. Et af dem, Johannes Andersen, født 1910, overtager Gaarden i 1946. En Pige, Ag-


Familiebillede: Bageste Række: Agnes, gift med Gunnar Nielsen, se Matr. 9 i Virring, Anne Dorthea, gift med Tømrer Aage Hedegaard, se Matr. 8 i Fastrup. Niels Kristian, gift med Elna, bor i Skanderborg. Johannes A ndersen, der har Fødegaarden, Ejner, Alfred, Karl Andersens Kone Anne Marie, Gudrun, gift med Vognmand Jens Karl Jensen, der omkom i en Grusgrav, Anton Andersen, der havde Bakkegaardenfra 1946 til 195 7. Karl Andersen .

nes, født 1908, bliver gift med Gunnar Nielsen fra Gram, de havde i flere Aar en Ejendom i Lillevirring. En anden Pige, Anne Dorthea, blev gift med Snedker Aage Hedegaard fra Fastrup. De havde en Snedkerforretning i Gram. Ejendommen brændte i 1911. Bygningene er saaledes fra dette Aar .

Matr. 2c. Vitved Mark. En nedlagt Ejendom Karen Madsdatter, født 1805 i Fruering Sogn og Væver Jens Berntsen, født 1814 i

Halling Sogn, køber Jorden i 1842 af Søren Jørgensen, Vitved Overgaard, for 360 Rigsdaler og bygger paa den. Deres Søn, Mads Jensen, født 1840, faar Skøde paa Ejendommen i 187l. Som ældre boede han i Hus Matr. 39 i Vitved By, og man kaldte ham der Mads Berntsen. I 1901 køber Carl Marius Pedersen Bech Ejendommen for 3.040 Kr., og han mageskifter i 1905 med Johannes Rasmussen, der i 1912 sælger til Jørgen L. Sørensen. I 1913 bliver Ejendommen solgt 3 Gange. Henholdsvis til J . Gammelgaard Jensen, Jens Jensen og Marius 131


Christensen. Sidstnævnte gav 7.500 Kr. for den. Christian Johannes Gregersen erhverver Ejendommen ved Fogedudlægsskøde i 1916. Han sælger i 1919 til H. P. E. Sørensen for 15 .000 Kr. og køber i Stedet en Ejendom i Skaarup ved Ringklostervejen . Denne Ejendom er nu nedlagt, og der staar et nyt Parcelhus paa Grunden. I 1922 køber Johanne, født Eskildsen og Otto August Pedersen Ejendommen for 8.700 Kr. De har siden boet forskellige Steder bl.a. i Mesing. I 1924 sælger Otto Pedersen Ejendommen til Naboen Karl Andersen, Jorden lægges under hans Gaard og Bygningerne fjernes nogle Aar senere.

Matr. 4. Bygningerne til en nedlagt Gaard i Vitved Gaarden ejedes i 1830 af Rasmus Jensen, senere af hans Søn Peder Rasmussen, der i 1862 sælger den til Casper Pedersen for 4.000 Rigsdaler. 1869 købes den af Eskild Laursen, der i 1903 mageskifter med Peder Pedersen. Han køber nogle Smaaarealer til Gaarden, saa den efterhaanden faar følgende Matrikler: 4a, 37p, 5d, 6e, 27ar. I 1915 sælger Peder Pedersen Gaarden til Michael Chr. Fredslund og køber i stedet Gjesinggaard i Gjesing. Chresten Fredslund har Nabogaarden Matr. 3a, og lægger den købte Gaards Jorder under denne. Bygningerne bliver solgt til hans Svigerforældre Petrine og Peder Knudsen Pedersen i 1917. Petrine er født i Thoruplund i Virring, Matr. 20a. Hun bliver Enke og sælger i 1934 Bygningerne til Jens Martin Christian Olesen. 132

I 1948 køber Vognmand Aage Bavarslund Rasmussen det gamle Stuehus, og sælger det 2 Aar efter til Søren Vagn Knudsen. Det har nu Matr. 4d. Esther, 1914-1975, og Charles Simonsen, 1906-1977, ejede Huset til deres Død. Huset var i flere Aar delt i 2 Lejligheder, den ene var da lejet ud, bl.a. til Snedker Johannes Christensen, en Broder til Kr. Hostrup Christensen i Virring Købmandshandel. En anden Lejer var Andreas Jeppesen, der før havde en Ejendom i Pilbrodalen. Det ene Udhus til Gaarden blev af Gaardejer John Jensen ombygget til Beboelse, da hans Søn, Jens Jensen, overtog Gaarden Matr. lOa i Vitved. Dette Hus har nu Matr. 4f, 4g. Af Ejere af dette Hus kan nævnes: John Jensen, Johannes Jeppesen, Anders Poulsen, Marinus Jensen. Det ejes i Dag af Rørlægger Bent Christensen.

Vitved Forsamlingshus Ved et Møde i Vitved Skole d. 27/ 12 1896 blev det vedtaget at oprette et Forsamlingshus i Byen. Der blev udfærdiget Love og tegnet Auktionærer. Aktierne var paa 5 Kr. pr. Stk. Der blev tegnet 176 Aktier. Man tegnede fra 1 til 10 Aktier pr. Medlem . Der blev købt et Hus i Byen tilhørende Maler Knudsen i Hørning, og et Udvalg paa 5 Medlemmer blev valgt til at ordne det fornødne med Husets Omdannelse og Opførelse af en Forsamlingssal. Hus og Grund kostede 1.050 Kr. Skøde 1897. 1. April 1897 blev som Vært ansat Poul Sørensen, han skulde give 40 Kr. i aarlig Leje, og den 5. Juli blev der optaget et


Den 7. Januar var der Afstemning om, Laan i Sognets Sparekasse på 490 Kr. Den 23. Juli blev Huset indviet. For- hvorvidt man skulde lade Huset brandstander Hostrup, Ry Højskole, holdt Ind- forsikre eller ej. Man vedtog selv at tage vielsestalen, og der var Spil og Dans i 3 Risikoen. I 1907 blev der foretaget en temmelig Dage. Først for Gamle, saa for Unge og saa for Børn. Den 5. Januar 1898 holdtes stor Reparation. Generalforsamling. Christensen Maarsøe, Fra 1. Maj 1909 blev Enken Stine JenAsk Højskole, holdt Foredrag, og man sen ansat som Vært i Vitved Forsamlingsvedtog at danne en Foredragsforening. hus mod en Leje af 50 kr. aarlig. En Generalforsamling i Forsamlingshuset I 1914 kom Elektriciteten til Vitved, og blev bekendtgjort ved Opslag paa Smedie- Huset fik elektrisk Lys. døren og ved Bud med Skolebørnene. Den 24. August 1926 vedtoges ved en Den 9. April 1898 vedtog man at oprette en Poge- og Haandgerningsskole i Sa- ekstra Generalforsamling at opløse det len og den ene Stue mod en Afgift af 15 gamle Aktieselskab og danne et nyt paa et Kr. Lærerinden Mariane Mikkelsen blev nyt Grundlag. Aarsagen var, at der var senere Værtinde i Forsamlingshuset, da besluttet at udføre store Reparationer og Poul Sørensen efter et par Aars Forløb Omdannelser ved Forsamlingshuset. blev opsagt af Formanden. Som ny Vært ansattes d. 1. Nov. 1926 Formanden var de første 3 Aar Folke- Gartner J. Thykjær for en aarlig Leje af tingsmand Jens Sørensen. 120 Kr.

Vitved Forsamlingshus. Paa Trappen Værtsparret Martha og Jens Andreasen.

133


Dilettant i Vitved Forsamlingshus. Fra venstre: Mary Nielsen, Martin Andersen, Lærer Hansen, Johanne Schøler og Hans Poulsen . 1944.

Grundlaget for det nye Aktieselskab blev, at man aarlig betalte l Kr. af hver 1.000 Kr. Ejendomsskyld, og de, der havde under 10.000 Kr. Ejendomsskyld betalte 10 Kr. aarlig. I 1933 ny Vært Anders Jakobsen. I 1934 tfans ~. Jensen. I 1936 Andreas Jeppesen. I 1935 vedtog man at bygge en Scene til Salen. Til dette Formaal indkom der ved frivillig Bidrag 1.065 Kr. Resten laantes i Sognesparekassen. I 1942 købes et Stykke Jord af Ane Thykjær til Udvidelse af Garderobe m.m. l. November 1942 ansættes Thykjær igen som Vært. I 1947 Jens Andreasen . l. August 1966 Tage Rasmussen. 1. August 134

1967 Svend Jensen. Der skiftes fortsat jævnlig Værtspar. I 1975 taler man frem og tilbage, om man skal nedlægge Forsamlingshuset eller fortsætte. Ved en ekstra Generalforsamling vises udstrakt Vilje til at bevare Bygningen, man vil forsøge at rejse Kapital til Reparationer, der skønnes at ville koste 15.000 Kr.

Vitved Brugsforening Den er oprettet og Lovene blev vedtagne d . 30. Oktober 1910.


Ifølge Lovene dannes Foreningens Driftkapital af Medlemmernes Indskud, der udgør 2 Kr . for Gaardmænd, 1 Kr. for Husmænd og 50 Øre for Tjenestefolk, sidstnævnte har ikke Stemmeret. Bestyrelsen holder Møde en Gang hver Maaned, besørger Foreningens Indkøb og bestemmer Udsalgsprisen. Man køber Høker Christoffer Hansens Hus, Matr. nr. 15e, med Butiksinventar og Varelager for 5.200 Kr. Overtagelse 1. Januar 1911. Der tegnede sig 54 Medlemmer, og til Bestyrelsen valgtes som Formand P. P. Olesen, Kasserer Kresten Pedersen og til Bestyrelse i øvrigt Ehlers Nielsen, Jens Jensen og Carl Pedersen, Vitved Mark. Formandens Løn blev sat til Yz 010 af Omsætningen og Kassererens til Y4 %. Kresten Pedersen overtog senere baade Formands- og Kassererposten.

Kommis N . P. Madsen, 1885-1950, valgtes til Uddeler. Lønnen blev 5 Yz % af Butiksvarer og 2010 af Frø. Rasmus Rosenberg antoges til Vare kørsel for 33 Øre pr. 100 Pund. Varerne hentes i Aarhus. Man vedtog snarest mulig at løse Brændevins bevilling. 15. Juni 1911 afstaar man fra at melde Smed Sehøler, der driver Høkerhandel i Vitved, for ulovlig Varehandel. 27. August 1911 forhøjes Uddelerens Løn til 6% og man giver 4% i Overskud. Varelageret til Udsalgspris udgør 3.542 Kr. 63 øre. I 1913 vedtager man at drive Kulhandel og at bygge et Skur dertil ved Siden af Sprøjtehuset. I 1914 indlægges der elektrisk Lys i Brugsen, og paa Grund af Krigsudbrud vedtager man at hamstre nødvendige Varer.

Vitved Brugsforening.

135


Uddeler Madsen.

I 1916 er Varelageret 6.243 Kr. 44 øre. Varelageret forøges, og i 1917 kniber det især at skaffe Margarine. Samme Aar vedtoges det at ophøre med Spiritushandel. Bevillingen stilles i Bero. Priserne paa Varerne stiger, og man laaner 3.000 Kr. til Betaling af Gæld i Fællesforeningen og til øget Varelager, der den 3. Januar kommer op paa 9.929 Kr. 54 øre. I 1919 betaler man 70/0 i Overskud. I 1920 indføres Mønsterkontrakten for Uddelerens Løn delvis, og udgør 5% af Omsætningen, 1\12 % til Svind, 1% til Emballage, 1/6 til Lys og Varme i Butikken og 5% af Returemballage. Fri Handel med Skind, Træsko og Lervarer. I 1921 faar man nye Love. Som Følge af, at en lO-aarig Periode er Slut, udbetales der Andele til Medlemmerne. Brugsforeningen gaar nu en rolig Tid i Møde, man betaler 6-7% i Overskud. I 1925 er der Mund- og Klovsyge i Byen, og Varelageret er paa 10.909 Kr. I Januar 1926 dør Formand og Kasserer Kresten Pedersen, og P. P. Olesen afløser ham. 136

I 1928 giver man 11 % i Overskud, og i 1929 faar Formand og Kasserer P. P. Olesen 175 Kr. i Løn halvaarlig. I 1930 taler man om at bygge en ny Brugsforening eller sætte Overbygning paa den gamle. Et Tilbud paa Omlavning af Bygningen paa 4.000 Kr . bliver vedtaget, og man laaner 2.500 Kr. i Sognesparekassen. Efter Ombygningen i 1931 holdes der Rejsegilde med Kaffe og Bal for 7 Kr. pr. Par. Man vedtager at køre Varetur og hente Æg. Laurs Jakobsen bliver ny Formand, P. P. Olesen er stadig Regnskabsfører . Uddeler Madsen opsiges til 1. Juli 1931 paa Grund af Lønspørgsmaal, men efter Mægling genantages han, hvorefter Lønnen er 5% af Butiksvarer, 1\12 % til Svind, 3 % af Grovvarer og 100 Kr. aarlig til Lys og Varme. Varelageret er 11.911 Kr. og udestaaende Fordringer 2.574 Kr. 1933. Vognmand A. Jakobsen antages til at køre Varer fra Aarhus til Brugsen en Gang ugentlig for 50 Øre pr. 100 Kg. Han afløser Vogmand Jensen, Skanderborg. 1935. Varelager 13.472 Kr. U destaaende Fordringer 3.505 Kr. Overskud 10%. Den 2. Januar 1936 holdtes 25-aars Jubilæum for Brugsens Oprettelse, for Uddeler Madsens Tiltræden som Uddeler, og for P. P. Olesen, der henholdsvis havde været Formand, Kasserer og Regnskabsfører i samtlige 25 Aar. Uddeler Madsen fik overrakt et Guldur, hans Kone en syvarmet Lysestage og P. P. Olesen et Sølvbæger. 18. Marts 1936 førtes en Forhandling med F.D.B. angaaende for stor Skyld til denne. Man søgte at nedbringe de udestaaende Fordringer, men da dette ikke lykkedes, maatte man i Maj 1937 laane 2.400 Kr. Varelageret var da 15.378 Kr.


Udestaaende Fordringer 3.806 Kr. 8OJo i Overskud. August 1938. Man vedtager at forhandle skattepligtig øl. 11. Februar 1939, Lærer S. J. Hansen vælges til Formand. 1939. Krigen i Europa bryder ud. Ægnoteringen ophæves og Sukker rationeres. Varelageret øges. Gælden til F.D.B. er igen for stor, og man laaner 2.000 Kr. 1941. Varelager 19.183 Kr. Udestaaende Fordriger 3.553 Kr. Rationering indføres. Høstbindegarnet fordeles. 2? April 1943 vælges ny Formand paa Grund af Lærer Hansens Bortrejse. Det bliver Søren G. Olesen. Man opretter nyt Kreditforeningslaan, 8.000 Kr. 3 Yz %. 3 Afd. 1944. Der forøves Indbrud i Brugsen, der stjæles Varer for 550 Kr., og i Uddelerens Sovekammer er taget 1.000 Kr. deraf en Del i Checks. 1945. Vareknaphed efter Krigen. Det gamle Kulhus og Sprøjtehuset nedrives. Efterbetaling er kun 5%. 1948. Foreningen bliver Medlem af D.A.Æ. 1950. Uddeler Madsen dør pludselig. Man fortsætter med Vikar, Stillingen opslaaes ledig i Uddelerbladet. 4. Sept. 1950 antages Rejsevikar Gunner Thomsen til Uddeler. Varelageret opgøres af 5 Uddelere til 28.442 Kr. -:- Nedsættelse 435 Kr. Omsætning 104.597 Kr. Man køber Kaffemølle og Butiksvægt. 1952 Omsætning 182.410 Kr. Overskud 4%. Medlemmernes Skyld 14.000 Kr. Det henstilles til Uddeleren at faa denne Skyld nedbragt. Der er igen Indbrud i Foreningen, der tages 100 Kr. af Pengekassen og Tobaksvarer for 419 Kr. Forsikringen betaler 439 Kr. 19 øre.

Uddeler Thøgersen og Anna.

1954. Man henlægger 1.000 Kr. til et Byggefond. 12. Sept. 1955. Uddeler Gunner Thomsen opsiger sin Stilling, da han har faaet anden Plads. Den ledige Stilling opslaaes ledig i Uddeler bladet. Ove Vissing Thøgersen antages som ny Uddeler og lønnes efter Mønsterkontrakten. Man faar Regnemaskine. 1956. Aarsomsætning 210.794 Kr. 4% i Overskud. 1958. Man indfører kontant Betaling udover 30 Dage. 1959. Kvinderne bliver Medlemmer af Foreningen. 1960. Man faar ny Spiritusbevilling. 1. Jan. 1961 er Brugsens 50Aarsjubilæumsdag, der indskrænker sig til en Lykønskning til Uddeleren. Der bliver indlagt Centralvarme i Butik og Lejlighed. Pris 11.000 Kr. 1965. Formanden Søren G. Olesen afgaar ved Døden. Næstformand overtager Pladsen, det er Ole Skovhus. Generalforsamling d. 16. Aug. 1966 er den sidste Beretning i den gamle Forhandlingsprotokol. Omsætningen var da 400.000 kr. og man drøfter alvorligt at gå over til kontant Betaling. 137


Erling B. Rasmussen og Hustru der var Uddeler i Vitved fra 1971 til 1977.

Villiam Andersen kaldte sin Sommerrestaurant for Caje Hjørnet, den har en smuk Udsigt over det kuperede Landskab omkring Vitved. Her med Vitved By i Baggrunden.

Udsigt fra Cafe Hjørnet ned over Vitved Sø. Familien Andersen havde megen Glæde af sin Restauration . Paa Grund af svigtende Helbred maatfe de sælge den. Den fik Navneforandring og hed Søens Perle. I Dag, 1979, er den nedlagt og solgt til almindelig Beboelse.


FAST RU P Byen nævnes første Gang i 1316 i et Par Mageskiftebreve hvorved Kronen erhverver sig Jord i Fastrup. I 1333 skøder Poul Degen sin Ejendom til Ring Kloster. I Skellet mellem Fastrup, Virring og Onsted Marker laa Ormestenen. Om den fortælles følgende Sagn. En Gang man var i Tvivl om, hvor de rette Skel mellem de nævnte Byer gik, sendte man Bud efter de saakaldte Sandemænd, for at de kunde sætte det rette Skel. Det var Peder Ibsøn fra Alken, Jens Mikkelsen fra Haarby, Jens Juul fra Gjesing og Mogens Jenssøn fra Onsted. De var i svær Vildrede med, hvor Skellet skulle gaa, og kunde ingen Vegne komme med Arbejdet. Da faldt de paa Knæ og bad til Gud, at der maatte ske et Under, der kunne vise dem det rette Skel. Da kom en Orm eller Slange op af Jorden og krøb over en stor Sten, og den efterlod en dyb Fure i Stenen.

Stenen viste Skellet, og Furen viste Skellets Retning, og Sandemændene kunde nu sætte 7 Skelmærker af Flint og Kampesten. Ormestenen blev i 1920 flyttet fra sit Sted og opstillet i Solbjerg som Genforeningssten. Fra 1686 til 1727 var Magister Hans Lønborg Præst i Fruering-Vitved Sogne. Han fortæller, at naar man stod, hvor Ormestenen oprindelig laa, saa stod man i 2 Amter, nemlig Skanderborg og Aakjær Amter, i 2 Herreder, nemlig Hads og Hjelmslev Herreder, i 2 Sogne, nemlig. Vitved og Hvilsted Sogne, og i 2 Byer, nemlig Fastrup og Onsted Byer. Samme Hans Lønborg efterlod et Digt om Ormestenen: Ved Fastrup Mark ligger en Sten, de Ormestenen nævne. Jeg svær mig ikke end om meen. Der holdtes Ting og Stævne. Af Sandmænd, som var kaldet did, Ret Mark-Skiel at sætte. 139


140


De ginge der, saa hist, saa hid. De ikke fandt det rette. Da faldt de ned paa deres Knæe, og bad til Gud hand ville et Sandhedstegn lade skee som Trætten kunde skille. En Orm af Jorden kom da op, dend saa de der at skride tvers over Stenens ganske Krop, ned ved den anden Side! Da blev enhver saa megen froe, og sluttet Skjel at være, Hvor Fastrup Mark, alt paa min Tro, fra Onsted skiller dere. Men, det vel værd Forundring er, som hver kand se til Minde, de Huller Ormen gjorde der, de aabne er at finde. I 1761laa der 4 Gaarde i Fastrup under Skanderborg Rytterdistrikt. Dette blev opløst Aar 1767, og der blev holdt Auktion paa Skanderborg Slot over Godset. Ved denne Lejlighed blev Fastrup By og Jord solgt til Frk. Scheested til Cane. 10 Aar efter blev Gaardene købt af Beboerne, de ejedes da af Kammerherre von Preetz til Rantzausgave, som før hed Cane. Jordene i Fastrup er udskiftede i 1778 af Landmaaler P. Hjorth, der var da 8 Gaardbeboere og ingen Husmænd i Fastrup. Disse var: Gammel Matr. Nr. 1 Jens Madsen og Rasmus Christensen. Nr. 2 Poul Jensen og Søren Jørgensen . Nr. 3 Peder Povelsen og Peder Rasmussen. Nr. 4 Søren Andersen og Mads Hansens Enke. Alle Gaardene var lige store, nemlig 41-3-1 Td.Hk. Af Fastrups By svaredes aarlig 1Yz Td.Havre til Aarhus Hospital. Vitved Sogns Kirketiende betaltes til Justitsraad Teilmann.

Udstykningen er i 1816 berigtiget af C. C. Slebsager med følgende Optegnelse: Hegnene er dels Stendiger dels Jordgmfter, som er oprettet ved Markskel og ved Byens Tofter samt Mand og Mand imellem, de øvrige fastsættes Tid efter anden. Der er ingen Anlæg af Humlehaver eller lignende, og heller ingen Skov til Byen. Ej heller noget fælles Overdrev.

Beboere og Gaardareal i Fastrup i 1828 Matr . 1. 46 Td.Ld. Ejer Rasmus Rasmussen. Matr. 2. 48 Td.Ld . Ejer Jørgen Jensen. Matr. 3. 22 Td.Ld. Ejer Rasmus Sørensen. Matr. 4. 44 Td.Ld. Ejer Rasmus Clausen. Matr. 5. 52 Td.Ld. Ejer Anders Pedersen. Matr. 6. 24 Td.Ld. Ejer Jens Pedersen. Matr. 7. 39 Td.Ld. Ejer Søren Nicolajsen. Matr. 8. 43 Td.Ld. Ejer Søren Christiansen . Matr. 9. 12 Td.Ld. Ejer Thomas Jensen. Matr. 10. 6 Td.Ld . Ejer Niels Rasmussen. Matr. 11. 5 Td.Ld. Ejer Peder Mortensen. Matr. 12. 5 Td.Ld. Ejer Michel Christensen. Matr. 13. 11 Td.Ld. Ejer Michel Rasmussen. Matr. 14. 10 Td.Ld. Ejer Niels Chr. Clausen, Sognefoged i Vitved. Matr. 15. 6 Td.Ld. Ejer Rasmus Pedersen. Matr. 16. 1 Td.Ld. Ejer? lalt 374 Td.Ld. Arealerne er opgivne i hele Tal, dertil skal lægges Brøker, altid opad. Hele Jordarealet til Fastrup udgør 383

141


Fastrup før den store Bebyggelse.

150/14000 Td. Ld. Disse Brøker samt Byjord skulle kunne tillagt 374 Td.Ld. give dette Areal. I 1801 var der 65 Beboere i Fastrup. I 1860 var der 10 Gaarde og 12 Huse og en Vindmølle i Byen. Møllen er bygget i 1855 og nedreven i 1921. I 1874 blev der indviet et Missionshus i Fastrup, det første, der blev rejst i Danmark og tilskødet Indre Mission. Initiativtagerne var 2 jævne Fastrupfolk: Skomager Thomas Rasmussen og Husmand Niels Nielsen. Indre Mission kom aldrig til at præge Sognet. Huset blev senere solgt til en Privatmand, og i 1921 blev det nedrevet. I 1850 fandtes der et Fattighus i Fastrup paa 4 Fag, det blev vedligeholdt af Kom-

142

munen og tækket og gjort i Stand i 1863. I 1875 var det styrtet sammen efter at have staaet tomt i flere Aar efter Fattiglem Bodil Marie Hansens Død. Sogneraadet lod de gamle Materialer bortsælge ved Auktion og fandt det rigtigst at lade de gamle Grundsten blive liggende for at dokumentere Kommunens Ret til Pladsen. Fastrup var førhen en Del af Vitved Sogn og Fruering-Vitved Kommune. I 1969 blev der vedtaget en Lov, der bestemte, at Kommunerne skulle udvides og gøres større. Sogneraadet besluttede da, at Fruering-Vitved Kommune skulle indlemmes i Skanderborg Kommune. En Del af Beboerne i Fastrup modsatte sig dette, og d. 29. Juli 1969 indkom en Liste, der gik ud paa, at de ville tilhøre en mulig opret-


tet Solbjerg Kommune. Faa Dage efter blev indsendt en anden Liste fra Fastrup, underskreven af dem, der boede i den gamle Del af Byen, at de ville følge Fruering-Vitved Kommune til Skanderborg. Nu viste det sig, at der ingen Solbjerg Kommune blev dannet, men et Flertal af Beboerne i Fastrup var stemte for, at følge med Solbjerg ind i Aarhus Kommune. I kirkelig Henseende vedblev Fastrup dog at tilhøre Fruering-Vitved Pastorat. Fastrup er i Dag en ny By. Den nye Landevej deler den i 2 Dele, som sammenbindes af en Viadukt. Det øvre Fastrup, den vestre Del, er endnu tildels uberørt af den nye Bebyggelse. Det er de smaa Ejendomme mod øst, der har maattet lægge Jord til denne. Hvorledes Fastrup saa ud, før alt det nye kom til, vil Kathrine Frede-

riksen fortælle om i det følgende. Hun er den ældste Indbygger i Byen og gift med Tømrer Frederiksen. »Naar man i min Barndom kom fra Solbjerg og drejede om ad den Vej, der fører ad Vitved til, havde man paa højre Haand en Ejendom, hvis Bygninger ligger der endnu, men hvorfra Jorden er frasolgt og bebygget, den Gang hed Ejeren Poul Sørensen, hans Kone hed Cecilie og var Kogekone. Manden, der bor der i Dag og har boet der siden 1928, hedder Jakob Pedersen. I mange Aar kunde man henvende sig hos ham, hvis man havde faaet Rotter i Huset, Kommunen havde hvervet ham til at udrydde disse. Længere oppe ad samme Vej ligger saa vort Hus. Det var et gammelt Bindingsværkshus, da vi købte det i 1923. Der har boet baade en Smed og en Karetmager i

Gammelt og Nyt i Fastrup.

143


Kathrine og Tømrer Martin Frederiksen med deres Børn.

Huset, der hørte et lille Udhus til Stedet, der oprettede min Mand et Tømrerværksted. I 1929 byggede vi det Hele om. Lige over for vort Hus laa en Ejendom, hvis Jord gik ned til Søen. Den er der mange der har haft, men i 1917 købte Peder Pedersen den. Man kaldte ham HønsPie, fordi han havde saa meget Fjerkræ, hans Kone var Møllerens Datter fra Onsted. I sine unge Dage havde han været i Amerika. Som gift Kone hjalp jeg dem altid med at slagte Kyllinger og Gæs. Vi slagtede somme Tider 100 Kyllinger om Ugen. Ved hans Død, han druknede i Søen, overtog hans Svigersøn Carl Olesen Ejendommen og bebyggede Jorden med Parcelhuse, i et af dem, der ligger paa den gamle Ejendoms Grund, bor Doktor Kolland. 144

I Ejendommen ved Siden af staar Bygningerne endnu, men Jorden er bebygget. En Gang boede der en Karetmager der. Doktor Snitker købte en Gang noget Jord fra den Ejendom, det hed derefter Doktorjorden, det blev senere købt tilbage igen. Leo Lauersen har boet der Siden 1950. Længere oppe ad Vejen paa venstre Haand ligger en større Ejendom. Søren Abrahamsen byggede den. Jorden er fra en nedlagt Gaard. Søren Winther købte den i 1955. Jorden er udstykket og bebygget. Søren Winther stod selv for Byggeriet. Over for denne Ejendom laa Fastrup Mølle. I min Barndom hed Mølleren Søren Hesselbjerg. Mange Aar efter købte Bager Schultz Møllen, og Gaarden blevet


selvstændigt Brug. Møllen blev brudt ned i 1921. Jorden er bebygget. Længere oppe, hvor Vitvedvejen deler sig, og en Vej gaar til Fastrup, ligger en lille Ejendom. Jeg kan huske Lauers Andreasen byggede den i 1905. Amerikaneren Jens Jensen boede der som Aftægtsmand , og solgte den til Kreaturhandler Peder Skov, der havde den i mange Aar. Over for ligger et gammelt Hus, der nu er moderniseret, der boede Peder Skovs Fader en Tid , senere en Mand, der hed Frederik Nielsen. Længere fremme på højre Side af Vitvedvejen ligger en Gaard. Den havde Laurs Andreasen, før han byggede den før nævnte Ejendom. Høns-Pie har ogsaa haft den, men Anders Peder Pedersen har haft den længst, han solgte den til Jens G. Nissen, der har den i Dag. Længere nede ad Vitved vej en ligger en lille Ejendom og 2 Gaarde, som ogsaa hører til Fastrup. Da jeg gik til Skole boede der en gammel Kone i den lille Ejendom. Jeg tror hun hed Anne Lerdrup, hende var vi bange for, naar hun stod i Døren, skulde vi snart komme af Sted . Vi gaar nu tilbage til Landevejen og følger den gamle Vej op ad Solbjergbakken. I det første Hus paa højre Haand boede Maler Sørensen, han havde før haft en Ejendom længere oppe ad Vejen. Ved Siden af Malerhuset laa Bedehuset, jeg kan huske det har været i Brug, og jeg har ogsaa selv været til Møde i Huset. Jeg kan ikke forstaa, at man kunde komme i Tanker om at bygge et Bedehus i Fastrup. Min Svoger, Niels Nielsen, hed han, men blev kaldt Busse Niels, fordi han kørte Hestebus fra Solbjerg til Aarhus, købte Bedehuset og nedrev det i 1923. Han havde en Ejendom, der laa lige ovenfor. Den-

ne er nu fuldstændig nedlagt og Jorden bebygget. Længere oppe laa Høkerejendommen. Den havde min Morbroder, Peder Rensborg kaldte man ham. Der var Høkerforretning i Ejendommen, da han købte den i 1913. Siden er der mange, der har haft den. Bent Egedal ejer den i Dag. Høkerforretningn er forlængst nedlagt. Gamle Marens Hus ligger oven for Egedals Ejendom. Anders Andersens Kone Kathrine boede der som Enke i flere Aar . Oven for paa Bakken laa en Ejendom, som jeg kan huske Peder Skov har haft. Marinus Pedersen har ogsaa haft den, men solgte til Jens Nielsen og byggede et Hus paa den anden Side af Landevejen. Lidt fra Gamle Marens Hus ligger en Ejendom, som jeg kan huske Maler Sørensen har haft, før han flyttede ned i Malerhuset. I Dag har Murer Jens Olesen den . Den er der ogsaa solgt Byggegrunde fra . Der ligger en lille Ejendom mellem Jens Olesen s og vort Hus. Den havde min Fader, senere købte vi den. I Dag har vor Søn Ejner den. Han er næsten født op derovre hos sine Bedsteforældre. Der er ogsaa frasolgt Byggegrunde. I den gamle Fastrup By hvor Gaardene ligger, ser det næsten ud som i min Barndom. Nogle af Gaardene er udbyggede, et Par Stykker er bleven jordløse, og der er bygget et Par Parcelhuse. Vejen er omlagt, men den gamle Vej er der dog stadig«.

Gaarde, Ejendomme og Huse Matr. Nr. 1. Fastrup Nedergaard Rasmus Nielsen, født 1705, havde Vitvedgaard, Matr. 16 i Vitved. Hans Datter, Maren Rasmusdatter ; bliver gIft med Ras145


mus Christensen, der havde Fastrup Nedergaard, Matr. l i Fastrup. Gaardene var da Ryttergods under Skanderborg Rytterdistrikt . Maren Rasmusdatter , der er født 1731, bliver Enke og gifter sig med Søren Nielsen, født 1739. I første Ægteskab er der en Søn, der hedder Rasmus Rasmussen, født 1768. I 1767 bliver Ryttergodset i Fastrup solgt til Frk. Seheested til Cane (Rantzausgave) og i 1777 sælger Kammerherre von Preetz til Rantzausgave Fastrup Nedergaard til Maren og Søren Nielsen, og de er dermed Selvejere af Gaarden, der er paa 4-1-3-1-Td.Hartkorn. Sønnen af første Ægteskab, Rasmus Rasmussen, gifter sig med Gaardens Tjenestepige, Kjesten Jensdatter , født 1766, og overtager Gaarden i 1788. Kjesten dør, og han gifter sig med Ellen Pedersdatter . I 1791 sælger Rasmus Rasmussen et Stykke Jord til sin Morbror Claus Rasmussen, Vitvedgaard. Dette Areal faar Matr . 14. Søren Sørensen Damgaard ejede en nu nedlagt Gaard i Vitved. Denne Gaard mageskifter han, efter at have solgt en Del Jord fra, med daværende Ejer af Vitvedgaard Klaus Nielsen og faar i Stedet omtalte Matr. 14 i Fastrup, hvorpaa han opretter en Ejendom, som senere overtages af hans Plejedatter Mette Kirstine Jensen og hendes Mand Rasmus Andersen Juul. En Sønnesøn, Kristian Juul har Ejendommen i Dag. Rasmus Rasmussen har en Datter, Birgitte Rasmusdatter , født 1800, der gifter sig med Anders Nielsen, født 1808 i Fruering Sogn. De faar Skøde paa Gaarden i 1828. Anders Nielsen bliver Enkemand og gifter sig anden Gang med Maren Andersdatter, født 1804 i Astrup. Bryllup 1835. 146

Anders Nielsen var Sogneforstander , det vil sige Medlem af Sogneraadet, der den Gang hed Sogneforstanderskabet. Han druknede i Solbjerg Sø 1863. I hans Tid blev der solgt en Del Jord fra Gaarden, saa dens Hartkorn dalede til 1-7-72\12 Td.Hk. De frasolgte Arealer var: Ib til Søren Ingvardsen for 700 Rigsd. le til Jens Peder Jørgensen for 900 Rigsd. og Id til Peder Rasmussen Munk for 700 Rigsd. Anders Nielsens Søn af første Ægteskab Niels Andersen, født 1829 faar Skøde paa Gaarden i 1852. Hans Kone hedder Ane Jensen og er født 1823 i Astrup Sogn. Gaarden koster 1.000 Rigsdaler + Aftægt. Niels Andersen Søn, Jens Nielsen, faar Skøde paa Gaarden i 1884 for 8.000 Kr. + Aftægt. Han har kun Gaarden i 5 Aar, og i 1889 bliver den overtaget af Sønnen Anders Nielsen for 11.000 Kr. Han er gift med Sørine Sørensen, Datter af Rasmus Sørensen, i daglig Tale kaldt Ras Laj. Han har Gaard Matr. 7a i Fastrup, Stervbogaarden. Anders Nielsen er Hestehandler. I 1907 sælger han Gaarden til Johannes Nielsen, og køber i Stedet Gram Vestergaard. Han deler den i 1912 i 2 Dele. De oprindelige Bygninger og Halvdelen af Jorden sælger han til Niels Kristian Nielsen for 14.300 Kr. Bygningerne er gamle og forfaldne og sammenbygget med Nabogaarden Matr.

Jonas Pedersens nybyggede Gaard.


Jonas Pedersen. Æresmedlem af Solbjerg Borgerforening.

Sa. I 1919 sælger han Gaarden til Søren Hedegaard for S:OOO Kr. Han er Ejer af Matr. Sa, og river Bygningerne ned og lægger Jorden under sin Gaard. En Englod er bleven solgt til Matr. 2d. Den anden Halvdel af Gaardens Jorder sælger Johannes Nielsen til Søren Abraham Sørensen for 5.000 Kr., paa dem opretter han en ny Ejendom, der faar Navnet Højlund og er paa 7.07 Ha. I 1919 bliver den solgt til Cecilie og Jonas Pedersen. Jonas Pedersen har Gaarden til 1945, da bliver den købt af Jens Kristensen for 53.250 Kr. Søren Winther Andersen køber Gaarden i 1955. Han er gift med Astrid, Datter af Signe og Jens Andersen Bager, der i flere Aar havde Virring Nørregaard, Matr.3a. Astrid og Søren Winther havde i flere Aar en lille Gaard paa Vitved Mark ved

Præstevejen. Efter at have været udensogns nogle Aar, køber de Gaarden i Fastrup. Dens Jord har Søren Winther nu udstykket og bebygget med Parcelhuse.

Bygmester Søren Winther Andersen.

147


l Søren Ingvardsens første Ægteskab var der en Datter, Kirstine, der blev Hu s~ holder for en ældre Mand , som man kaldte Niels i Dammen , han havde en Ejendom ved Hvolbæk Dam , der ligger i Skellet mellem Virring og Hvolbæk. Kirstine havde været gift , men blev tidlig Enke, der var en Søn i Ægteskabet , som hun havde med, da hun blev Husholderske for Niels i Dammen. Fastrup M øllegaard. 1945. l Søren Ingvardsens andet Ægteskab er der en Søn, der hedder Carl Ingvardsen, han overtager Gaarden i Svinsager , efter at der er fraskilt Jord til en Ejendom til Fastrup Møllegaard Matr. 1b, 11, 8b, 17ah det sidste i Vito Datteren Inger Marie, der er gift med Jens Peder Pedersen fra Vitved. Deres Søn var ved. 9,7 Ha. i 1932.9,1 i 1960. Søren Ingvard Sørensen køber 1853 i mange Aar Købmand i Svinsager . En anden af Søren Ingvardsens Sønner, Matr . 1b af Anders Nielsen . Søren Ingvard Sørensen køber 1859 Kristian Sørensen, blev gift med Mathilde Wilstrup, Thorups Gaard i Virring, Matr. Matr. lf af Jens P. Jørgensen Søren Ingvard Sørensen køber 1864 20a. Efter i nogle Aar har have haft en Gaard udensogns, kommer de hjem og Matr. 8b af Erik Clemmesen Søren Ingvard Sørensen køber i 1875 overtager hendes Fødegaard. Senere køber Kristian Sørensen Jorden fra en nedMatr. 17ah af S. Sørensen Damgaard. 17ah er et ubetydelig Areal fra en nedlagt brændt Gaard i Virring, og bygger derpaa Virring Nygaard, Matr . 8a. Paa Grund af Gaard i Vitved . Søren Ingvardsen, som han hed i daglig en Kautionsforpligtelse i Gjesing SavTale, byggede Fastrup Mølle i Aaret 1855. værk, maa han sælge begge Gaarde. En Broder, Møllebygger Martin IngvardOve Vilstrup Sørensen i Gaard Matr. 3a sen, boede ogsaa i Fastrup. En anden Bro- i Vitved er Kristian Sørensens Sønnesøn. der havde Løjnkær Mølle. MølleprivilegiPeder Jensen har Fastrup Mølle til et blev ophævet i 1852, og efter den Tid 1897, da mageskifter han med Anders Søblev der bygget en Mængde Møller Lan- rensen efter at have bygget nyt Stuehus . det over . Man mener, at Møllen i Anders SørenI 1881 mageskifter Møller Søren Ing- sens Tid var forpagtet ud. Erik Eriksen vardsen med Peder Jensen, der har Gaard køber Møllen og Gaarden i 1902 ved UdMatr. 5a i Svinsager. Virkelyst hedder den lægs skøde for 14.900 Kr. i Dag. I 1905 sælger han til Søren Madsen Søren Ingvardsen er født 1820 i Astrup Hesselbjærg for 18.000 Kr. Han var i en Sogn. Hans anden Kone hedder Kirsten Periode Medlem af Sogneraadet. Michelsdatter , hun er født 1836 ogsaa i Søren Madsen faar Skøde paa Mølle og Astrup Sogn. Gaard i 1914 for 32.000 Kr. og sælger i 148


da sælger hun til Chr . Marinus Sørensen for 67.000 Kr. Gaarden sælges til Udstykning i 1967, og Marinus Sørensen køber Skaarup Hedegaard, Matr. 10a m.fl.

Kirstine og Karl Jensen, Fastrup Møllegaard.

1919 ved Fogedudlægsskøde til Chr. Rasmussen. Selve Møllen ejes herefter af Bagermester Schultz i Solbjerg, den nedbrydes i 1921. Man fortæller, at der en Dag kom en Mand ind til Schultz, han præsenterede sig som Maler~ester og Kunstmaler. Schultz bad ham male Møllen, idet han mente, det kunne være paa sin Plads, at have et Maleri af Fastrup Mølle hængende i sin Stue. Malermesteren forstod det saaledes, at han skulle male Møllen udenpaa. En Dag kom Schultz til Fastrup og opdagede Misforstaaelsen. Han var gnaven og sagde til Møllersvenden, at han ligesaagodt kunne rage Skidtet ned, da der var for lidt til Møllen at bestille. Møllersvenden tog Spøgen for Alvor, og Dagen efter begyndte han paa Nedbrydningen. Karl Jensen køber Gaarden uden Mølle i 1923 for 36.500 Kr. Alfred Simonsen faar Skøde paa den i 1926 for 41.000 Kr., men sælger samme Aar til Kirstine og Karl Jensen. Hans Kone Kitstine bliver Enke i 1936 og sidder i uskifte Bo til 1948,

En Brandforsikring Aar 1858 den 5. November Kl. 3Y2 Eftermiddag er af undertegnede Sognetaksationsmænd i Henhold til Lov af 4. Marts 1857 foretaget følgende Taksation til Indtegning i Landbygningernes almindelige Brandforsikring. Vitved 'Sogn, Fastrup Byes Mark. Møller Søren Ingvardsens Ejendomssted Matr. Nr. lb. d. Et Hus østen i Gaarden og sønder og nord med Enderne. 8 Fag. Lang 21, dyb 10%, høj 3\14 Alen. Kampestensmur. Fyr Overtømmer og de saakaldte Knækgavle og Straatag. Indrettet fra Syd saaledes: 2 Fag Kostald, 1 Fag til Foderlo, 2 Fag til Hestestald og Hakkelsehus, 1 Fag til Vognport og 2 Fag til Svinesti, alt med Bræddeskel og Bræddegulv i Hakkelsehuset. lalt med 2 glatte Døre og en dobbelt Vognport, 4 Vinduer hver med 2 Ruder. Takseres saaledes: 8 Fag cl 25 Rigsd. 200 Rigsd. a. Stuehus i Nord 500 Rigsd. uforandret

Børnene fra Møllegaarden Hertha og Doris.

149


b. Det vestre Hus uforandret c. En hollansk Mølle uforandret De udvendige Mure

250 Rigsd. 3.000 Rigsd. 100 Rigsd . 3.950 Rigsd.

Denne Forretning har vi foretaget saaledes at vi trøster os til med vor Ed at bekræfte samme. Fastrup Bys Mark den 5. Nov. 1858 Matrikel 1 c, i, I. Niels Chr . Chlausen Jens Jørgensen Formand Taksationsmand og mageskifter i 1891 med Niels. Christensen. Formanden 2 Mark Mads Friis Hansen faar Skøde paa Taksationsmand 3 Mark Ejendommen i 1894 for 6.500 Kr. Han Branddirektør 2 Mark ejer i Forvejen Ejendommen Matr. Id, lalt 1 Rigsdaler 1 Mark der er paa 3,7 Ha, og han køber tillige Betalt Matr. le og li. Afskriften indleveret til BrandMads Friis Hansen har ført en noget direktoratet d. 17. Nov. 1858 omtumlet Tilværelse. Han overtager i 1867 den største Del af sin Fødegaard, Matr. 12a i Virring. Den laa da i Virring By, men han flyttede den ud paa Marken. En Ejendom j Fastrup Matr. 1c, j, e. 5 Ha. j 1960 Matr. Ic er frasolgt i 1853 af Anders Nielsen til Jens Peder Jørgensen. Areal 03-3-0 Td.Hk. Pris 900 Risgdaler. Jens Peder Jørgensen, født 1820, er gift med Karen Marie Pedersen, født 1825 i Alling Sogn. Han er Søn af Jørgen Jensen, Fastrup østergaard, Matr. 2. Han bygger og opretter en Ejendom paa Jorden. I 1859 sælger han Matr. 1f til Søren Ingvardsen, Fastrup Mølle. Peder Jørgensen køber Ejendommen i 1866 for 1.000 Rigsd. og sælger i 1871 til Peder Pedersen Kolling for 2.800 Rigsd . Hans Kone hedder Ane Jensdatter . Jens Ottosen, født 1834, køber Ejendommen i 1877 for 8.600 Kr. + Aftægt Leo Lauersens Ejendom . Ca. 1972. 150


Leo Lauersen.

Pris 21.500 Kr. Hans sælger igen i 1941 og køber en lille Ejendom i Virring By. Karl Gerhardt Olesen, Skøde 1941, Pris 22.933 Kr. Han gifter sig med Naboens Datter og sælger i 1944. Henrik Frandsen, Skøde 1944, Pris 29.000 Kr. A. M. Eriksen, Skøde 1949, Pris 32.300 Kr. Peder Frandsen, Skøde 1949, Pris 38.000 Kr. Leo Lauersen, Skøde 1950, Pris 44.000 Kr. Han havde før en Ejendom paa Fastrup Mark. Jorden bliver i 1967-68 udstykket til Parcelhuse. Leo Laursen bor i de oprindelige Bygninger.

Efter nogle Aars Forløb mageskifter han med en af Nedergaardene i Virring. Aaret efter mageskifter han denne Gaard med Virring Mølle, som han efter et Aars Forløb overlader til sin Søn Peder Friis og køber i 1890 den lille Ejendom Matr. Id i Fastrup. 1894 køber han saa, som nævnt, tillige den her nævnte Ejendom for i 1904 Annelund at sælge begge Ejendomme og købe et Matr. 1d i Fastrup. 3.73 Ha i 1932.4,6 Ha. i 1960 Hus i Skaarup. Matr. Id = 0-4-0-3 Y2 Td.Hartkorn. Køberen er Knud Andersen, og Prisen er 11.000 Kr. Købet omfatter Matr. le, Arealet er frasolgt i 1852 af Anders Nielsen, Matr. la til Peder Rasmussen Munk Id, le. Johan Thomsen køber Ejendommen i for 700 Rigsd. og han opretter Ejendom 1908 for 17.000 Kr. Han sælger i 1910 paa Jorden. Matr. le til Læge Snitker i Solbjerg Murer Jakob Ovesen, født 1808, gift for 2.200 Kr. og le til Karetmager Boni med Else Marie Jensdatter, ogsaa født Martin Pauli Jespersen, og selv beholder 1808, begge i Thiset Sogn, faar Skøde paa han 1d til 1917. I Matr. 1c er der herefter Karetmagerværksted, indtil Søren M. Søndergaard køber Ejendommen for 10.000 Kr. Han køber le og li af Læge Snitker for 4.750 Kr. Alfred Poulsen køber Ejendommen i 1929 for 21.700 Kr. Han var Broder til Søren Poulsen, Pilgaard i Fruering. Han var Medlem af Sogneraadet, valgt af Retsforbundet. Hans Jensen, Skøde 1934, Pris 20.000 Kr. Søren Alfred Jeppesen, Skøde 1940. Lægeboligen Anne/und. 151


Ejendommen i 1855 formedelst 1600 Rigsd. Han udvider Bygningerne, saa Gaarden vurderes til 690 Rigsd. til Brandforsikring, og den bestaar nu af 3 Længer, nemlig: Stuehus, 6 Fag, indrettet fra Vest saaledes: 1Y4 Fag til Storstue og Mælkekammer . 11f4 Fag med Gang, Skorsten og Køkken. 3 Fag Dagligstue Sovekammer og Spisekammer. Huset i Vest med 7 Fag. 18 x 8 Alen. 2 Fag til Havregulv . 2 Fag til Lo og 3 til Korngulv . Huset i øst: 6 Fag 16x7Yz Alen: 1 Fag til Faar og Svin. 3 Fag til Ko og Hestestald. 2 Fag til Vognport. I 1870 sælges Ejendommen til Søren Pedersen for 2.800 Rigsd. 1871 videresælges den til Rasmus Eriksen og Møller Søren Ingvardsen for 3.000 Rigsd. I 1873 køber Ole Chr. Pedersen Ejendommen for 3.000 Rigsd. Anders Peder Jensen, født 1831, Mageskifteskøde i 1875. Peder Jensen Kaae. Skøde 1883, Pris 6.900 Kr. Mads Friis Hansen, Dødsboskøde i 1890, Pris 5.950 Kr. Han køber i 1894 ogsaa Naboejendommen, Matr. le m.fl. J. Knud Andersen køber begge Ejendomme i 1904 for 11. 000 Kr. Johan Thomsen køber ligeledes begge Ejendomme i 1908 for 12.000 Kr. Han sælger i 1910 Matr. le til Læge Snitker uden Bygninger ved Auktionsskøde, og han beholder selv Matr. Id til 1917. Peder Pedersen har i flere Aar været i Amerika. Ved Hjemkomsten i 1914 køber han Gaard Matr. 8e i Fastrup, som han sælger igen i 1917 og køber Ejendommen Matr. Id for 9.100 Kr. Han opretter et Hønseri paa Ejendommen og har tillige mange Ænder og Gæs, det gør, at han faar Navnet Høns-Pie. Undertiden slagte152

Vibeke og Læge Kolland.

de han 100 Kyllinger om Ugen. Peder Pedersen drukner i Solbjerg Sø, og Enken Maren Kirstine Bolette Kathrine sidder i uskiftet Bo fra 1942 til 1960, da sælger hun Ejendommen til Svigersønnen Carl Gerhard Olesen. Han har en kort Tid ogsaa haft Naboejendommen Matr. le m.fl. Han udstykker og bebygger Jorden. Selve Hovedpareellen med Bygninger overtages af Læge Kolland efter en indgaaende Ombygning.

Et Hus i Fastrup Matr. 19 Grunden er frasolgt Matr. 1b af Møller Søren Ingvardsen i 1864 til Erik Clemmesen, der bygger et 6 Fags Hus paa Grunden.


I 1847 kom et Ægtepar fra Thiset til Fastrup og købte Fastrup Hedegaard, Matr. 8a. Manden hed Clemen Nielsen og Konen hed Karen Pedersdatter . De havde 4 Sønner, der alle var lidt mere end enfoldige. Den ældste var Invalid og hed Niels Clemmensen, han gifter sig til Gaard Matr. 9 i Fastrup. De 2 næstældste, Jens og Anders, der begge var ugifte, havde en lille Ejendom i Virring. Forfatteren Albert Dam, fortæller om dem i Bogen Morfars By. Den yngste, Erik, overtager Hedegaarden i 1859 og sælger igen i 1864 og bygger ovennævnte Hus Nr. 19. Han er født 1830. Han er gift, men bliver fraskilt omkring 1870. I 1881 faar Mads Nielsen Skøde paa Huset af Kongen for den umyndiggjorte Erik Clemmensen. Maaske er det Broderen Nielsen Clemmensens Kone, ClemiAnn, der har faaet ham umyndiggjort. Hun var meget aggressiv og pengebegærlig, og Clemen Nielsens Børn var som sagt meget indskrænkede. I Sogneraadets Forhandlingsprotokol er nævnt, at først i 1880erne var der for

mange Børn i Vitved Skole, og Skoledirektionen forlangte, at der for en Tid skulle oprettes en Biskole i Fastrup, indtil Børneantallet igen kom under 80 i Vitved Sogn. Det højeste Antal Børn en Lærer maatte undervise var nemlig 80. Der blev da indrettet en Skolestue i et Hus, der laa lige ved Siden af Fastrup Mølle, og det kan kun være Matr. 19. I flere Aar var denne Biskole i Brug, og der var megen Utilfredshed i Fastrup, da man igen skulle sende Børnene til Vitved Skole. 11895 dør Mads Nielsen, og hans Enke, Lise, født Lauritsen, sælger Huset til Møller Peder Jensen for 900 Kr. Han bruger Huset til Aftægtsbolig. Anders Sørensen, Skøde 1897, Pris 2350 Kr. Ane Kirstine Andersen, Skøde 1911, Pris 1. 950 Kr . Jens Jensen, Skøde 1919, Pris 3.000 Kr. Viggo Thomsen, Skøde 1924, Pris 3.450 Kr. Peder Pedersen Skov, Skøde 1927, Pris 3.550 Kr. Han var Handelsmand, og har boet flere Steder i Sognet. Bl.a. oprettede

Et Hus i Fastrup. Muligvis har der været Biskole i dette Hus med Elevantal paa op til 30 Børn .

153


han en Ejendom paa Skaarup Sandmark. Han boede nogle Aar i den Ejendom paa Fruering Mark, man kaldte »Sandet« . Ældre Folk mener, at Peder Skovs Fader har boet i Huset, han har dog ikke haft Skøde paa det. Niels Frederik Nielsen, Skøde 1931, Pris 3.600 Kr. Han var invalid, hans Kone gik paa Arbejde. Martin Madsen, Skøde 1960, Pris 16.200 Kr.

Pris 1.300 Kr. Rasmus Rasmussen, Skøde 1914, Pris 1.650 Kr. Johannes Rasmussen, Skøde 1919, pris 2.000 Kr. Laurids Bjøstrup Nielsen, Skøde 1919, Pris 2.800 Kr . Han var Handelsmand og handlede mest med Smaagrise, og var bedst kendt under navnet Gris-Laurids. Han har boet flere Steder i Kommunen, længst i et lille Hus i Vitved. Peder Andersen, Skøde 1920, Pris 3.200 Kr. I 1923 bliver Huset købet af Kathrine og Tømrer Martin Frederiksen for 2.800 Kr. Ejendommen var da et gammelt Bindingsværkshus, der var Smedie i Udhuset , der nu blev omdannet til Tømrerværksted . Tømrer Frederiksen oparbejdede en solid Forretning i Fastrup, Hus og Værksted blev ombygget, og efter en Brand blev det yderlig istandsat.

Fastrup Tømrer/orretning.

Fastrup Tømrerværksted Matr. 1h I 1861 køber Jens Jakobsen en Grund, Matr. Ih af Jakob Ovesen, der har Matr. Id, og paa denne Grund bygger han et Hus, som han i 1866 sælger til Hans Jensen for 150 Rigsd. Jens Jørgen Jensen køber Huset i 1905 for 1.005 Kr. Han var maaske Smed, da man mener, at der omkring 1900 har været Smedeværksted i Huset. Herefter følgende Ejere: Søren Jensen, Skøde 1908, Pris 1.350 Kr. Karetmager Pauli Jespersen, Skøde 1908, Pris 1.340 Kr. Johan Thomsen, Skøde 1910, Pris 1.340 Kr. Stenhugger Anders Jensen, født 1835, Skøde 1911,

154

Tømrer Martin Frederiksen og hans Kone Kathrine. Børnene Ellen Margrethe og Carlo .


Et gammelt Billede af Fastrup østergaard. Personerne er Anders Andersen og Kathrine født Kolling med Børn . En Tjenestekarl og Pige.

Et Hus i Fastrup Matr. 10 Huset beboedes i 1960 af Svend Olesen.

Fastrup østergaard Matr. 2a, ge i Vitved 17ae. 12,64 Ha. I 1777 købes Gaarden til Selveje af Rantzausgave, dens Hartkorn er da 4-2-3l-Td.Hartkorn. Peder Jensen Stautrup er født i Hvolbæk i 1759. Familien der har Gaarden Tammestrup Øde. Han gifter sig med Datteren fra Fastrup østergaard Ane Sørensdatter , født 1762. Bryllup 6. Maj 1884, hvorefter de overtager Gaarden. Aaret efter faar de Sønnen Søren Pedersen, der ,faar Skøde paa Gaarden i 1813 .

I 1819 overtager Jørgen Jensen, født 1979, og Mette Kathrine Nielsdatter, født 1786, Gaarden ved Auktionsskøde. De sælger 2e til Niels Andersen og 2b til Christen Mikkelsen og 2d til Søren Rasmussen Damgaard. Deres Søn Jens Jørgensen, født 1819, og hans Kone Ane Pedersdatter , født 1823 i Astrup Sogn, faar Skøde paa Gaarden i 1847 for 1.000 Rigsd. + Aftægt. Gaardens Hartkorn er nu 2-5-2-1 Y2 Td.Hk. Han køber 2e tilbage og sælger 2g til Nikolaj Sørensen i 1856. Matr. 2e bliver benyttet til Aftægtsbolig til Faderen, og den sælges med Bygninger til Snedker Niels Nielsen i 1868. Niels Sørensen Vestergaard, født 1841, faar Skøde paa Gaarden i 1870 for 4.000 Rigsd. + Aftægt. Gaardens Størrelse er nu 2-0-2-2Y4 Td.Hk. 155


Anker Gertsen køber Gaarden i 1918 for 42.000 Kr. Han køber 9c af Karl Pedersen i 1947 og sælger Matr. 20 til Matr. 2g. Anker Gertsens Broder, Severin Gertsen, har Matr. 6a i Fastrup. Holger Jensen køber Gaarden i 1959 for 142,500 Kr. Arealet er 12,65 Ha. Anker og Severin Gertsen, i Midten Laurids Mortensen.

Matr. 2b i Fastrup. 5,25 Ha. i 1932.4,9 Ha. i 1960 Søren Cm. Suhr køber Gaarden i 1872 Matr. 2b = 0-4-1-0 Td.Hk. er frasolgt for 6.200 Rdl. + Aftægt. Han sælger den Matr. 2a af Jørgen Jensen til Brolægger Aaret efter til Christen Christensen for Christen Mikkelsen i 1837. Han er født 6.000 Rdl. + Aftægt. Han køber et ube- 1801 i Uldum. Hans Kone er født 1801 i tydelig Areal, Matr. 17ae, af Søren Søren- Malling og hedder Kirsten Pedersdatter . Stenhugger Niels Hansen Basse, født sen Damgaard i Vitved i 1875 for 200 Kr. Niels Andersen faar Skøde paa Gaar- 1818 i Odder Sogn, faar Skøde paa Ejenden i 1886 for 11. 200 Kr. + Aftægt. Hans dom i 1854. Hans Kone hedder Karen Søn Anders Andersen, der er gift med Rasmusdatter og er født 1816. Han udviKathrine, født Kolling, overtager Gaar- der Avlsbygningerne. den i 1911 for 17.000 Kr. De sælger i 1916 Jens Peter Mikkelsen, Skøde 1888, Pris til Jens Karl Hansen og køber en Ejen- 5.750 Kr. Han køber Matr. le uden Bygdom i Lillevirring. Senere kommer de til- ninger. Poul Sørensen, Skøde 1892, Pris 6.000 bage til Fastrup, idet de køber Hus Matr. Kr. Han frasælger igen Matr. le, og kø2h. Jens Karl Hansen giver 25.400 Kr. for ber i Stedet et Engareal, Matr. 11. Ejendommen og sælger 1917 til August Rasmus Sørensen, Skøde 1922, Pris Gudmand for 37.000 Kr. 7.000 Kr . Han er Søn af Poul Sørensen.

Asta og Holger Jensen .

156

Matrikel 2b i Fastrup.


Eli og Jakob Pedersen.

Alfred Larsen, Skøde 1923, Pris 20.000 Kr. Jakob Pedersen, Skøde 1928, Pris 19.000 Kr. Det meste af Jorden bliver udstykket i 1960erne. I flere Aar var Jakob Pedersen ansat ved Kommunens Afdeling for Rotteudryddelse. En nedlagt Ejendom i Fastrup Matr.2d Søren Rasmussen Damgaard, født 1809, gift med Maren Mikkelsdatter født 1805, køber i 1837 Matr. 2d af Jørgen Jensen for 400 Rigsd. Hartkorn 0-5-0-%. Han sælger igen i 1840 til Detlef Severin Willumsen, der Aaret efter videresælger til Eskild Olesen, født 1801 i Hvilsted. Hans Kone Magrethe Peders datter er født 1805 i Thiset. Prisen er 600 Rigsd. Hans Søn, Peder Eskildsen, født 1837, overtager Ejendommen i 1869 for 800 Rigsd. Han køber Matr. 2k og 2i af Rasmus Jensen Børup for 250 Rigsd. Derefter Niels Nielsen, Mageskifteskøde 1879. Han frasælger i 1886 Matr. 2n og 2k. Rasmus Andersen køber i 1890 for 6.800 Kr. Han dør, og hans Enke, Mariane Rasmussen, gifter sig med Ole Rasmussen. Han overtager Ejendommen i 1892 og mageskifter samme Aar med Jens Peter Rasmussen, der er Karetmager.

Laurs Andresen, Skøde 1902, Pris 4.000 kr. Jens Hansen, Skøde 1905, Pris 6.000 Kr. Vognmand Niels Peder Nielsen, Skøde 1914, Pris 9.000 Kr . Han ejer i Forvejen Matr. 2e og 2m og de 3 Matrikler drives herefter som en Ejendom. Kampestensmurer Mads Peder Andersen, Skøde 1928, Pris 18.100 Kr . Han har tidligere haft Virring Toftegaard og en Ejendom i Lillevirring. Anders Thomsen, Skøde 1940, Pris 21.000 Kr. Theodor Thomsen, Skøde 1951, Pris 20.000 Kr. Tage Møller har Ejendommen i 1960. Ca. 1963 bliver Jorden frasolgt til Kæmner i Hørning Arne Hansen, og hele Arealet bliver udstykket i Pareelgrunde. Jytte og Freddie Pedersen bor nu i Bygningerne til den nedlagte Ejendom. Angaaende Niels Peter Nielsen, Busse Niels, saa afløste han i 1919 Hestebussen med en Art Lastbil. Sæderne var langs Siderne, saa man sad med Front mod hinanden. Der var fast Gummi paa Baghjulene. Denne Bil og Ruten solgte han i 1932 til Jørgen Jensen fra Ask, og denne kørte Ruten i mange Aar og Bilerne afløstes Tid efter anden med mere og mere moderne Køretøjer.

Jytte og Freddie Pedersen.

157


Dagvognen, Omnibussen, fra Solbjerg til Aarhus. Ca. 1910. Kusk Niels Peder Nielsen, Busse Niels .

Lillebilchauffør Niels Peder Nielsen .

158


Niels drev siden en Lillebilsforretning og kørte en Del Vognmandskørsel med Heste. Han var da flyttet fra Bedehuset og op i ovennævnte Ejendom, som Kæmneren fra Hørning udstykkede til Parcelhuse. Den oprindelige Vej fra Fastrup til Solbjerg var Clemivej. Den nuværende Vej blev anlagt i 1872. Matr. 2/lk.

Matr. 2cdm i Fastrup. 5 Ha. i 1932. 4,43 i 1960 Matr. 2c er frasolgt i 1837 fra Matr. 2a til Niels Andersen, der samme Aar sælger den videre til Rasmus Andersen. Hartkornet er 0-2-0-2Y2. Ved Giftermaal med hans Enke overtager Anders Mikkelsen Lodden i 184l. Jens Jørgensen køber Matr. 2c i 1847, og hans Fader faar Ophold paa Ejendommen. I 1855 sælger Jens Jørgensen Matr. 2f til Hans Jørgensen for 400 Rigsd. Matr. 2f udgør det meste af Jorden, saa der kun er faa Tønder Land og Bygningerne tilbage. Disse overtages i 1868 ved Mageskifteskøde af Snedker Niels Nielsen, født 1849. I 1876 sælger Niels Nielsen en Byggegrund til et Bedehus, Matr. 2u. Skødet udstedes til Bestyrelsen for Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark. Ældre Folk i Fastrup mener, at der hørte 3 Td.Ld. til dette Bedehus, dette fremgaar dog ikke af Skøderegisteret. Missionshuset nedlægges i 1911 og sælges til Niels Peter Nielsen, der er Vognmand. Han nedriver Huset i 1923. Man fortæller, at de sidste Rester, det var bl.a. Paptaget, blev brændt Valborgaften i 1923.

Efter at have solgt Jord til Kirkelig Forening sælger Niels Nielsen Resten af Matr. 2c med Bygninger til Smed Thomas Nielsen, og derefter har følgende haft Ejendommen: Jens Mikkelsen 1882, Jens Rasmus Jensen 1889, Poul Sørensen 1893, han har tillige Matr. 2b og Vognmand Niels Peter Nielsen i 1911, der samtidig køber Bedehuset. Før Bilernes Tid kørte Niels Peter Nielsen en Hestebus mellem Solbjerg og Aarhus, og fik derved Navnet Busse-Niels. Da Bilerne kom frem, afløste han Hestekøretøjet med en saadan.

En Ejendom i Fastrup Matr. 2f.1k. 2 Ha. i 1960 Matr. 2f er frasolgt Matr. 2c af Jens Jørgensen til Hans Jørgensen i 1855. Hans Jørgensen er født 1823 i Fruering Sogn og gift med Maren Ottesen, født 1816 i Odder Sogn. Peder Rasmussen, født 1825, køber Ejendommen i 1861 for 600 Rigsd. og i 1866 køber han lk af Jakob Ovesen for 200 Rigsd. Jakob Ovesen har Matr. Id. Samme Aar køber han tillige Matr. 8e af Erik Clemmensen, Fastrup Hedegaard, for 550 Rigsd. Og Bygningerne udvides.

159


Familiebillede. De 2 gamle er Anders Pedersen og Hustru, til højre deres Datter gift med Tømrer Frederiksen, til venstre Busse Niels og hans Kone.

Rasmus Sørensen køber Ejendommen i 1888 for 2.000 Kr. + Aftægt. I 1895 sæl-" ger han Matr. 8a til Matr. 15 for 1.000 Kr. Søren Andersen, Skøde 1895, Pris 3.000 Kr. Søren Jensen, Skøde 1895, Pris 3.200 Kr. Anders Pedesen, Skøde 1904, Pris 3.000 Kr.

Anders Pedersens Datter, Kathrine, bliver gift med Tømrer Martin Frederiksen. En anden Datter, Karen, bliver gift med Niels Peder Nielsen, Busse-Niels. I Dag ejes Ejendommen af Ejner Frederiksen, Søn af Tømrer Frederiksen, Fastrup. Den er nu delvis udstykket.

Matr.2g Fastrup. 6,49 Ha i 1960. Jorden er frasolgt Matr. 2a af Jens Jørgensen til Nikolaj Sørensen i 1858. Han er født 1837 og er Søn af Søren Nikolajsen, der har Matr. 7a i Fastrup, Stærvbogaarden. Hans Kone hedder Maren Pedersen, født 1833. Hartkornet er 0-1-3-2. Maler Søren Nielsen køber Ejendommen i 1860. Pris 600 Rigsdaler. Han er Ejner Frederiksen. Familiebillede. Margit og Bjar- født 1821, hans Kone hedder Maren Jensdatter. De sælger Ejendommen til deres ne.

160


Matr. 2g, Fastrup .

Ester og Jens Olesen, Børnene Svend og Alex.

Søn Maler Niels Sørensen i 1882 for 1200 folk i Virring Forsamlingshus. Hugo RasmusseQ. Skøde 1941. Pris Kr. + Aftægt. Hans Kone kaldte man 11.600 Kr. Maler-Sine. Ejendommen nybygges. Maler Sørensen var en farverig Person, Vejmand Tage Rasmussen. Skøde om hvem der kunde fortælles mange Hi- 1942. Pris 13.250 Kr. Han køber Matr. 20 storier. Han har Ejendommen i 44 Aar. af Anker Gertsen for 14.400 Kr. i 1947. Undertiden kunde han blive voldsom, Matr. 20 er herefter streget af Matriklen naar han havde faaet for meget at drikke. og inddraget under 2g. I 1926 sælger han den til Vognmand Niels Børge Lemming. Skøde 1947. Pris Hansen for 9.000 Kr. Hans Kone hedder 29.500 Kr. Nora og er født Jensen, Datter af R.P. Jens Olesen. Skøde 1949. Pris 20.136 Jensen, Lillevirring, Smed Ras Peter. De .Kr. Omkring 1970 frasælges en Del Jord til har senere haft en Ejendom på Fruering Mark i Forpagtning og var en Tid Værts- Byggegrunde.

Maler Sørensen og Maler-Sine. De 2 til højre kender jeg ikke.

161


Matr. 2h, Fastrup.

Udover de her nævnte Matr . 2 Numre er der indtil Aar 1960 udstykket Matr. 21, der i 1932 ejedes af Niels Sørensen, og i 1960 af Leif G. Nielsen. Det nu nedlagte Mejeri i Solbjerg ejede Jord, der havde Matr. 2. Matr. 2q ejedes i 1960 af Gunner Larsen. Matriklerne 2e, 2n, 2k, 2i er lagt under en Ejendom, der i 1960 ejedes af Bent Egedal.

Matr. 2h, et Hus i Fastrup.

Grunden eller Huset bliver i 1869 af Jens Jørgensen solgt til Rasmus Nielsen for 300 Rigsd. Rasmus Nielsen dør, og Fastrup Damgaard Enken gifter sig med Jens Rasmussen, og Matr. 3a, 10a. denne overtager dermed Huset. 11,5 Ha. i 1932.9,8 i 1960. Anders Sørensen. Skøde 1878. Pris 650 Ifølge Matrikelbøgerne er der kun solgt Kr. 2 smaa Arealer fra Matr. 3a, saa det har Træskomand Rasmus Hans Peder muligvis kun været en Halvgaard. Poulsen. Skøde 1879. Pris 600 Kr. I 1802 køber Rasmus Sørensen GaarSkrædder Jens Rasmussen. Skøde af den. Han er født 1767 og er gift anden ovennævntes Arvinger 1885. Pris 1.050 Gang med Ane Marie Jensdatter , født Kr. 1773 i Fruering Sogn. Karl Jensen. Skøde af Enken Kirsten Rasmussen Kaae i 1904. Pris 830 Kr. Søren Jensen. Skøde 1904. Pris 800 Kr. Jens Karl Jensen. Skifteudlægsskøde 1910. Pris 485 Kr. Han har før haft Matr. i la i Fastrup. Hans Moder, gamle Maren, boede i Huset. Frederik Karl Pedersen. Skøde 1926. Pris 1.200 Kr. Vigge Thomsen. Skøde 1927. Pris 1.550 Kr. Anders Andersen. Skøde 1929. Pris 1.512 Kr. Hans Kone hedder Kathrine og er født Kolling. Hun er Søster til Petrea, Søren Hedegaards Kone i Fastrup. Kathrine og Anders Andersen har før haft Matr. 2a,9c i Fastrup og senere en Ejendom i Lillevirring. Gamle Maren, Jens Karl Jensens Moder. 162


Fastrup Damgaard i Forgrunden .

Deres Søn, Jens Rasmussen, født 1808, overtager Gaarden i 1845 for 650 Rigsdaler + Aftægt. Hans Kone hedder Kirstine Pedersdatter og er født 1825 i Hylke Sogn . Han sælger i 1855 Matr. 3b til Anders Mikkelsen for 100 Rigsd . og køber i 1864 Matr. JOa. Jens Jensen er Søn af ovenstaaende og faar Skøde paa Gaarden i 1884 for 7.000 Kr. Han rejser imidlertid til Amerika og forpagter Gaarden ud til sin Svoger Peder Thomsen. Man fortæller, at selvom Forpagtningsafgiften var meget lav, kneb det med at faa det til at løbe rundt. Han var en utiltalende Mand, doven, drikfældig og brutal. Konen var forhutlet og Børnene uopdragne, meget af Tiden forsømte de Skolegangen. Bygningerne blev efterhaanden sørgelige at se paa. I Stuehuset var der Lergulv , urent overalt, alle gik ind med Træsko paa. I Alkovesengene var kun Halm og Pjalter. Rotterne løb rundt i Stuerne ved højlys Dag. Man sagde at Ilderen ynglede i Sengehalmen. Da Jens Jensen havde været i Amerika i 28 Aar, kom han hjem og var tilsyneladende velhavende. Han brød de usle Bygninger ned og rejste en ny trelænget Gaard paa Grunden.

Jens Jensen havde aldrig i den Tid, han var i Amerika, ladet høre fra sig . Spurgte man Peder Thomsen om, hvordan det gik Jens, svarede han: »De røde har nok ædt ham«. Det havde havde de jo altsaa ikke . Han havde levet som Pelsjæger derovre. Han var en flink og god Mand. Imedens Gaarden blev ombygget, købte han Matr. 5a og boede der. Sin Svoger hjalp han ind på Ejendommen Matr. 3b, Ila i Fastrup. Jens Jensen solgte Gaarden til Søren Peder Lauersen i 1917 for 3 l. 000 Kr. Derefter Anton Nielsen, Skøde 1932. Pris 33.500 Kr . Niels Arne Nielsen. Skøde 1947. Pris 40.000 Kr. Han sælger Matr. 3c fra og sælger derefter Gaarden til Jens Ove Pedersen for 58 .000 Kr. Jens Ove Pedersen er Ungkarl. Han var i flere Perioder Medlem af Sogneraadet. Jorden er nu frasolgt til Svend Ravn Pedersen Matr. 7a.

Jens Ove Pedersen.

163


Bjørnholm. Fastrup Matr. 3b, 11a og i Astrup Matr. 10,cde. 4,14 Ha i 1932. Mads Hansen køber i 1811 Matr. 11a. Hartkorn 0-3-1-2. Han sælger igen i 1825 til Søren Mortensen for 280 Rigsdaler. Ane Cathrine Jensdatter og Peder Mortensen køber Ejendommen i 1828 og sælger igen i 1830 for 430 Rigsdaler til Ane Marie Sørensdatter , født 1797 i Blegind, og Væver Søren Nielsen Kaae, født 1806 i Edith og Jens Nielsen . Astrup. De har Ejendommen til 1852, da sælger de den til Jens Rasmussen for 800 Rigsd. Han er født i Skanderborg i 1823. Hans Kone, Karen Wolerth, er født 1813 ogsaa i Skanderborg. I mange Aar var Familien Wolerth Slagtere i Skanderborg. Peder Thomsen faar Skøde paa EjenI 1860 køber Jens Rasmussen Matr. 3b dommen i 1912 for 7.500 Kr. Han var før af Anders Mikkelsen, og sælger i 1861 Forpagter af Damgaarden i Fastrup, Matr. 11b. Matr. 3a, imedens Ejeren, hans Svoger Anders Jensen. Mageskifteskøde i Jens Jensen, var i Amerika. Han hjalp 1878. ham til at købe denne Ejendom. J ens Karl Jensen. Skøde 1897. Pris Kreaturhandler Peder Skov, Skøde 3.000 Kr. + Aftægt. 1918. Pris 7.300 Kr. Han har efterhaanHandelsmand Lavrids Bjøstrup Niel- den boet mange Steder i Kommunen. sen, Gris-Lavrids. Skøde i 1911 for Bl.a. oprettede han en Ejendom i Skaa5.500 Kr. Som ældre boede han i Vitved. rup, boede et Par Steder i Fruering og i Fastrup. Marinus Pedersen. Skøde 1925. Pris 25.000 Kr. Efter en Ejendomshandler som Mellemmand køber Jens Nielsen Ejendommen i 1932 og Marinus Pedersen køber en Grund af Gaarden Hammershøj Matr. 4b, hvorpaa han bygger et Hus. Jens Nielsen giver 15.000 Kr. for Ejendommen, og i 1947 køber han Matr. 9d af Karl Pedersen for 14.042 Kr. og lægger under Ejendommen. I 1960 er Matr. 3b bortsolgt, og der er nu 7,64 Ha. til Ejendommen. Bjørnholm.

164


Hammershøj.

Rasmus Clausen .

Hammershøj. Fastrup Matr. 4a, Se og 17vx i Vitved. 24,8 Ha. Matr. 4a = 3·7·2·2. Matr. Se = 0·0·1·1 1/4. Matr. 17vx = 0·0·0·3/4 Td. Hk. Ejere: Peder Madsen, født 1741. Skøde 1777 af Rantzausgave. Maren Andersdatter , født 1741, er hans anden Kone. Deres Svigersøn Rasmus Clausen, født 1767 overtager Gaarden i 1803. Han er gift med Valborg Pedersdatter, født 1774. Gaarden arves igen af en Søn, Claus Rasmussen, født 1807. Hans Kone er fra Hørning, født 1816. Skøde 1835. De køber Matriklerne i Vitved. Rasmus Clausen, født 1838, Søn af ovenstaaende, overtager Gaarden i 1878 for 19.000 Kr. + Aftægt. Han bliver aldrig gift. I 1917 køber han Matr. 5e af R. Holst Sørensen for 2.500 Kr. En, der kendte ham godt, giver ham følgende Skudsmaal: Han var en herlig Type. En

165


Kæmpe, stor og kraftig, vejede ca. 230 Pund. Han var lige saa god, som har var stor. Han havde et herligt Ansigt. Godhed lyste ud af det. Snoede, krøllede 0relokker hang ned fra hans Haar. Han var Ungkarl. Jeg husker hans gamle Moder, hvor var han god ved hende. Han var tossegod over for sine Medhjælpere. Ville de bestille noget, kunde de, ville de ikke, kunde de lade være. Han beholdt dem, om de var aldrig saa dovne. Gæld var der intet af, saa det gik, selvom han ikke fik meget ud af den gode Gaard. Han drak ikke Kaffepuncher, men fik 2 Snapser , naar de andre fik en Punch. Han blev aldrig beruset, intet kunde bide paa det store, kraftige Menneske. Han blev aldrig ond, som de andre, naar de var fulde. Han var ualmindelig begavet og havde en enestaaende Hukommelse. Han skrev

Ursula og Gert Høgh. Maja, Jan og Jannet.

166

aldrig noget, han kunde huske alt. Han havde den kønneste Haandskrift, og behøvede ikke Papir for at regne. Det ordnede han let i Hovedet. Han var en Ener, et Overmenneske. Han havde en Nevø eller Adoptivsøn, der hed Valdemar Kolling. Han overtog Gaarden i 1922 for 50.000 Kr. Det kunde han ikke klare, det gik tilbage for ham, og i 1926 solgte han den til Othenius Jørgensen for 64.700 Kr. Han havde derefter en Ejendom i Lillevirring. Gaarden blev overtaget af Othenius Jørgensens Svigersøn, Asger Madsen, der var gift med Datteren Dagny. Det var i 1951.

Gert Høgh, Søn af Ragna og Aage Høgh, Virring Lykkegaard, købte den i 1971.


Udskrift af Hjelmslev Herreds Brandtaksati· ons Protokol Nummer 247.

Aar 1837 d. 25 Juli er af undertegnede Branddirektør og Taksationsmændene Sognefoged for Vitved Sogn Niels Christian Clausen og Brandfoged for Fastrup By Søren Nikolajsen foretaget følgende Taksation til Brandforsikring. Vitved Sogn, Fastrup By. En Gaard ejes og bebo es af Claus Rasmussen, forhen under Hoved Nr. 24 Bi. Nr. 2, forsikret for 1.150 Rigsdaler, befandtes nu saaledes forandret og forbedret: a. Stuehuset, norden i Gaarden. 13 Fag. 9 3/4 Al dyb. Ege under og Fyr Overtømmer, murede Vægge og Straatag, alt til Beboelse med Loft, Vinduer og Døre, Køkken, Bryggers samt 2 Skorstene og Bagerovn, takseres for 700 Rigsdaler. b. Det Vestre Hus. 15 Fag. 8 Al dyb. Ege under og Fyr Overtømmer , dels murede, dels klinede Vægge, Straatag, til Heste og Kostald, takseres for 350 Rigsd. c. Det Søndre Hus, 10 Fag. 8 1/2 Al dyb, af samme Materialer som Litra b, til Lade, takseres for 250 Rigsd. d. Det Vestre Hus, 10 Fag. 8 1/2 Al dyb. Ege under og Fyr Overtømmer, murede Vægge og Straatag, til Lade og Vognport, takseres for 300 Rigsd. lalt 1600 Rigsdaler. Forsvarlig mod Ildfare og som meldt forhen forsikret. De anordnede Brandredskaber ere forefundne. Bech. Niels Christian Clausen. Søren Nikolajsen.

Peder Madsen havde 1803 Skødet sin Gaard Matr. 4 i Fastrup til sin Datter Wolborg Pedersdatter og Svigersøn Rasmus Clausen af Vitved formedelst Svaghed og Alderdom. Gaarden er paa 4-1-3-1 Td. Hartkorn. Peder Madsen havde købt den til Selveje d. 26. April 1777 af Godset Rantzausgave. Woldborg Pedersdatter og Rasmus Clausens Søn Claus Rasmussen arvede Gaarden i 1835.

Et Skudsmaal. Foreviseren, Peter Rasmussen, en Søn af Gaardmand Rasmus Clausen og Hustru Woldborg Pedersdatter i Fastrup, født i bemeldte Fastrup den 20. Marts 1816, vakcineret den 26. Juni 1816 af Skoleholder Langberg efter Pastor Blichers Information. Efter at være informeret i de befalede Kundskaber er han udskreven af Virring Skole ved en ekstra Eksamen med Karakteren meget godt baade for Kundskaber og Sædelighed, hvilket herved bevidnes. Sognepræst Miiller. Peder Sørensen Damgaard. Niels Jensen. Hans Sørensen. Bemeldte Peder Rasmussen blev efter forudgaaende Forberedelse, under hvilke hans Flid, Lærelyst og hele Forhold var udmærket rosværdige, konfirmeret i Fruering Kirke paa første Søndag efter Paaske dette Aar og Søndagen derpaa delagtiggjort i den hellige Nadver. Fruering Præstegaard d. 10. Maj 1830. Muller.

Samme Peder Rasmussen, som aldrig har været uden for sin Fødegaard, har stadig ført en hæderlig og anstændig Van167


del, saa jeg kan give ham det bedste Vidnesbyrd og Skudsmaal, han kommunicerede sig i Vitved Kirke og er ført til Afgang til Fregerslev. Herren være med ham paa alle sine Veje, at det maa gaa ham vel. Fruering Præstegaard d. 10. November 1837. Muller.

beholdt os at give til hvem, vi vil, af vore Børn. Og skal Gaardens Ejer anskaffe os en ny Messing-Kedel af Størrelse til 8 Potter, og aftager vi den næststørste Messing-Kedel og det mindste Spejl og et Messing-Strygejern med Bolter, en Uldsaks og et Par Karter, en Vandspand og en Mælkestrip og en Smørbøtte, en Spindrok og et Harptræ og en Garnvindsel og et Mangeltøj , en Øltønde paa en halv Tønde Rum, en liden Ballie, et BrøgKar og et Ølkar og en Messing-Lysestage, og fri Adgang til at bruge Gaardens Økse og Save og Gaardens øvrige Huggehus Redskaber, og aftager vi 2 store Kornsække og 2 Par dobbelfvævede, og en Pokal og et Glas.

Gaard Matr. 4 i Fastrup En Aftægtskontrakt. Imellem undertegnede Rasmus Clausen i Fastrup paa den ene Side og Søn Claus Rasmussen, Ungkarl ibidem, paa den anden Side, er i Anledning af Førstes Gaards Overdragelse til Sidste oprettet følgende 2. Til Husværelse for mig og Hustru forOpholds Contrakt. beholder vi os 3 Værelser af Stuehuset til 1. Jeg, Rasmus Clausen, aftager herved af Beboelse, og det nordre Fag af det vestre det ved Gaarden værende Indbo følgende Hus til Ildebrændsel. I de 3 aftagne Fag i til Brug for mig og Hustru i vores Livstid Stuehuset indretter Gaardens Ejer os til nemlig: 5 Dyner og 5 Puder og dertil 3 Par Beboelse, som vi det forlanger med Loft, Blaagarnslagner og 1 Par Hørlærredslag- Vinduer og Døre samt Ildsted, Skorsten ner , af Sengestederne aftager vi hvilke vi og Kakkelovn, samt opsætter 2 nye Alvil af dem, som findes i Boet, og en blaa- kovesengesteder og skaffer os Omhæng malet Ege Standkiste, som staar i den derfor, samt andre Indretninger, som vi øverste Stue, og et blaamalet Ege Stand- det forlanger. Og alt det aftagne Husvæskab og en blaamalet Ege Kiste og en relse skal af Gaardens Ejer bestandig holbrunmalet Fyr Dragkiste, og en Jernkak- des i forsvarlig Stand, saalænge vi lever kelovn med Kobber-Rør og Dør, som eller kunne bruge og benytte det. staar i den mellemste Stue, og Stueuret med Tilbehør i samme Stue. 3 Træstole, hvilke vi vil, og det runde 3. Slag-Bord, som staar i den øverste Stue, Til Ildebrændsel leveres Aftræderne og et Messing Sengebækken, 2 Jerngryder aarlig 10 Læs gode Brændetørv og 2 Læs og en Jernpande og en Tekobberkedel og Bøgetræ, som Gaardens Ejer leverer dem en Jern-Æbleskivepande, 6 hvide Porce- ved Sommertid, alt forsvarlige Læsser, og lænstallerkner og 2 Par Tekopper og det leverer dem ved deres aftagne HusværelSølvbæger, som findes i Boet, som er for- ser , tørre og gode, og indebærer og hen168


sætter som Aftræderne anviser, og Træet at save og kløve og ind bære efter Anvisning.

De betingede Naturalier, der i alle Dele skal være gode og forsvarlige, leveres saaledes: Det halve af Kornvarerne og Pengene, det leveres til hvert Aars 1. Maj, og 4. det andet halve tillige med Smør, Ost, Naar Aftræderne forlanger deres Op- Salt, Humle og Æggene til hvert Aars hold udleveret, da forbeholder de dem at Mortensdag, men alt Flæsket leveres til udtage en Ko og 4 Faar, hvilke de vil af hvert Aars Kyndelmisse. dem, som findes paa Gaarden, og samme Ko og Faar skal af mig, Claus Rasmussen, eller Gaardens Ejer, fodres og græs6. Endvidere giver Gaardens Ejer Opses for mine Forældre Sommer og Vinter lige saa godt som mine egne, samt Faare- holds folkene fri Befordring med Heste og nes Yngel at græsse om Sommeren og Vogn, anstændigt Rejsetøj og Køresvend skaffe forsvarligt Tøjer til det alt, vogte frem og tilbage til hver Tid og Brug, det og indføre dem med mine egne, og om en- forlanges, og hvorhen det forlanges, dog ten Faar eller Ko skulde dø, maa da udta- maa det ej uden Nødvendighed forlanges i ge i dets Sted af Gaardens Ejers, hvilke de Sæd eller Høsttid, og befordre deres Korn vil. Om Koen formedelst Alder bliver dem fra og til Mølle, naar det forlanges, samt utjenlig eller ved anden Omstændighed, bage deres Mel i Brød og deres Malt brygda er det samme Tilfældet med at udtage i get, og vaske for dem frit, naar det fordets Sted, men den afgaaende tilhører da langes, samt svare Højtidsoffer-Penge for Gaardens Ejer, og naar Opholds koen ej dem aarlig. Ligesom dem og tillader fri ved en Dags Malkning giver 1 Potte Adgang til Gaardens Brønd, Ovn og Mælk, da afleveres Aftræderne daglig af Skorsten, Grubekedel og Brøgkar, til at Gaardens Ejer 3 Potter nymalket Mælk. bruge og benytte det. Ligesom og af Gaardens Ejere leverer Aftræderne aarlig 1 Lispund renskaget Hør 7. hver Mortens Dag. Det skal være Aftræderne tilladt at flytte med deres belovede Ophold, hvorhen de vil, dog ej over 2 Mil fra Fastrup, 5. Opholdsfolkene leveres aarligen saa- og alt deres belovede Ophold af Korn og længe de lever af mig, Claus Rasmussen, Fødevarer samt Tælle, Tøj og Penge, Salt eller Gaardens Ejer, 3 Td. 4 Skp. tørret og Humle leveres dem paa det Sted, hvorRug, 2 Td. godt Bygmel, 8 Skp. godt tør- hen de opholder dem. Men i Stedet for ret Byg, 5 Skp. Byggryn og en Skp. Bog- Koens Benyttelse samt Ildebrændsel levehvedegryn, 5 Lispund røget Flæsk, 1 Lis- rer Gaardens Ejer dem aarlig 12 pund Sommersmør og 2 Lispund tørre Rigsdaler-Sedler, men Faarene forbliver Sommeroste, 5 Snese friske Hønseæg og her ved Gaarden til Fodring og Græsning aarlig 5 Rigsdaler Sedler og 8 Pund Tælle paa foreskrevne Maade og benyttes af og 1 Skæp gode Humle og 1 Skæp Smaa- Opholdsfolkene. Og det tillades disse at Salt, alt aarligt. komme tilbage igen til deres Opholdsstue 169


efter et halvt Aars foregaaende Advarsel, og alt leveres igen paa foreskrevne Maade. Og alle de Sager de flytter med dem, naar de drager bort, bringer de med dem, om de kommer tilbage. Flytter de Koen med dem, skaffer de selv en Ko igen, om de kommer tilbage, for forbliver Koen her ved Gaarden, da udtager de af Gaardens Ejers, hvilke de vil. 8. Opholdsfolkene forbeholder sig 1/4 af Haven norden for Stuehuset, nemlig langs ned ved den vestre Side i Haven, tilmed Frugten af Træerne, som findes derpaa til Brug og Benyttelse for dem, naar de benytter Opholdsstuen. Hegnet om Haven vedligeholdes forsvarlig og bestandig af Gaardens Ejer.

9. Naar den Ene af Opholdsfolkene ved Døden afgaar, bevarer den Efterlevende aarlig af Gaardens Ejer 20 Skp. Rug, 12 Skp. Malt, 6 Skp. Byg, 3 1/2 Skp. Byggryn og en Skp. Boghvedegryn, 3 Lispund røget Flæsk og et Lispund Smør og 2 Lispund Ost, og alt det øvrige leveres i det hele, undtagen at et Faar afgaar, og alt leveres forsvarlig og godt paa den foreskrevne Maade. Men skulde jeg, Rasmus Clausen, blive den Efterlevende, da leveres mig aarlig i Stedet for at Ko og Faar afgaar 1 1/2 Lispund Smør og et Lispund Oste og 6 Alen stampet Vadmel, og i Stedet for at Hørret afgaar, leveres mig aarlig 6 Alen Hørlærred og 6 Alen Blaalærred, og alle Alenvarerne skaffer Gaardens Ejer mig frit syet til hvert Brug, jeg for langer, og Vadmelet at skaffe mig frit farvet, som det forlanges . 170

10. Og endnu aftager vi af Boet til vore andre Børn, nemlig til vore 2 yngste Sønner Peder og Mads, til hver 2 Dyner, 2 Puder og 2 Par Lagner, et Par Hørlærreds og et Par Blaalærreds og en Klædeskiste til hver, hvilke Varer alle ere udmærkede og modtages af dem, naar de samme behøver og forlanger. Og til vores Datter Ane er udtaget det Sengested, som staar i den øverste Stue, som Gaardens Ejer lader male og istandsætte paa hæderlig og anstændig Maade og foreskaffer et nyt Omhæng dertil, og dertil aftager vi 3 Dyner og 3 lange Puder og 2 Par Lagner, et Par Hørlærreds og et Par Blaalærreds, som og er udtagen og hende leveres, naar hun faar Brug. derfor, og videre aftages til hende en Egedragkiste og en Egeklædekiste, og hendes Bryllup frit at gøre af Gaardens Ejere efter Byens Skik, naar det forlanges, ligesom vore 2 yngste Sønner bliver paa deres Bryllupsdag udtagen paa ved Gaarden, og deres indbudne Gæster bliver beværtede af Gaarden, ogsaa efter Byens Skik . Il.

Og i Alderdom og Sygdomstilfælde, da lover jeg, Claus Rasmussen eller Gaardens Ejer, at lade deres Ko og Faar malke som mine egne og bære dem Mælken ind og behandle det, som forlanges, samt fremskaffe dem al fornøden Pleje og Opvartning og Tilsyn og i alt en kærlig og sønlig Omgang . Og naar de ved Døden afgaar, da skal jeg eller Gaardens Ejer, enten de dør her ved Gaarden eller andet Sted, bekoste deres Henfart hæderlig og anstændig efter Byens Skik og Brug, hvorfor jeg eller Gaardens Ejer nyder og beholder alt hvad


som forefindes af det, de ejer efter deres Død.

Matr. 5a. Fastrup Overgaard. 14,29 Ha. i 1960. Christen Rasmussen bliver Selvejer af 12. Gaarden i 1771, idet han køber den af Foranstaaende Kontrakt, som har før- Rantzausgave. Den er da paa 4-1-3-0 Td. ste Prioritet i Gaarden og dens Ejendom- Hartkorn. Christen Rasmussen er født me, denne forbinder jeg mig eller Gaar- 1738, og hans Kone, Karen Jensdatter , i dens efterkommende Ejere, sig at opfylde 1755. Paa Grund af Aldersforskellen er i alle Ord og Punkter. hun maaske hans anden Kone? Ifølge Plakaten af 14. Februar 1814 anHun bliver Enke og gifter sig med Anslaaes de i denne Contrakt betegnede ders Pedersen, født 1772, og han overtaPræstationer til aarlig Værdi 56 Rigsdaler ger Gaarden med Vielsesattest som AdSølv, som fordoblet med 5 udgør 280 komst i 1806. Nu dør Karen Jensdatter, Rigsdaler Sølv, hertil kommer det for en og Anders Pedersen gifter sig med Mette Gang paa dette betegnede Husværelse og Marie Nielsdatter , født 1871, efter sædBegravelsesomkostninger , som ansættes vanlig Skifte med umyndige Børn. til 100 Rigsdaler Sølv, det kunne tilsamAnders Pedersens Søn, Peder Andermen udgøre 380 Rigsdaler i Sølv. sen, født 1808, faar Skøde paa Gaarden i Saadan er denne Contrakt imellem os 1838 for 1.1 00 Rigsdaler + Aftægt. Hans indgaaet og oprettet, bekræftende ved Kone hedder Kirsten Marie Mikkelsdatter hver for sig med vore Underskrifter i Vit- og er født i Fruering Sogn. terlighedsvidners overværelse. Efter at have handlet frem og tilbage med et af Gaardens Jordarealer, Matr. 5e, bliver det solgt til Mads Andersen, og Gaarden er nu paa 2-2-3-0 Td. Hartkorn. Skrevet i Vitved d. 27. Februar 1835. Peder Andersen gaar paa Aftægt allerede som 47 aarig, og sælger Gaarden til SøRasmus Clausen. Claus Rasmussen. ren P. Pedersen , født 1824 i Gangsted Sogn. Skøde 1855, Pris 1.600 Rigsdaler + Som overværende til Vitterlighed Aftægt. Hans Kone hedder Ane Nielsen, Anders Nielsen. Jens Pedersen, med ført født 1822, ogsaa i Gangsted Sogn. Han sælger Aar 1860 til Ane Kirstine Pen, Rasmussen og Christen Christensen, begbegge af Fastrup. ge født 1817 i Østbirk. Søren Christiansen køber Gaarden i Læst paa Hjelmslev-Gjern Ret d. 19. Maj 1862, og Aaret efter overtager Christen 1835 og indført i Panteprotokollen paa Pedersen Gaarden ved Auktionsskøde. I 1867 faar Jørgen Jensen Riis Skøde Folio 271. Ældre Aftægt til Peder Madsen og Hu- paa Gaarden for 5.000 Rigsdaler. Han er stru paahviler Gaarden saaledes nogle født 1843. Han bygger nyt Stuehus og Forpligtelser til Peder Madsens Datter, Stald. Hans Kone bliver Enke i 1894 og sælger til Laurs Andresen for 16.204 Kr. der gaar foran dette Blad.

171


Fas/rup Overgaard.

Nogle mener, at Laurs Andresen var en liderlig Type, fordrukken og Aagerkarl. Var man i Forlegenhed for Penge, kunde man laane hos ham til høje Renter og Kurs 60-70. Han stammer fra Ry Egnen. Konen var sindssyg, maaske paa Grund af hans udsvævende Levned. Han sælger Gaarden i 1902 for 17.500 Kr . til Søren Peder Nielsen. I 1905 køber Jens Jensen Gaarden for 20.000 Kr. Han har samtidig Fastrup Damgaard, Matr. 3a, som han ombygger, og bor her i Overgaard, medens Ombygningen finder Sted. Han sælger igen samme Aar til Johannes Ditlev Gall, der giver 20.750 Kr. for Gaarden. Han er Broder til Frederik Gall, der har Fødegaarden, Fruering Storegaard, Matr. 9a. 172

Jens Peder Jørgensen køber Gaarden i 1910 for 22.000 Kr. og sælger til Rasmus Holst Sørensen i 1915 for 37.500 Kr . I 1917 sælger han 2 Stykker Jord fra: Matr. 5b til Matr. 5e og 5e til Matr. 4a. Johannes Rasmussen køber Gaarden i 1917 for 22.500 Kr. Hartkornet er nu 2-13-1-. Thorvald Sørensen køber Gaarden samme Aar for 33.000 Kr ., hans Kone hedder Anine, født Mikkelsen, hun er fra Broholtgaard i Virring, Matr. 16a. Han sælger igen i 1919 og køber en lille Ejendom i Svinsager , efter nogle Aars Forløb køber han Gaard Matr. 3a i Vitved, som hans Søn Ove Vilstrup Sørensen senere overtager. Køberen af Gaarden i Fastrup er Magnus Marius Andersen, og han giver en usædvanlig høj Pris for den , nemlig


Ellen og Laurids Mortensen. Familiebil/ede.

Erna og Svend Erik Mortensen. Familiebillede.

58.750 Kr. Han var Broder til Anders Andersen i Matr. 2a. Han var kendt for at kunne tilkøre vanskelige og uvorne Heste. I 1927 køber Laurids Mortensen Gaarden for 48.000 Kr. Der opstaar nu mere stabile Forhold paa Gaarden. Laurids Mortensen var en solid Type, der havde flere Tillidshverv, bl.a. var han Formand for Sognesparekassen. Hans Søn, Svend Erik Mortensen, har Gaarden i Dag og har overtaget Faderens Hverv som Formand for Sparekassen.

Peder Andersen, udligner en Arvepart til Broderen Mads Andersen, ved at overlade ham Matr. 5c i 1852. Hans Kone Barbara Nielsdatter er født i Fruering Sogn i 1825. Hun bliver Enke og gifter sig, efter Skifte med Børnene, med Niels Jensen, der overtager Ejendommen i 1855. Hartkornet er da 1-2-2-3/4. Peder Nielsen, født 1813 i Vedslet Sogn, faar Skøde paa den i 1859, hans Kone hedder Ane Pedersen, født 1823 i Thiset Sogn. Han udvider Bygningerne. 1872 faar Poul Poulsen Skøde paa Ejendommen for 2.745 Rigsdaler + Aftægt. Han køber i 1886 Matr. 16 af Christen Christensen og bygger yderlig til Husene. Han gik under Navnet Poul Gartner, var ordentlig og ædruelig og passede kun ringe til Gasterne i Fastrup By. Derefter Laurs Jensen. Skøde 1902. Pris 10.400 Kr ., og i 1909 Niels Andersen. Pris 12.600 Kr. I 1910 køber Sofus Johannes Rasmussen Gaarden for 13.000 Kr. Han udvider Gaardens Jordareal i 1917 ved Køb af Matr. 5d fra 5a af Joh. Holst Sørensen og Matr. 9b og 10c af Karl Pedersen, og i 1947 køber han Matr. 3c. Hartkornet øges derved til 1-4-0-1 1/4 og Arealet bliver 14,9 Ha. Sofus Rasmussen driver et meget inten-

Bavarslund. Fastrup. Matr. 5c·16·5b·9b-10c-3e-. 12,69 Ha. i 1932. 14,9 i 1960.

Begyndelsen til denne Gaard sker ved at Ejeren af Matr. 5a Fastrup Overgaard,

Fastrup Overgaard 1972.

173


Bavars/und, 1975.

Marie og Sofus Rasmussens Børn: Aage, O/e, Henry og Agnes.

174


Marie og Sofus Rasmussen.

sivt Landbrug. Han gaar især op i Svineproduktionen. Der bygges nye Udhuse, og de gamle udvides; Han er Sognefoged og Medlem af Sogneraadet. Han har 2 Brødre i Kommunen: Søren Peter Rasmussen, der havde Virring Nygaard, og Johannes Rasmussen, der havde en Ejendom paa Vitved Mark. Sofus Rasmussens Kone, Marie, var Søster til Julie Andersen, gift med Søren Andersen, Johannelund i Virring. Gaarden Bavarslund ejes i Dag af Agnes og Sofus Rasmussens Søn, Ole. Agnes er Datter af Anders Juul, Fastrup, senere Vitved. Gaardens Bygninger er yderlig udvidet og Svineproduktionen er stadig Hovederhvervet.

Agnes og Ole Bavarslund Rasmussen.

En nedlagt Ejendom. Efter at Peder Andersen har solgt og tilbagekøbt Matr. 5b, sælges den til Søren Mikkelsen i 1853 for 700 Rigsdaler. Hartkorn 0-3-2-1 3/4. Søren Mikkelsen er født 1823 i Thiset Sogn, og hans Kone, Mette Nielsdatter, er født 1830 i Odder Sogn. Hun bliver Enke i 1901 og sidder i uskiftet Bo til 1904, da Sønnen Mikkel Peter Sørensen Ulvskov ved Skifteudskrift overtager Ejendommen, og han sælger den samme Aar til Johannes Skjøth Jensen for 3.500 Kr. Derefter Jens Michael Christiansen ved Mageskifteskøde i 1908. Aaret efter køber Murer Anders Ilsøe Nielsen Ejendommen, han køber tillige Halvdelen af en lille Ejendom i Virring, Matr. 30a, saa Arealet bliver 5,8 Ha. Hans Søn Michael Ilsøe Nielsen faar Skøde paa Ejendommen i 1931. Pris 12.000 Kr . Han sælger til Aksel Henry Andersen i 1936 for 12.400 Kr. Derefter: Pauli Jensen. Skøde 1946. Pris 20.000 Kr. Anders Poulsen. Skøde 1947. Pris 25.000 Kr. Pauli Jensen . Skøde 1949. Pris 28.400 Kr.

175


Sejersminde. Fastrup. Matr. 6a·12. 18 Ha. i 1932 og 1960. Hartkorn 2.1.3.1. Ejere: Niels Madsen, født 1734. Konen hedder Kirsten Pedersdatter , født 1737. Hun bliver Enke og gifter sig med Jens Rasmussen, født 1750. Gaarden er købt til Selveje 1777. I 1801 købes Gaarden af Peder Jensen Kaae. Han var før Husmand og Tømrer. Han er født 1750, og hans Kone, Kirsten Jensdatter, er født 1756. Deres Søn, Jens Pedersen Kaae, overtager Gaarden i 1821. Han er født 1786, hans Kone Birthe Nielsdatter , er født 1794 i Astrup. Birthe bliver Enke og gifter Matr. Sf et Hus i Fastrup. sig med Jørgen Jensen Kaae, født 1803 i I 1946 er frastykket en Grund fra Ba- Hvilsted. Han overtager Gaarden med Vivarslund af Sofus Rasmussen, hvorpaa er elsesattest som Adkomst i 1843. Han købygget et Hus, der blev købt af Cilius Jen- ber Matr. 16a, en Eng i Bjørnkær. sen. Peder Pedersen Kolling køber Gaarden i 1868. Derefter Rasmus Eriksen i 1871. Han køber Matr. 17af og bygger ny Stald og sælger i 1883 til Søren Rasmussen for 10.000 Kr. + Aftægt. Christen Christensen faar Skøde paa Gaarden i 1886. Prisen er 15.000 Kr. + Aftægt. Han sælget Matr. 16 til Bavarslund. Herefter et Skudsmaal af Christensen Matr. 5f· og Gaarden: Bygningerne var daarlige, især Stuehuset. Marken var i høj Grad forsømt, men selvom Besætningen kun var paa et Par Køer og 2-3 Ungkreaturer, var der paa Grund af J ordens Godhed en nogenlunde Avl. Christen Christensen var en opstyltet Natur, ugidelig og fordrukken. Konen døde tidligt, vist af T. B., som paa den Tid raserede uhyggeligt. Der var 6-7 Børn, de forsømte Skolen meget, da de skulde gøre Astrid og Cilius Jensen.

Harald Andersen. Skøde 1950. Pris 23.600 Kr. De 4 ovennævnte har haft mange Huse og Ejendomme i Kommunen. Ofte handlede de indbyrdes. Henry og Harald Andersen er Brødre. Ejendommen er efterhaanden kørt ned. Vigge Skov har den en Tid. Købmand Dan Helles i Solbjerg overtager den som ufyldestgørende Panthaver. Matrikel 5b bliver tillagt Matr. 13 i Fastrup. Jorden i Virring deles mellem Sigurd Sørensen, Virring Korsvej og Jens Chr. Lauersen ved Præstevejen. Husene falder ned.

176


Sejersminde.

Arbejdet hjemme. Børnene var flinke og Datteren Minna. Han er Tømrer, og ordentlige. Efter Folks Udsagn var Mode- Gaarden drives ikke mere som Landbrug. ren god. Som Naboen, Peder Thomsen, var Christen Christensen meget fattig, og gjorde ikke selv noget, for at det kunde bedres. Erik Søren Eriksen køber Gaarden i 1912 for 22.500 Kr. Niels Peder Pedersen i 1915 for 29.750 Kr., og Jens Kristian Kristensen i 1916 for 25.000 Kr. Han sælger Matr. 17af til J ens Jensen for 55 Kr. Samme Aar faar Johannes Severin Gertsen Skøde paa Gaarden for 33.800 Kr. Hans Broder Anker Gertsen har samtidig Fastrup østergaard, Matr. 2a. Severinus Gertsen bygger Gaarden om, den var meget forfalden, da han overtog den. I Dag ejes Sejersminde af Severinus Gertsens Svigersøn Ove Fog, der er gift med Sine og Severinus Ger/sen. 177


Minna og Ove Fogs Børn. Lars, Tove, Dorte og Karin

Minna og Tømrer Ove Fog.

178


Stervbogaard. Fastrup. Matr. 7a. 20,06 Ha. i 1932 og 22,09 Ha. i 1960. Senere er købt mere til. Ejere:

Anne Poulsdatter, født 1747. Hun er Enke . Hendes første Mand hed Søren. Hun gifter sig anden Gang med Jens Rasmussen, født 1761, og han overtager Gaarden i 1789. Hartkorn 3-5-3-2. I Anne Poulsdatters første Ægteskab er der en Søn, der hedder Rasmus Sørensen Snerrild, født 1782, der faar Skøde paa Gaarden i 1807. Hans Kone hedder Maren Jensdatter , født i Vitved og gift med Rasmus Snerrild i 1807. Ifølge Kirkebogen dør han i 1820, hvad der bliver af Maren Jensdatter , ved jeg ikke, men Gaarden bliver solgt til Søren Nikolajsen i 1826. Søren Nikolajsen er født i 1791 eller 1795 i Vitved østergaard, Matr. 8a. Han bliver gift med Ane Marie Jakobsdatter , født 1801 i Vitved. Hun dør, og han gifter sig herefter med Ane Rasmusdatter , født 1804 i Hvolbæk. Hun bliver Enke i 1858, og en Søn, Rasmus Sørensen, overtager Gaarden i 1863 for 2.000 Rigsdaler. Man kalder ham Ras Laj. I 1863 bygger han nyt Stuehus. Beboerne i Fastrup havde jo Ry for at være fordrukne, og Ras Laj var maaske Byens værste Drukkenbolt. Han kunde opnaa at blive fuld flere Gange om Dagen, saa sov han et Par Timer, og tog saa fat igen. Om Vinteren var det Kaffepuncher, om Sommeren var det Ølhævler, Øl med Brændevin i. Han kunde drikke med baade rige og fattige, bare de vilde holde ham med Selskab. Han holdt Tyr for Byen, og naar Folk kom med en Ko, skulde

Stervbogaard.

der drikkes en Punch før Bedækningen og en efter, ellers blev Koen ingen Kalv med, paastod han. Han gik somme Tider til Kirke i Vitved. De fleste Gange kom han ikke længere end til en Træskomand, der boede i Nærheden af Kirken, der blev han saa saa fuld, at han maatte sove Rusen ud paa Stedet. Et Par Timer efter forsvandt han, uden at Træskomanden mærkede det, denne skulde nemlig have længere Tid til at forvinde det. Enkelte Gange naaede han Kirken, hvor han vakte Opmærksomhed ved at give sit Besyv med til Prædikenen med Ordene: Te de æ hiel rejtig. Jow, te de ska nok pass. En Gang han havde Gilde, blev en Mand lagt ud i Laden for at sove Rusen ud. En Tid efter mente de, at han nok kunde være med igen, men da de vilde hente ham, var han død. Ved Herredsfogedens Forhør svarede Ras Laj: Te han fek it mie, en han vil ha. Herredsfogeden rystede paa Hovedet og maatte nøjes med denne Forklaring. Det skete i 1908. Ras Laj var en godmodig Natur, men som sagt fordrukken. Under første Verdenskrig, da Brændevin blev forbudt, klarede han sig godt foruden og mente 179


Stervbogaard, til venstre Damgaard, til højre Fastrup østergaard. 1978.

Det

jyske Ungskue Det meste af Familien Ravn Petersen på Ungskuet. Fra venstre Sønnen Erik, derefter Præmiekoen, Datteren Hanne, Datteren Inge Marie, Præmiekvien og Svend Ravn Petersen selv.

180


I Søgsmaalstilfælde vedtages den hurtiendda at »Te de skit sku olle ho von te«. ge Retsforfølgning efter Forordningen af Han havde 4 Døtre: Sørine blev gift med Hestehandler Anders Nielsen, der er 25. Januar 1828. nævnt under Fastrup Nedergaard. Marie Fastrup s. 28. Maj 1900. blev gift med Rasmus Kolling, de udvanSom Køber. drede omkring Aarhundredskiftet til AmeRasmus Sørensen. rika. Jakobine blev gift med en Skrædder i Torrild, og Anna blev gift med Jens PeSom Sælger: ter Olesen, og de overtog Gaarden i 1906 for 15.500 Kr. + Aftægt. De har 2 Døtre, Kr. Kristensen. Kri. Gjenthesen.? Anders Dagny og Gerda, ingen af dem tog Op- Nielsen. Jens Karl Jensen. Peder Thomhold i Sognet. sen. Rasmus Kolling. Niels Andersen. SøI 1939 bliver Gaarden solgt til Laurs ren Jensen. Rasmus Klausen. J.P. RasRasmussen for 64.500 Kr. Han sælger mussen. Laurs Andersen. Poul Sørensen. Aaret efter til Søren M. Nielsen for Hans Jensen. Mads Friis Hansen. Anders 70.346 Kr. Sørensen. Rasmus Sørensen. A. Nielsen. Else og Svend Ravn Pedersen faar Skøde paa Gaarden i 1955 og har den i Dag. Han gaar meget op i Kvægavl og faar pæ- Fastrup Hedegaard. Matr. Nr. 8a. Matr. 8a, 1a. 13,7 Ha. i 1932 og 1960. ne 'Præmier paa Ungskuet. Han har købt Jorden fra Fastrup Dam- Oprindelig Hartk. 4·1·3·2. Ejere: gaard og lagt den under Gaarden. Efter min Udregning skulde Ane Poulsdatter og Jens Rasmussen have ejet baade Matr. 7a og 8a i Fastrup. Dette kan forklares ved, at der var 9 Gaarde i Fastrup, Bymændene sælger Jord. Vi undertegnede Bymænd i Fastrup, men Folketællingerne i 1787 og 1801 nævVitved Sogn, sælger og overdrager herved ner kun 8 Gaardbeboere, medens der i til Gaardejer Rasmus Sørensen samme- 1834 er 9. Jens Rasmussen og Ane Poulssteds et Stykke Gadejord af Areal 1 Skp. datters eneste Barn, Ane Margrethe JensLand, Tukjær kaldet, saaledes at vi fraskriver os enhver Ret for os og vore Arvinger til bemeldte Stykke Jord, der altsaa for Fremtiden skal tilhøre nævnte Rasmus Sørensen, fri og uhindret af enhver af os undertegnede. Det overdragne Areal henligger fra Dato for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. Købesummen er Akkorderet til 150 Kr., hvilke Et Hundrede og fem ti Kroner erlægges samtidig med Underskriften af Fastrup Hedegaard, nærværende. 181


datter og hendes Mand har da faaet overladt Matr. 8a. Hvis dette har sin Rigtighed, vil Ejerrækken være følgende og i Begyndelsen den samme som for Stervbogaarden Matr. 7a: Ane Poulsdatter, født 1747, og Søren ? . Han dør, og hun gifter sig med Jens Rasmussen og Vielsesattesten giver ham Adkomst til Gaardene i 1789. I Ane Poulsdatters første Ægteskab med Søren? , er der en Søn, Rasmus Sørensen med Tilnavnet Snerriid, født 1782, han overtager Stervbogaarden i 1807. I Ane Poulsdatters andet Ægteskab med Jens Rasmussen er der en Datter, Ane Margrethe Jensdatter, født 1791, der bliver gift med Søren Christensen, født 1780, og de overtager Fastrup Hedegaard, Matr. 8a, i 1810. Søren Christensen er gift 3 Gange, og efter hans Død sælges Gaarden af Skifteretten til Jørgen Rasmussen, født 1813 i Fruering Sogn. Han er gift med Amalie Sørensdatter, født 1815. Skøde 1842. Hvad der sker med Amalie og Jørgen Rasmussen, ved jeg ikke, men 5 Aar efter bliver Gaarden solgt til et ældre Ægtepar fra Thiset Sogn, nemlig Karen Jensdatter, født 1894 og Clemens Nielsen, født 1897.

Jens Hedegaard og Else Mikkelsdatter Kaae.

182

Deres Børn er enfoldige og indskrænkede. Jens og Anders faar en lille Ejendom i Virring, de dør begge ugifte. Læs om dem og deres Enfoldighed i Albert Dams Bog »Morfars By«. Niels bliver gift med Ane Thomsen og overtager Gaard Matr. 9a i Fastrup og Erik Clemmesen, født 1930, vist ugift, overtager Gaarden efter Forældrene i 1959. I 1865 sælger han Gaarden til Jens Sørensen Hedegaard og bygger et Opholdshus, Matr. 19. Han bliver senere, efter nogen Modstand fra Sogneraadet, erklæret umyndig. Jens Sørensen Hedegaard er gift med Else Mikkelsen Kaae. Hun er fra Astrup, Holger Mikkelsens Gaard, og Søster til Søren Ingvardsens Kone. Søren Ingvardsen byggede Fastrup Mølle. Jens Hedegaard er født 1831 i Thiset Sogn, vist i Battrup, og køber kun Hovedparcellen i Gaarden for 3.275 Rigsdaler. Før Købet er følgende Parceller solgt: Matr. 8a sælges til Søren Mikkelsen, der har Matr. 5b for 2.600 Rigsdaler. Matr. 5d sælges til Niels Clemmesen, der har Matr. 9a, og endelig er solgt Matr. 8e til Peder Rasmussen for 550 Rigsdaler. I 1911 overdrages Gaarden til en Søn, Søren Sørensen Hedegaard, hans Kone hedder Petra, født Kolling, en Søster til Anders Andersens Kone Kathrine Kolling, se Gaard Matr. 2a i Fastrup. Fastrup Nedergaard og Fastrup Hedegaard var før i Tiden sammenbyggede, og det ene Hus var fælles for begge Gaarde. Nedergaard er forlængst nedrevet, og Udbygningerne til Hedegaard er faldefærdige og ubrugelige i Dag. Baade den gamle Jens Hedegaard og Søren Hedegaard var dygtige og respekt-


Petrea og Søren Hedegaards Familiebillede.

able Mennesker. De, saavel som Niels Andersen i Nedergaard, passede kun ringe i Laget med de andre Fastrupfolk paa den Tid. Søren Hedegaard var Medlem af Sogneraadet en Tid. Petrea og Søren Hedegaard havde en Søn, Jens, der skulde overtage Gaarden, men han døde i sin bedste Alder. Et Par andre Søskende evnen e ikke at drive Gaarden, og Jorden er i Dag lejet ud. Matr. 8e i Fastrup. 7,97 Ha. i 1932 og 1960. Hartk.1·4·2·1. Ejere: Erik Clemensen frasælger Arealet i 1865 til Søren Mikkelsen, født 1824. Prisen er 2.600 Rigsdaler, og han sætter Bygninger paa Jorden.

Anders Nielsen. Skøde 1900. Pris 9.800 Kr. Laurs Andreasen. Skøde 1905. Pris 10.300 Kr. Han sælger Gaarden i 1908, men beholder 8f og danner tillige med 8e deraf en lille Ejendom. Jørgen Nielsen. Skøde 1908. Pris 11.000 Kr.

~

Matr. 8e i Fastrup.

183


Anders Peder Rasmussen. Skøde 1944. Pris 43.000 Kr. Han er Karl Fredenslunds Svigersøn, og har før haft en lille Ejendom i Gjesing. Jens G. Nissen. Skøde 1969. Han bygger nyt Stuehus.

Ane og Peder Rasmussen.

Anders Jensen. Skøde 1913. Pris 17.000 Kr. Peder A. Pedersen. Skøde 1914. Pris. 17.800 Kr. Han køber senere en mindre Ejendom, hvor han har Hønseri, og bliver herefter kaldt Høns Pie. Jens Simonsen. Skøde 1917. Pris 21.500 Kr. Han er Peder A. Pedersens Svoger. Kristian Nielsen. Skøde 1922. Pris 26.200 Kr. Marius Andersen. Skøde 1928. Pris 31.800 Kr. Rasmus P. Udi. Skøde 1930. Pris 34.000 Kr. Karl Fredenslund. Skøde 1935. Pris 31.650 Kr.

Matr. Set, 7,92 Ha. i 1932. 1,1 Ha. i 1960. Fastrup. Ejere: I 1895 udstykkes 8e af Rasmus Kolling til Laurs Andresen, og i 1905 sælger Laurs Andresen sin oprindelige Ejendom Matr. 8e til Jørgen Nielsen, men beholder Matr. 8f, og af 8e og 8f danner Laurs Andresen en Ejendom i 1905. Jens Jensen køber den i 1918 for 10.450 Kr. Han er vendt hjem fra Amerika efter 28 Aars Ophold der, og overtager sin Gaard i Fastrup, Fastrup Damgaard, Matr. 3a, som han ombygger og sælger i 1917. Under Ombygningen havde han Fastrup Overgaard, Matr. 5a. Kreaturhandler Peder Pedersen Skov køber Ejendommen i 1925 for 12.700 Kr. Han har efterhaanden haft adskillige

Afdelingsbestyrer Jens Gunnar Nissen og Hustru, Ellen, med Datteren Lone.

184


Jens Christensens Familie.

Ejendomme i Kommunen, men finder her blivende Sted. Han dør i 1939, og Enken Laura, født Albrektsen, sælger i 1943 til Anders Jensen for 20.000 Kr. Derefter Harald Andersen. Skøde i 1946. Pris 21.500 Kr. Han sælger til Arne Andersen i 1947 for 27.000 Kr. Arne Andersen er født i Vitved Tinggaard, Matr. 9a, og er gift med en Datter af Anker Gertsen, Fastrup østergaard, Matr. 2a. Han havde fra 1942 til 1947 Bengt Egedals Ejendom i Fastrup.

Jens Kristensen køber Ejendommen i 1955, da er Matr. 8e og 3f i Vitved frasolgt.

Matr. 8e,f. Fastrup.

Kreaturhandler P. Skov.

185


A.fatr. 9. Fastrup.

En nedlagt Gaard Matr. 9a, 10b, 8d, 6d. 10,31 Ha. i 1932. I 1960 er Jorden frasolgt.

Ejere: Jens Thomsen, født 1753. Han er gift med Sidsel Madsdatter, født 1763, hun er hans anden Kone. De har Gaarden i 1801 , ses af Folketællingen. En Datter af andet Ægteskab bliver gift til Virring Overgaard, Matr. 18a. Hun hed Ellen. Thomas Jensen, født 1800, der er Søn af ovenstaaende, faar Skøde af Moderen der er Enke, i 1824. Thomas Jensen er gif~ med Ane Kathrine Nielsdatter , født 1796 i Odder Sogn. De har foruden en Datter Sidsel Marie Thomasdatter, født 1824, e~ Plej ed atter , Ane Hansdatter , født i Odder 1815. Hun bliver gift med Niels Clemensen, født 1816 i Thiset Sogn, og de faar Skøde paa Gaarden i 1855 for 400 Rigsdaler + Aftægt. Niels Clemensen, der vist var Invalid forøger Gaardens Areal med Smedelod: den, Matr. lOc i 1860. Sælgeren er Anders Mikkelsen. I 1866 køber han Matr. 8 d af Broderen Erik Clemensen, da denne sælger sin Gaard Fastrup Hedegaard, Matr . 8a. 186

Niels Clemensen er muligvis den bedst begavede af Clemen-Brødrene. Han overtager Ejendomsretten til Brødrene Jens og Anders Ejendom i Virring. Maaske har han Andel i, at Broderen, Erik Clemensen, bliver umyndiggjort. Eller maaske er det hans Kone, Ane Hansdatter , der har ordnet alt dette. Hun gik under Navnet Clemi-Ann. Hun fik Ord for at være meget velhavende. Hun var Byens Bank. Byens Borgere kunde laane Penge af hende, naar det kneb. Morten Pedersen faar Skøde paa Gaarden i 1888 for 10.000 Kr. + Aftægt. Christen Gyuttersen faar Skøde i Niels Clemensen og Hustrus Bo. Niels Sørensen, Mageskifteskøde i 1906. Karl Pedersen. Skøde i 1914 for 22.700 Kr. Han køber i 1917 et ubetydelig Areal, Matr. 6d af Jens Kristian Kristensen for 230 Kr. Karl Pedersen var Broder til Peder Pedersen, der havde Gaard Matr. 4a i Vitved og senere købte Gjesinggaard, Matr. 5a i Gjesing. Som ældre, i 1947, solgte Karl Pedersen al tilhørende Jord fra Matr. 9a. Jorden fordeltes saaledes: 8d, som er et Engareal, sælges for 3.000 Kr. til Matr.

Karoline og Karl Pedersen .


den. Et Andragende fra Fastrup Bys Beboere om at grundforbedre den, vedtog man ikke at gaa ind paa, da der var 8 lignende Veje i Kommunen. Men Vejen hed herefter Clemivej .

Matr. 10a. Fastrup Smedielod. Hartkorn 0·4-0-0. Jorden ligger indeklemt mellem Matr . 9a's Jorder, og har muligvis hørt til denne Gaard . En Englod, Matr. Wc, bliver i 1860 indlemmet i Matr. 9a. Ejere: Smed Eskild Rasmussen har Ejendommen i 1811. Den sælges i 1835 til Marie Henriette Damgaard, født 1807, og Hans Sørensen Rasborg, født 1809. I 1839 køber Ane Sørensdatter, født 1798 og Smed Peder Jensen, født 1794, Ejendommen og sælger det meste af Jorden fra, nemlig Matr. lOb, til Anders Line, Lis og Niels Færch. Mikkelsen. I 1860 bliver denne Lod købt af Niels Clemensen, Matr. 9a. 15. Matr. 9b og lOc i Bjørnkær sælges til Mette Marie Rasmussen, født 1800 i Gaarden Bavarslund, og 9d sælges til 3c Fruering Sogn og Væver Rasmus Jensen og Ila. Bygningerne sælges til Arne Hanfaar Mageskifteskøde i 1844 paa Matr. sen. De ejes i Dag af Lis og Niels Færch, lOa, hvortil der nu kun tilhører et ubetyog er gjort ualmindelig godt i Stand. deligt Jordareal. De ·lejer den fraskilte Jord i 90 Aar for 20 Rigsdaler aarlig. Uddrag af Sogneraadsprotokollen I 1854 sælges Huset til Maren PederAar 1874 mødte Sogneraadet i Fastrup sen, født 1828 i Kolt Sogn og Daglejer By i Anledning af den Vej, som i Fastrup Rasmus Olesen, født 1826 i Hørning fører mod øst efter den gamle Landevej, Sogn. Prisen er 300 Rigsdaler. Lejen af og paa hvilken Niels Clemensen, over hvis Jordarealet lOb ophører vist dermed. Mark den gaar, havde forbudt Færdsel. Jens Rasmussen køber Huset i 1864 ogDa Vejen er opført over offentlige Veje, saa for 300 Rigsdaler, og sælger samme kan man ikke forbyde Færdsel paa den, Aar Huset og den lille Jordlod til Jens den skal være mellem 8 og 9 Alen bred, og Jensen, der har Fastrup Damgaard, Matr. man enedes med Niels Clemensen om, at 3a., og Arealet indlemmes i denne Gaards han lader 8 Alen udlægge til Vej, selvføl- Jorder, hvornaar Huset nedrives vides ikgelig uden Forpligtelse til at vedligeholde ke.

187


Andersen Leth, født 1796 i Hvilsted. Hans Kone hedder Christiane Hansdatter og er født 1786 i Skanderup Sogn. Det er hendes andet Ægteskab. I 1857 køber Møllebygger Martin Ingvardsen Ejendommen, hvortil er købt Matr. 2e. Han er gift med Niels Leths Datter, og Niels Leth bliver Opholdsmand paa Ejendommen. Martin IngvardHer var der en Gang Høkerjorretning. sen er Broder til Søren Ingvardsen, der byggede Fastrup Mølle. Høkerejendommen. Derefter følgende Ejere: Matr. 12, 2eink, 11b. 5,73 Ha. i 1932. Peder Thomsen. Skøde 1878, Pris Senere 11 bs i Astrup. I 1960 6,8 Ha. 7.800 Kr. Ejere: Peder Mikkelsen Kaae. Skøde 1879, Matr. 12 er Hovedparcellen. Hartkorn Pris 6.600 Kr. 0-3-2-3/4, og har antagelig forhen hørt Thomas Møller. Mageskifteskøde under Gaard Matr. 9a. Den købes i 1792 1884. af Rasmus Jakobsen, født 1752, han er Jens Rasmus Jensen. Skøde 1885. Pris gift med Maren Hansdatter, født 1754. 8.000 Kr. Derefter er der forskellige Ejere til Johannes Rasmussen. Mageskifteskøde 1827, da bliver den købt af Væver Niels 1891. Han tilkøber Matr. 2kn .

Peder Jensen Rendsborg, Datteren Karen Kjems, Dina, Agnethe og Hilda Sørensen.

188


Johanne, født Friis, og Chr. Schønemann Hansen .

Edith og Bent Egedal.

Rasmus Jensen. Mageskifteskøde 1893. Derefter følgende Ejere: Peder Jensen. Mageskifteskøde 1893. Martin Nielsen. Skøde 1941. Pris Man kaldte ham Peder Jensen Rends- 25.500 Kr. borg. Der er da Høkerhandel i EjendomArne Andersen. Skøde 1942. Pris men, og han har den til 1913. Den bliver 31.500 Kr. Han er født i Vitved Tingda solgt til Peder Herman Viktor Søren- gaard, Matr. 9a. Han sælger Ejendomsen for 14.000 Kr. Hans Kone er fra Vit- men i 1947 og køber i Stedet Matr. 8ef i ved og hedder Agnethe Jakobsen. Han Fastrup. var Gymnastikleder. Høkerhandelen er Pauli Jensen. Skøde 1947. Pris 44.000 nedlagt. Kr . Erik Rasmussen. Skøde 1948. Pris 11927 sælger de Ejendommen og bliver Ringer og Graver ved Valgmeningskirken 41.000 Kr. Bent Egedal har Ejendommen i 1960 i Bering. Køberne er Johanne og Chr. Schønemann Hansen. Prisen er 19.400 og der er tilkøbt Matr. 11 bs i Astrup. JorKr. Han tilkøber Matr. 2i. den er lejet ud. Han er født i Virring Brugsforening i 1901, hvor hans Fader var Uddeler. Faderen havde senere Virring Lykkegaard og Matr. 13, 6e i Fastrup. 7,31 Ha. i 1932. Virring Toftegaard. Matr. 13, 6e, 5b og i Christian Schønemann har Ejendom- Vitved 1ge, 20e. 11,4 H a. i 1960. Ejere: men til 1941, hvorefter han bliver PræDer laa i Vitved en Gaard, der havde stegaardsforpagter paa Alrø, senere køber han en Gaard i Egebjerg, hvor han et Matr. 6a. Den er nu nedlagt. I 1863 blev den købt af Nabogaardens Ejer Michel Par Perioder var Sogneraadsformand. 189


Matr. 13, 6c. Fastrup Mark.

Familien Karen og Anker Thomasen .

Olesen, Vitved Bakkegaard, Matr. 5a. Matr. 13 i Fastrup hørte under Matr. 6a i Vitved, og Michel Olesen sælger i 1866 Matr. 13 til Søren Hansen, tillige med et lille Areal der faar Matr. 6c. Birthe Pedersen og Søren Hansen faar Skøde paa Nr. 13 i 1866 for 2.240 Rigsdaler. Birthe bliver Enke og sælger til Ole Lauersen i 1876 for 10.000 Kr.

Rasmus Martinus Thomasen køber Ejendommen i 1910 ogsaa for 10.000 Kr. Han tilkøber Matr. 3c i 1917 for 1.500 Kr. Søn af ovenstaaende, Anker Chr. Thomasen, faar Skøde i 1942 for 29.000 Kr. Han tilkøber i 1950 Matr. 19c og 20c af Marius Simonsen, Søholt, Matr. 19 i Vitved for 3.200 Kr. Senere købes Matr. 5b.

Familien Rasmine og Rasmus Thomasen .

190


Matr. 14 m.fl. Melie Kirstine og Rasmus Juul.

Chr. Juuls Ejendom Matr. 14, 6b. og i Vitved 17ak, ai. 7,47 Ha. i 1932 og 1960.

Familien Rasmine og Anders Juul.

Ejere: Matr. 14 hørte oprindelig til Fastrup Nedergaard, Matr. la, men i 1791 sælger daværende Ejer af Nedergaard Rasmus Rasmussen, et Areal til sin Morbroder i Vitved, Claus Rasmussen, Vitvedgaard, Matr. 16a. Dette Areal faar Nr. 14. I 1870 køber Klaus Nielsen, Vitvedgaard, Nabogaarden, Matr. 17a. Der laa den Gang 2 Gaarde i Vitved ved en nu udtørret Dam. De blev kaldt Vitved Damgaarde og havde Nr. 17 og 18. Ejeren af Damgaard, Matr. Nr. 17, hed i 1870 Søren Sørensen Damgaard, og han mageskifter nu sin Gaard med Klaus Nielsen, og faar Matr. 14 i Fastrup i Stedet. Hartkorn 0-7-2-2 112. 191


Søren Damgaard flytter Bygningerne fra sin Gaard i Vitved ud paa Matr. 14, og der er oprettet en ny Ejendom i Fastrup. Søren Damgaard er født 1828, hans Kone, Mette Sørensen, er ogsaa født 1828 i Astrup . De har en Plejedatter , Mette Kirstine Jensen, som forøvrigt er en Søster til Rasmus Peter Jensen, Smed RasPeter, i Lillevirring. Denne Plejedatter bliver gift med Rasmus Andersen Juul, født 1859, hans Bedstefader var Skoleholder i Vitved. De overtager Ejendommen i 1882. Deres Søn, Anders Juul, overtager Fødestedet i 1920. I 1952 køber Anders Juul et Hus i Vitved By, og en Søn, Kristian Juul, overtager Ejendommen efter at have været Forpagter af en Ejendom ved Vitved Sø. En Datter af Anders Juul, Agnes, er gift med Ole Rasmussen, Bavarslund i Fastrup. Naboejendommen Matr. 15 er senere tilkøbt af Kristian Juul, og de drives nu under et. Rasmus Juul havde en Broder, Anders Juul, der havde en Ejendom i Virring. Anders Juuls Søn hed Jakob Juul. Han blev undertiden kaldt Jakob Degn, fordi hans Oldefader havde været Skolelærer og Degn i Vitved. Jakob Degn var Murer og overtog Faderens Ejendom. I 1909 blev den nedrevet for at give Plads til en ny Brugsforening.

Familien Ellen og Kristian Juul.

192

Margrethelyst. Fastrup Mark.

Margrethelyst i Fastrup Matr. 15, 8de og i Vitved 3f. 3,9 Ha. i 1932.6,5 Ha. i 1960.

Ejere: Omkring 1800 ejes Matr. 15a af Hans Jensen. I 1820 af Rasmus Poulsen, født 1792 i Hørning. Ane Mikkelsdatter, født 1815 i Hylke og Stenhugger Jens Jensen Bonde, født 1810 i Hylke faar Skøde paa Ejendommen i 1847. Derefter: Snedker Peder Friis Sørensen, født 1810 i Malling. Skøde 1857. Pris 1.200 Rigsdaler. Peder Eskildsen, født 1837. Mageskifteskøde 1879. Bygningerne forbedres. Søren Andersen. Skøde 1889. Pris 5.800 Kr. Rasmus Christensen Pedersen Kolling . Skøde 1895. Pris 6.000 Kr. Han har tillige fra 1895 til 1898 Matr. 8e. Søren Balle Rasmussen. Skøde 1913. Pris 7.500 Kr. Jens Chr. Jensen. Skøde 1918. Pris 9.100 Kr. Morten Mortensen. Skøde 1918. Pris 11.500 Kr.


Karen, f ødt Schøler, og Aage Rosborg.

Anders Andersen Juul. Skøde 1920. Pris 8.000 Kr. Han køber Ejendommen, da hans Søn, Kr. Juul overtager Matr. 14a. Senere køber han et Hus i Vitved . Anders Chr. Andersen. Skøde 1932. Pris 7.000 Kr. Leo Vagner Lauersen. Skøde 1935. Pris 9.000 Kr. Han køber Matr. 8d af Karl Pedersen og sælger Ejendommen i 1950 og køber en anden i Fastrup By. Han er ugift. Aage Sørensen Rosborg. Skøde 1950. Pris 31.000 Kr. Ejendommen er nu paa 6,5 Ha. Han er gift med en Datter af Smed Thorvald Schøler i Vitved. Ejendommen er købt og drives i Dag sammen med Kristian Juuls Ejendom Matr. 14. Karen Johanne f. Schøler og Aage Sørensen Rosborg har bygget et Parcelhus paa Ejendommens Grund.

Karen og A age Rosborgs Børn .

193


Malerhuset Matr.21. Der ligger et Hus ved den gamle Landevej. Missionshuset laa ved Siden af. Huset blev kaldt Malerhuset. Omkring 1900 beboedes det af en Tagsmører Marius Sørensen. Det er nu fuldstÌndig ombygget. Ejerne i Dag er Marion og Leif Nielsen.

Marion og Leif Nielsen.

Malerhuset .

194


Mejerikonsulent Marius Toft kom fra Sønderjylland og tog Bopæl i Fastrup 1964. Inden længe tog han Del i Sognets Liv og Styrelse. Han blev Medlem af Vitved Menighedsraad i 1965, Medlem af Sogneraadet fra 1966-1970. Medredaktør af Sognets Kirkeblad i 1973 og samme Aar Medlem af Provsti udvalget. Egnsarkivet skylder ham Tak for Interesse og Hjælp i dets Arbejde.

Familien Toft boede indtil 1969 i Huset Fastrupvej Nr. 29. J Dag bor de paa Fastrupvej Nr. 30, som de byggede ovennævnte Aar, endnu medens der var fri Udsigt til Søen.

Ester, født Ravn, og Konsulent Marius Toft .

195


Personregister Da der i Registret forekommer en Del enslydende Navne, er dette af Hensyn til Overskueligheden opdelt byvis. Vil man være sikker paa at have alle Bogens Oplysninger om en given Person, maa man saaledes foretage Opslag under baade Vitved og Fastrup Afdelinger. Da Kilderne ikke altid bruger ens Stavemaade ved Navneangivelse, kan det være nødvendigt med flere Opslag, f. Eks. maa Anne eventuelt søges under A ne, Carl under Karl, Laurits under Laurs, Christensen under Kristensen, Petersen under Pedersen o.s.v. For Kvindernes vedkommende er Pigenavn og Giftenavn anført som de forekommer i Teksten. Pagineringsangivelse paa forskellige Personer med enslydende Navne er saavidt muligt adskilt, men paa Grund af spinkelt Kildemateriale kan Fejl forekomme. * angiver Billede.

Vitved Alrø, Betty, 119. Alrø, Søren, 119. Andersdatter, Helle, 20. Andersdatter, Ida, 91 . Andersdatter, Kirsten , 56. Andersdatter, Sidsel Marie, 47. Andersen , A. P., 126. Andersen , Agnes , 131'. Andersen, Anders , 53. Andersen, Anders , 74, 75. 76. Andersen , Anders , 50, 5i ' . Andersen , Anders Mikael, 115. Andersen , Anders Peter, 117. Andersen , Ane, 75. Andersen, Anne Dorthea, 131' . Andersen, Anne Kathrine, 115. Andersen , Anne Marie, 130, 131'. Andersen , Anton , 107, 131' . Andersen , Astrid , 51' . Andersen , Astrid, 106. Andersen, Astrid Winther, 111 . Andersen , Bertel , 115, 116'. Andersen , Birgitte, 51'. Andersen , Claus, 50, 51'. Andersen , Dagny, 108.

Andersen , Ejner Alfred, 131'. Andersen , Ellen Kirstine, 54, 55'. Andersen , El na, 131. Andersen , Erling B., 107. Andersen , Frederikke, 116'. Andersen , Gudrun, 131'. Andersen , Hans Anton , 106. Andersen , Hans Vedersø, 124. Andersen , Harald, 120. Ande.rsen , Jens, 110. Andersen , Jens, 115. Andersen , Jens Bager, 111. Andersen , Jens Leth , 108. Andersen , Johannes, 130' . Andersen , Karl V., 115, 130, 131' , 132. Andersen , Kathri ne, 115. Andersen , Kirsten, 31', 50. Andersen, Knud, 113. Andersen, Kristian, 108. Andersen , Mariane, 51', 115. Andersen , Marius, 50, 51'. Andersen, Marius, 115. Andersen , Martin, 38' , 50, 51' , 134'.

Andersen, Martinus, 48, 50, 51 ', 113, 114, 115. Andersen, Mette, 113. Andersen , Mikkel Jensen , 50, 51 ', 113,114. Andersen , Niels, 83, 85. Andersen , Niels, 96, 97. Andersen, Niels, 108. Andersen , Niels Kristian , 131 ' . Andersen , Niels Peter, 115. Andersen , Ole, 56. Andersen, P. Friis, 126. Andersen , Peder Krogh , 50. Andersen, Rasmus, Andersen , Sevel, 126. Andersen, Søren, 75, 95. Andersen, Søren, 115. Andersen , Søren Johannes Winther, 111 . Andersen , Søren Kær, 115. Andersen, Tove, 50. Andersen , Viggo, 109. Andersen, Villiam, 64, 124, 125, 138.

197


Andreasen, Chr., 98. Andreasen , Inger, 32*. Andreasen , Jens, 32, 133*. Andreasen , Jesta, 64. Andreasen , Martha, 133*. Arenfeld, Hans, 19. Astrid (Lærerinde), 55. Bach, Rasmus Christensen, 129. Bagger, Jens Klint , 22. Ballegaard, Frida, 115. Ballegaard, Karl , 115. Bech, Carl Marius Pedersen, 131. Bennedsen, Johan, 21* , 23, 27. Bentsen, Bent, 68. Berntsen, Jens, 130, 131 . Berntsen, Karen, 130, 131 . Berntsen, Mads, 130, 131 . Bertelsdatter, Maren, 63. Bertelsen, Anders, 115. Bjergegaard, Svend, 107. Bjerregaard, Anders Jensen, 19,36, 68* , 69*, 76, 106, 125, 127. Bjerregaard, Ane Pedersen, 40. Bjerregaard, Arne , 68*. Bjerregaard, Birgitte, 40. Bjerregaard, Else Marie, 40, 45, 46. Bjerregaard, Johanne, 69*. Bjerregaard, Johannes, 68 *, 106. Bjerregaard, Laurits Jensen, 68. Bjerregaard, Maren Kirstine, 45, 46, 47. Bjerregaard, Marie (Maren) Kirstine, 46, Bjerregaard, Mikkel Peter, 45, 46. Bjøstrup, Louise Charlotte, 112. Bjøstrup Nielsen, Jørgen Sophus, 112,113. Bjøstrup Nielsen, Laurids, 112, 130 * . Bloch, Carl , 19. Bloch, Chr. Ludvig , 22. Boldsen, Henrik Carsten, 22. Bonde, Bertoline, 88. Bonde, Jens Peter Rasmussen, 88, 89, 97, 113, 127. Boy, Else Klausdatter, 106. Brandt, Henrik F. J., 126. Broch, Eske, 13. Brønsted, Christian, 22. Brøndsted, Leo, 38*. Brøndsted, P. O., 22. Busk, Jens, 31 . Bønneløkke (Godsejer), 100. Bøtkjær, Harry, 98* , 105. Bøtkjær, Kamma, 22*, 98. Christensdatter, Ane Johanne, 49. Christensdatter, Birthe, 63. Christensdatter, Bodil , 51 . Christensdatter, Maren, 53. Christensen, Anders, 49. Christensen, Anne Birgitte, 22*.

198

Christensen, Bent, 132. Christensen , Chresten, 48, 114. Christensen , Christian Hostrup, 114. Christensen , Gotlib, 76, 99. Christensen , Hans, 107, 122. Christensen , Hans Frost, 113. Christensen, Herdis, 129. Christensen , Holm, 77. Christensen, Ib, 120. Christensen , Ingeborg, 102. Christensen , Jenny Hostrup, 91 . Christensen, Jens, 102, 105. Christensen , Jens, 49. Christensen, Johannes Hostrup, 91 , 114, 132. Christensen , Karen , 102. Christensen , Karen Marie, 111. Christensen , Kr. Hostrup, 132. Christensen , Kristian Michael, 102. Christensen , Mariane, 114. Christensen, Marius, 132. Christensen, Niels, 102. Christensen, Niels Peter, 107. Christensen, P., 83. Christensen, Peder, 85. Christensen, Poul, 59. Christensen, Poul, 117. Christensen, Rasmus, (Basse), 47. Christensen , Rasmus , 76, 125. Christensen, Valborg , 104. Christiansen, Christian Fr., 95. Christiansen, Mads, 127. Christiansen, Hans, 95. Christoffersen, Anders Peter, 75, 76* , 91,123. Christoffersen, Anton , 75, 76 *, 91 , 123. Christoffersen, Christoffer, 60, 97, 119. Christoffersen, Doris, 76*. Christoffersen , Irma, 76*. Christoffersen, Margrethe, 60, 119 *. Christoffersen, Niels, 78. Christoffersen, Petra, 75, 76* , 91. Christoffersen, P. J., 126. Christoffersen, Vagn , 76*. Clausdatter, Ane, 39. Clausen, Amalie Ravn , 37*. Clausen , Birgitte, 50. Clausen, Gunner Ravn , 27*. Clausen, Kirsten Marie, 63. Clausen , Niels Christian, 63, 65, 66,69. Clausen, Peter, 36. Clausen, Ras , 50. Coldevin, Christian, 21. Cordes , Vilhelm , 128. Dam, Aage, 125. Damgaard , Frederikke Louise, 75, 112. Damgaard, Michel, 98, 99.

Damgaard, Michel Sørensen, 65. Damgaard, Rasmus, 65, 67. Damgaard, Søren Mikkelsen, 117. Damgaard, Søren Rasmussen , 96. Damgaard, Søren Sørensen, 62, 65, 67, 75, 119, 120. Danielsen, Ane Kirstine, 84. Danielsen, Peter, 39, 70* . Danielsen, Søren, 84, 90. Due, Søren Jakobsen, 110. Eggert, Sv. Aa. , 106. Elkjær, Cecil Raabjerg , 27*. Erlandsen (Branddirektør), 77. Eskelsøn, Peter, 20. Eskesen, Peder, 56. Eskildsen, Jenny, 107. Eskildsen, Johanne, 132. Eski ldsen, Jens Peter, 107. Eskildsen, Michael, 107. Frandsdatter, Ane Dorthea, 75, 76. Frandsen, Hans, 78. Frandsen, Karl Johan, 113. Frederiksen, H., 126. Frederiksen, Mathilde, 74. Frederiksen, Niels, 74. Fredslund, Folmer, 33. Fredslund, Inger, 114. Fredslund, Kristian , 33, 34, 35. Fredslund, Marius, 79, 80 *. Fredslund, Michael , Ch r. 114, 132. Friderichsdatter, Ane, 63, 65. Friderichen, Jens, 65, 66. Friis, Johannes, 55. Friis, Søren Hansen, 40. Gabriella, 83. Gam , Fru , 26* . Gammelgaard Jensen, J. Se Jensen Gl ismann , Maren, 84*. Graff (Amtsraadsmedlem), 120. Gregersen, Christian Johannes, 132. Grønlund, Alma, 116*. Grønlund, Ejner, 116*. Grønlund, Ester, 116*. Grønlund, Gerda, 116*. Grønlund, Hans, 116*. Grønlund, Inger, 116. Grønlund, Jens, 116*. Grønlund, Kristian, 116* . Grønlund, Viggo, 116*. Grønlund, Aage , 116*. Hald, Andreas Friis Hansen, 91. Hald, Ane Dorthea, 91. Hald, Folmer, 91. Hald, Jens Andreasen , 26, 91 , 92. Hald, Kirstine, 91 . Hald, Martin, 91 , 92*. Hald, Ragna, 92. Hans (Smed), 86 *.


Hansen, Agnethe, 78. Hansen, Ane Marie Martine, 21, 78*. Hansen, Anne, 58*. Hansen, Asger, 85. Hansen, Christoffer, 135. Hansen, Ejner, 106. Hansen, Else Marie, 119. Hansen, Erik, 91. Hansen, Frits, 60, 128. Hansen, Helene, 97. Hansen, Ingeborg, 60. Hansen, Jens, 102. Hansen, Kathrine (ikke Andersen)': 120. Hansen, Kirstine, 77. Hansen, Kirstine, 106. Hansen, Kirstine Birgitte, 77. Hansen, Markus, 61 . Hansen, Martin Michael August, 106. Hansen, Mikkel, 117. Hansen, Niels Ebbe, 95. Hansen, Otto Emil (ikke Andersen), 120. Hansen, Peder, 77, 107. Hansen, Svend Ingemann, 27, 134, 137. Hansen, Søren, 76. Hansen, Søren, 99. Hansen, Aage østergaard, 120. Hardenberg, Hedvig, 13. Hedegaard, Aage, 131. Henriksen, Augustinus, 11 . Henriksen, H. Henrik, 127. Harlev, Joachim Nikolaj, 66, 67. Hjort, Chr. 119. Holm, Andreas, 32*, 40, 41, 42* , 48, 97, 114. Holm, Ejnar Rasmus, 40*, 41*, 74, 130*. Holm, Frede, 32*,38*. Holm, Jakob, 32*. Holm, Jens Pedersen, 21. Holm, Kirsten , 32*. Holm Maren, 40. Holm, Maren Bjerregaard, 40*,74. Holm, Nikolaj Frederik Severin, 23. Holm, Peter, 41 . Holm, Poul, 32*. Holm, Rasmus Sørensen, 40, 43, 46. Holm, Søren, 32*. Holm, Søren Peter, 32*, 40*, 74. Holm, Søren Pedersen, 48, 114. Holmbo, Johanne Margrethe Mads· datter, 74. Holmbo, Knudsine Sørensen, 74, 93. Holmbo, Søren Rasmussen, 74. Hostrup (Højskoleforstander), 133. Hostrup Christensen, se Christensen.

Hulgren, Erling, 130. Hvid, Eigild, 38*. Hvid, Niels Peder Johansen, 129. Høgsbro Hansen (Lærer), 35. Iversen, Anders, 111. Jakobsdatter, Ane, 63. Jakobsdatter, Claudine, 56. Jakobsdatter, Kirsten Marie, 59. Jakobsdatter, Maren, 40, 43. Jensdatter, Ane, 59. Jacobsen, Vagn , 11~ Jakobsen, Agnethe, 79, 80*. Jakobsen, Anders, 115, 134, 136. Jakobsen, Anker, 17*,79,83,80* , 90, 102, 110. Jakobsen, Arne, 79, 80*. Jakobsen , Astrid, 79, 80*. Jakobsen, Dagmar, 79, 80*. Jakobsen, Ejner, 79, 80*. Jakobsen, Ejner, 120. Jakobsen, Karen , 79, 80*. Jakobsen, Kirstine , 27. Jakobsen, Kirstine, 79, 80*. Jakobsen, Laurs , 74* , 115, 136. Jakobsen, Marie, 74*. Jakobsen, Martin, 120. Jakobsen, Peder Hansen Pilgaard, 26, 79,80*,83, 109. Jakobsen, Rasmus Fredslund, 79, 80*. Jens (Præst), 21. Jensdatter, Ane, 37. Jensdatter, Ane, 49. Jensdatter, Ane, 109. Jensdatter, Ane, 129. Jensdatter, Ane Birgitte, 54. Jensdatter, Ane Johanne, 47, 49* , 50. Jensdatter, Ane Johanne, 95. Jensdatter, Birgitte, 56. Jensdatter, Ingeborg, 118*. Jensdatter, Johanne, 49. Jensdatter, Kirsten, 49. Jensdatter, Kirsten, 76. Jensdatter, Mariane, 54. J~nsen (Cykelhandler), 26. Jensen (Lærer), 105. Jensen (Vognmand), 136. Jensen og Thomsen (Orgelbyggere), 21 . Jensen, A. , 97. Jensen, Aksel, 49*. Jensen, Anders (Præst), 21. Jensen, Anders, 109. Jensen, Anders, 24, 25. Jensen, Andreas, 53, 83, 84, 85* , 92. Jensen, Ane, 32* , 48, 114. Jensen, Ane, 90. Jensen, Ane, 105. Jensen, Ane Birgitte, 130.

Jensen, Ane Marie, 67. Jensen, Ane Marie, 49*. Jensen, Anton, 52, 55, 56* , 114. Jensen, Augusta, 105. Jensen, Betty, 85. Jensen, Birthe Kirstine, 91 . Jensen, Bodil, 53. Jensen, Børge Søby, 92. Jensen, Casper, 33. Jensen, Christian, 102. Jensen, Dagmar, 25. Jensen, Ejner, 49*. Jensen, Elin, 54*. Jensen, Erik, 113. Jensen, Eskild, 93. Jensen, Eva Margrethe østergaard, 124. Jensen, Frode Gunner, 54 * . Jensen, Gert, 48. Jensen, Gunner, 38* , 48, 49*. Jensen, Hans, 96. Jensen, Hans M., 134. Jensen, Harald, 126. Jensen, Harald Wilkenschildt, 126. Jensen, Inger, 33, 55. Jensen, J. Gammelgaard, 113, 131. Jensen, Jakob, 74. Jensen, Jakob Peter, 48* , 50, 51, 56,114. Jensen, Jebbe Marinus, 104, 108. Jensen, Jens, 30. Jensen, Jens, 49. Jensen, Jens, 90, 93, 104. Jensen, Jens, 108, 109. Jensen, Jen~ 11Q Jensen, Jens, 117. Jensen, Jens, 126. Jensen, Jens, 131. Jensen, Jens, 135. Jensen, Jens Jørgen, 113. Jensen, Jens Karl, 131 . Jensen, Jens Peter, 48, 52, 114. Jensen, Jens Th ., 52* , 53, 114, 132. Jensen, Jensine, 53*, 54. Jensen, Johanne, 77*, 90. 91*, 126. Jensen, Johannes, 33. Jensen, Johannes Friis, 52, 114. Jensen, John, 52, 132. Jensen, Jørgen, 25. Jensen, Jørgen, 31 . Jensen, Jørgen, 35. Jensen, Jørgen Peter, 107. Jensen, Karl , 49*. Jensen, Karl, 119. Jensen, Kirsten , 65. Jensen, Kirsten, 96. Jensen, Kirsten Marie, 51. Jensen, Kirstine, 48. Jensen, Kirstine, 52. Jensen, Kirstine, 63. Jensen, Kirstine, 119. Jensen, Knud , 31 . Jensen, Lauers, 104.

199


Jensen, Mads, 130, 131 . Jensen, Magnus, 119. Jensen, Maren, 84, 85 ', 92. Jensen, Maren, 117. Jensen, Margrethe, 41'. Jensen, Mariane, 48, 50. Jensen, Mariane, 56. Jensen, Marie, 56, 114. Jensen, Marie Friis, 52', 114. Jensen, Marinus, 132. Jensen, Marius, 53 ' , 54. Jensen, Michael, 76. Jensen, Michel, 56. Jensen, Mikkel, 78. Jensen, Mikkel Peter, 95. Jensen, Niels, 38' . Jensen, Niels, 84, 85. Jensen, Niels Chr., 110. Jensen, P., 104. Jensen, Pauli, 120. Jensen, Peder, 74. Jensen, Peder, 96. Jensen, Peder, 25. Jensen, Peter, 123. Jensen, Peter, 127. Jensen, Peter Holst, 106. Jensen, Rasmus, 33, 136. Jensen, Rasmus, 68. Jensen, Rasmus, 83. Jensen, Rasmus, 96. Jensen, Rasmus , 112. Jensen, Rasmus, 117. Jensen, Rasmus Carl , 85. Jensen, Rasmus Marinus, 123. Jensen, Sigurd, 25, 54. Jensen, Simon, 109. Jensen, Stine, 53, 133. Jensen, Svend, 134. Jensen, Svend Aage, 83, 85. Jensen, Søren, 53. Jensen, Søren, 96, 97. Jensen, Søren, 120. Jensen , Søren, 95. Jensen, T. H., 46. Jensen, Terkild , 68, 76, 77* , 90, 91' , 126. Jensen, Thomas, 53. Jensen, Valborg, 127. Jeppesen, Andreas, 60, 104, 108' , 127, 132, 134. Jeppesen, Ane, 60, 68' , 108'. Jeppesen, Johannes, 56, 60, 104, 127* , 132. Jeppesen, Jørgen, 104, 108. Jeppesen, Kirsten Marie, 104. Jeppesen, Kirstine, 104, 127*. Jeremiasdatter, Kirsten, 110. Jochumsen, Johann~ 12~ Jochumsen, Kirstine, 92. Jochumsen, Kristian, 110. Jochumsen, Svend, 74, 110. Johansen, Carl Emil, 25. Johansen, Erik N. , 120.

200

Johansen, J. Schandorff, 95, 128'. Johansen, Jens Marius, 107, 117. Johansen, Mariane, 107, 117. Johansen, Marie Sofie SChandorff, 128'. Johansen, N, C. P., 46. Johansen, Nygaard, 110. Justenborg, Emma, 34. Juul , Anders, 114. Juul , Anders Andersen, 65. Juul , Ellen, 117. Juul Jensen, A., 113. Juul, Kristian, 65. Juul, Rasmus Andersen, 65. Juul , Rasmus Sørensen, 24, 66. Juul , Søren Rasmussen , 24, 117. Jørgensdatter, Ane, 35. Jørgensdatter, Mette, 30, 36 Jørgensen, Amalie, 86, 122. Jørgensen, Anders Kristian , 123. Jørgensen, Andreas, 117. Jørgensen, Cecilie, 123. Jørgensen, Dagmar, 120, 129. Jørgensen, Hans, 107. Jørgensen, Harald, 123. Jørgensen, Jens, 122. Jørgensen, Jens Peter, 130. Jørgensen, Karen , 36. Jørgensen, Karen Marie, 107. Jørgensen, Marius, 120, 122, 129. Jørgensen, Martin Pauli , 113. Jørgensen, Niels, 124. Jørgensen, Søren, 30, 31, 36, 130, 131. Kjærulf, Rasmus Sørensen, 130. Knudsen (Ma ler), 132. Knudsen , Jørgen, 83. Knudsen, Knud Chr., 98. Knudsen, Mariane, 93. Knudsen, Marie, 86. Knudsen, Niels, 123. Knudsen , Peder, 31 , 33, 34 *, 56, 55, 113. Knudsen, Petrine, 34' , 113. Knudsen , Søren Vagn , 132. Kold, Rasmus Sørensen, 74. Krestensen, Kresten Peter, 47. Kristensen , Ane Kirstine, 110. Kristensen , Jens, 117. Kristensen , Karen , 117. Kristensen , Knud , 31. Kristensen , Magda, 37. Kristiansen , Kristiane, 120. Kristiansen , Niels, 117, 118'. Krogh, Mikkel Jensen, 68. Kær, Holger, 68. Kaae, Asger Sigvald, 107. Langberg , Morten, 24. Langberg , Ole, 120. Larsen , Hans, 118. Larsen , Johannes Møller, 104.

Larsen , Karl Johan, 29. Larsen, Margrethe, 27. Larsen, Minna Nyhus, 29. Lauersdatter, 32. Lauersdatter, Ane, 35. Lauersdatter, Caroline, 96. Lauersdatter, Maren, 54. Lauersen, Chr. Bager, 115, 118. Lauersen , Eskild, 33, 132. Lauersen, Jens, 119. Lauersen , Jens Chr., 120. 129. Lauersen , Laurs , 54. Lauersen , Mikkel , 54. Lauersen, Mine, (Bager), 118. Lauersen , Mikkel , 54, 115. Lauersen , Peter, 40, 43, 46, 109. Lauersen, Sine, 120. Lauersen , Michel, 115. Lauersen , Thomas, 99. Lauritsen, Jørgen, 105. Leach , Georg, 126. Leach , Inga, 126. Legaard , Niels Emanuel , 56. Lerdrup, Jens Sørensen, 18, 51 , 52 , 53, 84. Lispol , Ane Cathrine, 65. Lottrup (Lærer), 11. Lund , Anna, 122. Lund , Niels, Jensen, 21. Lund , Niels Jørgen Jensen, 22. Lund , Regnar, 122. Lønborg , Hans Hansen, 21 . Løvendal , Kjeld , 107. Madsen, Jens Peter, 110. Madsen, Jens Peder, 117, 118. Madsen, Kirstine, 80. Madsen, N. P., 135, 136'. Madsen, Niels Laurids , 38'. Madsen, Ole, 84, 90. Madsen, Theodor, 117. Madsen , Valborg , 104. Markussen, Kirsten , 99. Markussen, Niels, 56, 117. Mariussen, Niels, 59. Marsvin, Anne , 19. Michelsdatter, Karen , 37. Michelsdatter, Karen , 107, 108. Michelsdatter, Kirsten Marie, 76, 77'. Michelsdatter, Margrethe, 96. Mikkelsdatter, Kirsten, 54. Mikkelsdatter, Maren, 50. Mikkelsen , Aksel M. P., 111. Mikkelsen , Anders , 111. Mikkelsen, Anders , 117. Mikkelsen, Andreas , 18, 26' , 27. Mikkelsen, Anine, 34, 35' . Mikkelsen, Anna, 48. Mikkelsen, August, 26. Mikkelsen, Augusta, 26' . Mikkelsen, Elisabeth, 56. Mikkelsen, Else Marie, 61.


Mikkelsen, Inger, 64. Mikkelsen, Jakob Peter, 60. Mikkelsen, Jens, 104. Mikkelsen, Jens Lars Peter, 75. Mikkelsen , Jens Peter, 39, 69. Mikkelsen, Jens Peter, 56, 127. Mikkelsen , Johanne, 130. Mikke lsen , Karen Marie, 26'. Mikkelsen, Laurs, 54. Mikkelsen, Maren, 65. Mikkelsen , Margrethe, 60. Mikkelsen, Mariane, 133. Mikkelsen, Markus, 61. Mikkelsen, Mette, 114. Mikkelsen, Mikkel Marius, 11 1' . Mikkelsen, Niels Peter Fogh, 107. Mikkelsen, Pouline, 122. Mikkelsen, Peter Christian, 122. Mikkelsen, Søren, 74, 76, 112. Mikkelsen , Søren Peter, 114. Mikkelsen, Thyra, 117. Mikkelsen, Viggo, 125. Mikkelsen, Aage, 64, 68, 73, 125. Mogensdatter, Kirsten , 77. Mogensen, Jens, 60. Morsøe, Christensen , 133. Morsøe, Valborg, 27, 29. Mortensdatter, Mette Kathrine, 76. Mortensen, C. M., 98. Mortensen, Emma Christina, 95. Mortensen , Frands, 97, 105, 122. Mortensen, Jens Bonde, 106. Mortensen, Johanne Ki rstine, 60. Mortensen, Niels, 63. Mortensen , Otto, 50. Mortensen, Simon, 130. Muller, Rasmus, 22. Møller, Arne Skotte, 27. Møller, Carl, 24. Møller (Lærer), 100, 101 . Møller, Ni els Mikkelsen, 21 . Møller, Søren Pallesen, 22. Nellemann, Peder, 93. Nielsdatter, Ane, 83. N ielsdatter, Ane, 110. Ni elsdatter, Birgitte Marie, 33. Nielsdatter, Birthe, 56. N ielsdatter, Karen , 102. Nielsdatter, Maren, 32. Nielsdatter, Maren, 110. Nielsdatter, Maren, 115. Nielsdatter, Mette Marie, 78. Nielsdatter, Mette Marie, 85. Nielsen (Filialbestyrer), 39' . Nielsen (Lærer), 25. Nielsen (Lærer), 99. Nielsen, Anders, 37. Nielsen, Anders, 63. Nielsen, Anders , 107. Nielsen, Anders Jørgen, 77. Nielsen, Anders Peter, 97, 113. Nielsen, Ane , 47.

Nielsen, Ane, 77. Nielsen, Ane, 130. Nielsen, Ane Jakobine, 63' . Nielsen, Birgit, 64'. Nielsen, Birthe Boa, 22' . Nielsen, Børge Søderstrøm, se Søderstrøm. Nielsen, Carl Martin Ehles, 18,62', 63 ', 64, 125, 135. Nielsen, Carlo, 115. Nielsen, Dagny, 109. Nielsen, Ellen, 64' . Nielsen, Erling, 64' , 68, 125. Nielsen, Frederik, 63 '. Nielsen, Frederik Ivar, 48, 51 , 114. Nielsen, Frederikke, 63' , 64, 125'. Nielsen, Gunner, 131. Nielsen, Henry, 127. Nielsen, Hilmer, 64' , 124. Nielsen, Hjalmar Søderstrøm, se Søderstrøm. Nielsen, Holger Andreas, 91 . Nielsen, Ingeborg Marie, 24. Nielsen, Jakob, 109. Nielsen, Jakob Peter, 124. Nielsen, Jens, 76. Nielsen, Jens, 91. Nielsen, Jens Chr., 26. Nielsen, Johanne, 76. Nielsen, Johanne, 107. Nielsen, Jørgen, 107. Nielsen, Jørgen Peter, 123. Nielsen, Jørgine, 77. Nielsen, Kamma, 77. Nielsen, Karin, 64 ' . Nielsen, Klaus (Claus), 32, 33, 62, 63 ', 64, 65, 67, 90, 124, 130. Nielsen, Krist ian, 38' . N ielsen, Lau rs, 115. Nielsen, Laurs, 102', 103 ' , 104, 108, 109, 115, 125. Nielsen, Magda, 115. Nielsen, Maren, 62 ' , 63, 64. Nielsen, Margrethe, 60 '. Nielsen, Marinus, 59. Nielsen, Marius Jørgen, 83, 97. Nielsen, Mary, 134'. Nielsen, Niels, 22. NieJsen, Niels Kristian Anker, 63 '. Nielsen, Niels Ole, 77. Nielsen, Niels Peter, 33. Ni el sen , Niels Peter, 111 . Nielsen, Ole Peder, 76, 77'. Nielsen, Oluf, 109. Nielsen, Peder, 26. Nielsen, Peder, 107. Nielsen, Peder, 113. Nielsen, Peter Harald, 123. Nielsen, Ragnhild , 64. Nielsen, Rasmus , 14. Nielsen, Rasmus, 24. Nielsen, Rasmus, 63. Nielsen, Rasmus, 117.

Nielsen, S. K., 63. Nielsen, Søren, 39. Nielsen, Søren, 91 . Nielsen, Søren, 109. Nielsen, Søren, 112. Nielsen, Søren Chr., 85. Nielsen, Theodor, 126. Nielsen, Thomas, 102', 104, 108. Nielsen, Viggo, 40 *, 79. Nikolajsen, Peder, 47, 110. Nørgaard, Bent Pedersen, 110. Nørgaard, Lavrids Peter, 124. Nørregaard (Kunstmaler), 19. Nørregaard, ?, 107. Olesdatter, Karen , 83. Olesdatter, Kirsten, 56. Olesen, Carl , 122. Olesen, Anne Marie, 56, 60. Olesen, Anne Mette, 61 . Olesen, Benedikte, 60, 61' . Olesen, Christen, 95. Olesen, Christen, 112. Olesen, Elna, 37* . Olesen, Hansine Petra, 61 . Olesen, Jakob, 39. Olesen, Jakob Peter, 61. Olesen, Jens Martin Christian, 132. Olesen, Kaj, 64, 68, 125. Olesen, Kirsten Marie, 61 . Olesen, Karen , 37* Olesen, Karen, 86' . Olesen, Karl, 37* . Olesen, Mads, 66, 84. Olesen, Margrethe, 37* , 86. Olesen, Margrethe, 122'. Olesen, Marie Gertine Kirstine, 61 . Olesen, Martin, 37* . Olesen, Michael , 36, 38, 39, 59, 60, 106. Olesen, Michael , 37* . Olesen, Mikkel , 61 . Olesen, Niels Severin, 106. Olesen, Ni els Søren, 77' . Olesen, Peder, 60 '. Olesen, Peder, 83. Olesen, Per, 37. Olesen, Søren G., 37*, 39 ', 137. Olesen, P. P., 34, 36, 37* , 38 ', 54, 55, 60, 79, 86, 87, 135, 136. Olesen, R. P., 61 , 110. Olesen, Rasmine, 60. Olesen, Rasmus, 77. Olesen, Richart, 122. Ovesen, Rasmus Jensen, 108. Pedersdatter, Anne, 63. Pedersdatter, Cathri ne, 36. Pedersdatter, Johanne, 76. Pedersdatter, Johanne, 110. Pedersdatter, Karen, 47. Pedersdatter, Karen Marie, 130. Pedersdatter, Kirsten, 32.

201


Peders datter, Kirsten Marie, 97. Peders datter, Maren, 74. Peders datter, Maren, 91. Pedersdatter, Mariane, 81 *. Pedersdatter, Marie, 83. Pedersdatter, Mette, 56. Peders datter, Mette Marie, 97. Peders datter, Valborg , 98. Pedersen (Kontrolassistent), 38* . Pedersen, Anders, 120. Pedersen, Ane, 63. Pedersen, Ane, 84. Pedersen, Ane, 129. Pedersen, Ane Margrethe, 36. Pedersen, Ane Margrethe, 10:4. Pedersen, Anton , 129. Pedersen, Børge, 120. Pedersen, Carl, 106. Pedersen, Carl , 135. Pedersen, Casper, 132. Pedersen, Chresten, 75, 119. Pedersen, Claus Peder, 36, 59. Pedersen, Dagny, 79. Pedersen, Eli , 54. Pedersen, Ellen, 84. Pedersen, Emil, 92. Pedersen, Esben, 98. Pedersen, Eske, 56. Pedersen, Hans, 76, 93,122. Pedersen, Harry, 60. Pedersen, Henry Michael Ludvig, 83. Pedersen, Inga, 92. Pedersen, Ingeborg, 96, 97. Pedersen, Jens, 30, 31 . Pedersen, Jens, 130. Pedersen, Jens Peder, 36. Pedersen, Jens Peder, 110. Pedersen, Jens Peter, 122. Pedersen, Johan Fr. Skriver, 97, 98. Pedersen, Johanne, 68, 69 *, 106. Pedersen , Johanne, 109. Pedersen, Johanne Marie, 58. Pedersen, Jørgen, 125. Pedersen, Karl, 122*. Pedersen, Karl , 42, 122. Pedersen, Karoline, 33. Pedersen, Kirsten , 114. Pedersen, Knud , 106. Pedersen, Kresten, 52, 54, 55* 114, 124, 135, 136. Pedersen, Kresten , 78, 90. Pedersen, Krestine, 78, 83. Pedersen, Laurs, 130. Pedersen, Magnus, 77. Pedersen , Maren, 61. Pedersen, Mariane, 33. Pedersen, Mariane, 33. Pedersen, Mariane, 109. Pedersen, Marie, 48* , 56. Pedersen, Marie, 61* . Pedersen, Michael Ludvig , 83. Pedersen, Morten, 60, 61* , 96.

202

Pedersen, Morten, 60, 61*,119*. Pedersen, Morten, 110. Pedersen, Niels, 47, 48, 63, 114. Pedersen, Niels, 61* . Pedersen, Niels, 78. Pedersen, Niels, 96. Pedersen, Niels, 104. Pedersen, Niels A. Marinus, 91. Pedersen, Nikolaj, 47. Pedersen, Ole, 59, 117 Pedersen, Ole, 86. Pedersen, Otto August, 130, 132. Pedersen, Ove, 119. Pedersen, Peder, 13. Pedersen, Peder, 36, 59. Pedersen, Peder, 51. Pedersen, Peder 51 . Pedersen, Peder, Knudsen , 33, 34 *, 132. Pedersen, Peder Paasgaard, 74. Pedersen, Petrine, 34*,132. Pedersen, Poul , 76. Pedersen, Rasmus, 51. Pedersen, Rasmus, 78. Pedersen, Rasmus, 96. Pedersen, Rasmus Peter, 124, 125. Pedersen, Søren, 76. Pedersen, Søren Peder, 83, 84. Pedersen, Vagn , 78. Pedersen, Viggo Bech, 126. Pentz, Ditlev von , 20. Pilgaard, Hans Pedersen, 126. Plesner, Philip, 22. Post, Jens Rask, 111* . Poulsen, Alfred , 57* , 58* , 91. Poulsen, Anders, 120, 132. Poulsen, Anders Peter, 57* . Poulsen, Anne Lise, 58* . Poulsen, Ester, 98. Poulsen, Hanne, 58 *. Poulsen, Hans, 125, 134. Pou lsen , Hans Alfred , 60, 124, 125. Pou Isen, Hans Peter, 117. Poulsen, Ingeborg, 120. Poulsen, Jens F., 58*. Poulsen, Jensine, 57* , 86. Poulsen, Johan, 56, 57* , 98. Poulsen, Karen , 57* , 58. Poulsen, Karl , 78. Poulsen, Majbrit, 58* . Poulsen, Mary, 58* , 91 . Poulsen, Mathilde, 57*. Poulsen, Mette, 60, 61*, 124. Poulsen , Niels, 57*. Poulsen, Peder, 78. Poulsen, Petra, 47, 48, 114. Poulsen, Rasmus , 57*. Poulsen, Søren, 59. Raj, Johanne, 26*. Rasmus (Præst), 21. Rasmusdatter, Ane, 31. Rasmusdatter, Ane, 51 .

Rasmusdatter, Ane Marie, 39. Rasmusdatter, Ellen, 24. Rasmusdatter, Gertrud, 109. Rasmusdatter, Johanne, 76. Rasmusdatter, Karen , 30, 31. Rasmusdatter, Agnes, 72*. Rasmussen , Aksel Bonde, 76, 127. Ramusssen , Ane, 68*, 76. Rasmussen , Ane, 108. Rasmussen , Ane, 113. Rasmussen , Ane, 120. Rasmussen, Ane Margrethe, 96 *, 97* , 98. Rasmussen , Ane Marie, 54. Rasmussen , Ane Mette, 126, 127. Rasmussen , Arne, 92. Rasmussen , Berteline, 126. Rasmussen , Bodil Marie, 95. Rasmussen , Carly, 117. Rasmussen , Christen, 95. Rasmussen , Christian, 104. Rasmussen , Claus, 63, 65, 66. Rasmussen, Egon, 115. Rasmussen, Ellen B., 71 *. Rasmussen, Ellen Marie, 106. Rasmussen, Elna, 104, 114. Rasmussen, Emmy, 60* , 102. Rasmussen, Erling B., 138* . Rasmussen , Hanne, 120. Rasmussen , Hans, 83. Rasmussen , Harald, 117, 118. Rasmussen , Ida, 118. Rasmussen , Inger Højsgard , 113 *. Rasmussen, Jakob, 96. Rasmussen , Jakob Peter, 90. Rasmussen , Jens, 35. Rasmussen , Jens, 54. Rasmussen , Jens, 110. Rasmussen , Johanne, 11 3. Rasmussen , Johanne Karoline, 110. Rasmussen , Johannes, 60*, 93. Rasmussen , Johannes, 107*, 11~ Rasmussen , Johannes, 131. Rasmussen , Judith, 71* . Rasmussen , Jørgen, 63. Rasmussen , Jørgen, 129. Rasmussen , Karen Marie, 105. Rasmussen , Karoline Marie, 90. Rasmussen , Ki rsten, 104. Rasmussen , Kirsten Marie, 96. Rasmussen , Lis, 60. Rasmussen , Lis B., 71*. Rasmussen , Lucie, 102*, 104. Rasmussen , Maren, 52. Rasmussen, Mariane, 113, 118. Rasmussen, Marie, 98. Rasmussen , Marie, 107, 117. Rasmussen , Marie, 120. Rasmussen , Mathilde, 127. Rasmussen , Mette, 117. Rasmussen, Mette Marie, 25 Rasmussen, Mikkel, 97, 98, 102. Rasmussen , N. 113.


Rasmussen , Niels, 32. Rasmussen, Niels, 108. Rasmussen, Ole, 78. Rasmussen , Ole Bavarslund, 41 , 72* , 114. Rasmussen , Peder, 33, 130. Rasmussen , Peder, 68. Rasmussen , Peder, 77. Rasmussen , Peder, 90. Rasmussen , Peder, 126. Rasmussen , Peder, 127. Rasmussen, Peder, 129. Rasmussen, Peder, 132. Rasmussen , Peter Anders, 120. Rasmussen , Petrea, 96*. Rasmussen , Rasmus , 32. Rasmussen , Rasmus, 35, 50 Rasmussen , Rasmus , 54 . Rasmussen , Rasmus, 54. Rasmussen , Rasmus, 110. Rasmussen , Rasmus Norring, 118. Rasmussen , Rasmus Peter, 54. Rasmussen , Rasmus Peter, 98, 99. Rasmussen, Sofus, 107. Rasmussen , Søren, 65. Rasmussen , Søren, 97. Rasmussen , Søren, 111. Rasmussen , Søren, 117. Rasmussen, Søren, 119. Rasmussen , Søren Balle, 113, 118. Rasmussen , Søren Højsgaard, 113* Rasmussen, Søren Peter, 107. Rasmussen , Tage , 134. Rasmussen, Thomas , 22. Rasmussen , Thomas , 53. Rasmussen , Vagn , 117. Rasmussen , Viggo, 104, 114, 115*. Rasmussen , Aage Bavarslund, 38* , 71* , 113, 114, 132. Rath low, Inna Schack Holstein 124. ' Rind om, Jakob, 79. Roedsted , Mikkel , 112. Rosenberg , Anders Nielsen, 105. Rosenberg , Rasmus Nielsen , 105. Rosenberg , Sørine, 105. Rønning, Jens Pedersen, 21 . Rønning , Peter Nielsen, 21. Schandorff Johansen , J., 95, 128*. Schandorff, Marie Sofie, 128* . Scheested, Frk. 14, 35. Schindel , Jørgen Kristian , 22* , 23. Schjørring, Mathias Jakob, 22. Schmith, Egon, 110. Schøler, Alfred, 86 * . Schøler, Johanne, 86, 87*, 90, 95, 134. Schøler, Laurids, 93. Schøler, Lauritz Sommer Johansen Ritz, 26, 85, 86* , 93, 95 , 135. Schøler, Marius, 37, 86* . Schøler, Ole, 86 *.

Schøler, Peter, 86*. Schøler, Sofie, 86*, 89. Schøler, Thorvald, 58, 86*, 93* , 94. Schøler, Valdemar, 79, 86*. Sevel , Frederik Jørgen, 22. Sihuff (Læge), 62. Simonsen, Charles, 120, 132. Simonsen, Elisabeth Nielsine, 88, 97. Simonsen, Esther, 120, 132. Simonsen, Jakob, 79, 81 *,83, 109. Simonsen, Marius, 106. Skeel, Christian Jørgensen, 20. Skipper, Bodil , 27. Skipper, Knud Jørgen, 27. Skovhus, Ole, 112, 137. Stephansen, Mads, 102. Svendsen, Johan, Svendsen , Aase, 120. Sy-Grethe, 122. Søderstrøm , Bethine, 100. Søderstrøm Nielsen, Børge, 95 *, 99* , 100, 128. Søderstrøm, Edith, 75, 76* , 99* , 100, 123. Søderstrøm, Egon, 99*. Søderstrøm, Gjørdil , 99* , 100. Søderstrøm, Harry, 99*. Søderstrøm Nielsen, Hjalmer, 75, 95, 98,99*,113*,123. Søderstrøm, Rosa Schandorff, 95* , 100,128. Søgaard, Kristian, 48. Søgaard, Laurs, 48. Søgaard, Laurs Nielsen Christensen , 52. Sørensdatter, Johanne Kirstine, 112. Sørensdatter, Kirsten, 109. Sørensdatter, Maren, 31. Sørensdatter, Maren, 36. Sørensdatter, Maren, '39. Sørensdatter, Marie Cathrine, 33. Sørensen, Anders , 32. Sørensen, Anders , 78, 83. Sørensen, Anders, 95. Sørensen, Anders Peter, 93 .. Sørensen, Ane, 97 , 122. Sørensen, Ane Pelene Birgitte, 108. Sørensen, Andreas, 52, 55, 98, 120. Sørensen , Anne Marie, 34*, 35. Sørensen, Arne, 127. Sørensen , Birgitte, 119. Sørensen, Chresten , 49. Sørensen, Ehlers, 64. Sørensen, Erik Vilstrup, 35*. Sørensen, H. P. E., 132. Sørensen, Hans, 76. Sørensen, Helmut Nyborg, 123. Sørensen, Henning, 120. Sørensen, Henning Vilstrup, 35*. Sørensen, Herdis, 119. Sørensen, I'ngvar Carl, 91.

Sørensen, Jens, 31 *, 36, 40, 50, 95,133. Sørensen, Jens, 50. Sørensen, Jens, 67. Sørensen, Jens, 67, 68. Sørensen, Jens, 105, 122. Sørensen, Jens, 107. Sørensen, Jens Chr. , 40. Sørensen, Jens Kristian , 95. Sørensen, Jørgen L. , 131 . Sørensen, Karl R., 124. Sørensen, Kirsten , 79, 83. Sørensen, Kirsten (Født 1773. I Teksten staar 1873), 95. Sørensen, Knud, 61 . Sørensen, Knud, 119. Sørensen, Knud Vilstrup, 35*, 120. Sørensen, Kristian , 34. Sørensen, Laurs, 102. Sørensen, Linda, 120. Sørensen, Maren , 32. Sørensen, Maren, 63. Sørensen, Maren Gerda Lundbjerg 61 . Sørensen, Marie, 52. Sørensen, Marie, 75. Sørensen, Mette, 65 •. Sørensen, Mette, 119.Sørensen, Michel , 59. Sørensen, Michel , 74. Sørensen, Mine, 32. Sørensen, Morten, 63. Sørensen, Nanna, 91 . Sørensen, Niels, 48 Sørensen, Niels, 91 . Sørensen, Niels, 106. Sørensen, Niels Peter, 99. Sørensen, Nikolaj, 47. Sørensen, Ove, 96, 108. Sørensen, Ove Vilstrup , 34* , 35, 120. Sørensen, Peter Vilstrup , 35 * . Sørensen, Poul , 99, 132. Sørensen, Poul, 120. Sørensen, Rasmus, 39. Sørensen, Rasmus Holm, 120. Sørensen Kold , Rasmus, se Kold. Sørensen, Sine, 68. Sørensen, Sine, 120. Sørensen, Søren, 75. Sørensen, Søren, 119. Sørensen, Søren, 119. Sørensen, Søren Bødker, 56, 60, 127. Sørensen, Søren Peder, 96, 98, 120. Sørensen, Søren Rasmus, 125, 126. Sørensen, Thorvald, 33, 34, 35 *. Sørensen, Torben Vilstrup, 35* . Sørensen, Trine, 68. Sørensen, Vagn, 115. Sørensen, Valborg , 48. Sørensen, Verner, 91 .

203


Sørfrensen, Povel, 13, 19. Søsted, P., 113. Søvndal, Kirsten , 109. Søvndal, Kurt, 109. Therkndsen, 120. Thomsen, Anders Peder, 94. Thomsen, Anne Marie Dusine, 77. Thomsen, Gunner, 137. Thomsen, Michel, 119, 129. Thomsen, Niels, 73 *. Thomsen , Nielsine, 73* . Thomsen, Poul, 53. Thomsen, T. J., 123. Thykjær, Ane, 20 *, 96* , 97* , 134. Thykjær, Ellen, 71* , 115. Thykjær, Jens, 96, 97* , 98, 133. Thykjær, Aage, 97, 104. Thøgersen , Anne, 137* . Thøgersen , Christian, 95, 125. Thøgersen, Ove Vissing , 137*. Tornsberg, Maren, 32, 95. Tornsberg, Niels Nielsen, 95. Trøner, Peter, 19. Trøster, Frands, 106. Tynne (Præst), 21. Vilstrup, Petrine, 33, 34 *. Wemmelund , Børge, 77. Winther (Seminarieforstander), 55. Winther, Mary, 64. Winther, P., 113. Worsøe, Laurits Sørensen, 16. Øllgaard, Macdonald Wissing, 23. Øvlisen, Anders , 108.

FASTRUP Abrahamsen , Søren Sørensen, 144, 147. Albrektsen , Laura, 185. Andersdatter, Maren, 146. Andersdatter, Maren, 165. Andersen , Aksel Henry, 175, 176. Andersen, Anders, 145, 155 *, 156, 162, 173, 182. Andersen , Anders Chr., 193. Andersen, Ane Kirstine, 153. Andersen , Arne, 185, 189. Andersen , Astrid Winther, 147. Andersen , Harald, 176, 185. Andersen , J. Knud, 152. Andersen, Jens Bager, 147. Andersen , Julie, 175. Andersen , Kathrine, 145, 155*, 156, 162, 182. Andersen , Knud , 151 . Andersen, Laurs, 181 . Andersen, Mads, 171 , 173. Andersen , Mads Peter, 157. Andersen , Magnus Marius, 172.

204

Andersen , Marius, 184. Andersen, Niels, 146, 155. Andersen, Niels, 156. Andersen , Niels, 159, 182. Andersen , Niels, 173, 181. Andersen , Peder, 154. Andersen, Peter, 171 , 173, 175. Andersen , Rasmus, 157. Andersen , Signe Bager, 147. Andersen, Søren, 141 . Andersen , Søren, 175. Andersen , Søren, 160, 192. Andersen, Søren Winther, 147*. Andreasen, Laurs , 145, 157, 171 , 172, 183, 184. Basse, Niels Hansen, 156. Blicher (Præst), 167. Bonde, Jens Jensen, 192. Cecilie (Kogekone), 143. Christensen , Christen, 156, 173, 176 Christensen , Christen, 171. Christensen, Michel, 141 . Christensen , Niels, 150, 182. Christensen , Rasmus, 141. Christensen, Rasmus, 145. Christensen, Søren, 182. Christiansen , Jens Michael, 175. Christiansen, Søren, 141 . Christiansen, Søren, 171. Clausen , Ane, 170. Clausen, Mads, 170. Clausen, Niels Chr., 141 , 150, 167. Clausen , Peder, 170. Clausen , Rasmus, 141 , 165* , 167, 168, 170, 171. Clemi-Ann, 153. Clemmesen, Anders , 153, 182, 186. Clemmesen, Erik, 148, 152, 153, 159, 182, 183, 186. Clemmesen , Jens, 153, 182, 186. Clemmesen, Niels, 153, 182, 186, 187. Dam, Albert, 153. Damgaard, Marie Henriette, 187. Damgaard, Peder Sørensen, 167. Damgaard Søren Rasmussen, 155, 157. Damgaard, Søren Sørensen, 146, 148, 156, 191 , 192. Degen, Poul, 139. Egedal Bent, 145, 162, 185, 189 *. Egedal Edith, 189* . Eriksen, Erik, 148. Eriksen, Rasmus, 152. Eriksen, Rasmus, 176. Eriksen , Søren Erik, 177. Eskildsen, Peder, 157, 192. Frandsen, Henrik, 151 .

Fog, Dorthe, 178 *. Fog, Karen , 178* . Fog, Lars, 178*. Fog, Minna, 178*. Fog, Ove, 177, 178 *. Fog, Tove, 178* . Fredenslund, Karl, 184. Frederiksen, Bjarne, 160* . Frederiksen, Carlo, 154* . Frederiksen, Ejner, 145, 160*. Frederiksen, Ellen Margrethe, 154* . Frederiksen, Kathrine, 143, 144 *, 154* , 160 *. Frederiksen, Margit, 160*. Frederiksen, Martin, 143, 144 *, 154*, 160*. Friis, Johanne, 189*. Friis, Peder, 151 . Færch, Line, 187* . Færch, Lis , 187* . Færch, Niels, 187*. Gall, Frederik, 172. Gall , Johannes Ditlev, 172. Gertsen, Anker, 156*, 161 , 185. Gertsen, Johannes Severinus, 156 *, 177*. Gertsen, Sine, 177*. Gjenthesen, K. , 181 . Gudmand, August, 156. Gyuttersen, Christen, 186. Hansdatter, Ane, 186. Hansdatter, Christiane, 188. Hansdatter, Maren, 189. Hansen, Arne, 157, 187. Hansen, Bodil Marie, 142. Hansen, Chr. Schønemann, 189 *. Hansen, Jens, 157. Hansen, Jens Karl, 156. Hansen, Mads, 164. Hansen, Mads Friis, 150, 152, 181 . Hansen, Niels, 161 . Hansen, Søren, 190. Hedegaard, Jens, 183. Hedegaard, Jens Sørensen, 182 *. Hedegaard, Søren Sørensen, 147, 182, 183 * . Helles Dan, 176. Hesse lbjerg, Søren Madsen, 148. Hessel bjerg, Søren Møller, 144. Hjorth , P. (Landmaaler), 141 . Høgh, Gert, 166*. Høgh, Jan, 166. Høgh, Jannet, 166 * . Høgh, Maja, 166 *. Høgh , Ragna, 166. Høgh, Ursula, 166 *. Høgh, Aage, 166. Ibsøn, Peder, 139. Ingvardsen, Carl , 148. Ingvardsen, Inger Marie, 148.


Ingvardsen, Kirstine, 148. Ingvardsen, Martin, 148, 188. I ngvardsen, Søren, 146, 149, 150, 152, 182, 188. Jakobsdatter, Ane Marie, 179. Jakobsen, Agnethe, 189. Jakobsen, Jens, 154. Jakobsen, Rasmus, 188. Jensdatter, Ane, 150. Jensdatter, Ane Cathrine, 164. Jensdatter, Ane Margrethe, 181, 283. Jensdatter, Ane Marie, 162. Jensdatter, Else Marie, 151. Jensdatter, Karen , 171 . Jensdatter, Karen, 182. Jensdatter, Kirsten , 176. Jensdatter, Kjesten , 146. Jensdatter, Maren, 160. Jendatter, Maren , 179. Jensen, Ane, 146. Jensen, Anders, 154. Jensen, Anders, 164. Jensen, Anders , 184. Jensen, Anders, 185. Jensen, Anders Peder, 152. Jensen, Asta, 156 *. Jensen, Astrid, 176*. Jensen, Cilius, 176*. Jensen, Doris, 149 *. Jensen, Hans, 151 , 154, 181. Jensen, Hans, 192. Jensen, Hertha, 149* . Jensen, Holger, 156*. Jensen, Jens, 153. Jensen, Jens, 145, 163, 164, 172, 184, 187. Jensen, Jens Chr., 192. Jensen, Jens Jørgen, 154. Jensen, Jens Karl , 162, 164, 181. Jensen, Jens Rasmus, 159, 188. Jensen, Johannes Skjøt, 175. Jensen, Jørgen, 141 , 150, 155, 156, 157. Jensen, Jørgen, 157. Jensen, Karl, 149* . Jensen, Kirstine , 149*. Jensen, Laurs, 173. Jensen, Maren, 162*. Jensen, Mette Kirstine, 146. Jensen, Niels, 167. Jensen, Niels, 173. Jensen, Nora, 161 . Jensen, Pauli , 175, 189. Jensen, Peder, 148, 153. Jensen, Peder, 187. Jensen, Poul , 141. Jensen, R. P., 161 , 192. Jensen, Rasmus , 187. Jensen, Rasmus , 189. Jensen, Søren, 154, 181. Jensen, Søren, 160.

Jensen, Søren, 162. Jensen, Thomas , 141, 186. Jenssøn, Mogens, 139. Jeppesen, Boni Martin Pauli , 151 . Jeppesen, Kr. Søren Alfred, 151. Jespersen, Pauli , 154. Juul , Anders, 192. Juul, Anders Andersen, 146, 175, 191* , 192, 193. Juul, Ellen, 192. Juul , Jakob, 192. Juul , Jens, 39. Juul, Kristian , 146, 192*, 193. Juul, Mette Kirstine, 191* , 192. Juul, Rasmine, 191. Juul , Rasmus Andersen , 191* , 192. Jørgensen, Dagny, 166. Jørgensen, Hans, 159. Jørgensen, Jens, 150, 155, 159, 160, 162. Jørgensen, Jens Peter, 146, 148, 150, 172. Jørgensen, Othenius, 166. Jørgensen, Søren, 141 . Kjems , Karen , 188*. Kolland (Læge), 144, 152*. Kolland, Vibeke, 152*. Kolling, Peder Pedersen, 150. Kolling , Peder Pedersen, 176. Kolling Petrea, 182, 183. Kolling , Rasmus, 181 , 184, 192. Kolling , Rasmus , 181. Kolling, Valdemar, 166. Kristensen, Jens, 147. Kristensen , Jens, 185*. Kristensen, Jens Kristian , 177. Kristensen , Kr. , 181. Kaae, Else Mikkelsen, 182. Kaae, Jens Pedersen, 176. Kaae, Jørgen Jensen, 176. Kaae, Kirsten Rasmussen , 162. Kaae, Peder Jensen, 152, 176. Kaae, Peder Mikkelsen, 188. Kaae, Søren Nielsen, 164. Langberg , Morten, 167. Larsen, Alfred , 157. Larsen , Gunner, 162. Lauersen , Jens Chr., 176. Lauersen , Leo Vagner , 144, 151 , 193. Lauersen , Ole, 190. Lauersen , Søren Peter, 163. Lauritsen , Lise, 153. Lemming, Børge, 161. Lerdrup, Anne , 145. Leth , Niels Andersen , 188. Lønborg, Hans, 139. Madsdatter, Sidsel , 186. Madsen, Asger, 166. Madsen, Jens, 141.

Madsen, Martin, 154. Madsen, Niels, 176. Madsen, Peter, 165, 167, 171. Maren (Gamle), 145. Michelsdatter, Kirsten, 148. Mikkelsdatter, Ane , 192. Mikkelsdatter, Kirsten Marie, 171 . Mikkelsdatter, Maren, 157. Mikkelsen, Anders , 163. Mikkelsen, Anders , 159, 164, 186, 187. Mikkelsen, Anine, 172. Mikkelsen, Christen, 155. Mikkelsen, Christen, 156. Mikkelsen, Holger, 182. Mikkelsen, Jens, 139. Mikkelsen, Jens, 159. Mikkelsen, Jens Peter, 156. Mikkelsen, Søren, 175, 182, 183. Mortensen, Ellen, 173*. Mortensen, Erna, 173 *. Mortensen, Laurids, 156* , 173* . Mortensen, Morten, 192. Mortensen, Peder, 141, 164. Mortensen, Svend Erik, 173*. Mortensen, Søren, 164. MOIler (præst), 167, 168. Munk, Peder Rasmussen , 146, 151. Møller, Tage, 157. Møller, Thomas, 188. Nikolajsen, Søren, 141 , 160, 167, 179. Niels i Dammen, 148. Nielsdatter, Ane Kathrine, 186. Nielsdatter, Barbara, 173. Nielsdatter, Mette, 175. Nielsdatter, Mette Kathrine, 155. Nielsdatter, Mette Marie, 171 . Nielsen, Anders, 146, 181 , 183. Nielsen, Anders, 146, 148, 150, 151 , 171 , 181. Nielsen, Anders Ilsøe, 175. Nielsen, Ane, 171 . Nielsen, Anton, 163. Nielsen, Clemen , Nielsen, Edith, 164*. Nielsen, Frederik, 145. Nielsen, G. Niels, 162. Nielsen, Jens, 145. Nielsen, Jens, 146. Nielsen, Jens, 164*. Nielsen, Niels Arne, 163. Nielsen, Johannes, 146. Nielsen, Johannes, 147. Nielsen, Jørgen, 183, 184. Nielsen, Klaus, 146, 191. Nielsen, Kristian, 184. Nielsen, Lavrids Bjøstrup, 154, 164. Nielsen, Leif, 194 *. Nielsen, Mads, 153. Nielsen, Marion, 194. Nielsen, Martin, 198.

205


Nielsen, Niels, 155, 157, 159. Nielsen, Niels Frederik, 154. Nielsen, Niels Kristian , 146. Nielsen, Niels Peter, 142, 145, 157, 158, 159, 160. Nielsen, Peter, 173. Nielsen, Rasmus , 145. Nielsen, Rasmus, 162. Nielsen, Søren, 146. Nielsen, Sø ren, 160. Nielsen, Søren M., 181 . Nielsen, Søren Peter, 172. Nielsen, Thomas, 159. Nissen, Ellen, 184 * . Nissen , Jens G., 145, 184*. N issen, Lone, 184 * . Olesen, Alex, 161*. Olesen, Carl , 144, 151 , 152. Olesen, Dagny, 181 . Olesen, Eskild, 157. Olesen , Ester, * Olesen, Gerda, 181 . Olesen, Jens, 145, 161 *. Olesen, Jens Peter, 181. Olesen, Michael , 189. Olesen, Rasmus, 187. Olesen, Svend, 155, 161* . Ottesen, Maren, 159. Ottesen, Jens, 150. Ovesen, Jakob, 151 , 154, 159. Pedersdatter, Ane, 155. Pedersdatter, Ellen, 146. Pedersdatter, Karen , 153. Pedersdatter, Kirsten, 156. Pedersdatter, Kirsten, 176. Pedersdatter, Kirstine, 163. Pedersdatter, Margrethe, 157. Pedersdatter, Valborg, 165, 167. Pedersen, Anders, 160*. Pedersen, Anders, 141 , 171. Pedersen, Anders Peder, 145. Pedersen, Ane, 173. Pedersen, Birthe, 190. Pedersen, Cicilie, 147. Pedersen, Christen, 147. Pedersen, Eli, 157*. Pedersen, Else Ravn, 181 . Pedersen, Erik Ravn , 180*. Pedersen, Freddie, 157* . Pedersen, Hanne Ravn, 180*. Pedersen, Inge Marie Ravn , 180*. Pedersen, Jakob, 143, 157*. Pedersen, Jens, 146, 171 . Pedersen, Jens Ove, 163* . Pedersen, Jens Peter, 148. Pedersen, Jonas, 146*, 147. Pedersen, Jytte, 157*. Pedersen, Karen, 160 *. Pedersen, Karen Marie, 150. Pedersen, Karl, 164, 173, 186* . Pedersen, Karoline, 186* .

206

Pedersen, Maren, 160. Pedersen, Maren, 187. Pedersen, Maren Kirstine Bolette Kathrine, 152. Pedersen, Marius, 145, 164. Pedersen, Morten, 186. Pedersen, Niels Peder, 177. Pedersen, Ole Chr. 152. Pedersen, Peder, 144, 152, 184. Pedersen, Rasmus , 141. Pedersen, Svend Ravn , 163, 180 *, 181 . Pedersen, Søren, 152. Pedersen, Søren, 155. Pedersen, Søren P., 171. Poulsdatter, Ane, 179, 181 , 182. Poulsen, Alfred , 151. Poulsen, Anders, 175. Poulsen, Poul , 173. Poulsen, Rasmus, 192. Poulsen, Rasmus Hans Peder, 162. Poulsen, Søren Pilgaard, 151. Povelsen, Peder, 141 . Preetz, von (Kammerhe rre),

Ras Laj, 147, 179, 181 . Rasborg , Hans Sørensen , 187. Rasmusdatter, Ane, 179. Rasmusdatter, Birgitte, 146. Rasmusdatter, Karen , 156. Rasmusdatter, Maren, 145. 146. Rasmussen , Agnes , 5, 174 *. Rasmussen , Agnes (Juul), 175*, 192 Rasmussen , Anders Peder, 184* . Rasmussen, Ane, 184*. Rasmussen, Ane Kirstine, 171. Rasmussen, Chr., 149. Rasmussen , Christen, 171 . Rasmussen, Claus, 146, 165, 168, 169, 170, 171 , 191. Rasmussen , Erik, 189 Rasmussen, Eskild, 187. Rasmussen, Henry, 174*. Rasmussen, Hugo, 161 . Rasmussen , J. P. , 181. Rasmussen, Jens, 162. Rasmussen, Jens, 163, 187. Rasmussen , Jens, 164. Rasmussen, Jens, 176. Rasmussen , Jens, 179, 181, 182. Rasmussen, Jens Peter, 157. Rasmussen , Johannes, 188. Rasmussen, Johannes, 172. Rasmussen, Johannes, 175. Rasmussen, Jørgen, 182. Rasmussen , Laurs , 181. Rasmussen , Mariane, 157. Rasmussen , Marie, 174, 175*. Rasmussen, Mette Marie, 187. Rasmussen , Michel , 141. Rasmussen, Niels, 141 . Rasmussen , Ole, 157.

Rasmussen, Ole Bavarslund, 174 *, 175 *, 192. Rasmussen, Peder, 141 . Rasmussen , Peder, 159, 182. Rasmussen , Peter, 167. Rasmussen , Rasmus , 141 , 146, 191. Rasmussen, Rasmus , 154. Rasmussen , Sofus Johannes, 173, 174, 175 *, 176. Rasmussen , Søren, 176. Rasmussen , Søren Balle, 192. Rasmussen , Søren Peter, 175. Rasmussen , Tage, 161 . Rasmussen, Thomas, 142. Rasmussen, Aage Bavarslund, 174 * Rendsborg Peder Jensen, 145, 188* Riis , Jørgen Jensen, 171. Rosborg, Karen, 193*. Rosborg , Aage Sørensen, 193 *. Scheested, Frk., 141 , 146. Schultz (Bager), 144, 149. Simonsen, A lf red, 149. Simonsen, Jen s, 184. Skov, Peder Pedersen, 145, 153, 164, 184, 185 *. Skov, Viggo, 176. Slebsager, C. C., 141. Snitker (Læge), 144, 151 , 152. Stautrup, Peder Jensen , 155. Suhr, Søren Chr., 156. Søndergaard, Søren M., 151. Sørensdatter, Amal ie, 182. Sørensdatter, Ane, 155. Sørensdatter, Ane, 187. Sørensdatter, Ane Marie, 164. Sørensen, Agnethe, 188. Sørensen, Anders, 148. Sørensen, Anders, 153, 181 . Sørensen, Anders , 162. Sørensen, Anna, 181. Sørensen, Chr. Marinus, 149. Sørensen, Dina, 188* . Sørensen, Hans, 167. Sørensen, Herman Viktor, 189. Sørensen, Hilda, 188*. Sørensen, Ingvard, 148. Sørensen, Jakobine, 181. Sørensen, Kristian , 148. Sørensen, Marie, 181 . Sørensen, Marius, 194. Sørensen, Mette, 192. Sørensen, Niels (Maler), 145, 161*. Sørensen, Niels, 162. Sørensen, Niels, 186. Sørensen, Nikolaj, 155, 160. Sørensen, Ove Vilstrup, 148, 172. Sørensen, Peder Friis, 192. Sørensen, Poul , 143, 156 159, 181 . Sørensen, R. Holst, 165, 172, 173. Sørensen, Rasmus , 141 , 162, 181. Sørensen, Rasmus, 146, 179, 181 . Sørensen, Rasmus, 156, 160.


Sørensen, Rasmus Snerrild, 179, 182. Sørensen, Sigurd, 176. Sørensen, Sine, 161". Sørensen, Sørine, 146, 181. Sørensen, Thorvald, 172. Sørensen, Ulvskov, Mikkel Peter, se Ulvskov Teilmann (Justitsraad), 141 . Thomasdatter, Sidsel Marie, 186. Thomasen , Anker, Chr. 190".

Thomasen, Karen, 190. Thomasen, Rasmine, 190". Thomasen , Rasmus Martinus 190" . Thomsen, Anders, 157. Thomsen, Ane, 182. Thomsen , Ellen, 186. Thomsen, Jens, 186. Thomsen, Jakob, 151, 152, 154. Thomsen , Peder, 188. Thomsen , Peter 163, 164,177, 181. Thomsen , Theodor, 157. Thomsen , Viggo, 153.

Toft, Ester, 195". Toft, Marius, 5, 195". Udi, Rasmus P., 184. Ulvskov, Mikkel Peter Sørensen, 175. Vestergaard , Niels Sørensen, 155. Willumsen Detlef Severin, 157. Winther, Søren, 144. Wohlert , Karen , 164.

207


Se vel Andersen er født 1902 i Fruering Sogn. Her drev han sin Fødegaard, Virring Overgaard indtil 1960, samtidig med at han bestredadskilligeoffentlige Hverv . Fra 1967 har han alene og med uhyre Flid oparbejdet Fruering og Vitved Sognes lokalhistoriske Arkiv, af hvilket Arbejde denne Udgivelse bl. a. er en Frugt .

Profile for Vagn Beck Christensen

Vitved sogn som det var engang  

Sevel Andersen er født 1902 i Fruering Sogn. Her drev han sin fødegåd, Virring Overgaard indtil 1960, samtidig med at han bestred adskillige...

Vitved sogn som det var engang  

Sevel Andersen er født 1902 i Fruering Sogn. Her drev han sin fødegåd, Virring Overgaard indtil 1960, samtidig med at han bestred adskillige...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded