Page 1

dk www.bosch-solarenergy.com

Garantibetingelser for fotovoltaiske moduler fra Bosch Solar Energy AG Bosch Solar Energy AG yder en produktgaranti (A)

C: Garantibetingelser

og en præstationsgaranti (B). Produktgarantien

1. Generelt

dækker udelukkende materiale- og fabrikationsfejl

1.1 Der ydes kun garantier til slutkunden. Garan-

i forbindelse med modulerne, mens tab af ydelse

tier gælder ikke for forhandlere og monteringsfir-

(forringelse) og minimumseffekt for modulerne

maer eller købere af brugte moduler. Slutkunder

udelukkende dækkes af præstationsgarantien. I

er alle parter, der har købt moduler til deres egne

afsnit C: Garantibetingelser fastlægges betingel-

behov (ikke med henblik på videresalg), eller som

serne for begge garantier.

har købt en bygning, hvor modulerne blev monteret første gang. Modulet skal være en del af et solener-

A: Produktgaranti

gianlæg, hvor det første gang blev idriftsat.

Bosch Solar Energy AG (i det efterfølgende „garantiudbyder“) garanterer over for slutkunden (forbru-

1.2 Disse garantier består uafhængigt af lovlige

geren) på de heri angivne betingelser i en periode

garantikrav mod sælgeren af modulerne og uanset

på ti år fra leveringsdatoen (ab fabrik eller lager),

ikke aftalemæssige krav. Disse garantier er en uaf-

at modulerne er fri for fejl i forbindelse med mate-

hængig, frivillig og supplerende service, som Bosch

rialer og udførelse.

Solar Energy AG yder slutkunden. Den berører ikke kvalitetsaftaler indgået mellem sælger og køber.

Produktgarantien gælder for alle Solar moduler i serien Bosch Solar Modules c-Si.

1.3 Hvis disse garantibetingelser afviger fra de specifikationer, der er angivet i databladet, skal disse

B: Præstationsgaranti

garantibetingelser følges.

Bosch Solar Energy AG yder en uafhængig, frivillig garanti til den endelige kunde om, at de af Bosch

1.4 Garantierne gælder indenfor den Europæiske

leverede solcellemoduler på følgende betingelse:

Union eller indenfor tredjelande, i hvilke modu-

Bosch Solar Energy AG garanterer, at modulerne

let først blev markedsført af Bosch Solar Energy AG, med undtagelse af Australien, Nordamerika

a) inden for en periode på ti år fra leveringsdatoen

(herunder USA, Canada) og Mellemamerika, (inkl.

(ab fabrik eller lager) leverer mindst 90 % og

Mexico og Caribien). For Australien, Nord- og Mellemamerika gælder udelukkende garantibestem-

b) inden for en periode på 25 år fra leveringsda-

melserne for den pågældende region. Krav som

toen (ab fabrik eller lager) leverer mindst 80 %

følge af eller i forbindelse med denne garanti skal

af den mindste ydeevne angivet i databladet (la-

indgives skriftligt inden for den gældende garanti-

vere sorteringsgrænse for den pågældende effekt-

periode. Der tillades ingen forlængelse af garanti-

klasse minus strømmålingstolerance).

perioden uanset det retlige grundlag.

Ydelsesgarantien gælder for alle Solar moduler i serien Bosch Solar Modules c-Si.

Garantibetingelser for fotovoltaiske moduler | Bosch Solar Energy AG, Robert-Bosch-Straße 1, 99310 Arnstadt, Germany, tlf. +49 (0)361 2195-0


dk www.bosch-solarenergy.com

2. Ansvarsfraskrivelse/Hæftelsesbegrænsninger

2.2 Desuden accepteres kun garantikrav, hvis mo-

2.1 Disse garantier dækker normal og korrekt brug

dulerne er blevet anvendt i overensstemmelse med

og montering og kun under normale driftsbetingel-

deres tilsigtede formål og ikke udviser nogen tegn

ser. Garantierne forudsætter, at modulernes yde-

på overdrevent slid eller eksterne skader, der ikke

evne ikke er blevet nedsat som følge af handlinger

er i overensstemmelse med normal brug.

eller begivenheder uden for Bosch Solar Energy

2.3 Krav i henhold til disse garantier må ikke over-

AG’s kontrol, herunder især:

drages til tredjemand.

▶ Ændringer/skader som følge af force majeure (uvejr, hagl, brand, strømsvigt, lynnedslag,

3. Naturalopfyldelse

oversvømmelse, sneskader, laviner, frost, jord-

3.1 I tilfælde af et garantikrav er Bosch Solar Ener-

skælv, tornadoer, vulkanudbrud, jordskred, in-

gy AG berettiget til helt efter eget skøn at udskifte

sektplager og andre skadelige indvirkninger af

modulet med et fungerende modul af samme type,

dyr, krigshandlinger osv.) eller skader forvoldt

afhjælpe evt. mangler eller godtgøre ydelsestabet

af tredjemand som følge af hærværk og tyveri.

for det relevante modul.

▶ Uprofessionel montering, idriftsættelse, drift eller forkert fjernelse og/eller genmontering af

Hvis et modul af samme type ikke længere bliver

moduler (f.eks. ikke i overensstemmelse med

produceret på tidspunktet for fremsættelse af ga-

den gældende monteringsvejledning1).

rantikravet, skal Bosch Solar Energy AG være be-

▶ Brug af mobile enheder som f.eks. køretøjer og

rettiget til at levere en anden type solcellemodul

skibe såvel som anden ikke nettilsluttet brug af

(forskellig størrelse, form, farve og/eller kapacitet).

moduler. ▶ Forringelse via ydre påvirkninger (f.eks. snavs, røg, salt, kemikalier og andre urenheder).

3.2 Ingen andre krav skal kunne gøres gældende på baggrund af denne garanti.

▶ Sammenkobling med moduler fra andre producenter.

3.3 For moduler leveret for nylig eller repareret skal

▶ Defekter i anlægget, hvori modulet indgår.

kun den resterende tid for den oprindelige garanti-

▶ Utilstrækkelig ventilation. Især overskridelse af

periode være gældende.

de maksimale temperaturer, der er angivet i betjeningsvejledningen, må under ingen omstæn-

4. Iværksættelse/Håndhævelse af præstations-

digheder forekomme.

garantien 4.1 Alle garantikrav skal fremsendes skriftligt til Bosch Solar Energy AG SE/ASA, Robert-BoschStraße 1, D-99310 Arnstadt

1Den

aktuelle monteringsvejledning kan findes på www.bosch-solarenergy.com

Garantibetingelser for fotovoltaiske moduler | Bosch Solar Energy AG, Robert-Bosch-Straße 1, 99310 Arnstadt, Germany, tlf. +49 (0)361 2195-0


dk www.bosch-solarenergy.com

4.2 Forudsætningen for accept af garantikrav er

4.4 Krav som følge af eller i forbindelse med garan-

fremsendelse af den oprindelige købsaftale til

tierne skal fremsættes inden for tre måneder fra

Bosch Solar Energy AG.

det tidsrum, hvor der opnåedes kendskab til den begivenhed, der har foranlediget kravet. Der ydes

4.3 Slutkunden skal også indsende bevis på, at mo-

ingen godtgørelse for reklamationer indleveret for

dulets ydeevne er faldet til under det minimum, der

sent. Den afgørende faktor i forbindelse med over-

er garanteret af Bosch Solar Energy AG. Modulets

holdelse af den tidsmæssige grænse for garantien

ydeevne skal måles af Bosch Solar Energy AG un-

er rettidig modtagelse af meddelelse herom.

der normale prøvebetingelser (celletemperatur på 25° C, belysning 1.000 W/m2 og spektrum AM 1,5).

4.5 Alle tvister,der opstår på baggrund af disse

Effekten bliver i hvert tilfælde målt ved enderne på

garantier, er underlagt lovgivningen i Forbundsre-

den formonterede tilslutning på bagsiden af mo-

publikken Tyskland. FN’s salgskonvention (CISG)

dulet. Slutkunden skal opretholde disse normale

og regler for lovmæssige konflikter skal ikke finde

prøvningsbetingelser under produktion af bevis

anvendelse.

på, at ydeevnen er faldet til under den garanterede minimumsydelse.

4.6 Kunden er kun berettiget til at returnere moduler mod forudgående skriftlig tilladelse fra Bosch

Bosch Solar Energy AG forbeholder sig ret til at

Solar Energy AG.

kontrollere den manglende ydeevne. Hvis det prøvningsorgan, der er udpeget af Bosch Solar Energy

Disse garantier skal være gældende for moduler

AG, kommer til den konklusion, at afvigelsen er til-

leveret mellem 01.06.2012 og den dag, hvor nye

ladelig, eller at der ikke eksisterer nogen afvigelse,

garantier træder i kraft.

vil Bosch Solar Energy AG være berettiget til at kræve godtgørelse af omkostninger til præstationsprøvningen. Hvis det af Bosch Solar Energy AG udpegede organ

Arnstadt, den 01.06.2012

Holger von Hebel

Dr. Steffen Haack

Adm. direktør

Salgsdirektør

Garantibetingelser for fotovoltaiske moduler | Bosch Solar Energy AG, Robert-Bosch-Straße 1, 99310 Arnstadt, Germany, tlf. +49 (0)361 2195-0


Bosch Solar Energy AG Robert-Bosch-StraĂ&#x;e 1 99310 Arnstadt Germany Tel. +49 (0)361 2195-0 Fax +49 (0)361 2195-1133 www.bosch-solarenergy.com

Bosch garanti betingelser  
Bosch garanti betingelser  
Advertisement